20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 22 MART 1995 ÇARŞAMBA HABERLER İzzetKezer anılıyor • ANKARA (Cumlıuriyet Bürosu) - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) üç yıl önce Cizre'de Nevruz kutlamalan sırasında öldürülen gazeteci Izzet Kezer'i çeşitli etkinliklerle anacak Dernek. yann Karşıyaka Mezarlığı'nda Izet Kezer'in mezan başında anma töreni düzenledikten sonra anısına ÇGD Basm Şehitieri Koruluğu'nda ağaç dikecek. Aynca. devlet güzel sanatlar galerisinde îzzet Kezer Fotograf Sergisi'nin açılışına katılacak. İki mtflian girişimi • İSTANBIL/ANKARA (Cumhııriyet) - Kendini yakarak intihar etmek isteyen iki kişıden bın giivenlik güçleri tarafmdan engellenirken diğeri kendini yakmavı başardı. hş bulamadıöını ve maddi sıkıntı ıçınde olduğunu söyleyen 51 yaşındakı Mazhar Yakut. Çankaya Köşk'ü öniinde üzenne benzin dökerek kendini yakmak istedi. Intıhar girişimi giivenlik görevlilerinın müdahaksiyle engellendı. Almanya'ya gitmek için Aimanya'nın fstanbul Başkonsolosluğu'ndan vize alamavan Mehmet Rıd\an Arslan (21)adlı kişi ise konsolosluğun öniinde kendini yaktı. Arslan'ın durumunun ağır oldugu bildirilirken polıs de soruşturma başlattı. Toktamış Ateş Baıtuı'da • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Gazetemız Yazan Prof. Toktamış Ateş. Bartın'daCHPBartınll Başkanlığının düzenlediği "Demokratikleşme ve Laiklik" konulu bir konferansta konuşacak. 1 nisanda Beledıye Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilecek konferans saat !4.00'de başlayacak. Prof. Ateş, aynıgünsaat 12.00-13.30 saatleri arasında da kitaplanm ımzalayacak. Ecevit, müttefiklerin, Irak'm bölgede otorite kurmasma izin vermesini istedi: Irak'takalsmIŞIK KANSU ANKARA - DSP Genel Baş- kanı Biilent Ecevit Kuzey Jrak'ta devam eden harekâttan kalıcı so- nuç alınmasını dilediğini belir- terek Türkiye'nin, müttefıkler düzeyinde. Irak"ın bölgede oto- ritesini sağlamasınayeniden izin verilmesi amacıyla girişımlerde bulunmasmı önerdi. Bu gınsım- lerden bir sonuç alınamadığı tak- dirde. Tiirk biriıklerinin, Irak'ın ona>ı da alınarak bu ülkenin ege- menliği kuruluncaya dek bölge- de kalması görüşünü savunan Ecevit, "Bu koşullarda, Türki- ye'nin Irak ilesınınndaki toprak- lannı koruması çokzor. Birazda- ha aşağı inilip, bir tampon bölge oJuşturulraalı" dedi. DSP lıderi, Amenka ve Ingiltere'mn. Kuzey Irak ile ilgili olarak Türkiye'yi de kullanarak bir yere vanlama- yacağını anlamaya başladıklan- nı bildirdı. Ecevit, Türk Silahlı Kuvvetle- ri'nin (TSK) Kuzey Jrak'ta sür- dürdüğü harekâta ilişkin Cum- huriyefın sorulannı yanıtlarken operasyonun kaçınılmaz hale geldiğinı belirterek "Silahlıkuv- vetlerimizin, bu operasyonu, can kay bına uğramaksızm sonuçlan- dıracağını umuyonım"dedi. Türkiye'nin, başından beri oyu- na getirildıği kanısında oldugu- nu kaydeden Ecevit. şöyle ko- nuştu: "Bölgede, bir huzur, giivenlik operasyonu denilerek Türki- ye'deki Çekiç Güç, bunun için araç olarak kullanüdı ve orada otorite boşluğu yaratıldı. Bun- dan, PKK'nin yararlanacağını, Türkiye'deki böliicü terörün tır- manacağınısö\lemiştik. 1991 yı- lında şu görüşleri dile getirmiştik: Bu bölgedeki otonte boşluğu nasıl doldurulabılır? Bizım görü- şümiize göre bu boşluk iki türlü doldurulabilir. Birincisi, durum müttefiklerimize açıkhkla anla- tılır. Türkiye, mütteflklerine 'Si- zin giivenlik bölgesi dediğiniz bu bölge. Türkiye'nin güvenliğine karşı cıddi birtehditoluşturuyor. Artık bu bölgede otorite sağlan- malıdır ve demokrasi yolunda, insan haklan konusunda somut ve inandıncı adımlar atması ko- şuluyla, Irak yönetiminin huku- ken kendi egemenliği altındaki bu bölgede. yeniden oioritesini kurmasma izin verilmelidir' de- melL Eğer, bu girişimden sonuç aiınamazsa,bence izlenmesi gere- ken ikinci bir çözüm şudur: Irak yönetiminin gönüllü onayı alın- mak koşuluyla Kuzey Irak'taki otorite boşiuğu bölgesini geçici olarak Türkiye. kendi sorumlu- luğu içine almalıdır." Ecevit. bu uyanlanna kimse- nin kulak vermediğıni belirterek Türk birliklerinin, Irak'ın onayıyla bölgede kalmasını isteyen DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, "Bu koşullarda, Türkiye'nin Irak ile sınınndaki topraklannı koruması çok zor. Biraz daha aşağı inilip, bir tampon bölge oluşturulmah" dedi. Türkiye'nin. Kuzey Irak'a bir- kaç kez çok pahalı operasyorüar- da bulundugunu anımsatarak şu öneride bulundu: "Her seferinde,' PKK kampla- nnı darmadağın cttık" denildi, TSK geri çekildi, arkasından yi- ne boşluk doğdu. Şimdi de eğer öyle yapılırsa, bu kez 'Tarumar ettik. artık bitti' denecek. Ama, oradan çekilirsek, yeniden o boş- luk doldunılacak. Onun için bu zemin iizerinde müttefikler nez- dinde yeniden çok ciddi bir giri- şimde bulunulmau: °lşte görü- yorsunuz. huzur operasyonu de- diniz. ne Irak'a. ne Irak'taki Kürtler'e. ne Türkiye'ye huzur geldi. Hepsindehuzursuzlukart- 0. Artık bu düzenlemeye son ve- rin' denmeli. Bundan sonuç ah- namazsa, bence Irak'ın da onayı istenmek koşuluyla, bizinı birlik- lerûniz orada, Irak'ın egemenli- ği yeniden kuruluncaya kadar kalmalıdır. Aksi halde, bu ope- rasyon da boşa gitmiş oiur diye kaygı duyuyorum.r Ecevit, Türkiye'nin kendi sı- nırlan dışında uzun süreli böyle- si birgirişimde bulunmasının ye- nı sorunlan beraberinde getirip getirmeyeceğine ilişkin birsoru- ya karşılık, şunlan söyledi: "Türkhe'nin, Irak sınırlann- daki topraklannı konımak çok zor. Biraz daha aşağı inilip, bir tampon bölge oluşturulduğu va- kit, Türkiye'ye sızmalar da çok daha kolavlıkla önlenebilir." Operasyonla bırlikte Çekiç Güç'ün durumunun yeniden sor- gulanmaya başladığına ilişkin bir soruyu yanıtlarken Ecevit. yıllarca Çekiç Güç'te danışman- fık yapmış, ABD Dışişleri Ba- kanlığı'ndagörevli biruzmanın' "Türkiye yalnız vatanın bölün- me/Jigi üzerindedeğil, bir de mil- letin bölünmezliği iizerinde du- ruyor. Bu yüzden başı derde giri- yor" yönündekı görüşlerini anımsatarak şöyle konuştu: "Incirlik'tesiyasi danışmanlık yapnıış bir Amerikaü. 'Türkiye. toprak bütünlüğu, milli bütünlük üzerinde durmasın. Bu coğulcu- lukla bağdaşmaz' diyor. Zihni- yetleri bu. Ama, şimdi öyle sanı- yorum ki artık Amerika'nın da sabn tükenmiş olmalı. Çfinkü, Kuzey Irak'taki huzursuzluklan, çatışmalan önleyemiyor, gönde- rilen > ardımlar. onun bunun ce- binegidiyor. Huzursuzluk örma- nıvor. .Müttefikler arasında hu- zursuzluk başiadL Başta Fransa oünak üzere, Rusya da Artık bu düzenleme ortadan kalksın' di- yor. Türkiye'nin de Bakın işte ben nelere mecbur kalıyorum. Eğer, bu düzenlemeye son ver- mezseniz. ben oradan aynla- mam' demesi lazun. Çünkü, sını- nmızı bugünkü hali> le korumak çokzor. Ancakorada Irak'ın ege- menliği varken Türkjye'ye her- hangi bir saldırı olnıadu sızma da olmazdı. Fakat şimdi Irak'ın kontrolü yok. Orada tam bir keş- mekeş, otorite boşiuğu var. Bu, Türkiye için sürekli bir tehlike." Selim Edes, Engin C'ivaıı ve Davut Yıküz'ın yargılandığı davada Semra Özalın tanık olarak dinlenilmesi karanndan vazgeçildi. Semra Ozal, tamkhktan 'kıaiıddu'tstanbul Haber Servisi - tşadamı Selim Edes'in Emlakbank eski Genel Müdürii En- gin Civan'a 'riişvet v'erdiği' iddiasıyla açı- lan davada tanık olarak ifadesine başvurul- ması kararlaştınlan 8. Cumhurbaşkanı Tur- gutözal'ıneşi SemraÖzaTın tanıklığından vazgeçildi. 'Yaralama ve riişvet' iddiasıyla yürütülen davada avukatlara savunma için süre veren mahkemenin 6 nısana ertelediği duruşmada karannı açıklaması bekJeniyor. Istanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan duruşrnada Selim Edes'in ES- KA'dan ortağı olan işadamı Kemal Ayyıkhz. tanık olarak dinlendi Selim Edes'in verdi- ği ileri sürülen 'riişvetle' ilgili olarak bilgi- sinin olmadığını söyleyen Ayyıldız. verilen bir rüşvet varsa bunun. kendisinin ortaklık- tan aynlması üzenne Emlakbank tarafın- dan ESKA'ya verilen 35 milyon marklık kredi için verilmiş olabileceğini belirtti. Semra Özal'ın avukatı tarafindan gönderi- len ve rahatsızlığı nedeniyle Amerika'da ol- duğunu^ belirten yazı üzenne mahkeme, Semra Özal'ın tanıklığının beklenmesi ha- linde tutuklulann da bulunduğu davanın uzayacağına dikkat çekerek Özal'ın tanık- lığından vazgeçılmesine karar verdi. Avu- katlann savunma için süre istemlerini dile getirmesinden sonra mahkeme, duruşmayı 6 nisan tarihine erteledi. B Ü Y Ü K İ N D İ R İ M D E V A M E D İ Y O R Demirel: İran güvence verdi Çetin: Harekât sivil 1îaCca yönelmemelî ANKARA (Cumhurijet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süievman OemireJ. Türk SüahJı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'taki PKK kamplanna yönelik harekâtı sırasında İran tarafına yönelecek kaymalara göz yumulmayacağı konusunda Devlet Başkanı Ha- şimi Rafsancani'nin güvence verdiğini açıkJadı. Muhalefet par- tileri ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 35 bın kişilik bir kuv- vetle Kuzey Irak'ta sürdürdüğü harekât için "ihtiyath" açıklama- laryaptılar. CHP Genel Başkanı HikmetÇetin. harekâtın sivil hal- ka yönelmemesi ve bu tür operasyonlann son olması dıleğini di- le getirdi. Demirel. dün gazetecılerin sorulan üzerine operasyonu, "Uzun süre çahşıunıs, çok iyj planlanmjş bir harekât" olarak değerlen- dirdi. Türkiye'nin, büyük bir "fitneyi" ortadan kaldırmaya kesin kararlı olduğunu, devletin bu amaç için gücü ve kuvveti bulun- dugunu vurgulayan Demirel. "Eğer 10 yıldır bu fitnedevam edi- yorsa, bu dev letin güçsüzlüğünden dolayı değil, hadisenin nezake- tindendir"dedi. Cumhurbaşkanı Demirel bir soru üzerine, "dışyankı" gibi bir durumun bulunmadığını kaydederek "Çûnkö adam sizin sının- nızın dışuıa oturmuş, oradan gelip insanlannıa öldüriiyor.' Buna bir şey yapmayın" demek mümkün değildir. Zaten bu uluslara- rasıhukukadauygun bir olaydjr"görüşünü dile getirdi. Cumhur- başkanı. BBC televizyonunun Kürt halkının yaşamından kaygı duyulduğu yönünde yayım yaptığının anımsatilması üzenne, bu kuruluşun yayımlannı sert bir dille eleştirerek "Yapacak. BBC ne zaman hayra soludu ki? Siz dışanva kulak asmayın" karşılı- ğını verdi. îsrail Cumhurbaşkanı Ezer VVeizman. Cumhurbaşkanı Demi- rel'le dün öğlen saatlerinde bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhur- başkanhğı. görüşmede. iki ülkeyi ılgilendiren 'bölgesel konula- nn' ele alındığını bildirdı. Partilerin tepkileri ANAP Grup Başkanvekıli E>üp Aşık, Türkiye'nin_Kuzey Irak'a 6. kezoperasyon düzenlendiğine dikkat çekerek "Ozeflik- ie 1994 yılı içerisinde yapılan operasvonlarda her defasında 'Çok başanlı olduk' dendi. Ama, operasyonlar çok isabetli olmamıştL Inşallah bu defa basanlı olunur" dedi RP Grup Başkanvekilı Abdüllatif Şener. sınır ötesi harekâtın Türkiye'nin Kuzey Irak politikasının yanlış olduğunu açıkça bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. CHP lideri Hikmet Çetin, partisinin TBMM grup toplantısın- da. Kuzey Irak'a yönelen harekâtın ilk olmadığını anımsatarak -Bunun önemi çok kapsamlı olması ve daha uzun bir süre alnus oünasıdır" dedi. Başbakan Tansu Çiller'e de önceki gün yaptık- lan görüşmede bu konuda bazı görüşlerini aktardığını anlatan Çe- tin, sözlerini şöyle sürdürdü. "Bu harekâtın kesinlikJe sivil halka, sivil verieşim yerkrine yö- nelmemesi gerektiğini söyiedim. Bu harekâtın başanlı olmasını di- liyorum ve umuyorum ki bu harekât, o bölgedeki son harekât olur. Gelişmeler, Körfez Savaşı'nın rüm yükünün Türkiye'y'e yük- lendiğini gösteriyor. Türkiye'nin ekonomik, siyasal v^güvenük açı- sından büyük sorunlan oldu. Bugün Kuzey Irak'ta otorite boşiu- ğu var. Bu otorite boşluğunun Irak tarafindan bugünkü koşullar- da karşılanmasını beklemekgerçekçi değil. Kuzey Irak'taki lider- lerden de bu beklenemez. Türkiye kendi güvenliği için hareket et- mek zonında. Terörün kimseye fayda sağlamadığı görülmelidir. Kuzey Irak'taki insanlar için de bir yaran yoktur. Terörün sonu da yokrur." Çetin sözlerini. "Çok önemli bir harekârür, basanlı ounasuu dilryonun" diye noktaladı. Çetin'in önceki gün akşam yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında da Başbakan Çiller ile yaptığı görüşme hakkında bılgi verdiği öğrenildı. Edinılen bılgıye göre Çetin, "Başbakan'ada söyledün. Gümriik birliği sürecinde bu tür sını- r ötesi operasyonJar Batı>mı tepkisini çekecektir. Bu operasyon son olmalıdır" dedi. Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın da 1991 'de TBMM'den alınan yetki gereğince operasyonun gerçek- leştirildığini, uluslararası hukukun da sınır ötesi sıcak takibe ola- nak verdiğinı söylediği öğrenildi. CHP Ankara Millervekili Mümtaz SoysaJ da Hürriyet gazete- sinin dünkü sayısında yayımlanan yazısında Çekiç Güç'ün Ku- zey Irak'ı Türkiye açısından daha emin bir duruma getirmek ye- rine, tam tersine tehlikeli ve güvenilmez bir bölge durumuna ge- tirdığını söyledi. Soysal, Çekiç Güç'ü, görev süresinin dolması- nı bekJemeden göndermek gerektiğini bildirdı. CHP Batman Millervekili Adnan Ekmen. gelişmelerden kay- gı duyduğunu ve operasyonda sivil halkın zarargöreceğı en- dişesini taşıdığını belirterek "Daha önce deZeli'ye operas- yon düzenlendi, çok abartıMu 8 kişi öldürüldü ki bunlann 7'sisivilhalktandr dedi. Ekmen, operasyonun zamanlama- sının da ilginç olduğunu ifade ederek "Daha önce de bölge- de PKK kamplan olduğu biliniyordu, neden şimdi operas- yon gereğiduyuldu? Bu oelişmeJer.operasyonun başka ama- ca yönelik olma ihtimalini akla getiriyor" diye konuştu. CHP MYK üyesı Fehmi Işıklar ise operasyona ilişkin gö- rüş bildırmekten kaçmırken "Savaşın hiçbir türünü sevmi- yorum"demekle yetindi. DYP Grup Başkanvekilı Nevzat Ercan, Kuzey Irak'ta Barzani ile Talabani arasında bitmeyen kavgadan doğan boşluktan yararlanarak burada yuvalanan PKK terör ör- gütüne karşı başlatılan harekâtın başanlı olacağına inan- dığını söyledi. 4.794.OOOHS A B İ T F İ Y A T G A R A N T İ L İ F İ Y A T L İ S T E S İ D İ R TOFAS J «341000 2607000 U9520OO 10953000 7425000 6060000 İ79İ000 23706000ı U971000 56024300 4AO150OO ^2329300 276Jİ000 2S026000 1 15857OO0 31 746 000 24602000 I 20-88800Û 17780000 JI9'5000ı'6JO000| 138CO000 11543000 [1616.000 6066000 6427000ı 5OS40OO 23.1350001 82.9260O0 54676 D00 XI95*000 3' 001 OOD 24CX?9000 | 20 384 000 '7.351 000 ^497000 44,315000 41X90002696500021367000 16 143000 I 13 470000. 11 285000 |'3881^000| 44856000'27351 000 | 15475000 11334000 7B920O0 I 427?.00D' 4WI 000 24 406 000,94 651000 62404000 49027000 35384000 27404000 23267000 9O9S4-00O| 73409OOO;47 149000 ; X776000 24 41' OOC 1 18 426 000 | 15 374.000 1158434000151 198000,31 218000ı 17463000 ' 1Î939000 ; 9007000 7159000 250790001 99895000 59271 OCO 44564-000 33.406000 26027 000 220W-000ı 18-809000 1^86384.000^9720000 44780000 , 2923[00023 184000 17500Q00 146OZ000 12-233000 150^75000, 48426 000 İ29649 000 I47750OO 12-289000 8555000ı 4799000 5,378000 29 122O00|lO4387 000| 68826000 54070000 39G24 0OO| 30222030 25660000 2< 842.000 WtWflJ|Iİ0031000o'8096OO0Ö"51999000!33944O00 24922000 2032 000 ,'6956000 | 14205000 17İJ3İ-00O 5& 465 OOO "UÛÜ 000 , 19.480000 U27C0O0. 993İ000, 7995000 63*5000 32-479-OOOI14419000|76759000 40 303 000 I 43 J22 000 33JD6000 I 28618000 24359000 I B T C l|'Tİ87;O00 90291 000' 5?W3000ı 37856000 30025000,2246303^! 18 910000 15 843 000 İ 874000762 973 000 38 397 000121725000J59_15İM0İ1 IJDT^OOÇL 88O50OOİ 6965000 30619000 109 751000 83 71Z000 59366000 72 362000 56849000; 41 O29ÛO0İ31 775000| 26 978 ooo[ 22 964 000 RENAULTOH1EU2IM 4*9M 6 I M 1 I M 4 HBfr^TagTTlııİMoniBnZıittrııFnpiı 24 BBİT 22 '77 000 79 491 000 52 411 000 41 75 000 29 717 000 23 015 XOı 9 54COO0 16 633 000 76386000 61 451 00O 39598 000 25 848 0001 20 501 000 15 474 000 12 912 000110 8'7 000 133O6O0OO| 42,998 000 26 :1BOOO 14 834 300 '0867 0OO 7565OO01 4012000 4756000 24 957000 39 455 000'58 981 OOC 46 334 COO 33 442 OGO 25 899 OOC 21 98Ç000 1S 717 000 V0OOİ44 5 1497390001 48388 000 29 504 000 9 088 000123 071 0O0 17414O00 14-530 000 12 173 000 6693 0001 12 229OOo) 8 5 3O0C 4 766000 5352000 24.352000İ 87288000 57 552 000 45 214 000 32 632 000 25 272 000'21 457 000 19 264000 83-a7900Qİ 67499030 43 482 000 28 384000 22 512 000ı 16 992 OCCİ-4 178 000 11 878 000 |146-)^^000 47216000128789000 1628900C, 11 932000 8X7000 4 602000| 5 22Z000 28 26OO0OJ10) 295000166 787:00,52 469 0001 37 86flOOO 29 327 000124 900 000[21 195 000 97339MO; 78J62OXj50459 JOo|32938O00| 24 ıgOOO, 19719 300 '6 453 O00'l3 784 000 169-556000 54-7V20OO 33 409 000 1B 903 000 13847000 36643000 '3' 344000) 86 599 000 68 033 000) 49 101 000 38 027000 32 76620O0 4040000 '26214000 '01 867000- 65 428 000| 42 709 000 33874-000 25 569 000 21 334 000 17 874 OOO 219857000 71046000 43 320 000124 ,163-0O3jl(102 304000 80 371 QO0| 58 3O6Û0O 44 923 OOC 38 141 300 32 446 000 49 103030 120 340000ı 77 293 OOCt 50 454 000 40 017 000 25>7270IXl) 83WO0a> 51 8 955000 21211000' 33 794000 121 133000 7» 6^7 oooj«2 744 000 45 284'ğöö 35 071 000129 77 T. _ - -T. _r ' - . . . _ • : o o 0 l 2 3 5 e 1 — •- - 2 284 OOO B7 9 934 000 78J8000 11 * <rm OPS: |202765 OOpi 65 523O0O\ 39 952 J0O| 22 6Ö* 000 ' 6 559 OOcTİ 528 OCOj 9 Ç O K K I S A B İ R S Ü R E İ Ç İ N / JEIW,/oğuntolel)iItûtybıolt için, böyük «firimlerle devÎofoj-Renoıif lcomponyosını siirdiirüyor. / Otomofcilsolıiijiyaphgı l^isoyısı 50.000'E OOGJÜhızbyaWoşıHcen, hertûrlüfedotalığa ItolUın iETflA, bu tomponyayı da indinmli fiyaflorio sizlere sunma itaran oüı. ÇüntoJETW, sizferi muflolra otomobıl salıibi yapmaya tararlı. / Siz(jegerlidostianna, böyiesine büyöltavontajlario lcazandınnay) ile edinenE W, 22. kampanr/ayo göstenJiğiniz /oğun ilgiyeteşekküredeHcen, sizlere23. kanpanyada birj d daha yapıyor vefırsatı yalcaJamanıza imkan tanıyor. >^ Çok lasa birsöre için... İndinmti fiyoHaHa son fırsat... Bu defo koçin7X3ywı... DİAE* MODELIE* İÇİN >U»E1E*İMİZDIN SİtOİ ALAIİLİ*SİNİZ. Adı Soyadı ! A Ç f K L A M A U I A : 1 - Kampanyaya MtılmaA 'çın saoece paşınalı ya'ırmana vcterttdtr 2 - Otonıooıle aıl Cbm ^ergıler tte plaM satılanaz luyaı ve tahsıtal masratları teslı—atîan once alınır 3 - Kampanya l | Nısan 1995 gorü sona fl fecek olup Ou sure vesnitkle üzatıimayacaktn 4- oromoodlcnn tesfımat yen . Istanûul dur Ifrıllml kafmnı' ıı ıırn firMlr. I NAStL KATILACAKSIMIZ Peşınan JET PA'mn şubeıerıne bmH yatırıp stuleşmena! I ımealayacılırsmc JfT PA jLbeieıınm Dulunma*Qı bıf !Uen muracaal edyorsa!» pesınafı JET M'nn 1 tf « » » » 1 1 K l l a M a a takcd 22tZ«0 numaralı hesabna havale edınız Navale deftontu m j başvufu (Ofmurnj JET Pâ Genel Merkfizı nın • (212) 211 74 49 nolu f3k£ na ^eçeötiır veya A W ile ' JET PA MHM 0MMLEM ORETİIİ VE PAZAHJUMA LTH. frt «MO-l Hintlat CıMııl. Mtat I CaHMia If t^rtıma 1—clıllntH-IIT»— adresme gondefebı ı rsınız. Bu OyrunOa sdzleşme «e I senetleı adresınae gor^&ıieceMtı ^Son kantlın tavırıı 1 M o > 1M8 ılk senel Odeme tarıN 15 n ı a 1 EvT«( Adr«» Bobood' Pej.not.n yalhflı »ubo İŞ BANKASI Tarcıh ettıÇınız otomobtl R.nklar 1 J Petınat mıkkjn UT.I - Doflum yerı v* yi\< Tafcsıt Klyıu: . Bu kompanyaya yvkar»do bojinılen FtyaHor v« fankırio Itotılmalc ıshyorvm İSTAHUL, MeciJiıtiir 0 [212)274 74 44-28! 57:1 Iıııtir: 0 (216) 418 6161 (4 hat) lıkırkiy: 01212) $î\ 81 39 • 571 60 99 Peilik . 0 (216) 390 72 05 • 354 97 75 M U U 0 (312) 468 55 60- 467 90 34 U I İ R 0 (232) 463 60 00 KOCAELİ 0 (262) 724 l i 65-322 U 80 M t K E I İ f i . O (266) 243 62 62 KÖRFEZ ( l ı r l l ı i ı l ) ' 0 (266) 422 25 00 A D A M A 0 ( 3 2 2 ) 457 54 70-454 12 55 J f T P/TOA O R G M İ Z ü S r O I Ü C R E T İ U I I I H Z / H i n S Û I L E R İ H l Z M E T t N l Z O E T l Z 2 3 . K a m p a n y a / 1 N i s a n S o n G ü n ORGENERAL KARADAYI; Teröristlerin nisanda sızmasını önledik • Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ismail Hakkı Karadayı, Kuzey Irak operasyonunun tamamen iç güvenliğe dönüİc olduğunu belirterek, "Oradaki teröristlerden şu anda bir sızma yoktu. Ama nisanda planlıyorlardı. Bunu önledik" dedi. Karadayı, hedefler gerçekleşinceye dek harekâtın süreceğini \urgulayarak, "TSK, er geç asli görevine dönecektir" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Genelkurmay Baş- kanı Orgeneral Ismail Hakkı Karadayı, Kuzey Irak'a yapı- lan sınırötesi harekâtı degerlendirirken, "Teröristier, nisan- da sızmayı planbyoriardı. Bunu önledik" dedi. Ordunun Güneydogu Anadoiu'dan belirli bir süre içinde çekilmesi yönündeki önerisivle dikkatlen üzerine çeken Orgeneral Karadayı. harekâtın "^rektiğîkadar''süreciğini vurgular- ken, "Hedefler gerçekleşecek ve TSK, er geç asli görevine dönecektir" açıklamasında bulundu. Orgeneral Karadayı Cumhurbaşkanı SüJeyman Demi- rel'ın ttalya Cumhurbaşkanı onuruna Köşk'te verdiği ye- mek öncesınde bazı gazetecilerin sorulannı yanıtladı. Or- general Karadayı, operasyonun baştan sona Türk Silahlı Kuvvetleri'nce planlanmış bir harekât olduğunu belirte- rek, şunlan söyledi: "Bu tümüyle iç güvenliğimize yönelik bir harekâtür. Şu anda Kuzey Jrak'tan ülkemi/t' bir sızma vok. Ancak. aklt- ğınıız istihbaratlar bunun nisanda başlavacağı yönündeydi Operasyonla bunu cngelledik." Birgazetecinin TSK"nın. harekâtı öncesinde herhangi bir teknik yardım alıp almadığını sorması üzerine. Orgeneral Karadayı, ~Hayır. Hiçbir teknik yardım almadık. Aksine giz- ledik. Genelkurmay Başkanı olarak söylemiyorum. fnanın, TSK dünyarun pek çok ordusufldan güçlüdür. Bu operas- yonu lalertayin bir ülkenin ordusu yapamazdı. Sıradan bir şeydeğildirr 'karşılığını verdi. Orgeneral Karadayı, operasyonun ne kadar süreceği so- rusuna ise "Gerektiği kadar. Şimdiden süre vermek müm- kün değil. Bu operasyon amacına ulasacak. Hedefler ger- çekleşecek ve TSK, er geç asli görevine dönecektir" diye yanıtladı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle