25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
16 MART1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Kozipev'den NATO uyarısı • MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Andrei Kozirev, NATO'nun Doğu Avrupa yönünde aceleci biçimde genişletilmesinin, Rusya ile NATO arasındaki ortaklık ilişkisine engel olacağını söyledi. Kozirev, Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin ile dün gece yaptığı görüşme sonrasındaki açıklamasında, "NATO'nun genişleme planlan. Rusya ve NATO arasında işbirliği ilişkileri geliştırilmesine başlıca engeldir" dedi. Bu planlann uygulanmasının AvTupa'nın istikranna da hizmet etmeyeceğini belirten Kozire\ "Avrupa güvenliği Rusya'sız olmaz. Rusya ile karşıliklı aktif görüş birliğinin bulunmadığı NATO'nun genişlemesi istikran getirmeyecektir" dedi. Ispanyol balıkçı gemisi serbest • SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE(AA)- Kanada'nın geçen hafta perşembe günü uluslararası sularda avlanırken durdurduğu ve bu ülke ile Avrupa Birliği arasında krize neden olan "Estai" adlı îspanyol balıkçı teknesinin kaptanı ve 25 kişilik mürettebatının serbest bırakıldığı bildirildi. Adli makamlardan edinilen bilgilere göre kaptan ve mürettebat, istediği anda lspanya'ya dönebilecek. Bununla birlikte yasal olmayan yollardan avcılık yaptığı gerekçesiyle durdurulan ve pazar gününden beri Saint-Jean de Terre-Neuve limanında bekletılen teknenin, Kanada makamlannın kontrolü altında tutulmaya devam edileceği belirtildi. Mogadişu'da silahlı saMım • MOGADİŞU(AA)- Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir şeriat mahkemesi hapishanesine saldıran silahlı kişiler. en az üç kişiyi öldürdüler. Görgü tanıklan. saldırganlann önceki gün ağır makineli tüfeklerle idam cezalı bir mahkûmun serbest bırakılması talebıyle Harar Yale bölgesindeki hapishaneye saldırdıklannı söylediler. Bunun üzerine çıkan çatışmada. mahkeme başkanı ve olaylan izleyen iki kadın öldürüldü. Saldırganlar hapishane göreviileri tarafından etkisiz hale getirilene kadar ağır makineli tüfekler ve el bombalarıyla yapılan çatışmalarda en az 16 kişinin de yaralandığı bildirildi. tran'da ateş bayramı kutlandı • TAHRAN (AA) - lran'da nevruz öncesi son salı gününe rastlayan 'Çarşamba Suri' bayramı önceki gece kutlandı. Polisin günler önce yaptığı uyanlara rağmen Tahran'ın tüm semtlerinde ara sokaklarda yakılan ateşlerin çevTesinde toplanan İranlılar, her yıl olduğu gibı bu yıl da bu binlerce yıllık geleneklerini sürdürdüler. Ateş yakılmasmı ve patlayıcı madde atılmasını önlemek için görevlendirilen güvenlik güçleri ana yollan denetim altına alırken bazı semtlerde kutlamalara müdahale ederek yakılan ateşleri söndürdüğü ve bazı gençleri gözaltına aldığı gözlendi. Azerbaycan kanşıkDış Haberler Servisi - Azerbaycan'da 3 gün önce Özel Polis Güçlerinin (OMON) ayaklanmasıyla başlayan bu- nalım büyüyor. Içişleri bakanlığının ön- ceki gece OMON'un dağıtılacağını açık- lamasına sert tepki gösteren OMON, baş- kent Bakû'ye yürüme tehdidinde bulun- du. Dün OMON'a bağlı 30 kadar kişinin Bakü'de, bir polis istasyonuna saldın dü- zenledikleri ve olayda iki kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı bildirildi. Özel polis birliği eski komutanı Ruşen Cava- dov, Haydar Aliyev'in karanyla lçişleri Bakan Yardımcılığından alındı. Öte yan- dan, Azerbaycan Savunma ve lçişleri Ba- kanlıklanndan yapılan ortak açıklama- da. özel polis birliğininTavuz ve Gence kentlerindeki resmi binalan ele geçirme • lçişleri Bakanlığı, Özel Polis Birlikleri'nin (OMON) dağıtılacağını açıkladı. OMON bunun üzerine Tavuz ve Gence kentlerinde saldın düzenledi. Bakü'deki saldında ise 2 kişi öldü. Eski OMON komutanı ve şimdiki lçişleri Bakan Yardımcısı görevinden alındı. girişiminde bulunduğu, ancak Saunma Bakanlığı'na bağlı birliklerin saldınyı püskürttüğü bildirildi. Çatışmalarda, 3 askerin öldüğü 13'ünün de yaralandığı açıklandı. Reuter'in Rus Itar-TASS ajansma gö- re OMON güçleri, Bakü'nün dışında top- landıktan sonra dün yaptıklan açıklama- da hükümeti Bakü'ye yürümek ve Cum- hurbaşkanı Haydar Aliyev'le Meclis Başkanı Resul Guliyev'i istifaya zorla- makla tehdit ettiler. Itar-TASS ajansmın haberinde Özel PoHs Birlikkri'nin (OMON) komutanlannın yandaşlanna silah dağıttıklan ve hükümetin istifa edip yerine bir koalisyon hükümetinin kurul- masını istedikleri bildirildi. Azerbaycan'da olaylar şöyle gelişti: OMON birlikleri 3 gün önce ülkenin batısındaki Kazak ve ve Akstafa bölge- lennde ayaklandılar. Ayaklanma sırasın- da çıkan çatışmada 2 kişi öldü, çok sayı- da insan da yaralandı. Ayaklanma hükü- met birliklerinin müdahalesi sonucu bas- tınldı ve OMON'un ele geçirdiği bazı resmi binalar geri alındı. Önceki gün ise Milli Meclis Bakanı Resul Guliyev'e başansız bir suikast gi- rişiminde bulunulduğu, ancak Guli- yev' in olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi. Bakü'den gelen haberlere gö- re Guliyev önceki gün meclis binasına gi- derken otomobiline otomatik silahlarla ateş açıldı. Guliyev'in otomobiline el bombası atma girişiminde de bulunan saldırganlar yakalandı.Azerbaycan lçiş- leri Bakanlığı, Meclis Başkanı Resul Gu- liyev'e düzenlenen basansız suikast gi- rişiminin ardından OMON'un dağıtılma- sı emrini verdi.Azerbaycan lçişleri Baka- nı Ramil Usubov'un önceki gece geç sa- atlerde Bakü televizyonundan duyurulan emrinde OMON bir- liklerine ellerindeki silahlan ba- kanlığa teslim etmeleri için 5 gün süre tanındığı bildirildi. Usu- bov'un açıklamasında Özel Polis Gücü'nün dağitılacağı belirtildi. 1990 yılında, ulusal ordunun olmadığı bir dönemde kurulan özel polis birliğinin, Ermeni sal- dınlannın önlenmesinde önemli başanlar gösterdiği kaydedilen emirde. daha sonra birlığin bazı üyelerinin yasadışı gruplarla bir- leşerek ağır suçlar işlediklerine dikkat çekildı.Emirde, herhangi bir yasadışı olaya kanşmayan özel polis birliği mensuplannın, lçişleri Bakanlığı bünyesinde is- tihdam edilecekleri de açıklandı. AVRUPA KONSEYİ Ermeni yanlısı Sinn Fein ABD'de büro açü Dış Haberler Servisi - Ku- zey Irlanda'da Ingiltere ege- menliğine karşı savaşan yasa- dışı İıianda Cumhuriyetçi Or- dusu'nun (IRA) siyasi kolu Sinn Fein partisinin lideri Ger- ry Adams, ABD'de yönetim çevreleriyle temaslannı sürdü- rüyor. Gerry Adams, Washing- ton'daki temaslan sırasında Sinn Fein'in Washington tem- silciliğinin de açıhşını yaptı. Gerry Adams, törende yaptı- ğı açıklamada partisinin Was- hington'dabirtemsilcilikaçma- sının Kuzey trlanda banşı için 'öncü bir adım' olduğunu söy- ledi. Söz konusu temsilciliğin, trlanda'nın birleşmesi için ya- • Kuzey îrlanda'da Ingiliz egemenliğine karşı mücadele eden IRA'nın siyasi kolu Sinn Fein'in lideri Gerry Adams, Clinton'ın ulusal güvenlik danışmanı Anthony Lake ile görüştü. pılan uluslararası çabalann ge- İişmesine de yardımcı olacağı- nı belirten Adams, ABD Başka- nı Bill Clinton'a da Sinn Fein partisine diğer yabancı siyasi partilerle eşit muamele göster- mesinden dolayı teşekkür etti. Sinn Fein'in Washington temsilciliğinin açılması için yaklaşık 250 bin dolar harcan- dığını kaydeden Adams. "Beni temsilciliğin siyasi yönü ilgflen- diriyor. GerekB paranın toplan- ması ise ikinci konu" dedi. Demokrasi misyonu taşıyan bütün taraflar arasında toptan diyalog ounasT için çağnda da bulunan Adams, sözlerini şöy- le tamamladı: "tngiHzleri motiveeden nedir diye düşündüğümde, şu sonuca vanyorum: Tanı bir savaş psiko- lojisi var. tngiltere Başbakanı John Major. Sinn Fein hakkın- da çok konuşuyor. Ama niye Sinn Fein ile konuşmuyor?" Sinn Fein lideri, tngiltere'nin Kuzey trlanda'dan 500 askerini çekme karannı da memnuniyet- le karşıladığmı söyledi. Lakeflegörüşme ABD Başkanı Bill Clinton'ın girişimiyle sağlanan vize ile ABD ziyaretini sürdüren Adams, önceki gün ABD Ulu- sal Güvenlik Danışmanı Ant- hony Lake ile yanm saat süren bir görüşme yaptı. AA'nm haberine göre Adams'ı önceki akşam kabul eden Lake, Adams'a "tngiltere hükümeti ile IRA'nın silahsız- landıntması müzakerelerini ive- di yoMan başlaün" dedi. karar LONDRA (AA) - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Daimi Konsey Toplantısı'nın dün öğleden sonraki bölümün- de, Raportör David Atkinson'un hazırladığı "Ermenistan ile Azerbaycan'daki mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişiler" ko- nulu rapor ele alındı ve karar ta- sansı oylandı. Tasanda, Ermenistan ile Azer- baycan'ın karşılıklı olarak ve Türkiye ile Rusya'nın da bu iki ülkeye yönelik olarak uyguladı- ğı ablukaya son verilmesi çağn- sı yapılıyordu. Toplantıya katılan DYP mil- letvekili Prof. Dr. SaitKemalMi- maroğlu başkanhğmdaki Türk heyeti, karann ablukaya ilişkin bölümüne itiraz ettiler. Mimaroğlu, raporun. bölgede- ki bütün gerçeği yansıtmadığını. bölgede saldırgan tarafin Erme- nistan olduğunu belirtmediğini ve Azerbaycan topraklannın yüzde 20'sinin Ermeni işgali al- tında olduğunu gözardı ettiğini belirtti. Chrîstopher Ortadoğu^dan bu kez eli boş dönmedi LUBNAN • Suriye ve Israil yeniden görüşme masasına oturacaklannı ancak tek yanlı taviz vermeyeceklerini bildirdiler. • Dış Haberler Servisi - ABD aralık aymda kesilen banş gö- Dışişleri Bakanı \Varren Chris- topher'ın temaslan sonunda ye- niden banş masasına oturmayı kararlaştıran Israil ve Suriye, Washington'da yapılacak görüş- melerin bir ön adım olacağını her iki tarafin da öne sürdükleri şartlardan taviz vermediğini açıkladı. Ortadoğu banş sürecini hız- landırmak için bölgede çıktığı geziyi tamamlayan ABD Dışiş- leri Bakanı Warren Christopher, bu kez VVashington'a eli boş dönmedi. Christopher, Suriye ve Israil'de gerçekleştirdiği temas- lann ardından yaptığı açıklama- da iki ülke arasında yeniden baş- laması kararlaştınlan banş gö- rüşmelerinin Washington'da bü- yükelçilerin katılımıyla gerçek- leşeceğini bildirdi. Christopher'ın "Bugüne ka- dar gerçekleştirdiğim en tatmin edki Ortadoğu turlanndan bi- ri"olarak nıtelendirdiği bir haf- talık gezi, Suriye Devlet Başka- nı Hafiz Esad'ı tsrail ile geçen rüşmelerini Washington'da bü- yükelçiler düzeyinde yeniden başlatmaya ikna ettiği Şam'da noktalandı. tki ülkenin Genel- kurmay başkanlan düzeyinde yapılan son görüşmede, tsrail'in Golan tepelerinden çekilmek için talep ettiği güvenlik şartla- nnı içeren listeyi Suriye'nin ka- bul etmemesi üzerine temaslar kesilmişti. Tek yanh taviz "VV'ashington'da yeniden başla- ması kararlaştınlan görüşmele- rin öncesinde Suriye, Golan te- peleri konusunda tsrail'e tek yanlı taviz verilmesinin söz ko- nusu olmadığını bildirdi. Şam'daki diplomatlar. Christop- her'ın son temaslannı bir kur- tarma operasyonu olarak nitele- yerek, görüşmelerin yeniden başlayacağı yolundaki açıkla- manın çökmekte olan lsrail-Su- riye banş sürecini yeniden rayı- na oturttuğunu ifade ettiler. Israil Dışişleri Bakanı Şimon Peres de aralanndaki banş gö- rüşmelerinin yeniden başlaması konusunda ne Suriye'nin ne de lsrail' in hiçbir taviz vermedikle- rini söyledi. Peres, tsrail Ordu Radyosu'na Bonn'dan verdiği demeçte "Önümüzde hala pa- zarhklar ve uzun görüşmeler var. Görüşme yolu açıkh, ancak herhangi bir anlaşma sağlamış dunımda değüiz" dedi. Israıl, Suriye ile banş görüş- melerinin yeniden başlaması için alınan İcarardan memnuni- yet duyduğunu açıklarken ülke- deki muhalefet liderleri, lsrail'in Golan tepelerinden çekilmesini önleme tehdidinde bulundular. Muhalefetteki Liloıd Partisi Başkanı Benjamin Netanyahu, "Hükümetin Golan tepelerinin tümünü Suriye'ye terk etme ha- zırhğında olduğu bir sır değiL Bu mesajın Suriye Devlet Başkanı Esad'a iletildiği konusunda şüp- hemyok"dedi. Aşın sağcı Moledet Partisi Başkanı Rehavem Zeevi de ge- lecekte kurulacak sağcı bir hü- kümetin "Esad'la vanlan anlaş- mavi kabul etmeyeceğini, çünkü bunun halkın istegine karşı >T a- pılmış olacağını" söyledi. Golan Tepeleri lsrail idaresindeki bölge: 1.200 km2 Nûfus: Dürzü: 15.000 Yahudi yerteşimci: 12.000 BM denetimi (1974'den beri) lsrail j yönetimindeki bölge POLTltKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Azerbaycan'daki kniz Azerbaycan'dan son günlerde iç açıcı olmayan haberler geliyor. Ülkede ciddi huzursuzluk yaşandığı anlaşılıyor. Azerbaycan'ın batısındaki Kazak ve Akstafa bölgelerin- de Özel Polis Birlikleri (OMON) pazartesi günü ayaklana- rak bazı resmi binalan ele geçirdiler. Hükümet birliklerinin duruma müdahale etmesi sonucu bölgede yeniden kont- rolün sağlandığı, OMON ile hükümet güçleri arasında meydana gelen çatışmada 2 kişinin öldüğü, çok sayıda insanın da yaralandığı bildirildi. Azerbaycan Cumhurbaş- kanı Haydar Aliyev, bu gelişmeler üzerine Pakistan'a yap- mayı tasariadığı geziyi iptal etti. Önceki gün ise Meclis Başkanı Resul Guliyev'e başansız bir suikast girişimin- de bulunulmasının ardından lçişleri Bakanlığı OMON'un dağıtılacağını açıkladı. OMON da buna karşılık başkent Bakü'ye yürüme tehdidinde bulundu. Özel polislerin ayaklanması, Haydar Aliyev'e darbe ya- pılacağı yolundaki söylentilerin yoğunlaştığı birsıraya rast- ladığından Azerbaycan'ın yeniden kanştığına ilişkin kay- gılar arttı. Bakü'den gelen haberlere göre, Moskova'nın hi- mayesinde bulunan eski Cumhurbaşkanı Ayaz Muttali- bov'un Halk Cephesi ile ittifak yaptığı söylentileri yayılı- yor. Azerbaycan'dan gelen haberleri değeriendirin<en ülke- nin büyük bir ekonomik bunalımın içinde olduğunu, enf- lasyon oranının % 100'ün üzerinde seyrettiğini de unut- mamak gerek. Büyük ekonomik bunalımlar, ülkeyi kanş- tırmak isteyen dış güçler ve onlann içerisindeki maşalan için çok elverişli bir ortam sağlar. Azerbaycan'ı kanştırmak isteyen dış güçler söz konu- su olduğunda ilk akla gelen ülke Rusya oluyor. Azerbay- can bilindiği gibi, topraklannda Rus askeri bulundurma- yan tek Kafkasya ülkesi. Aliyev yönetimi Moskova'nın tüm ısrarlanna karşın Azeribaycan'a Rus birliklerinin gelmesi- ni kabul etmedi. Rusya, Azerbaycan'ın Batılı büyük firmalaria yapmış ol- duğu petrol anlaşmasından da hoşnut değil. Nitekim Dı- şişleri Bakanı Andrei Kozirev bu konudaki tepkisini açık- ça dile getirdi. Bilindiği gibi Moskova, Azerbaycan'ın eski Cumhurbaş- kanı Ebutfez Elçibey'den de memnun değildi. Elçibey'in Ankara ile yakınlaşma politikası, Batı'ya açılması Krem- lin'i rahatsız ediyordu. Bu ortamda Suret Hüseyinov, 1993 yılında Gence'de Rus birliklerinin bıraktığı silahlarla ayaklanma başlatmış ve Bakü'ye yürüyerek Elçibey'i de- virmişti. Hüseyinov'un yeni Cumhurbaşkanı Haydar Ali- yev tarafından başbakanlıktan atıldıktan sonra Rusya'ya kaçtığı bildirilmişti. Moskova'nın bağımsız bir politika izleyen Haydar Ali- yev'le de düş kınklığına uğradığı açık. Kremlin'in gönlü Rusya'da bekleyen Ayaz Muttalibov'dadır. Bu bakım- dan kişinin aklına, Azerbaycan'da 1993'te uygulanan se- naryonun tekrarianmakta olduğu kuşkusu geliyor. Türkiye, 1993'te Ebulfez Elçibey'i yeterince destekleme- mişti. Ankara'nın aynı hatayatekrardüşmeyip Haydar Aliyev'i güçlü biçimde destekleyeceğini umanz. CHNTON AĞIRLIĞIM KOYDU îran ile petrol anlaşmasına yasak WASHINGTON (Cumhu- riyet)- Clinton yönetimi. Îran ile Amerikan petrol şirketi Co- noco arasında ay başında van- lan bir milyar dolarlık petrol an- laşmasını engelleme karan al- dı. Beyaz Saray Sözcüsü Micha- el McCurry. Başkan Bill Clin- ton'ın çıkaracağı bir karama- meyle Amerikan petrol şirket- lerinin lran'da iş yapmalannı yasaklayacağmı açıkladı. ABD Başkanı Bill Clinton, aralannda Türkiye'nin de yer aldığı müttefık ülkelere bir me- saj göndererek söz konusu ka- rannı bildirdi. Bill Clinton, mesajında kitle imha silahlan ile füzeler geliş- tiren Iran'ın teröre destek ver- diğini ve Ortadoğu banş süre- cini sabote etmek istediğini an- lattı. Beyaz Saray Sözcüsü Micha- el McCurry. Amerikan petrol şirketi Conoco'nun Hollan- da'daki kolu ile îran arasında imzalanan petrol ve doğalgaz arama anlaşmasından duşiilan rahatsızlıgı önceki günkü basın toplantısmda dile getirdi. 'Normal ilişkfler' Sözcü, Tahran hükümetinin kitle imha silahlan, teröre des- tek ve Ortadoğu banş sürecini sabote etmek gibi tavırlanndan vazgeçmemesi durumunda, ABD ile Îran arasında 'normal ilişkiler' kurulamayacağını ifa- de etti. ABD ile Îran arasrnda 15 yıl- dan bu yana ticari ve diploma- tik ilişkı bulunmuyor ve Was- hington yönetimleri Tahran'la ilgiîi politikalan için sürekli 'destek' istiyor. Clinton yönetimi, Türki- ye'nin Iran'la yakınlaşmasın- dan duyduğu rahatsızlıgı da za- man zaman dile getiriyor ve Ankara'dan 'ortak tavir' sergi- lemesini istiyor. Clinton yöne- timi, bölgenin siyasi geleceği açısından duyduğu kaygıyla Orta Asya ülkeleri ile Îran ara- sında petrol ve doğalgaz konu- sunda 'yakmlaşmayı' engel le- meye çalışıyor. IKKTC Bunahm büyüyor REŞATAKAR LEFKOŞA-HakkıAtun- başkanlığındaki Demokrat Partisi ile Ozker Ozgür li- deriiğindeki Cumhurhetçi Türk Partisi'nin oluşturdu- ğu koalisyon hükümetinin is- tifasından sonra yaklaşık 3 hafta süreyle kimseye görev vermeyen KKTC Cumhur- başkanı RaufDenktaşdün ni- hayet ileri bir adım attı. Son genel seçimlerde en fazla ovu olan Ulusal Birük Partisi (UBP) Genel Başkanı, eski Başbakan Derviş Eroğhı ile ciddi görüş aynlıklanna düşen, harta Eroğlu için 'Rum kadar güvenmediğmi' söyleyerek öfkesini sık sık ortaya koyan Denktaş, Ulu- sal Birliİc Partisi Lefkoşa Milletvekili Otgun Paşalar'ı makamına cağırarak kendisi- ne hükümeti kurma görevi verdi. Partinin genel başkam olan Eroğlu'nu dışlayarak Paşalar'ı görevlendiren Denktaş, geniş tabanlı bir hü- kümet beklentisinde olduğu- nu bildirdi. Aynı zamanda Meclis Başkan Yardımcısı olan Paşalar ise hükümeti kurmak için derhal temasla- ra başlayacağım belirtti. JET GROUFJ Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Toplu Konut Projesine Imzasını Atıyor. Kısacası, Sosyo-Ekonomik Konulardan Birine, JET GROÜP Çözüm Getiriyor... Herkes Ev Sahibi Olacak
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle