25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
28 EYLÜL1994 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Dursun Karataş - Fransa'da Karataş'ın iadesi istendi Haber Merkeri - Türkiye, Dev-Sol lideri Dursun Karataş'ı resmen Fransa'dan istedi. Türkiye'nin hazıriadığı, Dursun Karataş'ın iadesini talep eden 50 sayfalık dosya, Paris Büyükelçiliği tarafından Fransa Ehşışleri Bakanlığı'na teslimedıldı. İadetalebıni içeren dosyada, Dursun Karataş'ın Türkiye'de ışlediği suçlardan cezasını çekerken hapisten kaçtığı beÜrtilerek, adam öldürmek ve adam öldürmeye azmettirmek suçlanndan mahkeme tarafından tutuklandığına dikkatçekildi. Fransız makamlanna verilen dosyada, Karataş'ın Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı idam cezası ile yargılanmadığı kaydedildi. Dosyada aynca Avrupa lnsan Haklan Beyannamesi uyannca, sadece askeri, siyasi ve vergı suçlannın iade işlemine engel teşkil ettiği haürlatılarak Karataş'ın işlediği suçlann bu kapsama girmediğine dikkat çekildi. Karataş'ın Fransa'da yakalanmasının ardından, Türkiye'de işlediği suçlar dışmda Ahnanya ve Hollanda'da da tutuklanması için karar çıkanldığı ve bu nedenle Tûrkiye'nin yanı sıra Almanya ve Hollanda'nın da Karataş'ın Fransa'dan iadesini isteyebileceği ilen sürülmüştü. ö t e yandan, Dursun Karataş'ın Fransa'da tutuklanmasını protesto amacıyla, Buca Cezaevi'nde 40 tutuklunun başlattığı açbk grevi 7. gününü doldurdu. Cezaevi Savası Yaşar Aslan, eylemcilerin açhk grevine başladık tan sonra sürekli sağlık kontrolünden geçirildiklerini söyledı. THKP-C davası •ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Aralannda ABD ve İngiltere büyükelçıhkleri, Dışişlen Bakanlığı ek binası. Adana Emnıyet Müdürlüğü'nün de bulunduğu çok sayıda yerin bombalanması olaylanna kanştıklan gerekçesi ile yakalanarak haklannda dava açılan THKP-C üyesi 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanhan, tutuklu sanıklann tutuklanma gerekçeleri ortadan kalküğından tahliye edilmelerini istedi. Mahkeme başkanı, tahliye talebini reddettı ve sanıklara savunma süresi verilmesi için duruşmayı erteledi. RESTAURANT BAR SİZ İSM SEYEJlElt, İSM'Tİ rERİLİKLEItlE 30 EYLÜL CUMA GÜNÜ A Ç I Y O R U Z İSMden rjrj J SEVERLERE SÛRPRİZ.. Salere alı katımızda btrjazz club bazııiadık. Turkıye'nın bır nıımaralı jazz sanalçılan, HEŞET RUACAI1 HÜKET RUACAN AYŞE GEflÇER İMERDEMİRER IOYTEK PÜLÇÜH CEN AKSEL nİLÜFER RUACAI1 Sızlere unutulmazjazz gecelen yaşatacak. Aynca bilardo severler MAHZEN CAFE'de 3 top Amerikan bilardo oynayabilir, hoşça vakit geçirebilirler. Genış bılgı vercz.255 23 84 Tarlabaşı tSM, blainii Smı« Tanan EAmiılum VŞ tıriuyaıt Gnder-. Coğdoş bir amltk veyo MJMrMıveGizelSanfltk FdcüilesİM gimek tçk eğite GARANTİÜ İÇ MİMARLIK G RA F İ K R E S İ M K«s KayıtknHz BoşlaMşhr. l C M I I I Avrupa Konseyi lnsan Haklan Komisyonu, TİKKO'cu Çınar'ın Türkiye aleyhine yaptığı başvuruyu geri çevirdi 'Insan lıaklan'ııdaıı lelıiıııizde kararANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Avrupa Konseyi İnsan Haklan Komisyonu, ölüm ce- zası konusunda Türkiye aleyhi- ne yapılan kişisel bir başvuruyu geri çevirdi. Komisyonun, Tür- kiye'de ölüm cezalannın infaz edilmedığinı dikkate alarak ki- şisel başvuruyu reddetmesi An- kara açısından önemli bir geliş- me olarak nitelendırildi. Ko- misyon karan ile ilk kez Av- rupa'da resmi bir kuruluşta Türkiye'de idam cezalannın uygulanmadığı tespit edilmiş oluyor. Terörle Mücadele Yasası çer- çevesinde şartlı tahliye edilen • Avrupa Konseyi İnsan Haklan Komisyonu'nun, Türkiye'de ölüm cezalannın infaz edilmediğini dikkate alarak kişisel başvuruyu reddetmesi, Ankara açısından önemli bir gelişme olarak nitelendiriliyor. TİKKO üyesi Ökay Erhan ÇH nar, 5 Eylül 1994 tarihinde Av- rupa Konseyi İnsan Haklan Komısyonu'na, Türkiye aley- hinde kişisel başvuruda bulun- du. Cumhuriyet'in edindiği bilgi- ye göre, komısvon, "TİKKO üyesi Çınar'ın, anayasal düzeni bozmaya yönelik şiddet kullan- mak ve 3 kişiyi öldürmekten ötü- rü 1987 yılında kesinleşen ölüm cezasının, kendisinde ölüm bek- lentisi sendromuna neden olduğu yolundaki iddiasını, Türkiye'nin Ekim 1984 tarihinden beri ölüm cezalarını infaz etmemiş olduğu- nu" dikkate alarak reddetti. Komisyonun bu karan, Tür- kiye'de idam cezası kaldınlma- dığı gerekçesıyle, Ankara'nın iade teleplerinı reddeden ülkele- rin tutumunun yersız olduğunu gösteriyor. Karar, Türk Ceza Yasası'nın 125. maddesi çerçe- vesinde yargılanan eskı DEP milletekillerinin, düşünceleri nedenıyle ölüm cezasına çarptı- nlacaklan yolundaki iddialann geçerlılığı konusunda da soru ışaretı yarattı. Dev-Sol bden Dursun Kara- taş'ın Fransa'dan Türkıye've iade edilmesi konusunda, ko- mısyon karan ile Ankara'nın te- zinın güçlendığıne de dikkat çe- kihyor. Karataş'ın dosyası iade talebiyle birlikte hafta sonunda Fransa'ya gönderildi. Fransa. cezada karşılıkülık ilkesi çerçe- vesinde idam cezasına çarptınl- ması halinde suçluyu söz konu- su ülkeye iade etmiyor. Komis- yon, İlkay Çınar'ın başvurusuy- la ilgıli karannda ikı gerekçeye davandı ve 10 yıl gıbı uzun bır süre ıçınde Türkiye'de ölüm ce- zalannın infaz edilmediğini, aynca Terörle Mücadele Ya- sası'nın ölüm cezalan hakkında yumuşaücı kararlar getirdiğini belinu. Komisyon bu gerekçele- nnden hareket ederek, Türkiye'- de ölüm cezalannın infaz edilmemesi >olunda bir siyasi iradenin oluştuğu görüşünü de dile geürdi. Köylüoğlu: İşkence başvuruları ilk sırada lnsanHaklan Yüksek DanışmaKuruluoluştu ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - İnsan haklanndan so- rumlu Devlet Bakanı Azimet Köylüoğiu, bakanhğına en fazla işkence ve köy boşaltmayla ilgi- li başvurulann yapıldığını söy- ledi. Köylüoğlu, "Ancak Türki- ye'de yoğun bir işkence yoktur. İşkence lokaldir, bölgeseldir" dedi. İnsan Haklan Bakanlığı'nda dün bir basın toplantısı düzen- leyen Köylüoğlu, İnsan Hak- lan Yüksek Danışma KuruJu'- nun oluşturulduğunu bildirdı. Köylüoğlu, "Bu kurul, hüküme- timizin insan haklan konusun- daki politikalanıu belirlemesine, yeniden düzenlenmesine ve bu alandaki zoıiuklan aşmasına yol gösterici olacaktır" dedı. Sorulan yanıtlayan Köylü- oğlu, bakanhğına en fazla iş- kence ve köy boşaltmayla ilgili başvurulann yapıldığmı belir- terek şunlan şöyledi: "önümüzdeki günlerde bu iki konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Güneydoğu'- daki sıkıntı, köylerin boşaltıl- ması veya köylülerin köykrini boşaltması şeklinde gerçekkşi- yor. VaUükknkn edindiğimiz bilgüere göre bölgede 200 köy boşaltılmış. Türkiye'de yoğun bir işkence yoktur. Türkiye'de işkence lokaldir, bölgeseldir." Köylüoğlu, yundışından Türkiye'ye gelen insan haklan gözlemcilerine bakanlık olarak herhangi bir kısıtlama getirme- KÜLTÜR • SANAT dıklerini, Türkıye'nin her böl- gesının gelenlere açık olduğunu kaydetti. Kimseden bır şey gızlemedik- lerinı belirten Köylüoğlu, bir soru üzerine, İnsan Haklan Yüksek Danışma Kurulu'na İHD ve benzen derneklerden kışılenn alınmamasını ıse şöyle açıkladı: "Oluşturduğumuz kurul, ta- mamen bilim adamlarından olu- şuyor. Zaten kurul da bilim ağıriıklı çalışacak. İHD ve benzeri kuruluşlan düzenleyece- ğimiz insan hakları şurasına cağıracağız. Bu kuruluşların bil- gilerinden orada yararlana- cağız." lnsan Haklan Yüksek Danı- şma Kurulu'nda yer alan 22 bi- lim adamının adlan şöyle: Prof. Dr Toktamış Ateş, Prof. Dr. Ekrem Aksoy, Prof. Dr. Tekin Akıllıoğlu, Prof. Dr. Okan Hasan Aktan, Prof Dr. Korkmaz Alemdar, Prof. Dr. Füsun Arsala, Prof. Dr. Meh- met Aydın, Prof. Dr. Aysel Ariz, Doç. Dr. Süheyl Batum, Prof. Dr. Aysel Çeükel, Dr Lütfi Doğan, Prof. Dr. Hüsnü Göksel. Prof. Dr. Tahir Hati- poğlu. Avukat Nevzat Hehacı, Prof. Dr. Yakup Kepenek, Prof Dr. Ioanna Kuçuradı, Doç. Dr. Mahsut Mumcuoğlu, Prof. Dr. Rıfat Önsoy, Prof. Dr. Yaşar Nuri öztürk, Prof. Dr Cahit Talas, Prof. Dr İlhan Tekeü ve Prof. Dr. Kamil Turan. Bağımsızlar paylaşılamıyor Siyasette transfer pazarlığı hızlandı • ANAP lideri Yılmaz, "Bizim üzerimizde hesap yapmaya kalkanlar, yanılmaya mahkumdur" diye konuştu. Çiller'in başlattığı 'çengel operasyonu' çerçevesinde transfer etmeyi planladığı ilk ismın Hüseyin Özalp olacağı öne sürülüyor. Bebeto,bebekrkoymutuuh İstanbul Haber Servisi - Pop müziğin genç sesi Burak Kut, 900'lü hatlardan elde ettiği 100 milyon liralık geliri, Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağışladı. Bağış törenimie, "Benimle Oynama" adJı şarkısı lösemili çocuklar tarafından söylenen şarkıcı, gözyaşlannı tutamadı. Kut, u Dünyada en önemli şey sağlık. Sağlıklı \e mutlu olarak sokaklarda oynamak, tüm çocukların hakkı. Lösemili çocukları çok seviyorum. Vlanevi açıdan da kendimi çok güçlü hissediy orum" dedı. (Fotoğraf: YASEMİN KOYUTÜRK) ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Koalısyonun, SHP'de art arda yaşanan ıstıfalar ne- deniyle, TBMM'de salt ço- ğunluk sınınna düşmesi, DYP ve ANAP arasındakı 'transfer pazarlığı'nı kızıştırdı Ara seçı- me kadar SHP ile koalisyonu sürdürme kararlılığında olan Başbakan Tansu Çiller, koa- lısyonun Meclis'tekı desteğı- nın enmesini engellemek için ANAP'tan aynlan bağımsız mılletvekillenne yönelik 'çen- gel' operasyonu başlatırken ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz da DYP'lı bağımsızlar ve muhalıflerle temaslannı sıklaştırdı. "Hükümetin so- rumluluğuna daha fazla ortak ounak istemeyen" bazı DYP mıllctvekillennın partisine ge- çeceğını savlayan Yılmaz, "Bi- zim üzerimize hesap yapmaya kalkanlar, yanılmaya mah- kumdur" dedl Yılmaz, Çiller'- in kurmaylan aracılığıyla 'çen- gel' atüğı ANAP kökenlı b ^ m s ı z milletvekıllenne. raber yola cıktığımız arkadaş- larımıza, kapunu her zaman açık" mesajmı gönderdi Yerel seçımler sonrasında DYP'den istıfaeden Antalya Milletveki- lı Hasan Namal ıse dün partisi- ne gen döndü. Anayasa ve yasalann gü- vensizlik oylannın 226'yı bul- masını zorunlu kılmasına karşın hükümetin TBMM'- dekı sandalye sayısının Na- malın DYP'ye dönmesınden önce 225'e düşmesi, muhale- fetın bu durumu seçimler ön- cesınde propaganda malze- mesı olarak kullanma düşün- cesı nedenıyle, koalisyonu sıkıntıya soktu. Koaü'syon or- tağı SHP'deki ıstifalann arka- sının gelecek olması nedeniyle Başbakan Çiller, parlamento- dakı desteğini arttırmak için kurmaylan aracılığıyla ANAP'lı bağımsız milletveİcıl- lennın DYP'ye transfer ça- lışmalannı hızlandırdı. Çıller'- ın bu çerçevede, transfer etme- yı planladığı ilk ismin Hüseyin Özalp olduğu öne sürüldü. 293 89 78 (3HAT) HALK ülkelerdekı hasılatı • • .,.,: 200 Milyon Dolar*a ulastı. "Four Weddings and a funeraJ. ANKARA SANAT TIY\TROSU İSTANBUL TURNESİ İSTAJVBUL'DA SON OYUNLAR Genel İstek Üzerine UĞURMUMCU SAKINCALI PİYADERejı Rutkay Aziz-Metin Balay Uuzık Timur Selçuk g 1>'430-«45-«X-2' 15 |AU>.a*CMl»ı31C06i6)1l3fr'40O-163O-190O-2:<5 45 ÇartHKa;f«Ftt ı5I62680)HOO-I33C-i600-ie3D-2IM Rejl R u t k a y AzİZ HALK DUŞMANI ROLUNDE Rutkay toa KADIKOY HALK EĞITIM MERKEZİ Tel: 418 61 86 KAOIKOY HALK EĞİTİM MERKEZİ Te1: 418 61 86 Yalnız 2 gun 3-4 Ekim Saat 19.00 ue 21.15 i Yalnız 2 gün 10-11 Ekım Saat 19.00 ve 21.15 TESVİKİYE RÜŞTÜ UZEL LİSESİ TİY. SAL. Tel: 233 40 19 ! TESVİKİYE RÜŞTÜ UZEL LİSESİ TİY. SAL. Tel: 233 40 19 30 Eylul Saat 19.00 ue 21.15 1 Ekim Saat 18.30 ve21.00 Yalnız3gun 8Ekim Saat 18 30 ve 21.00 2 Ekim Saat 15.30 5-6 Ekim Saat 19.00 ve 21.15 7 Ekim Saat 19 00 ve 21.15 9 Ekim Saat 15.30 ve 18*30 Bilet Satış: Vakkorama Tafcsim (251 28 88), Suadiye (350 87 42), Rumeli (234 42 81) ve Tiyatro gişeleri Aşk, En Büyük İntikam Olursa... HAYALIMDEKI SEVGILIIAMES SPADER MADCHEN AMKK EerĞtAUCAZAR AYMJM J245 7333) *2X-K1D-'-S.30-IB45-210C 15>si HOVABABAN {2«355B)t20HUH7(»-1 9»2ie BEYOGLÜ EÜR1MAGES SİNEMASI Beyoğlu 251 32 40 FRANSIZ FİLMLERİ HAFTASI ÖLESİYEYön LOUIS MALLE 12 15-14 30-16 45-19 00-21 15 YARIN MİSAFİRLER "CORRINA, CORRINA "Ghost'la Oscar kazanan ve sadece uç fılmı ("Ghosf, "Yırtık Rahıbe 1 ve 2") ulkemız sınemalarında 712 bın kışı tarafından beğenıyle ızlenen Whoopı Goldberg, 23 Eylul'den ıtıbaren sınemaseverlerı bır kez daha buyulemeye başladı Sanatçı, "Corrına, Corrına'da, yaşlı bır Musevı aılesıne neşe getıren bır hızmetçıyı canlandırıyor Yazar ve yonetmen Jessıe Nelson, bu fılmınde kendı kişisel deneyımlerınden yola çıkarak, annenın kanser olup anıden olmesınden sonra bır Musevı aılesını ıncelemış Aıleyı çekıp çevırmesı ıçın ışe alınan Corrına VVashıngton (VVhoopı Goldberg) yemek pışırmeyı bılmez Ancak yırtık ve hareketlı tarzıyla aılenın kuçuk çocuğu Molly'ye en lyı geleceğı duşunulen adaydır "Corrına, Corrına' kalbınızı ısıtacak, sevecen bır komedı T.C KULTUR BAKANLIĞI istanbul devlet opera ve balesi AYA İRİNİ'DE Giuseppe Verdi REQUIEM Orkestra Şefi : Antonio PIROLLI Koro Şcfı : Gökçcn KORAY Solistler : Zehra YILDIZ / Işın CÜYER / Erol URAS/ Ayhan BARAN (Devlet Sanatçisı) İstanbul Oevlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu 1 Ekim 1994 Cumartesi 19.30da VERDI KONSERİ Orkestra Şefi : Antonio PIROLLI Solistler : Remziye ALPER / Suat ARIKAN / Ender ARIMAN / Oya ATAY / Melek ÇELİKTAŞ / Leyla DEMİRİŞ / Mesut İKTU / Meral MANİZADE / Erol URAS/ Zuhal YUNGA İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası * Isim sıralaması soyadı alfabetik sıraya göre yapılrmştır. 3 Ekim 1994 Pazartesi 19.30da KONSER Orkestra Şefi : Antonio PIROLLI Koro Şefi : Gökçen KORAY Solist : Piero CAPPUCCILLI İstanbul Oevlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu Italyan Kültür Merkezi işbirligiyle 5 Ekim 1994 Çarşamba 19.30'da CEMAL REŞtT REY KONSER SALONU'NDA Carl Orff CARMINA BURANA Orkestra Şefi : Serdar YALÇIN Koro Şefi : Gökçen KORAY Solistler : Gülgez ALTINDAĞ / Mesut İKTU / Şamil GÖKBERK / Timur DOĞANAY İstanbul Oevlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu 29 Eylül 1994 Persembe 19.30'da 6 Ekim 1994 Persembe 19.30da 25 Ekim 1994 Salı 19.30'da • Biletler Atatürk kultıır Merkezi, Aya İrini ve Cem.ıl Rpşit Rey Konser Salonu gişrlerindf s.ılılnukt.ldır. "/ .MGiş<?TH:251 10 23-251 56 00 (Thai) 254 C.R.R. Gişc Tel: 240 50 12 - 246 06 96 BULUNMAZ TİYATRO • BULUNMAZ TİYATRO İ S T A N B U L İ İ S T A N B U L Türkiye'de ilk kez Her yaştan çocuğa oyun H. Hilmi Bulunmaz Yönetımınde Her yaştan insana TİYATRO KURSU Istiklal Cad. No: 166 2 Beyoğlu Te): 513 74 31 . 522 65 85 . 25160 90-638 14 84 SIHIRLISANDIK Vaz ve Yön H. Hilmi Bulunmaz Salı: 15.00 BULUNMAZ TİYATRO İ S T A N B U L Yaz veYön H. Hilmi Bulunmaz M u â M M E R K4RACA T.YATROSU Tel: 513 74 31 - 251 60 90 25? 60 İO • 638 U 84 ahmet kava selda bağcan "Koçero'yu hiç kimse senın kadar güzel okuyamazdı Ahmet" Çocukluğumda manşeHerden inmezdi KOÇERO.-.Yıllar geçti bir şiir kitabında rasriadım KOÇERO'ya. Tuylerim diken diken okudum KOÇERO'ya töylerim diken diken besteledim.Hapis yattım, hayatımda hiç yüzünü görmedtğim KOÇERO için... Onco engetlemelerden s BAGCANMojör Müzik Yopım Teİ: {0.2Î 2) 527 61 28 Çıller'm, 'çengel' attığı Hüse- yin Aksoy, Ateş Amiklioğlu ve Güneş Taner'in, ANAP'a geri dönmeyi istedıkleri öğrenilir- ken ANAP'tan ıstıfa eden An- kara bağımsız mılletvekilı Ha- til Şıvgın ısmıne DYP ta- banının sıcak bakmadığı bildi- rildi. Yerel seçımler öncesinde, aday belırleme tarüşması ne- deniyle partısınden ıstifa eden Antalya Mılletvekilı Hasan Namal ise dün düzenlenen bır törenle DYP">e gen döndü. Koalisyonu uzatma çabaları ANAP Genel Başkanı Yıl- maz, Çıller'm. partısinden ısti- fa eden bağımsız mılletvekılle- rine yoneiık çengel operasyo nunu, 'Aciz iktidann, ömrünü uzatma çabası' olarak nitelen- dırdi. "Bizinı üzerimize hesap yapmava kalkanlar, vanılmaya mahkumdur" dıven Yılmaz, 'hükümetin sorumluJuğuna daha fazla ortak ounak isteme- yen' bazı DYP mılletvekılleri- nin partisine geçeceğını sav- ladı. ANAP'm. DYP'den îMifa eden İbrahiın Özdemir için hül- le partısı kurulmasını aynı ge- rekçeyle erteledığı öğrenilırken DYP'den aynlan Necdet YazKi'nın da ÂNAPa geçecek isımler arasında olduğu bıldi- nldi. Yılmaz. dün partisinin TBMM Grubu'nda yaptığı konuşmada koalisyon hükü- metının 3 yıl ıçınde Meclıs'teki desteğıran 266'dan, 224'e ındi- ğine dikkat çektı. îküdann ar- kasındaki halk desteğini n yüz- de 20'lere düştüğünü kavdeden Yılmaz, "266 destekle 3 >dda bir şey yapama> an bu hükümet, şündi 225 rakamı >e >iizde 20 halk desteği\le hiçbir şe> >apa- maz. Hükümetin tek hedefî, uğ- nına her şeyi yapabileceği tek şey, ömrünü uzatmaktır" dedı. Yılmaz. DYP'lı bazı bakan- lann özellıkle Doğu ve Güney- doğu Anadolu Bölgesı'ne yapüklan gezilerde, ANAP'lı belediye başkanknna baskı uyguladıklannı da öne sürdü. Askerlik bilmecesi sürüyor • Milli Savunma Bakanı Mehmet Gölhan, askerlik süresiy le ilgili düzenleme konusunda Bakanlar Kurulu'nda alınacak kararda, aralık ayı başında yapılacak ara seçimlenn etkili olabileceğini kaydetti. ANTKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Askerlik suresıvle ılgılı ola- rak hükümetin alacağı karar, "bilmece" nıtehğını korurken Mıllı Savunma Bakanı Mehmet Gölhan. yılbaşına kadar Türk Sı- lahlı Kuvvetlen'nın asker ihtıyacı bulunmadığını söyledı Gölhan, askerlik süresıyle ılgılı olarak, ba- kanhk birimlenyle Genelkurmay >etkılılennin yürüttuklen çalış- manın önümüzdeki ay başında tamamlanacağım. ancak Bakan- lar Kurulu'ndaki "akibetinin ne otacağını bilmediğini" kaydetti. Mehmet Gölhan, askerlik sü- resı konusunda Bakanlar Ku- rulu'nda alınacak kararda, aralık ayı başında yapılacak erken se- çimlerin etkılı olabileceğini bil- dirdı. Gölhan, askerlıkle ilgili oiarak Cumhumet'in sorulannı şöyle yanıtladı - Askeriik süresinin uzatılması ile ilgili karar aralık avuıa kaMı şeklinde söylentiler var. Bunlar doğru mu? Şu an herhangi bır şey yok, ol- duğu gıbı duruyor - Ara seçimler nedeniyle aralık ayına kadar bekleneceği söylem- yor. Konuyu daha hükümete gö- türmedim ki hükümetin düşün- cesini de bilmıyorum. Hükümete daha sunulmadı ki Ama olabilir, bakanlann durumuna bağlı. Bir tanesı ımzalamadı mı olmuyor zaten. Ama daha Bakanlar Ku- rulu'nda görüşülmedı "Götürü- riiz, daha zamanı değildir" der- ler Zaten benım aralık ayına ka- dar bir sıkıntım yok b . - Daha önceden bu çalışmayı ekim avı başında sonuçlandı- racağınızı söylemiştiniz. Bız kendı bakımımızdan so- nuçlandıracağız. Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı ola- rak, ama Bakanlar Kurulu'nda ne olur bılemem - Aralık ayına kadar dondurul- duğunu söyleyebilir miyiz? Ben böyle bır şey söylerruyo- rum. Daha hükümete mal etme- dik kı. Sayın Başbakan, Sayın Başbakan Yardıması'nın fıkirle- nnı almak laam. O bakımdan bir netlık yok Bizimkıler son şeklini verecek. Ama hükümet ne yapar bilemem.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle