23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 28 EYLÜL1994 ÇARŞAMBA 10 DIŞ HABERLER Hran-Oskiip iphinlini •ÜSKL'P(AA)- Amavuüuküe Makedonya'nın aralanndakı ışbırhğını gelıştırmek ıstedıklenbıldınldı Makedonya'ya resmı bır zıyarette bulunan Arnavutluk Savunma BakanıSafetZhulab, Üsküp'tebasın mensuplanna yaptığı açıklamada, ıkı ulke arasında daha fazla ışbırhğı yapılabıbnesı ıçın tum ımkanlann mevcut olduğunu soyledı Zhulalı, Amavutluk ıle Makedonya'nın "ıkı dost ulke" olduklannı kaydederek "İkı ulke arasında herhangı bır guvenbk sorunu yok' dedı Pakistan'da IKARAÇİ(AA). Pakıstan'ın Karaçı kentınde, oncekı gun meydana gelen bır çatışmada 3'u polıs olmak ûzere 5 kışının öldüğü bıldınldı Pobs, Nazımbad bölgesmde, sılahlı baa kışılenn pohsle çatışmaya gırmelen sonucu 2 guvenlık görevhsının öldurulduğunu bıldırdı Üçüncu olayda ıse uçuncubırpolısın soyguncular tarafından vurulduğu belırtıldı Pakıstan'ın en buyuk kentlennden Karaçı'de bu yıl meydana gelen çatışmalarda en az 66 guvenlık gorevlısı hayatinı kaybettı Irak'ta gıda sıkmtısı • BAĞDAT(AA)-Irak hukumetı, ülkede karneyle dağıtılan yıyecek mıktannı yan yanya azaltırken bu gelışme uzenne gıda maddelen fıyatında aşın artışlar oldu Irak hukumetı. venmın duşuk olması ve devam eden BM yapünmlan nedenıyle gıda stoklannın onemlı olçüde duştuğunu belırterek karneyle dağıtılan yıyeceklenn mıktannı yan yanya düşürme karan aldı Irak'takı UNICEF temsılcısı Thomas Ekval, Reuter ajansına yaptığı açıklamada. karneyle dağıülan yıyecek mıktannın, normal bır kışının temel gereksınımının ancak yansını karşılayabılecek düzeyde olduğunu bıldırdı Soysal'la görüşen Libya Dışişleri Bakanı, Türk müteahhitlerine güvence verdi LibyaborcunuödeyecekNEW YORK (AA) - Libya, Turk muteahhıtlenne olan borçlannı ıkı ulke arasında oluşturulan Karma Ekonomık Komısyonu'nun (KEK) gele- cek toplanüsmdan önce tama- mıyla tasfiye edecegını bıldırdı BM Genel Kurul çalışmalan- na kaülmak uzere New York'ta bulunan Dışışlen Bakanı Mümtaz SoysaL oncekı gun Libya Dışışlen Bakanı Mustafa D-Muntasser ıle yanm saat su- ren bır goruşme yaptı Goruşmede, EI-Muntasser, Libya ekonomısıne buyuk kat- kıda bulunan Türk muteahhıt ve ışadamlanm mağdur etme- yeceklennı behrttı ve bınkmış borçlannı en kısa zamanda tas- fiye etme vaadınde bulundu El-Muntasser, Kıbns konu- sunda Turkıye'yı destekledıkle- nnı ve her zaman Türkıye'mn yanında olduklannı soyledı Libya Dışışlen Bakanı, Pan Am ucağının duşurulmesı ola- yına kanştıklan öne surulen 21 Lıbyab'yı yargılanmalan sona erene kadar Arap Bırhğı uyesı olan bır ülkeye gondermeye ha- zır olduklannı ıfade ettı, ancak bunun Baühlar tarafından ka- bul edılmedığını, ustelık Batılı- lann ulkesıne petrol ambargo- su uygulamakla tehdıt etüklen- nı soyledı Bu konularda Turkıye'den destek ısteyen Lıbyah bakan, ülkesının sorunlannın Dışışlen Bakanı Soysal tarafından BM Genel Sekreten Butros Galı'ye ıntıkal etünlmesı talebınde de bulundu Soysal, oncekı gece aynca AB Komısyonu'nun Dış İlışkılerden sorumlu uyesı Hans Van Den Broek ıle de bır araya geldı Dışışlen Bakanı Soysal, 35 dakıka süren goruşmede Van den Broek'a Turkıye'nın güm- ruk bırlığı konusunda kendı çı- karlanna uygun önlemlen ala- cağını bıldırdı AB'run de Tür- kıye'mn çıkarlannı gozetmesı gereküğı mesajını verdı Soysal goruşmede 1981'den bu yana askıda bulunan 4 Malı Protokolun serbest bırakılma- sının Türkıye'nın AB ıle Güm- ruk Bırlığı'nı gerçekleştırme konusunda alacağı tedbırlen teşvık edecek bır ortam yarata- bıleceğını bebrttı Demokratikleşme paketi Buna karşılık Van den Bro- ek, AB olarak Türkıye'dekı de- mokratıkleşme paketıyle ılgılı gelışmelen yakından ızledık- lennı ve Türkıye'nın başanya ulaşmasını dıledıklennı ıfade ettı Soysal, Ermenı bakana Tur- kıye'nın Azerbaycan konusun- dakı hassasıyetını anlattı ve Er- menılenn AGIK (Avrupa Gu- venlık vle Işbırhğı Konferansı) kararlan doğrultusunda Azen toprağı olan bolgelerden derhal çekılmesı gerektığı goruşunu ıfade ettı Soysal. Papazyan'- dan sonra Yunanıstan Dışışlen Bakanı Karolos Papulyas ıle bır araya geldı İkı bakanl ulkelen arasındakı gergınbğın gıdenl- mesı yolundakı arzulannı dıle getırdıler Goruşmede, çıfte vergılendır- menın onlenmesı, kara ve de- mıryolu taşımacılığında ışbırlı- ğı, sınırlardan yasadışı geçışle- nn onlenmesı ve kulturel değı- şım programlan da ele abndı Hindistan'ın Surat kentinde başlayan salgın başkent Yeni Delhi'ye sıçradı VebadünyadapanikyarattiDış Haberler Servisi - Hındıstan'da 40 kışının olumune yol açan veba başkent Yenı Delhi'ye de sıçradı Ülkede hızla yayılan bu haslalık dün- yada panık yaratü Hındıstan'da gcçen hafta ülkenın batısındakı Surat kentınde hızla yayılan ve 300 bm kışının kaçmasına neden olan veba, başkent Yenı Delhı'de de goruldu Kentte, ıkı veba vakası saptandı Hükumetın salgın hastabğı kontrol altına abndığına daır açıklamalanna karşın \ebamn hızla yaybması uzenne Pakıstan, Bombay'a uçak seferlennı ıptal etü Fransa v e Almanya da hastabğı taşıyanlann ulklenne gırmesını engellt mek ıçın, Hındıstan'dan gelen uçaklan kontro edıyorlar Dunya Sağbk Örgütu ıse, ozellıkle Batıb ulke- lerde yaşanan panık havasına karşın. Hındıs tan'a gıtmeyı planlayanlara yolculuklannı ıptal etmemelennı onerdı Hong Kong. Guney Kore. Tayland ve Bırle- şık Arap Emırbklen Hındıstan'dan gelen yolcu- lann tıbbı kontrolden geçınlebıleceğını bıldınr- ken Suudı Arabıstan, Umman. Kuveyt. Bah- reyn ve Katar ıse benzer önlemler almayı duşunuyor Çın de bu ulkeden gelen yolculara sağlık du- nımlan ve daha once yaptıklan seyahatler ko- nusunda sorular sormak uzere bır ekıp oluşturu- yor Sıngapur hukumetı Hındıstan'da akrabala- nnı gönnek ıçın bu ulkeye gıtmek ısteyen vatandaşlanndan zıyaretlennı bır sure erteleme- lennı vstedı Hındıstan'da, veba salgını nedenıyle olu bır kent halıne gelen Surat'ta kızgın halk, salgından kaçan 4 doktorun muayenehanesını basarak ateşe verdı Surat Pobs Şefi P.C. Pande, özelbkle hasta yakınlannın veba salgmından kaçan dok- torlara sınırlendığını bıldırdı DIŞBASIN ABDKafkasya'da Rusya'dankuşkulu JIM HOAGLAND Azerbeycan petrolu ve gayn resmı olarak Amenkalı yetkılıler, boru hatünın Iran'dan geçmesıne kesınbkle Kafkasya boru hatlan son k a r ş ı olduklannı bebrtıyorlar zamanlarda Amenka ıle Bır Beyaz Saray yetkıhsı şoyle Hindistan'daki veba salgını, yetkflflerin kontrol altma almdığını açıklamalanna karşın hızla yayüıyor Rusya arasındakı en onemb sorunlardan bın nıtebğıne büründu Washıngton, Moskova'nın Azen-Ennenı savaşında oynandığı rolden gıderek daha fazla kuşkulanıyor Başkan Clinton, Boris Yeltsin'e. Rusya'nın Amenkan petrol şırketlennın Kafkasya'dakı faalıyetlenne mudahaleden kaçınması ıçın uyanda bulunmalıdır Petrol ve doğalgaz rezervlen, Kafkasya nınçekıcıbğını arttırmıştır Bubolgeuzun suredır bu> uk de\ letlenn rekabetıne sahne olmuştu 19 yuzyılda Rusya, Ingıltere ve Osmanlı İmparatorluğu bolgede ustunluk kurabılmek ıçın çetın bır rekabete gırmıştı Nıtekım Boris Yeltsin'ın dışpobtıka yardımcılanndan Serget Karagano* şovledıvor "Kafkasya için tarihi rekabet günümüzde tekrarortava çıktı." Hazar petrollennı taşıyacak boru haüannın Turkıjemı yoksa Rusya dan mı geçeceğı sorunu > alnızca ekonomık değıl, a>nı zamanda sıyasal bır sorundur Rusya geçen hafta Baku'de ımzalanan 8 mılyar a «lcrlık petrol anlavudsını tanımayacağını bıld'rdı Karagano ar>tığı açıklamada "bc-u hattı, Turkı\e'dengecersea ılaşmavı tanımavız. Rusva'nınçıkarlan u>arınca boru hattını bızim kontrol etmemız gereklidir." dedı Bu durumda Başkan Cbnton, Rusya, Amenkan şırketlen ve Azerbaycan arasında hassas dengeyı kurabılmek ıçın çok dıkkatb bırpobüka ızlemelıdı». Beyaz Saray boru hattının guzergahı konusunda resmı bır tutum açıklamış değıl Ama Hazar petroUerini taşıyacak boru hatlannın hangiülkeden geçeceği sorunu yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda siyasal bir sorundur. dıyor "Kafkasya petrolkri ile ilgilenmemizin nedenlerinden biri, Körfez petrollenne altematif bulabilmek. Eğer boru hattı İran'dan gecerse, bu poürika iflasetmişolur." Beyaz Saray'da, Amenka'nın çıkarlan açısından boru hattının Turkıye'den mı yoksa Rusya uzennden mı geçmesırun daha yararb olacağ konusunda henuz bır goruş bırbğı yok İştebu noktada Başkan Cbnton boru hattı konusunda taraflan gucendırmeyen ınce bırpohüka ızlemek zorundadır Aynca Azen-Ermenı savaş konusunda NVashıngton'la Moskova arasındakı göruş aynlığı da Başkan Cbnton'ın ışını zorlaşünyor Rusya Ermenıstan'ı desteklerken Azerbaycan petrol anlaşmasından sonra Amenka ıle Ingıltere'nın desteğını kazanacağını umuyor Rusya, Ermenıstan'da sadece Rus askerlennden oluşan Banş Gucu'nun yerleştınlmesını ıstıyor ve bunu kabul etmesı ıçın Envan'a baskı yapıyor Oysa Amenka, Kafkasya'ya yerleştınlecek Banş Gucu'nun AGİK çerçevesınde kurulacak bır uiuslararası guç olmasını ıstıyor Washıngton dakı yetkılıler. Rusya'nın Azerbaycan'a ılışkın emellennden açıkça kuşkulanıyor ve Moskova'yı sa\ aşı uzatmakla suçlu> orlar. Amenka'nın Azerbaycan'dakı sı> asal ve ekonomık çıkarlan, Başkan Cbnton'ın soruna doğrudan mudahalesını gerekb kılacak kadar onembdır (26EyIül) ÜNİVERSİTE ADAYLARI ENGELLERİ AŞIN! HEDEFİNİZE "HEDEFie ULAŞIN... Üç dalın birincisi ALPER GELİN: HEDEF'/e ZEVKLE ÇALIŞTIM, KAZANDIM, SİZDE KAZANACAKSINIZ..." • HEDEF"sözelde tek isîm" ® HEDEF abonelerine ücretsiz olarak sefkiıt yazariann Türkıye'de salış rekorları kıran üç kitabını armağan ediyor. HEDEF'E ABONE OLUN HEM ÜÇ ADET DEĞERLİ KİTABI BEDAVA ALIN. HEM DE 1.665.000 YERİNE 1.250.000 TL. ÖDEYİN. HEDEF'E NASIL ABONE OLACAKSINIZ?! A- İŞ BANKASIİLE ABONE OLABILİRSINIZ... + En yakm bır Iş Bankası şubesme gıdınız llgılıye HEDEF Dergısıne abone olmak ıstedığınızı KG 2 (Kampanya gınş 2) ekranını açmasını nca edınız Admızi adresinizi tam olarak yazdınnız + Tercih kodu yenne dergtden faydalanarak seçeceğınız Qç kitabın kodlannı (1, 7, 12 gıbt) yazdınnız (Elınızde Dergı yoksa sonradan mektup ya da telefonla bıldırebılırsınız) + 1.250.000 TL 'yı bankaya ödeyerek makbuzunuzu alınız. # Dergılenmz ertesı gün postaya venlecek 1 hafta -10 gun ıçrnde elınıze ulaşacaktır. B- POSTA ÇEKİYLE ABONE OLABİÜRSİNIZ... + Postahaneden bır posta çekı alarak adınızı adresinizi tam olarak yazınız + Alıcı kısrnına Hedef Dergisi 666575 yazınız # Yatmlan mıktar kısrnını doldurunuz + Posta çekının arkasındakı Not bolümune tercih ettığınız kıtaplarm kodlannı (1,5, 11 gıbı) yazınız # Posta çekı elımıze ulaştığında dergıler adresınıze hemen göndentecektır Söıel H E D E F . . . TİK BAŞINA YETERLİ KAYNAK Tel: (0212) 522 97 90 Fax: (0212) 512 33 77 Bakü'yle yapılan anlaşmayı Kozirev tanımazken Enerji Bakanlığı savunuyor Petrol anlaşmasıMoskova'yı karıştırdı LONDRA (AFP) - Baku'de geçen hafta ımzalanan petrol anlaşması konusunda Rus yetkılıler arasında goruş aynbğı orta- ya çıkü Rusya Dışışlen Bakanı Andrei Ko- zirev'ın anlaşmaya karşı çıkmasına rağmen Rusya Enerjı Bakanbğı sözcusu anlaşmayı savundu Andrei Kozirev, anlaşmanın ımzalan- masından sonra yaptığı açıklamada anlaş- manın çevre acısından zararb, hukukı açı- dan ıse geçersız olduğunu ıddıa etmıştı Kozırev Hazar Deruzı konusunda hala 1940'tan önce ımzalanan Sovyet-Jran an- laşmalannm geçerb olduğunu savunmuş- tu Ancak Enerjı Bakanbğı sözcüsu Akxan- der Degtyarev dun yapügı açıklamada Baku anlaşmasından ovgu ıle soz ederek Rusya'nın bu anlaşmayla uiuslararası cap- ta buyuk bır projeye katılmış olduğunu söyledı Degtyarev Rus şırketlennın Batıb şırketlerle rekabet etmesı guç olduğundan ışbırbğını öngoren bu tur anlaşmalara olumlu baktıklannı behrttı Degtyare%, Rus Dışışlen Bakanbğı'nın anlaşmaya karşı çıkmasına şaşırdığını da behrterek "Anlaşma uzun suredir tartışılıvordu. Ehşiş- len Bakanlığı temsılcılerı hem goruşmelere hem de imza törenine katıldılar" şekbnde konuştu Öte yandan Rusya Enerjı Bakanı Yuri Safranik, Hazar Denıa'ndekı petrol re- zervlennı ıncelemek ıçın yenı bır komıte kurulmasını onerdı Safranik Kazakıstan'- la Turkmenıstan'ın da bu onenyı destekle- dığını bebrttı Bir polisin tabancasını alarak rast gele ateş açan PKK militanı bir kişiyi yaraladı PKK militanıAlmanya'yıbirbirinekatü METİN DALMAN BONN - Almanya'dakı PKK yandaşlannın Avrupa Konseyı - nın merkez bınasının bulunduğu Strasborg kentıne yapmak ıste- dıklen yûruyuşûn başlangıç nok- tası olan Mannheım'da pobsle catışan 330 gostenanın tutuklan- ması uzenne PKK mıbtanlan Al- manya'yı kanştırdı Alman makamlannın "Türki- ye'nin Güneydoğusu'ndakı olay- lan protesto" adı altında PKK yandaşlannca duzenlenmek ıste- nen göstenlere ızın vermedığı gozlemlendı Ülke capmdakı bır- çok olayda, Alman pobsıne ven- len kesm talırnat sonucu gosten- lenn sert yontemlerle dağıtıldığı bıldınhyor Mannheım'da beledıye bı- nasını ışgal eden 70 PKK yan- daşına sert yontemler uygulayan pohs, 70 Kurdü tutukladı Al- man guvenbk bınmlen de mey- dan savaşına gıren bır PKK'bnın polısın tabancasını alarak çevre- sıne rastgele ateş etmesı sonucu bır Kürt gostenanın yaralandığı bıldınbyor PKK göstenlenne karşı son derece sert yontemler uygulayan Alman makamlanna yönehk bır dızı kundaklama saldırısında bu- lunan Kurt mıbtanlannın mıl- yonlarca mark tutannda hasara yol açtığı oğrenıldı Ludvvıgsha- fen kentınde 2 pohs aracmın kun- •• V daklanarak yakılması sonucu başlatılan operasyonda 19 yaşı- ndakı bır Kurdun tutuklandığı ve suçunu ıtıraf ettığı bıldınbyor Olaylara sert bır tavır takınan Federal Içışlen Bakanbğı tarafı- ndan vapılan açıklamada "PKK mılıtanlan Alman halkının hoşgö- ru sınırını zorlamaktadır. Olayla- ra karıştığı belırlenen militanlar hıziı bır vargılamadan sonra Türk makamlanna iade edflecektir" de- nıldı DENEYIMLIYABANCIOGRETMENLERLE, U i A l i İ f p E v İ KULLANARAK İ İ İ V I U t V C I I ÖĞRENİNHer yaş ve dil duzejındekiler için çağdaş yontemlerle Ingılızce oğrenme olanağı Dilko English'te sunuluyor Cambridge Yetkili Sınav Merkezi Dilko English'te dıleyenler, duzeylenne u\gun programlara katılıp PET, FCE, CAE ve TOEFL sertıfıkalan edmebılecek duzeyde Ingılızce oğrenıyoriar. Yetışkınler ve oğrencıler (11-15 yaş) ayn ve ozel gruplarda oğrenım goruyorlar Ozel Amaçlı Kurslardan Bankacılık, Iş, Turizm, TOEFL Hazırlık, Çeviri Ingıhzcesını seçebılıyor, Deri Konuşma (Conversatıon) programlanna kaülabılıyorsunuz Zamanınıza ve bütçenıze uygun, zengin program seçeneklerini Dilko English'te bulabiliyorsunuz. DİLKO ENGLISH KADIKÖY BAKIRKOY Ş I Ş L I BEŞ1KTAŞ AlüYOİ Dıretlı Hatbo^ıCKİ KocaMansur OubahçtCıd [şHan.K2 No 16 Sokak Na58 No22Katl 318 58 4"- 570 i: "-0 230 8191 259 59 15 3* S1 10 5^2.144 232 72 52 259 59 72 Kajülar sürüyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle