18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 MART 1995 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA 11 Tet 0.212.512 05 05 F^$:0J11513 90 M w Bilezikçi Çiffliği'ne ihtiyaçvandır5 larko Holding bünyesindeki Yıltaş Yıldız Turistik Tesisler A.Ş.'nin Bilezikçi Çiftliği'nde- ki 4 milyon metrekarelik or- man alanını mülkiyetine geçirmek için açtığı davaya karşı, Orman Fakültesi bir rapor hazıriadı. Raporda, halen Istanbul Üniversite- si'nin malı olan ve Orman Fakültesi'nce "Araştırma ve Uygulama Ormanr ola- rak kullanılan bölge için Yıltaş şirketi- nin öne sürdüğü iddıalara yanıt verıldı. Sanyer 2. Aslıye Hukuk Mahkeme- si'nde 94/712 esas numarayla süren dava için hazırianan raporda şu görüş- ler sıralandı: "Istanbul Üniversitesi'nin dava ko- nusu taşınmaza ihtiyacı olmadığı iddi- ası, bu taşınmaza ilışkin dığer davalar- da tartışılmış ve üniversrte lehine kesın- leşmiştir. Orman Fakültesi için, bu taşınmaza ihtiyaç vardır. Dilekçede iddia edildiği- nin aksine dünyada bu konuda çok ör- nek bulunmaktadır. Örneğin ABD'de. VVashington Üniversitesi Orman Kay- naklan Fakültesi'nin dört ayn araştırma ve geliştirme ormanı vardır. Cornel Üni- versitesi Orman Fakültesi'nin 12 bin hektariık araştırma ve geliştirme orma- nı vardır. New York Devlet Üniversite- si Çevre Bilimleri ve Orman Fakülte- si'nin üç ayn araştırma ve geliştirme ormanı vardır. Oregon Devlet Üniver- sitesi Orman Fakültesi'nin ormanlan vardır. Diğer ülkelerde de durum farklı değildir. Dünya ormanlarının özel mülkiyette olduğu, Rusya'da dahi ormanlann hız- la özel mülkiyete geçtiği iddiasına ge- lınce. Dünya orman varlığı 4 milyar hektar- dır ve bu varlığın en büyük kısmı Afri- ka, Kuzey ve Güney Amerika'dadır ve kamusal mülkiyet hakimdır. Kanada'da ormanlann yüzde 94.2'si kamunundur. Battık ülkeleri hariç Avrupa'da orman- lann yüzde 62.6'sı kamuya aittir. Özel ormancılığın en yaygın olduğu Avru- pa'da çok sıkı bir devlet denetimi var- dır. Rusya'da, özelleştirilmesi kabul edil- meyen kaynaklardan biri ormanlardır. Türkiye gibi yan kurak bir kuşakta yeralan ve orman varlığı çok büyük bir hızla tüketilen bir ülke, bu politikaların dışında kalamaz. Dava dilekçesinde yeralan iddialar, hiçbir bilimsel temeJe dayanmamaktadır." Raporda ayrıca, Alarko Holding'e bağlı Yıltaş şirketinin iddia ettıği gibi Bilezikçi Çiftliği'nin bakımsız olmadığı belirtilerek bölgede bilimsel araştırma- larm sürdüğü kaydedildi ve "Çiftliğin, tam olarak Orman Fakültesi Araştırma ve Eğitim Ormanı'na dönüşümü henüz üç-dört yıllık bir olgudur. Bu nedenle bu ormanla ilgili araştırmalar sayıca şim- dilik azdır" denildi. Afrika G eçen akşam resmi-özel tele- vızyonların hemen tümü erte- si günkü Nevruz için "özel program"lar yaptı... Her prog- ramda her kafadan bir ses çıktı... Son günlerin medyatik adlanndan emekli vaiz Fethullah Gülen de ekrandaki "konuk"lar arasındaydı...Gülen, Nev- ruz konusunda vaaz verirken çok ilginç bir saptamada bulundu... Ansıklopedik bilgilerine dayanarak Nevruz'un yenı gün olduğunu vaaz et- tikten sonra, lafı yeni yıl kutlamalanna getirdi veyeni biryılagirerken kan dök- menin ilkelliğinden söz etti... Gülen, Afrika'da ilkel kabilelerin ye- ni yıla kan dökerek girdiğini anlattı. An- cak, Afrika'da yeni yıla gırerken kan döken bu kabileleri müşahhas bir şe- kilde beyan etmedi. Yani, Afrika'nın şu bölgesinde şu adlı kabile, o bölgesin- de bu adlı kabile diye somut örnekler vermedi. Belki de verdi, televizyon ka- nalı o bölümü kesti. Cehaletimizi gidermek için Fethullah Gülen'den rica etsek de, Afrika'da ye- ni yıla girerken kan döken kabileleri bir açıklasa, biz de öğrensek. Belki böylece, bu yılbaşı Istanbul'da kan dökenlere ilişkin bir ipucu yakalarız! Kako si dobra demiyonım, çünkü hiçbiriniz dobra değilsiniz. Cem Boyner LJZJ_X W) û5E Fuf?iTT/ / ^ 'Nefesini şarkılanna saklasm' Mert AftBaşanr'dan SÖZDEYİŞLER Koltuk kıça venlen nışandır. Şerodaklan anakkale muhabirimiz Celal Imren, 18 Mart Zaferi nede- niyte Çanakkale'de halka hi- tap eden Başbakan Tansu Çiller'in konuşması sırasında dikkat- lerden kaçan bir 'vazıyet'ı aktardı: "Başbakan. şer odaklanna geçit ve- rilmeyeceğini söyledıkten sonra, şer odaklannın ormanlanmızı yaktığını ve Gelibolu'daki yangını da şer odaklan- nın çıkarttığını bildirdı." Celal Imren daha sonra, Gelibolu'da- ki orman yangınının çıkış nedenı olarak yapılan resmi açıklamayı anımsattı: "Gelibolu yarımadasını saran yan- gın, 13-14 yaşlarında çocuğun yaktığı çoban ateşinden çıkmıştı." zmir'den Kenan Sönmez, "Sa- yınZüJfü Livaneli nın 'saklandı- ğı köşesi'nden sürdürdüğü 'duygusal' saldınlarını yanıtla- mak, kendisine ve kamuoyuna ulaştır- mak için aracılığınıza gereksinim duy- mak zorunda kaldığımdan üzgünüm" diypr. Üzüntüsünün nedenıni de şöyle açıklıyor: "Çünkü, Sayın Livaneli'ye ve Milli- yet'e ulaşmak belki olanaklı ama, öte- si ne yazık ki, 'yaymalık geleneği'nin sansürünetakıhyor." Işte Sönmez'in görüşleri: "Üzülerek ifade edeyim ki, Milliyet, Sayın Livaneli'nin 16 Mart 1995 tarihli ve izleyen iki yazısı nedeniyle gazete- ye ulaşan tepkileri, 'saklamak ve ka- muoyuna yansrtmamak' gibi bir 'ayıbı' hâlâ sürdürüyor. Utangaçltğın 'örtûlü' üslubuyla 'hak- Iriık, savunma ve aşağılama' ısrarcılıği- nı sürdürdüğü 19 Mart 1995 tarihli son yazısını da dikkatle okudum. 'Aşağılama'dan bir örnek sunmak gerekirse: Gelen tepkilerın -hıçbınni aktarmak- sızın- kaynağını Ecevit ve adamla- n(!)' nıtelemesiyle açıklayan Sayın Li- vaneli, 'dünya görüşü'ne sığsa da sığ- masa da, içine sindirse de sindirmese de, DSP'nin ve demokratik sol kültü- rün varlığını 'algılama' bilincine ulaş- madıkça, bırakalım demokratlığı, sa- natçı kimliği bıle tartışılır olacaktır. 'Haklılık' yaklaşımıyla bakacak olur- sak: Sayın Livaneli, Sayın Bülent Ee- vit'in, Gaziosmanpaşa olaylan nede- niyle -değişik zeminlerde- yaptığı tüm değerlendirmelerin içinden yalnızca 'bir bölümü' cımbızla çekip -süslediği benzetmelerie- yorumlamaya ve yan- sıtmaya kalkışmıştır. Soruyorum... Olabiliriık ve olasılıklarda dikkat çe- ken o bir bölümü basınımızda, medya- da, konuyu irdeleyen bilim ve siyaset adamlan içinde 'kendisi' gibi algılayıp, yorumlayan, yansıtan bir başka örnek gösterebilir mi? Kaldı kı, o bir bölümde 'kimlerin kas- tedildiği' Sayın üvaneli'yi de protesto edip yuhalayan -kendi tanımıyla- o beş-on kişilik(!) gruplann variığıyla açık- ça belli olmuyor mu? Haa.. Kendini 'savunma'daki ısrarcılığı, 27 Mart rüzgânnı da arkasına alarak bir 'misyon' yaratmanın, 'ham hayali'nden kaynaklanıyorsa... O zaman Sayın Livaneli'yeönerimiz: Yanlış sularda, yanlış adreslerde bo- şuna nefes tüketmesin... Nefesini o güzelim şarkılanna sakla- sın. Çünkü, o alanda yeterince 'siyaset ağası' var. Bu tür olaylarda 'kartları'nı kullan- mada da oldukça başanlılar. Fakat 'iş- lerdurulunca' kırmızı plaka mücadele- si -her zaman olduğu gibi- 'her şeyi' unutturabiliyor. Gaziosmanpaşa olaylan, bıraktığı acılarına karşın, güvenlik güçlerinin 'yanlış' ve 'eksik' yapılandınldığını or- taya çıkardığı gibi, 'Alevı-lslam Kültü- rü'nün gerçek sahip ve izleyicilerinin de -hiçbir çıkar gözetmeksizin- kimler olduğunu kamuoyuna yeterince tanıt- mıştır." Bu arada okurlardan Bülent Şa- hin'in de bir görüşü var: "Sayın Veysi Doğan'ın Sayın Ece- vit'i savunmak için Sayın Livaneli'yi suçlayan açıklamasını hayretle oku- dum. Isminin başına Alevi dedesi unvanı koyması Vaziyet köşesinde yer alma- sına sebep olabilir ama, vaziyetler hiç de Sayın Doğan'ın açıklamalanna ben- zemiyor. Ve galiba Sayın Doğan siyaset adamlığı ile gönül adamlığını birbırine karıştırıyor." Cumhuriyet Kitap Kulübü Kadıköy Belediyesi Işbirliğiyle KADIKÖY BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ'NDE İMZA GUNU 22 Mart 1995(Bugün) HALIT CELENKSaaf 1500-1800 ' AdresBağdat Cad. Haldun Taner Sok. Caddebostan/Kadıköv Tel.(0216)360 90 95 ANMA Sevgili Eşim ve Biricik Annemiz Türkan ŞAHİN'İ aramızdan aynlışının 1. yılında saygı ve özlemle anıyoruz. Eşi ve Çocuklan TÜRKİYE CAZETECİLER CEMİYETİ'NDEN AÇIKLAMA Bazı kişilerin Cemiyetimizin adını kullanarak bir balo veya yemek için firmalar ve kişilere davetiye satıp para toplamaya teşebbüs ettigı öğrenilmiştir. Cemiyetimizin böyle bir girişiminin olmadığı ve bu tür kişilerle ilgisi bulunmadığı kamuoyuna duyurulur. Bu konuya muhatap olanlann, durumu (0-212) 513 83 00 numaralı telefona bildirmelerini rica ederiz. TÜRKİYE CAZETECİLER CEMİYETİ HER PERŞEMBE TANGO GECESİ GERÇEK NOSTALJİYİ ÖDÜLLÜ ÇATI'DA YAŞAYABİLİRSİNİ2. omRestaurant Cafe-Bar Td.:2510000 FM:2527580 eoner olgun 23 OO CAfiARET CİNE NtMİpıreırv* V> 'Amjıuknv Td 2V "1 f, Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlıgı'ndan aldığım tercüman rehber hüviyerimi kaybettim. Yenisini alacağımdan eskısınin hükmü yoktur. SILVYO BENBASSAT Pasomu kaybettim. Hükümsüzdûr. SELDA OYMAK KİM KİME DUM DUMA BEHÎÇ AK ÇİZGÎLİK KÂMİL MASARACl HARBİ SEMtH POROY BULUT BEBEK NVRAYÇIFTÇI hz, hayatım <Seç ot-urda sorunları karşılıldı TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ AMKA\ 22 Mart "FAUSV'UN YARAT/CfSL 1832'O£ BueÜN, BÛYÜKALMAN COANI VE OÜUYA £DE8ıyATlNIN OL4ĞAA1USTU PEHALARIHPAN,JOM WOL£6ANG VDN GOETHE, 63 MÇ/N, ÖUHİ. SİKKAÇ ÖMRE SIĞOMILA&iLECEK D£NÜ OOPOOLU BİH MŞAMI OLAN 6OETHE, EDSBİyA- TfN HEG DAL//UM YAPIT VERMİŞ, BU AKAOA Bİ- LİMSEL ÇALtÇMAlA* V£ YUKSEfÇ PEVier GÖREV- LERİ YAPMIŞTIR. "FAllSr'APU ÜNLÜ gAŞYAPiTIN- PA, GÜÇ VE BİL&iİÇİN, RUHUNU ŞEYTANA SATAN 8lR AOAM1N EPSANEVİ OncaSÜNU ANLATIR. TA- MAMLAMMASl $8 YIL SuRDÖĞUNDEH', BU U2UN DRAMATİK Çilü İÇlN 'GOETHE'NlN YA$AM A&CADA- ŞL" D&JMEKTEM?. BÜYÜK MP/T, DAHA SO^KA, BESTECJ SOUNOO TARAPINPAN OPERA HA- LlNE GETtRIL£C£KTİR.. TEŞEKKÜR Trabzon eşrafindan merhum Hâkim Ahmet Selim Teymur'un eşi, sevgili annemiz SEVtM TEYMUR'un 18 mart cumartesi günkü vefatından sonra ilgisini esirgemeyen tüm dostlanmıza teşekkür ederiz. Çocuklan: Şehnaz Ozkanj Gûlnaz Gezgia, Itri Teymur Damatian: Ertan Ozkan, Ahmet Gezgin Insan sevgısiyle dopdolu yığit kızımız LATİFE KARAMAN (EREREN) Sen ölmedin, seni öldürenler öldü. Tarih seni aklayacaktır. Uğruna can verdiğin halkın, bunun takıpçısi olacaktır. Fikirlerinle yaşayacaksın, rahat uyu. KÂRAMAN - EREREN AİLELERİ ŞİŞLİ TERAKKİLİLER Geleneksel TALAŞ BÖREĞI Günümüz 2 Nisan 1995 Pazar Günü Levent Ortaöğretim Kampüsü'müzde yapılacaktır. Hepinizi bekliyoruz. TERAKKİ VAKFI Not 1944-1945 Mezunlanna 50. Yıl Onur Belgeleri verilecektir. Yukandaki ilan 16 Mart 1995 tarihinde yayımlanmıştır. Eksik bilgilenme sonucudur. EREREN imzasını geri çekiyor ve özür diliyoruz. EREREN AİLESİ VEFAT ve TEŞEKKÜR Annemiz, Babaannemiz, Anneannemiz NURİYE MENGÜL DEDEOĞLU Hanımefendinin hastalığı ve vefatında hep yanımızda olan yakınlanmıza teşekkürü borç biliyor, merhumeye Tanrıdan rahmet diliyoaa. Aktunç, Ardıç, Ark, Dedeoğlu Aileleri BAMRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 19954 Mahkememızce verilen 1995/4 E. sayılı ve 14.3.1995 tanhli karan gereğince; Istanbul ili, Bakırköy ilçesi, Yeşılköy, cilt No: 068/12, sayfa N<v 17, kütük sıra no: 1267'de nûfusa kayıtlı Mikirdiç ve Tahuki oğlu, 1927 doğumlu, Kırkor Tandırcı'mn, ra- hatsızlığı nedeniyle hacır altına alınarak ken- disine aynı yerde nüfusa kayıtlı kızı, Anaız Tandırcı'nm vasi olarak tayinine karar veril- mıştir. Ilanolunur. 14.3.1995 Basm: 11857 Yenıce Rulman Ticaret'te kiralık olan 34 MBC 23 plaka nolu otobüsün D1/D3 kartlannı kaybettim, hükümsüzdûr. ZEKİDALKILIÇ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle