23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 16 MART 1995 PERŞEMBE 10 DIŞ HABERLERM-* M-\*J M-M-L M-M-W M—İJLM. • J •• JM-M. İstanbul Gaziosmanpaşa ve Ankara'da meydana gelen olaylar, Batı'da karamsar yorumlara yol açtı 'Türldye iç savaşa sürüldeıriyor- Sufıapto ve Bosna • CAKARTA(AA)- Saraybosna'y1 bır süre önce ziyaret eden Endonezya Devlet Başkanı Suhaıio. eski Yugoslavya'dakı sorunun çözûmü ıçin taraflar arasında "kolaylaştıncı" bir yol üstlenerek yardım önerisinde bulundu. Saraybosna ve Zagreb'teki temaslannı tamamlayarak başkent Cakarta'ya dönen Bağlantısızlar hareketinin liden Suharto, havaalanında yaptığı açıklamada "Kimse sorunu oturduğu yerden çözemez. Bu nedenle Endonezya arabuluculuk görevi üstlenmeden eski Yugoslavya'dakı taraflann kendi sorunlannı kendilerinin çözebilmeleri amacıyla kolaylaştıncı bir yol üstlenmek istiyor" şeklinde konuştu. Diktatör iade • BRASILIA (AA) • insan haklan ihlallen ve cinayetlerden 30 yıla hükümlü Bolivya'nın eski diktatörü Luis Garcia Meza, tutuklu bulunduğu Brezilya'dan Bolivya'ya iade edildi. Bolivya'ya önceki gece bir uçakla gönderilen eski cunta lideri Meza (64), 1980 yıhnda düzenlediği darbeyle Bolivya'nın seçımle ışbaşına gelmiş hükümetinı devirmış, parlamentoyu feshederek siyasi partileri yasaklamıştı. Bir dizi darbe ve karşı darbe ve yeni devlet başkanınm seçiminin ardından yargılanan Meza katliam, soygun, zimmete para geçirme ve bir dizi kanunsuz icraatı nedenıyle 1993 yıhnda 37 suçtan hükûm giymişti. Çeçenya içm ortak komisyon • MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanhğı, hükümeti ve parlamentosu ile Dudayev'in Çeçenya'daki muhaliflerinın ve toplumun çeşitli kesimlerinin temsilcilerinin katıldığı "banş konferansmda" Çeçen-Rus Ortak Askeri Komisyonu kumlması kararlaştınldı. Moskova'da bugün başlayan "Kafkasya'da Banş Girişimi" adlı konferansta, ortak askeri komisyonun "ateşkesi denetlemekle" görevlendirildiği belirtildi. Rusya Başbakan Yardımcısı Sergey Şahray da interfaks'a yaptığı açıklamada, Kafkasya'daki sorunlann banşçı çözümü için Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in özellikle Çeçenya'daki banş konusunda yeni girişimlerde bulunacağinı söyledi. Angola'da kolera salgmı • IİZBON(AA)- Angola'da başgösteren kolera salgınında, iki ayda 104 kişinin öldüğü bildirildi. Angop Ajansı'nın haberine göre Angola sağlık ekipleri, salgından 1725 kişinin etkilendiğini ve bunlann 104'ününöldüğünü belirttiler. Nazarbayev'e ABD'den destek • ALMATI (AA) - Anayasa Mahkemesı'nin Kazakistan Meclisı'nı geçersız saymasının ardından yayımladığı bir kararla 11 mart günü meclisi fesheden Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'e ilk destek ABD'den geldi. Kazakistan Telgraf Ajansı'nın (KAZTAG) haberine göre de ABD Başkanı Bill Clinton, Nazarbayev'e bir mektup göndererek ABD'nin, Kazakistan'ın bağımsız, serbest ekonomiye dayalı ve demokrasi çerçevesinde gerçekleştirdiği uygulamalan destekledigini bildirdi. Dış Haberter Ser\isi - Istanbul'un Gaziosmanpaşa ve Ankara'nın Kızı- lay semtlerinde geçen pazar akşamı patlak veren ve 25 kişinin ölümû, yüz- lerce kişinin de yaralanmasıyla sonuç- lanan olaylar, dış ülkelerde geniş yan- kı buldu. Batılı ülkelerin pek çoğun- da medya çatışmalan 'köktendincfler- le ılımlı Müslümanlar arasındaki ça- rjşmalar olarak sundu. 'Aleviazınhğın köktendincfler tarafından ezUdiği' gö- rüşünün vurgulandığı haberlerde 'Tflrkiye'deradikaltslam'mşiddetdo- zunu arrürdiğına' dikkat çekildi. îran ise olaylardan Türk hükümetini so- rumlu tutarak olaylan 'İslami yükse- lişe karşt provokasyon' olarak değer- lendirdi. ABD Washington muhabirimiz Fuat Kozlukhı'nun bildirdiğine göre ABD'de yazılı basmı, radyo ve tele- vizyon kanaliannda Türkiye'deki ça- tışmalara geniş yer veriliyor. Birçok TV istasyonu ve gazeteler, yaşamını yitirenlerin polisin açtığı ateşle öldü- rüldügûnü vurguluyor. TV'lerin birçoğu. önceki günkû ha- berbültenlerinde yer alan Türkiye'de- ki olaylan, pazartesi günü Gazios- manpaşa'da çekilen ve sivil giyımli kişilenn çevik kuvvet polislerinin ar- kasından kalaşnikof otomatik silahla göstericüerin üzerine ateş açarken kaydedilen görüntüler eşliğinde ya- yımlamaya devam etti. ABD'nin üç büyük televizyon ka- nalından biri kabul edilen CBS'nin önceki günkü ana haber bülteninde olaylann 'iç savaşa dönüştüğü' savu- nuldu. CBS televizyonunda, normal- de güvenlik güçlerinin koruması altın- da olması gereken Alevi azınlığa po- lisin ateş açtığı vurgulanırken 'kök- tendinci Müslümanlann laikliği teh- ditettiği" belirtildi. Aynı haberde. Tür- kiye'nin NATO'nun demokratik bir üyesi olduğu iddiasına karşın Alevi- lere baskı uyguladığı da kaydedildi. Fransa Paris muhabirimiz Mişel Perl- man'ın bildirdiğine göre Fransa'da medya geçen günlere kıyasla Türki- ye'deki kanlı olaylara dün daha geniş yerayırdı. TV'nin çeşitli kanallan gö- rüntü yayımlarken diğer iletişim araç- lan da bu kez özellikle Aleviliğin ta- rihi yanı üstünde durdu. Dün olaylara tam sayfa ayıran Fransa'nın önde ge- len gazetelerinden. sol eğilimli Lıbe- ration. 'İstanbul dinsel şiddetin şoku aranda' manşetıni kullandı. Olaylara ilişkin aynntılı bilginın yanı sıra, ga- zete istanbul çıkışlı ve IVİarc Semo im- zalı haber-yorumunda 'Alevilerin kök- tendinciliğe karşı bir siper oluşturdu- ğunu' vurguladı. Almanya Bonn muhabirimiz Metin DaJ- man'ın bildirdiğine göre Gaziosman- paşa ilçesindeki olaylar Alman bası- nında geniş yer aldı. Tüm televizyon kanaliannda olaylardan detaylı görün- tülere yer verildi. Başta Alman resmi TV kanalı BR olmak üzerebirçok ka- nal, özel Türkıye programlan düzen- leyerek olaylan tüm detaylanyla ek- ranlara yansıttı. BR televizyonunda yayımlanan 'Brisant'isimlı özel haber programında Türkiye'deki olaylar üzerine askeri müdahale yaşanabile- ceği olasılığı sık sık dile getirildi. ARD, ZDF, RTL ve SAT1 gibi önde gelen televizyon kanallan da Türkı- ye'deki çatışmalann PKK sorunundan daha ciddi boyutta olduğu görüşüne yer vererek askeri müdahale tehlike- sine dikkat çektüer. Almanya'da yayımlanan günlük ga- zetelerin de tstanbul'daki gelişmelere sayfalannda genişçe yer verdikleri gö- rüldü. Almanya'nın önde gelen gaze- telerinden Frankfurter Rundschau, Die WWt veSüddeutscheZeirung, Tür- kiye'deki gelişmelerle Almanya'daki Türk işyerlerine yapılan saldınlara or- tak yer verdiler. Alman basınında yer alan haber ve yorumlarda Türkiye'de yaşananlann PKK sorunundan daha ciddi temellere dayandığı belirtilerek hızla tüm ülkeye yayılabıleceğine dik- kat çekildi. inglltere Ingiliz basınında tstanbul ve Anka- ra'daki olaylann yankısi sürüyor. Timfesgazetesı, "İstanbul'daki ajan provokatörler, hayal edemedikleri bir başan kazanddar" diye yazdı. Haber- de şuifadelerkullanıldı: "tstanbul'da- ki olaylan başlatan saldın, 1970'lerin en kötü şiddet olaylannı hafırlatırken eylemcflerin, 1980'deki gibi bir darbe- yi kışkırtmak istedikleri \olunda tar- tışmalara yol açtı. Ola> aynı zamanda Türkiye'nin gümrük birliği üyeliği ile doğan iyimser havayı yok etme niyeti taşıyor" denildi. Guardian da, tstanbul'da sokağa kurulan barikatı gösteren büyük bir fotoğraf yayımladı ve "Türkiye'nm dini ve sosyal aynlıklan içinde taşryan tehlikeli potası yeniden taşıp şiddete dönüştü ve binlerce gösterici, başkent Ankara'nın ortasuıda potisle çabştT diye yazdı. Danimarka Kopenhag muhabirimiz Ferruh Yd- maz'ın haberine göre Türkiye'deki olaylar ilk gün Danimarka televizyon- lannda 'militan Müslümanlaria ılımlı Müslümanlar arasındaki çatışma" olarak venldi. Danimarka'da dün ya- yımlanan gazeteler ise olaylara geniş yer ayırdılar. Danimarka'nın büyük gazetelerin- den Polrriken gelişmeleri 'Türkiye'de şiddet patlaması' başlığıyla aktanrken dığer gazetelerin hemen hemen tümü, 'Çabşmalar Ankara'ya sıçradT başlı- ğını kullandılar. Danimarka'nın ente- lektüel gazetesı Information ise baş- lığında. 'Türkiye'nin ılımlı Müslü- manlanna yönelik şiddet artıyor' ıfa- desıni de kullandı. Det Fri Aktuelt ga- zetesi. 'Türkiye'nin poüs devleti yü- zünü gösterdiğini ve Alevilere karşı sert tutumuyla Avrupa'ya yaklaşma çabalarnun bir kezdaha darbe yediği- ni' behrtti. iran İstanbul Gaziosmanpaşa'da meyda- na gelen olaylar, tran basın-yayın or- ganlanndan da büyük ilgi gördü ve İslami yükselişe karşı provokasyon' olarak nıtelendırildi. Tutucu kanadm sözcüsü 'Cumhuri İslami' ve ÎRNA Ajansı tarafindan yayımlanan Iran ga- zetesınin konuyla ilgili yorumlannda, olaylarla çok örgütlü ve amaçlı biçim- de Refah Partisi'nin binalannın ve ta- raftarlannın iş yerlerinin hedeflendı- ği iddia edildi. GAZİOSIVIANPAŞA OLAYLARI Dışişleri'nde huzursuzluksürdürüyor. Sürgünde Kürt par- lamentosu kurulması olasılıği yüksek olan Belçika'nın anaya- sasına göre, toplanma ve konuş- ma özgürlüğu bulunduğu ve böyle bir parlamentonun 'özd örgüt' olarak yasal sayıldığı vur- gulanıyor. Kürtlerin girişimleri- ni önlemek içm Belçika'nın iç hukukunda düzenleme yapma- ya yanaşmadığı belirtiliyor. Türkiye, iç hukukunda düzen- leme yapmaya yanaşmayan Bel- çika'ya, sürgünde bir parlamen- to ilanınm yapılması beklenen toplantının engellenmesi için, devletlerarası ilişkileri düzenle- yen dış hukuku Bakanllğl, uygulaması K, • __ , ° ıçın bastınyor. Alevi yurttaşlara LALE SARIİBRAHTMOĞLU ANKARA - Dışişleri Bakan- lığı, Alevi yurttaşlara yönelik saldınlar ve yaklaşan Nevruz kutlamalan nedeniyle baskı altı- na girdi. Türkiye içinde meyda- na gelen olaylann dış yansıma- lannda doğrudan muhatap alı- nan Dışişleri Bakanlığı'nda. Alevi yurttaşlara saldın ile yaşa- nan çatjşmalar ve polise yönelik ihmal suçlamalannın, Batı tara- findan yeniden koz olarak kulla- nılması endişesi yaşanıyor. Nev- ruz'un kutlanacağı 21 mart gü- nü, aralannda bir - _ ^ - ^ _ - grup eski DEP ^ DlŞİŞİe mılletvekılınm de bulunduğu PKK ^»evı y u r u a ş ı a r a Tüririye, g e r e k ilintili Kürtlerin yönelik Saldınlar ve Belçika gerek- 'sürgünde Kürt valciflSfln N p v n i 7 sediğerülkele- parlamentosu' , •"• « J • i ™~ NATO, kurma olasıiığı kutlamalan nedeniyle Birleşmiş Mil- yüksek olan Bel- büyük bİT tedİTgİnlİk l e t l e r ( BM )> çika ile Ankara irinrif» Avrupa'da Gü- arasındakı diplo- ^ ^ ^ ^ ^ ^ i matık temaslar ise henüz sonuç vermedi. Cumhuriyet'e bılgı veren gü- venilir kaynaklar, Belçika Ana- yasası'na göre Kürtlerin bir top- lantı düzenleyerek sürgünde Kürt parlamentosu kurmalannın yasal sayıldığını bildirdiler. Bel- çika'nın bu çerçevede, Kürt par- lamentosunu 'özel bir örgüt'ola- rak nitelendırdıği öğrenıldi. Türkiye, başta Belçika olmak üzere yurtdışındakı Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Avrupa ülkeleri nezdinde, sürgünde Kürt parlamentosu kurma hazır- Iıklannın engellenmesi ve bu amaçla birtoplantı yapılmasının yasaklanması için girişimlerini _ _ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ venlik ve Işbir- liği Örgütü (AGİT) gıbı uluslararası kuru- luşlar çerçevesindeki dış hukuk yükümlülüklerini dikkate alma- lannı istiyor. Uluslararası örgüt anayasala- n ve bildirileri, devletlerin top- raklannda terörle mücadele da- hil birbirlerine düs.manca olabi- lecek faaliyetlere izin verilme- mesi yolunda maddeler içeriyor Türkiye ve Avrupa Birliği ara- sında Yunan vetosunun kaldınl- ması için sürdürûlen yoğun dıp- lomatik çabalar sonunda gerçek- leşen gümrük birliği karannın, TBMM ile ilişkileri askıya alan Avrupa Parlamentosu'nda onay- lanması gerekiyor. ANKARA-BRUKSEL AB ile yakmlaşmada ilk önemli adun • Türkiye ve Avrupa Birliği arasmda gümrük birliği karannın çıkmasının ardından siyasi diyaloğun geliştirilmesini amaçlayan troyka toplantısı 23 martta Ankara'da yapılacak. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Türkiye ve Avrupa Bir- liği (AB) arasmda 6 martta bir gümrük birliği karannın çıkma- sının ardından taraflar arasında- ki siyasi yakınlaşmayı amaçla- yan ilk toplantı, 23 martta Anka- ra'da yapılacak. 24 martta ise AB Komisen Hans Van Den Broek, Ankara'da Başbakan Çtt- ler dahil Türk yetkililerle ıkıli temaslarda bulunacak. Yunanis- tan'ın veto tehdidini sürdürme- si üzerine gümrük birliği kara- nndan, siyasi diyaloğun genişle- meye yönelik daha da ileri götü- rülmesi bölümü çıkartılmıştı. Türkiye ile Troyka'yı oluştu- ran (AB'nin bir önceki, şımdiki ve bir sonraki dönem başkanla- n) Almanya, Fransa ve Ispanya dışişleri bakanlan 23 martta An- kara'da yapacaklan toplantıda, bölgesel ve uluslararası düzeyde meydana gelen siyasi gelişmeler üzerinde bilgi alışverişinde bu- lunacak ve görüşlerini yakınlaş- tırma yollan arayacaklar. Bu görüşmelerde, Balkan- lar'daki gelişmeler, Azeri-Erme- ni anlaşmazlığı, Çeçenya'daki gelişmeler ve Rusya dahil Tür- kiye ve AB'yi ilgilendiren ortak konulardaki görüşler üzerinde bilgi alışverişi yapılacak. Gerek Troyka ile yapılan toplantıda ge- rekse Hans Van Den Broek'un ikili temaslannda, insan haklan ve Kıbns konulannın da günde- me gelmesi bekleniyor. AB'nin gümrük birliği karan- na ek olarak çıkan tavsiye kara- nndan, Yunanistan'm itirazlan üzerine Türkiye ile birlik arasın- daki siyasi diyaloğun genişle- meye yönelik daha da ileri götü- rülmesi konusunun bundan son- raki Ortaklık Konseyi toplantı- sında incelenmesini öngören bö- lümü çıkartılmıştı. AB, tavsiye karanndan çıkar- tılan bu bölümü, Türkiye'ye ay- n bir mektup yazarak güvence altına aldığmı bildirmişti. Pazartesi günü saat 16:00'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı Gaziosmanpaşa'da üç semtte sürüyor. Semt sakinleri askerierin gözetiminde dağıtilan ekmekleri akbilmek için çocuklanm gönderiyor. (Fotoğraf:AHMET ŞIK) Pakistan'da Ekonomik Işbirliği Örgütü zirvesi dyn sona erdi. ECO'da tam birlik sağlanamadı ÎSLAMABAD (Cumhuriyet) -Pa- kistan'da toplanan Ekono mik tşbırlı- ği Örgütü'nün (ECO) 3. Zirvesı'nde imzaya açılan 10 değişik belgenin ta mamını sadece Iran ve Pakistan onay- ladı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demi- rd, Türkiye'nin imza kcymadığı ge- rrucilik ve havacıhk şirketi kurulması- na ilişkin antlaşmaya, özelleştırme ça- lışmalan nedeniyle özel sek törün ka- tılacağını açıkladı. Zirvede transit ticaret ile ilgili ant- laşmaya Afganistan ve Öz bekistan ımza atmazken, işa damlanna vize ko- layhklan sağ lanmasını öngören ant- laşmayı Azerbaycan, Iran, Kazakis- tan, Pakistan, Türkiye ve Türkme nis- tan imzaladılar. Gemıcilik şirketi ku- rulmasına ilişkin ant laşmayı Afganis- • Zirvede transit ticaret ile ilgili antlaşmaya Afganistan ve Öz bekistan imza atmadı. İmza törenini ardından tüm liderlerin katıldıgı basm toplan tısında Demirel ilgi odağı oldu. tan, Iran, Ka zakistan, Pakistan ve Türkme nistan imzalarken, havacıhk antlaşmasını sadece Afganis tan, Iran, Pakistan ve Türkme nistan imzaladı. ECO reasürans, ticaret ve kalkınma bankasının kurulu şuyla ilgili iki ant- laşma ise ECO'nun kurcu üyeleri Tür- ki ye, Iran ve Pakistan dışındaki üye- lerin imzasına açılmadı. Kaynaklar, bu iki antlaşmanm bazı bürokratik iş- lemlerden sonra diğeT üyelerin de im- zası na açılacağını ve özellikle Azer Yıllarca Erişmek Istediğiniz Mutluluğa Ve Sahip Olmak istediğiniz Yuvanıza Yakında Kavuşacaksınız. Ve işte Yeni Adresiniz... baycan'mbu antlaşmaya katıl makta ısrarlı olduğunu belirtti ler. Kültür Vakfi'nın kuruluşu ile ilgili uzlaşma metnine Kırgızis tan ve Oz- bekistan imza atmaz ken, Bilim Vak- fi'yla ilgili uzlaş mayı tüm üyeler onayladı. Birleşmiş Milletler Kalkın- ma Programı (UNDP) ve BM Uyuş- turucuyla Kontrol Prog ramı (UND- CP) ile işbırliği pro tokollerine tüm bakanlar ımza koydular. Pemirel ilgi odağı Imza törenini ardından tüm liderle- rin katıldıgı basm toplan tısında Demi- rel ilgi odağı oldu. Imza töreninin ardından yayımla- nan ortak bıldiride ve Is lamabad Dek- lerasyonu'nda, 10 üye ülke liderinin 300 milyon luk nüfiısa ve 7 ınilyon kı- lomet rekareden büyük bir cografya ya sahip ECO bölgesinde sürdürülebi- lir sosyo-ekonomık büyümeyi sağla- madaki sorum luluklannın farkında olduklan kaydedildi. Dünyadaki de- ğişim rüzgarlannın ve aynı zamanda ortaya çıkmakta olan yeni zor luklann dikkate alındığım kay deden liderler, serbest piyasa ekonomısi konusunda ekono mik ve tıcari işbirlığinin artınl masındagörüş birliği içinde olduklan bildirildi. ABD'de yayınlanan rapor. Türkiye gazetecilerin hapishanesi FUAT KOZLUKLU \VASHINGTON (Cumhuriyet) - Merkezı New York'ta bulunan Gazetecileri Konıma Komitesı (CPJ) beş kıtada gazetecılerin duru- munu ve basın özgürlüğünü değerlendırdi. "1994 yılı basına saJdındır" raporunda "Tür- krye'yi dümanın en çok gazeteci hapsedilen ülkesr ilan etti. Komitenin kıtap halinde ha- zırlanan yıllık raporunda, şu anda Türkiye'de toplam 74 gazetecinin cezaevınde bulunduğu vurgulandı. Türkiye'yi 21 gazeteciyle Çın, 17 gazeteciyle de şeyhlerin yönettiği Kuveyt iz- liyor. CPJ'nin "1994 yıü basın özgürlüğu ödü- lü"nü alan Aziz Nesin'in Fanatizmin Afcvleri- başlıklı bir yazısına da yer verilen raporda, Türkiye'de basına yönelik baskılann temelini "bölücü propaganda yapıldığı iddialannın" oluşturdugu ve yönetimin istediği çizgi dışın- da Güneydoğu'ya ilişkin yayın yapılmasının tamamının "PKK propagandası sayıknğT dı- le getirildi. CPJ tarafindan hazırlanan rapor, dün Washington ve New York'ta ayn ayn dü- zenlenen basın toplantılannda açıklandı. "ABD, Türkiye, Cezayir, Hong-Kong, İsra- il, Tacikistan ve CezJRİr" için özel değerlen- dırmelerin yer aldığı 298 sayfalık raporuh Türkiye bölümünde. Kürtlerin yaşadığı Gü- neydoğu'da "Uan edilmemiş iç savaşın" tır- mandığı ve bununla birlikte gazetecilerin kar- şılaştığı zorluklann da arttığı vurgulandı. Türkiye'de gazetecilerin sık sık tazminat da- vası, gözaltı. tutuklama, dayak, işkence ve ka- çınna olaylanyla karşı karşıya kaldığına dik- kat çekilen raporda "Kürt sorununu hüküme- tin beğenmediği bir şeküde ele alan büyük ba- sın kuruluşlannın cezai işlemlc karşılaşbkla- n" anlahldı ve **Bu nedenle büyük basın ku- ruluşlannın yayguı bir oto sansür uygulama- sının sürdürüldüğü" savunuldu. Sabah, Hürnyet, Beklenen Vakit, Gerçek, Devrimci Gençlik ve Taraf adlı gazetelere sal- dın yapıldığı da bildirilen CPJ raporunun Öl- dürülen Gazetecüer başlıklı bölümde ise Öz- gür Gündem gazetesi Urfa muhabıri Nazım Babaoğhı ve Devrimci Çözüm dergisi yazıış- leri müdürü Erol Akgün'ün öldürüldüğü yer aldı. ALMANYA Türk işyerlerine saldırılarDış Haberler Servisi - Almanya'daki Türk- lere ait işyerlerine yönelik saldınlar giderek yoğunlaşıyor. Frankfurt, Köln ve Ludwigsha- fen kentlerinde önceki akşam meydana gelen saldınlarda büyük hasar meydana geldi, ancak ölen ve yaralanan olmadı. AFP'nin haberine göre Almanya'daki Türk hedeflerine yönelik olarak pazartesi akşamı başlayan saldınlar önceki akşam da sürdü. Frankfurt, Köln ve Ludvvigshafen kentlerinde Türklere ait üç turizm acentesi kundaklanır- ken Hamburg'da bir cami ile bir Türk kültür merkezi ateşe verildi. Olaylardan sonra hemen soruşturma başla- tan Alman polis yetkilileri, Frankfurt'taki sal- dın sonrasında iki kişinin kaçarken görüldü- ğünü bildirdiler. Kürt örgüderi Türk hedeflenne saldınlann, Almanya'nın Kürt örgütlerini yasaklama karan almasından sonra arttığına dikkati çeken Alman polisi, olaylardan Kürtlerin sorumlu olabileceğini bıldirdi. Saldınlarla ilgili bir diğer varsayım ise saldınlann, Istanbul'un'Gaziosmanpaşa semtinde Alevılerle güvenlik güçleri arasında meydana gelen çatışmalann uzantısı olabile- ceği yönünde. Almanya'nın çeşitli kentlerinde pazartesi akşamı da Türk işyerlerine yönelik kundakla- ma olaylan meydana gelmişti. Berlin'de iki seyahat acentesi, Duisburg'da bir kültür mer- kezi ve Luenen'de bir yardım bürosu kundak- lanmış, Buende'de ise bir Türk ailesinin evi ateşe verilmişti. Saldınlarda binlerce marklık zarar meydana gelmiş. ancak ölen ve yarala- nan olmamıştı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle