11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 MART 1995 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER HADff'm Nevruz gecesi • İstanbul Haber Servisi - HADEP'ın dün akşam Abdı İpekçi Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği 'Nevruz Kutlaması'na yakJaşık 15 bın kişi katıldı. HADEP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Fidan gecede yaptığı konuşmada "Genelkurmay Başkanı'nın 'Orduyu bölgeden çekeceğiz' dediği sırada, Nevruz gecesi güvenlik kuvvetlennın gırişimı talıhsızlıktir" dedi. Gecede. HADEP'in pankartlannın yanı sıra, san- kırmızı-yeşilin yerine san- kırmızı-beyaz renklerin asılması dikkat çektı. Tribünlerde, ENRK bayraklan görülürken spor salonunu dolduran binlerce kişi, "Kürdistan faşizme mezarolacak'' ve "Biji serok Apo" sloganlan attı. Aynca, halk oyunlan ile çeşıtli müzik gruplan da geceye katıldı. İLKSAN önlemi • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu)- Mılli Eğitım Bakanlığı, İLKSAN Ana Statüsü'nü yenıden düzenleyerek. genel kurul ve teftiş kurulunu sıstemden çıkardı. Teftiş kurulu "kontrolörlüğe" dönüştürülürken yönetici seçımlen 4 yıldan 3 yıla ındırildı. Yeni düzenleme uyannca, yönetım kurulu üye sayısı 9'dan 7'ye indirilirken "tabıi üyelik" sistemine son verildi Tunceli opepasyonu • TUNÇELİ (Cumhuriyet) - Tunceli'de bırasken konvoya pusu kurarak 18 askeri şehit eden ve 25 tanesıni de yaralayan PKK'lı teröristlere karşı başlatılan operasyon bütün hızıyla sürüyor. Askeri kaynaklardan alınan bılgiye göre yaklaşık 200 kişi olduklan tahmın edilen PKK'lileri etkisiz hale getirmek için operasyon bölgesine süreklı ek askeri birlikler gönderilıyor. Operasyonlarda 40 PKK'linin öldürüldüğü bildınldi. TÜPk-İş'ten tehdlt • İSTANBUL (AA) - Türk-Iş Bölge Temsilciliği Şube Başkanlan Toplantısı'nda dün bir konuşma yapan Türk- tş Genel Sekreteri Şemsi Denizer, 6772 sayılı yasa uyannca ödenmesi gereken ikramiyelerin derhal ödenmesini isteyerek "Ikramiveler ödenmezse 26 Kasım 1994 tarihlı eylemlerin kat kat daha fazlasını hayata geçınriz" dedi. Evren'in eleştirisi • tSTANBUL(UBA)-7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Türkiye'de istıhbarat yapan devlet örgütleri arasında "kıskançlık" yaşandığını belırterek istihbaratın "çok başlilıktan" kurtulması gerektiğini söyledi. Evren bu arada, Gazi Mahallesı ıle Ümraniye'de yaşanan olaylann faturasını da istıhbarat noksanhğına bağladı. Erdoğan ve Gökçek'e tepki • Haber Merkezi - Kanal 6'da dün gece canlı olarak yayımlanan "Pusula" adlı programın konuklan tstanbul Büyükşehir Beledıye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melıh Gökcek'in konuşmalan tepki aldı. Gazeteci Yıldınm Çavlı'nın programa geleceğinden habersiz olduğunu öne süren Erdoğan. '"Çekergıderim" derken Gökçek de Zileli'ye, "Buraya gelmeden Senin nasıl bir adam olduğunu bana anlattılar. Şimdi burada bunu anlafmak ayıp olur" şekhnde konuştu. Gazeteci Çavlı'nın. "Ihaleleri Refah Partililere veriyorsunuz" şeklindeki sözlenne Gökçek, "Bu sadece SHP'de mi olur?" vanıtını verdı. Komisyonda çatlakIstanbul'da Alevi kahvelerinin taranmasıyla başlayan olaylan araştırmak üzere kurulan Araştırma Komisyonu Başkanı İsmail Köse'nin açıklamalan, CHP'li üyeleri rahatsız etti ANKARA (Cumhumet Bürosu) - ts- tanbul'da AJevi yurttaşlann bulunduğu bölgedekı kahvehanelerin taranması ile başlayan olaylan araştırmak üzere kuru- lan TBMM Araştırma Komisyonu'nun DYP'li Başkanı Erzunım Milletvekili İs- mail Köse ile CHP'li üyeler arasında gö- rüş aynlığı çıktı. Komisyon başkanı Kö- se'nın, henüz olayın faillerine ılişkin bü- gı ve belge bulunmadan, bazı sol örgüt- leri hedef gösteren açıklamalar yapma- sı, CHP'li üyelenn tepkısine yol açtı. 'Kendi göriişiT İstanbul Milletvekili ve komisyon üye- si Mehnıet Sevigen, Köse'nin Istan- bul'dakı incelemeler sırasında yaptığı açıklamalann sadece kendı görüşü oldu- ğunu belırterek. "Komisyon başkanı ik aramızda görüş aynlığı var, ama biz ra- por vazım aşamasında tavnnuzı ortaya koyanz" dedi. CHP Ankara Milletveki- li Salman Kaya da hıçbir şeyin gızli kal- masına ızin venneyeceklerini bildirerek, "Eğer komisyonda, böyk bir eğilimi his- sedersek, biz kendi raporumuzu hazıria- • CHP grubunda. İstanbul olaylan tartışıldı. CHP îçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan. istanbul Valisi ve emniyet müdürünün hâlâ görevde olmasının soruşturmanın sağlıklı yürümesini engelleyeceğini belirtirken, Genel Başkan Hikmet Çetin, yeni hükümet yapılanmasında, CHP'nin, "DYP'nin valisi değil, devletin valisi" olacağını söyledi. nz ve komisyon raporuna muhaJefet şer- hi koyanz" diye konuştu. İstanbul olaylannı araştırmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, dün Cumhurbaşkanı Süleyman DemireTi ziyaret ederek, izlenimlerinı aktardılar. CHP'li Salman Kaya. amaçlannın bir "nezaketziyareti olmadığına" dikkat çe- kerek. "Komis>on olarak, raporyaalma- dan. olaylara iİişkin açıkiama yapmama konusunda ilke karan aldık. Ancak Cumhurbaşkanı'na izlenimlerünizi ak- taracağızr> dıye konuştu. Komisyon Baş- kanı İsmail Köse ıle aynı görüşlen pay- laşmadığını, komisyon raporunda, kışı- sel görüşlerin değil, objektıf değerlen- diımelenn yeralması gerektiğini vurgu- layan Kaya, "Eğer bu ounazsa, biz tavn- nua koyanz'' diye konuştu. Kaya. olay- lar sonrasında kaybolan kişilerle ilgili Içişlen Bakanlığf ndan bılgi istedikleri- ni, Sağlık Bakanlığf na da olayda yara- lananlann, bütün sağlık giderlerinın ba- kanlıkça karşılanması görüşünü bıldir- diklenni ve olumlu yanıt aldıklannı söy- ledi. Komisyon raporunu 15 gün içinde tamamlamaya çalışacaklannı belirten Kaya, incelemeler sırasında, çok sayıda kişınin göriişlerini aldıklannı ve bunla- nn 40 saate yakın bir görüşmeyi içerdi- ğıni belırterek, "Görüntülerin incelen- mesi ve bant çözümlemeleri sonunda ola> larla ilgiii değertendirme \apma du- rumunda olacağız, şu anda çalişmalar sü- rüyor'" dıye konuştu. CHP grup toplantısında da İstanbul ÖzerBey'in kitabına devlet desteği ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)- Başbakan Tansu Çilier'ın, hükümet, bürokrasi ve parla- mentonun çalışmalanyla doğru- dan ilgıli^konularda devreye gi- ren eşi Özer Uçuran Çiller'in, özel ışleri içın devlet personeli- nı kullandığı ileri sürüldü. Özer Çiller'ın "Başanh ve Mutiu Ol- manın VbUan" adlı kıtabının. Başbakanlık Yurtdışı Tanıtım Faaliyetleri Başdanışmanlığı kadrolannda çalışan Türk ve ya- bancı uzmanlar tarafınan Ingı- lızceye çevnlerek basıma hazır- landığı öne sürüldü. Başbakan- lık kaynaklannın, kitabın bası- mının Tanıtım Fonu'ndan karşı- lanmasının söz konusu olamaya- cağı yönünde görüş bildirdikle- n belirtıldi. Strateji Grubu'nca hazırlanan ve 15 günde bir yayımlanan "Gündem" adlı haber bültenin- de yayımlanan habere göre; Özer Uçuran Çiller'in. fngılizcesi "How to Be Happy and Suceess- tuU" olan - kıtabının çevrisini, Başbakanlık Basın Yayın Enfor- masyon Genel Müdürlüğü tara- fından çıkanlan Newspot bülte- ninin editörü Christoper VVildig ile Danimarkalı Türkolog Jor- gan Christians'a yaptırdı. Özer Çiller'in. şu günlerde, Basın Ya- yın Genel Müdürlüğü ile Başba- kanlık Yurtdışı Tanıtım Faaliyet- len Başdanışmanlığı uzmanlan tarafından üzennde yaklaşık 1 yıldır çalışılan kitabın ozalıt ça- lışmalanyla ılgilendiğı bıldinl- _dL ÇİZMEDEN YUKARI /MUSAKART olaylan değerlendirildi. Toplantının açı- hşında konuşan CHP Genel Başkanı HikmetÇetin, "Acımız büyük, endişemiz bü>ük" derken, devletin yurttaşlann ya- ralannı sarması gerektiğini ifade etti. Çe- tin, tstanbul'da Alevi-Sünnı çatışması ya- ratmak ısteyenlerin amaçlanna ulaşama- dıklannı belirterek, şunlan söyledi: "Tüm acıh sonuçlanna karşın, vatan- daşlanmızuı sağduyusu bugün için bun- lann aşılmasını sagladı. Ale>T-Sünni ça- tışması yoktur. Vatandaslarumz bu oyu- na gelmediler. Ola> laruı asılması, yarala- nn sanlmasmda CHP'luerin büyük kat- kılan oklu. Olay, çok acı getirmiştir. Bir facia olmuştur. Âcımtz, endişemiz büyük- tür. Şimdi devlete düşen göre\. yaraİann sanlmasıdır. Geride kalanların ayakta kalması sağlanmalıdır. Devlet, hükümet bu vatandaşlara gerekli desteği, yardunı sağlamaiıdu".r Polise deştiri Toplantının basına kapalı bölümünde söz alan milletvekilleri, özellikle polisin olaylar sırasındaki tutumunu eleştırdi. CHP lçel Milletvekili Aydın Gü- ven Gürkan'ın yeni hükümet oluşumunda, bu tür olaylar kar- şısında bükümetin daha dikkat- lı ve duyarlı olmasını dileyerek "Oiaylaria ilgili soruşturma sü- rüyor, ama İstanbul Valisi ve em- niyet müdürü hâlâ «örevde. Bun- lar göre\ de olduğu sürece, soruş- turmadan sağlıklı sonuç alınaca- ğı konusunda endiseli> ün" dedı- ği öğrenıldi. Kaynaklar, olay sonrasında çok sayıda kişınin kayıp olduğuna dikkat çeken Gürkan'ın, polisin bu konuda bilgi vermediğine dikkat çeke- rek, "Soruşturmanın sağbğı için, olayı soruşturmakla görevli em- niyet yetkilileri tamamen değiş- tinfaneii ve Emniyet Genel Mü- dürlüğü yeni bir ekip görevlen- dirmeli" dedığını söyledıler. Gürkan'ın aynca, polisin tutu- mu nedeniyle yurttaşlann sanık durumuna düşürüldüğü ve ifade vermekten çekındiğıne dikkat çekerek, bu duruma karşı önlem alınmasını ıstedıği belirtildi. TarafsızvaB CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin de CHP'nın ilkelerinin ve kimliğinin yeni hükümette ko- runacagını, bu tür olayiarda da- ha duyarlı olunması içın yeni bir düzenleme yapılacağını belırte- rek "Vali atamalan yeniden göz- den geçirilecek. Bundan sonra, DYT'li, CHP'li >ali olmayacak, devletin \atisi olacak" görüşünü savundu. Adalet Bakanı Mehmet Mo- ğuttay da alınan önlemlere iliş- kın bilgı verirken, üç Devlet Gü- venlik Mahkemesi savcısının so- ruşturma yapmakla görevlendi- rildiğini, yurttaşlann rahat ifade verebılmeleri için DGM Başsav- cılığı'nın özendirici önlemler al- djğını anlattı. ResmNemız'ahalkilgigöstermedi Kültür Bakanı Timurçin Savaş, halkm ilgisini önümüzdeki yıllarda beklediklerini söyledi Haber Merkezi - 21 Mart Nevruz Bay- ramı, "resmi' 1 törenlerle olaysız kutlandı. Ankara'da Kültür ve Dışişleri bakanltklan ile TİKA tarafından düzenlenen "Nevruz Ba>Tamı" etkinlıklerine, Ankara Büyükşe- hir Belediyesi'nın ızin vermemesı nedeniy- le Millı Egemenlik Parkı önünde "Nevruz ateşi" yakılmadı. Istanbul'da ise yurttaşlar çeşitli semtlerde Nevruz'u, ateş yakarak ve halay çekerek kutladılar. Fatih Parkı'nda korsan gösten düzenleyen bir grup polisin müdahalesıyle dağıtıldı. Göstericılerden çok sayıda kişi gözaltına alındı. Çeşitli kit- le örgütleri de Nevruz'u Taksim Mis So- kak'ta"Banş Ztaciri" oluşturarak kutladı. Dıyarbakır'ın Saraykapı semtinde askeri bir panzerden tican taksiye ateş açıldığı öne sü- rülen olayda, bir kişi öldü, bir kişi de yara- landı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirei. Nev- ruz'un beraberlık ruhu olduğunu vurgulaya- rak, "Halkm yer yer kudadığı Nevruz'u,şim- di millet olarak kutlamaya başladık" dedi. Cumhurbaşkanı Demirei, Nevruz Bayra- mı kutlamalanna katılmak üzere Ankara'da bulunan Türk cumhuriyetlen kültür bakan- lan başkanhğındaki heyeti kabul etti. Ko- nuk heyet, Cumhurbaşkanı Demırel'in ar- dından TBMM Başkanı Hüsamertin Cindo- ruk'u ziyaret etti. Cindoruk. Nevruz kutla- malannın önemli bir aşama olduğunu kay- dederek yeni kuşaklann bazı aynlıklan ya- şamamasını diledi. HADEP Genel Başkanı Murat Boziak başbakanın banştan ve kardeşlıkten söz ederken sınır ötesı operasyon düzenlenme- sinı çifte standart olarak nitelendirdi. Kültür ve Dışişleri bakanlıklan ile Türk Işbirliğı Kalkınma Ajansı (TtKA) tarafın- dan düzenlenen ilk resmi "Nevruz" şölenı, güvenlik önlemleri alnnda gerçekleştırildi. Masal ustası Dede Korkut'u temsil eden bir kışinın öncülüğünde Milli Egemenlik Parkı'nda Türk cumhuriyetlennden gelen topluluklar, halk oyunlan sergıledı. Gazete- cilerin sorulannı yanıtlayan Kültür Bakaru Timurçin Savaş, kutlamalara halkın ilgi gös- termemesinin nedenini sorulması üzerine. Cumhurbaşkanı Demirei IVevnız nedeniyle bulunan KKTC ve Türk cumhurhetleri hevetlerini kabul ettikten sonra 'Dede Korkut' ik 'Bahar Sultanı' canlandıran sanatçılarla fotoğraf çektirdL "Bu yıl ilk defa resmi nhelikte Nevruz'u kut- luvoruz. Samyomm, önümüzdeki yıllarda daha büyük katılımlaria gerçekleştireceğiz. O zaman halkımızın da katıhmunn sağlana- cağuıa inanıyorum" dıye konuştu. Sakin kutlamalar Istanbul'da yurttaşlar çeşitli semtlerde Nevruz'u ateş yakarak ve halay çekerek kut- ladı. Fatih Parkı'nda korsan gösteri düzen- leyen bir grup, polisin müdahalesiyle dağı- tıldı. Göstericilerden çok sayıda kişi gözal- tına alındı. Gazi Mahallesi'nde 12 mart ge- cesi çıkan olayiarda yaşamını yitirenlerin mezarlan HADEP'liler tarafından ziyaret edildi. Istanbul'un çeşitli semtlerinde ateş yakarak Nevruz'u kutlayan yurttaşlara po- lıs müdahale ermedi. Okmeydanı Ha^im Jşcan Parkı ve çe vre- sinde dün akşam saatlerinde toplanan 2 bin kişiye yakın kalabalık bir buçuk saate yakın ateş yakarak nevruzu kutladı. Park çevTesin- de herhangi bir olay çıkmazken. kalabalık saat 21.00 sıralannda dağıldı. Güneydoğu'da da Nevruz Bay- ranıı oldukça sakın geçti. Diyar- bakır'da valilığın hazırladığı program çerçevesınde kutlanan Nevruz, sabahın erken saatlenn- de halk oyunlan gösterileriyle başladı. Kutlamalar Anıtpark, Dağkapı. Esmaocak Parkı'ndaki gösterilerden sonra spor salonun- da TRT Halk ve Belediye Halk Müzığı korolannın konserleriyle devam etti. Diyarbakır'da Nevruz'da çık- ması muhtemel olaylar karşısın- da kullanılmak üzere Saraykapı semtinde bekletilen güvenlik güçlerine ait askeri panzerden açılan ateş sonucu 21 T1954 pla- kalı ticari takside bulunan şolbr Haşim Polat yaşamını yitirirken Emin Bozat da yaralandı. Ticari taksiye panzer üzerindeki MG-3 ağır silah ile ateş açıldığı ve ola- yın tamamen kaza olduğu ileri sü- rüldü. Dicle Üniversitesi tarafın- dan düzenlenen "agaç dikme bay- ramı"na katılan Diyarbakır Vali- si Doğan Haripoğlu, Saraykapı semtindekı üzücü olayın dışında Nevruz'un sakin geçtiğini söyle- di. Nevruz'da acı bilanco Haber Merkezi - Geçen yıllarda 200 doiaymda yurttaşın yaşamını yitirdiği 21 Mart Nevruz bayramının dün genelde sakin geçmesi memnunluk yarattı. Nevruz, özellikle 1991 yılındanbu yana Türkıye'nin en gergin günü olarak yaşanıyordu. Diyarbakır'da 21 Mart 1991 günü üniversite öğrencisi bir genç kızın "Kendimi Kürt özgürlüğüne adryorum" diyerek yakmasıyla Kürtlenn gündemine giren Nevruz, 1992 yılında büyük acılara neden oldu. 1992 Nevruz'unda PKK'nin "Eylemi ürmandıracağız. Savaşı Nevnız günü başlatacağızn açıklamasıyla başlayan gerginlik 100'ü aşkın kişinin ölümüyle noktalandı. 20 martta başlayan kutlamalarda 57 kişi yaşamını yitirdi. Aynı gün Batman'ın Gercüş ılçesinde iki kişi öldü. Cızre'de bir korucu asılarak Öldürüldü. Izmir'de iki polis öldü. bir polıs yaralandı. Başbakan Demirel'in "Nevruz kudu obun" mesajı yayımladığı 21 martta ise Şırnak'ta 23, Cızre'de 12, Mardin ve Adana'da birer kişi. Şırnak'ta biri polis olmak üzere toplam 38 kişi öldü. Batman ve Lice'de kepenk kapatma eylemleri yapıldı ve yer yer çatışmalar çıktı. Istanbul'da 247, Ankara'da 8 kişi gözaltına alındı. 22 martta süren Nevruz kutlamalannda 19 kişi öldü. Şırnak'ta bir polis, bir er öldü. Izmir'de 18 yaşında bir genç kız "Nevruz ateşini güçlendirin*' şekhnde not bırakarak kendini yaktı. POUTIKA GUTVLUGU HİKMET ÇETÎNKAYA Operasyon... Türk Silahlı Kuvvetleri üç yıl önce yine Kuzey Irak'a böy- lesi bir operasyon düzenlemişti... Önceki gün düzenlenen askeri operasyon, 1992 yılından daha farklı. Hükümet Sözcüsü Yıldınm Aktuna'nın açık- lamasına göre operasyon Kıbns Barış Harekâtı'ndan da- ha büyük. Üstelik bu kez, askeri operasyon hakkında Bar- zani ve Talabani'ye önceden bilgi verilmedi. PKK'nin Kuzey Irak'ta eğitim kamplan olduğu bilinen bir gerçek. Her ne kadar hem Barzani hem de Talabani PKK'nin Kuzey Irak'ta eğitim kamplannın olmadığını söy- leseler bile terör örgütünün bu bölgede eğitim yaptığı, mi- litanlann sınırdan Türkiye'ye sızdıkları, bilinen bir olgu. Kuzey Irak'ın Türkiye'ye terör ihracı yapmasını önlemek amacıyla gerçekleştirilen askeri operasyon acaba nasıl bir sonuç doğuracak? Başbakan Tansu Çilier "Son operasyonu yapıyorvz"de- yip ekliyor: "PKK'nin kökünü kazıyacağız, bırdaha belini doğnılta- mayacak..." Başbakan ardından da ekliyor "Operasyonun arkasından da demokratikleşmeyi geti- receğiz..." Bölgeden gelen haberlere göre 35 bin asker, zırhlı bir- likler Kuzey Irak topraklannda ileriiyor. Harekât karadan sü- rerken uçaklar da havadan destek veriyor. Elbet bu askeri harekât, yüklü harcamaları da berabe- rindegetiriyor... Biz bu askeri harekâtla PKK'nin belinin kınlacağı, bir da- ha derlenip toparlanamayacağı konusunda Başbakan Tan- su Çilier gibi iyimser olduğumuzu söyleyemeyeceğiz. Bu- gün Kuzey Irak'ta bir otorite boşluğu mevcut olduğundan ve PKK de bölgeyi çok iyı bildiğinden, Zaho'nun doğusun- dan iran sınınna değin geniş bir alana yayılmış vaziyette. Onun için de dağlık bir bölgede her an yer değiştirme ola- sılığı fazla. Üstelik İran sınınndan yararlanma olasılığı da gözden kaçınlmaması gereken ikinci bir olgu. • • • Bu kez yapılan askeri operasyon, bir-iki günle sınırlı de- ğil. Başbakan Çilier "Nereye kadar" sorusuna şu yanrtı ve- riyor: "Bitene dek..." Diğer yetkililer ise "Sivil halk korvnacak mı" sorusuna "Evet" deyip ekliyorlar: "Sivil halkın konınması için her tühü önlem alınmıştır..." Kuzey Irak'ta askeri operasyon sürerken Amerika'da bulunan ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ilginç bir açıkiama yapıyor: "Kürtçe eğitim yapan okullann açılmasına olanak sağ- layacağız..." ANAP lideri bu arada 'ince bir çizgi çekerek' hüküme- tin bir Kürt politikası olmadığını, Genelkurmay'ın politika- sını uyguladığını belirtiyor. VVashington'da yaptığı açıkJa- mada 'Çekıç Güç'e karşı olmadığını söyleyen Yılmaz, ek- liyor: "Ancak Çekiç Güç, Kuzey Irak'ta bağımsız Kürt devle- ti kurulmasına şemsiye oluşturmamalıdır. Türkiye böyle bir duruma kesinlikle razı olmaz. ABD, Türkiye'ye bu konuda güvence vermelidir..." Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Kurmay Aibay Doğu Silahçıoğlu ise Kuzey Irak'ta başlatılan 'sınır ötesi hare- kât'm başarıyla sürdüğünü açıklıyordu. Kurmay Albay Si- lahçıoğlu, dün saat 16.00 itibarıyla 'mayın etkisı'öe dahil olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 8 şehit verdiğini, 11 askerin yaralandığını, 24 PKK'linin ölü olarak ele geçirildi- ğini belirtiyordu. Kuzey Irak'taki 'askeri operasyon' zor coğrafi koşullara ve 2 metreyı aşan kara karşın başanyla sürüyor. Kurmay Albay Silahçıoğlu açıklamasında 'sivilhalkazarar verilme- diği'rim altını önemle çıziyor. • • • Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta "PKK'yi imha" operasyonu sürerken 'Nevruz Bayramı' da olaysız bir bi- çimde kutlanıyor. CHP lideri Hikmet Çetin ise grup toplantısında yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta yap- tığı operasyonu değerlendirdı. Çetin şöyle dedi: "Bu yapılan ilk harekât değil, daha önce de bölgede za- man zaman böyle harekâtlar yapıldı. Ama belki bunun önemi, çok kapsamlı olması ve daha uzun bir süre olabi- lecek olması..." Hikmet Çetin "Harekâtın başanlı olmasını diliyorum"û\- yor. Bunun yanı sıra Başbakan Tansu Çiller'den aldığı bil- gileri aktanyor. Diyor ki: "Başbakan'a bu harekâtın kesinlikle sivil halka ve sivil yerleşim yerlerine yönelmemesi için gerekli özenin gös- terilmesinin önemini belirttım. Bu, insani açıdan, hem iç kamuoyu hem de dış kamuoyu açısından son derece önemlidir..." Hikmet Çetin sözlerini şöyle noktalıyor "Umuyorum ki bu, o bölgede son harekât olur..." PKK'nin Türkiye'ye Kuzey Irak'tan sızdığı bir gerçek. Biz de askeri operasyonun 'son olmasını' dilıyor, sivil hal- ka zarar gelmemesi gerektiğini bir kez daha yineliyoruz. Körfez Savaşı'nın ekonomik, sosyal ve güvenlik açısın- dan Türkiye'ye getirdiği yükün bedelini şimdi daha iyi gö- rüyoruz... Demek ki 'bir koyup üçya da beş' almadık... Bize oldukça yüklü bir fatura çıktı... Şimdi o faturayı ödüyoruz... CHP, hükümete devam karan aldı TÜREYKÖSE ANKARA - CHP. 50. hükü- mete devam etme karan aldı. CHP partı Meclısı. 12 ret oyuna karşılık 73 kabul oyuyla devam karannı aldı. CHP ve DYP temsilcilerinin hazırladığı DYP-CHP hüküme- tının uygulama programı, CHP'run yetkilı kurullannda tar- tışıldı. Önceki gün saat 17.00'de başlayan ve sabaha karşı 03.30'a dek süren MYK toplantısında da konu ele alındı. CHP organlann- da 50. hükümete devam içın ha- zırlanan uygulama programı tar- tışılırken, aralannda CHP Genel Sekreten Adnan Keskjn'ın de bulunduğu 5 Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesı, programa 'hayır' oyu verdi, 2 MYK üyesı de çekımser kaldı. CHP'nın eskı Genel Başkanı DenizBaykal'a yakınlığıyla tanı- nan MYK üyelennın hükümete devama itiraz etmeleri, "Baykal ekibi kunıltava giderken hükü- merin olası başansızlıklanna karşı kendini konımak istiyor" yorumlanna yol açtı. Dün gece geç saatlerde sona eren CHP PM toplantısında, 12'ye karşı 73 oyla 50. hüküme- te devam etme karan alındı. Toplantıda hükümet konusu tartışılırken, PM üyelennden Be- sün Üstünel'ın "CHP gibi mu- halefet, SHP gibi iktidar olma- yalım". Fehmi Işıklar'ın da "Şimdiye kadarki gibi olacaksa hükümette olmayalım. Ancak kararlılıklaprogramı>aşamage- çirebileceksek hükümette kala- hm" görüşünü dile getırdiklen öğrenildı. PM üyelerinden Gani Aşık'ın da önümüzdeki günlerde Alevi liderlenn öldürülebıleceğine dikkat çekerek. Dıyanet Işleri Başkanlığı'nda tüm inançlann temsil edılmesı üzennde durdu- ğu bildınldi. Toplanüda, PM üyeleri, il baş- kanlan, Yüksek Dısıplin Kuru- lu üyeleri ve ilçe başkanlannın eşzamanlı olarak KÎT'ler ve bağ- lı kuruluşlarda yönetim kurulu üyelığınde bulunmamalan ka- rarlaştınldı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle