23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 16 MART 1995 PERŞEMBE HABERLER THY grevi Ertelemeyi Danıştay onayladı • Danıştay, Hava-İş Sendıkasfnın yürütmenın durdurulması ısteminı reddettı ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Danıştay, THY gre- v ının 2 ay sureyle ertelenmesı- ne ılışkın Bakanlar Kurulu ka- rannın ıptalı ıçın açılan dava- da. "yuriıtmenin durdurulma- sı" ısteminı oyçokluğuyla red- dettı Bakanlar Kurulu'nun grevın ertelenmesıne ılışkın kararı vürürlugunu korurken, Hava- İş Sendıkası'mn karara ıtıraz hakkı bulunuyor Danıştay 10 Daıresı'nde dün karara bağlanan davaya ılışkın açıklamayı Danıştay Başkanı Finızan Ikincioğulla- nyaptı Ikıncıoğullan.sozko- nusu Bakanlar Kurulu karan- na karşı Hava-İş Sendıkası'mn açtıgı davaya 10 Daıre'nın baktığını belırterek. daırenın dun yaptıgı toplantıda "yıirüt- menin durdurulmasr ıstemi- nı sonuçlandırdıgını bıldırdı Fıruzan tkıncıoğullan, Ba- kanlar Kurulu'nun grev erte- leme gerekçesınde belırtıldığı gıbı, daırenın de grevı, Toplu- sozleşme Grev ve Lokavt Ka- nunu'nun 33 maddesındekı "milli güvenliği bozucu" nıte- lıkte bulması nedenıyle "yü- rütmeyi durdurma" ıstemının reddedıldıgını açıkladı Ret karanna karşı Ha\a-lş Sendıkası'mn. bır ust kurul olan Danıştay tdan Dava Da- ırelen Genel Kurulu'na ıtıraz hakkı bulunuyor Genel Ku- rul'un vereceğı karar kesınlık taşıyor Edınılen bılgıye gore ret karan bıre karşı dort oyia alındı Hava-İş'ten itiraz Hava-lş "ten dun yapılan ya- zılı açıklamada, TH Y'de 24 şu- bat tarıhınde uygulamaya ko- nulacak olan grevın. Bakanlar kurulu karanyla 60 gun surey- le ertelendıgı hatırlatılarak. bu konuda a>nı gun Danıştay'a başvurulduğu ve öncelıkle "yiinjrmcnin durdurulması' 1 , sonra dadavanın esası hakkın- da grev erteleme karannın ıp- talıne karar venlmesımn ısten- dığı kaydedıldı 50. hükümetin yenilenmesi için oluşturulan komite çalışmalara başladı , Merkez Bankası'nı îstiyorANKARA (Cumhuriyet Burosu) - Başbakan Tansu Çiller ıle CHP Genel Başkanı Hiknıet Çetin ın, -yenileşerek 50. hükumete devam" konusunda anlas- malanndan sonra uvgulamaprogramını hazırlamakla gorevlendırılen komite u yenile$me programı" ıçın start verdı DYP ve CHP >onetıcılennın oluşturdu- gu komite dun TBMM'de bır araya ge- lerek pazarlığa başladı CHP Merkez Bankası ıle uç kamu bankasından bınsı- nın bır devlet bakanlığı ya da başbakan yardımcılıgınabağlanmasını tum valı ve emnıyet muduru atamalannın gozden ge- çınlerekbazılannındeöıştınlmesını ıste- dı DYP ve CHP temsılcılen, yenıleşme ıçın teknık çalışmaları dun başlattı D\ P'den dev let bakanları Necmettin Cevheri, BekirSami Daçe Grup Başkan- vekılı Nevzat Ercan ve Teşkılat Başkanı Rıfat Serdaroğtu. CHP kanadından Is- tanbul Mılletvekılı Ercan karakaş genel başkan yardımcıları Hasan Fehmı Gu- neş, İsmail Cem, AliTopuzve Hatav Mıl- letvekıiı Onur KumbaracıbaşTdan olu- şan ortak komite. CHP Genel Başkanı Çetın'ın TBMM'dekı odasında bıraraya geldı CHP'den 5"li paket önerisi Toplantıda CHP "Demokratikleşme, Guneydoğu onarunı, açık \e durust ka- mu yönetimi,ekonomıde verimliliğin art- tınlması. küçuk ve orta bo> jşletmelenn desteklenmesi, alt gelir duzevinın ekono- mik \e sosyal konumlannın ı\ ileştınlme- si" başlıklan altında 5 proje sundu CHP temsılcılen Merkez Bankası ıle Zıraat. Vakıflar va da Halk bankalanndan bın- nın CHP"lı bır dev let bakanlığı ya da baş- bakan vardımcılıöına bağlanmasını ıste- dıler CHP tarafı valı ve emnıyet mudu- ru atamalannın gozden geçınlmesı ve bazı değışıklıkler yapılmasını da ıster- ken uçlu kararname ıle yapılan atamalar- da mutlaka başbakan yardımcısının da onavı olması ısteğını dıle getırdı C HP'lı- ler hukumet etme anlayışının da ortak hukumet etme sorumluluğu altında göz- den geçınlmesı gereğıne dıkkat çektıler Grubu ıçındekı muhafazakârlann dı- rencını kıramayan ve ozelleştırmeyı on plana çıkaran DYP gumruk bırlığı sure- cını dıkkate alarak ortağıyla "demokra- tikleşme" yanşına gırdı "Demokratik- leşme. insan hakları. duşunce o/gurlu- ğö"nu "demokratıkleşme**nın onune ko- yan D\ P lıler. bu tavırlannı degıştırme hazırlıf ına gırdıler Devlet Bakanı Cev- hen Cumhunyet'ın konuya ılışkın soru- lannı yanıtlarken "Düşünce özgürluğu, demokratikkşmenin sadeceCHP'ninön- celiği gibi yansrtılması doğru degil. Pa- zariık konusu yapılacak bir şey de değil. AP'den DYP'ye kadar bu dıişunceierin savunucusu bizolduk" goruşunu savun- du Cev hen. DV P olarak düşunce ozgür- lugunûn yanı sıra, gumruk bırlığıne u>um surecı çerçevesınde "patentyasa- sı" anayasa değışıklıgı gıbı onemlı ko- nulann da oncelıkler arasında yer alaca- ğını bıldırdı Yeni bakanlık pazarhğı Yenı kurulacak bakanlıklann paylaşı- mı konusunda da ıkı partmın uzlaşmaya varacağı belırtılıyor CHP'lıler yenı ku- rulacak 5 bakanlıktan 2'sını ısterken DYP kanadının bu ısteğe fazla dırenmeyeceğı belırtılıyor Ancak Başbakan Tansu Çıl- ler'ın bu bakanlıklann tumünü bır anda doldurmak yenne. aşamalı olarak atama yapacağına dıkkat çekılıyor NEVRLZA RESMİ KL TLAMALAR Çifler ve Demirel Nevruz şöleninde • Cumhurbaşkanı Demirel ve Başbakan Çıller'ın Ataturk Spor Salonu'nda düzenlenecek törenın açış konuşmasını yapacaklan bıldınldı ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu)- Başbakan Tansu Çiller ın açıklamasına karşın Nevruz un "bayram" olarak kutlanacağı yonundekı yasal duzenleme ya- pılamazken. 20-21 mart gunle- nnde Ankara'da resmı kutlama- laryapılmasi ıçınprogram hazır- landı Programlara gore Sıhhı- ye'den TBMM onune kadar ge- çıt resmı düzenlenecek ve parla- mentonun bıtışıgındekı Mıllı Egemenlık Parkı'nda şolen ate- şı yakılacak Cumhurbaşkanı Sülevman Demirel ıle Başbakan Çıller'ın Ataturk Spor Salo- nu'ndakı torenın açış konuşma- sını vapacaklan belırtıldı Dışışlen Bakanlıgı'na bağlı Turkıye Işbırlığı Kalkınma Ajansı'nın (TİKA) koordınas- yonunda Kultur Bakanlığfnın da katkılanv la hazırlanan T ü r k Dıinyası Ne\Tuz Şoleni" progra- mı 20-21 mart gunlennde An- kara'da gerçekleştırıfecek Tl- KA'dan yapılan açıklamada Nevruz un Turklenn yaşadıgı butun coğrafvada "muhteşem bir coşku ile kutlandığı" kayde- dılerek Azerbaycan. Kazakıstan Kırgızıstan, KKTC, Ozbekıstan ve Türkmenıstan kultur bakanla- n ıle şölen ekıplennın yanndan ıtıbaren Türkıye'ye geleceklen bıldınldı TtKA'nın hazırladıgı progra- ma gore kutlamalar 20 mart pa- zartesı gunu heyetlenn Anıtka- bır'ı zıyaretlerıvle başlayacak Aynı gun kultur bakanlannın da katılacağı sempozyum düzenle- necek ve Kultur Bakanı Timur- çüı Savaş akşam saatlennde re- sepsıyon verecek 21 mart pazartesı gunu bakan- lanndakatılımıyla Ataturk Bul- van uzerınde. Sıhhıye'den TBMM ">e kadar geçıt resmı dü- zenlenecek ve parlamentonun bıtışıgındekı Mıllı Egemenlık Parkı'nda şolen ateşı yakılacak Bakanlar ve sanatçılann temsıl- cılen. once Meclıs Başkanı'nm daha sonra Cumhurbaşkanı'nın Nevruz'unu kutlayacak Ataturk Spor Salonu'nda saat 20 00'de duzenlenen programın açış ko- nuşmasını da programda bırde- gışıklık olmaması durumunda, Demirel ıle Başbakan Çıller'ın >apacaklan belırtıldı iran'ın Ankara Bu>ukelçılıgı Kultur Musteşarlığı da Nev- ruz'un tanhçesı vekulturlen bır- leştırmedekı oynadığı rol konu- sunda açıklamalarda bulunmak uzere bır toplantı duzenledı Cumhuriyet'e tıp özel ödülü lstanbul Haber Servisi - Istanbul Tabıp Oda- sı'nın (İTO) 14 Mart Sağlık Haftası etkınlıklen çer- çevesınde duzenledığı "14 Mart Sagiık Odulleri" dün I U Rektorlugu'nde gerçekleştınlen torende sahıplenne dağıtıldı İTO ozel odulune ıse Cumhu- nyet gazetesı değer goruldü Odul gazetemızçalı- şanlan adına tTO Genel Sekreten Dr Hüseyin De- mirdizen tarafından Genel Yavın Yonetmenımız OrhanErinç evenldı Ennçodulu Cumhunyetıl- kelennı dunden bugune taşıvan ve bugun de sur- duren Cumhunyet çalışanlan adına aldığını soyle- dı Jun odul gerekçesını. "71 Mİdır toplumumu7u düşunsel ve sanatsal olarak aydınlatan. çı/gısınden sapmadan, ilkelennden ödun \crnıeden bu fonksı- yonunu yenne getiren, vukselen degerler adı ai- Onda ulkemızde her alanda kırlennıe \¥ vozlaşma- nın alabıldığınce gerçeklılık kazandığı, basının he- dıye dağıhnayanşında bırbınnıçığnedığı bırortam- da sadece 'gazete' vermeye devam eden Cumhuri- yet gazetesi bu odule layık gorulmuşrur'" bıçımınde açıkladı Aynca "Sevinç Ozguner Ban$, Demok- rasi ve Insan Haklan odulu" Olağanustu Hal Bol- gesı nde gorev lı tum sagiık çalışanlan adma Dıyar- bakır Tabıp Odası Başkanı MahmutOrtaka>a\a "Prof.Dr. Nusret Fişek Tıp Hızmet Odulu", mıkro- bıyolojı ve halk sağlığı alanlannda çalışmalan bu- lunan ve 2? Kasım 1985'de yaşamını yıtıren Dr Muzaffer Akyol adına eşı Nuran \k>"ol a "Tıp Bi- linı Odulu" Doç Dr BerrakÇağlayanYeğen e Ba- sın-Yayın Özel Odulu "Mlim ve Şarlatanlık" adlı esenyle Doç Dr Huseyin Batuhan adına oğrencı- si MuzeyyenGüler e verıldı Basındalındakı odul- leri ıse Mıllıvet ten Metek Elitokıle AdllaOzsever, Hurrıyet ten Kadriye V uksel ıle atv'den Yonca Se- vim kazandı (Fotoğraf ERDOĞA.N KOSEOĞLU) VEF AT Kaysen eşrafından merhum Hasan ve Latıfe Karaer ın oğlu merhum Nımet ve Ahmet Altmışyedıoğlu nun damadı merhum Ahmet Alı ve Mehmet Karaer ın kardeşı merhum Av Mehmet Altmışyedıoğlu Hüseyin Altmışyedıoğlu Nuran Kuçukkemal ın enıştelerı Cem ve Can ın babalan Şukran Karaer'ın değerlı eşı Şaır BASIN İLÂN KUKUMU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA IN. KARAER 15 Mart 1995 gunu Hakk ın rahmetıne kavuşmuştur Cenazesı bugun (16 Mart 1995 Perşembe) Levent Camıınde kılınacak oğle namazını muteakıp Kağıthane Hasdal mezarlığında toprağa venlecektır Allah rahmet eylesın A İ L E S İ lngilizceyi çok iyi bilen reklam yazarı Muteber bır reklam ajansında en az ıkı yıl denevım kazanmış, lngılızce>ı çok ı>ı bıien reklam yazarlarının ayrıntılı bır c v lerını bıze fakslamalarını >a da elden ulaştırmalannı rıca edıyoruz Kanyerınıze Yaratım/FCB'de çok şe>ler katabılırsınız YARATIM/FCB REKLAM H1ZMETLERI VE TICARET AŞ OSMANBEY HALASKAR&A2I CADDESI NO 198 UAYA HAN KAT 7 ŞIŞLI 80220 İİTANBUL TLRKEY FAX 90(2 f2> 231 65 95 GALERI • ATÖLYE 293 89 78 (3HAT) VE F AT Basın llân Kurumu nun onyedı yıllık Genel Mudur Yardımcısı şaır yazar MUSTAFA N. KARAER 15 Mart 1995 gunu vefat etmıştır Cenazesı bugun (16 Mart 1995 Perşembe) Levent Camıınde kılınacak oğle namazını muteakıp Kağıthane Hasdal mezarlığında toprağa venlecektır Hatırası ebedıyen yaşatılacak olan Merhuma Allah tan rahmet kederlı aılesıne ve yakınlarına başsağlığı dılerız BASIN İLÂIM KURUMU NEDRET SEKBAN Resım Sergısı 8 Mart 8 Nısan Galeri Lebriz EytomCod AcıkHavoApl No 16/2 NısontoıTel (0212)240 22 82 ^UMITYAŞAR ASANATGALERISI Kadıko^ Şubesı TEKIN ARTEMEL Resım Sergısı 5 Mart 24 Mart 95 BogdotCod RIUMYSOİ NO 293/3 Caddebosta" Tcl [<5 216| 352 52 8 İ ŞEYMA REISOGLU NALÇAD u z e n l e m e "Muhabbetname" 9-31 Mart '95 SANAT G^LERUERj \bdı Ipekçı Cad \u 18 NışanUşı fcl 241 21 83 Nuri İyem AFA kıtabe\ ı GALERISI Bekar SoK 17 Takam Isianbu* Tel 249 22 18 TEM SANAT GALERISI FEVZİ KARAKOÇ Son3Gün VattorajCadPtolCtOıtıarE-saSc* " Nçrtsş JO!00lsBnl«İTe.SlJ124 06 5» Değerli ınsan. değerlı dost. odalarınıız Malı Danışrrtanı UĞUR EKİNCt'yi elim bir trafik kazasında yıtırdik Acımız sonsuzdur İSTANBUL TABİP ODASI İSTANBUL ECZACI ODASI \'ot Cenozesı bııgım (16 3 1W>) oğlt/ mıtııuzmdun umnı htıımahalle lepeustiı kumeSk Danı\sehınt Caııııı ııdeıı ka/dmlacakiır VEFAT Bılımler Akademısı şeref uyesı ve Isranbu) Unnersıtesı Cerrahpaşa Tıp Fakultesı emeklı oğretım uyesı Prof Dr MELİHA TERZIOGLU 14 Mart 1995 tanhınde \efat etmıştır Aılesıne ve Turkıye bılım camıasına başsağlığı dılenz Tl RKİYE BİLİMLER AKADEMISI BAŞKATNLIGI Değerlı Hocamız Prof Dr MELİHA TERZİOĞLU'nu kaybettık Acımız sonsuzdur İSTANBUL TABİP ODASI VEFAT Bdromu/un ]~! >~'')\ MUI sdyısındj k lyıtlı Avukat M.EKMEL ERBEN \/ı/ mcslckUifimı/ın ı.cnd/csi 1 / 3 1W^ (. unid gunu Ankdrd Kotdtcpe ( jmıı ndc kılırucdk oğle ıidmd/ını mutv..ıkıp ı-bcdı ıstırdhdtgdhıruı dclncdılcı.cklır Mcrhumd Idtırı Jan rdhmct kcjı.rlıjılcsinı.vc meslektd^ldnmı/d bd^sjglıgı dılerı/ l.sTVMU 1- IUKOM IU^K\M.IĞI DEMİREL VETO ETMİŞTİ Milletvekilleri kıyak emekliliği Meclis'ten geçirdi ANK4RA (Cumhurivet Bürosu) - TBMM Plan ve Büt- çe Komısyonu, Cumhurbaşka- nı Süleyman Demirelın veto gerekçesını dıkkate almadan kıyak emeklılıkle ılgılı yasayı aynen kabul ettı Mılletvekıllen, komıs>onda yapılan goruşmelerde Cumhur- başkanı Demirel ve basını ağır bırdılleeleştırdıler ANAPAn- kara Mılletvekılı Mehmet Nedim Budak, Cumhur- başkanı'nın bası- nın etkısınde ka- larak yasayı veto ettıgını one sur- du Demırel'ıso- rumsuz sıyaset yapmakla suçla- yan Budak, bası- nı da kendını par- lamentonun üs- tunde görmekle ıtham ettı Yapılan goruş- melenn ardın- dan, polıslenn a- daylıktageçınlen surelennın kıdem suresının be- lırlenmesınde esasicabul edıl- mesıne ılışkın yasanın ıçensın- de yer alan kıyak emeklılıkle ılgılı hükum aynen kabul edıl- dı Yasaya gore, daha once çıka- nlan ve Anayasa Mahkemesı tarafından ıptal edılen kıyak emeklılık yasasına gore kendı- lenne aylık bağlanan eskı mıl- • TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu. Cumhurbaşkanı Demirel'in veto gerekçelerıru dikkate almadan kıyak emeklilıkle ilgilı yasayı aynen kabul etti. Demırel ıkınci kez veto edemeyerek yayımlamak zorunda kalacak. letvekıllen, dul ve yetımlenmn bu av lıklan kazanılmış hak ka- bul edılecek ve aynen odenme- yedevamedılecek TBMM Ge- nel Kurulu'ndada aynen kabul edılmesı beklenıyor Bu du- rumda, Cumhurbaşkanı Demı- rel yasayı ıkınci kez veto ede- meyerek yayımlamak zorunda kalacak TBMM Başkanı Hıisamettin Cindonık. yaptı- ğı yazılı açıkla- mada. mılletve- kıllennın emek- lılık surelennın kadınlarda 20, erkeklerde 25 hızmet yılı oldu- gunu, bu genel ve temel kuralınde- g ı ş m e d ı ğ ı n ı , Meclıs'te yapılan ve basında "kı- vak emeklflik" olarak adlandın- lan son duzenle- menın sadece geçmış haklann korunması ıle sı- nırlı oldugunu belırttı Cındo- ruk. "Milletvekilleri ile yasama organı eski üveleri ve bunlar- dan olenlerin dul ve vetimlerine yeni bir hak getirümemektedir" dedı Turk Parlamenterler Bırlıgı de. "kj'yak emeklilik" yasasını eleştıren basını, "körûleme propagandalarına uymakla" suçladı Yargıtay, Cumhuriyet hakkında açılan tazminat davasmın reddini onayladı Fethullah Gülen davasına ret ANKARA (Cumhurivet Bü- rosu) - Yargıtay, Fethullah Gu- len ın "Tarikatliseleri"başlık- lı haber nedenı>le gazetemız hakkında açtıgı tazminat dava- sının reddını onayladı Gazetemızın 5 Ağustos 1993 tanhlı sayısında "Tarikat lisele- ri" başlıgıyla ya>ımlanan ve Fethullah Gülen yandaşlannın ılkokul mezunlan arasından seçtıklen ogrencılen kendı de- netımlenndekı Nılufer Fatıh Samanvolu. Yamanlar ve Ser- hat adlı özel lıselerde unıversı- teye hazırladıklan belırtılen ha- ber uzenne açılan tazminat da- vasını, Izmır 6 Aslıye Hukuk Mahkemesı reddetmıştı Fet- hullah Gulen'ın kışılık haklan- na hakaretedıldıgı gerekçesıy- le 200 mılyon lıralık manevı tazminat ıstemıyle açılan dava- da. mahkeme heyetı yazıdakı tumcelenn eleştırı sınırlannı aşmadıgına karar verdı Mah- keme karannda. Fethullah Gu- len"ın benımsedıgı ve temsıl et- tıgı goruş ve duşuncelen kamu- oyuna aktardıgı, bu bılgılere karşı belırlı smırlarıçmdeeleş- tın yapılabılecegı ve bu yonde yapılan yayınlann da doğal kar- şılanması gerektıgı bıldınldı Izmırö Aslıye Hukuk Mah- kemesf nın soz konusu gerek-' çelerle davayı reddeden karan- nı Yargıtay 4 Hukuk Daıresı de onayladı Gazetemız eskı Yazıışlen Muduru Celal Başlangrç, mu- habırler Gunduz İmşir, Ahmet Şık ve Levent Gencelli hakkın- da açılan davaya gazetemız avukatı Fikret tlldz tarafından hazırlanarak venlen yanıt dı- lekçesınde, Fethullah Gulen'ın kamuoyuna açıkladığı goruşle- nn çeşıtlı gazetelerde yayımla- nan yazılarda da tartışma ko- nusu oldugu vurgulandı Dılek- çede. 3 Kolordu Komutanlıgı 66 Mekanıze Tumen Komu- tanlıgı'nın28 Kasım 1987gun- lu rapor ekınde bır emır yayım- landıgı ve 2000'e Doğru dergı- smde yayımlanan bu emre go- re, Fethullahçılara karşı ordu- nun uyanldıgı kaydedıldı Emırde. Nurcu kesımın faalı-i yetlenne karşı dıkkath olunma-j sı gerektıgı ve nasıl orgutlen-j dıklen yonunde bılgıler v enldı-J gı kaydedıldı j Dılekçede, 12 Eylul 198« sonrası İzmır ve Ege Bolgesı! cıvannda etkın olduklan kabulj edılen Fethullah Gulen ıle arka-j daşlan hakkında soruşturma| açıldıgı, kovuşturmanın takıpn sızlıkle sonuçlanmasına karşıni elde edılen kıtap ve kasetlennj Nurculuk propagandasında) kullanılabılecegı duşuncesıylej Sıkıyonetım Mahkemesı tara-l fından "müsaderealtına alındı-• ğı" belırtıldı i Yanıtta şu gorüşler kaydedıl-J dı ; " Açıklanan haber ve belgeler çerçevesınde basın, görevini ye-i rine getinniştir. Herhangi bir' kişi veva oğretim kurumununj kamuovıı önunde kuçuk duşu- rulmesi veva kişilik haklanna sakdın yoktur. Çunku gerçekle- re dayaîı bilgikrie hanrlanan bu haber bakımından ortaya ko- nan gerçek, cumhurivet ve laik- lik ilkelerine aykın olan tum davranış ve çahşmalara kamu- oyunun ilgısi bulunduğu için halkı bilgilendirmek amacryla' yayunlanmıştır." Ozel Yamanlar Lısesı'nı ışle-' ten Şelale Ozel Egıtım Yayıncı- lık Tıcaret AŞ'nın aynı haberle ılgılı olarak açtıgı davada I mıl-J yar lıralık manevı ve 50 mılyon' lıralık maddı tazminat talebı de, Izmır 12 Aslıye Hukuk Mah-] kemesı'nce reddedılmıştı * OLAYLARIN ARDEVDAKt GERÇEK • Baştarafı 1. Sayfada gorev yapmakta olduğu ızlenı- mını yaratmaktadır Hangı yo- netım basamağında olursa ol- sun hıçbır devlet gorevlısının boyle bır ızlenım doğmasına yol açacak davranışta ya da sıyasal tercıhte bulunmaya hakkı yoktur Ancak geldığımız nokta boyle bır tercıhın, polı- sın kadrolaşmasında yapıldı- ğını gostermektedır Gerek Sayın Başbakan'ın, gerek Sayın fçışlerı Bakanı'nın yaptıklan açıklamalarda, btın- dan once başta Sıvas olmak uzere yaşanan acı olaylar son- rasında soylenenlerle ortuş- mektedır Sorumluluk, halka açıklama yaparken "dış mıhraklann tah- rıkınden" soz ederek zaman zaman polıtıkada da uygula- nan "topu taca atmak" gıbf kolay bır yola sapmak değıl% bu dış mıhraklann kım ya da kımler oldugunu belırterek' halka bılgı vermek olmalıdır.» Hukumetın, konu ılecıddı ola-< rak ılgılenmedığı kanısınıri oluşmasında, ızlenen kolayci tutumun da payı vardır j Olaylann daha da korkunçj boyutlara ulaşmaması ıçın ul-; kenın tek guvencesı, hangf dın, ırk ve mezhepten olursaj olsun, bırlıkteyaşamanındoğ-; ruluğuna ve geçerlığıne ınan^ mış halkın sağduyusudur ; Içınde bulunduğumuz or-* tamdan çıkabılmemızı de, oy^ nanmak ıstenen oyunu sağ-î duyu ıle değerlendırmemız va! sağduyu ıle davranmamızj sağlayacaktır Kuçuk grupla-J rın tahrıklerıne kapılmaktan{ kaçınmak zorundayız Bu or-| tamda er* geçerlı onlemın "sağduyu" olduğu bır kere; daha gorulmuştur < •••< Surucu belgemı kaybettım, hukümsuzdur \EDtME ERGENÇ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle