19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 MART 1995 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA EKONOMÎ TESTAŞ tesislerine, iki teklil geldi - • AJVKARA^AAJ-OŞrkiye Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (TESTAŞ) Aydın tesislerinin özelleştırilmesı için açılan ihaleye iki firma teklif verdi. Özelleştirme İdaresi'nden yapilan açıklamaya göre TESTAŞ"ın Aydın tesislerine EKA Ticaret ve Sınaı Ürünler Pazarlama ve Avdın Elektronik Sanayi ve Ticaret talip oldular. İhale komisyonunun alınan teklifleri mevzuat ve şartname açısından bır ön değerlendirmeye tabi tutacağı ve daha sonra firmalarla görüşmelenn başlayacağı bildirildı. Gümrükte kalan mallara yeni düzenleme • ANKARA (ANKA) - Gümrüğe terk edilen mallann açık arttırma veya kapalı teklif yöntemiyle tasfiyesinde, alıcılara teslimden sonra eşyalann eksik ya da fazla olduğu yönündeki şikâyetlerin önlenmesi amacıyla satışlarda teslim fişi düzenlenecek. Açık arttırma ya da kapalı teklif yoluyla satılan mallann alıcısına teslimı, kontrol edilerek yapılacak. Satış listelerinde belırlenen nitelıklere sahıp oldugu saptanan mallar, teslim fişi düzenlenerek bakanlığa ıletılecek. Ayfer Yılmaz, ABD temaslannda Avrupa ve Japonya'dan gelecek kredileri örnek gösterecek Para mııshıklan IMF'yi hriktiyor Akmerkez, Avrupa birincisi • Ekonomi Servisi- Uluslararası Alışveriş Konseyı (ICSC) Akmerkez i "Avrupa'nın en iyi alışveriş merkezi" seçti. Bu yıl, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yirmincisi gerçekleştınlen yanşmada, Akmerkez çeşitli üîkelerden toplam 95 alışvenş merkezini geride bıraktı. Akmerkez proje sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Alı Dinçkök. ödülü ICSC dönem başkanı Kemper Freeman'dan aldı. Dinçkök, ödül törenınde yaptığı konuşmada. •'Türkiye'nin Avrupa Topluluğu'yla bütünleşme ve tam üyelık konusunda önemlı adımlar attığı böyle bir dönemde. A\rupa standartlannda bır alışveriş merkezi oluşturmanın onurunu taşımaktayız" dedi. Petrol fiyatlarını Kuveyt yükseltiyop • LONDRA(AA)- Kuveyi'te devam eden petrol işçileri grevi, dünya petrol fiyatlannın yükselmesine neden oldu. Londra'da Brent türü petrolün mayıs ayı teslim fiyatı. öncekı gün bir gün içınde 16 sent bırden yükselerek varil başına 16.79 dolardan ışlem görmeye başladı. Nevv York Ticaret Borsası'nda. Bati Teksas türü petrol de varil başına 20 sentten fazla yükselerek 18.49 dolardan işlem gördü. Günde 2 mılyon varil petrol üreten Kmeyt'te, petrol işçilerinin çaiışma şartlannı protesto etmek amacıyla 3 günden bu yana sürdürdükleri grev dünya petrol fiyatlarını da etkıliyor tttıal otomobiller ucuzlayacak • İSTANBIL(ANKA)- Merkez Bankası"nın 5 Nısan Kararlan'ndan sonra izlediği sabit kur politikasının ithal otomobilleri ucuzlatacaeı bıldirıldi Prof. Ilker Para»ız, i^lenen çapa politikası nedeniyle ithalatın kolaylaştiâını. gümrük bırliğınden sonra ithal otomobillerin fiyatlanrıın yerlilere oranlagörecelı olarak düşecegıni söyledı. ESRAYENER ANKARA - Uluslararası piyasalardan borç- lanmada zorlanan hükümet, djş kredi için Ulus- lararası Para Fonu'nun (IMF) yönetiminden çıka- cak sonucu bekliyor. Ha2İne Müsteşan Ayfer Yü- maz'ın, fonun karannın hemen ardından büyük bır heyetle, yabancı bankacılarla görüşmek üze- re ABD'ye gideceği bildirildı. Yılmaz'ın, dış kre- di talebi için bankacılara, Avrupa piyasalanndan alınacak 500 milyon dolarhk sendikasyon ve Ja- ponya'nın vermeyi kabul ettiği 500 milyon dolarlık Eximbank kredisini örnek göste- receği öğrenildi. Bu arada, Hazine yetkililerinin, Lond- ra'da dün yabancı banka temsilcileriyle yapılan toplantıda. 500 milyon dolarlık Libor (Londra para piyasalannda belirle- nen faiz oranı)artı 3.5 puanlık faizli kredi için ilke anlaşmasına vanldığını bildirdiler. Kredi için gelen talebin faiz oranının yüksekliğinden kay- naklandığını anlatan Hazine yetkilileri, kredinin bir bölümünün tahvil ıhracı yöntemiyle sağlana- cağını belırttiler. Uluslararası piyasalarda güven kazanabilmek için 725 milyon dolarlık stand-by kredi anlaşma- sının 950 milyon dolara çıkanlmasını ve anlaşma- nın süresinin 1995 yıl sonuna değin uzatılmasını talep eden hükümet, niyet mektubunun onaylan- masının ardından dış piyasalara açılacak. Hazine yetkililerinden edinilen bilgiye göre 500 milyon dolarhk sendikasyon kredisinin bir kısmı, 2 yıl vadeli Libor'un 3.5 puan üzerinde faizli tah- vil ihracından sağlanacak. \fetkililer. tahvil ve sen- dikasyon kredisi için dün Londra'da banka tem- silcileriyle görüşüldüğünü belirtirken Türk ban- kalannın da tahviller için ihaleye girdiklerini dog- ruladılar. Yetkililer, tahvil ihracı için kesin anlas- ma yapılmadığını, yalnızca ilke karanna vanldı- ğını bildirdiler. Tahvillere uygulanması kararlaş- tınlan Lıbor artı 3.5 'lik faiz oranının, dış borçlan- madaTürkiye'nin bugüne kadar üstlendiği en yüksek faiz oranı oldugunu bildiren yetkı- lıler. "Türkive bugüne kadarki en yüksek dış borç faizi Libor artı 225 oranınday dı" açıklamasını yaptılar. Yetkililer, sendikasyon kredisinin yanı sıra Japon Eximbank'ının açmayı vaat etti- ği 500 milyon dolarlık kredinin anlaşmasının da IMF'nin karanndan sonra imzalanacağını vurgu- layarak. "Piyasalardan olumlu sinyaller var. An- cak, LMF 'tamam' denıeden kimse imza atmıyor" değerlendirmesini yaptılar. Hazine Müsteşan Ayfer Yılmaz, IMF'nin ka- ran açıklandıktan sonra büyük bir heyetle, ban- kacılar ve finans kuruluşlanyla görüşmek üzere ABD'ye gidecek. Yetkililer, ABD'de banka ve fı- nans kuruluşlan temsilcileriyle yapılacak toplan- tılarda, IMF'ye sunulan niyet mektubunun dağı- tılarak güven verilmeye çalışılacağını anlattılar. Hazine Müsteşan Yüraaz, ABD'ye bankacılarla görüşmeye gkiiyor. Muhasebeciye verilen onay yetkisi, esnaf, hukukçu ve mali müşavirleri karşı karşıya getirdi Maliye Bakaıdığfıım muhasebe gafi Ekonomi Servisi- Hükümetın yasal ve fizikı altyapıyı hazırla- madan muhasebecilere tebliğ ile verdiği onay yetkisi, esnaf. hu- kukçu ve mali müşavirleri karşı karşıya getirdi. Hukukçular dev- lete ait olan vergi denetiminin özel kişilere devredilemeyeceğı- ni belirtirlerken, muhasebeciler ise kayıt dışı ekenomiyi kayıt al- tına almak üzere getirilen tebliğe hukukçulann karşı çıkmalarını anlamadıklannı belirtiyorlar. Ko- nuyla ilgili olarak yazılı açıklama yapan Istanbul Ticaret Odası Başkanı Atalay Şahinoğlu ise teb- liğe gereksiz yük getirdiği gerek- çesiyle uygulamaya karşı çıktı. Istanbul Barosu, dün düzenle- nen basın toplantısıyla Maliye Bakanlığı tarafından çıkanlan beyannamelerde ruhsatlı muha- sebecinin imza zorunluluğu teb- ligine karşı çıktı. Toplantıda yap- tığı konuşmada. teblig ile kayıt dışı ekonomiyi kontrol değil, ma- liyecilere iş imkanı yaratıldığını belirten Istanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan. Maiiye Bakaniığı tebliğinin yasaya aykın olduğunu belirterek, devletin onbinlerce in- sanı belli bir meslek grubu ile sözleşme imzalamaya zorladığı- na dikkat çekti. Kazan, *Vergi de- netiıni devlete aittir. Özel kişüere devredüemez. Ama bu tebtiğ ile denetim özei kişilere enıanet edil- mekte. 4008 sayılı yasada yer al- madığı halde, sözfeşme zorunlu- luğu getirilmiştir. Bir meslek er- babına gü\enceli \e önemli çıkar ve imriyaz sağlanmıştır" dedi. Anayasa Mahkemesi'nin 3194 sayılı Imar Yasasfnın yeminli serbest mımarlık ve mühendislik bürolanna kamu görevi niteliğin- de yetkiler veren 24 ve 25'inci maddelerini Anayasa'ya aykırı bularak iptal ettiğini de belirten Kazan. "Burada verilen yetkfler de açıkça devlete aittir. Kimseye devredilemez. Hele3568sayılı ya- sanın gecici l'inci maddesi uya- nnca kunkrc teslim ediMiği düşü- nülürse dehşete kapılmamak müınkundeğil" dedi. Kazan. ıkı gün içınde yürütmeyı durdurma davası açacaklannı belirtti. ITO Başkanı Atalay Şahinoğ- lu, vergi beyannamelerinı incele- Envanter için başlatılan çalışmadan sağlıksız bilgi nedeniyle sonuç alınamadı KOSGEB, fîrtna sayıım yapamadı ANKARA (AA) - Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelıştırme ve Destekleme ldaresi Başkanlıgı (KOSGEB) tarafından yaklaşık bır ay kadar önce fırma envanten çıkarmak amacıyla başlatılan çaiışma. ıdarenin eimde- ki bilgilerin sağlıksız olması nedeniyle iste- nüen sonuca ulaşamadı. Türkiye çapında 70 bin adet firmaya gön- denlen mektuplann 20-25 bın kadan adres yanlışlığı nedeniyle KOSGEB'e geri dön- dü. KOSGEB. yeni bir kampanya başlatarak. firmalara doğrudan kendilerinin başvuruda bulunmalannı ısteyecek. Bu amaçla KOS- GEB. küçük ve orta ölçekli işletmelere (KO- Bf) afiş ve pankartlarla firma envanten için başvurmalan çağnsında bulunacak. KOSGEB yetkilileri, yaklaşık bir ay kadar önce firma envanten hazırlanabilmesı ama- cıyla küçük ve orta sanayi bilgı toplama pro- jesini'(KOSBtLTOP) hayata geçırdiklenni belirterek şunlan söylediler: "Gümrük birliğine giriş öncesi bu tür bir firma envanterinin zorunlnluğu projenin önemini artnnnaktadır. Projenin temel ama- cı ise firma bilgilerinden oluşrunılacak en- vanterlere sağlıklı \e mümkün ise ilk elden bilgi temin etmek. küçük ve orta ölçekli işlet- melere KOSGEB'in faaliyetleri hakkında bil- gi vermektir." Firmalardan gelen cevaplann bilgi ban- kasına kaydedilecegıni anlatan yetkililer. "Bu bilgi bankası sayesinde AT'deki 14 mil- yon 600 bin adet küçük ve orta ölçekli sana- yi işletmesinin Türkiye'ye getirecegi iş teklif- leri ve karşüıklı işbirİiği faaliyetlerinin geliş- tirilmesi sağlannuş olacak" dediler. me ve tasdik yetkisinin mali mü- şavirlere verilmesinin mükellef- lere gereksiz yükler getirdiğini belirtti. llgili tebliglenn denetim bağımsızlığı ilkesine. mantığa ve Vergi Usul Yasası'nın vergi ince- lemesini düzenleyen maddelen ileAnayasa'nın 128'incimadde- sine aykın olduğunu savunan Şa- hinoğlu, "Beyannamevermekzo- runda olan kurumlar ve gerçek kişilerin, ücretini ödedikleri kişi- ler tarafından denetlenmesini amaçlayan bu buluşun patenti sa- dece Türkiye'ye aittir. Dünyada bir benzeri daha yoktur" dedi. Istanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başka- nı Yahya Ankan. teblığin kayıt dı- şı ekonominin kayıt altına alın- ması için önemli biradımolduğu- na dikkat çekti. Mükelleflerin yüzde 98'ının hayat standardı matrahlannın altında beyanname verdiğini belirten Ankan. "Haya- li neyannameler veriliyor, naylon faturalar kesiliyor. Defterler ruh- satsız muhasebecilercedoldurulu- yor. Tebliğ rüm bunlann düzefril- mesi için bir nrsatür" dedi. Ankan, uygulamayı ciddi ve çağdaş olarak nitelendırdikten sonra. hukukçulann karşı çıkışla- nnı anlayamadığını kaydettı. BENCE Tüketici Yasası, ayıplı mal ve hizmetlere yönelik konularda yeni düzenlemeler getirdi. Tüketicinin satın aldığı ürünün ayıplı olduğunu anlaması halinde, satın alınan ürün 15 gün ıçensinde iade edilebilecek. Tüketici bu gibi durumlarda parasını geri alabilecegı gibi satıcıdan ayıbın neden olduğu 'değer kaybı 1 kadar fiyat ındirimi yapmasını talep edebılecek. Ya da ürünün ücretsiz olarak tamırini isteyebilecek. Satıcı, tüketicinin taleplerinden birini yerine getırmek zorunda kalacak. Ayıplı maldan her türlü zararda, tüketiciye karşı satıcı, bayi, acente, imalatçı- üretici ve ittialatçı ortak sorumluluk taşıyacaklar. • Astarı sökülen kabanın ilginç öyküsü HULYA OENC Cumtıuriy&t Qaz«t*ai Türkocağı Cad 39/41 Cağalogfu/ISTANBUL TEL. 51205 05 FAX 514 O7 51 Tüketicjnin takdir ettikleri VİP mağazası sevindirdi G eçen yıl Ankara Karum İş Merkezi'ndeki VİP mağazasından Italyan marka bir kar çizmesi aldım. Bu yıl çizmenin alt lastiğınin tabanının yarıldığını gördüm. Hemen VİP mağazasına götürdum. Mağaza sahibi Gönül Kızılot Hanım sorunumla yakından ilgilenip kar çızmesini Istanbul Shoes Center'a gönderdi. Yapılan incelemeler sonrasında bana yeni bir çizme verdiler. Gösterdiklerı ilgiden ötürü iki mağazanın yetkililerine de teşekkür ediyorum. Ulviye Özdikmen/ANKARA B ir yıl önce Beyoğlu Ender Giyim'den çok beğenerek bir kaban almıştım. Bir ay dolmadan kabanın astarı sökülmeye başladı. Söküklerin büyümesi üzerine, kardeşim kabanı mağazaya götürdü. Ender Mağazası yetkiliieri 20 dakika içinde sökükleri itinasız bir şekilde dikip, kardeşime teslim ettiler. Havaların iyi gitmesi nedeniyle bu sorunla bir daha ilgilenmedim. Bu yıl O kurumuzun şikâyetinı Beyoğlu Ender Mağazası Halkla llişkiler Müdürü Ismail Aydın'a ilettim. Seyhan Hanım'ın kabanındaki sorunla en kısa zamanda ilgileneceğini söyleyen Ismail Bey, okurumuzla görüşerek kabanı tamir etmek üzere geri alacaklannı bildirdi. Okurumuzun yapılan tamirden memnun kalmaması halinde gerekli değışiklıği yapabileceklerini söyleyen Ismail Bey, 20 gün içinde kabanın teslim edileceğini vurguladı. İş dönüşü kabanını almak için uğrayan Seyhan Hanım, geciktiği için Ismail Bey'i bulamamış. Kendisı ile ilgilenen Ender Mağazası yetkilileri yeni bir kaban diktirdiklerini söyleyerek okurumuzdan bu kabanı denemesini istemişler. Yeni kabanın renginin eskisini tutmadığını anlatan okurumuz, ölçü alınmadan dikilen kabanın beden olarak da büyük geldiğini vurguladı. Bizden yardımcı olmamızı istedi. Ender Mağazası yetkilisi ısmail Bey ise kaban diktirmelerinin sebebini "müşteri memnuniyetini sağlamak" olarak açıkladı. Yeni bir kaban diktirebilmek için epeyce uğraşmak kabanı giydiğimde astarın yine problem çıkarması bardağı taşıran son damla oldu. Yeniden Ender Mağazasına gittim ve astarın değiştirilmesini istedim. Kabanı diken firmayla artık çalışmadıklannı söyleyen yetkililer, itirazlarımı dikkate almadılar. Kabanımı alıp, Ender Mağazaşı'ndan aynldım. Seyhan Özavcı/İSTANBUL zorunda kaldığını vurgulayan Ismail Bey, "Seyhan Hanım kabanı beğenmediği gibi bu davranışımızı da eleştirdi" diye konuştu. Buna karşın Seyhan Hanım'a yardımcı olabileceklerini söyleyen Ismail Bey, en kısa zamanda okurumuzun mağazaya uğramasını istedi. Ertesi gün tekrar mağazaya giden Seyhan Hanım, Ismail Bey'le görüştü. Eski kabanının iade edilmesini veya yerine başka bir kaban verilmesini isteyen okurumuza Ismail Bey'in cevabı şu oldu: "Mağazamızda aynı kalitede başka bir mal yok. Yeni bir kaban alabilmesi için müştenmizin aradaki fiyat farkını ödemesi gerekebilir." Fark ödemek istemeyen okurumuz eski kabanını geri isteyince, Ismail Bey bir hafta sonra gelmesini istedi. Ama bir hafta sonra okurumuza kabanının kaybolduğu haberi verilınce, Ismail Bey'le yeniden görüştüm. Seyhan Hanım'a beğeneceği herhangi bir kabanı. çok düşük miktarlarda fark talep ederek verebileceklerini söyleyen Ismail Bey, sözünde durdu. Bir kaç ay kabansız kalan Seyhan Hanım sonuçta yeni bir kabana kavuşmuş oldu. Hem de küçük miktarda bir fark ödeyerek. • Sanayi ürünlerinde Türkçe kılavuz zorunlu 1 993 yılı nisan ayında kızıma Casio marka bir org aldım. Orgu aldığım Erdinç Ticaret'te ne yazık ki kullanma kılavuzu bulunmuyordu. Casio firmasının birkaç kez telefonunu istemem üzerine, elime Portekizce yazan bir kılavuz tutuşturdular. Çok gelişmiş olan bu aleti kullanamamanın üzüntüsü ile sizi anyorum. Casio firmasının adresini bildirirseniz veya kullanma kılavuzunu elde etmeme yardımcı olursanız sevinirim. Mahir Keskin/MANİSA C asio'nun ithalatçısj. olan Beko Firması'nı arayarak Ithalat Müdürü Ibrahim Öktü ile görüştük. Okurumuzun isteğini hemen yerine getireceklerini bildiren Ibrahim Bey, Türkçe kullanma kılavuzunu okurumuzun adresine postalayacaklarını söyledi. Aylardır kullanma kılavuzu olmadığı için bir kıyıda bekietilen org, yakında kullanılmaya başlanacak. Tüketici Yasası'yla getirilen yeni düzenlemeler tüketicileri bu mağdunyetten kurtarmayı hedefliyor. Yasada, ithal ürünlerin bakım, onarım ve kullanım kılavuzlannın aslına uygun şekilde Türkçe tercüme edilmesi ve satış sırasında tüketciye verilmesi zorunlu hale getiriliyor. Aynca yurt içinde üretilen ürtinlerin beraberinde bakım, onarım ve kullanma kılavuzunun da bulunması gerekiyor.H Y ı l l a r c a Erişmek I s t e d i ğ i n i z M u t l u l u ğ a V e S a h i p O l m a k I s t e d i ğ i n i z Y u v a n ı z a Y a k ı n d a K a v u ş a c a k s ı n ı z . Ve i ş t e Yeni A d r e s i n i z . . . İZZETTİN ÖNDER 6 Mart Protokolü'nün İki Yönü 6 mart tarihindeTürkiye'nin imza koyduğu belgeninTür- kiye'den talep ettiği iki olguya dikkati çekmek istiyorum. Bunlardan birincisi, bu belgenin Türkiye'ye yüklediği so- rumluluklarla ilgilidir. Bu sorumluluklar, ne yazık ki ekono- miden çok insan haklan ve demokrasi ile ilgili bir görüntü sergilemektedir. Bu konunun hepimizi üzen yönü, Avru- pa'nın bizi bizden çok düşünüyor olmasıdır! Demokratik- leşme, insan sağlığı ve örgütlenme sorunlannın hâlâ çö- zümlenememiş olması Avrupa için değil, fakat Türkiye için çok acıdır. Bir sorunu çözebilmek için önce onu bir sorun olarak algılamak, ondan rahatsız olmak gerekmektedir. Bu açı- dan Türkiye'de insan manzaralarına baktığımızda, insan haklan, demokrasi, hukukdevleti kavramlannın henüzçok geri düzeyde olduğunu görmekteyiz. Bu geriliği belki de bir tür farklılığın hızla değişen ekonomik ve sosyal yapı için- de yozlaşması olarak görmek daha doğru olur. Zira impa- ratorluk döneminde hemen tüm toplum olduğu gibi, gü- nümüzde de toplumumuzun önemli kesimi, tanm ekono- mısi gereklerine uygun sosyolojik yapılara sahip bulun- maktadır. Bu yapılarda birey ihmal edilmekte, genelde otoriter güçler ve itaatkâr kişi, güce karşı özlem ve gıpta duyar ve ilk fırsatta kendisi de otoriter olur. Bu tepki, çok temel bir "ezilen psikolojisi tepkisi"d\r. Bu nedenle, bir topluma hükmeden bir despot, o topluma yüzlerce-bin- lerce despot tohumu atar. Bu yapı hızlı kentleşme ve çarpık ekonomik değişim içinde, özellikle kentsel alanlarda, her türlü normdan uzak güçlerin, gizil potansiyellerinin açığa çıkmasına neden ol- maktadır. Bireyselleşememiş bireylerden oluşmuş norm- suz kalabalıklarda, belki de en önemli faktör güçtür. Bu- nun üzerine bir de ekonomik sorunlar ve çarpıklıklar otur- tulduğunda, adi güç gösterilerinden mafya liişkilerine ka- dar her tür despotik ilişkiyi açıklama olanağı önümüze se- rilmektedir. Ekonomik gücü eline geçirenler, hiçbir sosyal sorumluluk duymadan, bu gücü şımarıkça kullanmakta; siyasi gücü eline geçirenler, bunun bir görev aracı olduğu bilincini yitirerek, bundan hayat boyu çıkar sağlama yolu- na girerek, topluma işkence uygulamakta; güvenlik görev- lileri, emek-yoğun üretim yöntemler uygulayarak topluma ve insanlara karşı işkence uygulamakta; ekonomik ve sos- yal pusulasını şaşıran halk da gücü gücü yetene ölçütü içinde yine zorbalık yapmakta ve işkence uygulamakta- dır. Toplum, yukandan örgütlendiği için üst düzey işken : cele'ri değil, alt düzeyindeki işkence ve terörü algılamak- tadır. Bu olgu ve olaylar, kökleri çok derin sosyal, ekonomik ve tarihsel nedenlere uzanır ve çözümleri için de bir o ka- dar zaman ve enerjiye, daha doğrusu, derin bir değişime gereksinme gösterir. Bu derin olgular hukuk sistemleri ile değıştirilemez. Fakat bunlar hukuk sistemlerini degiştirir ve yaratırlar. İşte Türkiye'nin karşı karşıya olduğu güçlük, çok uzun bir süre içinde değişime uğrayan bir olgu üzennde ve ken- disine değil de Batı'ya taahhütte bulunuyor olmasıdır. Bu- radaki güçlük, uzun zaman isteyen bir iş için karşımızda- ki süre kısıtı, garip olan ise, bu talebin Batı'dan gelmesi- dir. Aslında bu durum o kadar da garip değil. zira böyle bir talep güçlü olarak kendimizden gelse idi, zaten sorunun çözüm yoluna girilmiş olunurdu. Sağlıklı bir sanayileşme rayına nenüz oturtulamamış ve hem bu oluşumu yaratabilecek ve hem de bu oluşumun sonucu olan sosyal dokuyu oluşturamamış olan Türkiye, mekanik bir biçimde bu sorunlarının üstesinden gelebile- ceğini düşünmekte, üstelik böyle bir dönüşümü giderek güçleşen koşullarda gerçekleştirebileceğini düşlemekte- dir. Avrupa ile birieşmek bir tarafa, ileri teknolojiye sahip bir dünya ile birlikte yaşamak durumunda olan Türkiye, gi- derek zor koşullara sürüklenmektedir. Bu aşamada Türkiye ancak şimdiye dek yapmış oldu- ğu hatalannı düzeltip, olumlu bir raya girebilir. Sonuç ise, çok ileride alınır. Bu hatalar; beşeri sermaye yetersiziiği, maddi sermaye yetersiziiği, plan-program kavramından yoksun oluşu ve fevkalâde bozuk bir gelir dağılımıdır. Do- ğal olarak, bunlar birbiri ile sebep-sonuç ilişkisi içınde bu- lunmaktadır. Ama Türkiye, hiç değilse, bu aşamada bu güçlüğü yenerek, planlamadisiplininegirmeli, güçlü birta- sarruf seferberligi gerçekleştirmeli, beyin-gücü anlamın- da insan üretmeli ve gelir dağılımını düzeltme yoluna gir- melidir. Bunlar için güçlü devlet-güçlü bürokrasi gerek- mektedir. Piyasa bu düzenlemeleri gerçekleştiremez. 6 Mart Protokolü'nün ikinci önemli yanı, ileriye yönelik bir garanti oluşturmamasıdır. İleride Türkiye, Avrupa Bir- liği'ne girecek midir? Sanınm, bu konu biraz meçhul! O za- man Türkiye ne yapıyor? Bu sorunlar üstyapı sorunlartdır. Türkiye altyapısı ile eko- nomisi ve teknolojik atılımı ile ileri ekonomileri yakalama- ya, onlaria İşbirİiği yapmaya yanaşmalıdır. Küçülen dün- yada kendi başımıza kalmamız söz konusu olamaz, ama anlaşma ve protokollerle durumumuzu aceleye getirerek, kötüleştirmemeliyiz. TZDK, işletme kapaüyor UFUKTEKtN ,\DANA - Türkiye Zirai Do- natım Kurumu (TZDK) Adana ve Adapazan'ndaki işletmele- rinde her türlü üretim faaliyeti- ni durdurdu. Dört ildeki işlet- melerin faaliyetini de durdura- cağı söyienen TZDK. işçileri Şanlıurfa'ya nakletmeyi karar- laşt,ınrken işyeri degışıkliğine karşı çıkanlann işten çıkanla- cağı bildirildi. TZDK Genel Müdürlüğü. 9 martta aldığı ka- rarlar uyannca Adana'daki iş- letme müdürlüğü ile Adapaza- n'ndaki Pamukova Araştirma Enstitüsü'nün faaliyetlerini durdurHu. TZDK Yönetim Ku- rulu'nun 50 sayılı karan, ilgili işletmelere ve burada görevli isçilere önceki gün duyiıruldu. Yapılan bildirimde. "Faali- yetlerin neden durdurulduğu" yolundabirgerekçe belirtilme- mesi dikkati çekti. TZDK'nin KırkJareli, Ankara, Erzurum ve Jzmir'deki işletmelerini de kap- sayacağı öne sürülen işletme kapatma karan, işçilerin üyesi oldugu Türk Metal Sendika- sı'nın tepkisine neden oldu. Demir-çelige 4 ayda 4. zam .4NKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Demir-çelik fiyatlan, dün yapılan yüzde 5 ile yüzde 10 arasındaki zamla birlikte, son 4 ayda 4. kez arttınldı. Son zamla, demir-çelik fiyatlan aralık ayına göre yüzde 91 ora- nında yükseltildi. Hükümet. Uluslararası Para Fonu'na(IMF) sunduğu istik- rar önlemleri çerçevesinde KtT ürünlerinin fiyatlarını her ay düzenli olarak arttınyor. Karabük ve Jskenderun de- mir-çelik fabrikalan dün ürün fiyatlarını yüzde 5 ile yüzde 10 oranlarında arttırdılar. Buna göre; çelik ürünlerinin ton fi- yatlan, 8 müimetre tellikte yüzde 8 oramnda arttınlarak, 14 milyon 463 bin liraya, 8 mi- limetre kangalın fiyatı yüzde 10 oranında arttınlarak 13 mil- yon 455 bin liraya, 12 milimet- re çubuğun fiyatı yüzde 10 ora- nında arttınlarak 13 milyon 209 bin liraya, 14 milimetre nervürlü ürün fiyatı yüzde 9.7 oranında arttınlarak 13 milyon 560 bin liraya, kütük çeliğin fi- yatı yüzde 10 oranında arttın- larak 11 milyon 910 bin liraya, kok tozunun fiyatı yüzde 5 ora- nında arttınlarak 2 milyon 678 bin liraya, döküm kokunun fi- yatı da yüzde 10 oranında art- tınlarak 6 milyon 620 bin lira- ya yükseltildi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle