25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 16 MART 1995 PERŞEMBE 14 KULTUR Kuruç'tan bakana tazminat davası ANKARA (AA)-De\let Tıvatroları Genel Muduru Prof Bozkurt Kuruç'un. "Devlet Ti- yatrolan Genel Mudürluğıı gorevinden alın- masTna ılışkın "vunıtmenın durdurulması** kararlannı uvgulamadıgı gerekçesı>le Kultur Bakanı Tinıurçin Savaş hakkında açtığı 100 mılyon lırahk tazminat davasına de\am edıldı Ankara 21 Aslı>e Hukuk Mahkemesı'nde gorulen da\anın bugunku duruşmasına da\a- cı Kuruç"un avukatı Prof Metin Günday ıle da\ah Bakan Savaş'ın avukatı Galıp Orhun katıldı Duruşmada davacı a\ukatı Prof Gunday beyanlannı vazılı olarak mahkemeve sundu Soz alan davalı a\aıkatı Galıp Orhun ıse DT Ge- nel Muduru Bozkurt Kuruç un vılbaşında es- kı gore\ ıne donduğunu belırterek, bu konunun dıkkate alınmasını ıstedı Da\ acı a\ ukatı Metin Gundav da\ a konusu- nun Kuruç un gore\ınden alınması ve daha sonra \enlen mahkeme kararlannın uygulan- marnası ıle ılgılı olduğunu belırterek, dava ıle Kuruç'un gore\e donmesrnın bır ılışkjsı bu- lunmadığını soyledi Mahkeme başkanı davacı Kuruç'un ekono- mık \e sosyal durumunun araştınlması ıçın ça- lıştığı kuruma vazı yazılmasını \e davalı avu- katına davacı avukatının mahkemeye sundu- ğu vazılı beyanlanna karşı beyanda bulunma- sı ıçın sure venlmesını kararlaştırarak. duruş- manın ılen bırgunebırakıldığmı açıkladı Mahkeme kararlan uygulanmadı Kuruç'un avukatı Prof Metin Gunday tara- fından hazırlanan dava dılekçesınde Prof Boz- kurt Kuruç un Dev let Tıvatrolan Genel Müdu- rü olarak gorev yapmakta ıken 22 Mart 1994 tanhlı "Müşterek kararname" ıle bu gorev ın- den alınarak yenne Tamer Levent'ın atandığı belırtıldı Dılekçede şoyle devam edıldı "Mırvekkılim, görevden alınmasına ilışkın 'müşterek kararnamenın' ıptalı ve 'vürutme- nin durdurulması' ısterrmle Danıştav 5. Daıre- si'ne da\a açmıs ve 11 Mavıs 1994 tanhınde da- va konusu ışlemın durdurulmasına karar verü- mıştır. Bu karar ıle muvekküım. Kultur Baka- nı Tîmurçın Savaş'ın 28 Temmuz 1994 tanhli 'olunı' üe gorevine ıade olunmuştur. Ancak, muvekkılım goreve ıade olunma- sından çok kısa bır sure sonra davalı tara- fından 5 Ağustos 1994 tarıhlı işlemle, venı kurulan Antalva Bolge TiyatrosıTnda sa- natsal etkinlıkler ve kuruluş çalışmalanna katkıdabulunmakuzere 15gunsurevle \n- talva'da gorev lendınlmıştir. Muvekkilim ta- mamen ıvınıvetiv le hareket ederek bu gore- ve gıtmiştir." Bu gorev ın sonunda da davacı Bozkurt Kuruç'un > ıne 15 gunluk geçıcı bır go- rev le Dıyarbakır da gorev lendınldığı bıldınlen dılekçede "Danıştav 5. Dairesi'ninverdiği'vü- rutmevı durdurma' karannı etkısız kılma vo- lundakı ıradesını davalı taraf açıkça ortava koy- muştur" denıldı Dılekçede aynca, Kuruç'un bu uygulamalar ıle süreklı olarak gorevinden uzaklaştınlmak ve yuruttneyı durdurma karannın etkısız hale getınlmek ıstendığı öne surulerek ıkıncı geçı- cı gorev lendırme ışlemının ıptalı ve >urutme- nın durdurulmas! ıstemıyle Ankara 3 Idare Mahkemesı'ne dava açıldığı ve mahkemenın yurutmeyı durdurma karan verdığı belırtıldı KÜLTÜR • SANAT Füsun Onur'un kişisel sergisi Maçka Sanat Galerisi'nde Bir duyarbhk arayışı.-NECMİ SÖ1VVIEZ Çalışmalannda nesnelenn ve mekânlann ıçsel ozellıkJennı ele alarak sıradışı bır sov- lem gelıştıren Füsun Onur'un Maçka Sanat Galensı'nde açılan son kışısel sergısı. sanat- çının şımdıye dek gerçekleştırdığı en saldır- gan ışı olduğu ıçın uzennde "fazlaca" durul- ması gereken bır nıtelığe sahıp Onur'un **Ka- dans" ısmını verdığı bu mekân duzenlemesı (ınstallatıon) son derece yalın hatta basıt de- nılebılecek malzemelerle gerçekleştınlmış Sergının govdesını oluşturan malzemeler. as- lında Maçka Sanat Galensf nın demırbaşlan Yanı galennın her sergıde kullandığı resım as- ma çubuklan kuçuk oturma unıtelen lamba- lan kulluğu Galerileri keskiıı bir tarzla eteştiriyor Galennın vıllardan ben kullandığı malze- melen sanatçı son derece ıronık bır yaklaşım açısıyla ele alarak. sanatın ızleyıcılere sunul- duğu mekânlann yanı gelırlenn ışlevını sor- gulamak ıçın ele alıvor BıranlamdaOnur ul- kemızde anlaşıldıgı gıbı resım pazarlama me- kânı olan galenlen. galen yonetıcılennı, bu galenlerde satışa sunulan urunlen ve onlann sanatçılannı son derece keskın bır tarzla eleş- tınyor Sanatın "metalasma surecine" gırdığı ulkemızde boylesı cesaretlı bıryaklaşımı go- ğuslevecek ba^ka sanatçılanmızın galencı- lenmızın olup olmadığını bılmıyorum Ama Fusun Onur, bunu çocuk sağlığının arkasına çekerek sessızce gulumseyen bır Bu- da heykelı gıbı neden-sonuç ılışkılennı ala- bıldığıne yalınlaştırarak yapıyor Belkı de bu sergıyı boylesıne guçlu kılan da bu ozellığı "Kadans", bır muzık tumcesınden sesın ak- ması, ntmık hareketın olçusu, aynı zamanda v urgunun ntmık tonlarda ılerleyıp sona erme- sı anlamına gelen bır sözcuk Onur, sergısı ıçın yazdığı kuçuk açıklamada. ızleyıcılenn Maçka Sanat Galensı'nın mekânsal ozellık- lennden kay naklanan "Kadans") duymalan- nı arzuladığını belırtmış Bız ızlevıcıler ıçın onemlı bır anahtar durumunda olan bu açık- lamadan yola çıkarak sergının anatomısını bu- vuteç altına alabılınz Müzayedeleri 'tfye alıvor Maçka Sanat Galensf ne gınldığınde, gale- nye aıt altı kuçuk oturma unıtesının kenarla- nna dayanmış olan farklı uzunluktakı altı re- sım asma çubuğu dıkkatı çekıyor Bır yerlere doğnı ılerleyen asker boluklennı andıran bu duzenleme galennın kuzey ve guney duvann- dakı resım asma çubuklanyla bırlıkte onemlı bır butunsellığe sahıp Galennın buyuk nışı- nın ıçınde ıse kırmızı neon ışıgının altında vu- kandan aşağıya doğru daha da şeffaflaşan uç kademelı beyaz tul bulunuyor Bır perdeden çok şeffaf bıreteğı andıran bu tulun ucunda yaldızlı ıplerlebelırlı belrrsızdı- kılmış puskuller, kırmızı neon ışıgının altın- da sankı balık pullan gıbı anıden parlayıp so- •"Kadans" sergısının ele aldığı problematık, yanı sanatın acımasızca farklı amaçlar uğruna tüketılmesı, aslında ülkemızın guncel sosyo-polıtık durumunu özetlemektedır. Füsun Onur, anlatımcılığa duşmeyen tutarlı bır düzeyde kalarak bu duruma karşı tepkısını son derece sert bır şekılde ortaya koyarken o kendısıne ozgü kara mızahı da satır aralannda duyumsatıyor Serginln govdesini oluşturan malzemeler. aslında Maçka Sanat Galerisi'nin demirbaşlan. nuyorlar Nışın sol tarafındakı koşede ıse ga- lennın kulluğunun beyaz tullerle hafıfçe or- tulduğunu goruyoruz Galennın gınş kapısının solundakı duvar- da ıse bır tane resım asma çubuğu var Ancak bu çubuk, sergının yuksek dozlu eleştınsıne daır onemlı bır ıpucu veren kuçuk bır detaya sahıp Resım çubuğunun resımlen tutan ku- çuk çengelı ters olarak çevnlmış Bu ters çen- gel, kötû resımlerın lehıne gelışen resım pı- yasasınm yuzune vwulmuş ağır bır şamar ola- rak değerlendınlebılır Çunİcu Fusun Onur kendıne ozgu olarak gehstırdığı sanat anlayı- şına küçücuk detaylara çok vuklü ıfadelen bır çırpıda yerleştiren ve en onemlısı bunlan be- lırgınleştırmemekten, sakJamaktan zevk alan bır sanatçı Galennın ıkıncı odasına doğru yoneldığı- mızde, galen yonetıcısının masasının çapra- zında yukandan aşağıya doğru sarkan ınce boncuklu bır ıple karşılaşıyoruz lzleyıcıler- omuzlanyla hafıfçe dokunduklannda sallan- maya başlayan bu boncuklu ıp galennın ta- van perdesme ılgınç bır klıpsle tutturulmuş Bır tarafı ınsan elı gıbı olan bu dekoratıf klıps ve boncuklu ıp bence çarpık resım pıyasasını "sallandıran" muzayedelen "ti"ye alıyor 1980'lı yıllarda sanat pıyasasını canlandıraca- gı sarularak desteklenen muzayedeler, gerçek- te Onur'un da gırgıra aldığı gıbı spekulator- ierden başka kımseye faydalı olmayan kuçuk çaplı sallantılar gıbı resım pıyasasını sallıyor- lar Galennın ıkıncı odasında ıse resım asma çubuklan ve uç kuçuk nışın ıçınde farklı mal- zemelerden oluşturulmuş ışık kompozısyon- lan yer alıyor bu uç kuçuk nışı aydınlatan kır- mızı neon ışığı, aynı zamanda galennın ılk odasındakı buyuk nışın ıçındekı kompozısyo- nadagönderme yapanbırozellığe sahıp Gun ışıgının zayıfladığı saatlerde esrarengızleşen bır havaya burunen bu sergısınde Onur. gale- n mekânının ışlevını görselleştırerek. sanat esennın "degjşen" ve "değjşmeyen'" değerle- nnı kendıne ozgu bır buyuteç altına alarak. makro ve mıkro alanlarda araştınyor Füsun Onur'un en saldırgan işi Sanatçının arayışlannı kunı form deneme- len olmaktan kurtaran en onemlı ozellık, onun malzeme seçımınde gosterdığı tıtızlıktır Mal- zeme seçımınde Onur. hedefledığı gorsel et- kıye varabılmek ıçın her sergısınde farklı bır vaklaşım sergılemesıne rağmen kımı malze- melen ısrarla tekrar tekrar ele almaktan çekın- memektedır Bunlar arasında beyaz tul vebon- cuklan, bır leıtmotıv e olarak tekrar tekrar gun- deme gelırler Işığa karşı duyarlı ve geçırgen olan bu malzemeler sanatçının sergı kurgusu ıçınde aradığı. aynı zamanda ızleyıcıyı de araştırmaya zorladığı "probtemlennin'' baş- ladığı noktalan ışaret eder "Kadans" sergısının ele aldığı problematık, v anı sanatın acımasızca farklı amaçlar uğru- na tüketılmesı, aslında ülkemızın guncel sos- vo-polıtık durumunu ozetlemektedır Fusun Onur anlatımcılığa duşmeyen tutarlı bır du- zeyde kalarak bu duruma karşı tepkısını son derece sert bır şekılde ortaya koyarken o ken- dısıne özgu kara mızahı da satır aralannda duyumsatıyor 9 nısana dek açık kalacak olan bu sergıyı ızleyecek olanlann saat 17 00 den sonra galenye gıtmelennı ve uzun sure gale- n mekânında kalmalannı onenyorum Bu bekleyış suresı, tum sanat y aşamı boyunca sa- natın tuketılmesıne karşı susmavaraktavıral- mış ozgun bır sanatçının duyarlılık merkezle- nnı ortaya çıkaracaktır Bale ve dans sanatçısına erken emeklilik • Kültür Bakanlığı, bale ve dans sanatçılannın 45 yaşında emekli olabilmesıne olanak tanıyan kanun teklifı hazırladı. ANKAR\ (Cumhurryet Biırosu) - Bale ve dans sanatçılannın 45 yaşında emekli olmalan ıçın ılk adım atıldı Kultur Bakanlığı, Dev let Opera ve Bale Genel Mudurluğu'nde ıstıhdam edılen. ancak yaşlan nedenıyle etkınlıklere katılamayan bale ve dans sanatçılannın 45 yaşında emekli olmalanna olanak sağlayan bır yasa teklıfi hazırladı Gostenye çıkmadığı halde maaş alan sanatçılar olduğu yolundakı tartışmalar uzenne hazırlanan yasa teklıfmın, Başbakanlığa sunulduğu oğrenıldı Kültur Bakanlığı tarafından hazırlanan teklıfe gore Devlet Tıyatrolan'nda 65, Devlet Opera ve Balesı nde bale bolumu ıçın 45, dığer bolumlerde 60, Guzel Sanatlar Genel Mudurluğu'ne bağlı dans topluluklannda 45 dığer orkestra, koro, topluluk ve benzen kurumlarda 60 vaşından sonra başan, sağlık ve çalışma gucunu yıtıren sanatçılara. emekJılık olanağı tanınacak Teklıfe gore, bu sanatçılann durumlan, sağlık kurulu raporu ıle belgelendınlecek Bu kadrolarda sozleşmelı olarak çalışan sanatçılann emekli aylıklan, ek gosterge ve emeklılığe yansıyan dığer malı haklar da dahıl olmak üzere 30 y ıllık en yûksek devlet memuru maaşı uzennden hesaplanacak 293 89 78 (3HAT) ERENKÖY APOLLON (362 51 00) ROBFirT OF M«0 kF\\FTH«Rm<,H F 11 •Rotert Dt \ın> NFFES kESF> bır ptrfonnus HTfln or" Dİ\ÎFF\10TFTW RANKbMslLlIı\RRY SHELLH 30 14 00 16 30 19 00 21 30 Taul NevtmanS Yaşavan Efsane n m 1415 17 00 19 15-21 45 E S K İ Y E S can kozlu orhan topçuoğlu uğur yücel trio vurmaiı çalgılar gostensı Cuma-Cumartesı 23 00 abdulhakhamıt cad 61 talımhane-taksım 2S4 T> 09 2S<5 20 20 MFHMF1 ALI FRBH MIMH k \\ \ \lllHk\\ \RW.llfR \1 Kl I Mkl \K IIH)Rlli\\kVU V\SI \kBII ( I-MI \\W\\\ ( hM,l/HRh\ mivMVI'll » »m ı vsı s\ o t i ! 1II- KK\MI K «^ HIIIIMIM R1UK ^ 5 f>RI)\ \ M I \ \KklN * f l I,IO\ \NMSI O(,N\MIII(> III I Kl \ k l l M, I I I I V V k l l l M I I I / / H I İ N U wnu)/ W\m\\\\\ \M(IN(K.ll M\\\ 111)1,111 MHU\l(l\IBll Nvrmıih ıın*(H\ R\\WIR1\U IIH.H IIRRVM.KKM- I I M U 1\ I l / K VN M)\( l l l l IMIK "* * >v DOSTLAR-KARACA TIYATROSUNDA Perşembe 18 30-Cuma 21 OO-Cutnartesıt 5 OO Nazım Hikmet • Genco Erkal LOYU» BİR DEIİMİN HATIRA OEFTERÜ C.tesi 18.30 . SON OYUN . 252 59 35 KIMO?NAZ ERAYDA CumaTe» Pa^ar 18 00 Istanbıi San? Uerke^ Kl^dPANYA SAHNtSI SaK zagacı Cad Eshj Çeşme Sak 12 Tarvabaş Takswn O 9 2) 235 54 57 KjHjr Bakanltg rm nartula vta KARTAL S A N A T IŞLİÖİ T I Y A T R O S U Bertold Breeht İHSANIN EVRELERİ Fcıfıh Altınoz Serhaf Ozcon YON f Ptın Etılı Hef Çaıvnba 20 30|Paur 20 00 YER Pendık Ataturk Kultur Ev Tel 390 40 19 MÖmiliCt UMBIKEZ c»prroı AVŞM c ' X TH6tt 6 T UMfrt v. T 10C 1 OM33D-160C b » 1 'OD-UI X 9»23KCttr»fCle« T Ü R K U L E R I M I Z 1 ÇAGDAŞ RESIM / KITAP / CD ITHALATI TOPTAN PERAKENDE SAT1ŞI Sakızgülu Sok. 33 2 Bahariye İST. (Mc Donalds Karşısp.ı Tel: 414 17 61 Kültür Sanat ılanlarınız ıçın 293 89 78 (3 hat) M A J Ö R M U Z İ K Y A f l M T e l : f 0 2 1 2 1 5 2 7 6 1 2 FRANKESTEIN Ilk yayınlandıöı 1818 yılından bu yana tarr 176 yıldır nsanlıgın ılgısını çeken bu traj k korkj ovkı-sj zleyenlerı koltuöuna çıvıleyecek "Hırslı ve genç bır doklor Tek duşunduğu oiumun jstes nden gelerek bır havat y aratmaktır fırtınalı bır gecede bu tutkusu gerçekleşır Dr /ıctor Frankenste n bır ınsan yaratır Yaht ğı ışın yanlışl ğını kaldırılamıyacak kadar buyuk manevı agırlığını farkeltığmde ıse ış ışten geçmıştır Yaratığ n trajedıs kısa Sürede Dr Frankesteın ın traıedısıne donuşür Yaratığın yalnızlığı Vıctor un azat» olur" Kaba ve çırkın gorunuşune ragrnen çck duvarlı kolayca oldurebılen ama çcKuksu buz gıbı ama aynı zamanda sempalık bır kış i §ı olan yaratık rolunde Robert De Nın meslek yaşamın n en guzel ovunculuk orneklerınden bır nı sergılıyorGovdesmın parçaları tarklı tarklı cesetlerden alınmış olmas gereken yaratığ n tum grj-des nı kaplayan mak/a ıçın De N ro sabah 3 de se'e gelıp 12 saat streyle makyaj koltuğunda o'urması gerek ,ordu Fakat sonuç hayranlık verıcıydı Yarat k herı De Nıro vdu hem de nsdn ^esetlernden uretılrıış bır yaratık i CEM.ALRESITREY KOHSERSALONU •İSTANBUL BUYUKŞEHİR BFLFDİYESİ îS t6 Mart Pcr>cmbc Saat 19 30 S "EL BOLA" JS FLAMENKO BEŞÜSl tS Bılct 11\ Ul.ııı -İO0 000 250 000 TI 19 Mart 1995 PazarSaaL 19 30 UTO UGHI ktnıjn RtsıLılı l'ı\ann \llcssandro S[xxchı l.ırüm BtclhoMn Dvouk SuntSacns Sarasate It ıh.ın Kultur Mcrke/j l^bırlıjînlc Bıkt h\.ul.ııı 300 (XK> 2->0(K)0 TI ***** 20 Mart 1995 Pazartesi Saat 19 30 ARIN KARAMURSEL I'ı\.ın(i RLMIJİI Bettho\en Rjlım.ınınof Pıokofip Bılct ln.ıt] ın 150 000 100 000 Tl Indırım ^ ıpılma7 21 Mart 1995SalıSaaL 19 30 İNCİÇAYIRLI KONSERİ Bılet rıutLırı 150 OıK) 100 000 TL ***** 22 Mart 1995 Çantanıba Saat 19 30 NELSONFREIRE Pırano Resıt,üı MoAtn Iktthoven Chopın \ilia Lobos \lbeni7 Bıkthvatlaıı 200 000 150 000 Tl Ferhan Şensoy'un ŞU GOGOL DELİSI Derya Baykal Şensoy Scl 21 00 ORTAOYUNCULAR Ferhan Şensoy'un ÜÇ KURSUNLUK OPERA Psf)»ıbe- r uıio'"iTOte 2 0 'jrateı 5 XI ftnr 30 ! î Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER mba 21 00 •ilelSJIISVertfn SES-IH5Orlatyuncu!»Tel: 251 tl45 VİKKOMMATaksimKuıneli.CAflSIMisljk-fakırkty.Caşit»!Ma§a;jı \rtttm SaAa» / i <.« k ı ıtr Itt j YIİ.IN KOMEDISl ŞIŞLİ GONUL ULKU- CAZANFER OZCAN TIYATffOSU REZEIIVASTOO |0 İ12| 830 16 1» H A D I Ç A M A N YEDİTEPEOYUNCULARI Bekar mısınız ' Evlı o Farketmez MATRUŞKA MATRAK Bir aşk arıvorsunuz; Olabılır. Belkı de MATRUŞKA TUNCER CÜCENOĞLU Aldatıvor musunuz '* Aman dıkkat ' MATRUŞKA NİLGÜN BELGÜN Dulsunuz demek. Daha ıvı va MATRUŞKA KENAN IŞIK Kadınsınız Erkek olsanız n'olur MATRUŞKA HADİ ÇAMAN Başladık, kacırmavın . . . . MATRUŞKA OSMAN SENGEZER Teşvikiye C«J No: 160 Nısantaşı Tel: 233 40 19-224 14 39 CRR Konser Salonu 246 06 96 240 5012 AKM KonserGışesı 25156 00 CAPITOLAHunızade 39119 30/333 m ıııııı/ıııı ıııın h ı ı k nlnm !t nmft «n.mnK «nnc (iın kl I ııkjHıır Ihk"»tı\ı-M »HÜV pünııı < v ı m j^. Wkıijl K ınt|'Jan q ç o p l u k Tcntm. ai '«sirjl Iıtırn-D1 ); jsjt) Haluk Ahmet Zuhal Bılgıner Uğurlu Gencer 9 MART - 2 NfSAN IEV06LU KÜÇÜK SAHNE PenMk-Cuar 21.00 Cı««te!t 15.30 21.00 fDzır 15.30 B ı l e t l e r Kıpçıık Salne w Mdıarana jselenn* scnnNuodıc Gııe Ttl 0212) 249 24 2 i ANKARA SANAT TIYATROSU JOSE SANCHIS SINISTERRA AY, CARMELA ! "Öz<Ziırliil; Saıasına A<hl " Rcjı Rucka> A2IZ Turkçesi YllçınBAYKLL Ovnavanlar Mun I RKEKU / Asll ONGOREN YALNIZ 2 GÛN 20 21 MART SAAT 18 <*5 21 15 K\I)IKOY II\LK CĞITIM MERKEZI RF/ 356 ^0 99 »ılcl Salıs I ı\atr<ı Oistsı, 1 aksım \c Suadıve \ akkoramalar " A N B U L BLJYUKSEHIR BELEDIYESI f . ŞEHIR TIYATROLARI l HARBİYE MUHSIN ERTUĞKUL SAHNESI (240 77 201 A TURAN OFLAZOGL Çocuk Oyunu BIR GECE MASALICEM SULTAN 'YONETEK ENGINULUDAĞ ^ / İ ! , (I 5 I 6 I 7 1 8 I 9 Mart) ( ,8 19 ^art Saat I I 00) H A K I I Y E CEP T I Y A T R O S U ( 240 77 20 ) DARIO FO AÇIK EVLILIK " " MAZLUM KIPER (14 Mart Saat 1800 2030 / 16 17 Mart Saat 1500 KADIKOY HALOUN TANER SAHNESI (34» 04 43) RGJM BIR BAŞKASI C " ENGINGURMEN (15 16-17-18-19 Mart) Çocuk Oyunu HEINRICH 3 O _ BIRLIKTE OYNAYAUN Z'f DENIZUYGUNER (18 19 Mart Saat I I 00) USKUDAR MUSAHIPZADE CELAL SAHNESI (333 03 17) H A L D J N TANEP GOZLERIMI KAPARIM VAZIFEMI YAPARIM Çocuk Oyunu Ş A.ŞAPE JLCEP j K JÇ E p OST CGLU YAVRUM KIMIN SAVAŞDINÇEL -Z ^ ŞEVKETAVŞAR (15-16-17-18-19 Mart ) (18 19 Mart Saat 1100) FATİH REŞAT NURİ SAHNESİ (52* 53 10) A =1 GURNE^ AŞK MEKTUPLARI Y0V~E , HAKAN ALTINERl (15-16-17-18 19 Mart) Çocuk Oyunu SOYTARILAR OKULU C JF TANER BARUS (18 19 Mart Saat I I 00) GAZİOSMANPAŞA SAHNESİ (571 İ0 47) FERENC KAR N~HY PEYNIRU YUMURTA CNtT CANDOGAN (15-16-17-18 19 Mart) Çocuk Oyunu GOLGENINCANI . ~ CEMDAVRAN J (18-19 Mart Saat i I 00) i ffa fba n paraa! iettf k gtrçelfclrİTi* , nkri Çar. H t l . 23 34 f c » I K u m !• ]» Ct ! 5 « , 21 3t fu*r IS M, II I I •İLETUR. SCHIfl TIVATROLARi CİŞELERI ILE KAOIKOT HALOUN TANEN (MEflKEZ CISES!> nrfc SATILMAKTADIR.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle