24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Ç â ş İHıan Selçük GÖRÜLMÜfTÜR Cun4ıuiy«t Efts Kuktü Çag PaaAtno A.Ş. TüricocoOı Cod. 39/41 (34334) 1 Cumhuriyet İlhon Sel;uk YÜZBAJI SEUHAniN'İN ROMANI CumhohyeKikDbİDbO MocojCod. 39/41 (34334) CngalogMstırbul 71. Yll SAYI28198 /12000 TL (KDVıçinde) KUPUCUSU YÜMUS NAOİ /19P4-1945) BASYAZARI NADİR NADİ (1945-19911 28EYLBL1994Ç<W$AMBA Semra • ÖzalIar'ınailedostuAğaCeylan'ınSimenaTatilKöyü'nde 12 saat geçiren Semra Özal, dün kızı Zeynep ile birlikte Istanbul'a döndü. Selim Edes-Engin Civan görüşmesinin kilit tanıklarmdan Ergun Çakır'm yurtdışına kaçtığı öne sürülüyor. Bir dönemler Semra özal'ın baş erkek papatyası olarak nitelendirilen Nazif Günal'ın, Engin Civan ile yakın ilişkide olduğu belirtiliyor. AYŞE YILDIRIM / ZAFER AKN AR Dündar Kılıç'ın savalıktaki ifadesinde "Hatırlı kişi Seşnra özal'dT demesinin ardından Semra Özal bir gecelik esrarengiz bir Antalya seyahati yaptı. Adının televiz- yon kanallannda açıklanmasının hemen ardından önceki gece 22.55'te Antalya'ya riden Semra Özal. dün sabah kızı Zeynep Oul'la (Güngör) birlikte İstanbul'a geri döndü. Semra özal'ın 12 saati, eski dostlan ve ortak olduklan ileri süriilen Ağa Ceylan- ın Simena Tatil K.öyü'nde geçırdıği öğrenil- di. Edes-Civan görüşmesinin tanıklanndan Ergun Çakır'ın da yurtdışına kaçtığı öne sü- rülüyor. Emlakbank eski genel müdürü Engin Ci- van'ın vurulmasıyla ortaya çıkan yolsuzluk- usulsüzlük-rüşvet-mafya ilışkilerine adı kanşan Özal ailesi. Dündar Kılıç'ın savcılı- ğa verdiği ifadeyle resmi kayıtlara girdi. Dündar Kılıç'ın, Selim Edes ile Engin Ci- van arasındaki anlaşmazlığı çözmesi için kendisine "hatıriı bir kişinin" telefon ettiğini söylemeşinin ardından gündeme ilk olarak Semra Özal ismı geldi. Ancak. Semra Özal ilk açıklamasında "Kendisinin telefon aç- madığını. bir başkasının adını kullanmış ola- bileceğini''' söyledı. Olaydan sonra gözaltı- na alınan Dündar İCılıç. önceki gün çıkanldığı savalıktaki ifadesinde de. Semra Özal ısmine yer verince gözler yeniden Sem- ra Özal'a çevrildi. Televızyon kanallannda adının geçtiğıni duyan Semra Özal ise aynı akşam ani bir kararla 22.55 uçağıyla Antal- ya'ya hareketetti. Semra Özal'ın buradan da. Turgut Özal'- ın başbakanlığı döneminde oldukça vakın olduklan ve sık sık teknesinde tatil yaptı- klan Ağa Ceylan'a ait Simena Tatil Köyü'- ne gittiği öğrenildi. Simena Tatil Köyü'nün açılışını yapan Turgut ve Semra Özal'ın Ağa Ceylan'la ortak olduklan da o dönem- lerde ortaya atılan ıddialardan birisiydı. Ağa Cev lan da "saltanat" döneminde ya- ratılan "Özal zenginlerinden" bın. Bir diğer isım ise MNG Holding'in sahıbı Mehmet Nazif Giinal. Özal aılesinın en sadık vakın- lanndan bıri olan Günal, o dönemde "baş erkek papatya"1 olarak anılıvordu. Günal'ı kamuovu. 1990'lann başında Toplu Konut \e Kamu Ortaklığı İdaresi'nce kiralanan ve UArkasıSa.6,Sü.3'te •ŞEHİT EŞİMİN ADINA LEKE SÜRÜYORLAR" M6. Sayfada Civanlar'a paravan şirket soruşturması tstanbul Haber Senisi- Em- lak Bankası genel müdürlüğü yaptığı dönemde çeşitli şirketle- re "usulsüz kredi kul- landırdığı" ve bu nedenle "rüş- vet aldığı" suçlamalan ile 24 ayn davadan yargılanan Engin Civan'ın, borsacı kardeşi Ergin Civan üzerinden yıırt dışına na- kit para çıkışı yapıp yapmadığı- na yönelik soruşturma baş- latıldı. Engin Civan'ın kardeşi Ergin Civan'ın ortağı bulundu- ğu ABC Finans Menkul Kıy- metler AŞ'nin yurtdışına nakit para çıkışının sağlandığı "para- van şirket" kuşkusunu değer- lendiren emniyet. Ergin Civan ile beraber şirket Genel Müdü- UArkasıSa.6,Sü.3'te G Ü N D E M MUSTAFABALBAY Bir 'Di Pietro' Aranıyor!Civan olayı gidebileceği en üst noktaya ulaştı. Şimdi sıra, soruşturmayı genişlet- mek ve derinleştirmekte. Tabii ne kadar gerçekleştirilebilirse. Bu konuya girmeden önce, sık sık örnek verilen italya'daki "Temiz Eller" operas- yonunun başlangıcını ve bugün geldiği noktayı aktaralım. Italya Sosyalist Partisi'ni destekleyen ünlü işadamı Milanolu Mario Chiesa 17 Şubat 1992'de bir şirketten 5 bin dolar rüş- vet alırken suçüstü yakalandı. Chiesa'nın yanı sıra şirket yönetiminden de pek çok kişi ilk sorgularmdan sonra tutuklandı. Bu kişiler ifadelerinde rüşveti doğruladılar ve daha önce kimlerle rüşvet karşılığı iş yaptı- klarını açıkladılar. isımler önce şirket yöne- ticileri, banka müdürleri düzeyinde idi, ama derinleştirildikçe altından büyük işa- damları, siyasetçiler çıkmaya başladı. Bunun üzerine operasyonun ülke çapı- nda yaygınlaştırılması ve bir kampanya düzeyinde sürdürülmesi kararlaştırıldı. 160 milletvekili, 900 yerel yönetici ve üç eski başbakanın mafya ile bağlantısı orta- UArkasıSa.6,Sü.3'te DYP-ANAP Dosya savaşı basladı • Başbakan Tansu Çiller, Emlakbank'a bağlı EmlakKonut Genel MüdürlüğiTne, ANAP lideri Mesut Yılmaz tarafından 'zorla getirilerf ve kısa bir süre öncesine kadar ANAP İstanbul îl Sekreterliği yapan bir kişinin yolsuzluktan mahkum olduğunu açıkladı. Emlak Konut dosyası dün DYP tarafından basına dağıtıldı. • ANAP lideri Mesut Yılmaz, bu iddiayı reddederken ANAP'h Halit Dumankaya, Ziraat Bankası'nın yüz milyarlarca lira zarara uğratıldığı ve Coşkun Ulusoy'un, bunlann üzerine gittiği için genel müdürlükten istifa ettirildiği savını ortaya attı. • 5. Sayfada ESKA'ya ait İncebel Tatil Köyü'nün entrikalarla dolu öyküsü: Yolsuzlııklar yağmayla başladı DEMİREL • Cumhurbaşkam Süleyman Demirel "Dünyanın neresinde olursa olsun her devlette yolsuzluk istidadı vardır. Bunun çaresi açık rejimdir. Açık rejim her şeyin söylendiği. yazıJdığı rejimdir. Gökkubbe altında hiçbir şey gizli kalmaz" dedi. • 3. Sayfada YILMAZ • ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz,"İster soyadı Yılmaz olsun. ister Özal olsun, ister Çiller. ister Mercümek olsun hiç birini muaf tutmadan tüm yolsuzluklan ortaya çıkaralım" dedi. Yılmaz, "Batı'daki hiçbir ülkede böyle bir olay yalanlanamıyorsa, Başbakan görevde kalamaz. Turkiye'de bir temiz eller operasyonu yapıhrsa Başbakan Çiller yerinde duramaz" diyekonuştu. M 4. Sayfada • 1988'deilanedilenÖzelÇevreKorumaBölgesi'nin 'tam ortası'ndaki ESKA'ya ait tatil köyü arazisine aynı kararnamenin ekindeki haritayla 'çok özeF imar ayrıcalığı sağlandı. Dönemin Cumhurbaşkam Kenan Evren ve Başbakan Turgut Özal'ın imzalannı taşıyan 'kanun gücündeki' bu karar. Selim Edes'in şirketine 500 milyarlık bir rant kapısı açmıştı. Doğa ise çoktan betonlaşmıştı.. • SelimEdes'in ESKAşirketinceDalaman'da kurulan 'İncebel Tatil Köyü' için 'imardan devlet teşvikine kadar' elde edilen tüm ayncalıklar. villa satın alacak müşterilere gazete ilanlanyla aynen şöyle müjdeleniyordu: "İncebel Tatil Köyü, Başbakanlık'ça korumaya alınan ve yapılaşma yasağı konan Fethiye. Göcek. Dalyan ve Köyceğiz koylannın tam ortasında, fakat yasak kapsamının tamamen dışındadır..." • SongünlerdeyineCumhuriyet'inöncülüğünde açığa çıkmaya başlayan 'Lale Devri yolsuzluklan'. büyük oranda 1980'liyıIIann'imarveçevre yağması'yla gündeme geldi. ESKA'nın yukanda özetlenen 'İncebel skandalı' da dahil olmak üzere bu 'yagma yıllan'nın Ege'deki ve İstanbuFdaki tüm belgeleri yine Cumhuriyet'te sürekli yayımlanmasına rağmen kimse kılını kıpırdatmadı. OKTAY EKİNCİ'nİD baterj • 4. Sayfada TÖSİAD • Yolsuzluk. rüşvet ve nüfuz suiistimallerine karşı kampanya başlatmak içjn olağanüstü toplanan TUSİAD yönetimi, yolsuzluğa karşı özel mahkemeler kurulmasını istedi. TÜSİAD aynca tüm siyasi partilerin malvarlıklannm, kaynaklannın ve harcamalannın, iktidarlann değişme sürelerinden bağımsız olarak görev yapan bir yargıçlar kurulu tarafından sürekli denetlenmesi önerisinde bulundu. • 9. Sayfada BATIK BANKALAR • Bakanlar Kurulu karanyla faaliyetleri durdurulan TYT Bank, lmpexbank ve Marmarabank için 10. Danıştay Dairesi, yürütmeyi durdurma karan verdi. Konuyla ilgili çevreler verilen karann sürpriz olmadığını söylediler. U6. Sayfada ÇAKICI Semra Özal'ın yakın dostlanndan olan Antonio Weatherill, Selim Edes'in bütün şirketlerini satın aldı Italyan işadamı, Horzum olayına da kanşü İstanbul Haber Servisi - Emlakbank yolsuzluğunda adına sık sık rastladığımız İtalyan işadamı Antonio Weatherill de Semra Özalın yakın dostlanndan. Semra Özal'ın yakın çevresinden aynlmayan ve Türkiye'ye geldiğinde maddi durumu hiç de parlak olmayan Antonio Weatherill. biranda Emlak Bankası'yla iş yapan Selim Edes'in bütün şirketlerini satın aldı. Hayali şirketten, rüşvet istemeye kadar pek çok olayda adı geçen Weathen]l'in bazı şirketlerde Semra ve Ahmet Özal'ı temsil ettiği de iddia edildi. Antonio Weatherill, tüm bunlara karşın halen Eksan ve ESKA Beton Crünleri A.Ş.'nin ortağı ve Türkiye'de ihalelere girip. iş alabiliyor. Antonio Weatherill'in Selim Edes'ledostluğu 1989yıhna dayanıyor. Semra Özal, iki vakın arkadaşının tanışmalanna araa oluyor. Ardından Antonio VVeatherilJ, Selim Edes'in Eksan adb şirketinin Anatepe projesinde yapacağı işlenn taahhüdünün yüzde 65'ini devralıyor. Hayali şirketlercenneti Manş denizindeki bir adada kurulu olan Mang Properties Ltd.'nin sadece bir "posta kutusu" olduğu. Emlak Bankası milyarlarca aarara uğratıldıktan sonra ortaya çıkıyor. Antonio WeatheriH'in Türkiye'deki işleri bununla da bitmıyor. Ardından Selim Edes'in diğer şirketlerine ortak olmaya başlıyor. ESKA Holdjng. ESKA İnşaat A.Ş.. Eska Beton Üriinleri A.Ş. ve Meska İnşaat şırketlerinin kayıtlannda adına rastlanıyor. Bu şirketlerin baalan kapanırken ESKA Beton Ürünleri ve Meska İnşaat bugün Türkiye'deki ticari faaliyetlerini sürdürüyor. Antonio Weatherill adına. Kemal Horzum olayında da rastlıvoruz. Antonio Weatherill adı Arîmet Özal'la birlikte anılıyor. WeatheriH'in. Emlak Bankası eski genel müdürü Bülent Şemiler"le birlikte bankayımıljarlarca lira zarara sokan Kemal Horzum'dan. Ahmet Özal'la birlikte rüşvet istediğı iddia ediliyor. O dönemde Horzum olayını araşurmak için kurulan TBMM Araştırma Komisyonu'nda görev yapan SHP Genel Sekreteri ve Devlet Bakanı Fikri Sağlar. bu iddianın komisşona kadar ulaştığını ancak bitıremediklennı söylüyor. Sağlar. Horzum'un avukatı L'ğur Alacakaptan'ın 5 mıljon dolarlık rüşvetin Bülent Şemiler ve Ahmet Özal tarafından istendiğini komisyona bildirdiğini anlatırken. şöyle devam ediv or: "Kemal Horzum ise rüşveti Bülent Şemiler'in istediğini bildirdi. tngil- tere'de oturan kişi aracılığı\la Hor- zum'dan Şemiler adına bu rüşvetin istendiğini >e bu konuda İtalyan asdlı şahsın noterde itirafta bulunup, noter belgesini kendisine »erdiğini bej an etti. Belgevi komisyona getirmediğini ancak göndereceğini bildirdi, buna rağmen göndermedi." ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Engin Civan'ı vııran tetikçi Davut Yıldız'ın. poliste verdiği ifadevi sav cıhkta değiştirmesi. kaçak mafya lideri Alaattin Çakıcı'yı kurtarma çabası olarak değerlendirildi. Poliste verdiği ifadede. Civan'ı. "Alaattin Çakıcf nın talimatı üzerine vurduğunu" söyleven tetikçi Davut Yıldızın. savcılıkta. "Civan'ı bana küfiir ettiği için vurdum" dıye açıklama yapması dikkat çekti. Tetikçi Yıldız'ın. gözetim altındayken ıfadesiru değiştirmesinin. Alaattin Çakıa'yı bu olaydan kurtarmaya yönelik olduğu belirtildi. Civan'ın vurulması olavinda. adam öldürmeye azmettirmek suçundan aranan Çakıa'nın. bu ifade ile bu suçtan kurtulmayı planladığı sav landı. Tetikçi Yıldız. savcılık ifadesinde olayı şöyle anlattı: "Çakıcı, bana 'Seni birisi alıp götüre- cek' dedi. Silahunı yanıma aldım. Kılıç'ın evinin önünde durdıım. Arabayla gelen kişi "Gidiyoruz" dedi. Arabayı takip ettik. • Arkası Sa.6, Sü. 8 'de OLAYLARIN ARDINDAKI GERÇEK Adl Yatorm?.. Türkiye'de siyaset rayın- dan çıktı; medyada bol dedi- kodu var; söylentiler haberle- ri geriye itti; ekonomide IMF programı uygulanıyon ama, 'istikrar programı'nın kıska- cında dartK>ğazı aşmaya ça- lışan toplum, siyasal yaşa- mında şaşkınlık içindedir. Bu ortamda geçmişin ve bugü- nün iktidarlarına ilişkin pislik- ler ortaya döküldükçe umut- suzluk yoğunlaşıyor; koalis- yon hükümetinin çaresizliği, Başbakan'ın yetersizliği, mu- halefetin edilginliği, gelece- ğe yönelik bakış açısında iyimserliğe yer bırakmıyor. Aralıktaki ara seçime yö- nelen siyasal partiler, "Gü- neydoğu'da kim kazanacak" sorusunun yanıtını aramaya çalışıyorlar. Devletin parasal gücünü elinde tutan koalis- yon ortağı DYP, bölgede ko- rucuları da kapsayan bir se- çim yatırımına girişmenin hazırlıklarını yapıyor; bu ba- kımdan 'Güneydoğu Anadolu Bölgesi Acil Yatırım Progra- mı' hazırlandı. Bu 'Acil Yatırım Programı'- nın eğitime ilişkin bölümü şöyle başlıyor: "Bölge illerinin her kade- medeki eğitim elemanı Ihti- yacı karşılanacaktır." Daha ilk satırda gerçek dışı bir yaklaşımla işe başlayan hükümerin, hayal kurduğunu söylemek zorundayız. Çünkü' ••• M Arkası So.6,Sü.8'de 3.BINYIL ADOĞRU Tüketici kral olmalı Japon 'Brother' şirketinin Amerika'daki bölümünün başkanı ünlü işadamı Hiromi Gunji, "Müşterinizi tanıyın. Çünkü müşteri kraldır' diyor. Gunji, NAFTA, Avrupa Birliği ve Uzakdoğu olmak üzere üç alandaki ekonomik ve siyasal oluşurrdar hakkında bir gözlemini şu sözle açıkladı: "En büyük üç ekonomik alanın. kapalı bir blok ekonomisine doğru ilerlediklerine iiişkin kanıtlar açıkça görülebilmektedir.." 12. Sayfada 3BİNYILYAZARLARrNAÖDÜLB/2.5İj.»/a<& veba dehset sacıyor Hindistan'da hükümet, salgın hastalığın kontrol altına alındığını açıklarken başkent Yeni Delhi'de iki veba vakası belirlendi. • 10. Sayfada Llbyaborcunuödeyecek Soysal'lagörüşenLibyaDışişleri Bakanı, Türk müteahhitlere olan borçlarını ödeme konusunda güvence verdi. • 10. Sayfada BO$vaatleotellerdolmuyor Turizmciler, Cumhurbaşkam Demirel'e, turizm konusunda alınan önlemleri uygulamaya koymayan hükümetten dert yandılar. UArka Sayfada Hazine falz batağında Sekiz aydayapılan içborçfaizödemeleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 193.6 arttı. M8. Sayfada Japonya, Clller'e 'gelme' dedi '1995'e kadar kredi yok' sinyali gelince Başbakan, ekim ayındayapmayı planladığı Japonyagezisiniiptaletmekzorundakaldı. U8. Sayfada BORSA DOLAR Dün ! Dün 26.289.19 34.1009.1 önceki 25.971.99 34.100 öncekı 34.150 MARK ALTIN ODün 22.000 önceki 22.000 Dün 435.000 Oncekı 437.000 Zlrvenln gündeml Bosna VVashington'da bir araya gelen Yeltsin ve Clinton, uluslararası bir Bosna Konferansı düzenlenmesini tartıştılar. • //. Sayfada
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle