24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
-16 MART1995 PER$EMBE CUMHURlYET SAYFA EKONOMI Cumhupiyefe tüketici ödülü • Ekonomi Servisi - Tüm Tûketicileri Koruma Derneği Cumhuriyet Gazetesi'ne "Özel Tüketici Ödülü" ', verdi. 15 Mart Dünya Tüketici Haklan Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Döneru 60 milyon Türk insanının "15 Mart Dünya Tüketici Haklan Günü"nü kutladığını belirterek bütün il ve ılçelerde örgütlenme ve tûketicileri bilinçlendirme çağnsında bulundu. Dönen. bütün dünya ile birlikte Türkiye'de de her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan " 15 Mart Dünya Tüketici Haklan Günü"nün, bu yıl Tüketiciyi Koruma Yasası ve Antikartel Yasası gibi ıki önemli yasanın çıkartılmasından dolayı daha önemli olduğunu kaydetti. Tüketici bilincinin geliştiriimesi konusunda bakanhğının da çeşitli çalışmalar yürüttüğünü belirten Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dönen, bu kapsamda Milli Eğitim Bakanhğı ile bir protokol imzalanarak ders kitaplan aracılığıyla çocuklara tüketici bilincini aşılayacaklannı anlattı. Merkez Hayat, Universal Hayat oMu • Ekonomi Servisi - Merkez Hayat Sigorta'nın adı Universal Hayat Sigorta olarak değiştirildi. Türk Petrol-Güriş ortaklığı ile kurulan şirketin tüm hisselerinin Türk Petrol tarafından satın alınarak aynı gruba bağlı Universal Sigorta'ya paralel bir isim değişikliğıne gidildiğini anlatan Genel Müdür Pınar Kayah, sermayenin de 10 milyar lıradan 30 milyar liraya yükseltildiğini söyledi. Hayat sigortacılığının halka anlatımı konusunda pazarlama örgütleri ile sıkıntı yaşandığını kaydeden Kayalı, iyi yetiştirilmiş satış kadrolannın hızla kurulduğunu ifade etti. Gelir vergisinde vade uygulaması • ANKARA (AA) - Malıye Bakanhğı, mükelleflerin, 1994 yılına ilişkin gelir vergisi beyannamelerinı, 31 Mart 1995 tarihinde sona eren beyanname verme ve birinci taksidi ödeme süresı öncesınde verip, vade tarihi sonuna kadar da ödemede bulunabileceğini bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, mükelleflerin vergilerinı. ödeme süresi içinde posta çeki. posta havalesi, banka havalesi ile ödemelerinin mümkün olduğu kaydedildi. TÜPk-ABD ilişkileri masada • ANKARA (ANKA)- Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla oluştunılan ortak ekonomik komisyon, 29-30 mart günlerinde Washington'da toplanacak. Görüşmelerde Türk heyetine Başbakanlık Başdanışmanı Prof. Emre Gönensay. ABD heyetine ise, Avrupa'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Holbrooke'nin başkanlık edeceği bildirildi. Sanayide beklenti, iyimser • ANKARA (AA)- Imalat sanayiinde beklentiler giderek daha iyimser olmaya başladı. Imalat sanayi i üretiminde bu ayın tümünde yüzde 5'e yakın artış bekleniyor. DtE"nin imalat sanayii işyerlerinde yaptığı anketin sonuçlanna göre işyerlerinin yüzde 47.2'si bu ay üretimini arttırmayı, yüzde 30.2'si aynı düzeyde tutmayı, yüzde 22.6'sı ise azaltmayı planladı. îmalat sanayiinde beklenen aylık fıyat artışı ise yüzde 3.3 düzeyinde bulunuyor. 'Posta'ya yer aranıyor • ANKARA (AA) - PTT'nin 4000 sayılı kanun uyannca Posta îşlettnesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon Genel Müdürlüğü olarak ikiye aynlmasından sonra "postacı"lann Genel Müdürlüğü'ne yer aranmaya başlandı. Türk Telekomünikasyon AŞ Genel Müdüriüğü merkez teşkilatının Aydınlıkevler'de bulunan. daha önce PTT Genel Müdürlüğü'nün göre\ yaptığı kampuste faaliyete başlaması kararlaştınldı. Hükümet, memura verdiği yüzde 15'lik artışı dolaylı vergi ve KİT zamlan ile geri aldı Maaş zammı ild ayda eridiESRAYENER ANKARA -Hükümet, yine memura kaşıkla verdiğini kep- çeyle geri aldı. UTuslararası Para Fonu'na (IMF) sunduğu niyet mektubun- da 1995 yılında bütçe gelirlerini artırmak için KİT üriinleri fiyat- lanna düzenli zam yapılacağını ve dolaylı vergilerin oranlannın yükseltileceğini belirten hükü- met, programını aralık ayından itibaren uygulamaya soktu. Ara- lık ayından şubat sonuna kada- geçen üç aylık dönemde diğc hizmet ve ürün fiyatlanndaki ar- tışlann yanı sıra akaryakıt ürün- leri, tüpgaz ve şeker fıyatlanna 3, demir-çelik üriinleri fıyatlan- na da 4 kez zam yapıldı. Aynı dönemde, akaryakıt tüketim ve ek taşıt alım vergileri ile tütün- den kesilen ek KDV oranlan ar- tınlırken. motorlu taşıt ve taşıt alım vergilerinin miktan yüzde 107 oranında yükseltildi. KÎT üriinleri fiyatlanndaki ar- tışlann. özel sektör fiyatlanna da yansımasıyla. hükümetin ocak ayında memur maaşlanna verdiği yüzde 15 oranındaki zam. tüketici fıyatlannda aralık ayında yüzde 6.3, ocak ayında yüzde 6.8 ve şubat ayında da yüzde 5.7 oranlannda gerçekle- şen enflasyon karşısında eridi. Hükümet. 5 Nisan istikrar ön- lemleri çerçevesinde 1994 yılın- da bir defaya mahsus olmak üze- re net aktif ve denge vergisiyle mükelleflere ek vergiler koyarak bütçeye 70 trilyon liralık ek ge- lir sağlamıştı. Ek vergileri bu yıl yürürlüğe koyamayan hükümet. farkı. KİT üriinleri fıyatlan ve dolaylı vergileri artırarak karşı- layacak. IMF'ye sunulan niyet mektu- buna da yansıtılan bu programa Memuriar sosyal haklan için sokağa dökülürken aldıkları zam da enflasyon karşısında şimdiden eridi. Bu yılki KİT zamları 4 aralık: Şekere yüzde 20 5 aralık: Demır-çeliğe yüzde 25 10 aralık: Elektriğe yüzde 10.7 11 aralık: Akaryakıta yüzde 15 12 aralık: TekeFe, çaya yüzde 30, tüpgaza yüzde 15 15 aralık: Telefon görüşmeler- ine yüzde 30-40 26 aralık: Kâğıda yüzde 18-35 28 aralık: Şekere yüzde 15 5 ocak: llaca yüzde 10 10 ocak: Trene yüzde 30 19 ocak: Akaryakıt ürünlerine yüzde 12-24 20 ocak: Tüpgaza yüzde 17-20 25 ocak: Demir-çeliğe yüzde 20 26 ocak: Şekere yüzde 18 8 şubat: Uçak biletlerine yüzde 45-49 18 şubat: Akaryakıt ürünlerine yüzde 3-9 Dolaylı vergilerdeki artışlar 14 aralık: Motorlu taşıt vergisinin miktan yüzde 107 oranında artınldı. Taşıt alım vergisi miktarlan yüzde 90 oranında artınldı. Ek taşıt alım vergisi yüzde 6'dan yüzde 12'ye yükseltildi. 19 ocak: Akaryakıt tüketim vergisi yüzde 10 ile yüzde 15 oranlannda artınldı. 27 ocak: Tütün satışından alınan ek KDV oranı yüzde 80'den yüzde 90'a yükseltildi. Gelir vergisinden kesilen fon oranı yüzde 7'den yüzde 10'a çıkanldı. Kira gelirlerinden alınan vergi oranı yüzde 20'den yüzde 25'e yükseltildi. 2 şubat: Trafık cezalan yüzde 40 ile yüzde 60 oranlannda artınldı. 6 şubat: Kitap fiyatlanndan kesilen KDV oranı yüzde 1 'den yüzde 8'e yükseltildi. Türk-Iş enflasyon kadar zam isteyecek ANKARA (ANKA) - Türk-lş Yönetim Kurulu, Kamu Kesimi Koordinasyon Kurulu'na sunmak üzere hazırladığı raporda. 1995 yılı kamu sözleşmeleri için ücrette ve sosyal yardımda "saün alma gücünün korunmasına yönelik" bir politıka belirledi. Raporda, kamu kesiminde toplu iş sözleşmesi olan sendikalar ile sözleşmelerinin yürürlülük tarihleri ve mevcut ücretler aynntılanyla belirtildi. Son altı ayın enflasyonu oranında alınabilecek bir zam ile mevcut satın alma gücünün korunacağından hareket edilen raporda. işyerlerinin sözleşme yürürlük tarihlerine göre gerçekleşen enflasyon rakamlan aynntılandınldı. Buna göre, bazı işyerleri için yüzde 40 oranında istenen zam oranı bazı işyerleri için yüzde 52'ye kadar yükseldı. Raporda, zam oranının sadece çıplak ücretler için değıl, sosyal yardımlar için de geçerli olduğu. yüzde 40 ile 52 arasında değışen oranm sosyal yardımlara da yansıtılmasının talep edileceği kaydedildi. göre hükümet, mal ve hizmet fi- yatlanna yansıtılan ve "doiaylı vergiler" olarak adlandınlan bu kesintilerden; benzin ve dığer petrol ürünlerinin gelirlerinden alınacak vergilerin artınlmasın- dan 22 trilyon lira, motorlu taşıt vergilerinin, harç ve cezalann yükseltilmesinden 10 trilyon li- ra, alkol ve tütün gelirlerinden alınan ek vergilerin artınlmasın- dan 10 trilyon lira ve kesilen fon- lann oranlannın yükseltilmesin- den de 13 trilyon lira gelir elde etmeyi hedefliyor. Mektupta, KİT ürün fiyatlanna yapılacak düzenli artışlarla bütçeye 100 trilyon liralık ek gelirkazandınl- masının programlandığı bildiril- di. Pedas'ta saüş telaşıANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Özelleştirme ldaresi Başkan- lığı (ÖlB), Danıştay'ın Petlas'ın satışına ilişkin yürütmeyi durdur- ma karan alma olasılığına karşı, kurumu alan Iran asıllı Muhtar Pencependur'dan satış sözleşme- sıni bir an önce imzalamasını iste- di. Yetkililer, Pencependur'un, sözleşmeyi imzalaması için ver- mesi gereken 60 milyon dolarlık teminat mektubunu bulmakta zor- landığını belirtirken, "Ancak söz- leşme imzalanırsa, Damşta> *uı yü- rütmey i durdurnıa karan vermesi saüşı bozmaz" değerlendirmesini yaptılar. Petrol-lş Sendikası'nın,Özelleş- tırme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK) Petlas'ın Nadir lmpex'e satışına ilişkin karannın iptali için Danıştay'a başvurma- sı, ÖlB'yi harekete geçirdi, Petlas'ın satışının ip- tal edilmesi durumunda, özelleştirme çalışmala- nnın bü>r ük darbe alacağına dikkat çeken yetkili- ler, "Satış sözleşmesinin bir an önce imzalânması gerekiyor" değerlendirmesini yaptılar. Satış sözleşmesinin imzalânması durumunda Danıştay'ın yürütmeyi durdurma ve iptal etme yönünde alacağı kararlann satışı etkilemeyeceği- ni savunan yetkililer, konuyla ilgili olarak çimen- to fabrikalannın özelleştirilmesini örnek göster- diler. ANAP hükümeti döneminde 1989 yılında Fransızlara satılan çimento fabrikalan için de da- • ÖÎB, Danıştay'ın Petlas'ın satışına ilişkin yürütmeyi durdurma karan alma olasılığına karşı. îran asıllı Muhtar Pencependur'dan sözleşmeyi bir an önce imzalamasını istedi. va açıldığını ve Danıştay'ın 1991 Aralık ayında satışı iptal ettiğini anımsatan Yetkililer. "Ancak saüş tamamlandığı için Bakanlar Ku- rulu, Danıştay'ın iptal karannın uygulanmaması yönünde bir pren- sip karan almıştı" açıklamasını yaptılar. Petlas'ı alan Nadir tmpex'in sa- hibi Pencependur'un, satış sözleş- mesini imzalamak için 60 milyon dolarlık banka teminat mektubu getirmesi gerekiyor. Yetkililer, Pencependur'un, teminat mektu- bunu bulmakta zorlanmasının ya- nı sıra Danıştay'a açılan dava ne- deniyle de sözleşmenin imzalan- masını beklettiğini bildirdiler. Petrol-lş Sendikası'nın, Kamu Işletmeciliğini Geliştirme Merke- zi (KİGEM) tarafindan hazırlanın dava dilekçe- sinde de Petlas'ın Türkiye'de uçak lastiği üreten tek fabrika olduğuna dikkat çekilerek yapılan iş- lemlerde imtiyazlı hisse uygulamasının Özelleş- tirme Yasası'nda öngörüldüğü şekliyle düzenlen- mediği belirtilmişti. Dilekçede, Anayasa Mahkemesi'nin özelleştir- meye ilişkin Yetki Yasası'nın iptali için yayımla- dığı gerekçeli karannda KİT'lerde satıştan önce değertespiti yapılması gerektiği yönünde hüküm bulunduğuna da işaret edilerek Petlas'ın satışın- da değer tespitinin yapılmadığı, karann anayasa- ya da aykın olduğu vurgulandı. ABD ile kota pazarlığı başlıyor Ekonomi Servisi - tstan- bul Hazırgiyim ve Konfeksiyon thracatçılan Bir- liği, hazır giyim ve konfeksiyon- da ABD kotala- nnın kalkması için çalışmalara başladı. Konuyu gümrük birliği- nin ardından or- tak ticaret politi- kası ve ortak gümrük tarifesi kapsamında de- ğerlendirdiklerini belirten İH- KİB Başkanı Okan Oğuz, ça- lışmalannı "AB çıkışlı ürünle- re kota uygulamayan Ameri- ka'nın AB ile gümrük biriiğini gerçekleştirnuş bir ülke olarak Türkiye'ye de kota uygulama- ması gerekrJğTtezi ne dayandır- dıklannı kaydetti. İHKJB Başkanı Oğuz, «Bas- lattığunız temaslar, çok yönlü olarak sürüyor. Amerika kota- lan çok yakında görüşme aşa- ÎHKTB Başkanı Oğuz: Te- maslara başladık masınagetecek" dedı. Bu arada Oğuz. İHKİB tarafından yapı- lacak ikinci ser- best kota dagıtı- mının da yapıl- may a c a ğ ı n ı açıkladı. Oğuz, bunurt yerine dünden itibaren 21 günde yükle- me yapmak kaydıyla birlik genel sekreterli- ğinin belirlediği kriterlerdeki üretici ihracatçı firmalann tamamına ihtiyaçla- n oranmda kota dağıtacaklan- nı söyledi. Yeni yöntemle yapılacak ko- ta dağıtımlannda kotayı alarak 21 gün içinde mal yüklemesi yapmayan firmalardan kotala- nn geri alınacağını da ifade eden Oğuz. uygulamanın AB kotalannın fiilen ortadan kalk- tığı anlamına geldiğine dikkat çekti. DPT'nin gümrük birliği ile ilgili raporunda, sanayinin kaynak ihtiyacma dikkat çekildi 6 AB'den ek kaynak talep edflmeli'ANKARA (Cumhuri>et Bü- rosu) - Deylet Planlama Teşkila- tı (DPT) Özel thtisas Komisyo- nu'nun hazırladığı gümrük bir- liği raporunda, sanayinin verim- li çalışması için, yatınmlara na- kit ve vergi indirimi yoluyla teş- vik verilmesi gerektiği vurgula- nırken, Avrupa Birliği'yle ortak tanm politikasının oluşturulma- sı için çalışma yapılması isten- di. Yabancı sermayenin Türki- ye'ye gelmesi açısından ekono- mik ve politik istikrar sağlanma- sınm şart olduğu belirtilen ra- porda. kamu gider-gelir denge- sindeki bozulmanın karşılana- bilmesi için topluluktan ek kay- nak istenmesi gerektiği belirtil- di. Devlet Planlama Teşkilatı 'nın 7. Beş Yılhk Kalkınma Planı çerçevesinde oluşturduğu Özel fhtisas Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, gümrük bir- liğinin Türkiye ekonomisi üze- rinde yaratacağı olumsuz etkile- rin gıdenlmesi için almması ge- reken önlemler 4 ana başlık al- tında toplandı. Raporda; gümrük birliğinin makroekonomik dengelerde ya- ratacağı bozulmanın ortadan kaldınlması. yerli sermayenin verimli çalışması, kamu gelir- gider denge- sindeki ka- yıplann kar- şılanması ve \ wkm»tmt $ ortak tanm IHr Ujff politikalan- tt^j^*^ na geçiş için alınması ge- reken önlemler anlatıldı. Raporda belirtilen önlemler şöyle sıralandı: Rekabetgücünün arnnlması: Türkiye'deki yerli sanayinin Av- rupa Birliği ülkeleriyle rekabet edebilmesi için; yerli fîrmalara verimliliği artıncı eğitim ve da- nışmanlık hizmeti verilmeli. Küçük sanayi sitelen ve organi- ze sanayi bölgeleri inşası hızlan- dınlmalı. Tesvikpolitikası: Kredilendir- me ve vergi indirimlerine daya- lı bir teşvik sistemi oluşturulma- lı. Yatınm aşamasında, proje ba- zında nakit yardımlar ve faiz sübvansiyonu gibi yeni teşvik araçlan oluşturulmalı. Ortak tanm politikasına uyum: Tanm pohtikası, toplu- luğun fıyat ve müdahale meka- nizmalanna, topluluk içi ticare- te, serbest dolaşım kurallanna. üçüncü ülkelerle ticaret meka- nizmalanna, rekabet ve f inans- man politikalanna uyum gibi geniş bir çerçevede ele alınma- lı. Ortak tanm politikasının tes- piti ve gelışmesiyle ilgili karar- lardan Türkiye haberdar edilme- li. Ekonomik ve politik istikrar: Ekonomik ve politik istikrar programlanyla, Türkiye'nin risk puanı düşürülmeli. Yabancı sermaye teşvik edilmeli ve halen sürmekte olan yetki dağınıklığı, hukuki problemler ortadan kal- dınlmalı. Gümrük birliği nedeniyle devlet gelirlerinde oluşacak ka- yıplar ve kamu gelir-gider den- gelerindeki bozulmalann telafi- si için topluluktan ek kaynak ta- lep edilmeli. Toplu Konut Fonu'nda indirim başhyor ANKAR.\ (AA) - Yılbaşında yapıl- ması gereken, ancak AB ile 6-7 martta yapılan görüşmelerin sonucunun bek- lenmesi nedeniyle gerçekleştirilmeyen ithalatta alınan Toplu Konut Fonu'nda- ki (TKJF) yüzde 20 oranındaki indiri- min. nisan ayına kadar yapılması bekle- niyor. TKF'de yüzde 20 oranındaki indiri- tnin gerçekleşmesı halinde, ithalatta ko- ruma oranı AB-EFTA ülkeleri için yüz- de 18'e, diğer ülkeler için yüzde 23 ci- vanna çekilmiş olacak. AB ile gümrük birliğine gidilebilme- si için 1995 yılı sonunda sıfırlanması gereken ithalatta alınan TKF kesintisi- nin kaldırılması, Başbakanlık genelge- si ile bir plana bağlanmıştı. Başbakanlık genelgesi doğrultusun- da yılbaşında yüzde 20 oranında öngö- rülen TKF indirimi. AB ile yapılan gö- rüşmelerde geçen yıl sonunda olumsuz hava esmesi nedeniyle yapılmamıştı. AB ile 6-7 martta yapılan görüşmele- rin olumlu geçmesi ve gümrük birliğine geçil- mesi konusundaki kara- nn imzalânması nede- niyle, AB Parlamento- su'nun karan onayla- masını beklemeden, yılbaşında yapılması gereken yüzde 20 ora- nındaki TKF indiriminin nisan ayına ka- dar yapılmasına karar verildi. Konuyla ilgili bilgi veren yetkililer, şunlan söylediler: "TKF'de yüzde 20 oranında yapılma- sı öngörûlen indirim, 6-7 martta AB ile yapılacak görüşmelerin sonucunu gör- mek üzere yapılmamıştı. Biz, bu indiri- min bir an önce çıkrnasını istiyoruz. TKF'de yüzde 20 indirimiyaparken, ba- zı GATT mükellefıyetlerimizi de yerine getirmeye çalıştık. Bu yüzden yüzde 20 indirim ne kadar kısa sürede vapıiırsa. teknik yönden bizim için o kadar iv i." Yetkililer. TKF'de yüzde 20 oranında GÜMRÜK BİBLlfiİ indirim yapılarak dü- zenlenen ithalat rejimi- nin hazır olduğunu, an- cak Bakanlar Kuru- lu'na sevki konusunda Başbakanlık'tan talimat beklediklerini söyledi- ler. Bir yetkili, "Sanıyo- ruz, yeni Bakanlar Kurulu'nun ohışma- sı bekleni>or. Bu yüzden yüzde 20 indi- rimin >apıldığı ithalat rejiminin yayun- lanması nisan ayını bulur" diye konuş- UL 'İndirnn bir an önce yapılmalT AyTii yetkili, "Yüzde 20'lik indirim, temmuzda > apüacak yüzde 20 ile biries- tirilebilir mi?" şeklındekı soru üzerine, "Bu. hükümetin inisiyatifinde. Ancak GATT'a taahhüderimiz doğrultusunda, bu indirimin bir an önce yapılması gere- kiyor" dedı. Hazırlanan ithalat rejiminde aynca. GATT taahhütleri ve OGT değişikliği- ne uyum için, gümrük vergilerinde de bazı 'ince ayarlamalar' yapıldığı bildi- rildi. Buna göre, gümrük vergilerinde hiçbir indirim yapılmaması halinde, TKF'de yapılacak yüzde 20 oranındaki indirim ile vergiler dahil koruma oranı, AB-EFTA için yüzde 20.49'dan yüzde 18, diğer ülkeler için yüzde 25.29'dan yüzde 23 civanna indirilmiş olacak. Yetkililer, yüzde 20 indirimden sonra ağırlıklı koruma oranlannın hesaplan- ması konusundaki çalışmalann sürdü- ğünü kaydettiler. Başbakan Tansu Çiller'in 3 Eylül 1994 tarihlı genelgesine göre. AB ile gümrük birliğine gidilmesi için, TKF'de 1 Temmuz 1995'te yüzde 20 oranında bir indirim daha yapılacak, 31 Aralık 1995'te ise tamamen kaldınlacak. Ancak Türkiye, AB'ye bıldirdiği has- sas ürünlen. gümrük birliğinden itibaren 5 yıl süreyle, OGT'nin üzerinde bir gümrük vergisi ile koruyabilecek. ÎŞÇÎNİN EVRENÎNDEN ŞÜKRANSONER Suçlu Aranıyor Hükümet içinde, parti grubunda sıkışan Içişleri Ba- kanı, suçu Istanbul Valisi ve Emniyet Müdürü'nün üze- rine atmış. Başbakan Çiller'e göre saldınya uğrayan ve ateşe hedef olan, olayların asıl mağduru polis. "Hiç kimsenin kuşkusu olmasın, katilleryakalanacaktır" söz- leri, inandıncılığını öylesine yitirmiş ki, insanlarda alay ediyor duygusu ile öfkeyi kabartıyor. Polisin olaylarda zaman zaman aciz, zaman zaman da asıl körükleyici rol oynadığını, sayısız örnekle, tele- vizyon kameralanndan hep birlikte izliyoruz. CHP Ge- nel Başkanı Hikmet Çetin, asıl ölüm ve yaralanma olaylarının polisin müdahalesinden sonra olduğu ger- çeğinin altını çiziyor. Olü ve yaralıların tamamına yakını, nasıl oluyorsa, provokasyona alet oldukları söylenen Alevi yurttaşla- rımiz. Olaylar zinciri içinde bir sürü "olamaz" şey oluyor. Halkın üstüne gitmeme kesin talimatı verilmiş polisin, bir sürü donanımı olduğu halde, ateş açmasının, silah kullanmasının açıklaması kolay kolay yapılamıyor. MtT'çi Mahir Kaynak a göre olay, ABD ajanlannın kü- çük bir gövde gösterisi. Vali ve Emniyet Müdürü, pro- vokasyon odağının, gerek terör eylemi, gerekse Alevi yurttaşlann tahrik edilmesinde, PKK ve Dev-Sol adre- sini vermekte bir sakınca görmüyorlar. Alparslan Tür- keş'e sorarsanız, baştan sona örgütleyen, suçlu Yu- nanistan.. Herkes zemzemle yıkanmış, herkes eski kuyruk acı- lanna göre, bildik davranışlarla suçluyu istediği odak- tan bulup çıkanyor. *•• Öte yandan medya da içinde olmak üzere, olaylann tarafı en yetkili odaklar, olayların gelişmesini önlemek ve barışı sağlamak üzere seferber olmuş gözüküyor. Herkes kardeşlik, birlik, barış, hoşgörü çağrısı yapıyor. Bu arada nasıl oluyorsa yaşanan olayların ardı arkası kesilmediği gibi, boyutlan büyüyor. Itfaiyenin söndürmek için seferber olduğu bir yangın- da, binanın içindeki tüpgazlann bomba etkisi ile pat- layıp, yangını büyütmeleri ya da su sıkılmaması gere- ken yangında yanlış müdahale ile alevlerin kızışması- na neden olmak gibi bir tablo ile karşı karşıyayız. Eli- mizden bir şey gelmeyeceğini kabullenmiş, üzüntü ve panik içinde, gözyaşlan arasında yangının büyümesi- ni izliyor, kendimiz dışında suçlu aramakla, bağırıp ça- ğırmakla acımızı, sorumluluğumuzu hafıfletmeye çalı- şıyoruz.. 12 Eylül'den bu yana, giderek boyutlanan hızlı yok- sullaştırma, kitlelerin kimlik erozyonuna uğraması, umutların, değerlerin yok olması ile gelişen ayınmcılık, ülkemizi herhangi bir yangında patlamaya hazır bom- baların ve tuzaklann hazır olduğu bir konuma getirmiş- ti. Yangın tehlikesini de bütün bu tuzaklan da biliyor- duk. Hiç değilseönlemlerde hazırlıklı, özenli olabilirdik. Ne gezer? Bari şu aşamada, benzine su sıkmak gibi akıl almaz, "olmaz" işler yapmasak. En azından umutsuz, bir ke- narda yangının büyümesini seyretmekten vazgeçip, söndürülmesine yönelik yapabileceğimiz doğru bir şeyleri bulup üretsek. Yoksa bu kafalar ile bu yangın hepimizin geleceğini ipotek altma almak üzere büyüyüp gidecek. Hak-İş: EBK için Yargıtay'a gideceğiz ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Necati ÇelikJEt ve Balık Kurumu AŞ'nin satışının iptali işleminin iptal edilmesi amacıyla yargıya gideceklerini bildirdi. Hak-İş Genel Başkanı Necati Çelik, EBK'de hükümetin ne yapmak istediğini anlayamadıklannı ve bunu bilmek istediklerini bildirerek hükümetin bu konuda görüşlerinin netleşmesi gerektiğini söyledi. Hükümetin politikalannın netleşmesinden sonra, kendilerinin de bu konuda söyleyeceklerinin bulunduğuna dikkati çeken Çelik, "Şu anda EBK, çahşanı ve çalıştıranı ile sahipsizdir. Hükümet, bu konuda kavrtsızdır" diye konuştu. EBK'deki belirsizliğin ve kayıtsızlığın sürmesinin hem üreticiyi hem tüketiciyi hem çahşanı hem de çalıştıranı perişan ettiğini B anlatan Hak-İş Genel * Başkanı Çelik, şöyle konuştu: "Hükümetin EBK konusundaki politikasL, bir an önce netteşmeüdir. Bunu, kamuoyu yaranna görmekteyün. EBK satışının iptalinin iptali için yargıya başvuracağız. Çünkü çahşanlar. büyük haksızlıkla karşı karşıya bırakıkü. Çalışanlann yarun maaşlık ikramiyeleri halen ödenmedi. Hükümet, sabnn sonsuz olmadığını bümeudir." Beko'dan size telefon var! aDröt" • Bîîek ask Si
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle