24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
16 MART 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER MHP'den provokasyon uyarısı • A1NKARA (Cumhuriyet Bürosu)- MHP Başkanlık Divanı. son olaylann yanı sıra yaklaşan nevruz kutlamalannı da göz önünde bulundurarak parti binalannın geçici olarak kapatılmasına ilişkin karan parti teşkilatına duyurdu. MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş, dün il başkanlıklanna gönderdiği yazıda şunian kaydetti: "Özellikle Istanbul'da Alevi-Sünni çatışmasını gündeme getırerek, milletimizin birliğini bozmak isteyen iç ve dış düşmanlann bu oyununa fırsat vermemek ve yapılması muhtemel saldmlara karşı müteyakkız durumda olmak için, parti binalanmızın nevruz heyecanı geçinceye kadar kısa bir süre kapalı tutulmasının uygun olacağı kanaatine vanlmıştır." RP'li Yılmaz'a soruştupma • RİZE(AA) - Rize Belediye Başkanı Şevki Yûmaz hakkında Içişleri 3alcanlığı tarafından soruşturma açıldı. Bakanlık arafından gönderilen Vlülkiye müfettişi Engin Janal, Rize'ye gelerek ioruşturmaya başladı. Soruşturmanın RP'li Belediye Başkanı Şevki Yılmaz'ın bazı bayramlarda çelenk koyma konusunda takındığı tavır ve yaptığı açıklamalarla ilgili olduğu bildirildi. Iskeçe Müftüsü serbest bırakılsm' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Dışışleri Bakanlığı Sözcüsü Ferhat Ataman, 2 aydır hapiste tutulan Iskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga'nın tahliye isteminin reddedılmesinin tepkiyle karşılandığını vurgulayarak, "Bir din adaminın görevini yapmaktan men edilmesi hiçbir çağdaş ölçü ile bağdaşmaz" dedi. Ataman, Yunanistan'in, hareketinm- ultrsfararası camia tarafindan da tepki ile karşılandığını vurguladı. Ayrupa heyeti Güneydoğu'da • DİYARBAK1R (Cumhuriyet) - Avrupa lnsan Haklan Komisyonu üyeleri, Güneydoğu"dan yapılan başvurulardan kabul edüme olasılığı yüksek olan üç ayn dava için Diyarbakır'a geldi. Heyet üyelerinin. köyleri yakılan yurttaşlarla görüştükleri öğrenildi. Avrupa lnsan Haklan Komisyonu Genel Sekreteri ve heyet sözcüsü Hans Danelius. kendilerine yapılan üç başvuru üzerine Diyarbakır'a geldiklerini söyledi. Yılmaz: Cuma gününe dikkat • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükümetin. Alevilere yönelik saldın ve ardından gelişen olaylardaki tutumu muhalefet partilerince de parlamentoda eleştiri yağmuruna rutuldu. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, lstanbul'da Alevilere yönelik saldınlarla başlayan olaylann cuma günü namazdan sonra da yaşanabileceğine ilişkin duyumlar aldıklannı belirterek hükümetin önlem almasını istedi. RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Batı'nın insan haklan adına "Salman Rüşdı hürriyeti" istedigini, ancak bunun olamayacağmı söyledi. Aydınlardan barış çağnısı • İstanbuJ Haber Servisi - Demokrasi Platformu Istanbul Eşgüdüm Kurulu'nun çağnsı üzerine bir araya gelen sanatçı ve aydmlar, Türk toplumunu sağduyulu davranarak, her kesime yönelebilecek tahriklere kapılmamaya çağırdı. Istanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, Tank Akan, Arif Sağ ile basm dünyasından Altan Öymen, Zülfu Livaneli ve Abdurrahman Dilipjk'ın da aralannda bulunduğu aydmlar basına bir açıklamada bulundular. Hüviyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. NEDÎM GÖZÜBENLİ Askeri birliklerin devreye girmesiyle barikatlar kaldınldı 6 Gelin canlar bir olahm'İstanbul Haber Servisi - 12 mart pa- zar akşamı.. Saatler 20.45... Galatasa- ray-Gazıantepspor futbol karşı laşması televizyonda naklen yayımlanıyor... Ga- Iatasaray2-1 yenik durumda...Tansiyon yüksek... Stadyum ve çevresinde çevik kuvvetten polisler bekliyorlar... Saatler 21.00... San renkli bir ticari oto hızla Gaziosmanpaşa Gazi Mahalle- si Dörtyol Mevkii'ni geçiyor. Ismet Pa- şaCaddesi'ne dalanaraç, içerisi maç sey- redenlerle dolu olan Doğu Kıraathanesi önünde acı bir fren sesiyle duruyor. K.a- falar "Ne oluyor?" diye, buğulanmış camlara döndürüldüğü anda. üst üste pat- iayan silah sesleri kaplıyorortalığı. tçin- de biri kadın 3 kişinin olduğu sanılan araba, patinaj çekerek hareket ediyor. Si- lah sesleri arabanın hızına eş değer rüz- gârda yankılanarak uçup gidiyor. Çığlık- lar, delinmiş camlar, yardım isteyen in- sanlar. Gazi Karakolu yürüyerek 20 dakika uzaklıkta... Bir ekip otosu gözüküyor. Canhıraş çığlıklar, saldırganlann araba- sının kaçtığı yönü gösterip yardım isti- yorlar. Ekip otosu. görgü tanıkJannın an- lattıklanna göre arabanın kaçtığı yöne değil, tam ters istikamete doğru hareket ediyor... Saat 21.40... Polise, "Gaziosmanpa- şa'da bir araç vanıyor"ihban yapıhyor. Olay 'vakayıadiye'den... Durum itfaiye- ye de bildiriliyor. Yanan araba, san renk- li tıcari bir taksi. Içinde de merrru kovan- lan... Yan yanmış bir araba, ellerini kol- lannı sallaya sallaya kaçan saldırganlar ve bagajda birkaç dakika önce ekmek pa- rası için yollara düşmüş taksicinin cese- di... Işte, olay gecesi yaşanan ilk '40 dakt- ka'nın öyküsü bu... Aslında onlarca in- sanın kurşunlaranak ölümü ve yüzlerce insanın yaralanmasına yol açacak otay- lann da başlangıç noktası. 'Olay yerine gelen ekip otosu ters yöne girmek yerine. aracı taldp etseydi ne olur- du?': 1 - 'SaMırganlar takip edilebilirdi.' 2- 'Tüm güzergâhlarda önlem alımp aramalara başlanabilirdi.' 3- 'Soruşturmada çok önemli ipuçlan elde edüebilirdi.' tnsanlar bir anda sokağa dökülüyor. Ama neden? Gazi Mahallesi çoğunluğu gecekon- dudan bozma, plansız, programsız evler- den oluşuyor. Içınde çoğunlukla Alevi- ler yaşıyor. Alevilerin bir de derneği ve cemevi var. Aynı mahallede uzun zaman- dır MHP'liIer örgütlenmeye çalışıyorlar. Olaylann olduğu gün de MHP'liIer ilçe- de bir açılışlabirlikteşovyapıyorlar. Ga- zi Karakolu ise 'malum'; adı 'işkenceha- ne'ye çıkmış. Alevi yurttaşlar, 'polis- MHP' işbirliğiyle sürekli baskı altında tutulduklannı söylüyorlar. Ve üstüne bu kahvehane taranması olayı geliyor. Ame- rikan filmlerinde görülecek türden çok rüklenmiş... Saldırganlann yakalanması için nor- malde saldın bölgesinin çevTesinde ba- rikatlar ve arama noktalan oluşturulma- sı gerekmiyor mu? Alevilenn tepkisi başladıktan sonra 'ban gruplar'bu tep- kiye katılmasın diye mahallenin girişle- rinin kontrol altına alınması gerekmiyor mu? Bunlar olmuyor? Peki ne yapıyor polis? Tepkilerin yoğunlaştığı Gazi Ka- rakolu önünde barikat kuruyor. Panzer- CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin; Genel Başkan Yarduncısı Mustafa Timisi. Genel Sekreter Adnan Keskin ve 15 milletvekiliyle birlikte dün İstanbul'a gelerek Gazios- manpaşa'dakigerginliğınsonaermesiiçintemaslardabulundu. ( UGURGÜNYÜZ) profesyonel bir senaryo izlenimi yaratı- yor, saldınlan kahvehanelerin seçimi. mahallenin seçimi ve sonrasında ki olay- lar. Ya sonra?.. Saatler 22.00'ye gelirken tepkiler Ga- zi Karakolu' nda yoğunlaşıyor. Yıllann baskısı ve birikimıyle 'gerçek Gazi Ma- halleliler' karakola yöneliyor ve polisi 'geç gebnekle, müdahale etmemekle, am- bulans göndermemekle, saldırganlann ardına düşmemekle' suçluyorlar. Olay televızyonlardan bant halinde yazılarla duyuruluyor. Söylentıler 'bomba' gibi patlıyor. Cemevi taranmış, Alevi e\len basılmış, insanlar arabalara bağlanıp sü- leri yığıyor. Aradan birkaç saat geçtikten sonra saldınya ve karakolun baskılanna tepki göstererek sokağa çıkan birkaç yüz Gazi Mahallelinin sayısı katılımlarlabin- lere ulaşıyor. Sonrasını ise anlatmaya ge- rek yok. Taş, sopa ve sloganlara polis, hedef gözeterek. nişan alarak ateşle kar- şılık veriyor. Neden plastik mermi kul- lanılmıyor? Neden gözyaşartıcı bomba kullanılmıyor? Neden panzerlerle su sı- kılmıyor? Neden mahalleye giren sokak- lar tutulup kalabalığın artmasına engel olunmuyor? Bu soruların artık bir anla- mı kalmıyor? 12 Mart 1995 Pazar gecesi 2 ölüyle açılan bılanço defteri, çoğu sırtından vu- rulmuş 23 insan ve yüzlerce yarahyla do- luyor. 'Kim suçlu?" tartışmalan Ankara'da yaşanırken Gazi Mahallesi'nde 'ölüm- cül bir bekleyiş' başlıyor. Aynı saatlerde birarabayamolotofkokteylatılıyor, 1 ki- şi ölüyor, 3 kişi yaralanıyor, Ümraniye'de cami taşlanıyor, binalar kurşunlanıyor. Alevi derneklerinin temsilcileri ısrarla 'Provokasyonlara kapibnayın' uyansı ya- pıyorlar. Uyanlar, 'Alevi-Sünni çatışma- sına donmesin' ve 'Orgüt militanlannm ideolojik amaçlanna alet olmayın' nok- talannda odaklanıyor. Önceki gece sabaha karşı Gazi Mahal- lesi "nde sadece askerler gözüküyor. Po- lis çekilmiş, mahalle askere emanet edil- miş. Aleviler de bunu istiyor. Barikatla- nn arkasında bekleyen gençler, 'Vence- lemos'şarkısını mınldanıyor. Gün ışıyor, cenazeler kalkıyor. barikatlar da... Geri- ye, 'orak çekiçÛ' amblemlerle sloganlar kalıyor sadece. Ümraniye'de patlıyor silahlar bu kez. 4 kişi de orada kurşunlanarak öldürülü- yor. Gene ateşleryakılıyor, gene barikat- lar kunıluyor. Asker gelince olaylar ya- tışıyor. Ancak bu kez görgü tanıİdan bir isim veriyorlar; halkın üstüne ateş açan sivil giyimli kişi "Ülkücfi Turan". Bir iddia daha atılıyor ortaya: 'Bu sahıs sivil polis ve İ'mraniye'dcdevrimci,demokrat kesimlerce i>i tanınır.' Doğru ya da yanlış, bu kez resmi yet- kililere iletilen bir 'isim' vardı ortada. Yani, en azından soruşturmada üzerine gidilecek bir 'faiT. Ümraniye'deki olay- da ilginç bir benzerlik daha vardı, ama ciddi 'farkuhklar' içeren birbenzerlikti. Saldınya uğrayan halk, bir kişinin ateş açtığını ardından polisin ateşe devam et- tiğini söylüyordu. Valilik de bir kişinin ateş ettiğini, hatta binalann üzerinden de ateş ediidiğini doğruluyor, ancak hede- fın polis olduğunu söylüyordu. .^ma ölen ve yaralanlar halktandı. Valiliğin açıkla- masına göre üstlerine binalardan ve hal- kın içinden ateş açılan polis de ise tek bir kurşun yarası bile yoktu. Saatler 22.00'ye yaklaşırken ortalık gene sakinleşti. Bizler, tüm gazete çalı- şanlan birlikte yorgun gözlerle bekJerken Anadolu Ajansı'nın teleksinden ajans çahşanlan adına bir mesaj düştü. 'Banş, dostluk \e sağduyu' çağnsı yapılan me- sajın son sözlen ise günün anlam ve öne- mini özetliyordu: 'Gelin canlar bir olahm.' DGM, silah kullanan polislerin saptanması için rapor istedi Oldüren mermilere incelemeöldüren silahlar belirlenecek tstanbui DGM Başsavcılığı, Gaziosmanpaşa olaylannda silah kullanan polislerin saptanması için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan rapor istedi. Kurumun hazırlayacağı rapor ve cesetlerden çıkan kurşunlar, göstericileri öldüren silahlan belirleyecek. Emnlyet amiri görevden alınacak tçişieri Bakam Menteşe, Gaziosmanpaşa olaylan hakkında Başbakan Tansu Çiller ile sürekli görüştüğünü bildirdi. "Sayın Çiller istifamla ilgili bana hiçbir şey söylemedi" diyen Menteşe, Gaziosmanpaşa îlçe Emniyet Amiri'nin görevden alınacağını açıkladı. ANK.\RA (Cumhuriyet Bürosu) -1 stan- bul-Gazıosmanpasa'da meydana gelen olaylarda açılan ateş sonucu yaşamını kay- bedenlenn kimler tarafından öldürüldüğü- nü saptamak için istanbul Devlet Güven- lik Mahkemesı (DGM) harekete geçti. Içiş- len Bakanı Nahh Menteşe de Gaziosman- paşa llçe Emniyet Amın Mehmethan To- kuş'un görevden alınacağını açıklarken. Başbakan Tansu Çiller'in, kendısınden ıs- tifa ıstemedığini söyledi. Gaziosmanpaşa olaylan ile ilgili soruş- turma başlatılırken. tçışlen Bakanı Mente- şe, dün yine kendisini savundu. Içışlen Bakanlığı'nda yapılan iç güven- lik toplantısına gırerken gazetecılerin soru- lannı yanıtlayan Menteşe, Gaziosmanpa- şa'da yaşanan olaylar nedenıyle sıyasetçı- lenn sürekli olarak kendısıne yüklendîgı- nı, ancak bir "kusuru" bulunmadığmı söy- ledi. Başbakan Tansu Çiller'le konuyla il- gılı olarak sürekli görüştüğünü ifade eden Menteşe. bir soru üzenne, "Kendisi isti- fiunla ilgili bana hiçbir şey söylemedi" de- dı. Menteşe, olaylarda kullanılan mermıle- nn balıstik muayenesinin de yapıldığını ifa- de ettı. Menteşe, bir soru üzerine de, ANAP lı- den Mesut Yılmaz'ın dıle getirdıği tstan- bul'daki olaylar öncesınde ıhbarlaryapıldı- ğı bilgisinın kendılenne ulaşmadığını söy- ledi. Menteşe, "Istifa edecek misiniz?" soru- suna. "Bana arfi mümkün tek kusur izafe edilmemiştir şimdiye kadar. O gün olay 10.45'te oldu. Bakan olarak ne >aparsınız, derhai \aziyetedersiniz. DerhaJ valiv le, em- niyet müdüıiüğüvle görüşrüm. Başba- kân'a, Cumhurbaşkanı'na haber verdim. sonra da karayoluyla 240 kilometre hızla Gazk>snıanpasa'\a ulaştım. Benim tarafim- dan her göre>' yerine getirilmiştir'* yanıtmı verdı. Göstenlerde polise açılan ateş sonu- cu 6 güvenlik görevlisinın yaralandığını belırten Menteşe, sorumlulann belirlenme- sine çalışıldığını kaydetti. Gaziosmanpaşa tlçe Emniyet Amiri Mehmethan Tokuş'un görevden alınması ıçın tstanbui Valısi Hayri Kozakçıoglu'na talimat verdiğini açıklayan Menteşe. olay- lann tamamen provokasyon olduğunu be- lirtırken, sokağa çıkma yasağı ilanının va- linın yetkisınde olduğunu yineledı, ancak " Ben bu konudakusuru valiyeyüklemek is- temiyorum'" diye konuştu. Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın da Menteşe ile sık sık görüşerek so- ruşturma süreciyle ilgili bılgi aldı- ğı öğrenildi. Moğultay, suçlulann saptanması için cesetlerden çıkan mermilerin teknık bir incelemeden geçmesı gerektiğıni söyledi. lnsan haklanndan sorumlu Devlet Baka- nı Azimet Köylüoglu da olay böl- gesinde inceleme yapmak üzere 5 kişilik bir heyeti İstanbul'a gönde- receğinı bildirdi. tstanbui Haber Servisi'nin ha- benne göre İstanbul Devlet Gü- venlik Mahkemesi Başsavcılığı, Gaziosmanpaşa'da 4 kahvehane ve bir pastanenin taranması ve ardın- dan gelişen olaylarla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlattı. IDGM Başsavcısı Erdal Gökçen. 3 savcıya görev venldığinı belirte- rek, televizyonlarda yayımlanan görüntüler. haber ve fotoğraflann yanı sıra olay yerlerinden elde edi- len delillerin tek tek incelemeye alındığını söyledi. Kahvehane ve pastaneye silah- la ateş açan ve gasp ettiklen ticari otomobilın şoförünü öldüren sal- dırganlann yakalanması ıçın de güvenlik ve istihbarat birimleriyle Gaziosmanpaşa Gaa Mahallesi'nde çıkan ola\ larda ölenlerden 6'sırun cenazesi dün binlerce insanın katüdığı bir törenle Gazi Me- ortaklaşa çalışma yapıldığını be- zariığı'nda toprağa verildi. Cenazelerden sonra, 3 gündür bankarJann arkasında bekleven göstericiler, 'polisin mahalkye girme- linen Gökçen. "Tüm deliller titiz- mesi' koşulu\la barikarJan kaldırdılar. (Fotograf: MEHMET DEMtRICAYA) ' likledeğerlendirilecek" dedi. Cindoruk, gümrük birliği ve demokratikleşmeye ilişkin gelişmeleri değerlendirdi: trumrıık bırligı bıtmiş ış değıl ANK_\R.A (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk. Cumhuriyet'in dün bir bölümünü yayımladığı demokratikleşme, insan haiclan ve gümrük birliğine ilişkin soru- lara şu yanıtlan verdi: - RP'nin turumunu nasıl buluyor- sunuz? CİNDORUK - RP bence bu konuda istikrarlı bir politika götürüyor. Avrupa ile ilişkılerini kopartmıyor, ama bu çeşit birliklere girmekte de dikkatli davranıyor. AB'i ekonomik işbirliği içinde mütalaa ediyor, siyasi işbirliğin- den çekiniyor. O Islam pazannı duşünüy- or. Islam pazan nasıl gerçekleşir. ne za- man gerçekleşir, tabii nihai hedef olarak görüyor. Ama RP'nin sözlerini dinliyo- rum, AB'yi tam reddermiyor. Daha ziyade Avrupa devletleriyle ikili ant- laşmalar yapmak istıyorlar. îslam pazan olması mümkün değil şu şartlar içinde. Hem ekonomik güç yok. hem de o işbir- liği duygusu yok. Islam dünyası kendi içinde de çok parçalı. RP, bir Müslüman demokrat partidir. Yani Hristiyan demokrat partinin karşılığıdır. Onun da o görüşleri savunmasını saygıyla karşılıyorum. - Bu konu ağırükh olarak iç politika malzemesi olmuyor mu? CtNDORUK"- İÇ politikada bunun konuşulmasını yadırgamam. Dünyanın her yerinde dış politikadaki başanlar iç politikaya yansır. Fakat şu olur: AB, ekimde imzalamazsa tersine döner. Bu sefer muhalefetin eline koz geçer. Daha temkinli, daha dikkatli, daha özenli yak- laşmakta fayda var. Çünkü bitmiş iş değil. O zaman şu olur, '35 mflyon ton petrol Türkiye'ye ne zaman geiirse, AB gümrük birliginc o zaman gireriz" derler. BİTTİ POLITIKA GUNLUGU HtKMET ÇETtNKAYA TEKZİP HİKMET ÇETİNKAYA'YI BASIN AHLAK İLKELERİNE UYMAYA DAVET EDİYORUZ 06 Aralık 1994 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin 5. sayfa- sında, Politika Günlüğü isimli köşede "Gerçek" başlıklı ya- zıda Hikmet Çetinkaya tarafından müvekkilimizle ilgili yi- ne haksız, gerçek dışı kişilik haklannı ihlal edici bir yazı ya- yımlanmıştır. Söz konusu yazıdaki iddialar, 23 Ağustos 1994 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde ileri sürülmüş, bu yazı hakkın- da İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 1994/79 tek- zip sayılı dosyadan tekzip kararı verilmiş, 5 aralık tarihin- de bu karar Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanmış olma- sına rağmen, Hikmet Çetinkaya yargı kararlannı hiçe sa- yarak aynı iddialan yinelemiştir. Hikmet Çetinkaya, Fethullah Gülen Hocaefendi'ye yö- nelik asılsız isnadlan sebebi ile tazminat ödemeye mah- kûm olmuş, hakkında ceza davalan açılmış, çok sayıda tekzip kararı ise kesinleşmiş mahkeme kararlanyla yayım- lanmayı beklemektedir. Müvekkilimizin hukuki ypllardan gerçekleri doğru bir şekilde ortaya koymasına rağmen, Hikmet Çetinkaya her vesilede asılsız iddialannı tekraria- maktan vazgeçmemektedir. Bir kez daha kamuoyuna duyurmak istiyoruz ki müvek- kilimiz hakkında yazıda ileri sürülen iddialar tamamen ger- çek dışıdır. Islamın birlik ve kardeşlik mesajını ilmi çerçe- vede milletimize iletme faaliyeti dışında hiçbir ticari veya siyasi uğraşı olmayan, muhterem Fethullah Gülen Hoca- efendi hakkındaki hakaretamiz, isnadlannı yargı kararları- na rağmen tekrarlayan Hikmet Çetinkaya'yı basın ahlak il- kelerine uymaya davet ediyoruz. Fethullah Gülen Vekilleri Av. Orhan ERDEMLİ - Av. Hasan GÜNAYDIN MUHTEREM FETHULLAH GÜLEN İLE İLGİLİ İDDİALA- RINIZ TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR 13 Aralık 1994 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin 5. sayfa- sında, Politika Günlüğü isimli köşede "Görüşme" başlıklı, Hikmet Çetinkaya tarafından yazılan yazıdaki, müvekkili- mizle ilgili iddialar tamamen gerçek dışı olup, kişilik hak- lannı ihlal edici niteliktedir. Hikmet Çetinkaya bu iddialannı sürekli yinelemekte olup, bu iddialara ilişkin olarak mahkemelerden çok sayıda tek- zip karan verilmiş, bu tekziplerin bir kısmı Cumhuriyet Ga- zetesi'nde Hikmet Çetinkaya'nın köşesinde mahkeme ka- rarianyla yayımlatılmış, bir kısmı da hâlâ yayımlanmayı beklemektedir. Bu iddialar sebebiyle Hikmet Çetinkaya müvekkilimize manevi tazminatlar ödemeye mahkûm ol- muş, hakkında açılan çok sayıdaki ceza davası da devam etmektedir. Hikmet Çetinkaya'nın yargı kararlannı hiçe sayarak ay- nı iddiaları sürekli yinelemesi ve her fırsattâ müvekkilimi- zin aleyhinde her duyduğunu bir karalama kampanyası şeklinde yazması, habercilik ve eleştiri hakkının sınırian- nın aşılarak basın özgürlüğü ve gazetecilik görevinin kö- tüye kullanılması değil midir? Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, ülkemizin ve bütün insanlığın haynna olan doğru ve güzel şeyleri dü- şüncelerini açıklayarak desteklemektedir. Müvekkilimizin bu yöndeki ilmi ve fikri faaliyeti ise tamamen hukukun ve demokratik toplumun gereklerine uygun olarak, kamuoyu önünde ve meşru zeminlerde gerçekleşmektedir. Bunun dışında müvekkilimizin hiçbir ticari veya siyasi faaliyeti bu- lunmamaktadır. Asılsız isnadlarının karşılığını hukuki zeminlerde bulan Hikmet Çetinkaya'nın ölçüler içinde kalarak bu haksız sal- dırılara son vermesini hukuka ve insan haklanna saygının tabi bir neticesi olarak görüyoruz. Fethullah Gülen Vekilleri Av. Orhan ERDEMLİ - Av. Hasan GÜNAYDIN Demirel: Olağanüstü hale gerek yok • Cumhurbaşkanı Demirel, Pakistan'da yaptığı değerlendirmede "Pazartesi günü Türkiye'den aynlırken korktuğum başıma geldi" dedi. Şu aşamada olağanüstü hale gerek olmadığını belirten Demirel, aynhklardan kaynaklanan sonınlann yıllarca halledilemediğine dîkkat çekerken Alevilerin yalnız bırakıldığına ilişkin kanılar nedeniyle cemevi açılışı ve Hacıbektaş törenlerine katıldığını söyledi. MUSTAFA BALBAY İSLAMABAD - Cumhurbaş kanı Süleyman Demirel, lstan- bul'da meydana gelen ve diğer kentlere de yayılan olaylann bü- yük bir provokasyon olduğunu, ancak şu aşamada olağanüstü hal ilanına gerek olmadığını belirtir- ken "Pazartesi günü Türkiye'den aynhrken korktuğum başıma gd- dî" değerlendirmesinı yaptı. De- mirel, Alevilenn yalnız bırakıldı- ğına ilişkin kanılar nedenıyle ce- mevi açılışı ve Hacıbektaş şen- liklenne katıldıgına ışaret eder- ken "Konu yıllarca yorgan alön- da kalmış. Yorgan açıhnca her şey çıkmış"dedı. Demirel, dün akşam Ekono- mik lşbirliği Örgütü 3. Zirve- si'nın kapanış toplantısının ardın- dan Türkiye'nin lslamabad Bü- yükelçiliği'nde basın toplantısı düzenledi. Demirel, Istanbul'da- ki olaylarla ilgili olarak gazeteci- lerin sorulannı yanıtlarken Türki- ye'den sürekli bilgi aldığını anım- satarak, şunlan söyledi: "Ne yazık ki Ümraniye'deolay- lar meydana geldi ve 4 öİü var. Pa- zartesi günü Türkiye'den aynhr- ken korktuğum başıma geldi. Ga- ziosmanpaşa'da olaylar oldu. Üm- raniye'yi niye ayağa kaldınvorsu- nuz? Bu büyük bir provokasyon. Vatandaşlanma söylemek istedi- gini; Alevi-Sünni çatışması olma- masıdır. Ben böyle bir şeye kani değilim. Tüm vatandaşlanma hoşgörü tav siye ediyorum." Demirel, olayın henüz aydınla- tılamadığmı belirterek "Aydınla- nlsa olayı daha net değeıiendir- me imkânımız olacak. Şu anda çok SKak" dedi Cumhurbaşkanı, bir gazeteci- nin "Birkaç yıldır başta Sıvas ol- mak üzere Alevi yurttaşlara yöne- lik saldınlar oluyor. Acaba Alevi- ler Türkive'de kendilerini valnız mı hissediyorlar" sorusu üzerine "Konu daha çok sıcak. Böyle bir değeriendirme içine girmek iste- mem. Ben Hacıbektaş törenlerine niye gittinı? Niye cemevinin teme- lini atma törenine kanldım? Bu tip bazı seyler hissediyordum, o yüzden. Ancak ben olaylann 'Türkıye'de devlet işlemiyor. Başka bir idare şekli arayahm' arayışı haline getirilmesini iste- mem. Bu hale gelmemeh" diye konuştu. Demirel. 70 yılhk Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu tür ay- nlıklann çözülemediğini kayde- derek "Bana 'Bu sorun halledüe- medi mi?' derseniz, 'Halledile- medi' derim. Konu yıllarca yor- gan aranda kalmış. Yorgan açihn- ca ahından her şeyçıknuş" değer- lendirmesini yaptı. Demirel, bir gazetecinın "Sizce hükümetgöre- viniyapıyormu" sorusuna şu kar- şılığı verdı: "Ben, veküuni ara- >inca buluyorum. Hükümeti ara- yınca buluyorum. Oiayiar ufak te- fek de\ am edebilir. ama durulaca- ğını umuyorunı. Oyle ummak is- dyorum. Bana tahlil sormayın. Bu tip olaylarda yanlış teşhis yapar- sanız teşhis çok daha kötü sonuç- lara neden olur." 'Hükümet için gerekeni yapanm' Cumhurbaşkanı Süleyman De- mireL hükümetle ilgili gelişmele- rin cumartesi gününe kadar sona erdirılmesı durumunda Anka- ra'ya döndüğünde "gerekeni y«- pacaguu" söyledi. Demirel, gazetecilenn sorulan üzerine, yeni bir hükümetin bun- dan sonraki tartışmalan ortadan kaldıracağını düşündügünü belir- terek "Ben elimden geleni yapıyo- nım. Eğer 'Hükümet gereğini yaparsa, ne yaparsınız' diye bana sormayın" dedi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle