25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
r16 MART 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER NOTLAR Provokatör fazla mesai yapıyor AYDIN ENGtN Gazi Mahallesi'nden gazete- ye döndük. Daha önce tsmetpa- şa Caddesi'ni iki ucundan ka- patan büyük barikatlann ara- sında saatlerce dolanmıştık. Cemevi'nde Alevi önderlerle görüşmüştük. Barikatın içinde. Cemevi'nin çevresinde bin do- layında insan vardı. Bızcileyin gide gele yöreye iyiden iyiye aşina olmuş biri için "mûi- tan"larla sade yurttaşlan ayır- mak artık zor değil. Açıkça gözledik. llk günün coşkusu, yerini belirgin bir kedere, yor- gunluğa, 'nereye varacak bu işin sonu'na bırakmiştı. Daha kestirme söyleyelim: u Gazi Mahallesi'nde direniş bttmiştL" "Diremşe devam" çağnlan yankısız kalıyordu. Daha dün sıkılı yumruklan ile barikat ba- şındakilere iman tazeletmek ' için sloganlar atan "mühanla- ra" uyarak yumruklannı ace- mice sıkıp slogan söyleyen ye- ni yetme semt delikanlılan ak- şamüstü oynanacak Galatasa- ray ve Fenerbahçe maçlannı tartışıyorlardı. Cemevi'nde Alevi liderler cenazelerini alıp kazasız bela- ' sız gömme derdindeydıler. Da- ha küçük çocuklar "Gazeteci abi be! Okullar yann açıür mı abi be?" diye soruyorlardı. Ayaz gitgide keskinleşiyordu. Bizim Halil Nebiler soğuktan morarmış, bu tûr olaylarda ka- şarlanmışlığın umursamazlı- ğıyla "Yürû abi dedi.dönelim gazeteye, bu iş bıtmiş," Yeni ölümlere, yenı kınmla- ra tanık olunmayacağı güveni ile döndük gazeteye. Yazıişlerinde her zamankı gi- bi "Abi şu yazuu geciktirmeden versene" dıyeceklerdıye düşü- nüyorduk. "Ümraniye'dededi- ler, Ümraniye'de patlak verdi otaylar. Dört ölfi, otuzu aşkın varalı. Orada da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Gitsen yasağı delersin belki abL." Gazi Mahallesi lstanbul'un bir ucuysa, Omraniye de öteki ucu. Şimdi çıksak en az iki sa- at sürer yol... llk düşüncemiz buydu. Bir tür meslek bozul- ması. Terörii, teröristi, kanı, ölûmü kamksama; duyarlılığın sakatlanması. tepkilerde hedef sapması. Öfke seli daha sonra geldi. Gazeteci gibi değil. Bu ülkenin yurttaşı gibi; bu ülkenin na- muslu, özgürlükten yana bir yurttaşı gibi; sıkıyönetimlerden ölümüne nefret eden bir de- mokratı gibi... Besbelli provo- katör fazla mesai yapıyor bu- günlerde. Ümraniye'de önceki günkü olaylan protesto etmek için yü- rüyüşe geçenlere, bir okul du- vannın dibine çökmüş seyre- derken, birden ayağa kalkıp, ta- bancalannı çekip. hedef göze- terek ateş açan yedi katil fazla mesai yapıyor. Üç gün önce Gazi Mahallesi'nde miydiler, yoksa vardiya mı değişti? Bun- lar yeni vardiyanın görevlileri mi? Pekalâ. Öfkeyi gemleyelim. Akıl yönlendirsin bizi. Herkes görevini yapsın. Bizim görevi- miz okuyucuyu olup bitenden haberdar etmek. Haberleri be- cerebildiğimizce eksiksiz ve olduğu gibi yansıtmak. Halkın haberalma özgürlüğünü somut- lamak, gerçekleştirmek. Bız görevimizi yapacağız. Bu yazı biter bitmez Umranıye'nin yo- lunu tutacağız. Gece uzun. So- kağa çıkma yasağı delınir mi. delinmez mi; basın kartı aynca- lığı ışler mi, işlemez mi bilmı- yoruz. Ama görevimizi yerine getırmek için yapmamız gere- ken neyse onu yapmaya çaba- layacağız. Peki bu ülkenin yönetiminı üstlenen hükumet görevini ya- pacak mı? lçişleri Bakanı üst- lendiği asayişi sağlama, yurt- taşlann can güvenliğini koru- ma, katilleri yakalama görevi- ni yerine getirecek mı? (Istifa da görev yapmanın bir biçimi- dir). Sosyal demokrasi, bakan- lık pazarlığından çok daha önemli ideolojik sorumluluk- lan olduğunu kavrayacak ve üstlendiği görevi yerine getire- cek mi? Yurttaşlık hakkının ka- zanılması ve savunulması an- lamına gelen sivil toplum yan- daslan tribünde mi oturacaklar. olup biteni kanaldan kanala ha- ber zapping'i yaparak mı iz- leyecekler, "Nereye gidiyoruz yahu, cık, cık, cık" mı diyecek- l 7 Ümraniye'de lıalka ateş açılclı Olaylan protesto için yürüyen kalabalığın üzerine sivil kıyafetli bir kişi ateş açtı. Pazar gününden bu yana 30 kişi öldü tstanbul Haber Servisi - Geçen pa- zar günü Gaziosmanpaşa'da Alevilerin gittiği kahvehaneler ve bir pastanenın taranmasıyla başlayan olaylar dün Üm- raniye'ye sıçradı. Saldınlan protesto amacıyla yürüyüş yapan halkın üzerine ateş açılması sonucu 4 kişi öldü, 4'ü ağır 16 kişi yaralandı. Geçen pazar gününden bu yana yaşanan olaylarda ölenlenn sa- yısı 30'a yükseldi. Olaylar, askerlerin de\reye girmesiyle duruldu. Görgü ta- nıklan. ilk ateşin, grubun içinde bulunan ve sıvil polis olduğu öne sürülen 'Ulkû- cü Turan' lakaplı kişi taraftndan açıldı- gını öne sürerek yetkililere ihbarda bu- lundular. îstanbul Valiliği ise yaptığı ya- zılı açıklamada, polisin üstüne binalann çatılanndan ve grubun içinden bir kişi tarafından ateş açıldığını belirterek Üm- ranıye'deki olaylarda emniyet görevlile- rinin ihmali bulunup bulunmadığının anlaşılması için soruşturma başlattı. Olaylar üzerine Ümraniye'de Mustafa Kemai. Istiklal, Namık Kemal ve Üskü- dar'da da Ömek Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu mahalleler- deki okullar tatil edildi. Gaziosmanpa- şa'da ise bugün saat 06:30'dan ıkibaren sokağa çıkma yasağı kaldmldı. lstanbul'da dün binlerce ınsan çeşitlı semtlerde yürüyerek saldınlan protesto etti. Gazi Mahallesi'ndekı olaylarda ölenlerin cenazeleri geniş güvenlik ön- lemleri altında ailelerine teslım edildi. 2 cenaze Alibeyköy, 6 cenaze Gazi Mezar- lığı'na gömüldü. Gazi Mahallesi'nde 3 gündür barikatlar arkasmda direnen gös- tencı gruplar da askerin devreye girme- siyle dağıldılar. Barikatlar temızlendi. Geçen pazar gecesi Gazıosmanpaşa Gazi Mahallesi'nde 5 kahve ve birpas- tanenin, kimliğı belirsiz kişilerce oto- matik sılahlarla taranmasından sonra başlayan olaylar dün de sürdü. Pazarte- si akşamı sokağa çıkma yasağı ilan edi- len Gazi Mahallesi'nde dün sabaha ka- dar süren sakin hava. polis panzerlerinin saat 05.00 sıralannda Cemevi'nin yakı- nından çevreye ateş açmasıyla gerginleş- ti. Mahalle sakinleri geceyi evlerindege- çırirken, bazı gnıplann oluşturduğu ba- rikatlarda ise ateşler yakıldı. Barikatla- nn arkasında bekleyen gruplar uzlaşma- ya yanaşmazken, Alevi derneklerinin temsilcileri ile asken yetkılilerarasında "değerlendirme toplanösı" yapıldı. Ha- cı Bektaş-ı Velı Kültürünü Tanıtma Der- neği Başkanı Hüseyin GûJen ve diğer dernek yöneticileri ile 1. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Rıza Küçükoğlu, saat 10.30'da barikatlarda bir araya gel- diler. Gülen aynca olaylar sırasında kay- bolduğu öne sürülen 400 kişinin bulun- ması için devletin yardım etmesı gerek- tiğini söyledi ve gözaltındaki kişilerin serbest bırakılmasını istedi. Tuğgeneral Küçükoğlu ise barikatlar kaldınlıpbanş ve huzur ortamı sağlandıktan sonra ka- yıplarkonusunda valiliğe gidilebileceği- ni söyledi. Bu gelismeler yaşanırken uçakla An- kara'dan Istanbul'a gelen CHP Genel Başkanı HikmetÇetin, CHPGenel Sek- reteri Adnan Keskin ve bir grup millet- vekili ile Çankaya Belediye Başkanı Do- ğan Taşdelen'den oluşan CHP heyeti de Gaziosrnanpa$a'dakiola\lardaöleıılerden6'sı dün Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Askerierin devreye girmesiyle cenaze töreni olaysızgeçtL(AHMET ŞIK) ÜniversüedeJİTEM'ti faşlarticıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (OD- TÜ) dün protesto gösterisi yapan öğren- cilerin kampusta alıkoyduklan sılahlı bir kişinin üzerinden "JİTEM - Jandarma Istihbarat ve Terörle Mücadete Birimi" olarak adlandınlan Jandarma Genel Ko- mutanlığı İstihbarat Merkezi'nde çalıştı- ğına ılişkin kimlik kartı çıktığı savlandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) dün çıkan olaylarda öğrenciler, kampusa sivil polis alınmasını protesto ettiler. Sabah saat 10.00 sıralannda kam- pusta bulunan bazı kişilerin kendilenni iz- lemesmden rahatsız olan öğrenciler, 3 ki- şinin çevresini sararak kimlik kontrolü yapmak istediler. Bu kişilerin karşı koy- ması üzerine öğrenciler, ODTÜ'de bulu- nan jandarma karakoluna haber vererek kimlik saptaması yapılmasını ıstedıler. Jandarma Uzman Çavıış Ülkü Yahzı adı- na düzenlenen kimliğın bulunmasının ar- dından yapılan incelemede, Yalızı'nın üzerinde bir tabanca bulunduğu öne sürüldü. Diğer iki kişi kaçarken Yalızı. jandarmanın müdahalesi sonucu öğrenci- lerin elinden alındı. Öğrenciler. kampusa silahlı kişilerin alınmasını protesto etmek amacıyla rektörlük binasına gıttiler. Rek- törün öğrencilerle görüşmeyi reddetmesi üzerine öğrenciler rektörlük binasının karşısındaki yollara barikat kurarak ula- şımı engellediler. Daha sonra saat 18.00 sıralannda yürüyüşe geçen öğrenci gru- bu kampus içinde slogan atmaya başladı. "Paralı ögretime hayır", "ODTÜ faşizme mezar olacak" sloganlan atan öğrenciler saat 19.15 sıralannda dağıldılar. Asken bırimler tarafından "resmi" varlığı kabul edilmeyen JlTEM'in adı, söz konusu istihbarat biriminin kurucu- lanndan olan Binbaşı Ahmet Cem Erse- ver ile 3 arkadaşının Ankara'nın çeşitlı bölgelerinde ölü olarak bulunmasıyla du- yulmuştu. Ersever'in JlTEM'e ilışkin açıklamalan Aydınlık gazetesinde ya- yımlandıktan sonra, Kaynak Yayınlan tarafmdan kıtap halıne getırilmişti. UNIVERSITE ADAYLARI 2000'li yılların ^ ..* Öğrenim Merkezt Bakırköy'de.^T . ^I î i2000 li Yılların Dershane Modeli ile Celeceğin Üniversitelerine Doğru... ^levcut örneklerinden farklı, belli kahplan Sişmaya yöneük oiarak yapılandık. Kurumsal jcîmlîk, organtzasyon modeli, yönetim anla- yışı, iletîşim teknolojisi ve mekân tasanmı ile !2000' li yılların projesini sizin için hazırladık. KendinizİSınıriamaym, Ekolde Limit Yok! ANKARA^DA GUYENLIK TOPLANTISI GenelkurmayMan hükümete uyarı O Z E D E R S H A N E S I Incirli Caddesi No: 55 34740 Bakırköy, îstanbul (Incirli Sineması karşısı) Telefonlar: 660 11 55, 660 11 56, 660 05 09, 660 05 10 Fax: 583 05 07 ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)- tstanbul 'da Alevi yurttaş- lara yöneltilen saldınnın ardın- dan gelişen olaylar üzerine Ge- nelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayu Başba- kanlık'ta yapılan "güvenlik top- lanOsrnda hükümetı istihbarat konusunda uyardı. Karadayı, olaylann. "aktif istihbarat çahş- masıyla" önlenebıleceğıne dik- kat çekti. Başbakan Tansu Çilkr başkanhğında yapılan toplantı- da, lstanbul'un tümünde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi öne- risi reddedilirken Alevi yurttaş- lann yoğun olarak yaşadığı has- sas iller başta olmak üzere. bü- tün valiliklerin, gelışebilecek olaylara karşı tedbirli olunması konusunda uyanlması kararlaş- tınldı. Tahriklerin "dış bağlanû- h" olduğu görüşünün ağırlık ka- zandığı toplantıda, adı telafuz edilmemesine karşın, olaylarda Yunanistan desteği olasılığı ıma edilirken "taşeron örgütterin" devrede olduğunun altı çizildi. Dün Başbakanlık'ta Çiller başkanhğında "güvenliktoplan- tBi" yapıldı. Toplantıya, Genel- kurmay Başkanı Orgeneral Ka- radayı'nın yanı sıra lçişleri Ba- kanı Nahit Menteşe, Adalet Ba- kanı Mehmet Moğuhay. Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dö- nen. MGK Genel Sekreteri Or- general Doğan Bayazıt, Jandar- ma K.urmay Başkanı Korgene- ral Yalçın Ertem, Başbakanlık Müsteşar Vekili AliNaciTuncer, Genelkurmay Plan ve Harekât Başkanı Tümgeneral Orhan Yö- ne>f , Başbakan Askeri Danışma- nı Tümgeneral Çetin Erman, Içışlen Bakanhğı Müsteşan Be- kir Aksoy, MlT Müsteşan Sön- mez Köksal, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar ve Dışiş- leri İstihbarat Daire Başkanı Ec- vet Tezcan katıldı. Cumhuriyet'in aldığı bilgile- re göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral İCaradayı. gelişen olaylar konusunda istihbarat ek- sikliğine dikkat çekerken, geniş bir koordinasyon içinde aktif ha- ber alma çalışmasının olaylan önlemede etkilı olabileceğine işaret etti. Polisin. göstenler sı- rasında daha "hidalli" bir tavır sergilemesi gereğı üzerinde du- rulurken asken birlıklerin. "sivil güvenlikgüçlerininyetmediği ve başka seçenek kalmadığı du- rumlarda" dev reye girmesi üze- rinde duruldu. Olaylann geliş- mesi durumunda alınabilecek önlemlere değinılen toplantıda Türkiye'nin gümrük bırliğine karşı çıkan dış odaklara dikkat çekilirken Yunanistan'ın Türki- ye'ye karşı tutumu ima edilerek. olaylarda dış destekli taşeron ör- gütlerin dev rede olduğu belirtil- di. Güvenlik toplantısına katılan bürokratlann, bölgesel olarak uygulanan sokağa çıkma yasağı- nın lstanbul'un bütününe yayıl- masına gereksinim duyulup du- VTilmayacağı sorusu üzerine îçişlen Bakanı, tstanbul V'alisı Hayri Kozakçıoğlu ile telefon görüşmesi yaptı. Kozakçıoğ- lu'nun. kentin bütününde soka- ğa çıkma yasağı ilan edilmesine gerek olmadığını bildirmesi üzerine bu seçenek "şimdilik" değerlendirme dışında tutuldu. Toplantıdan sonra Çorum. Kah- ramanmaraş. Sıvas gibi Alevi yurttaşlann yoğun olarak yaşa- dıklan kentler başta olmak üze- re bütün il valilikleri. gelişebile- cek olaylara karşı uyanldı. Çiller toplantının ardından yaptığı açıklamada. "Devletimiz güçlüdür. Her türlü sorunun üs- tesinden gelebilecek güçtedir. Eğer güvenlik güçlerine sahip çüunazsak devlet güçsüz kahr" dedi. Gaziosmanpaşa'ya giderek Kayrnakam- lık'ta yetkililerden olaylann gelişimiyle ilgilı bilgi aldı. Heyet daha sonra olay- larda yaralananlan Gazıosmanpaşa Has- tanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bu arada cenazelenn bulunduğu Cer- rahpaşa'daki Adli Tıp Kurumu Mor- gu'nun önünde sabah saatlerinden itiba- ren yoğun güvenlik önlemleri alındı. Olaylarda yaşamlannı yitiren on kişinin cenazesi dün ailelerine teslim edildi. Ai- leler güvenlik önlemleri altında cenaze- leri aldılar. tkı kişi Alibeyköy Mezarlı- ğı'na, bir kişi de Avcılar Mezarlığı'na gömüldü. Önceki gece Gaziosmanpaşa Fatih Caddesi üzerinde bir arabaya mo- lotofkokteyli atılması sonucu yaşamını yitiren ŞefikaSevim'in cenazesi de aile- sine teslim edildi. 6 cenaze ise doğrudan Gazi Mahallesı'ne gö- türüldü. Cemevinin önünde topla- nan yaklaşık 5 bin kişinin katıldı- ğı bir törenle cenazeler Gazi Me- zarlığı'na gömüldü. Cenaze töre- ni sırasında polis mahalleye so- kulmazken askeri birliklerönlem aldılar. Cenaze törenine katılanlar mezarlıktan Cemevı önüne kadar yürüdükten sonra olaysız şekilde dağıldılar Olaylarda yaşamlannı yitiren- ler toprağa verilirken tstanbul'un çeşitlı semtlerinde de protesto yü- rüyüşlen yapıldı. Okmeydanı, Kâğıthane ve Piyalepaşa'da yak- laşık 20 bin kişi toplandı. Bu böl- gelerde yürüyen ve slogan atarak saldınlan protesto eden Aleviler daha sonra olaysız şekilde dağıl- dılar. Ancak Piyalepaşa'da küçük gruplann zaman zaman polise taş attıklan ve yuhaladıklan belirtil- di. Pek çok semrte de Alevi yurt- taşlar ile olaylan protesto edenler dükkânlann kepenklerinı kapat- tılar. Saat 15.00 sıralannda olaylan protesto amacıyla Ümraniye'de toplanan 200 kişi. E-6 karayolu- nu trafiğe kapatmak istedi. Poli- sin buna izin vermemesi üzerine grup yenıden mahalleye dönme- ye başladı. Bu sırada tstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir'ın telsız- den sesi duyuldu. Menzir, sık sık polislerin ateş açmamasını ve gruplar içinden açılan ateşe kar- şılık vermeyip sağduyulu davran- malannı istedi. Buna karşın 15.30 sıralannda grubun üzerine ateş açıldı. Görgü tanıklannın anlattıklan- na göre Mustafa Kemal Mahalle- si'nde toplanan yaklaşık 200 ki- şılik bir grup, saldınlan protesto eden sloganlar atarak mahalle merkezinde bulunan 30 Ağustos tlkokulu önüne geldi. Tam bu sı- rada grubun içinde bulunduğu be- linilen sıv il gıysıli bir kişi silahla ateş etmeye başladı. Çok sayıda kişi kanlar içinde yere düştü. Çı- kan arbedede polislerin de ateş açtığı ve meydanın çevresinde bu- lunan bazı sivil gıysili kişilerin de halkın üzerine ateş açtıklan öne sürüldü. Bir anda savaş alanına dönen meydanda bir yandan ya- ralılar taşınmaya çalışıhrken di- ğer yandan gruplar içinden poli- se taş ve sopa atılmaya başlandı. Polisin de buna ateşle karşıhk \er- diği belirtildi. Gruplar 30 Ağus- tos tlköğretim Okulu'nun önüne sıkışınca barikat kurmaya başla- dılar. Askeriyenin devreye girmesi- nin ardından polısler geriye çe- kildiler. Bankatlann arkasında bekleyen yurftaş,lar askeri yetkili- lere, grup içinden ateş açan sivil giysıli kişıyi tanıdıklannı veoya- kalanana kadar bölgeyı terk etme- yeceklerini söylediler. Çatışma sı- rasında yaralananlan Özel Ümra- niye Kliniği. Haydarpaşa Numu- ne ve Göztepe SSK Hastane- si'nde tedaviye alındılar. Hakan Çabuk. lsmail Baltacı. Hasan Tu- yan ile Ismihan Yüksel kurşun ya- ralanyla öldüler. Yaralananlardan bazılannın adlan şöyle: Z«ldye Akpınar (ağır yaralı), Emine Olay (ağır yaralı). Mahir Kurt (ağır yaralı), Yıbnaz Çolak (ağır yaralı), NurcanOzban(ağır yaralı). İlhan Süran (ağır yaralı), Aysun Kalender (ağır yaralı), ls- mail Salam, Mehmet Emin Güler, A\sun Kaban. TOPLANTI 5 SAAT SURDU Bakanlar Kurulu'nda olağanüstü hal gündeme gelmedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan TansaÇller'in başkanhğında dün saat 21.00'de başiayan ve gece saat 01.00'de sona eren Bakanlar Kurulu toplantısında ağırlıklı oiarak lstan- bul'da meydana gelen olaylar değerfendinldı. Toplantıda, aynca etnık bakımdan hassas olan bölgelerin durumu ile istihbarat ve polis teşkilatının durumunun da gündeme geldiği ögrenildi. Ba- kanlar Kurulu toplantısmdan önce yapılan iç güvenlik toplantı- sına da katılan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dfeen, Cum- huriyet' in sorusu üzerine. Bakanlar Kurulu toplanosında. olağa- nüstü hal ve sıkryönetim konulannın gündeme gelmediğini be- lirterek " B ^ e bhr jey akhmora ucuad*o bie geçmedi. Sivil oto- Hassas bölgeler ve istihbaratm daha gûçlü hale getirilmesi ko- nulannm da ele almdığı toplantıda. demokratik kuruluşlarla iş- birliği yapmanın önemine de değinildi. Bakanlar Kurulu toplan- tısında Nevruz konusunun da görüşüldüğü ögrenildi. Nevruz'un sadece bir Kürt ba>Tamı olarak değil, bundan böyie tüm Türki- ye'de kutianmasınm kararlaştınldığı toplantıda, Kültür Bakanlı- ğı'nın öncülüğünde çeşitli etkinliklenn düzenlenmesi konusun- da dagörüşbirliğiııe vanidığı bildirildi. Bakanlar Kurulu toplan- tısına ilışkin aynntıh açıklamanın bugün Devlet Bakanı ve Hü- kûmet Sözcûsü Yıkhnm Aktunatarafından yapılması beldeniyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle