23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 28 EYLÜL1994 ÇARŞAMBA OLAYLAR VE GORUŞLER Yanlış değerlendiriyomz Yanlış değerlendırme, yanlış seçım olumsuz nıtelığınıızın üriinüdür. Bu yanhşhk, sadece seçmen kitlesıne özgü de değildir. Basınımız, polıtıkacılanmız, hatta okur-yazar geçinen bir bölüm insanlanmız da aynı tutum ıçmdedir. H. BASRİAKGİRA Y Eski Parlamenter-Hukukçu T oplumlar, tanh boyunca monarşi, oligarşi gibı yo- netımlerı >aşamışlar ve sonunda, bıreylenn hak ve ozgurlukJennı en ıyı bıçımde sağla>acağını umdukJan demokrasiyı, çağın yone- tim bıçımı olarak benımsemışlerdır Batılı üJkeierce, ne denlı eleştınlırse deşünlsın. ozellıkle 1961 Anayasası'- ıun yururluğunden sonra ulkemızde demokrasıaın, tum kurum vekuruluş- lan ıle var olduğu savunulabıhr Ama galıba, bır yerde, bır temel oğede. bu- yük bır yanlış olmah kı, Batı'da oldu- ftu gıbı, toplumsal huzurumuz bır tur- iu saglanamamış. insanlanmız, demokrasının mey\elennden gereğı gibı yararlanamamıştır Gerçekten, >argı denetımınde yapı- lan serbest seçımlerle oluşan bır parla- mentomuz, sı>asal jelpazenın hemen tüm kanatlannı sımgeleven sıvasal partılenrruz. bağımsız vargı organı- nuz, Anayasa Mahkememızın \ar ol- masma ve demokratık ozgurlukler ve ınsan haklan konusundakı ulusla- rarası tum anlaşmalan kabul etmış ol- mamıza karşın, rahat bır toplum de- ğılız Neden 1 ? Nerede yanlış yapıjo- ruz 1 Bız aslında, okuma, araştırma alış- kanlığı olmayan, kulaktan dolma bıl- gılerle yaşarnımıza yon veren, değer yargılanmızı boylece oluşturan 'şifahi' bır ulusuz (l) ozellıkle, özal ddne- miyle başlayan, sorunlara, okuyup araştırarak çozum aramak yenne, ko- lay yoldan sonuca varmak eğılımı, bı- reylenn bır yaşam bıçımı halıne gel- mıştır Oysa, okumak ve araştırmak kışıye hemen ve doğrudan ekonomık ya da polıtık bır varar sağlamaz Yanlış değerJendırme. >anlış seçım bu olumsuz nıtelığımızın ürunudür Bu yanlışlık. sadece seçmen kitlesıne ozgu de değildir Basınımız, polıtıkacı- ianmız, hatta okur-yazar geçinen bır bolum insanlanmız da aynı tutum ıçındedır Bağlı olduğu sıyasal partı- nın programını bır kez olsun okuma- mış mılletvekılını tanımış, vatandaşı, ağır ceza mahkemesıne dava açtıran, hukuk mahkemesı ıle ceza mahkeme- sını kanştıran yazar ve muhabırlen gormuş, Kars ıle Erzurum'u ayırt ede- meven. Turkıye'yı ve Turkçeyı gereğı gıbı bılmevenlenn başbakan olduğuna da tanık olmuşuzdur Evet 'şifahi' bır ulus olduğumuz ıçın, seçımde ve değerlendırmede yan- lış ^apıyoruz Orneğın, Sajın Süleyman Demirel'- ın otuz yıldır, ulke pohtıkasında etkılı olduğu. uç kez gntığı halde her scfenn- de gelmesını bıldığı, buyuk sıyaset adamı, ulusun kurtancısı, ulusun ba- bası olduğu sureklı ışlenmış ve adeta bır ulusal kahraman halıne getınlmış- tır Oysa, Sayın Demırerın sıyasal geç- mışmı gozden geçırdığımızde. Ülkenin 70 sente muhtaç duruma düşmesi onun başbakanlığı donemınde olmuştur "Bana sağcıiar suç işiiyor dedirtemezsi- niz." "Sokaklar jurümekle aşınmaz" sozlenyle terore ılk >eşıl ışığı >akan o olmuş, solculara karşı, sağ orgutlenn oluşması, onun İçışlen Bakanı tara- fından sağlanmıştır Beş bın lıraya ındıreceğını soz verdı- ğı kopru parası onun ıktıdannda ellı- bın lırava çıkmış, "benim" dedığı ışçı. memur, esnaf ve kovluvu huzur ve re- faha kavuşturacağını hançeresının tum gucu ıle mevdan mevdan bağırdı- ğı halde. kurtancı babamız. sadece kendıru kurtannış ve yanlij değerlen- dınmemız sonucu devletın en vuce onur venne oturmuştur Belleğımızı. ne denlı tırmalasak da. uç kez gıden beş kez gelen ve de otuz yıl ulke > onetı- mınde kendınden soz ettıren Sayın Demırel'ın ulke yaranna olabılecek tek olumlu karar ya da evlemını bul- mak olanağı yoktur Ama bovle bır polıtık geçmışı olan kışı bırkaç kez başbakan ve sonunda cumhurbaşkanı olabılmıştır Bır donem, halkın umudu olan Sa«- >ın Ecevit'ın durumu da. seçme ve de- ğerlendırme yanılgımızın bır başka çarpıcı orneğıdır Eylemsel başansı ve kahramanlık vonu Sılahlı _ Kuvvetlenmızın olan, Kıbns harekatındakı. sıvasal başan- sından başka olumlu bırdavranışı bu- lunma>an. ıkı kez aldığı ıktıdar done- mınde. vatandaşı. bır tup gaz. bır pa- ket yemekhk vağd muhtaç bırakan Maltepe sıgarasını bıle karaborsa majı halıne getıren Sayın Ecevıfın, hala, tüm solun doğal lideri olarak kabul gormesı sıvasal vaşamını surdurmesı, hep. değerlendırmede >aptığımız van- lışlığın sonucudur Toplumu yenıden karanlığa gom- mek ısteyen. şenat duzenı ozlemı ıçın- de bulunan sıyasal partı, ınsanlığın uzay çağını yaşadığı bır donemde, en çok o> topla>an partı halıne gelmıştır Kocanın kansını dovebıleceğını (Nısa Suresı 34). erkeğın kadından ustun ol- duğunu (Bakara Suresı 228-237) ku- rallavan, kadının çarşafa burunmesı- nı evde oturmasını emreden (Ahzap Suresı 33) bır toplum duzerunın kurul- ması ıçın ulke vonetımıne gelmek ıste- ven bır sıyasal partıde, kadınlanmızm bırer mılıtan gıbı çalışması, emekçi ke- siminin büvük bir bölümtınün sermaye partilerine oj verebilmesi, çok yakın bır geçmışte, başansızlığı nedenıyle ık- tıdardan duşurulen bır sıyasal partı- nın. yenıden ıktıdara aday halıne gel- mesı. ayağında şalvarla sebze paza- nnda ınsan haklannı arayan kışılenn bakan olması gıbı, eşyanın doğasına ters duşen oluşumlar hep, 'şifahi' ulus olmamız nedenıvle, seçmede ve değer >argılanmızda yanılgıya duşmemız vuzundendır Okuma, araştırma alışkanlığından voksun bulunan buvuk ozanımız Na- zım'ın devışı ıle mid\e gibi kapalı \e suskun, surûye katılıp salhaneve mağ- nır giden ınsanlardan oluşan toplum- lann sıvasal yaşamı. çağa ters duşme- yeherzamanmahkûmolacaktır UlŞıfahı = sozlu Buradj kulaktdndolmaanla mında kullanılmıştır ARADABIR BEHZAT AY Söyle, Ey Gözyaşı... Türkıye ınsanlannı duşman cephelere bolen ve ulkeyı bır ıç savaşın eşığıne surukleyen etnık, mezhepsel ve koktendıncı akımlar on onbeş yıldır alabıldığıne koruk- lenerek bugunku aşamasına yukseldı Ulke gorunumu- ne bakarak, zaman zaman gozyaşımızı tutamıyoruz Yazımın başlığı, yırmı yıl once yıtırdığımız Celal Sı- lay'ın bır şıırının ılk dızesıdır ikıncı dıze de "Içmde ne var?" Bugozyaşlarımızın ıçınde ne mı var ? Kısaca bırbolu- munu sergılemek ıstıyorum Etnık kıpırdamalar 1980'ler- de başlayıp, bugun ulkeyı bo/me gırışımı aşamasına ulaştı Emeklı Korgeneral Nevzat Bölügray, 'ÖzalDonemın- de Bolucu Teror ' kıtabının bır yerınde şoyle yazıyor "Ekım 1992de özal'ın Turkıye ıstemezse Kurt devletı olmaz' demesınden ıkı gun sonra, sankı ona nıspetgıbı, KurtFedere Devletı ılan edılıyor ve Turksınınna 'Kurdıs- tan'a hoş geldınız' levhası asılıyordu 1 Bundan sonrası masaldı artık Kurt devletı kurulmuş, Amerıka ve Batı - nın senaryosu oturmuştur " Bugunku Dışışlerı BakanımızMiimtazSoysaldadaha sonra şoyle yazıyordu 'Varılan nokta, Turkıye nın gu- neydoğusunu yenı Kurt devletının sınırlarına katma adı- mından bır oncekı noktadır 0 son adımı attığı zaman oncekı adımları hazırlamtş olanların ığrenç ıhanetı daha lyıortayaçıkacak " Neredeyse Atatürfc'ten sonra en buyuk devlet adamı dıye sık sık ılerı surulen özal zamanında, Irak'a karşı düşmanca tutum ve "Bır koyup yırmı alacağız"safsata- sı yuzunden Korfez Savaşı dunyada en çok Turkıye'yı zarara soktu 1991 yılından sonra 3 mılyar dolarlık tecım (tıcaret) olanağını yıtırdık Yıne Ozal'ın zamanında Talabanl ve Barzani Turkıye pasaportlarıyla ABD ye uçtular Bu ne demek'? Bılen varsa açık seçık soylesınler Bızım kanımız şu özal zamanında etnık ayrımcılık yu- reklendırıldı Gelelım mezhepsel ayaklanmalara 1978'de Sıvas ta yapılan kıyımda "Alevıler camıyı bombaladılar"soylentısı bahaneedıldı Çorum ve 1979'- da yuzu aşkın ınsanımızın acımasızca oidurulduğu Ma- raş kırımında ınsanlarımız yakılırken hamıle kadınlan- mızm karınlarına hançerler sokulurken de "Camıye bomba attılar" yalanını yaymışlardı Buyuk bır rastlantı mı sanıyorsunuz 1978 Sıvas kıyımında suçlu gorulenle- rın bır bolumunun akrabalarının 2 Temmuz 1993 Sıvas kıyımında bulunmalarını Bu gerçeğı Erfoll Tuşalp ayrın- tılı olarak yazdığı ıçın, ben ayrıntıya gırmeyı bu kısa yazı- da gereklı gormuyorum Koktendıncılık Bugun koktendıncılık şahlanmıştır 1 Koparacak kelle, içecek kan arıyor sureklı Koktendıncılık de 12 Eylul un koruklemesıyle, tohumu- nu atmasıyla (yurtdışındakı ımamların aylıklarını Suudı Arabıstan'a odeterek, felsefe dergısını ortaoğretımde secmelı, dın dersını zorunlu ederek vb) gelıştı 12 Eylul'un 14 yıldonumunde, 12 Eylul un başı olan general, Armutalanı'nda gorkemlı koşkunden TVekran- larına, 12 Eylul u komunıstlere karşı yaptıklarını soylu- yor Bır zamanlar, ne acıdır kı cumhurbaşkanlığı gıbı yuce bır gorevde bulunan, on yıl sonra duşurulen ve da- ha sonra demeçlerıyle kargaları bıle gulduren bırı "Bu kış komunızm gelecek Turkıye'ye' dıye demeç vermış, kışkırtrcılıkgorevı ustlenmıştı Turkıye'ye bırakın komunızmın geleceğını de, ırkçılığı, mezhepçılığı, koktendıncılığı getırdınız ey para babaları. baş dondurucu servet sahıplerı, doymak bılmeyenleri Değerli varhğım sevgili eşim Dr. Ecz. AHMET OGUZ AKTULGA'nın kaybı nedenıyle acımı paylaşan tüm dostlanmıza teşekkürederim. VİLDAN AKTULGA ÖNCEL TARTIŞMA Mandela, Atatürk'e saygı duyuyor lev Coşkun'un, 1 E>lull994gunku Cumhunyet'te çıkan Mandela'ya A lev Coşku / \ E>lull99 / ^k Cumhun / - — m çıkan / %"Mandel " A " "^^Bunlarda Aıriatümalı" başlıklı v azısını okurken gozumun onune Mandela'nın o bılgece duruşu veguleryuzugeldı Kendısıne bu yazının ıçenğı anlatıldığında kımbılır neler hıssedecektır'' Ama ne hıssederse hıssetsın, sonuçta, Alev Coşkun'un bu yaasını da hoşgoruyle karşıla> acağından hıç kuşkum yok Banş yolunda bunca acılar çekmış ve bunca çabalar harcamış Mandela, zındanlardagecırdığı 27yılının bır tek gununu bıle boşa geçırmemış bır ınsan olduğunu. ozgurluğune kavuştuğu bınncı gunden başla> arak en az bın kezkanıtlamışbırkışıdır Onun Ataturk Ödulu'nu almayışı bence. Ataturk konusundakı bılgısının eksıklığını değıl. tam tersıne Atatürk'e olan saygısının boyutunu kanıtlajanbırdavranıştır O. 12Evlull980gununden ıtıbaren Ataturk "e ne muthış sa>gısızlıklarvapıldığını. Ataturk dev nmlennın nasıl hovratça vok edıldığını ve butun bu çırkınlıklenn ıse Kenan Evren'ın lıderlığındekı bırgeneraliertakımı tarafından v urutulduğunu çok ıv ı bılıvordu Ataturk Ödulu'nu reddedışının bıncık nedenı o odulun vaktıyle Kenan Evren gıbı bınne venlmış olmasıdır Ataturk adına konulmuş bır odulualmanın buvuk bıronur olduğunu bıle bıle Mandela bu odulu reddetmıştır Kım bılır vaktıvle bovlesıneınsanı onurlandırıcı bır odulun Kenan Ev ren'e venlmesı, onu ne kadar uzmuştu 9 Unutmamak gerekır kı Kenan Evren. şuyeryuzunde Ataturk Ödulu ıçın aday olabılecek en sonuncu kışı bıle olamaz Mandela elınegeçen bır fırsatı değerlendırerek bu ısabetsız seçımı boylece protestoetmıştır Ancak Mandela'danşunu beklemek hakkımızdır "Onur duymanı gereken bir ödulıi reddetmek durumunda kalmanın actsını yaşıvorum" demelıydı DurusoY Yazan Türk sinemasında örgütlenme Ç ağal demokratık y aşarrun en onemlı oğelenndenve temel yapıtaşlanndan bındekuşkusuz 'drgiıtlennıe'dır Pek çok anlama aynştınlabılen bu kavram, Turk toplumunda henuz yetennce ozumsenememış ve yerleşememıştır Oysa kı demokratıkleşme yolunda duşe kalka ılerlemeye çalışan bu Uçuncu Dunya coğrafyasında ne çok gereksınım vardır *sivil drgütlenmeler'e Değışık meslek gnıplannın cumhunyet tanhınde kurumlaşmış orgutlenmelerıne bır baktığımızda hıç de azımsanamayacak bır toplamla karşılaşınz TMMOB, Turkıye Barolar Bırlığı, Turkıye Yazarlar Sendıkası, Çağdaş Gazetecıler Derneğı, Turk Tabıplen Bırlığı. TSYD bu lısteuzargıder Sınema alanındaki sıvıl mesleksel orgutlenmeye baküğımızda durum pek parlak değildir Bıraz genye donersek altmışlann ortasında, tam olarak 1965yıhndaOnat Kutlar'ın onderlık ettığı bır grup sınema adamının 'Sinematek Derneği'nı kurduğunu goruruz Sınemamızın kultur lokomotıfi olan bu kurum, kapatıldığı 12 Eylul 1980tanhınedek, uzenne duşenı onurluca yenne getırmış bırkurumdu Sinematek'ın kurulduğu yıllarda Film-İş adlı bır sendıkanın etkınlık gosterdığını gorüyonız Gunumuzde yenıden toparlanmaya çalışan Sınematek'le bırlıkteetkınbğını surduren Sme-Sen, SODER. ÇASOD, Smekam-Der, IFSAK,SESAM,FİYAP, Fılm-Yon gıbı dernek ve sendıkalan anmak olası Tum bu oluşumlann, Turkıye'de sınema alanında sıvıl orgutlenmenın var olduğu ve ışledığı ızlenımı yarattığı doğrudur Ancak ışleyış ve yapılanmalanna baktığımızda bu orgutlenmelenn ortak ıstemlennın 'gündelik çıkarların koUajunasr, olası kredı. yardım ve benzer kaynaklann •iiJeşilmesi' ahnıyetını pek aşamadığı gozlenecektır Bu durum, Turk ışçı sırufının ve onlann sendıkal orgutlenmelennın genel ıstemı olan, •sistefne uyum, daha çok para' ılkesıyle koşutluk gostermektedır Toplumsal ve sıyasal oluşumlara, gelışmelere •doğrudan etkili katılım' temel ılke olmaktan çoktan çıkmıştır DİSK'ı bıraz dışanda tutarak şu saptamayı yapma gereğını duyuyorum 'Son,sozde ekonomik kriz doneınınde, bır süre ücretsiz çalışmak, > an ucrete razı olmak, ışten atılmama adına toplusozleşmeden vazgeçmek gibi önerilersiyasal yetke tarafından değil, doğrudan işçi sınıfı ve temsilcisı durumundaki örgutlerden gelnuştir.' Yenıden sınema alanına donelım 'SinemaOyuncuları Demeğf ve 'ÇağdaşSinema Oyuncuları Demeğf arasındakı anlamsızçıkarsavaşımını IFSAK'ın sınemayı ıyıden ıyıye dışlayıp 'Lmıım Fotoğraf Sevenler Derneği' turunden ucube bır yapıya burunmesı. tum ıyı nıyete veozvenlı çabasına karşın Sıne-Sen'ın hedeflenne ulaşmada geokmesı, karamsar bır tablonun oluşmasına yol açıyor Sınemadaışverenve anamal sahıbı durumundaki ınsanlann orgutlennde durum bıraz daha farklı SESAM FIYAP emeğın değıl paranın hakkını arama peşınde olduklanndan. buyuk çıkar ılışkılençevresındevarlıklannı surdurmekteler Ancak. sınema alanında zaman zaman oyuncu-yapımcı-yonetmenlık uğraşlannı ay nı anda veren sınemanm herşeyden once bır sanat. bır kultur uğraşı olduğunun ay ırdında olan onurluınsanlardavar Onlan akbabalardan avırmak gerekır Turk sınemasındd boylesı ınsanlann artık çağdaş orgutlenme anlayışıy la 'tek çatı' altında toplanmalan zamanı gelmıştır Gruplaşmalann klıklenn. bolunmenın, neoyunculara ne yonetmenlere ne de kamera arkası çalışanlarına bır vararı olmuştur Olmayacaktırda ABDçıkışlı 'sinema y av ümacılığının' açtığı yaralar uzun bır sure kapanacağa benzemıyor Salonsuzluk, endustnfeşemeyış, seyırcısızlık gıbı saymakla bıtmezsorunlan vardır Turk sınemasının Sınema yapanlann. tum bu olumsuzluklar karşısında y apacağı ılk ve en onemlı değışıklık gerçekbır 'örgutlenmeyi' başlatmakur Sağlıklı bır orgutlenme, çağdaşlaşmave demokratıkleşme yonunde atılacakılkadımdır Sonuç olarak Turk sıneması once 'cin' olmalıdır Çarpılacak o kadar çok şeytan bulunurkı' Sema Karakava TEŞEKKÜR Derneğımıze aıt aşevnnın RP'lı beledıye tarafından yıkılmasından sonra bıze haberve yorumlanyla destek veren Sn. İLHAN ŞELÇUK, Sn. EMİN ÇÖLAŞAN, Sn.OKTAYEKİNCİ, Sn.YALÇINPEKŞEN, başta Esenler FM, Cumhunyetgazetesı veatv olmak uzeretum basın-yayın kuruluşlanna. demeğımızı zıyaret eden TBMM Başkanvekılı Sn. KAMER GENÇ, bızı hıçbır zaman yalnız bırakmay an v e her sabah arayıp desteklennı bıldıren SHPGrup Başkan, Sn. SEYFİ OKTAY, zıyaretlenyle destek veren CHPGenel Başkanı Sn. D E N I Z B A Y K A L , Deviet Bakanlan Sn. YILDIRIM AKTUNA, Sn. AZİMET KÖYLCOĞLU, Sn. FİKRİ SAGLAR, SHP Grup Başkanvekılı Sn. ERCAN KARAKAŞ, SHP Genel Başkan Yardımcısı MUSTAFA TİMİSI, Demeğımızın uyesı ve fahn başkanı Sn. NURETTİN SÖZEN, ılgılennıesırgemeyen İstanbul Valısı Sn. HAYRÎ KOZAKÇIOĞLU, İstanbul Emnıyet Mudur Yardımcısı HÜSEYÎIV KOCADAĞ ve tum emnıyet mensuplanna. Üskudar Başsavası Sn. YUSUF YANIK, Av rupa Alevı Federasyonu. Hacı Bektaş Derneklen, Pır Sultan Abdal Kultur Derneklen. Pır Sultan Canlar E>erneğı, Şahkulu Sultan Derrıeğı, Dıvnğı Kultur Demeğı, Akkav. Turhal Kultur Derneğı. Tuncelılıier Derneğı, İnsan Haklan Derneğı, Çağdaş Hukukçular Derneğı ve bıze desteklennı bıldıren tum demokratık kıtle kuruluşlanna, SHPMılletvekıllen Sn. SALMAIV KAYA, Sn. ŞAHIN ULUSOY, Sn. RIZA YILMAZ, MUSTAFA YILMAZ, CHPmılletvekıiien Sn. HAYDAR OYMAK, Sn. MEHMET SEVİGEÎV, Sn. ALGAN HACALOĞLU, Sn. İBRAHİM ÖZDİŞ, Sn. FUATÇAY, DİSK Genel Başkanı Sn. RIDVAN BUDAK, SHP. CHP, DSP. HADEP ve DYP ıl ve ılçe oreutlenne. TOBB Genel Başkanı YAJUM EREZ,İTO Genel Başkanı 4TAL4Y ŞAHTVOĞLL.Tuncelı Beledıye Başkanı iMAZLUM ASLA>, Kadıkoy Beledıye Başkanı SELAıMI ÖZTÜRK, Sangazı Beledıye Başkanı FİKRETŞAHtV, Bakırkoy Beledi)e Başkanı ALİ TALİP ÖZDEVİR, Eseny urt Beledıye Başkanı Gt RBL Z Ç4P4N. Dıv neı Beledıye Başkanı MUHARREM Y 4ĞRASA\, Ulaş Beledıye Başkanı HÜSEY İIS GLLKANAT, Hasandede Beledıye Başkanı MALİK EJDER, Hacı Bektaş Beledıye Başkanı MUST4FA ÖZCİV 4\, bağışlanyla day anışmalannı aosteren Sn. ADN 4> POL 4T, Sn. 4LÎ ÖZCAN, Sn. H 4Y DAR ÖZDEMİR, Sn. ALİ ZAFER T4CİROGLU'na, Ramı Kuru Gıda Toptancılanna. Karakoy Elektnk MalzemesıToptancılanna.derneğımızı arayan, zıyaret eden tum ılena, demokrat-yurtseverlere. gecelen sabaha kadar nobet tutan genç canlara.dayanışmalanndandolayısonsuzteşekkurler KARACAAHMET SULTAN DERNEĞİ YÖNETİM KURULU PENCERE Para Soysuzlan!.. Jean-Paul Marat, 1793'te, Fransız devrımını gözünün yaşına bakmadan eleştırıyordu "Para-soylularına yenılecek olduktan sonra, kan-soy- lularını yenmek yalınkat bır başarıdır " Doğru muydu"? Fransız devrımı arıstokrasıye karşı gerçekleşmişti, kan-soytularından oluşuyordu arıstokrası, feodal düze- nın egemenlerı, kontlar, kontesler, baronlar, barones- ler, saray çevresınde katmanlaşan peruklular, dantelalı- lar, pudralılar, halkın duşmanlığını uzerlerıne çekmtş- ler, ama, kımı buyuk yazarın yureğınde bıle bellı belırsiz ozentı yaratmışlardır Balzac, kralcıydı Çağının toplumunu olağanustu gozlemlerle sergıle- mesını bılen Balzac ımzasını atarken soyluluk taslıyor, adını Honore de Balzac dıye yazıyordu Ikı adın arasın- dakı 'de'takısı soyluluk gostergesıydı, oysa Balzac halk- tan bırıydı, soylulukla uzaktan yakından ılışkısı yoktu Vtetor Hugo bıle bır ara soylu olduğunu ilerı surecek kadar puslayı şaşırmıştı • Insan bılıncı yuzyılların geleneklerınde karardı mı, ışı- ması uzunyıllaralır Fransız devrımınde lokomotıflık ışlevı goren burjuva, arıstokrasıye gızlı bır hayranlık duyar, koylü ve ışçiyete- peden bakar, yureğıne ışlemış ve gozeneklerıne sınmif temel tutku nedır Para hırsı 1 O yılların çarpıcı sanat urunlerınde, para hırsı, ınsan kışılığınde yarattığı fırtınalar ve toplumda oluşturduğu dalgalanmalarla alabıldığıne ışlenmıştır Uzaktan ba- kınca Fransız devrımının butun dunyayı aydınlatan bir çağ açtığı gorulur, oysa donemın tarıhçılerınden Phllip- pe Buanarrottf devrım adına duş kırıklığını şoyle dıle getırıyordu ''Özgurluk, çoğu kışı ıçın sadece sınırsız kazanma ola- nağı sayılıyor " Fransa da yuz ellı yıl once belkı geçerlı olan bu söz, gunumuz Turkıyesı ne tıpatıp uymaktadır, parasal felse- fe, toplumda oylesıne egemenleştı kı bu kırlı salgının dışında kalan her goruş 'dınozorluk'\a damgalanıyor, ûl- kemızın bugunku hastalığına doğru teşhısı koymaktan korkmayalım Para kazanma hırstnm sınırsızlığı, ozgur- luğun temelı sanılıyor • Jean-Paul Marat Fransız devrımının unutulmaz adla- rındandır 'Sans-culotte'ların, Turkçe deyışle donsuz- lar ın ya da 'baldırıçıplaklar ın kahramanıydı Ne demıştı "Para-soylularına yenılecek olduktan sonra, kan-soy- lulannı yenmek yalınkat bır başarıdır " 1789Fransası nda 'para-soyluları'Vardı, otekı adlarıy- la burjuvalar '1923Devrımı'nde ıse para-soyluları yoktu Cumhunyet devrımı Turkıye'de burjuvanın başını çek- tığı bır eylem değildir Vaktınden once bır doğum ger- çekleşmıştır Cumhunyet para-soylularını yaratmak ıstedı, ama ortaya para-soysuzları çıktı, şımdı bunun cezasını çekıyoruz, elıne devlet yetkılennı geçıren soy- suzlaşıyor Nıçın? Para ıçın 'Yukselen değerler' ıdeolojısı dupeduz para-soysuz- luğunun fıkır yapısını oluşturuyor * Demokrası para-soysuzlarının rejımı değildir, bir avuç para-soysuzu ulkeyı yonetmeye kalkıştığı zaman olacakları yaşadık ve yaşıyoruz 1980'terde para-soy- suzları çevrelerıne topladıkları yağdanlıklarıyla bırlıkte devlete egemen olmuşlar, 12 Eylul'u 1990'lara taşımış- lardır 2000 e varmadan ulkeyı para-soysuzlarının elınden kurtarmak ve halk yonetımıne kavuşturmak en yakın h©- def olmalıdır Yoksa apaçık gorunuyor kı Turkıye 21'ıncı yuzyıla Qİ- remeden dağılıp parçalanacak ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE MLJDE TÜRK DİL KURUMU'NUN OKUL SÖZLÜĞÜ çıktı Fıyıtı. 260.000 TL. (cıitlı) Fıyatı: 200.000 TL. (plijtık kjplı) Öğretmcn ve öfreDcıkr ıçın % 25 iDdınm yıpdır Adraı: Autürfc Bulvan, 217 KavaMıdcre-ANKARA BARIŞIN TEMELİ ÖZGÜRLÜKTÜR 4 Banş her zaman ozgurlukle bırlıkte varoldu Yasakların bırı kaldırılırken yenne otekı konmamahdır Başta Terorle Mucadele Yasası olmak uzere antı-demokratıkyasalann turnden kaldırılması ve anayasanın değıştırılmesı ısteğıyle, DUŞUNCE OZGURLUĞU YURUYUŞU nu desteklıyoruz lletışımıçınTel 5230025 Faks 5330404 T.C. ADANA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESJ EsasNo 1994 188 Das acı Bayram Zağlı tarafından davalı Rüya Zağlı aleyhıne açı- lan boşanma dav asının > apılan dunışmasında venlen ara karan gere- ğınce Davab Ruya Zağlı aşağıda göstenlen adreste dava dılekçesı tebbğ edılememış olmakla dava dılekçesının tebhgat yenne geçerlı olmak uzere Turkıve de ydyımljnan bır gazete ıle ılanen teblığıne, Davdlının aşağıda belırtılen duru^ma gununde duruşmaya gelme- len veva kendılennı bır vekıl ıle temsıl ettırmeten, aksı halde gıyap çıkanlmadan yokluğunda karar venleceğı hususu davalı Ruya Zağlı ya davetıve yeıme gecerlı olmak uzere ılanen teblığ olunur 14 09 1994 Duru$magünu 01 II 1994 Saat 09 V) Ddvalı Ruva Zağlı 36 Esnaf YapıKoop 7 CaddelOOSk No 67 Batıkent Ankara Basın 36205
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle