13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CumhuriyefImtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yavın Yönetmeni: Orhan Erinç • Genel Yayın Koordinatörü: Hikmet Çetinkaya# Yazıışleri Müdürleri: Ibrahim Vıldız. Dinç Tayanç( Sorumlu) • Haber Merkezi Müdürû. Hakan Kara # Görsel Yönetmen: Fikret Eser Dış Haberler Ergun Balcı • Islıhbarat Yalçın Çakır 0 Ekonomı: Bülent Kızanlık • Radyo-TV- U\gar Eremektar • Kültür Handan Şenköken • Spor: Abdülkadir Yûcelman • Yurt Haberleri: Mehmel Saraç • Makakler. Sami karaörcn • Çevın. Seyfettin Turhan • Düzeltme: AbduUah Yazıcı • Fotoğraf Erdoğan Köuoğlu Y a y ı n K u r u l u : l l h a n S e l ç u k (Başkan). Orhan Erinç, Oktay Kurtböke. Özgen Acar, Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner. Ergun Balcı. Dinç Tayanç. Ibrahim Yıldız, Orhan Bursalı. Mustafa Balbay. Ankara Temsılcisı: Mustafa Balbay • Haber Müdüru: Doğan Akın Atatürk Bulvan No: 125, Kat 4, Bakanhklar-Ankara Tel. 4195020 (7 hat), Faks: 4195027 • Izmir Temsılcisı: Serdar Kızık, H. Zıya Blv. 1352 S. 2'3 Tel: 4411220, Faks: 4419117 • Adana Temsılcısi. ÇetİB Yiğenoğlu, Inönü Cd. 119 S. No:l Kat:l. Tel: 3522550, Faks: 3522570 Müessese Müdûrü. Erol Erkut # Koordınatör Ahmet Korulsan #Muhasebe- Bülent Yener • tdare Hûsevin Gürer # tşletme: Önder ÇeUk • BUgı-lşlem: Nail tnal • Bılgısayar Sıstem: Mürüvet Çiler • Reklam. Reha Işrtnun • Halkla llışkıler Nurten Berksoy Yayımla>aB ve Basan: Yenı Gün Haber Ajansı, Basın ve Yayıncılık A Ş T ı cad 39-41 Cagaloğlu 34334 lsJ. PK.246 tstaniml Tel 10 212) 512 05 05 (20 hat) Faks (0 212)513 85 95 22 MART 1995 Imsak: 4.33 Güneş: 5.58. Öğle: 12.18 tkındi: 15.42 Aksam: 18.24 Yatsı: 19.44 Ariane'nm frtatılışı I KOUROU (AA) - Avrupa füzesi 71'inci Ariane'ın firlatılışı, teknık bir anza nedeniyle ertelendi. Avrupa Uzay Ajansrnın yaptığı açıklamaya göre Ariane fiizesinin fırlatılışı, fırlatma işlemine 7 dakika kala ortaya çıkan bir teknik anza nedeniyle ertelendi. Ariane, Brezilya ve Avrupa Uzay Ajansı'na ait birer uyduyu uzayda yörüngeye oturtacaktı. Dünyada verem • NEUYORK(AA)- Dünya Sağlık Örgütü (WH0), dünyanın yeni bir verem (tüberkûloz) salgınının eşiğinde olduğu uyansında bulundu. WH0 Genel Müdürü Hiroşi Nakajima, New York'ta düzenlediği basın toplantısında, dünyada sistemli bir tedavi prpgramı geliştirilmediği takdirde, önûmüzdeki 20 yıl içinde her yıl yaklaşık 2 milyon kişinin veremden öleceğini, bu süre içinde yaklaşık 4 milyar kişinin bu hastalığa yakalanacağını söyledi. Çeçenistan'a iiaç yapdnm • ANTALYA(AA)- Antalya'dan, Çeçenistan'a 3 milyar lira değerinde ilaç yardımında bulunuldu. Kafkas-Çeçen Dayanışma Derneği Başkanı Nasuh Boztepe, yaptığı açıklamada dernek tarafından toplanan ilaçlann ikinci bölûmünün 1 nisan cumartesi günü gönderileceğini bildirdi. Antalya'da, Çeçen-Kafkas Dayanışma Komitesi Antalya Çalışma Grubu tarafından toplanan 62 koli ilaç, Çeçenistan'a gönderilmek üzere, Istanbul'a sevk edildi. BMr 183 milyon dolar arıyop • CENEVRE (AA) - BM, Irak'takı sivil halka yeni bir yardım programı için 183 milyon dolar anyor. 1 nisandan baslamak ûzere bir yıl süreyi kapsayan program, Irak'taki sivil halka gıda, su, sağlık hizmetleri, eğitim ve yerinden olan halkın bannma ihtiyaçlannı karşılamayı öngörûyor. BM tarafından yapılan açıklamada, Irak'taki sağlık koşullannın, ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliğinden dolayı son dört yılda önemli ölçüde kötûleştiği belirtildi. BM, Körfez Savaşı'nın hemen ardmdan sivil halkın acil ihtiyaçlannm karşılanması amacıyla Irak için yardım programı başlatmıştı. Yıldalara ulaşma çabası • MOSKOVA (AA) -Uzayda 438 gün kalarak rekor kıran Rus kozmonot Valery Polyakov dünyaya dönüyor. Rus yetkililer, bu zaferin Mars'a insanlı roket gönderilmesinin yolunu açabileceğini bildirdiler. Bugün Kazakistan'a inmesi planlanan Polyakov, dünyanın yörüngesindeki Rus istasyonu Mir'de kaldığı süre içinde 400 milyon km dolaşmış olacak. Bu mesafenin, Marsla dünya arasındaki mesafenin 7 katına eşit olduğu belirtiliyor. Âşık Veysel anridı • tSTANBUL (AA) - Ünlü halk ozanı Âşık Veysel, ölümünün 22. yıldönümünde Gülhane Parkı'ndaki anıtı başında düzenlenen törenle anıldı. Törende konuşan gazeteci-yazar Ahmet Ozdemir, Âşık Veysel'in pek çok şiirinde Atatürk ve Atatürkçü düşünceyi işlediğini belirterek ozanm cumhuriyetin en büyük savunuculanndan biri oldugunu yurguladı. Anma törenine, Âşık Veysel'in kızı Hayriye Özer, tonınlan ile vatandaşlar katıldılar. Çevreci ceza • İZMtR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Foça'da Slf alanına yasalara aykın inşaat yapan müteahhit Mehmet Halim Foçalı'ya bir yıl hapis cezası verildi. Bu karann, bugüne değın "Tapuda SİT şerhi olmadığı, SlT alanı oldugunu bilmediği ve inşaat sırasında tarihi eser çıkmadığı" gibi gerekçelerle StT alanlan üzerine yasalara aykın olarak inşaat yapan ve hiçbir ceza almayan müteahhitler için "caydıncı bir ömek karar olma" niteliğı taşıdığı bildirildi. 2. Türkiye AIDS Kongresi'nde Dünya Sağlık Örgütü Temsilcisi Massimo Ciotti'den uyan: ıırt kapıya dayandı, clikkatli olun• Dört gün sürecek kongrenin açış konuşmasını yapan Dünya Sağlık Örgütü Temsilcisi Massimo Ciotti, dünyada bugün 22 milyon AIDS hastası bulunduğunu, bunlann 2 milyonunun da çocuk olduğuna dikkatı çekti. Kongreye Uluslararası Eşcinseller Derneği Başkanı Selman Ankdoğan ve arkadaşlan da katıldı. GÜNDÜZİMSİR Ciotti. dünyada bugün 22 milyon Dünya Sağlık Örgütü Temsilcisi Massimo Ciotti, Türkiye'de AIDS'le savaşım programlannın son derece yetersiz oldugunu belirterek, "Kurt kapıya dayandı, aman dikkatli ohın"uyansında bulundu. T.C. Sağlık Bakanhğı ve AIDS Sa- vaşım Demeği tarafından düzenlenen 2. Türkiye AIDS Kongresi dün Ce- mal Reşit Rey Salonu'nda başladı. 4 gün sürecek kongrenin açış konuşma- sını yapan DSÖ Temsilcisi Massimo C i o t t i - d u n y a d a b u g ü n AIDS hastası bulunduğunu, bunlann 2 milyonunun da çocuk olduğuna dik- kati çekti. Başanh bir AIDS savaşımı- nın kültürel çeşitliliğe, hasta ve insan haklanna saygılı. korku yerine sevgi ve bilgiyi savunan bir anlayışla ola- naklı oldugunu vurgulayan Ciotti şöy- le konuştu: "AIDS'le savaşımda hastalık bulaş- mamış kişinin nasıl korunacağı da önem kazanmaktadır. Bu nedenle, ay- nı tsviçre ve Hollanda'da olduğu gibi seks eğitiminin okuflarda verflmesi ge- rekmektedir. Bu Türkiye içinde önem- li bir gelişme olacaktır. Birçok anne ve baba bu konuda hayli çekimser bir tablo sergilemekte. evlatlannın sekse erken yaşta başlayacağı yönünde kay- gı duymaktadır. Öysa böyle düşünen ailelere bir hayatın önemi uzun uzadı- ya anlanlmalidır. AIDS'le savaşımda ikinci önemli bir nokta da daha gü- venli bir seks ortamını oluşturmaktır. Bu da tek eşlilik, kendi kendini tatmin ve kondom kullanımıyia sağlanabilir. De\1et de her yıl bütçesinden mutlaka AIDS'le savaşım için kayda değer bir ödenek ayırmalıdırr 2. Türkiye AIDS Kongresi Düzen- leme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Enver TaHÇetinde Türkiye'de özel sektörün AIDS eğitim programlan için yardım etmek yerine, tam tersine, yardım et- memek için savaş verdiğini belirterek ülkemizde yeterli önlem alınmadığı takdirde AIDS'in patlama noktasına geleceğini ileri sürdü. Prof. Dr. Enver Tali Çetin, Türki- ye'de halen saptanmış 152 AIDS has- tası bulunduğunu vurgulayarak gele- cek için yapılması gerekenleri şöyle özetledi: "Yapılan araştırmalar cinsel Uişki- nin HlV'in en önemli bulaşma yolu ol- dugunu ve cinsel temasla bulaşan has- talıklann HI\ bulaşmasım arttırdığı- nı göstermiştir. Gelişmekte olan ülke- lerin çoğunda cinsel yolla bulaşan has- talıklann görulme sıklığı yüksektir ve HIV de cinsel yolla bulaşmaktadır. Cinsel yolla bulaşan hastaliklann bu- laşmasının azalması sağlanırsa kulla- ndan korunma yöntemleri HTV'in ya- yümasını da önemli derecede azalta- cakûr. Gelişmiş ülkelerde hatta geliş- mekte olan birçok ülkede hükümetler ve resmi kuruluşlar bütçelerine HIV/AIDS için m0>wnlarca dolar tu- tannda ayn ödenek ko> maktadır. Ül- kemizde Sağlık Bakarüığj'nm bütçesi, Tfirki\e''nin diğer sağlık meselelerine ancak yeterli olabilmektedir. Türk hü- kümetinin de bütçesinde HIV/.\IDS'e ayn bir ödenek ayırması zorunludur. Bunun gibi belediyeler kendi sınırlan içinde sarf etmek üzere HTV7AIDS için yülık bütçelerine ayn ödenek koyma- hdır. Böyle bir bütçe aynlmadığı tak- dirde HI\ infeksiyonundan korun- mak için eğitim programlan yeterin- ce uygulanamayacak ve HTV infekte kişilerin sayısı giderek artacakör." Uluslararası katılımla gerçekleşen kongreye, Almanya'da erkek erkeğe evlenen ilk Türk unvanına sahip Ulus- lararası Eşcinseller Derneği Başkanı Selman Ankdoğan ve arkadaşlan da katıldı. Ceketinin her yanına yapıtı- nlmış renk renk kondomlarla hayli il- gi çeken Selman Ankdoğan, 14 yıldır Berlin'de yaşadığım, eşcinsel olmak- tan dolayı mutlu oldugunu söyledi. Kongreye aynı zamanda Alman Ye- şiller Partisi'nin temsilcisi olarak ka- tıldığını vurgulayan Selman Ankdo- ğan, erkek eşinden yeni boşandığını, yeni izdivacını da yine bir erkekle pek yakında gerçekleştireceğini belirte- rek, şunlan söyledi: "Almanya'da ve diğer Avrupa ülke- lerinde her gün 8 milyon kişi AIDS hastalığma yakalanıyor. AIDS'in ay- dmlanma ve Idşisel sorumluluk üstlen- me ile önlenecegine inamyomz. İnsan- lar kendi cinsel tercihlerini Lstekleri pa- raielinde hayata geçirebilmeliler. Düne kadar AIDS'in artışı çoğunlukla eş- cinsel ilişkilere bağlanı\T)rdu. Oysa bu- gün heteroseksüel Uişİdlerin, eşcinsel ilişkiden daha çok Hl\ \irüsünü vay- dığını ortaya koyTilmaktadır." 21 mart, hem Nevruz hem de Ormancılık Bayramı'ydı Doğanın yaş günü buruk kutlandı• Ilkbaharla birlikte yeni bir yıla geçişin ilk günü sayılan 21 mart, Nevnız Bayramı'nm yanı sıra ağaç dikme günlerinin de başladığını müjdeliyor. Bu yıl, böylesine duygu yüklü bir tarihsel şöleni, ne yazık ki oldukça buruk ve bir anlamda kaygı verici gelişmeler içerisinde kutluyoruz. OKTAY EKİNCt Beş bin yıldır kıştan yaza ge- çişin "yeni gün bayramı*' ola- rak coşkuyla karşılanan 'Nev- ruz'un. aynı anda "Ormancıhk Günü" olarak da kutlanması kuşkusuz bir rastlantı değil. Geceyle gündüzün eşitlendi- ği, böylece doğaya yeniden can gelirken yaşamın da yeniden umut ve sevince büründüğü 21 martta, bahan fidan dikerek ku- caklamak, ormancılığın da en eski geleneğini oluşturuyor. Böylece insanlar, bir yandan nevruz ateşini yakarak doğanın yılbaşı gününü anlamlı bir şöle- ne dönüştürürken, en güzel yıl- başı armağanını da yine doğayı yeni ağaçlarla bezeyerek yeryü- züne sunmuş oluyorlar. Bu yıl, böylesine duygu yük- lü bir tarihsel şöleni, ne yazık ki oldukça buruk ve bir anlamda kaygı verici gözlemler içerisin- de kutluyoruz. 21 marta, yani yaşama sevin- cinin yenileneceği bu güzel gü- ne beş kala, Gaziosmanpaşa ve Ümraniye'de başımıza gelenler, insan sevgisinden uzaklaşıldı- ğında buna artık ilkbahann bile çare olamayacağını gösteriyor. Hele yine nevruzu terörle ve si- lahla karşılamak ise binlerce yıllık bir yaşama kültürünün, çağdışı bir siyasetin ve şoveniz- min elinde ne denli güvencesiz kaldığını sergiliyor. Onlü bir ABD'li antropolo- ğun dediği gibi, "insanlann gû- nümüzde doğaya karşı da\Tanış- lan, birbirine karşı davTaruşla- nnı da sanki belirlrvor".. Örneğin Istanbul'un su kay- naklannı, ormanlannı ve tüm yaşam kaynaklannı hızla yok eden kaçak yapılaşma mafyası- na karşı sürekli bir hoşgörü içe- risinde olan kimi kanun kuvvet- leri, sıra acılı ve üzgün insanla- nn içtenlikli duygulanndan kay- naklanan kaçak gösterilerine gelince, birdenbire silahşör ke- Ormancıhk Bayramı kutlanırken, Istanbul'un kuzeyindeki orman alanlannda organize edikn "rant cennederi", ormanı kemirmevi sürdürüyor. siliyorlar. Benzerşekilde,tanm alanlanna fabrika kuran işa- damlannm beslenme, nüfus ve kalkınma üzerine düşüncelerini büyük bir ciddiyetle dinleyen politikacılar. özüyle sözü bir olan aydınlann salt düşüncele- rinden ötürü özgürlüklerini yi- tirmelerine hâlâ dur diyebilmiş değiller... Orman tisttine oyıınlar 21 martın ormancılık bayra- mı olarak kutlanmasında da yi- ne bu yıl belli bir gerilim yaşa- nıyor. Başta Orman Bakanı Ha- san Ekinci ve yardımcılan ol- mak üzere ülkenin orman poli- tikasında söz ve karar sahibi ko- numundaki üst düzey siyasi bü- rokratlar durmadan başanh hiz- metlerinden söz ederken, ba- kanlığın emektar kadrolan ve duyarlı ormancılar, son yıllar- daki gelişmeleri yürekleri dara- larak izliyorlar. Örneğin Istanbul'un Beykoz ilçesi Çavuşbaşı Köyü'ndeki Saip Molla adını tasıyan 3 mil- yon m2'lik orman alanında hu- kuk dışı imar izinleriyle sırafa- nan 1400'ü aşkm villa yapılaş- masına hâlâ engel olunabilmiş değil. Orman Bakanı Hasan Türkiye ormanlannda 50 gün gezdücten sonra vardığımız netice Ekinci'nin 1980'li yıllarda ge- nel koordinatörlüğünü yaptığı şirkete tanınan ayncalıklı imar koşullanyla başlayan bu yasa- dışı yapılaşma, lstanbul'un ku- zeyindeki en büyük imariı çev- re katliamı olarak tarihe geçi- yor. Orman Yasası'ndaki yüzde 6 yapılaşma hakkının yüzde 35 düzeyinde kullanıldığı ve top- lam inşaat alanı olarak da 730 bin m2 'yi bulan Saip Molla Or- manı yağmasına ilişkin Büyük- şehir Belediyesi'nde ne bir pro- je ne de imar planı var. Benzer şekilde geçen yıl önemli bir bölümü yanarak tüm Türkiye'yi yasa boğan Gelibo- Ünlüyazar Yaşar Kemal'in 1954 yıh Arahkayında Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan röportajmda da ormanlar konusunda uyanlaryer alr>t)rdu. lu Yanmadası'ndaki Eceabat Milli Parkı ve çevTesindeki or- manlar da Çanakkale Boğa- zı'na kurulmak istenen köprü- nün yeni bağlantı yollan nede- niyle tehdit altında. Gerçi Karayollan Genel Mü- dürlüğü, sık ormanlık bölgeler- den tünelle geçişi planlayarak doğa katliamını asgariye indir- meye çalışıyor; ama. köprii için seçilen yer ve yol güzergâhlan, Gelibolu ormanlan için tehli- keli günlerin çok yakında oldu- gunu gösteriyor. Öte yandan yine Gelibolu Ya- nmadası için düzenlenmesi ta- sarlanan uluslararası proje ya- nşması da özellikle ormanlann ve tarihi alanlann korunması yönündeki hedefleriyle Çanak- kale Köprüsü arasındaki çatış- manın çıkmazını yaşıyor. Köp- rüyü dikkate almayan bir çevre koruma projesi daha başlangıç- ta hayali konuma düşerken, ta- rihin ve doğanın tam ortasına köprü ve otoyollar önerecek bir projenin de çevreci kimliği yi- ne daha baştan ortadan kalkmış oluyor... 21 marta birkaç hafta kala gündeme gelen bir başka geliş- me ise Rumelikavağı sırtlann- daki çam onnanlannın içen'si- ne kurulmak istenilen Koç Üni- versitesi için Sanyer Belediye Meclisi'nden birtavsiye karan- nın çıkmış olması. Geçen yıl Koruma Kunı- lu'nca uygun görülmediği için gerçekleşemeyen ve Boğazi- çi'nin kuzeyindeki Avrupa ya- kası ormanlannda yaklaşık 50 bin ağacın kesilmesi anlamına gelen bu projeye Sanyer Bele- diyesi'nin yeniden destek ver- mesi, Büyükşehir Belediye- si'nce sürdürülen nazım plan çalışmasının çevreci ilkeleriyle de taban tabana çelişiyor. Yaşar KemaL henüz genç bir gazeteci olarak Cumhuriyet'te çalıştığı yıllarda gazetede 1-17 Aralık 1954 tarihlerinde yayım- lanan ormanlanmızın duru- muyla ilgili bir gezi-röportaj di- zisine de imzasını atrruş. Akdeniz, Ege ve Karadeniz bölgelerinde incelemeler yapan Yaşar Kemal, dizinin sonunda "Türkiye ormanlannda 50 gün gezdikten sonra vardjğuruz ne- tice"diyerek şu saptamada bu- lunuyor: "Ormanlanmız tü- kenmiştir, eğer derhal ve büyük bir azinıle harekete geçmezsek bu güzel yurdu çöl olmaktan hiçbir kuvTet alıkoyamayacak- dr_." (Cumhuriyet, İ 7.12.1954) Şimdi, 41 yıl sonra bu güzel yurdu için böylesine önemli bir belgeseli kazandıran Yaşar Ke- mal, neredeyse vatan düşmanı savıyla mahkemelerde yargıla- nıyor. Onun 41 yıl önceki uya- nsını dinlemeyenler ve yine 40 yıldır ormanlann yağmalanma- sına seyirci kalıp, hatta yeşil ışık yakarak talana ortak olanlar ise özgürlüğün tadını çıkanyorlar. Tüm insan ve doğa dostlan- nın nevruzunu kutlarken, cefa- kâr ormancılanmızı da 21 mart bayramlannda sevgiyle kucak- lıyoruz. ORMANCIL1K GUNU İSTAINBULDA KUTLANDI Cumhurbaşkanı Demirel'den yurttaşlara ağaç dikme çağrısı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dünya Ormancılık Günü ve Ormancılık Haftası nedeniyle, ormanlar ve doğal kay- naklan koruma eticinlikleri düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, "Dünya Ormancılık Haftası" nedeniyle, mevcut doğal yapının desteklenmesi ve zenginleştirilmesi için, ağaçlandırma ça- lışmalanna bütün yurttaşlan davet etti. Türkiye Ormancılar Derneği, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, TMMOB Or- man Mühendisleri Odası, Or-Kam Sen, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunlan Araştırma Derneği, Orman Mühendisle- ri Odası Merkez Şubesi ve Orman Tekni- kerleri Derneği, Ormancıhk Haftası nede- niyle bir basın bildirisi yayımladı. Yayımlanan bildiride şu görüşlere yer verildi: "Göstermelik ağaç bayramlan düzen- leyenler 72 yıllık Cumhuriyet dönemi bo- yunca: Osmanlı'dan devraldığımız orman alanlannı gerek alan, gerekse servet ola- rak koruyabilmişler mi? Her yıl erozyon sonucu 500 milyon ton verimli toprağımı- zın denizlere, göllere ve barajlara taşın- masını önleyecek, ülkemizin çölleşmesi- ni engelleyecek önlemleri alabilmişler mi? Hızla artan nüfusumuzu göz önüne alarak, orman açığımızı kapatmak amacı ile ülkemizin her yanında yeni ormanlar yetiştirebilmişler mi? Ormanlanmızın kurtanlabilmesi, bu sorulann gerçekçi olarak yanıtlanmasını ve bu doğrultuda gerekenin yapılmasını istiyoruz." Her yıl Ankara'da kutlanmakta olan ge- leneksel "Dünya Ormancıhk Günü", bu yıl ilk kez Istanbul'da törenlerle kutlandı. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törende ko- nuşan Orman Bakanı Hasan Ekinci, eroz- yon ve ormancılık sorununun milli savun- ma ve milli eğitim kadar önemli bir sorun olduğunun belirterek, "Ülke topraklan, kansiz kavgasız her yıl Kıbns adası kadar, yaklaşık 500 mihon ton toprak kaybedi- yor"dedi. Gün dolayısıyla dün sabah ilk olarak Taksım'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tö- ren düzenlendi. Bakan Ekinci törenin ar- dmdan anıt özel defterini imzaladı. Daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde düzen- lenen törende konuşan bakan Ekinci, erozyon ve ormancılık sorununun milli savunma, milli eğitim kadar önemli bir sorun oldugunu vurgulayarak, ulus ola- rak milli ağaçlandırma ve erozyon sefer- berliği başlatmanın zorunlu oldugunu kavdetti. HAYVAN HAKLAR1 Yasa taslağına tepki YUSUFÖZKAN ANKARA - İnsan haklanndan sorumlu Devlet Bakanhğı tarafın- dan hazırlanan 'hayvanlan koru- ma yasa tasansı taslağı'. hayvan- severlerin eleştirisine neden oldu. i Hay>'anlan meta olara gören bir zihniyetle hazıriandtğı" öne sürü- len taslağın, bünyesindeki eksik- ler nedeniyle bekîenen yaran sağ- layamayacağı ve uygulama ile yo- rumlamada çeşitli yeni sorunlar getireceği belirtildi. insan haklanndan sorumlu Devlet Bakanlığf nca hazırlanan ve Çevre Bakanhğı ile Devlet Ba- kanhğı arasında tartışmaya neden olan hayvanlan koruma yasa tasa- nsı taslağını Cumhurrvet'e değer- lendiren Hayvanlann Yaşam Hak- lannı Konıma Derneği Başkanı Eva Aksoy. taslağın eksiklerle do- lu oldugunu vurgulayarak bekle- nen yaran sağlayamayacağinı söyledi. Aksoy'un, taslakla ilgili değerlendirmesi özetle şöyle: Tıbbi müdahaleler: Taslağın 9. maddesinde kullanılan 'mahalli uyusturma", lokal anestezi anla- mındadır ve bu her türlü cerrahi müdahalede yeterli gösterilmiştir. Bir hayvana acı çekrirmeden cer- raHi müdahalede bulunulmayaca- ğı ifade edilirken herhalde mahal- li uyuşturmanın önerilmesi yan- lıştır. Sahipsiz hayvanlar: Taslakta hayvanlann yaşama hakkı göze- tilmeye çalışılırken 8. maddenin 'ağır hasta ya da lyileştirilmesi ola- naksız hayvanlann veteriner he- kim raporuylaöldürijlebilecegi'ni öngörmesı, hayvan öldürmelere yasal dayanak bulacak olan çeşit- li koruma birimleri daha da güç- lenecektir. Hayvan koruma kuruflan:Hay- van korumacılığı ve etiğinin tar- tışılmaya bile başlanmadığı ve çe- şitli görüşlerin gezjndiği ortamda hayvan korumanın bir standardı da yoktur. Bu durumda oy çoklu- ğu, doğru ve gerçek çözüm, bilgi ve görüşe sahip olunduğunu gös- teraıez. Bu nedenle 14. maddede açıklanan 'Ü Hayvan Koruma Ku- ruDan'mn oluşturulma tarzı yan- lıştır ve anti demokratiktir. 10 üye ile oluşturulması öngörülen bu kurulda konuya korumacılık açı- sından yabancı 8 üyenin danış- man olması gerekirken kendileri- ne oy hakkı verilmesiyle 8'e kar- şı 2 korumacı oyla koruma karar- lan alınamaz. Aksoy, taslakta, gerektiğinde hayvan yaşamma son verme hak- kına yer verilmesini de eleştirdi. BERLİN'DE TOPLANACAK Akkuyu, Nükleer Saııtralı 4 Alternatif Gençlik Zirvesi'nde LMİTOTAN İZMİR- Türkiye'de yapımı planlanan Akkuyu Nükleer Santralı, 1-8 nisan ta- rihleri arasında Berlin'deki "Akernatif Gençlik Zirvesi''nde tartışılacak. Dünyasal ısınmanın da önemli yer tu- tacağı etkinlikle ilgili olarak Avrupalı Genç Eylemciler Vakfi Almanya Temsil- cisi Martin Rocholl. toplantının son iki gününün doğrudan eylemlerle geçece- ğini söyledi. Avrupa'nm en büyük çevre örgütle- nnden olan Avrupalı Genç Eylemciler Vakfı (EYFA), Dayanışma, Eşitlik ve Çevre İçin Eylem (A SEED), Avrupa Gençlik ve Çevre Örgütü(YEE) ile Kal- kınma ve Işbirliği İçin Gençlik (YDC) tarafından oluşturulan sürekli eylem platformu, Berlin'deki Birleşmiş Millet- ler doruk toplantısına alternatif olarak düzenlediği toplantıda tüm dünya ülke- lerinden gelecek bürokratlann çevreye ilgisini çekmeye çalışacak. BM toplantısının yapılacağı yere çok yakın bulunan 700 kişilik bir salon kira- lanarak hazırlıklann hızlandınldığını be- lirten EYFA Almanya temsilcisi Martin Rocholl. konuyla ilgili şunlan söyledi: "Ahernatif Gençlik Zirvesi'nin iki gü- nü banşçıl eylem ve gösteriler yoluyla BM toplantısı delegelerini ve dünya dev- letlerini doğa. iklim, enerji, tüketim, tra- fîkgibi konularda etkileme amacı taşıyan doğrudan eylemlerte geçecek. Zirvenin diğer dört gününde ise seminerler, pra- tik bügUenme kurslan, toplantılar. slayt ve fihn gösterileri yer alacak." Zirve kapsamındaki nükleer enerji bö- lümünde Akkuyu Nükleer Santralı ile eski Çekoslovakya zamanında tasarla- nan Temellin Nükleer Santralı projeleri- nin iki ana gündem maddesi şeklinde tar- tışılıp sorgulanacağı bildirildi. Ber- lin'deki zirveye Türkiye'den Arkadaş Çevre Grubu, Dünya Dostlan Derneği ve SOS Akdeniz Bürosu delegeleri ka- tılıyor. Katıhmcılar adma yapılan açıklama- da, Akkuyu için Avrupa desteğinin alı- nacağı belirtilerek şöyle denildi: "Dünya Dostlan, Greenpeace ve nük- leer karşıtlann TE Kkapılanna niçin >at- bklannın nedenlerini anlatacağrz. Bir de nükleer lobiye karşı direnmenin zorluk- lannı gündeme getireceğiz"
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle