24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
28 EYLÜL1994 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER DYP, istanbul'a başkan arıyor • ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu)- Başbakan Tansu Çilfcr'in, "deneyimsiz ve yeterâz" bulduğu DYP ıstanbul il yönetimini önümüzdeki hafta tasfıye edeceği öğrenildi. Maral öztekin'in yerine İstanbul il başkanlığı için düşündüğü . isimlerden Tokai çakmaklannın sahibi Bekir Cansu ile geçen hafta görüşen Çıller, dün de Deniz Ticaret Odası Başkanı Cengız Kaptanoğlu'nu Başbakanhk'ta kabul etti. GüPkan: CHP'ye yazık ediyoruz • Ankara (Cumhuriyet Bürosu}-CHP Ankara Milletvekıli Uluç Gürkan, "CHPNereyeT'başlığıyla yayımladığı mesajda, "CHP'ye yaak ediyoruz" dedi. Gürkan, mesajmda şunlan söyledi: "Solu bütünleştirmek adına CHP'yi yeniden inşa etmeyi planlıyoruz. Ama yetkili kurullannuz bütünüyle devre dışı. Bunakarşın banlanmızın elinde CHP, sanki antika birdeğer, SHP'lilerin yönettiği mezat salonlanndan pahasını anyor. Seçimleryaklaştıkça, kimilerimiz kendi geleceğini solun geleceği gibi algılıyor. Bu yanılgıyla da CHP'nin adını, 70 yılbk erdemin simgesini SHP'ye kiralamayı dahi düşünebiliyoruz." Ara seçim tasarısı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Milletvekili ara seçimleri ile 6 kasımda yapılacak olan ara yerel seçimler birleşüriliyor. DYP tarafından hazırlanan ve dün TBMM Anayasa Komisyonu'nda büyük değişikliklerle kabul edilen yasa önerisi uyannca, iki seçim bir arada 4 aralık tarihinde yapılacak. DYP'nin karşı çıkmasına rağmen seçıme katılacak tüm partilere özel hazine yardımı yapılması da kabul edilen komisyonda, yüzde 25'lik çevre barajı yüzde 20'ye indirildi. Döşünceye destek • İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu)- Düşünce suçlulannın serbest bırakılması için 29 eylülde başlayacak 'Düşünce Suçlulanna özgürlük' yürüşüne destek mesajlan gönderiliyor. İnsan Haklan Vakfı kurucusu Alpaslan Berktay, yaptığı açıklamada düşünce suçlan nedeniyle hapis yatanlara ek para cezalan verildiği ve evlerine haciz getierildiğini belirterek, "Düşünenler içerde banka batıranlar, soyguncular dışarda" dedı. Öğretim üyeleri TBMM yoHanmJa • ANKARA (ANKA)- Maaşlannın düşüklügü ve çaJışma koşullannın yeterazliği nedeniyle bir süredir tepki veren öğretim elemanlan, cübbeleriyle Meclis'te protesto gösterisi yapacak. Öğretim Elemanlan Derneğj'nden yapılan açıklamaya göre Gazi Universitesi Oğretim Üyeleri Dernegi, tzmir Üniversiteleri Öğretim Elemanlan Demeği, ODTÜ Öğretim Elemanlan Dernegi, öğretim Üyeleri Derneği, Üniversite Öğretim Üyeleri Dernegi ve Öğretim Elemanlan Sendikası, birlikte bir platform oluşturarak akademik giysileriyle TBMM'de grubu bulunan partiJeri ziyaret edecek. Konı, hakaretten yargriamyor • ANKARA (AA) - Zaman gazetesi yazan Fehmi Koru, çeşitli tarihlerde yazdığı yazılarda^eski Kültür Bakanhğı Müşaviri Ayla Kutlu'ya hakaret etmekten yargılanıyor. Yargıtay'ın, 'eksik inceleme' gerekçesiyle bozarak geri gönderdiği davanın ilk yargılamasında, sanık Fehmi Koru ile gazetenin sorumlu yazuşleri müdürü Servet Engin, 3 milyon 900 biner lira para cezasına mahkum edilmişlerdi. Mahkeme Başkanı, sanıklardan Servet Engin'in ifadesinin alınabilmesi için Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne tekrar yazı azılmasına ve aynı konularda Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin halen Yargıtay'da bulunan dava dosyasının dönüşünün beklenmesine karar vererek duruşmayı başka bir güne bıraktı. Emlakbank skandalı, DYP veANAP arasında karşılıklı yolsuzluk suçlamalanna yol açtı Gvan olayı dosya savaşıgetirdî •Çiller, ANAP lideri Yılmaz'ın Emlakkonut'a zorla genel müdür yaptırdığı kişinin yolsuzluktan mahkum olduğunu açıkladı. Çiller, sözkonusu kişinin, ANAP İstanbul İl Sekreterliği yaptığını bildirdi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Engin Civan olayı ile pat- lak veren ve özal ailesinin de kanştıgı Emlakbank skandalı. ara seçimlerde sagın liderliği için yanşan DYP ve ANAP arasında yolsuzluklara ilişkin dosya savaşı başlattı. Başbakan Tansu Çiller, Em- lakbank'a bağiı Emlakkonut Genel Müdürîüğü'ne, ANAP lideri Mesut Yılmaz tarafından 'zorla getirilen' ve kısa bir süre öncesine kadar ANAP İstanbul İl Sekreterliği yapan bir kişinin yolsuzluktan mahkum olduğu- nu açıkladı. Yılmaz, bu iddiayı reddeder- ken ANAP İstanbul Milletve- kili Halit Dumankava. Ziraat Bankası'nın usulsüz işlem ve re- polarla yüzmilyarlarca lira za- rara uğratıldığı ve Coşkun Ulu- soy'un, bunlann üzerine gittiği için genel müdürlükten ıstifa et- tirildıği savını ortaya atü. Em- lakkonut dosyası, dün DYP ta- rafından basın kuruluşlanna 'eldeıT dağıuldı. Grupta açıklama Başbakan Çiller, önceki ak- şam, bakanlanyla yaptığı top- lantıda önüne getirilen Emlak- konut dosyasını dün DYP gru- bunda açıkladı. Civan ola- yından sonra Emlak Bankası- nuı yeniden inceleneceğini bil- diren Çiller, bankadaki yolsuz- luklarla ilgili 22 dosyanın yargı- ya iletildiğini söyledi. Bu dosyalardan birisinin yargı süzgecinden geçerek so- nuçlandığını belirten Çiller, şöyle konuştu: "Bu dosyadaki kişi hapse mahkum edildi. O kişi, Mesut Yılmaz döneminde Emlakko- ÇİZMEDEN YUKARI/MUSA KART \ nufun genel müdürlüğüne getiri- len kişidir. Zoraki bir biçimde atanan genel müdürdür. Özal'ın direıunesine rağmen bu göreve atanmtştır. Bu kişinin Yılmaz'ın yakını olduğu ifade edilmiştir. Vıhnaz, ayiarca o kişiyi atamak için uğraşmıştır. Volsuzluğu aşi- kar olduğu için de haklı olarak hapse mahkum edilmiştir. Bu ki- şi daha bir av öncesine kadar Mesut Vılmaz'ın il sekreteriy- di." Çiller, bu açıklamayı Mesut Yılmaz'ın temiz eller' operas- yonunu başlatma girişimlen nedeniyle yapma gereği duy- duklannı bıldırdı. Çiller, "Eğer bütiin bunlardan sonra çıkar ve temiz ellerin kendisi olduğunu söylerse adama sormazlar mı, bu mu senin temiz ellerin diye. Bu mu senin mucizen diye. Allah ikincisinden herkesi saklasın de- mezler mi? Onu bunu çamura bulamaya çalışarak bir siyasi strateji güttüğünü biliyoruz. Ama bu mu aklayacak olan te- miz ellerr' Çiller'ın sözünü ettiği genel müdürün Erdal Karadoğan ol- duğu bildirildı. Ancak, ANAP Genel Başkanı Yılmaz, gazete- cilenn sorulan üzerine iddialan yalanlayarak Çiller'ı 'dedikodu- culuğa soyunmakla' suçladı. Başbakan'ın yanlış bilgileri ol- duğunu söyleyen Yılmaz, Ka- radoğan'ın bir süre önce il yö- netiminden aynldığını bildirdi \e dava hakkında fazla bılgjsı olmadığını söyledi. Davanın Yargıtay'da oldu- ğunu sandığmı kaydeden Yılmaz, "Eğer biziın bürokrat- lardan yargı kararı Ue yanlış yaptığı saptananlar varsa, biz ona zaten sahip çıkmayız. Baş- bakan ne demek istiyorsa daha açık söyiesin" dedi. Bu arada, ANAP İstanbul Ecevit, SHP'H Şahin'i kabul etmedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DSP Lideri Büient Ecevit, SHP'den ıstifa edip partılerine katılmak isteyen Çorum Milletvekili Cemal Şahin'i kabul etmedi. DSP'ye geciş için SHP ve CHP kökenli milletvekillerinin kurduğu hülle partisine katılmayan Şahin, SHP'den istifa edeceğini ve bagımsız milletvekili olarak calışmalannı sürdüreceğını bildirdi. Resmen istifasını henüz vermeyen Şahin, DSP'ye geciş için girişimlerde bulundu. Ancak Ecevit, kendısinı kabul etmedi. Şahin. Cumhuriyet'in, "Neden Ecevit sizi kabul etmedi?" sorusuna, "Onu kabul etineyene sorun" yanıünı verdi. SHP ve CHP'den istifa eden 6 mifletvekilinin anayasanın 84. madde engelıne takılmadan DSP'ye gecebilmelerine olanak sağlayacak "SoMa Katılım Partisi" (SKP)kuruldu. SHP'den ıstifa eden Mustafa Yılmaz, Nami Çağan, Atilla Mutman ve Ender Karagül. CH P'den ıstifa eden İstemihanTalay ile Veü Aksoy'un da aralannda bulundueu SKP'nin Kurucular Kurulu şu isımlerden oluştu: "Şükrii Ince. Nihat Bahri Kaptan. Semıh Kaleli. Ahmet Bilge, \Iuharrem Doğan, Nesrin Şahin, Yiiksel Korkmaz, Aksel Atay, Emine Maden, Adnan Özdoğan. Şükrii Ertekin, Kadri Özen, Şerafettin Altınaj, Ajdın Nazlı, Serim Özçeük, Hasan Ahcı, Noyan Pamir. Doğan Erdem, Fethi Ce\ han, Halil Yenkeli, Fatma Yeniceli, Murat Sansar. GaÛp Türkgil, Hasan Kesik, Metin Türkso>, Pakize Altunok, Dönüş Erdem, Hamdullah Seçgen, Ömer Avcı, Çetin karacaoğlan, Nıırettin Turgay Tamer." MAGISTER TOURS „ CİM BOM NEREDE BİZ ORfîDflYIZ ! A-928 A ABI ••!*•»••• 1 7 " 2 0 E K ' M 1 7 - 2° E K İM 1 9 ' 2 1 E K l M 1GALATASARAY 490, 595, 439,_ . . . 2 Gün Stockbolm • • AIR BUS A-3OO UÇAÖI İ U GİDIS-DÖNÜS • MERKEZI VE YENIOTE UER • HAVA ALANI-OTEL-HAVA ALANI VE OTEL-STADYUM-OTEL TRANSFERLERİ • TÜM KAMVALTILAR VE YARIM OÜN ŞEHİR TURU • UÇUŞ ESNA5INDAKİ TÜM İÇECEKLER • MAGISTER TOUR RCHBERLİK HİZMETUERİ 4 ^ n e\e\ A n _ _ v / ERKEN KAYITTA VE GRUPLARA ÇOK ÖZEL İNDİRİMLER. TEL: İJİ3 U U Itö PBX ADRES: Halaskargozi C a d d e s i 3 2 1 / 2 ŞİŞÜ (KENT Sineması Karşısı) Milletvekili Dumankaya, Baş- bakan tarafından yanıtlanması isteğıyle TBMM Başkanhğı'na \erdigi soru önergesiyle Ziraat Bankası'ndaki yolsuzluklar olayını gündemegetirdi. Dumankaya'nın iddialan Dumankaya, önergesinde, yolsuzluklarla ilgili şu ıddialara yer verdi: - Bankanın açıktan repo iş- lemlerinde Derborsa adlı kuru- luşa vatırdığı 500 milyar liranın batırüması, - Bankanın Frankfurt ve New York şubelerinde usul dışı işlemler sonucu yüzmilyarlarca lira zarara uğraması, - TYT Bank ve lmpexbank- ta, banka aleyhine milyarlarca liralık zarar yaratılması, - Saffet Ardan adındakı ban- ka mensubunun 200 milyar li- ralık zarara yol açtıktan sonra Impexbank'a geçmesi. Dumankaya aynca, Başba- kan Çiller. Başbakanlık Yük- sek Denetleme Kurulu ile Hazi- ne Müsteşarlığı Yeminli Mu- rakıplar Kurulu Başkanhğı'na da başvurarak bu iddialann in- celenerek kendisine bilgi veril- mesini de istedi. Dumankaya. konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Coşkun Ülusoy'un, bu paralan toplama çabası içindeyken ge- nel müdürlükten ıstifa ettirildi- ğinedıkkatçekti. Dumankaya, Ülusoy'un isti- faya zorlanmasıyla Derborsa'- nın korunduğunu ve bankanın kasasındaki paralara göz dikil- dığini öne sürdü. Emlak Konut Karadoğan'a lyılhapb ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Başbakan Tansu Çiller'in ANAP Genel Başkanı Mesut Yd- maz'a yönehk suçlamalannda adı gecen Erdal Karadoğan. Em- lak Bankası'nın sahip olduğu Emlak Konut AŞ'run genel mü- dûrlüğünden uzaklaştınldı. Karadoğan'ın mahkumiyetiy- le sonuçlanan gelişmeler, Emlak Bankası müfettişlerinden Hasan Topal tarafından hazırlanan 5 Arahk 1992 tarihh 1992-7 sayıh rapora göre şöyle: Avukat Levent Bıçakçı ile tek- hfi ve şirket yönetim kurulu kara- n doğrultusunda 1991 yıh arahk ayında sözleşme imzalandı. Söz- leşmede, Bıçakçı kendisine verile- cek bütün işleri yapmayı, Emlak Konut AŞ de karşılığında ayda 5 milyon lira ödemeyi kabul ettı ve bunun dışında herhangi bir öde- me yapılmayacağı taahhüt edildi. 1992 yıh başlannda Tütünbank ve Baysan AŞ ile Emlak Konut AŞ arasında teminat mektuplan- nın tazmini nedeniyle doğan ihti- laflann takibi için Bıçakçı'ya umumi vekaletname verildı. Da- valann devam ettiği ve Genel Müdür Karadoğan'ın görevden ahnmasıyla ilgili kararname kn- zinin yaşandığı bir dönemde (20 Mart 1992), Karadoğan yetkısiz ve tek imza ile Bıçakçı'yla yeni bir sözleşme imzaladı. Bu arada, avans mektuplan; gecikme faizi ve inkar faizi dahil olarak toplam 24 milyar 700 milyon lira olarak Tütübank'tan tahsil edildi. Müfetüş raporunda, Bıçakçı'- ya ödenen 24 milyon 700 bin lira- nın geri alınması gerektığj, öneril- di. Dava, İstanbul 7. Ashye Ceza Mahkemesi'nde görüldü ve Ka- radoğan, 1 yıl hapis ve 100 bin li- ra para cezasına çarptınldı. POLÎTİKAGtJNLÜĞÜ HİKMET ÇETÎNKAYA Harran Urfa Harran Üniversitesi önceki gün Kuran'dan ayet- ler okunarak açıldı... Kuran'dan ayetler okuyan kim? Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti 'diniesaslara dayalı' bir devlet midir ki bir bilim yuvası Kuran'dan ayetler okunarak açılıyor? Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. ServetArmağan yaptığı konuşmada bir bilim adamı gibi değil, Kuran kur- su hocası gibi konuşuyor. Harran Üniversitesi'nin 'islam dünyasma açılan bir pencere olduğunu ve bunun pek çok şeyin çağnşımını yaptığını' vurgulayıp şöyle diyor: "Çalışkan olun. Müslümana tembellik yakışmaz. Ayet ve hadislerin bildirdiği gibi aklımız da bizim çalışkan ol- mamızı gerektiriyor..." Bu köşeden bıkmadan usanmadan hep soruyoruz: "Türkiye nereye götürülmek isteniyor?" Aslında adres belli: Türkiye, 'ortaçağın karanlığı'na doğru hızla sürükleniyor. Anadolu üniversiteleri çağdışı kafalartn, yobazların, tarikatçıların 'merkez üssü'ne dönüştürülmüş. Buraları 'çağdaş bilim yuvaları' değil, medrese eğitiminin geçer- li olduğu yerler olmuş. Harran Üniversitesi bilimsel araştırmalarıyla değil ta- rikatşeyhlerine 'onur doktorası' vermekle ünlenmiştir. Geçen yıl Harran Üniversitesi, öğretim yılına başlar başlamaz Abdülkadir Badıllı ile eski Şanlıurfa Müftüsü Halil Gönençe Rektör Prof. Dr. Servet Armağan Fahri llahıyat Doktoru' unvanı vermiştir. Bu iki kişinin 30 yıldır Nurculuğun gelişmesinde büyük çaba gösterdikleri söylenir. Nurcuların yayınlarında bu iki kışiden büyük övgüyle söz edilir. Harran Üniversitesi'nin Nurcularla olan ilişkisinin te- mel nedeni elbet araştırmaya değerdir. Başta üniversite rektörü olmak üzere diğer öğretim üyelerinin özgeçmiş- leri de kimi çağrışımları anımsatmaktadır. ••• Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Servet Armağan açık açık laik devlete meydan okuyor. Nurculuğa hizmet etmiş kişilere onur doktorası veriyor. Toplum suskun, toplum yılgın... Tarikatçılar; Anadolu üniversitelerinde, imam-hatip li- selerinde, özel okullarında, dershanelerinde örgütleni- yor... Toplum suskun, toplum yılgın... Ne diyor Başbakan Tansu Çiller? Şunu: "Şeriata geçityok..." Şeriatçı güçler adım adım ilerlerken bir başbakan ne- den böyle konuşuyor dersiniz? Belli ki kimi duyumlaralıyor... Türkiye adım adım ortaçağın karanlığı'na sürükleni- yor... Toplum suskun, toplum yılgın... Prof. Dr. Servet Armağan konuşuyor: "Üniversitenin bulunduğu Şanlıurfa, İslam dünyasma açılan birpenceredır. Yalnız İslam dünyasma olan kom- şuluğu ile değil, geçmişteki tarihi Harran Üniversitesi ile uzun tarihi bir maziye sahiptir. Burada dünyaca ünlGİs- lam alimleri yetişmiştir. Bu yönüyle de islam dünyasma- açılan bir penceredir. Ben 2 yıllık rektörlük dönemimde Arap ülkelerindeki üniversitelerden tanıdıklanma, mil- letlerarası toplantılarda karşılaştığım kimselere üniver- sitemizin Harran Üniversitesi adım aldığını söylediğim zaman, hepsi bu üniversitenin İslam dünyasma bir pen- cere olduğunu ve onunla bağlantı teşkil edeceğini, bu ismin çok manidar olduğunu ve bu isimden çok mem- nun olduklannı belirttiler. Boylece Harran Üniversitesi sadece Suriye hududunda olduğu için değil, aynı za- manda özellikleh sebebiyle de İslam dünyasma açılan bir penceredir. Bu noktalar bize birçok şeyin çağnşımını yapmaktadır." ••• Bugün kimi Anadolu üniversitelerini medreseye dö- nüştüren, laik cumhuriyete meydan okuyan rektörler ve öğretim üyeleri kimden destek görüyor; bu kişileri kim- ler koruyup kolluyor? 30 yıldır Nurculuğun gelişmesinde büyük çaba harca- • dığı öne sürülen Abdülkadir Badıllı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nca kurulu Haseki Eğitim Merkezi'nde 'Fıkıh ve Hadis'dersleri veren eski Şanlıurfa Müftüsü Halil Gö- nenç'e Harran Üniversitesi neden 'Fahri llahiyat Dokto- ru' unvanı vermiştir? iki Nurcu, geçen yıl Harran Üniversitesi'nden 'Fahri Doktora' unvanı alırken herkes gözlerini kapamış ve susmuştur. Toplum suskun, toplum yılgın... Ölü toprağı ne zaman kalkacak bu toplumun üzerirv den? Üniversiteleri medreseye dönüştürmek isteyen bir düşünce, bilim kurumlarında giderek egemen oluyor. Bilim kurumlarını tarikatçılar kuşatıyor. Yazık oluyor bu ülkeye... Yazık!.. ACIKAYIP TEKSİF SENDİKAMIZIN GENEL BAŞKAN VEKİLİ VE TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU ÜYESİ Hacı Mehmet Sait BÜRCÜN 26 Eylül 1994 tarihinde Istanbul'da geçirdiği bir trafik kazasında vefat etmiştir. TÜRK-İŞ, TEKSİF ve tüm çalışanlar, sendikacılıkhareketineveişçilereyürektenbağlı.ülkemizde sendikal hak ve özgürlüklerin elde edilmesi ve uygulanması mücadelesine büyük katkılarda bulunmuş M. Sait BÜRÇÜN'ün kaybından büyük üzüntü ve acı duymuştur. Merhuma Allah 'tan rahmet.kederliailesine.yakınlarınavesendikacılıkcamiamıza başsağlığı dileriz, işçilerimizin başı sağolsun. TÜRK-İS YÖNETİM KURULU
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle