19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
I Bireysel kredilerinizle I I her zaman yanınızda... I I £ * EMLAK BANKASI I L ^ ^ ^ ^ "Oaha Uygır Bır Yaşam Içın" J 71. Yl SAYI25388 15000 R (KDV ıçmde) Cumhuriyet["]KURUCUSU: YDNUS HUA11924-1945) BAŞYAZARI: NADİR IMlH (1945-1991) Ihtiyaçlarınız için en güvenilir çözüm, Bireysel Krediler... EMLAK BANKASI "Daha Uygar Bır Y a j a m Içın" 22 K. Irak'ta sıcak temas sürüyor. Bakana göre 200, askere göre 24 PKK'li öldürüldü Boıtıba yagıyorBote kampı imha TSK'nin Kuzey Irak'ta başlattığı askeri harekât dün de sürdü. PKK'nin Zeli'den sonra ikinci büyük kampı olarak nitelendirilen Bote'nin imha edildiği bildirildi. Deniz komandolannın da katıldığı operasyonda arazi taraması sürdürülürken, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar, Kuzey Irak'ta PKK'nin bulunduğu bölgelere toplam 46 sorti yaparak 60 bomba bıraktılar. Genelkurmay Sözcüsü Doğu Silahçıoğlu, 8 erin şehit verildiğini. 11 de yaralı bulunduğunu bildirdi. Silahçıoğlu, "tespit edilen" PKK'li kayıp sayısının 24 olduğunu açıklarken, Milli Savunma Bakanı Gölhan, hiçbir askerin bumunun bile kanamadığını, 200 örgüt üyesinin öldürüldüğünü öne sürdü. Gölhan, harekât süresi için "10 gün de sürebilir, 1 ay da" dedi. Daha önceki operasyonda kıstınlan PKK militanlannın peşmergelerin karşı koymaması üzerine açılan bazı gediklerden kaçması nedeniyle, bu harekâtm tüm aşamalannı TSK'nin üstlendiği belirtiliyor. Türkiye'nin kuzeyden, Irak yönetiminin de güneyden Kuzey Irak'a bir "sandviç operasyonu" başlattığı yolundaki haberler, Türk Dışişleri Bakanlığı'nca yalanlandı. Sandviç operasyonu' yalanlandı DlYARBAKIR / ANKARA (Cum- huriyet) - Türk Sılahlı Kuvvetlen"nın (TSK), PKK kamplanna yönehk olarak yaklaşık 3 5 bin asker ve personelle baş- lattığı harekâtta, terör örgütünün Ze- li'den sonra ıkincı büyük kampı olan Bote'nin imha edildiği bildınldi. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar, bölge- de toplam 46 sorti yaparak 60 bomba bıraktılar. Genelkurmay Sözcüsü Kur- may Albay Doğu Silahçıoğiu, 8 erin şe- hit verildiğini, 11 de yaralı bulunduğu- nu bildirdı. Silahçıoğlu, "tespit edilen" PKK'li kayıp sayısının 24 olduğunu açıklarken, Milli Savunma Bakanı Mehmet Gölhan, hiçbir askerin burnu- nun bile kanamadığını, 200 örgüt üye- sının öldürüldüğünü öne sürerek Ge- nelkurmay Başkanlığı ile çelişkiye düş- tü. Gölhan, harekât süresi için "10 gün de sürebilir, 1 ay da" dedi. Harekât nedeniyle Habur sınır kapı- sından sıvillerin giriş ve çıkışı yasak- landı. Türkiye'nin kuzeyden, Irak yöneti- minin de güneyden Kuzey Irak'a bir "sandviç operasyonu* başlattıklan yo- lundaki haberler, Türk Dışişleri Bakan- lığı'nca yalanlandı. Yetkililer, Anka- ra'nın, böyle bır işbirliği olmadığının göstergesi olarak gcç bilgı verdiği Bağ- dat'a, Irak'm toprak bütünlüğünün ko- runacağı yolunda güvence mesajı ile- tildiğini söylediler. Tanklar ve zırhlı araçlarla yaklaşık 30 kilometre kadar ilerieyen Türk bir- likleri, PKK'nin Zeli'den sonra ikinci büyük kampı olarak nitelendirilen Bo- te kampını ele geçirdiler. Operasyon sı- rasında PKK'ye ait olduğu belirtilen çok sayıda roketatar, low silahı, kalaş- nikof marka tüfek ve çeşıtli mühimma- ta el konuldu. Önceki gün yapılan ha- va harekâtının ardından arama-tarama çalışmalannı sürdüren komandolarla PKK arasında birkaç kez sıcak temas sağlandığı öğrenildi. Askeri kaynaklar, PKK'lilerin 1992 yılmda yapılan ope- WArkasıSa.l7,SiL3'te PSP LİDERİNDEN DESTEK Ecevit: Ordu Irak'ta kalsın• Bülent Ecevit, Türkiye'nin, müttefikler düzeyinde. Irak'ın bölgede otoritesini sağlamasına yeniden izin verilmesi amacıyla girişimlerde bulunmasını önerdi. • Sonuç alınmazsa Türk birliklerinin, Irak'ın onayı da ahnarak bu ülkenin egemenliği kuruluncaya dek bölgede kalması görüşünü savunan Ecevit, "Bu koşullarda, Türkiye'nin Irak ile sımnndaki topraklannı koruması çok zor. Biraz daha aşağı inilip, bir tampon bölge oluşturulmalı" dedi. IŞft MNSiriUI haberi • 4. Sayfada İRAN SIZMAYI ENCELLEYECEK Demirel: Fitneyi kaldınyoruz • Harekâtın uzun süredir planlandığmı belirten Cumhurbaşkanı Demirel, "Iran Cumhurbaşkanı Rafsancani ile uzun zamandır bu meseleyi konuşuyoruz. Çünkü biz bunu köşeye sıkıştınnca, birtakım kimseler o tarafa da kayabilir. O bize temin etti ki, o tarafa vaki kaymalara tran göz yummayacaktır" dedi. • ANAP Grup Başkanvekili Eyüp Aşık, "Özellikle 1994 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda her defasında 'Çok başanlı olduk' dendi. Ama. operasyonlar çok isabetli olmamıştı. înşallah bu defa başanlı olunur" dedi. • 4. Sayfada HAREKÂTA FORMÜL BULUNPU Sıcak takip değil saldmya yanıt • Türkiye, Kuzey Irak'a düzenlediği harekâtı, devletler hukukuna göre devletlerin kendilerini ve varlıklannı koruma hakkına dayandınyor. • Türkiye ve Irak arasında, Türkiye'den Irak'a kaçan PKK teröristlerini bu ülke topraklannda kovalamak amacıyla vanlan "Sıcak Takip Anlaşması" 1990'da sona ermişti. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Türkiye'nin Kuzey Irak'ta sürdürdüğü askeri hare- kât, devletler hukukuna göre "Setf-preservation - Devletlerin kendilerini koruma hakkTna dayandınh>or. Sınırötesı harekât. iç hukuka göre de TBMM'nin 8 Aralık 1992 tanhli Somali ve eskı Yu- goslavya'ya asker gönderilme- si için hükümete yetki vermesi karanna dayandınhyor. Cumhuriyet'e bilgi veren uz- manlar, Başbakan Tansu Çil- kr'in, harekâtın başladığı gün M Arkası Sa. 17, Sü. 8'de lstanbul'da yurttaşlar, Nevnız'u ateş yakarak kutladılar. (UGUR GÜNYÜZ) Nevruz 'resmen' ve olaysız kutlaııdı • Kültür ve Dışişleri bakanlıklan ile Türk tşbirliği Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen ilk resmi "Nevruz" şöleni, dûn yoğun gûvenlik önlemleri altmda gerçekleştirildi. • CHP'li Kültür Bakanı Timurçin Savaş, Nevruz'un resmi bayram ve 21 martın resmi tatil ilan edilmesini öngören bir yasa önerisi hazırlandığmı söyledi. • Savaş, "Nevruz, bütün Türk dûnyasının bayramıdır. Bütün insanlann kardeşçe yaşamaya ihtiyacı var. Nevruz, sevgi ve banşın ön planda tutulduğu bir bayramdır" dedi. • Istanbul Fatih Parkı'nda korsan gösteri düzenleyen bir grup, polisin müdahalesiyle dağıtıldı. Göstericilerden çok sayıda kişi gözaltına alındı. I 5. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Harekât!.. Doğru mu, yanlış mı bili- nemez; medyada çıkan ha- berlere göre, daha on gün önce, Genelkurmay Başkanı Karadayı, "Güneydoğu'da artık askerin yapacağı bir şey kalmadı" demişti. Ancak aradan çok kısa bir süre geçince Silahlı Kuvvet- ler Güneydoğu'da sınır öte- sıne yönelik bır harekâta geçti. Söylendiğine göre, bu giri- şim, Kıbrıs harekâtından da daha çaplıydı; demek ki Si- lahlı Kuvvetlerimizin bölgede daha yapacağı işler vardı. Olayın ilginç yanı şudur: Türkiye'nin sınır ötesi hare- kâtı, uluslararası platformda tepki yaratmamış, kimi ke- simde destek görmüştür. DSP Genel Başkanı Bü- lent Ecevit'e göre Bağ- dat'ın onayı alınarak, Irak'ın egemenliği kuruluncaya ka- dar Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede kalmalıdır. Buna karşı, Kuzey Irak'ta oluşan fiili yönetimin liderie- ri, harekâtı 'işgal' diye nite- leyerek BM Genel Sekreteri Butros Gali'ye şikâyet et- mişlerdir. Irak devletinin dı- şında ne kadar yerel ve uluslararası güç varsa, dev- rededir; 'olay Saddam'/n dı- şında gerçekleşjyor' görün- tüsü sürmektedir; bu görün- tü, bölgedeki karmaşayı göstermek bakımından çar- pıcıdır. Türkiye'nin sınır ötesinde- ki askeri harekâtı, üzerinde düşünülecek bir olgudur. Ki- mi zaman bölgedeki güçler dengesinde Ankara'nın ağır- lığı hesaba vurulurken yanlış ölçütler kullanılıyor. Türkiye, Kıbrıs Barış Harekâtı'nı ba- şarıyla gerçekleştirmiştir. Bu harekât sırasında yaşanan olumsuz olaylara bakarak • • • • Arkası Sa. 17, Sü. 8'de Şimdi VakıfBankta döviziniz daha çok döviz kazanıyor! Dosu ıe>Uiii rıs.--r> pı.', MJHJ \,ki,,ıj«u u.t-..! M_H a.ı, nıyor Gelin VakıfBank'a, döviz tasarruflannız! yem faız . ^ oranianyh değerlendırm, daba çok kazanın Kuzey Irak 'Türkiye veABD politikaları yakınlaştı' • Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. Şükrü Gürel, TSK'nin Kuzey Irak'ta sürdürdüğü harekâta ABD'nin itiraz etmemesinin, Washington ve Ankara'nın bölgeye ilişkin politikalannın birbirine yaklaştığı izlenimi verdiğini söyledi. ANKARA(Cumhuriyet Bürosu) - Prof. Dr. Şükrü Gü- rel. Cumhuriyet'e yaptığı de- ğerlendirmede, Kuzey Irak'ta sürdürülen harekâtın ön hazır- lıklannın, öncekilerden farklı olarak daha aynntılı yürütüldü- ğünün anlaşıldığını, bılgılendir- me kanallannın çok yönlü ve hızlı çalıştığını söyledi. "Bölgedeki istikrarsızlık ABD'nin işine yanyor" yaklaşı- mını her zaman kuşkuyla karşı- ladığını, Kuzey Irak harekâtına karşı Washington'un tutumu- nun da bu şüpheyi doğruladığı- nı anlatan Gürel, şu görûşleri dile getırdi: "Irak poütikasında, Türkiye ABD'ye geçhvermiyor biçimin- de bir görüntü vardı. Ancak ABD'nin, son operas>t>naofaım- lu yaklaşunı gösterivor ki ABD • Arkası Sa. 17, StLl'de Karadayı: Nisanda sızmayı önledik • Genelkurmay Başkanı Orgeneral Isfnail Hakkı Karadayı, Kuzey Irak operasyonunun tamamen iç güvenliğe dönük olduğunu belirterek, "Oradaki teröristlerden şu anda bir sızma yoktu. Ama nisanda planlıyorlardı. Bunu önledik" dedi. • Orgeneral Karadayı, hedefler gerçekleşinceye dek harekâtın süreceğini vurgulayarak, "TSK, er geç asli görevine dönecektir" dedi. • 4. Sayfada MALtYET, TRİLYONLARI BUL ACAK • / 7. Sayfada Dış basın operasyonu değerlendirdi Rusya ılrnılı AB ise sert• Batı basını Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonu genel olarak yorum yapmadan okuyuculanna duyurdu. Rusya operasyona karşı ılımlı bir tutum sergilerken, Güney Kıbns yönetimi operasyonu şiddetle eleştirdi. BM ise operasyonun bölgede yaşayan 4 bin 500 Türkiyeli göçmenin durumunu olumsuz etkileyeceğinden korktuğunu bildirdi. Dış Haberler Servisi - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta gerçekleştırdığı harekât, Batı basınında geniş yankı ya- rattı. Haben birincı sayfalanndan veren gazeteler, genellikle yo- rum yapmaktan kaçmdılar. Rusya, harekâta ılımlı tepki göste- rirken AB'den eleştıri geldi. BM, operasyonun bölgede yaşa- yan 4 bin 500 Türkiyeli göçmenin durumunu o- lumsuz etkileyeceğinden korktuğunu bildirdi. Cenevre'de mülteciler için BM Yüksek Komi- serliği'nden yapılan açık- lamada, doğrulanmayan haberlere göre Türkı- ye'nin yakınlanndaki iki GUNDEM MUSTAFA BALBAY Operasyon ve Hükümet... Arife gününden bayram yapmayı seven hükümet, bu geleneğini Kuzey Irak ope- rasyonunda da sürdürdü. Hükümetin şık sözcüsü Ak- tuna, Türk Silahlı Kuvvetle- ri'nin (TSK) harekâta başla- M Arkası Sa, 17, SH3'te köyün Türk askerlerince kuşatıldığı ve ev ev ara- malaryapıldığı bildirildi. BM Yüksek Komiserlığı aynca Türk birliklerinin Zaho'da yaşayan bazı Türkiyeli Kürt göçmen- leri geri götürdüğünü öne sürdü. Bonn muhabirimiz Metin Dalman'ın bildir- diğine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta başlattı- ğı askeri operasyon, Alman basınında büyük yankı uyandırdı. Almanya'da yayımlanan tüm günlük gazetelerin, genel olarak DPA, AP ve Reuters gibi ajanslar tarafından geçilen haberleri kullanarak olaya geniş yer verdikleri görüldü. Almanya'nın ön- M Arkası Sa.17, SHl'de Barzani, işbirliği önerisinde bulundu Bab'da kuşku: Türkiye kahcı mı? • Kuzey Irak yöneticileri, BM Genel Sekreteri Gali'ye, 'işgal' olarak nitelendirdikleri TSK harekâtını şikâyet eden bir mektup gönderirken BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Türkiye'yi sivillere zarar vermemeye çağırdı ve bu konudaki endişesini dile getirdi. LALE SARltBRAHİMOĞLU ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'ta sürdürdüğü harekât ile birlikte Incirlik'te konuşlu Çe- kiç Güç'ün. kontrol altındatut- tuğu 36. paralelin kuzeyinde gerçekleştirdiği uçuşlannı dur- durduğu öğrenildi. Batılı ülke- ler ve komşu devletlerin, TSK'nin Kuzey Irak'ta kahcı olabileceği ve sivillere zarar gelmesi konusunda ciddi en- dişeleri bulunduğu bildirildi. Kürdistan Demokrarik Partisi lideri Mesut Barzani'nin, si- villere zarar verilmemesi için Ankara'ya işbirliği önerdiği öğrenildi. Kuzey Irak'ta kendisini Bağdat yönetimine alternatif gören Irak Ulusal Kongresi (INC), Birieşmiş Milletler Ge- nel Sekreteri ButrosGali'ye 20 mart tanhli bır mektup gönde- rerek TSK harekâtının, Irak'm toprak bütünlüğünün ihlali ol- duğunu savundu. INC, "işgal- ci" olarak tanımladığı Türk kuvvetlerinin bölgeden bir an M Arkası Sa.17, Süâ'da AB'NtN GÜNDEMİNE KUZEY IRAK DA GİRDİ M 17. Sayfada Petrol anla$masına gölge Batılı petrol şirketleri, çatışmalar üzerine, 'çok gerekli' olmayan elemanlannı geri gönderdiler. • 9. Sayfada Ruslar, Argun kentinl ku$atıyor Çeçenya'daki Rus güçlerinin dün Argun Nehri'ni geçerek, Argun kentini kuşatmaya başladıklan bildirildi. • 9. Sayfada Türkiye'ye. barıs ve işbirliği mesajı Ankara'ya gelen Italyan Cumhurbaşkanı Luigi Scalfaro "Dostluğumuzun canlılığı ve gücü, aynı zamanda AB'nin canlılığı ve gücüdür" görüşünü dile getirdi. • 8. Sayfada Kurt kapıya dayandı 2. Türkiye AIDS Kongresi'nin açış konuşmasını yapan Dünya Sağlık Örgütü Temsilcisi Massimo Ciotti, Türkiye'de AIDS'le savaşım programlannın yetersiz olduğunu söyledi. • Arka Sayfada Japonlar suçlu peslnde Japonya'yı sarsan metro saldınsında ölü sayısı sekize çıkarken, Japon polisi saldırıyı kimin düzenlediğıni belirlemeye çalışıyor. • 8. Sayfada BORSA ûDûn 35^16.53 önceki 34.912.32 DOLAR ûDun 42.050 Önceki 42.000 MARK ODun 30.040 Önceki 30.050 ALT1N ûDün 520.500 Önceki 519.300 PKK'ye Bonndan sert tepki Almanya Içişleri Bakanlığı, Almanya'daki saldınlann arkasında aynlıkçı Kürtlerin bulunduğunu açıklarken saldırganlann yakalandıklannda derhal sınırdışı edilmeleri çağrısında bulundu. • 8. Sayfada
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle