25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyettmtivaz Sahibi: Berira Nadi Genel \avın Yonetmenı Orhan Erinç • Genel \avın Koordınatoru Hikmet Çetinkaya • \azıışleri Mudurlerı fbrahım V ıldız, Dinç Tavanç (Sorumlu) • Haber Merkezı Muduru Hakan Kara # Gorsel Yonetmen Fikret Eser DışHaberler Ergun Balcı • htıhbarat ValçınÇakır • Ekonomı Bulent Kızanlık • Radvo-TV U>gar Eremektar # Kultur Handan Şenkoken 9 Spor \bdulkadır \ucelman • > urt Haberler Mehmet Saraç 9 Makalcler Samı Karaören 0 Çevın Sevfettın Turhan # Duzeltme \bdullah Vazıcı \a\ın Kurulu İlhan Selçuk (Ba^kan) Orhan Ennç, Okta\ Kurtboke Özgen \car, Hikmet Çetınkava, Şukran Soner, Ergun Balcı, Dinç Ta\anç. İbrahım \ ıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbav Ankara Temsilusi Mustafa Balba\ • Haber Muduru Doğan \kın Maturk Buhan No 125 K.at 4 Bakanlıklar-Ankara Tel 4195020Thatl Teleks 4 2 W Fak^ 4195027» IzmırTemsılcısı SerdarKızık,H ZıvaBK I352S 23TeI 4411220Teleks 523^9 Faks 44191 P • \dana Tcmsılcısı Çetin \ ığenoğlu, Inonu Cd 1I9S No 1 k.at 1 Tel 3^22550 Telek-, 62155 Faks 3522570 Vluessese Muduru Erol Erkut 9 Koordınator Ahmet Korulsan # Muhasebe BulentV ener# Idare Husevın Gürer • Isletme Onder Çelık • Bılgı- Işlem Naıl İnal • Bılgısayar Sıstcm Münnet Çıler • Reklam Reha Işıtman V ı>ımlavın ve Basın V emı Oun H s b e r Ajansı Basın ve Y avıncıhk A Ş Turkocağıcad 39 41 Cagal oglu 3 4 3 ^ 4 lst PK 246 Istanbul Tel IO 2i:> M 2 (V> 0S (20 hatlTelek* : : : 4 6 Faks (0 2!2ı M 1 «5 9< 28EYLUL 1994 Imsak 4 25 Guneş 5 50 Ogle 12 00 Ikındı 15 20 Akşam 17 59 Yatsı 19 19 37si yabancı 4 1 kişi yakalandı •EDİRNE (AA) - Edırne "de son bır hafta ıçınde sınırdan kaçak olarak geçmek ısteyen 37 sı yabancı uyrukdu 41 kışı yakalandı 10'u Romanya_ 13'u Pakıstan, 13"û Irak, b ı n Iran uyruklu 37 yabancı ıl«e 4 Turk, İpsala Uzunkopru v e Menç ılçelenndekı asken bölgelerden kaçak olarak yurtdışına çıkmaya çalışırken sınır devnyelennce ele geçınldıler Gozaltına alırıan sanıklarla ılgılı sorvışturm a sürduruluyor Türkiye turizmde en güvenli iilke • ANKARA (ANKA) - PKK'nın tunzme yonelık teror eylemlenne karşın Turkıye, Interpol tarafından, tunstler açısından en guvenılır ulke olarak belırlendı Interpol tarafından 1993 yılında gerçekleştınlen ara^tırmanın sonuçlan bır rapor halınde yayımlandı Interpol raporuna gore istanbul, tunstlere yonelık suçlar bakımından son sıralarda yer alırken Fransa'nın başkenıtı Pans bınncılığı aldı Tütünde yolsuzluga gözaltı • Dh ARBAKIR (Cumhuriyet) - Dıyarbakır Yaprak Tutun tşletmesı'nde yapıldıgı one surûlen yanm tnlyon lıralık vurgun olayına adı kanştığı bıldınlen ışletme muduru Zekı Oner ve bazı gorev lıler, jandarma tarafından gozaltına alındı Soruşrurmayı dennleştıren jandarma, Dıyarbakır, Sılvan, Batman, Sıverek ve Bısmıl'de satışıçm bekletılen tutun yuklu 80 kamyona el koydu, şofbrler sorguy a alındı TürksatiB'ye aktarma • ANKARA (AA) - Orta Asya Turk cumhunyetlerdekı bütun televızyon \e telefon kanallan, Turksat 1B haberleşme uydusuna aktanldı Turkmenıstan, Ozbekıstan Kırgızıstan ve Azerbaycan'a yonelık TV kanallannın aktarma ışlemı tamamland] Ayncabu ulkelerle olan telefon kanallan da Turksat 1B ıle ırtıbatlandınldı İskeleye belediye talip • İSTAISBLL(AA)- Kadıko} Belediye Başkanı Selamı Ozturk, saüşa çıkanlan Moda Vapur Iskelesı'ne talıp olduklannı açıkladı Duntoplanan Kadıkoy Belediye Meclısı, 30 eylulde satışa çıkanlacak vapur ıskelesını satın almak ıçın gınşımde bulunma karanaldı AIDS'e dur denilecek • ANKARA (ANKA) - Cumhurbaşkanı Suleyman Demırerın de katılacağı "' 1 'ıncı uluslararası stop AIDS" konferansı 30 eylulde yapılacak Temel sloganı "senı yakalamadan sen onu durdur" olan konferansta AIDS ıle mücadelede emeğı geçenlere "AlDS'le mucadele madalyası" takılacak Turizmciler, Cumhurbaşkanı'na, alınan önlemleri uygulamaya koymayan hükümetten dert yandı: Boş sözle oteller dobnuyorEkonomi Servisi - Temmuz ayında başlayan hareketlenme ıle nefes alan tunzmcıler. knz günle- rınde vaat ettıklennı uygulamaya koymayan hukumetı Cumhurbaş- kanı Suleyman Demirere şıkayet ettıler Yenı Turızm Bakanı Halil Çulhaoğlu da hukumetın turızm sektorune daha çok kaynak sağia- ması ıçın Cumhurbaşkanı Demı- rel'den yardım ıstedı Geçen yıl 1 mılyon dolann uze- rınde dovız gırdısı sağlayan 113 seyahat acentesı. dun Istanbul'da düzenlenen bır torenle Turkıye Seyahat Acentelen Bırlığı (TÜR- SAB) tarafından ödullendınldı Dunya Turızm Gunu'ne rastlayan odül torenınde, runzmcıler sekto- run Turk ekonomısı açısından onemını vurguladılar Torenın açılış konuşmasını yapan TUR- SAB Yonetım Kurulu Başkanı Talha Çamaş, Cumhurbaşkanı Demırel"ın sozlennı hatırlatarak "ZaM alinizin buyurduklan gibi ülkemizin siv asi börçlanma içinde olmaması içın ekonomik borçlan- madaıı kurtulunması gerektiğine biz de inanıyoruz" dedı Borçlan- madan kurtulmanm yolunu da ul- keye en hızlı ve sıcak dovız gınşı sağlayan tunzmın oncelıkh sektor kabul edılmesı olarak gosteren Talha Çamaş. yılda 15 mılyon ru- nst ulaşım ve >atak kapasıtesıne sahıp Turkıye'mn. bunun ancak yansını kullanabıldığını kaydettı Bu yılın ılk yansında rezervas- yonlarda yaşanan duşuş uzenne hukumetın pazarlamaya yonelık kısa sureh önlemlennın hemen so- nuç verdığım söyleyen Talha Ça- maş, ılk 6 ayda yûzde 50'ye varan • TÜRSAB'ın, 1 milyon dolann üzerinde döviz girdisi sağlayan üyeleri için düzenlediği ödül töreninde, yeni Turizm Bakanı Halil Çulhaoğlu da hükümetin turizme daha çok kaynak ayırması için Cumhurbaşkanı Suleyman Demirel'in desteğını istedi. duşuşun ardından, ıkıncı 6 aydakı gelışmelerle geçen yılkı rakamla- nn yakalanma şansmın doğduğu- nuıfadeettı Çamaş. 1 mılyon do- lann uzennde dovız sağlayan acentelenn sayısındakı artışın 1990'a kadar her yıl yuzde 35- 40'larda seyrederken, geçen vıl yuzde 4'e genledığını de v urgula- v arak, hükümetçe uygulamay a konulmayan önlemlerle yaşanan dığerolumsuzluklan şoyle sırala- dı -Seyahat acentelennın en onemh gıder kalemını oluşturan telekomunıkasyon konusundakı ındınmlertunzm paketı ıçınde yer aldığı halde uygulamaya konul- madı Konut fonu kaldınlmalı -Dunyanın her koşesınde ulke tunzm potansıyelını pazarlamaya valışan seyahat acentelen sorum- lululan, bırçok kesım ıçın u> gula- madan kaldınlan Konut Fonu'nu hala yurtdışına çıkışlannda ode- mek zorunda kalıyorlar -Yıllardır doğni stratejıler üze- rıne oturtulmayan dış tanıtım kampanyalarının sonuç verebıl- mesı ıçın aynlan butçeler, bu ko- nuda dunyadakı gerçekler ve uy- gulamalar dıkkate alınarak goz- den geçırılmelı Yenı Tunzm Bakanı Halil Çul- haoğlu da tunzmcıler gıbı çareyı Cumhurbaşkanı'ndan destek ıste- mektebuldu Halil Çulhaoğlu, on- celıkle tunzm sektorunun hukukı altyapısını sağlayacak Otelcıler Bırlığı, Seyahat Acentelen ve Rehberler yasalannın Meclıs'ten geçmesı ıçın Cumhurbaşkanı De- mırel'ın katkısını ıstedı Tünzm Bakanı Çulhaoğlu Lutfı Kırdar Salonu nun BüyukşehırBeledıye- sı nden devralınıp kongre sarayı- na donuşturulmesıne bakanlık butçesının yetmeyeceğını belırte- rek bu konuda da yardım ıstedı Tunzmcılenn ve Turızm Baka- nı'nm taleplennı zaman zaman not alarak dıkkatle dınley en Cum- hurbaşkanı Suleyman Demırel vaptığı konuşmada tum sorunlann aşılacağını soyleyerek moral ver- dı Cumhurbaşkanı Demırel, onu- muzdekı 6-7 yıllık donemde, 1 mılyon yatak kapasıtesı, 20 mıl- yon tunst ve 10 mılyar dolar tu- nzm gelın hedeflen ortaya koy- du "Devletin size daha iyi arka çık- ması laznn" dıyen Cumhurbaşka- "tn Demırel dış tunzm çevrelennın Turk tunzmını ucuzlatmak ıçın manıpulasyon yaptığmı ve bun- dan kurtulmak gerektığını de vur- guladı Başka ulkelerde bır oğun yemek tutarı olan 30-50 marka Turkıye'de tam pansıyon otel sa- tıldığını da v urgulayarak, tunzm- cılen Tıyat kırmayın" dıye uyar- dı Cumhurbaşkanı Suleyman De- mırel, butun gayretlenne rağmen kongre turızmı ışını vurutemedı- gını, Nejat Eczacıbaşının olumu- nun buçabalan 1 yıl genlettığını kaydederek yıne de bu konuda kendı ımzasıyla onaylanmış 50 mılyon dolarlık bır kaynak bulun- duğunu ve bundan vazgeçmeye- ceğını vurguladı Cumhurbaşkanı Demırel, gelecek vıl 113 degıl, 200 kuruluşa odül vermek ıstedı- ğını »ozlenne ekledı Akdeniz üstündeKumkapıgeceleri BÜLENT ECEVtT .4NTALYA - Guneye, Akdeniz sahıllenne ınıldığınde denız balık bır de rakı gehyor akla Bu uçlunun tadına, ılkbahar ve sonbahar aylannda doyum olmuyor Kuçuk dalgalar. teknenın govdesıne vuracak, esen ruzgar hafıf- çe uşutecek. saçlar ve etekler de uçuşacak Kemancı ya- nık yanık, darbuka gum gum. ut da sert sert vuracak tel- lere lşte \kdenız"ın ustunde bır meyhane tekne Luks otellenn. luks masalannda. 'Fransız usulu' bıl- mem ne yemeginden, 'ltahan usulü' bılmem ne sosun- dan bıkanlar "Bunun vanındaşarapgider,amacanımda rakı istiyor" ıkılemınden kurtulamayanlar, Antalva'nın Büyuk Lımam'nda kurulan "Kumkapr ya da 'ÇiçekPa- sajı'nı seçıyorlar Tunzmcıler de tur yemeklennı burada vermeye başladılar artık Bır anlamda meyhane kulruru- muzu dunyaya tanıtıyoruz Yan yana sıralanmış 6-7 tek- neden, muşten kapmak ıçın sesleryukselıyor Saz heyet- len de bu yanşa katılıyor Her teknede bulunan çalgıcı- larvarguçlenyle aletlennı çalarak ve son moda şarkılan- nı soyleyerek muştennın kendılenne gelmesını amaçlı- yor Tekne dolduktan sonra demır alınıp, 'tornistan' den- dıgınde, rakılar çoban salata eşlığınde ıçılmeye başlanı- yor Saz heyetı de ağır parçalardan oluşan repertuvarla- nnı çalmaya başlıyor Tekne lımandan çıkıp da dalgalar- la karşılaştığında, rakının etkısı ıkıye katlanıyor Garson- lann sallanan teknede gerçekleştırdıklen serv ıs ıse ızlen- meye değer Bu durumda garsonlar ıkı ellen dolu halde servıs yapmıyorlar Ancak tek ellennı kullanabılıvorlar Otekı kolun amacı, akrobatlar ya da rodeocular gıbı vu- cudun dengesını sağlamak Balık servısı başladıktan 5- 10 dakıka sonra ters bır dalga garsonu yendı Bır ılen bır gen gıttı Sonra yuzunu teknenın burnuna dondurdu. bu kez sağa ve sola valpa yaptı Tam dengesını bulmak uze- revdı kı sancaktan aldığı kuçuk dalga garsonu venmevı başardı Deney ımlı garson, bır elmde tuttuğu ıkı tabak do- lusu mercanlan kurtannayı başarmıştı Onemlı olan ba- lıklara zarar gelmemesıydı Dalgası az bır koya gelındı- ğınde ıkıncı şışeler açılmıştı Saz heyetı oyunhavalan- na gırmıştı artık 'Kumkapı, Kumkapı/Burada içilir ra- kı'dan ınsanı yennden zıplatmavı başaran 'Mastika'v a ka- dar çeşıtlı havalar kurdu olanlan oynamaya kaldınyor- du Cesaretlenen tunstler de 'göbekatmayı'denıyor Be- ceremeyenlere ıse vardımsever erkeklenmız -ozellıkle bayan tunstlere- ucretsız "kurs' vermekten de gen kalmı- yorlardı Akdeniz uzennde Kumkapı muhabbetı gece yansı lımana donuldugunde dedevam edıvor Kentten 1nnıalaıılaı; doğaya hiğnmor ZlîLKANt StRMEN tnsan once kendını keşfettı, sonra da doğay ı Hemen ardından doğanın renklen ve guzellıkleny- le tanıştı Yıne aynı 'insan' once 'savaş' yontemıyle kendı neslını yok etmeye başladı sonra da do- ğay ı hem kırletıp hem de yok et- meve uğraştı Sonuçta 'başarüı' bıle oldu1 Aradan yuzyıllar geçtı lnsanın kendısı ve doğayla olan seruvenı yıne suruyor Son 5 yılda Turkıye'nın gunde- mınde yer alan doğa sporlannın ulkemızdekı önculen ıse başlan- gıçta unıversıtelı gençlerdı He- men ardından, medyanın 'mane- vi'. Turızm Bakanhğı'nın ıse 'maddi-mane\i' desteğıyle doğa sporlan, yaşamı sorgulavan her yaştan ınsanın ılgı duyduğu bır uğ- raşı halıne geldı Neredeyse tum dunyanın grı tonlara burunduğu gunumuzde, ınsanlan kırlann, dağlann, yayla- lann ve vadılenn yeşıl, denızlenn ıse masmav ı renklenyle buluştur- mayı amaçlayan doğa sporlan gruplannın sayılan ıse gıderek ar- tıyor Her yıl penyodık bıçımde du- zenlenen gezı v e turlarla yoğun bır çalışma temposunun ıçınde yer alan soz konusu gruplardan Gun- batmadan ıse 4 yıldır yan profes- yonel bıçımde doğa tutkunlanna hızmet venyor Pazar yatağınm karşı konulmaz ılıklığına, soğuğa, kara, firtınaya, guneşın caydıncılığına ınat, doğa- nın kucağında hareketlı, sürpnzlı ve gızemlı geçınlecek bır günün keyfmı yaşamak ısteyenler, telefo- nun bırkaç tuşuna basarak doğaya yolculuğun ılk adımını atıyorlar Yaşamın monoton vepasıf ızbe- sınden vazgeçıp bır kano. belkı bı- sıklet, parapant ya da kayakla ger- çekleştınlen doğa sporlannın bel- kı de en guzelı. adına trekkıng de- nılen uzun, upuzun tempolu yuru- yüşler Ozellıkle hafta sonlannda. 15-20 kışılık gruplar halmde ger- çekleştınlen turlarda Uludağ'dan Kaçkarlar'a kadar genış bır yelpa- zeye yayılan alternatıfler değer- lendınlıyor Yanınızaıseherdefa- sında sırt çantanız. yuruyuş ayak- kabılannız, fotoğraf makınenız ıle çeşıtlı malzemelenn v anı sıra baş- kalanna vereceğınız dostluğunuz ve kendmız ıçın gereken ozguve- nınızı de almanız gerekıyor Dıyelım kı yeşılı tutkulu bıçım- de sevıyor, doğayla kucaklaşmak ıçın can atıyorsunuz Ancak ya- şadığınız kentı, omeğın tstanbul'u da çok sevıyor ve ondan uzun su- re aynlamayacağınızı duşunuyor- sunuz Uzulmevın. bunun da bır çare- sı bulunmuş Gunbatmadan Doğa Sporlan Grubu yıne penvodık olarak ozellıkle hafta sonlannda, şubat ayından bu yana ozel $ehır hatları vapuru ıle dolunav gezıle- n de duzenlıvor Kabataş'tan kal- kan vapur tum Boğazıçı sularını aşıp Kavaklar'a ve daha otelere uzayıp gıdıyor Sevdalı kıvılarda yenı dostluklara 'merhaba' demek ıstıyor ve vaşadığınız kentı bır başka açıdan seyretmek ıstıyor- sanız, haydı doğaya Adana Paksoy Lisesi yönetiminin gerekçesi: Rahatsızlık veriyordu Okul bahçesinde ağaçkıyımı ADANA (Cumhuriyet Güney tUeri Bürosu) - Yer kent merke- zındekı Paksoy Lısesı Konu bahçedekı ağaçlann kesılmesı Gerekçe. rahatsızlık vermesı' Bugune dek zorunluluktan, yada "engelliyordu'" gıbısınden gerekçelerle ağaç kesıldığıne ta- nık olunuyordu, ama bovlesıne ılk kez rastlanıyordu Adana'nın gozde semtlenn- den Kurtuluş"ta.çevTeduyarlılı- ğı ve agaç sev gısının gorece faz- la olduğu bır ortamda. Paksov Lısesı'nın batı tarafındakı ağaç- lardan 5"ı mudur Mehmet Dal'ın gozetımınde kesıldı Cumartesı sabahı yaşanan "ağaç kattiamrna tepkı goste- ren Çevre ve Tuketıcı Koruma Derneğf nın Başkanı HilmiÇa- murdan, once okul mudurunun sonra da tartışmaya mudahale eden emnıyet guçlennın tepkı- sıyle karşılaştı Çamurdan olay vennden uzaklaştınlarak "ağaç kesimine karşı çıkışı engeUenirken" vetış- mış 5 okalıptus agacı da çevre- de bınkenlenn şaşkın bakışlan arasında can verdı Guvenlıkguçlennınde"ağaç kesen"le "kestirmek isteme- ven"ın tartışmasına mudahale ettığı olayın ardından Paksoy Lı- sesı'ne gıttığımızde kokunden kesılmış ağaçlar ortadan kaldı- nlmıştıbıle Bahçede sadece40- 50 vıllık ağaçlann kesık kokle- nyle dallan duruyordu "Neden kestirdiniz Id" dı ve sorunca Pak- soy Lısesı Muduru Dal şu yanı- tı verdı "De\let DemırvollarVmn loj- manlannda oturanlar. ağaçlar- dan rahatsız olduklannı sovle- diler. Elektrik direğine zarar ve- ren ağaçlar da vardı. Biz de kav- makamuktan olur aklık ve kes- tik." Adını vermek ıstemeven Pak- soy Lısesı Muduru. fotoğrafını çekmek ıstedığımızde de "Kim- den irin aklınız?" dıve tepki gos- terdı Mudur Dal "\ğacı kes- mek yerine etrafa tastığını sov- lediğiniz dallan budasanız ol- maz nrndı" sorumuza ıse su vanıtı \erdı "Hayır, kokunden kesilmesi gerekiyordu. Zaten ileride \erine ağaç dikeriz, merak etmevin.." Boğaziçili 4 kızdan kurulu hard rock grubu Ain't Blonde, geleneği bugüne taşıyor Rockgeleneğinde cinsiyetyok... Grubun kuruculanndan KutsaL rock geleneğinin bir yaşam biçinü, aykırüık ve muhalefet olduğunu vurgularken Buket, "Biz zaten yaşarken o kulture vakındık. O kulture uygun yaşıyorduk. Sonuçta bize uzak değüdi" diyw. (Fotoğraf Hatıce TUNCER) METtN HAKYERİ Beyoğlu'nun pıtrak barlanndan bın fçenden ntmı, ezgısı, hatta şanı yerlı ye- nnde bır ufak Led Zeppelın, kapıdan çı- kıp Mıs Sokak'ta hard bır tur attıktan sonra, mısırcı, fındıkçı, 'çorap 15bin'cı camıanın kulak hızasından, rınercı ço- cuklann ezgın bakışlan arasından, va- nm ekmeğe kokereçten. 'yiyebfldiğiniz kadar pizza 100 bin'ın ıçınden sıyınlıp geçıyor Ora bardan, bura bardan zırt bardan bırt bardan yukselen kımı *ban- dıra bandıra ye' acavıplığınde kımı, men onu sevmiştm bir ilkbaharda" eğ- retılemesınde oluşan bır ses trafiğı keş- mekeş düzenınde geceye egemen Abdulcabbar Bar'ın kapı aralığından vukselen Led Zeppelın ruhunu geceve \ayan 4 kızdan kurulu bır hard rock band Frenkçesıyle Aın t Blonde yerel ağızdakı 'derin' anlamıyla "Sanşın De- ğılım Denn anlamıyla sanşın değılım çunku . Çunkü sanşın bır ımaj. aptal ve bon bır ımaj Turk erkeklenmn bayıldığı bır sı- radan kadın prototıpı Duşunmeyen, sorgulamayan, sanşınlığının çembenn- de vıtnndekı bır meta Aın't Blonde ne sadece tanımladığı o sanşın ımajma ne de>erleşik venlı akıla, ne yaygin ve goz- de yukselen değerlerle orulu yaşama bı- çımıne uygun Muhalıf, protest. rahat- sız Yanı rock Ne de olsa rock Yaşam biçimi olarak rock En buyuğu 23 en kuçuğu 21 yaşında Boğaziçili 4 kız Yaşama bıçımlen, sta- tülen ve kendılennı cadde çocuklan jıcks'lerden ayıran yaşama karşı duruş- lanyla Davulda Çiğdem Ütemir, gıtar- larda Emine Topçu, Buket Doran ve so- lıstlen KutsalKoçer hard rock band'den hard ornekler vermekle kalmıyor Grubun kuruculanndan Kutsal, rock geleneğinin bır yaşam bıçımı. aykınlık v e muhalefet olduğunu v urgularken Bu- ket "Bizzatenyaşarkeno kulture vakın- dık.O kultureuygun yaşıyorduk. Sonuç- • En büyüğü 23, en küçüğü 21 yaşında Boğaziçili 4 kız davulda Çiğdem İltemir, gıtarlarda Emıne Topçu, Buket Doran ve solistleri Kutsal Koçer. Rock geleneğinin bır yaşam bıçımi, aykınlık ve muhalefet olduğunu vurguluyorlar ta bize uzak degildi" dıyor Gerçı arada cıddı bır kuşak farkı far- kından çok kuşak uzaklığı var Hemen hemen tumu mıladı 68'e dek uzanan rock geleneğını. gıtan, mıkrofonu ve ba- getı ellenne aldıklannda algı lamay a bdş- lıyor Beatles'la başlayan bır sureçte ya- şam bıçımlenyle rock'ı kıyaslayan çız- gıye "lşte bu" dıyorlar Bılgısayarmuhendıslığı. psıkolojı. ış- letme gıbı alanlarda bır yandan olmazsa olmaz akademık kanyer kovalanırken bır vandan da asıl mesleklennı buluvorlar Aılelennın "Bir hobileri var. Nasıl olsa geçer" beklentılennm aksıne asıl mes- leklennı Çiğdem. "Hiç davulcu kız yok, davul- cu olayım diye bir şey geçirmedim içim- den. Davulcu olmak istiyordum ve davul- cu oldum" derken bu kararlılıklannı "Biz muzisyeniz'"ıbelge!ıvoraslında Llkede kızlardan kurulu sayılı rock gruplanndan olmanın guçluklen say say bıtmez değıl ama Ama saydıkça da onemsız olmadıkla- n çıkıyor ortaya En başta kendılen gıbı rocker'cı erkek arkadaşlannın en hafif devımıvleçekememezlıklen Başanla- rının tutulmalannın gerekçesını cınsı- yetlenne bağlayanlar Teonk olarak ka- dınların rock yapamayacaklanna ılışkın goruş açıklayanlar Tabıı kı aılelennın "Bu da geçecek. Şimdilik rahat bırak- mak lazım" ınançlan Aın't Blonde amaçtan söz ederken \ urguluyor "Amacimız iyi para kazan- mak olsaydı pop muzik y apardık," Nıyetten ve hedeften soz açıldığında da onur v e duy arlılık ozenle altını çızdık- len ıkı cıddı kavram "Romantizm öl- dü" soylentısıne 23 y aş. gençlığınde (Kı- mıne gore toyluğunda) alabıldığıne ol- gun bırkarşılık "Biz eski duygulann, duy gusallığın ve iyiliğin yaşanması gerektiğine inanıyo- ruz." 4 kız olmak Genc ohnak >alnızve parasızvaşamak Rockvapmak rock'ı yaşamak Bır yandan unıversıteyı sur- dunnek Hıçbınyabanaatılıronemsız- lıkte değıl Ama daha onemlısı de var Yolsuzluklara yapavlıklara. koşe donu- culuğe ve "Şimdi sen bu işten kaç para kapıyorsuruonu söyleağa" maddecılığı- ne bulanmış bır kaos ıçınde "Roman- tizm öhnedi" dıyebılmek Onurdan ve eskı ıvı duvgulann vaşanmasi gerektı- ğınden soz etmek Az şey değıl Beat- les geleneğınden gelmek gıbı Sanşın olmamak
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle