09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 22 MART 1995 ÇARŞAMBA 8 DIŞ HABERLER FransEdann yüzde 68*1 rkçı • PARİS (AA) - Fransızlann yüzde 68'i, kendilerini 'ırkçı' olarak nıtelendirdiler. ama ırkçılık ve yabancı dûşmanhgı ile mücadelenin— hükûmetin görevi olduğunu belirttiler. Le Monda gazetesinde dün sonuçlan yayımlanan araştmnaya katılanlann sadece yüzde 36'sı hayatlannda hiçbir zaman ırkçı ifadeler kuHanmadıklanru ya da ırkçı duygular göstermediklerini belirttiler. Araştırmaya katılanlann yüzde 65'i, bir dereceye kadar ırkçı olduklannı kabul ederken, yüzde 62'si Fransa'da çok fazla Arap olduğunu söyledi. Kıpım bunahmı • SIMFEROPOL (AA) - Kınm Parlamentosu Başkanı Sergei Tsekov, Ukrayna parlamentosunun geçen hafta aldığı karara karşın, Kınm anayasasının hâlâ yürürlükte olduğunu söyledi. Tsekov, yaptığı açıklamada, Ukrayna parlamentosunun karanna ICınm'dan resmı tepki gelinceye kadar. Kınm anayasası Kınm topraklan üzerinde yürürlüktedir" dedi. Kınm parlamentosunun, • geçen cuma günü Ukrayna parlamentosu tarafindan alınan, Kınm anayasasının feshedildıği yönündeki karan kınamasma karşın, Tsekov Kınm'ın henüz resmı tepkisını hazırlamakta olduğunu söyledi. Kuzey Kore'den tehdit • SEUL (AA) - Kuzey Kore, eski reaktörlerinin yerini alacak reaktörler yapılması konusunda anlaşmaya vanlmazsa nükleer programım yeniden başlatacağını bıldirdi. ABD ile Kuzey Kore arasında geçen yıl ekım ayında yapılan anlasmada. Kuzey Kore'ye, atom bombası yapmak için sürdürdüğünden korkulan nükleer programım durdurması karşılığmda, petrol talebinın karşılanması ve iki yeni güvenli nükleer reaktör kurulması sözü verilmişti. Ancak Kuzey Kore, nükleer reaktörlerin Güney Kore tarafindan kurulmasını reddetmişti. PKKVe Bonn'dan serl tepLdiçîşIeriBalcânirğıPKK^nin eylemlerine müsâmâha gösterümemesTve saldırganlann sınır dışı edilmesini istedi Dış Haberler Servisi - Almanya İçişlen Bakanhğı PKK'nin bir haftayı aşkın süredır Almanya topraklannda yaşayan Türklere sal- dınlar düzenlemesıne sonunda tepki gösterdi. Almanya İçışleri Bakanı Manfred Kanrher öncekı gün saldınlann arkasında aynlıkçı Kürtlenn bulunduğunu açıklayarak ülkedeki eyaletlerden olası saldınlara karşı hazırhklı olmalannı ve Kürtlenn yoğun olduğu bölge- lerin sıkı kontrol altında tutulmasını istedi. Kanther eyalet yöneticılerine gönderdiği mesajında, Türklerin daha sıkı korunması için önlemler alınması ve Türk ışyerlerine düzen- lenen saldınlara katıldıklan belirlenen Kürt- lenn ülkeden derhal sınır dışı edilmesi çağn- sında bulundu. Kanther'in açıklamasının ön- ceki gün Bonn'dakı bir mescide PKK yanlılan tarafindan bombalı bır saldın düzenlenmesi- nin hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Kanther, Türk işyerlerine gerçekleştirilen planlı saldınlann durdurulabilmesi için eya- letlerden istihbarata önem vermelerini de is- tedi. Içişileri Bakanı, özellikle bazı eyaletleri yöneten sosyal demokratlann, olaylara kan- şan Kürtleri sınır dışı etme konusunda artık kararhlık göstermeleri gerektigini söyledi. Almanya'da her eyalet kendi iç güvenliğini sağlama sorumluğunu taşıyor. Bilindiğı gibi Alman Parlamentosu'nun Kürt teröristlerin Türkiye'ye iade edilmeleri- ru öngören bir karan kabul etmesine karşın ba- zı sosyal demokrat yöneticiler sınır dışı edi- len Kürtlenn Türkıye'de baskı altında tutul- duklan gerekçesıyle bu karan uygulamaya sokmamıştı Saldınlar sürûyor Almanya'daki PKK yanlılan tarafindan Türklere karşı gerçekleştirilen bombalı saldı- nlar sekiz gecedir aralıksız sürüyor. Kürtler önceki gece Türk.bankalan ile Hürriyet gaze- tesinın Almanya'daki tesislerine saldırdılar. Alman polis yetkilileri tarafindan yapılan açıklamada önceki gece en az 5 saldın gerçek- leştirildiğı, bunlardan birinde Hürriyet gaze- tesınin Berlın ofısıne molotof kokteyli atıla- rak ateşe verildiği belirtildi. YetkilüeT, Kürt- lerin yeni yılı kutladıklan Nevruz şenlikleri sı- rasında saldınlann şiddetlenmesinden korku duyduklannı da açıkladılar. Ülkenın batısındaki Gelsenkirchen'de ise bir Türk bankasına patlayıcı madde atan ikâki- şi polis tarafindan gözaltına alındı. Yakm sa- atlerde ayru bankanın Köln şubesi de bomba- lı saldınya uğrarken saldırganlar yakalanama- dı. Saldınlarda ölen ya da yaralanan olmazken meydana gelen maddi hasann hafta boyunca süren diğer Kürt saldınlannda olduğu gibi çok fazla olmadığı bildirildi. PKKbayraklan Almanya'nın güneybatısındaki Erlen- bach'ta bir Türk derneğine yapılan saldınnın ardından polisin olay yerinde üzerinde DHKC harfleri taşıyan ve kırmızı zemın üzerinde sa- n yıdız bulunan bir PKK bayrağı bulduğu açıklandı. Berlin'de saldınya ugrayan bir tu- rizm bürosuna benzer bir bayrak bırakıldığı bildirildi. İTALYA Türkiye'ye sıcak mesaj ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Sü- kyman Denürel. resmi ziyaret için Ankara'da bulunan Italya Cumhurbaşkanı Luigi Scalfaro- ile yaptığı görüşmede ikili iliş- kilerin tüm boyutlannm ele alı- nacağını ve yeni işbırliği olanak- lan geliştirileceğini söyledi. Çankaya Köşkü'nde konuk Cumhurbaşkanı'nı karşılamatö- renınin ardından konuşan Demı- rel "Özel bir önem taşıyan bu zi- yaretinTürk ttatyan ilişkUerinde yeni bir dönem başlatacağına ve yüksek seviyeti danışmalara hız kazandıracağına inanıyoruz" dedı. Türkiye ile Italya arasındaki ticaret hacminin yıllık 3 milyar dolan aştığını vurgulayan Demi- rel, ltalyan yatınmcılann, Türkı- ye'nın sunduğu "mükemmeP olanaklan daha iyi değerlendır- melerini teşvik yönünde adımlar atılacağını vurguladı. ltalyan Cumhurbaşkanı Scal- faro da "Dostiufumuzun canlı- hğı ve gücü, aynı zamanda AB'nincanhhğıve gücüdür" gö- rüşünü dile getırdı. Gümrük birlığı anlaşmasmın Türkiye'nin Avrupa ile entegras- yonunda önemli bir adım oldu- ğunu belirten Scalfaro. "Coğra- fı konumlarumz iki ülkeye Akde- niz'de özel bir göre\ yüklüyor. Bu görevimiz, karşılıklı işbirtiği, da- mşınave banşiçindesürecektir" dedi. Tokyo metrosuna duzenlenen zehirii gaz saldınsının ardından yoğun gfiveniik önlemkri alındı. Trenler tek tek kontrol edildi. Japonlar suçlu peşîndeDış Haberler Servisi - Japonya'yı sar- san metro saldınsında ölü sayısı sekıze çı- karken Japon polısi saldınyı kımin düzen- lediğini belirlemeye çalışıyor. Olayda 4 bin 695 kışinin 234 hastanede tedavi gördüğü, durumu ağır olan 121 has- tadan 75'inin bilıncini yitirdiği açıklandı. Tokyo polis yetkililen halen hastanede yatan 5 bıne yakın yaralıdan birinin saldı- nyı düzenleyen örgütün üyesi olduğundan şüphelenıyor ve konuşabilecek duruma gel- mesinı bekliyor. TBS televizyonun haberine göre şüphe- lı sahıs bir paketı metro platformuna doğ- ru tekmelerken görüldü. Görgü tanıklannın ifadesine göre 30 yaşlannda gösteren kişi Kodenmacho metro istasyonundaki bir tre- nin vagonunda bulunan gazete kağıdına sa- nlmış bırpaket içindekı kabı tekmeleyerek dışanya attı. Kendısıne ne yaptığını soran- lara yanıt vermekten kaçınan şüpheli şa- hıs, kaptan sızan sıvının etkisı ile istasyo- nu terk edemeden yere düştü ve hastaneye kaldınldı. TBS televizypnu Tokyo polisinın şüphe- liyi sorgulamak için ayılmasını bekJedikle- rini bildirirken polis hastenede yatan kişi- yi şimdilik şüpheli olarak görmediklennı. sadece ifadesine başvuracaklanm açıkla- dı. Tokyo polısi önceki gün yaptığı bır açık- lamada ıse saldınnın Aum Şinrikyo (Kıya- met Günü) adlı tarikat tarafindan düzen- lenmış olabileceğini belirtmiş. tarikat ise ıddiayı yalanlayarak esas sorumlunun dev- let olduğunu öne sürmüştü. ABD-DEP Ali Yiğit BM'de konuştuFUATKOZLUKLU NEW YORK/WASHING- TON - Sürgünde Kürt parla- mentosu kurma çalışmalannı sürdüren, kapatılan DEP'ın yurtdışında bulunan eski mıl- letvekillerinden AH Yi$t Bır- leşrruş Milletler'ın (BM) kendı- lenne "gözlemci sıfati" vererek uluslararası Kürt konferansı düzenlenmesını istedi. Yiğit, is- temini BM Siyasi Bölüm Di- rektörü Raymond Schimmer- heim ile öncekı gün yaptığı baş başa görüşmede ılettı Yiğit'in BM Genel Sekreteri ButrosGa- K ile planlanan görüşmesi ise Türkiye'nın girişimleriyle son anda engellendi Schimrnerheim ile görüşme- sinde Yiğit'in. ABD'deki gezi- sine eşlik eden Berlin Kürt Ens- tıtüsü Başkanı Pof.Dr. tsmetŞe- rifVanlıda bulundu. Kısa süren görüşmede Kürtlenn bağımsız bir devlet kurmak iddiası taşı- madığı, yalnızca kendi gelecek- lerini tayin hakkı peşinde ol- duklan vurgulandı. Yiğit ve Vanh'nın görüşme sırasında Schimmerheım'dan sürgünde- ki Kürt parlamento'su tarafin- dan belırlenecek bır kişiye BM tarafindan "gödemci srfato" ve- rilmesi ve BM'nın uluslararası Kürt konferansı düzenlemesı talebinde bulunduklan kayde- dildi. Yiğit, Vanh ve Kürt Ya- zarlar Bırliği Başkanı Mehmet A. Pencavin ile birlikte bir ba- sın toplanrısı düzenledi. Bir ga- zetecinin. "Bağnnsız bir Kûrt devteti peşindedeğilseniz, neden parlamento kurmak istiyorsu- nuz* sonısuna Yiğit "Kûrthal- kmın sesi olmak ve mesajlannı dünyaya iletmek için Kürt par- lamentosu kunıyoruz"diye ya- nıt verdı Madamın temaslan Önceki gün VVashington'a gelen Fransız Cumhurbaşka- nı'nın eşı Daniella Mitterrand ABD Kongresi üyelerinden Kürtlenn sorunlanna destek vermelerini istedi. Edınilen bil- gilere göre Bayan Mitterrand Türkiye'yi insan haklan ve Kürt sorunu konusunda duyar- »ızlıkla suçlarken Ankara yö- netiminin sıkıştınlması için kongre üyelerinden talepte bu- lundu. Bayan Mitterrand bugün kongre insan haklan kurulunda bir konuşma yapacak. Kurulun başkanı. ABD'nin türkiye'ye verdiği askeri kredi yardımının yüzde 25 "askıya ahnması" ve "silah ambargosu"uygulanma- sı yönünde geçen yıl büyük ça- ba sarf eden Cumhuriyetçi Par- ti Milletvekih JotanForter. Tür- kiye aleyhtan yasa tasanlanna imza koyan Forter, sürgünde Kürt parlamentosu kurul- masma da destek veriyor. [Bu arabalar da nereden çıktı?] 1 Kişiye Rover 420 GSI Netaş'tan yj Inanıtı Şimdi herkes cep te Lider Netaş teknolojisiyte güvenceyle. Ve i Yapılacak çekilişte ' 5 kişiye Ren Ve 50 adet Netaş Combi GSM Ara Herkese, ama herk< Piyasanın en uygun fiyatı. PEŞİN FİYATI 43.900.000 TL PEŞİN4 60000 12000 0 kU üentiai, 4.1*7.Ml 5 Kişiye Renault 19 Europa qankçaere amr *9u aeffer -Kj ı KTJV ve '3 <yargc ktare nr 1 Armağan çekilişi ve hediyelerden yalnızca TE Netaş GSM Yetkili Satıcıları: Adana (322) Harput Telefon 359 22 11 Adıyaman (416) Tankut Ticaret 216 26 59 Afyon (272) Teleenerjı 215 30 30 Ankara (312) Ankara Netser 417 22 00 Atesan 230 62 63 Bemaş Haberleşme 231 59 06 Berk Mühendıslik 417 22 55 Çagdaş lletışım 419 44 00 Çankaya Telekom 468 10 80 Entaş 437 39 84 llkem Telekom 419 03 84 Orsa Elektrık 311 45 78 Orta Anadolu 446 38 98 Softstar 417 51 61 Telelıne 231 85 80 Yeni Sistem Telefon 425 57 66 Yenışehır Telefon 418 18 58 Antalya (242) Alantel (Alanya) 513 99 97 Antelsan 247 66 00 Efe Ticaret 241 49 26 Gürtaş Teleton 247 69 00 Ûnerler 241 45 55 SCM Cengızler (Kumluca) 887 10 31 Şenogiu Otomotıv 323 18 98 Teleses Telekom 248 80 80 Aydın (256) Net Telekom (Kuşadası) 614 70 00 Balıkssir (266) Bılsam Bılgısayar 243 75 76 Bolu (374) Net Telekom 212 34 92 Onijr Telefon (Duzce) 514 37 97 Bursa (224) Gurcanlar 221 05 24 Netses 252 96 06 Çanakkal* (286) Çanakkale Telekom 217 22 11 D»nizli (258) Eltel 264 75 50 Diyarbakır (412) Gap Net 223 97 77 Grand Star 228 20 98 Türk Telefon 221 88 46 Edirne (284) Ustun Elektrık 225 24 36 Erzurum (442) Erzurum Telefon 218 84 24 E*kiş«hir (222) Esnet Telekom 221 70 66 öztürk Telefon 231 76 87 Gaziantep (342) Aydın Telefon 232 27 32 Eksan Telefon 232 48 33 Qir*sun (454) Şenel Telefon 216 74 80 Hatay (326) Harput Telefon (Antakya) 212 55 66 Harput Telefon (Iskenderun) 614 37 77 lç*l (324) Telemarket 237 57 86 Telemekanık 231 43 78 " Ş i m d i b i r C e p T e l e f o n u a l a n ı z
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle