20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 22 MART 1995 ÇARŞAMBA 12 KULTUR Fatma Başoğlu'nun 'Yakınlık ve Yalıtım' başlıklı sergisi Deniz Müzesi Sanat Galerisi'nde 6 Diııgiıı hir an'da açılaıı farkk kapılar PELİN ÖZER Boş bır mekânda karşılıklı yerleştınlmış kapılar tkı dakıkada bır açilıp kapanıyor. sergıyı gezenlen yakınlık \e yalıtım azenne duşunmeye yoneltı>orlar Sergı mekânı, bır yandan yalnızlığa ışık tutuyor, bır >andan da bırey dışında ışleyen duzenın kendı ıçındekı sıstemıne dıkkat çekıyor Yaşam ıçınden çekıp alınmış 'dingin bir an'da ınsanı bır kez daha sorgulamaya ve kendı ıçındekı ntmı yakalamaya özendınyor Fatma Başoğlu'nun Denız Muzesı Sanat Galensı'nde açılan "Vakınlık \e Yabüın''sergısı ınsan zıhnınde farklı kapılar açı>or Sıstemın altında sureklı ışle>en araba sıJeceğı motoru, usttekı formlarla butünleşıyor Oylesıne hassas bır denge kurulmuş kı, bır v ıdanın ge\ şemesı bıle dengelen altust etmeye yetecek Marmara Unıversıtesı Guzel Sanatlar Fakultesı Heykel Bolumıfnden mezun olan ve yuksek lısans yapan Başoğlu, tez konusu olarak kınetığı seçmış Metal, mermer, ahşap. kıl ve ahşap gıbı çeşıtlı malzemelerle çajışan, fıguratıf heykeller, tasanmlar da vapan sanatçı, bu çalışmavı dort >ıl önce tasarlamış Ancak projeyı gerçekleştırmesıne karşın sergıleme olanağı bulamamış Ardından gelı^tınlmeye açık olan bu projeyı uçlu olarak Sergi mekânı, bir \andan valnızlığa ışık tutmor, bir yandan da bire> dışında işleyen düzenin kendi içindeki sistemine dikkat çekrvor. Yaşam içinden çekip almmış 'dıngın bir an'da insanı bir kez daha sorgulamaya ve kendi içindeki ritmi \akalama>a özendirivor. (Fotoğrat DEVRfM BARAN) tasarlamış Ancak sanatçı, bu projenın dokuzlu olarak da tasarlanabıleceğını boylece daha guçlu bır mesaj ıletebıleceğını duşunuyor "Yalnızlık ve Yalrtun", hem duşunsel hem de bıçımsel alanda kendını gelıştırmeve çalışan Fatma Başoğlu'nun ılk kışısel sergısı Handan Börtecene'nın desteğı> le bu sergıyı gerçekleştırebıldığıne dıkkat çeken sanatçı 90 mılyon lıraya mal olan bu •çügın proje' ıçın bır bır sponsor bulmuş İcen Bortecene yardımıvla ılışkı kurduğu Zeytinoğlıı Şirketter Grubu. projenın >ansını fınanse etmış Daha once karma sergılere de katılan Başoğlu'nun, Değırmendere'de ve Demokrası Şehıtlen Anıt Parkı'nda yapıtlan sergı lenıyor Resım Heykel Muzesı'nın duzenledığı bır yanşmada odul alan Başoğlu, ıkı yıl çnce de Gunumüz Sanatçılan Sergısı'ne katılmış Hareketlı ışlere daha sıcak bakıyor Başoğlu Duşuncelenn duragan yuzeylerden çok, hareket ıçıne gırdıgınde daha ıyı dıle getınldığıne ınanıyor Sergıdekı kapılann da baglantılarla (menteşe) hareket ettığını, bu durumun kendı ıçınde dınamık ve sıstemlı bır şekılde yınelendığını. ancak farklı boyuttakı sıstemlı gelışım ıçınde sıstemsız hareketın soz konusu olduğunu vurguluyor Ve ınsanlann sanat yapıtıyla bıre bır ılışkı kurması gerektığını duşunuyor "Biziın toplumumuzda hevkeL sus olarak goruluvor. Ama heykel süs değüdir. Insanlann heykellerle burunleşrneterini istivorum. Daha derin duşunebilmeleri ve kendUerini yapıta daha yakın hissedebihneieri için bu şart Üç boyutlu işlerde insanlara görsel açıdan bir şev ler iletmeniz şart Bu durum sanatçıyı mesaj açısından sınıriıyor." Başoğlu toplumda sıstem ve sıstemsızlık durumunun sanatçıyı üretıme goturdufûnü duşunuyor Yaşamı çeşıtlı açılardan butun boyutlanyla ele almak ve duşundurmek gerektığıne ınanıyor Süreklı yalnızlığın ve sureklı bırlıktelığın olume goturduğunu, gerektığmde tek başına. gerektığmde dıgerlenyle bırhkte yaşamak gerekhlığını savunuyor Soyut ve kavramsal ışlen bır arada yapan sanatçının duşû, Amenka'da özellıkle sıbernetığı sanatla butunleştırmek ve bu alanda çalışmalar yapmak Türkıye'de bu alanda çok genış kapsamlı çalışmalar yapılmadığma değınen Başoğlu, Amenka'da sıbemetık aİanmda bılımsel araştırmalar yapmayı hedeflıyor Kınetıkle ılgılenen Avrupalı sanatçılann aynı zamanda muhendıs olduklanna değınen Başoğlu, sıstemın kurulması sırasında ıkı ay sureklı çalışmış Sergı mekânının kınetık ve optık bır göz yanılsaması oluşturduğuna değınen, bunun kullanılan malzemeyle petkıştınldığını soyleyen Başoğlu, kuçûk bır mekânda bu etkıyı veremeyeceğını duşunuyor Sanatçı dayanışma ıçınde olmazsa halkın da dayanışma gosteremeyeceğıne ınanıyor Başoğlu ve çalışmalannı Handan Bortecene ıle surduruyor Şu sıralar Börtecene'nın Ankara'da açılacak sergısı ıçın bırhkte çalıştıklanna değınen Başoğlu, ılende de plastık sanatlann çeşıtlı alanlannda urun vermeye, duşunce ve bılımı yapıtlannda buluşturmaya devam edecek Insan duşuncesının olanaklarıyla mekân ve malzemeyı de kullanarak uç boyutlu dünyalarda yaratımmı surdurecek Sigara tartışması sinemada KültürServisi-14 Ulusla- rarası tstanbul Fılm Festıvalı. gündemden ınmeyen sigara tartışmasına, konuya venı bır boyut eetıren "Smoking' 1 (Si- gara Içince) ve "No Smo- king~(Sıgara İçmevince) adlı ıkı hlmle katkıda bulunuyor AlainResnais'nınyonettıği ıkı fılm, 1 nısanda başlayacak olan festıvalın "Dünya Festi- vallerinden'" başlıklı bölumün- de gostenlecek Fılmlenn or- tak bır gınş bolümlen ve ka- rakterlen bulunuyor İngılte- re'nın Yorkshıre kentınde bır koyde geçen olaylar, Bılbury okulu mudurunun kansı Ce- lia'nın. bahartemızlığı yaptık- tan sonra bır paket sigara gor- mesı> le başlıyor Bu ortak gı- nşten sonra. Celıa'ya sigara ıçince ve ıçmeyınce oianlar ele alınıyor Resnaıs'nın ıkı fıl- mınde de, başrollen Cannes'da en ıyı erkek oyuncu odulunu alan Pierre Arditi ve Sabine Azema paylaşıvorlar Alaın Resnaıs 14 yaşından ben ak- tor, kurgucu ve kameraman olarak sınemayla ılgılenıyor Yonetmenın "Smokıng" ve "No Smokıng" adlı fılrnlen, Ingılız jazar Alan Ayckbo- urn'un bırbınv le bağlantılı se- kız oyunun altısmdan uyarlan- mış Orijinal Fransız Filnı Alîşleri sergisi Kiiltür Servisi - Istanbul Fransız Kultur Merkezı ve tstanbul Kultur ve Sanat Vakfı, tmtaş Grup UAP'nın katkılanyla, 14 Uluslararası Istanbul Fılm Festıvalı çerçevesınde, 2-15 nısan tanhlen arasında, Galen Maya'da Jean-Jacques Geynet'ın koleksıyonundan oluşan "Sinemanın 100. Yılı - Orijinal Fransız Fîlm Afişleri SergBi"nı gerçekleştırecek Buyuk sanatçılann ımzasını taşıyan bu onjmal afîşlerden oluşan sergı ızleyenlen zaman ıçınde, çeşıtlı donemlen, oyunculan, ısımlen yenıden yaşatan, sınemaseverlenn belleklennı canlandıran renklı bır yolculuğa çıkaracak Sınema afışlen, yedıncı sanatm, doğumundan bugüne sınema dunyasını en ıyı sımgeleyen, tek bır goruntuyle filmı çağnştıran, öykusünu özetleyen, turünu yucelten, hareketlılığını yansıtan en onemlı oğelennden bınnı oluştunıyor Sınemanın mesajı. heyecanı, havası ve canlılığı olarak nıtelendınlebılecek film afişlennın en onemlı rolü, o fîlm hakkındakı ön bılgıyı venrken fılmın en can alıcı sahnelennden bınnı belleğmuze kazımak Altman'm yeni filmine tepki PARÎS (RELTER)-Bırkaç av once Fransız moda dûnyasi- nın yıldızlan Robert Alrman'ın muzıp Fılmı 'Pret-a-Porter-Ha- TBTGıyınTde görunmek ıçın çok ısteklıydıler Ancak Amenkalı yonetmen bu haftasonu, moda- nm başkentı Pans'te fılmıne tepkı gosteren modacılann ma- kaslannı ve yuksuklennı kendı- sıne yoneltmelen sonucu savun- maya geçmek zorunda kaldı Haftasonu basm mensuplan- na gostenldıkten sonra, bu haf- ta Fransada gostenme gıren film, şımdıden Chanel'm tasa- nmcılanndan Karl Lagerfeld'ın ve bazı moda \ azarlannın tepkı- sını çektı L>on'da fılmın, üç çıplak kadını gosteren afişı de fazla 'şetavetıryandınJığı' gerek- çesıyle yasaklandı Fılmın anahtar ımgesı, mo- dellenn bır ıskele uzennde çıp- lak yürüduklen bır koleksıyon Bu da moda dünyasının göste- rışlılığını \e boşluğunu sımge- lıyor Oysa Pans moda dunyası, Altman ın fılmı konusunda umutlara kapılmıştı Altman, pazargunlen yayımlanan LeJo- urnal du Dımanche" gazetesıne verdığı demeçte, moda dunya- sında varattıgı çekışmeve ılış- km bır soruvu > anıtlarken, *Çe- kişmezatenorada.Bubenimsu- çnm değd... İnsanlar onlann dünvasına vaklaşımımdan hoş- buunadılar. Ovlevse ne?" dedı NEW YORK'TAN İLHAN MİMAROGLU Bosna! Bızım dedığımız, yazdığımız gıbı filmın adı "Bosna!" Un- lemı de var Yabana atılmış bır konuyu ele alan bır yabancı film Yabancı fılmlen, gıderek Amenkan fılmlennın ryılennı bu- rada yakalamak kolay değıl Kryıda koşede bır yerierde bır- kaç gun gostenlıp kaldınlıyor bunlar Hele yabancı fılmlenn sayısı gıtgıde hıçe doğru ınıyor Istanbul'un buraya kıyasla çok daha ılgılı ve bılgılı bır sınema seyırcısı olduğunu bılıyo- rum Burada adını bıle duymadığımız fılmlenn orada goste- nldığını oğrenıyorum Bu bakıma "Bosna1 " Istanbul'da gor- muş olabılırsınız. Dıyelım kı sız de gordünuz, bız de gorduk Ne olacak şım- dO Ne yapacağız? Sınema eleştınsıne mı gınşeceğız"? Fıl- mın kuruluşundan, goruntulennden, senaryosundan mı soz edeceğız? Bosna'da olup brtenlen kabataslak bılryor ıdıy- sek de bıldıklenmızın bılmedığımız aynntılarla gozumuzun onunde canlanmasryla etkılenıp elımızden hıçbır şey gelme- dığı ıçın bır suç duygusuna kapılacağız belkı Sonra çevre- mıze bakınıp acaba kaç kışının bu yolda bır suç duygusu- na kapılmış olabıleceğını duşunmeye başlarken boyle bır duygunun gereksız olduğu, elımızden hıçbır şey gelemeye- ceğı, gelebılmesı ıçın olanaklardan yoksun olduğumuz so- nucuna varacağız, suçduygumuzu bastıracağız, ıçımız açı- lacak. Tam açılmışken gene kararacak Çunku bu kez, ışle- n ve olanaklan gereğı, ellennden bır şeyler gelme durumun- da olup elı ayagı bağlı gıbı davrananlan gozumuzun onune getıreceğız Kım mı bunlar^ Devletler, hukumetler, uluslara- rası orgutler, Amenka, Avrupa, Bırfeşmış Mılletler, NATO Bernard-Henri Levy'nın fılmı bunlan duşundurduğune gore en azından bır kamuoyu oluşturmaya yararlı olsa ge- rek Bundan once çok kotu yapılmış bırkaç Bosna belge- selı gormuştum Onlann bıle kamuoyu oluşturmaya katkı- lan olabılır ıdıyse de Bosna'dakı durumun çozumlenemez gıbı görunen sorunlannı kesınlıkle ve etkı gucuyle ortaya ko- yabılmek ıçın demek kı Levy gıbı seçkın bır duşunur gere- kıyordu. Öyleyse, bu fılmın etkıstyle, bır kamuoyu oluşuyor muydu acaba'? Sınema salonunda çevremdekı kamuya bır gozattım Sekızkışısaydım Fılm başladıktan sonra dort beş kışı daha geldı Kamunun kamuluğundan soz etmek ıçın sa- yıya başvurmak gerektığıne gore, sayının oranını boylece an- lamış oîdum Bu yılın başlannda bır Bosna yuruyuşune katılmıştım bu- rada Yuruyuştekılenn sayısı, çevredekı polıslenn sayısından dahaazdı Bır de Bosna toplantısına grtmıştım Tartışılan ko- nulann başlıcası, kamuoyunun oluşturulmasıydı O gunler- de Amenkan halkının bılıncınde Bosna'nın bır yen olduğu- nu, dolayısıyla kamuoyunun oluşmaya başladığını sanıyor- dum Grtgıde yanıldığımı anladım Ortada Bosna'dan çok daha onemlı konular vardı Yılın ılk yansı boyunca, buzda kayan şıllığın adam tutup buzda kayan obur şıllığın bacağı- nı ıncıttırmesı, ıkıncı yansında yılın, top oynamış bulunduğu ıçın mılyonlan doğruItup hem de tannlaşan zencının eskı ka- nsını sevgılısıyle bırlıkte yakalayıp bıçaklayarak oldurmuş olabıleceğı ıçın bır kahraman gıbı yargılanması Tavsamaya başladığında bunlar, kamuoyunu oyaJamak ıçın yedektetu- tulan 'Prenses Dı' Kım aldınr Bosna'ya boyle onemlı konu- lann yanında 1 Sıkıyagelındığındeozurçok Bunlardanbın "Auschvvıtz'ı bılmıyorduk, Bosna'yı anlamıyoruz."Özuru gıdermek ıçın Levy, anlatıyor Bosna'yı Anladıklanmızın gorduklenmızle pek bır ılışkısı yok Sırp bombalanyla kafalan kopanlar ge- ne gozumuzun onunde sergılenıyor Susuzluktan çışlennı soğumaya bıraktıktan sonra su dıye ıçenlen gorup dınhyo- ruz Kameranın karşısrna geçıp elıne geçırdığı Boşnaklann kafalannı nasıl kestığını, Boşnak kadınlann nasıl ırzına geç- tığını anlatan Sırp haytasını da, Bosna'da olup bıtenler uze- nnde verdığı rapor hasıraltı edıldığı ıçın ışınden aynlmak zo- runda kalan Amenkan Dışışlen Bakanlığı gorevlısını de Gecelen Bosna'dan kaçmak ıçın yola çıkanlann ustlenne Bırleşmış Mılletler askerlennın nasıl projektor tutup onlan Sırp kurşunlanna hedef ettıklennı de oğrenıyoruz Fılm bo- yunca Avrupa'nın, Amenka'nın, Bırleşmış Mılletler'ın Bos- na'dakı kıyımın onlenmesını nasıl kaytardıklan yınelenıp du- ruyor Bu boyle gıderse "Avrupa Bosna 'da oldu dıyeceğız" uya- nsıyla bıtınyor fılmını Levy Beklemek gereksız Uyan da Avrupa Bosna'da çoktan oldu Yalnız Avrupa mı' Dunya ol- du Bosna'da Yakın ve uzak yıllar boyunca daha başka bır- çok yerde oldu dunya Ruanda'da, Cezayır'de, Kuba'da, Şı- lı'de, Iran'da, Rusya'da, Türkıye'de, Amenka'da . Saymak- la bttmez Dunya dıye ortada bır ceset var Kokmuş bır ce- set Baştan kokmuş, balık gıbı Amenka'dan kokmuş Ama bız yaşıyoruz ya! Orası oyle Yaşıyoruz Yaşayaca- ğız yaşadığımızca o cesedın ustunde Mezar kurtlan gıbı Leş kargalan gıbı 293 89 78 (3HAT) ERENKÖY APOLLON (362 51 00) YON RIC1URD^TTFNJOROU.H H(lfM\S GOLGE DEBR\ «1SGER TOPRAKLARDA"SHADO^LANDS" 11 30 14 00 16 30 19 00 21 30 12 Ofl 14 15 17 00 19 15-21 45 ORTAKÛY KÜLTÜR MERKEZİ Azgm Sömürü Çarkı ve Bu Çariı Içndekı Insan liışkılen... Oyku Hasan Kıyafet Yon : Faik Ahmet Akıncı GALA : 23 Mart Persembe 19.30'da G â s t e r ı m 24 M a r t d a n ı t ı b a r e n 12 00-14 00-16 00-18 00-20 00 OKMOrtakfly Defe&oyu Cd No 110 Tel 258 69 87 KENT OVUPtCULARI 246 35 89-2*7 36 34 NEIL SIMON KOMEDI 2 BOLUM SON 3OYUN Persemke 21.00, h u r 15.00 (Perşemke İn4irimlMir.| MU2AFFEB İZGÜ KOMEDİ 2 BOLUM son 3 ovıın Cunu 21.00, C.tesi 1S.00-21.00 (C.tesi 15.00 İn4irimMir.| KÜIIÜr lıkinlı^ı Katkılanyla. İHduk Ahme» ZtAol | Bılgmer Uğurlu Gencer 9 MART -2 NISAN BEfOeiU KÜÇÜnAHNE PeiOTts Cıns 21.00 Cıımtei 15.30 21.00 Fra 15.30 t ı l e l l u Gı;e Tel {02121 249 24 26 TURKULERİMİZ 1 ŞEHIR TIYATROLARI | HARBIYE MUHSIN ERTUGRUL SAHNESI (240 77 20) NİKOL4Y GOCOL PAITO YOKETEN BAŞARSABUNCU (22-23-24-25-26 Mart) Çocuk Oyunu _W 5I-AKESPEARE BİR GECE MASAU C t L M " ^ ~ \ C'-JETEN NEŞ'E ERÇETIN (25-26 Mart Saat I I 00) HARBIYE CEP TIYATROSU ( 240 77 20 ) FERENCIÇaPIMHY PEYNIRÜ YUMURTA >ONFTEN CANDOĞAN (21 Mart Saat 18 00-20 30 ' 23 24 Mart Saat IS 00) KADIKOY HALDUN TANER SAHNESI (34» 04 63) KIMO?MAZ ERAYDA Cumartesı Pazar 18 O"' Istanbul Sanat Merttezı KUMPANYA SAHNESI Satuîagac Cad Eskı Çeşrne Sc* 12 TarlaiMŞ" Taksm(02i2 2 » 54 57 (Kuttur Bakani g n r kalkılarıyö) Ferhan Şensoy'un ŞU GOGOL DELİSİ Derya Baykal Şensoy Salı 2 1 00 TAÜYUN Ferhan Şensoy'un ÛÇ KURŞUNLUK OPERA hpfcGroCımla 21 OG/Caate 15 »fanr 15 »18 30 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Çorşomba 21 00 lüet Sıts Vfrtsn: SES-1U5 OıtMyuncular Tel; 251IIK VtKKOMMA Taksınv«umelıXMSI MjsUk-İjnıriny, Oıtoi ORHAN GUNER IKINCİ NÖBETÇINİN SIKINTILARI YONETÎN ARIFAKKAYA (22 23 24-25-26 Mart) Çocuk Oyunu HEINRICH 30LL DENIZ UY GUNER BIRUKTEOYNAYAUM V CNFEN DENIZ UYGUNER (25-26 Mart Saat I I 00) 22 MART ÇARŞAMBA (RESTORANT ROMNNE DA KRUUKLI PtUÇ IUPUMA) 23.0040.30 ISTANBUL JA2Z OUARTET ModemCaz " Perrûî tref Demırer Yaz Satta a Ate^ T=zer Canh Mûzık Içın Cınş Bıletı 150.000 TL KARTAL SANAT IŞLIGI TIYATROSU Bertolt Brecht İHSANIN EVRELERİ: Fatıh Altınoz Serhat Özcan ; YONETEN Çetın Etılı Her Çarşamba 20.30 / Pazar 20.00 YER Pendık Ataturk Kultur Evı Tel 39C40 19 ÜSKUDAR MUSAHIPZADE CELAL SAHNESI (333 03 »7) • - & et{erin<ie saıtm MEMET BAYDIP TENSING Çocuk Oyunu Ş AVŞAR E ULGEP M D K UÇ E ° O S T O G L U j YAVRUKIMIN ÇETINIPEKKAYAİYCNE N ŞEVKET AVŞAR (22-23-24-25-26 Mart) (25-26Mart Saat I I 00) FATİH REŞAT NURİ SAHNESİ (526 53 80) Actaiettft btt tt»tı dünya. Totlı <H«îm, Çembertmde gûİ oyo. Y«3an dunya, [S«ido / ğ ) Kofenm dibi. |Seldo / MağaHar} AR«jye$so ^S«ida / M<HjM$«r) Mopuioneter* g&uej <ioğmuyar. Ottne dane b«nîe»<{. ERGUN SAV BIR BAŞKASI YONFtN ENGINGURMEN (22-23-24-2S-26 Mart) Çocuk Oyunu • v\^ECH T t s SOYTARILAR OKULU YONETEN TANER BARLAS (25-26 Mart Saat I I 00) GAZİOSMANPASA SAHNESİ (571 60 47) BbtertredJm felek ife koigtnu. Mopusone İcmde* Eyvah gönöl. Âhm Wa(es. Hem kaldr (S*W« / rOLIERE TARTUFFE JEAN-LOUIS MARTIN BARBAZ (22 23 24 25 26 Mart) Çocuk Oyunu GOLGENINCANI YOWR\ CEMDAVRAN (25-26 Mart Saat I I 00) I 23.00-03.00 ACIDTRIPPIN Canlı Müzık Içın Gınş Bıletı 150 000 TL ROXY PARTILERI Gınş Bıletı 300.000 TL |ILK YABANCI IÇKI DAHM.) 22.30-24.00 K A Ç A N K E Ç I {RESTORANT ROKANNE M OZEL SOSLU DftHA PtRZOLA) 23.00-00.30 ISTANBUL JAZZ OUARTET Modem Caz Canlı Mûzık Içın Gın$ Bıletı 150.000 TL. 23.00-00.30 RADIO KAOS Hew Wave Canlı Müzık Içın Gınş Bıletı 15O0OOTL 23.0040.30 ASİDTRIPPIN ACIO-CAZ Canlı Mûzık Içın Gınş Bllatl 150 000 TL (RESTORAHT ROUMNE DA nVUKLU KEREVIZ AU GRETIN) PARTY NIGHT Gece lcın Gms Bıletı Mfl 000 TL IIU rMANCI KKIDAHIL HEDEF MÜZİK VE SAHNE SANATLARI MERKEZİ 10 Nisan - 17Mayıs (1.KUR) KONSERVATUARLARA HAZIRLIK KURSLARI (TIYATRO-MUZIK) Tel: 345 18 53-34718 231 • K ü l t ü r <! \l Sanat u k ılanlar n z ıçın | l 293 89 78 • i (3 hat) I Ö 8 M Ü Z İ K Y Â P I M T e 1 2 ) y 2 ? •ILETLEK. ŞEHIR TIYATROLARI CtSELEKI ILE KADIHOY HALDUN TANER 1ERREZ G'SESIl nde SATILMAKTAOIR ŞAKA GECESI Gınj Bılelı 300.000 TL ULK YABANCIIÇKI DJtHIL) Taksım dcn Sırasefvtlere gırınce Alman Hastanesı ne gelmeden soldakı, Aslan Yatağı sfc. Tel: 249 48 39-51 Fax : 234 32 36 "Yerlı Forrest Gump" HURRİYET YILIN KOMEDİSİ 4 NELL 1OO. OYUN 23 NISANDA BfTTYOft! TÛKBIIİTLEnSATlSİCIKTl ÖNOEN YER 8UUUK ISTnrOflSANİZ HEMENGISEYEUGRAY1N. Cte< S 00 I 00 "a pıiTHi«n-™« TCLCFOM (O İ12) 23O 16 1» 2fof na B ue P dae Daösr ntn -mhfeşe^ CcŞai, nda oenç bı «adf Mrmınci »uzvldai CjyurrLŞîur Aptaş f-as n^aisj 0 3 r kend 'S3" pı \aratmş r HaS a a^resi Tuştur >anzdı «a^şıdır an sosjad» İSTI Nieildr J Lov«l(LıamNeeson go k ^ stnda f4e 11 keştede Bu d^g^ örbaşkaşe> seıçındeç- sat rarın va? n obuQu bır n idtr sem burava *amı aeiird yabana evladın *4ei e v Sak eOnjk."tr- Lo\e bj.jk fcr sorurrlutukaNe ps^ooG tçm br deney malzefresınden başka Dr şe, deg df Los= hel le ıtetşım *u''duûund2 taY ka Dır d rvava aç ar b r ana-iaf Du ^r j'ideF sîer öv. ûdulluor sanatçı Fakaı Du f m ndekı peri rna^iıM* cp v°kien rrjheçer n ecdo'eaday 1» n n <. < l
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle