25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
28 EYLÜL1994 CARSAMBA CUMHURfYET SAYFA EKONOMI Geçici ithalatta tekstOe kolaylık • Ekonomi Servisi-Geçicı ithalatta. ihraçbk hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinin üretiminde kullanılacak maddeleriçın kolaylık sağlandı. Devlet BakanlığYnın Resmi Gazete'de yayımlanan gûmrük genel tebliğinegöre, ihracata yönelik olarak hazır giyim ve konfeksiyon sanayiinde kullanılmak üzere yurda getirilecek olan eşyanın geçici ithalatında bûrokrasi azaltıldı. DPT'den gümrük Inrliğisemînepî •ANKARA (ANKA)- Devlet Planlama Teşkilatı ve Avrupa Birliğı ile Ilişkiler Genel Müdürlüğü'nün öncülüğunde, Türkiye ile AT arasındaki ilişkilerde dönüm noktası sayılan gümrük birliğinin tarüşılacağı bir seminer düzenlenecek. DPT'den yapılan açıklamaya göre Stratejik Araştırmalar Vakfı, Ankara Ünivenitesi Avrupa Topluluğu Araşürma Uygulama Merkezi (ATAUM)ilemerkezi Hollanda'nın Maastricht kentınde bulunan Avrupa Kamu Yönetimi Enstitüsü'nün katıhmıyla gerçekleştirilecek. "Türkiye-AT Gümrük Birliği" konulu seminer, yann başlayacak ve üç gün sürecek. Fındık alımları • GtRESUN (AA)- Fındık Tanm Saüş Kooperatifleri Birliği'nin (Fiskobirlik) yeni ürün kabuklu fındık alımlan 3 bin 877 tonu bulurken ürün bedeli 154.8 milvar lira üreticiye peşin ödendi. Bu arada Fiskobirlik'in bir süre önce yaptığı "Üretici ihtiyacı kadar fındık satsın, gerisini saklasın" çağnsına üreticiler kulak verirken piyasaya küçük partiler halinde fındık getiriliyor. Mûteahhftlere TOBBdesteği • Ekonomi Servisi -Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, kamu kurum ve kuruluşlanndan ihale yoluyla iş alan müteahhit ve sanayicilerin uğradıklan kayıplann önleneceğini açıkladı. TOBB'den yapılan açıklamada. fıyat farkı kararnamesinin sanayici müteahhitleri kapsamadığı yolunda yanlış değerlendirmeler yapıldığı befirtilerek, kararnamenin sanayici müteahhitleri de kapsadığı bildirildi. Tirkişadamtenran Moskovahezmeti • İSTANBUL (AA) - Özel bir Türk şirketi tarafından Moskova'da düzenlenen fuara katılmak üzere Rusya'ya giden 121 Türk firması, organizatör kuruluşun bağlantılan tamamlamaması nedeniyle, götürdükleri mallannı da bırakarak geri dönmek zorunda kaldı. Başta konfeksiyon, inşaat, deri giyim, mobilya veçeşitli süs eşyası üretimi yapan fırma temsilcileri, Atatürk Havalimanı'nda gazetecüere yaptıklan açıklamada, zararlannın fırma başına yaklaşık 10 bin dolar olduğunu söylediler. Pamuktafon btlınecesi • SÖKE (AA) - Ege Çiftçiler Derneği Başkaru Hulusi Tanman, pamuk ihracaunda alman 60 sentlik fonun kaldınlması amaayla yürüttükleri çalışmanm umut verici bir aşamaya geldiğini söyledi. Hulusi Tanman, Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta gerçekleştirilen, tekstil sektörünün önde gelen temsilcileri ile Devlet Bakanı Aykon Doğan'ın da katıldığı toplantının, üreticiler açısından olumlu gectiğini büdirdi. GAPHIerinde sanayi sfteteıH •ANKARA (AA)- Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki illerde devam eden 9 adet organize sanayi bölgesi projesi için 428, yaünm programında yeralan 16 küçük sanayi sitesi için de 549 milyar lira olmak üzere, bu yılın fiyatlanyla toplam 977 milyar lira kredi kullandınldı. Gaziantep'te 260 hektar, Mardin'de 3(X) hektar büyüklüğünde iki adet organize sanayi bölgesinin altyapısı tamamlandı. DC-9'lan alan ABDfirmasıbu uçaklardan kurulufiloile 3 ayda 2 milyon dolar kâr etti THY atb^yabancılar kapbCÜNEYT TOROS Türk Hava Yollan'nın (THY) filosun- da bulunan 9 adet DC-9 tipi uçağı top- lam 17 milyon dolara Amerikan Value Jet şirketine satılması, yeni iddialan gün- deme getirdi. Türk Hava Yollan Pilotlar Derneği (TALPA) yürütmenin durdu- rulması istemi ile idare mahkemesine başvurdu. Eski bir THY yetkilisi de bu ucaklann 1991 yılında her birine 330 bin dolar masraf yapüarak yenilendiğini ve sadece motorunun 3-4 milyon dolar de- ğerinde olduğunu savundu. Ucaklann eski ve çok ses çıkardığı ge- rekçesi ile satıldığı iddia edilirken aynı uçaklardan Amerika'nın Northwest Ha- vayollan şirketinde 40 adet bulunuyor. THY. uçaklann uluslararası hava taşı- macılığında yaşlanna göre standart de- ğerteri bulunduğu, satışa sunulan uçak- lann değerinin de 1.8-2.8 milyon dolar arasında olduğunu vurguladı. THY yet- kilileri, Pilotlar Derneği'nce değerinin altında satıldığı iddia edilen uçaklann ihalesi için yerli ve yabancı yayın organ- lanna ilanlar verildiğini, satış fıyatının çok sayıdaki teklif arasında en iyi koşul olduğunu savundular. THY yetkilileri, "Püoüar üemeği nakit öderse, satış an- laşmasuıı tazminat şartma rağmen bozup uçaklan kendüerine satarız" dediler. THY, ucaklar için 66 kuruluşun baş- Amerikan havajolu şirketi Norttmest, DC-9'lannın savısuu arttırmaya çakşıyor. vuruda bulunduğu, ancak bunlardan sadece 4'ünün teminat yatırarak satışa katıldığını da vurguladı. THY'nın 1991 yılında tanesine 330 bin dolar harcayarak yaptığı modifıkasyon çalışmalan uçaklar yenilendi. THY yeni- lediği uçaklannının tanesini 1.8 milyon dolara satarken, Amerikan Nortwest şir- keti de aynı şekilde bu uçaklann yenile- me ve adetini arttırma çalışmalannı dev- reye soktu. TALPA Başkanı Erkan Po- A N A P ' t a n SOITl Önergesİ tukönen'in iddiasına göre THY'rün tüm aksesuarlan dahil olarak sattığı uçaklar, bir Amerikan şirketi olan Value Jets ta- rafından alındı. Potukönen aynı uçaklan havayolu pilotlannın mülkiyeti Hazine'- de kalmak üzere toplam 50 milyon dola- ra almak için hazır olduklannı belirtti. Yürütümenin durdurulması istemi ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açtıklannı belirten Potukönen, uy- gun bedel îlkesinin çiğnendiğini iddia etti. Bir THY yetkilisi ise bu uçaklarda kullanılan yedek parçalann Boeing'lerde de kullanıldığıru söyledi. Bu geiişmeler ile birlikte ANAP Anka- ra milletvekiliYücel Seçkiner konu ile il- gili olarak bir soru önergesini Meclis'e getirdi. Seçkiner Başbakan Tansu Çil- ler'e yönelttiği yazılı önergede tek bir uçağın yedek parça ve aksesuarlanyla 15-20 milyon dolara malolmasına karşın 9 uçağın !7 milyon dolara satılmasının da açıklanmasını istedi. Seçkiner bu satı- ştan kimlerin çıkar sahibi olduğunu ve satışm hangi değerlendirmelere göre yapıldığını sorulanna da önergesindre yer verdi. THY ise uçaklann 5 yıllık filo gelişme planı çerçevesinde satıldığmı be- lirtilerek, uçaklann çok ses çıkardığı ve işletme giderlerinin yüksek olduğu için elden çıkanldığı vurgulandı.Satılan 9 ddet DC-9 30 tipi uçaklann gövde kul- lanım saatinin 50-60 bin saat olduğu id- dia edilirken. dünyada bu tip uçaklann gövde kullanım saatinin ortalama 100-120 bin saat olarak değiştiği kayde- diliyor. Uçaklann yerine RJ-100 uçak- lannın alındığını da belirten THY yetki- lileri . bu uçaklann daha modern olduğu iddia etti. RJ-100 tipi uçaklan en çok kul- lanan Belçika Havayollannın ise uçak- lann kulanımını durdurduğu belirtiliyor. Uçaklan alan Value Jet şirketi ise Ameri- ka'da yeni kurulan ve fılosunu tümüyle DC-9 30 tipi uçaklardan oluşturan bir şirket. Şirketin bu yılın ilk üc ayındaki kan 2.1 milyon dolar. Aynca North- vvest'in elinde bu tip uçaklardan 40 adet bulunuyor. Nortwest şirketinin THY gibi bu uçaklann modifıkasyon ve adeti- ni arttırma çalışmalannı sürdürüyor. Olağanüstü toplanan TÜSİAD, kamuoyunu duyarlı olmaya çağırdı TÜSIAD'ın temiz eller kampanyası Ekonomi Servisi- Dün olağanüstü topla- nan TÜSİAD Yönetim Kurulu, yolsuz- luklara karşı bir kampanya başlatılması için çağında bulunarak. konuyla ilgili uz- man mahkemelerin kurulması önerisinde bulundu. Rüşvet, yolsuzluk ve nüfuz suiistimaline dayalı skandallar zinciriyle ilgili son geliş- meleri degerlendirmek için toplanan TÜS- İAD Yönetim Kurulu, yaptıgı açıklamada, peşpeşe açığa çıkan skandallann ve bunla- nn arkasında yatan çıkar ilişkilerinin toplumun değerler sistemini altüst edecek ve ağır sosyal sorunlara yol açacak birikim- ler yarattığına dıkkat çekti. Rüşvet, yolsuzluk ve nüfuz suiistimaline dayalı çıkar birikimlerinin artmasının sis- temde kısmi bir çürümeye ışaret ettiğinin belirtildiği açıklamada şöyle denildi: "Bu çûriime, toplıunda, siyasal-toplumsal kurum- lara karşı derin bir güvensizlik yaratmakta ve ekonomik sistem için- de, tüm toplum \ararına kuüanılması gereken ka\ nakların, yeraltı eko- nomisine kaydınlmasına neden olmaktadır." Çürümenın serbest pı- yasa ekonomisinin değil, devletin rant ya- ratıcı faaliyetlennin ekonomide büyük ağutk taşımasından ve serbest piyasa ekono- misinin temel ilkelerinden bin olan şeffaflığın uygulanmamasından kaynaklandığına dik- kat çekilen açıklamada, bunun karşısında ses- siz kahnamayacağı belirtildi. TÜSİAD, par- lamentoyu, hükümeu' ve siyasi partileri, mesleki kuruluşlan ve medyayı kampanya başlatmak üzere harekete geçpeye çağırdı. TÜSİAD alınacak önlemleri şöyle belirledi: • Yargının güçlendirilmesi, yargı bağımsızlığının pekışürilmesi ve güvence altına alınması; rüşvet. yolsuzluk ve nüfuz suiistimaline karşı gerekli yasal düze- nlemelerin yapılması parlamentonun ön- celikli gündem maddesi haline getirilmeli. • Yargıya intikal eden yolsuzluk dosya- lannın süratle sonuçlanması için uzman mahkemeler oluşturulması sağlanmalı; bu mahkemelerde görev alan yargıç ve savalar maddi ve manevi olarak geniş bir koruma şemsryesine alınmalıdır. •Ozelleştirilme programında kamu bankalanna öncelik verilmelidir. • İhale sistemi şeffaflaştınlmalıdır. • Kamunun tüm üst kademe yöneticile- rinin, göreve başına gelirken ve görevi süre- since düzenli olarak mal beyanı vermesi ku- rala bağlanmalıdır. • Siyasi partilerin mal varhklan, kay- naklan ve harcamalan, sadece bu işle uğra- şan ve iktidarlann değişme süresiyle bağlı olmayan bir süre için görev yapan yargıçlar kurulu tarafından sürekli denetlenmelidir. Secim yatırımı Çiftçi borçlan erteleniyor ANKARA (Cumhuriyet Bû- rosu) -Hükümet, 4 aralıkta yapılacak ara secim öncesinde, çiftçinin Ziraat Bankası'na olan toplam 1.5 trilyon liralık kredi borcunu ertelemeye hazı- rlanıyor. Hazine tarafından hazırla- nan ve Bakanlar Kurulu'nda görüşülmesinin ardından son biçimini alacak kararnameye göre, çiftçinin Ziraat Bankasf- ndan kullandığı 20 milyon lira- ya kadar olan tanm kredi bor- cu ertelenecek. Taksitlere bağ- lanacak çiftçi borçlanna faız uygulanmayacak. Mazda servisinin parça tuzağı HULYA GENC Cumtturlymt Omzotoml Türhocaöı Cad 39/4 1 CağaloğTu/İSTANBUL TEL: 512 OS OS FAX: 514 O7 51 Tüketici Beymen'den memnun B irkaç kez Kadıköy Beymen'den indirimli satışlardan yararlanarak alışveriş yaptım. Personelin saygılı ve içten davranışları ile müşteriyegösterdikleriilgiyipekçokfirmaya örnek olabilecek düzeyde buldum. Özellikle giysilerde yapılacak değişikliğin kısa sürede ve bizzatteslimi, övgüyedeğernitelikteydi. Bu davranışın diğer kurumlara örnek olmasını diliyorum ve Kadıköy Beymen çalışanlarını içtenlikle kutluyorum JVeş« DomUr/t&IANBVL Buzdolabı yenilendi A EG'den üç yıl once no-fcost buzdolabı almıştım. Güvence süresinin bitiminden önce soğutucu fanı gürültülü olarak calışmaya başladı.AEG firması, fanı değiştirdi. Ancak buzdolabı bir süre sonra yine bozuldu. BuzdolabınıntamirindensonuçalınmayıncaAEG bana son model bir no-frost buzdolabı verdi. jestinden dolayı AEG'ye teşekkür ediyorum ve bu davranışın diğerfirmalara da örpek olmasını diliyorum. M. Sollh GüUrf İSTASBTTL M azda marfca arabamla 23 Mart 1994'te bir kaza gecirdim. Aracımı Türkiye'deki en büyük Mazda yetkili servislerinden biri olan Herter Otomonv Sanayi ve Ticaret Ltd. şirketine çektirdim. Sigortalı aracım Anadolu Sigorta şirketinin etemanları tarafından görüldü ve aracımın tamirine başlandı. 2.5 ay gibi uzun bir süreden sonra 195 milyon lira ödeyerek aracımı teslim aldım. Sigorta şirketi bana 135 milyon lira ödedi. Aradaki farkın bilirkişi raporuna verilen fiyatla benim faturama yazılan fiyatın birbirini tutmamasından kaynaklandığını öğrendim. 24 martta servise teslim ettiğim araca, ekonomik kriz sonrasında yedek O kurumuzun şikayeti üzerine Mazda Bayıler Genel Koordinatörü Mengüç Ulusu'yla görüştum. Fikrıye Hanım'ın şikayeti üzerine Ankara'ya gittiğini hatırlatan Mengüç Bey, gerekli denetimleri yaptıklarını bildirdi. Fikrıye Hanım'ın aracım iki ay gecikmeli olarak yetkili servistenaldığını anımsatan Mengüç Bey, "Sigorta şirketine fatura fiyatı bildirildiğinde yedek parçaya henüz zam gelmemişti. Fikrıye Hanım aracım gecikmeli alınca yedek parçaya gelen zam, faturaya eklenmiş. 135 milyon böylece 195 milyon lira olmuş"dedi. Yedek parça sıkıntısı çeken yetkili servisin zaman zaman tamir edilmiş aracın parçalarını kullandığını tespitettiklerini belirten parçaya gelen zammı da ekleyerek faturayı 10 nisanda kesmişler. Aracımı servisten aldığımda, değiştirilmiş diye belirtilen parçalann değiştirilmediğinifarkettim. Durumu İstanbul'daki yetkili servise bildirdim. istanbul'dan gelen bilirkişiler, ekte gönderilen parçalann değişmediği konusunda rapor verdiler. Olaydan sonra bu servise güvenim kalmadığı için aracımı başka servise yaptrmak istediğimde, Mazda Herter'in sahiplerinden Devlet Bey "O arabanın üzerine gaz doker yakarım, gene de başka bir yere yaptırmam " diye konuşunca ben de hayretimi gizleyemedim. Mengüç Bey, karışıklığın buradan kaynaklandığını belirtti. Servisi bu konuda uyardıklarınıdile getiren Mengüç Bey, değiştırilmesi gereken parçalann listesini çıkardıklarını kaydetti. Dahaöncekı görüşmelerınde Fikriye Hanım'a istediği Mazda yetkili servisinde aracına ücretsiz bakım vermeyi teklif ettiklerini hatırlatan Mengüç Bey, "Bakım sırasında ileride arıza yapmasından süphelendiğimiz tüm parçaları yenıleyeceğimizi ve65 milyon liralık fatura farkını da iade edeceğimizi söyledik. İlk başta teklifimizi olumlu karşılayan Fikriye Hanım, daha sonra kabul etmedi'' diyekonuştu. Mengüç Bey'in tekl ıfini yinelemesi üzerine, Fikriye Hanım da kabul etti. • EKONOMYE BAKIŞ TANER BERKSOY Kamu Bankaları Yazının başlığına göz atırtca Emlak Bankası'nda ortaya çıkan talana ve yatan ahlak çürümesirte veryansın edeceğimi düşündünüz herhalde. Hayır, konumuz bu değil. Bugün kamu bankaiarının alet edildiği bir başka oyuna dikkat çekeceğim. Son haftalarda kamu bankaiarının hükümet tarafından ol- maması gereken bir yönde ve hile kokan bir tarzda kötüye kul- lanıldığı izlenimi var bende. Zira banka verilerine ilişkin sayı- sal bilgiye ulaşma olanağım sınırlı. Ama bir süredir elimden geçenlere bu gözle bakıyorum. Sonu hiç hoş bitmeyecek bir kamu finansman oyununa yönelindiğini seziyorum. Siyasal iktidar, iktisat politikası uygulamasında bir kez daha tkanma ve çökme noktasına geldi. Şimdi bunu gizlemek ve bir süre kazanmak için kamu bankalarını ve bunların kaynak- larını bir iktisat politikası aracıymış gibi kullanıyorum. Faiz ve döviz kuru gibi fiyatları istediği düzeyde tutmak, para işlemle- rinde vadeyi piyasaların görebildiği ufkun ötesine genişlet- mek için kamu bankaiarının konumunu ve işlevfnf kötüye kul- lanmakta tereddüt etmiyor. Son haftalarda ortaya çıkan manzaraya bakarsanız şunu kolayca görebilirsiniz: Mayıs ayında şok faizle de olsa kendi- sine kaynak yaratma olanağına kavuşan Hazine, bir kez daha bunu yitirme noktasına geldi. Hazıran sonrasında tekrar bü- yümeye başlayan kamu açığı ve yüksek faizle sürdürülen roll- over oyunu Hazine'nin kaynak ihtiyacını büyütüyor. Buna karşılık kaynaklar kuruma noktası nda. Uzun süredir dış kaynak kullanımı zaten devre dışı. Merkez Bankası'rvdan kullanılabilecek avansın da yasal sınırına ulaşıldı. Bunun ötesinde zorlama IMF ile karakola düşmeye yol açacak. Geriye sadece mali piyasaların istekli olduğu ko- şullarla içeriden borçlanmak kaldı. Bu durumda Hazine, ko- şullara razı olup gereken kaynağı yaratacağına, bir kez daha mali sisteme koşul dayatmaya, faızi düşürüp vadeyi uzatma- ya soyundu. Maii sistem ise likit konumda olmasına rağmen sürdürülmesini olanaksız gördüğü faız ve vade koşuluyla Ha- zine'ye borç vermeye yanaşmıyor. Sütten ağzı yandığı için önüne konan yoğurda güvenmiyor. Böylece Hazine, elindeki tek kaynağı da kurutuyor. 'Biz bu filmi görmüştük' diyeceksiniz. Doğru, geçen sezon gördünüz. Ama yeni versiyonunda ilave var. Devreye yeni aktörler giriyor. Kamu bankaları bunlar. Tutmadığı halde tek- rar dayatılan iktisat politikası çökme noktasına gelince kamu bankaları filme dahıl edıldiler. Film şimdi böyle oynuyor. önce bu bankaların lıkıt olan ve dolayısıyla düşük over- night faizinde vakit geçıren para pıyasalarından borçlanıp Ha- zine'ye aradığı borcu verdiğini görüyoruz. Bu işlemde öne 'in- terbank'ta faiz yükselıyor, yanı para pahalı toplanıyor. Pahalı paranın ihalelerde Hazine'ye akması iki sorunu çozmuş gibi oluyor. Birincısi Hazine'nin bu sıkışık ve güçsüz halinde dahi faizi düşürmesini sağlıyor. Bir anlamda mali sıstemin direnci- ni kırıyor. Zira mali piyasaların razı olmadığı faize kamu ban- kaları müşteri oluyor ve faız oturuyor. İkincısi bu kez istekli kamu bankaları kanalıyla istediği kaynağa kavuşuyor. Hazi- ne'nin sorununa geçıcı de olsa çözüm bulunuyor. Ama kay- naklarını kör bir iktisat politikası ısrarına alet eden kamu ban- kaları zarar ediyor. Film burada bitmiyor. Bir perdesı daha var. Düşmeye zorlanan faiz, dövız kurunda yeni bir patlama olasılığını getiriyor gündeme. Bu durumda kamu bankaları sokuluyor yine devreye. Kamu bankaları sıkışma potartsıyeli taşıyan dövız piyasalarına yüklü mıktarda satış yapıyorlar. Pı- yasalar bir anda gevşiyor, spekülasyon umudu kırılıyor. Filmın bu perdesinde oyun içinde oyun var. Birtaşla üç kuş vuruluyor sanki. Döviz kuru yumuşak tutuluyor, bu bir. Satılan döviz karşılığı elde edilen liralar yine Hazine'ye gıdiyor ve fon açlığını bastırıyor. Bu iki. Para 'interbank'tan toplanmadığı için over-night faizi de gevşiyor ve ortada anlamlı plasman alanı olarak Hazine kağıdı kalıyor. Bu, mali sistemın faiz di- rencinden sonra vade dırencinı de kırıyor. Hazine borçlarv masında vade, altı aya doğru kayıyor. Bu da üç. "Nesi var, ne güzel oyun işte, bir hamlede tüm sorunlan çözüyor, Hazine'nin önünü açıyor" diyeceksiniz. Keşke öyle olsa. Ama değil. Bu oyunun her yanı aksıyor. Kamu banka- larının kaynakları, sorumsuzca ısrar edilen yanlışı doğrula- mak için israf ediliyor. Burada bankacılık ılkelerı ve meslek ahlakının ayakları altına alınması da cabası. Tüm bunlar soru- nu çözse içim yanmayacak. Ama dikkat ederseniz bu oyunun alanı kamu bankaiarının kaynak sınırı tarafından çızilıyor ve oldukça kısıtlı. Olsa olsa iktidara bir süre nefes aldırır. Tıkne- fes olan iktidara bunca kaynak harcaması yazık değil mi? ..Şimdi "ev" zatnanıl Yalnızca bu kampanyamız için Peşin alımlarda %23.63'e varan indirimler... Yuva Kredisi faiz oranlarımızda özel indirimler... EMLAKBANKASL Yatınm Eve Yatırın Adaylarda aranan koşullar: • Universitelerimizin Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, lktisadi ve ldari Bilimkr, tşletme, Maliye ve lş ldaresi ögretimi" yapan ve en az dört yıllık eğitim programı olan faküke ve yüksek okuDanndan ya da bunların yabancı ülkelerdeki eşiderinden birini bıtirmis olmak, • Smav tarihinde 50 yaşmı doldurmamış olmak, • İyi derecede tngilizce bilmek, • Bankamızca daha önce açılmış bulunan Müfetoş Yardımcılığı sınavına birden fazla katılmaıms olmak. Sınavlar yabana dil ve bilim konulannda yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazıh sınavlar 8 ve 9 Ekim 1994 tarihlerinde Ankara, lstanbul ve lzmir'de yapılacaktır. Smav konulan ve diger bilgileri içeren kitapçık "Odakule ls Merkezi, Kat 6, Tepebap 80050 lstanbul" adresindeki Genel Müdûrlûlc Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan ya da Şube Müdürlüklerimizden sağlanabilir. llgilenen adaylann en gec 5 Ekim 1994 aksamına kadar Bankamız Teftiş Kurulu Başkanltğı'na yazılı olarak basvurmaian gerekmektedir. (TPESBANK - T E D B I R I I
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle