24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
-*— :-. ;*•", . - 28 EYLÜL1994 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA 13 Tel.(212)51205 05 Faks:(212)51390 98 Görünen köy kılavuz istemiyor B aşbakan Tansu Çiller'in baş- yardımcısı Murat Karayalçtn fena halde bunalmış durumda. Nasıl bunalmasın ki, siyasi varlığınm tek nedeni sayılabilecek or- tağı olduğu hükümet, azınlığa düştü. Partisinden istifalar peşisıra devam ediyor. Elcağızıyla bakanlık koltuğuna oturttuğu Mustafa Yılmaz, partizanlık baskılanna dayanamayıp görevinden ve SHP'den ayrıldı. Ara seçimde SHP'nin barajı aşa- mayacağmdan sözediliyor. Koskoca Başbakan Yardımcısı ve aslan sosyal demokratların lideri Karayalçın'a bile milletvekili seçilme şansı tanınmıyor. Görünen köy kılavuz istemiyor... Ül- kenin üzerine çöken yolsuzluk ve rüş- vet bulutları arasında SHP kaybolup gidiyor... Iktidar günlerinde, solda birlik k o nusu gündeme geldiği zaman bur- nundan kıl aldırmayan Karayalçın Topluma kazandırmak ece g'eç saatte Beyoğlu'ndan taksi ile kız arkadaşını evine bırakırken Bayrampaşa'da po- lis kontrolünden geçen Cüneyt HaUn Fındık anlattı: "Beni ayrı bir köşeye, kız arkadaşı- mı ayrı bir köşeye çektiler. 'Kimsin, nesin, nereden geliyorsun? 1 türü so- rular sordular. Her ikimizin yanıtları da birbirini tuttuğu için yolumuza de- vam etmeye izin verdiler. Ama bu arada nasihat ederek 'Sizleri topluma kazandırmaya çalışıyoruz' dediler. Ben hem üniversitede okuyorum, hem de çalışıyorum. Vergisini ödeyen bir vatandaşım. Polis, benim ödedi- ğim vergi ile maaşını alıyor. Toplum dışı bir insan mıyım ki, beni topluma kazandırmaya çalışıyor ve hatta bu görev polise mi verildi?" Cüneyt, pek farkında değil ama ya- tıp kalkıp "topluma kazandırıldığına" şükretsin! Anlaşılan, Istanbul Emniyet Müdü- rü Necdet Menzir in yeraltı dünyası- nın önde gelen isimlerinden Alaattfn ÇakKi'ya yaptığı "teslim ol" çağrısın- dan haberi olmamış... Ne demişti Menzir "Teslim ol, yoksa terörist mu- amelesi yaparım." Yargı kararı olmaksızın insanları peşinen mahkum eden zihniyetin egemenliğindeki bir toplumda, yaşa- yabilmek en büyük nimet! Eczacılar oktorun kan sulandıncı olarak yazdığı Coraspin yerine SSK'- nın verdiği Dispril'i alan arka- daşımız Garbis özatay, pres- pektüse baktığı zaman 'adet sancı- sı"na iyi gelen bir ilaç yuttuğunu far- ketmişti ya, bu konuda birçok eczacı- dan açıklama geldi. Antalya'dan Ümit Tekin, Bursa'dan Buket üygur, Ankara'dan Leyla Üs- tel, Istanbul'dan Hülya Çelik, Ayse Ketre ve bu arada birçok doktor Co- raspin'le Dispril'in aynı içerikte oldu- gunu bildirirken özetle şöyle dedi: "Coraspin 300 mg dediğiniz ilaç, 300 mg asetilsalisilik asit yani aspirin içeren bir ilaçtır. Dispril dediğiniz ilaç da gene 300 mg aspirin içerir. Tek far- kı suda eritilen effervesan denilen ilaçlardandır ve 300 mg aspirin adet sancılarının giderilmesi de dahil ol- mak üzere kanın sulandırılmasında kullanılır." Bazılan, konuyu düzeltmekle kal- mayıp, böylesi büyük bir "hata" yap- maktan dolayı sert eleştiriler getirir- ken, "Eczacılar yeteri kadar mağdur durumda. Bizlere de saygı gösteril- mesini istiyoruz" dedi. Amacımız, eczacılara saygısızlık yapmak değil tabii ki... Ancak, aradık- lan saygınltğı sanınm eczacılar kendi tavırları ile kazanacak. Çünkü ecza- neleri, oyuncakçı dükkanına ya da parfümericiye çevirerek para kazan- mak kolay da eczacılık yapmak zor! şimdi ne diyor? "Ben hkpbir siyasi projenln solda Mriik kadar dnemli ol- duğu kanısında değilim" diyor ve ze- vahiri kurtarmak için CHP ile birleş- meye çalışıyor. CHP'nin olmayan oy- lanna değil, milletvekillerine göz kırpıyor. CHP'den beş-on milletvekili katılsa, hükümeti azınlıktan kurtaca- ğını hesaplıyor. Böylece, içerden SHP'nin dışardan MHP'nin desteklediği koalisyon de- vam etsin ki, Karayalçın koltuğundan olmasın! Karayalçın'ın "soida birllk" hamle- sindeki samimiyetsizliği açıkça göz- leniyor. Partiler dışındâ solda birlik için ta- banda sürdürülen çalışmalardan biri oian "Taban HarekeU" bakın ne di- yor: "Samimlyetin entemelgöstergesi özveri olacaktır." Taban Hareketi'nin dünkü açıkla- masında "özveri eksfldiginln, arbk sabrı taşmış olan soi seçmen nez- dinde, flgili taraflar için telafisi müm- kön oimayan bir bedeli olacağı açtk- br" görüşü vurgulanıyor. özveri... Yani "Arkadaşlar kusura bakmayın ben bu işi beceremedim. Kooperatifçilikteki başarımı siyaset- te yineleyemedim" diyebilmek. Ama nerede o cesaret! Cumartesi günü 'Taban Harefceff- 'nden 'Taban Gazetesl ve Çevresi" grubunun düzenlediği bir toplantı var. Cağaloğlu'nda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti salonunda saat 13.00'de başlayacak toplantıda "Sosyal de- mokrat parti nasıl olmalı?" konusu tartışılacak. Prof.Dr.Toktamış Ateş, Prof.Dr. Zafer Ûskül, Metfn Akpınar, Ercan Karakaş'ın da katılacağı top- lantının özelliği, izleyicilere de konuş- macılar kadar söz hakkı verilecek ol- ması... Keşke bu toplantıya bir "özveri" göstererek Karayalçın da katılsa! Deâlşimicin kadroiar, blrind Anavatan mudzesini gerçekleştirmiş olan partimizde mevcuttur. Mesut Yılmaz 'Hoparlörle ezan dine aykmdır' s abahın alacakaranlığında sc- nuna kadar açıimış hoparlör- lerle ezan okunması konusun- da, okurlardan çeşitli görüşler gelmeye devam ediyor... ibranim Yücel, kentin onca gürültü- sü arasında iki dakikalık ezan sesin- den rahatsız olunmaması gerektiğini söylerken, Ibrahim Yılmaz, "Günün sadece belirli saatlerinde inançları- nın gereğini yerine getirmeye çalışan insanları ibadethanelere davet niteli- ği taşıyan ezan seslerinin rahatsız edici bir özellik taşıdığı kanaatinde değilim" diyor. Bir parantez açmak gerekirse, sa- bahın 5'inde kentin gürültüsünden söz etmek olası değildir sanınm... Sabah namazında camilerin dolup taştığını soyiemek de pek inandırıcı olmasa gerek... Yazar Recep Bilginer ise ilginç bir anısını anlatıyor: "1948 yılında Vatan gazetesinde ça- lışırken Maraş'a gitmiştim. O yıl, Ma- raş'ta ezan hoparlörle okunmaya başlamıştı. Yerel gazetelerde, büyük birtartışma vardı. Dinciler, bu uygula- ma için 'dinsizliktir' diyordu. Ben de bir yazı yazdım ve konunun teknik bir olay olduğunu belirttim. Bunun üzeri- ne, benim için de 'vay dinsiz, imansız' diye yazılar çıktı. Şimdi ise ezanın in- san sesi ile okunmasından yana olan- lar sanınm dinsizlik, imansızlıkla suç- lanıyor." Uzun yıllar Avrupa'da yaşadığını söyleyen ve "Altına imza atılamayan fikirlerin arkasında insan yoktur, dü- şüncesindeyim ama Türkiye'de dü- şünceye saygı olmadığını da biliyo- rum ve bu nedenle adımı açıklıyamı- yorum. Açıklayamadığım ıçın de ken- dimden utanıyorum" diyen bir okur, "desibel"den sözediyor: "Dinciler, 'çan sesine karşı ezan sesi' diyor. Hamburg'da kaldığım yur- dun 50 metre ötesinde kilise vardı. Bir kez olsun çan sesi duyduğumu anım- samıyorum. Çünkü, desibelitesi çok düşüktü. Kaldı ki Türkiye'de kilise kal- madı. Hoparlörlerdeki sesin şiddeti ise imamların insafına bırakıldı." Adapazan'ndan yazan okur da adı- nın açıklanmasını istemiyor: "Hoparlör ile ezan okunmasından vazgeçtim, evimin 10 metre ötesinde, 150 metre uzaktaki camiden hat çeki- lerek konulmuş bir sahra hoparlörü var. Bed sesli, musikiden, makamdan hiç nasibini almamış kişiler ezan oku- yor. Aynca, Adapazan'nda esnaftn yoğun olduğu bölgelerde 40-50 met- rede bir cami olmasına karşın, her pasajda birer mescit bulunuyor. Ezan zamanı geldiğinde müthiş bir kakafo- ni başlıyor. Bazılan sanınm, 27 Mart zaferlerini kutluyor... Atatürk sonrasında Türkiye son fırsatı bence 60'lı yıllarda yaşadı. An- cak bu da kaçtı. Bugün, belki Diyanet ilgilenirse, ezanı iyi okuyan kişilere bu görev bırakılabilir. Bunun dışında bir şansyok." Ve Diyanet Işleri Başkanlığı'ndan bu konuda hala bir "tık " yok. " BİRİM " Bankaiardaki döviz hesabı Türk lirası mevduatını geçmiş.. Para biriminiTiirk dolan yapma zamanı geldi galiba! Bağış makbuzu ve taahhütname ylül başında oğlunu, Ankara'- da Gazi Üniversitesinin bir bö- lümüne kaydettiren vatandaş yazıyor: "Üniversite katkı payının ilk taksidinin yani sıra vakıf için de 250 bin lira bağış istediler. Bağışımızı yaptık. Makbuzumuzu Aranıyor Toplu iş sözleşmesinden dogan dördüncü dilim ücretzammı karşılığında para yerine verilen bonoyu tahsil ederek adıma nakte çevlrecek bir "baba" anyorum. Not Komisyon olarak yıl sonunda vergl iadesi ücreti verilecektir. Kamu işçisi Ali Vurensesine aldık. Kayıt evrakları, kayıt sırasında bizden istenirken katkı payı makbu- zundan başka vakıf'a yapılan (ne vakfı ise ve ne için kullanılıyorsa bil- miyorum) bağış makbuzunu da eli- mizden aldılar. 'Bağış makbuzu ben- de kalsın' diyemedim. Şimdi merak ediyorum, herkesten toplanan katkı payı dışındaki 250 bin liralar ne ola- cak? Diğer taraftan kayıt evrakının eksik olması halinde öğrencinin kaydının silineceğine dair, öğrencile- re matbu kağıt imzalattılar. iyi de ev- rakı teslim alan memur, öğrenciye 'evrakınızı tam aldım' diye bir belge vermiyor. Alınan bu taahhütnamenin anlamı nedir?" Gazi Üniversitesi Rektörlüğü bir açıklama yapacaktır umarım. tLAN T.C. İZMİR11. ASLtYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1992/483 KararNo: 1993/892 Davacı Gülizar Usluoğlu vekili tarafından davaülar Tapu Sicii Müdürlüğü, Birsen Menekşeüoğlu. Ö. Hüsnü Menekşelioğlu, Mah- mut Esat Bozkurt, Rezzan Krom Menekşelioğlu, Gün Tekant, Gûl Güner Akdoğan, Erol Menekşelioğlu ve Nahit Nezihi Menekşelioğlu aleyhine açılan tapuda soyadı tashihi davasında, davahlardan Erol Menekşelioğlu'nun adresinde bulunamaması sebebi ile mahkememi- zin 7.12.1993 tarihli 1992/483 esas 1993/892 sayıL karan gazeteilanı ile tebliğedilmiş olup, bahsi geçen karar davalı Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından sûresinde temyiz edildiğinden. Yargıtay 15. Hukuk Dai- resi'nce incelenen dosya münderecatına karann dayandjğı gerekçeye göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlannın reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına dair verilen 2.5.1994 tarih ve 1994, 3091 esas 1994/4692 sayılı karannda karar tebliğ yerine kaim olmak üzere duruşma yokluğunda son bulan Erol Meneİcşelioğlu'na gazete ilanı ile ilanen tebliğine, işbu Uanın gazetede ilanından 7 gün sonra tebliğ edilmiş olup 7 günü takip eden 15 günlük sürenin kesinleşme süresi olduğu ilanen tebliğ olunur. 10.6.1994 Basın: 36179 CUMHURİYET YOLUNDA YunusNadi 30.000 (KDViçinde) Çağdaş Yaymları Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-İstanbul SAHİBİNDEN Şenesenevler-Bostancı'da kullanışlı, ferah, 110 metrekare, kaloriferli, hidroforlu, çevresi yeşil, vasıtası bol, BağdatCaddesi'neyakınacelesatılıkdaire. Telefon:3625496 tLAN T.C. MARMARİS ASLtYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN 1993/173 Davacı Ziya Gücüko vekili Av. Nevzat Akay Kaynak tarafın- dan davah Zeü'ha Gücüko aleyhine açılan şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma davasmın mahkamemizde yapılan açık yargılamasında verilen ara karan gereğince: Davalı Zeliha Gücüko bütün aramalara rağmen tebligata elverişli adresi bulunamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş- tir. Yukanda esas numarası beürtilen dosyanın duruşması 20.12.1994 günü saat 10.10'dur. 7201 sayılı Tebligat Yasası'run 28. ve 29. maddeleri uyannca du- ruşma gününün ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi uyannca duruşma gününün ilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itiba- ren 15 gün içinde tebligatın yapılmış sayılmasma, davalımn beürtilen günde kendini birvekille temsil ettirmesi, mazeret bildirmeden duruş- maya gelmediği takdirde yokluğunda yargılama yapılacağı ve karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 07.09.1994 Basın: 51166 KİM KİME DUM DUMA BEHIÇ AK of' Jdu. A/eden ckrsen?ParaW> hze kredi ohrak ÇİZGİLİK KÂMtL MASARACI KARGACA KEMAL GÖKHAIS GÜRSES AHM Mabte SıÇ&h^ie ^ % f 4 Soğana çevîRfRten OZ&""" HARBİ SEMİHPOROY TOFLUULiUM/ TARİHTE BUGÜN MÜMTAZARIKAN 28EyM JOHN DOS RASSOS 8UGÜU, AME&&4LI YAZA& JVffAJ OOS PASSOS a4 öu>ü. Po#rEtü2 * & i pas- p*ssos, r. oûA/y/ı SAt/Açr SOMU/VOA ÇfKAU v £AyrP KUŞAK " A ü K. çeveeĞiNoe AME&KAN TVPIM- KESKÎULBfEM yCKSUI--2£M6İN ıHYGtAI/ OHÜM Z.4DİKAL 7XVX(M I/E SOSyALfiOt>ie M4KIN- UĞtNt BEÜZGiNLEpİISAÂİŞTİ. TOPi-üMUN l/E" 8<J AGAP* eSSMBAJ GÜÇIE&N CHŞArueuMCU 7*gCOü4&M/ OLUfnj/g*<*4K tZTBYGV DOS PASSDS YAPn-LARlUDA BUAIU yAN1U4Y/ SŞ ÖYL£ Kt, GÜMTHEG. GBASS ONU ÜST* &EAN PfiUL SAISTRB M, *EN SÜYÜfc " OL4RAK i İ R ÎLAN T.C. PERTEK TAPULAMA HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo: 1974/778 KararNo: 1994/23 Davaa Yadigar Geçgel tarafından davalılar Munzur İlgün ve müşterekleri aleyhine mahkememizde açılan tapulama tespitine itiraz davasının yapılan açık duruşması sonunda: Davanın reddine karar verilmiş, Pertek, Yeniköy, Akbayır mevki- inde kain 1741 no'lu parselin hisseleri oranında davalılar adına tapu- ya tesciline ve masraflara dair 25.04.1994 tarih, 1974/778 esas ve 1994/23 sayılı karann, adresi tespit edilemeyen Zeyneke Geçgel adma tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayüacağı ilan olunur. Basın:51164 T.C. SttRT ASLtYE HUKUK HÂKtMLİĞİ'NDEN EsasNo: 1993/57 Batman ili Merkez Recepler Mahallesi, cilt: 039/01, sayfa: 1, ha- ne: l'de nüfusa kayıtlı Mehmet ve Hayriye'den olma Batman 1964 doğumlu Recep Kadak ile Rauf ve Yılcüz'dan olma Sîirt 1972 do- ğumlu Zekiye Kadak'ın aralanndaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmalanna. mahkememizin 13.05.1994 tarih. 1993/57 esas, 1994/262 sayı ile karar verilrniştir. Adresi meçhul davalı Zekiye Kadak'a yukanda özeti yazılı karann tebliği yerine geçmek üzere ilan olunur. Basın: 51163 İLAN • T.C. tZMİR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN Esas: 1993/1024 Davaa Mustafa öğretmenoğlu tarafından Uta Maria öğretme- noğlu aleyhine açılan tenfiz davasında alınan karar gereğince: Davab Uta Maria öğretmenoğlu'nun yapılan aramalara rağmen bulunamadığmdan dolayı adma duruşma gününün ilanen tebliğ yap- tınlmasına karar verilmiş olup duruşma günü olan 06.10.1994 günü saat 09.15'te Izmir Asliye 5. Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz aksi takdirde yargılamamn yokluğunuzda devam edeceği ve hüküm veri- leceği davetiye makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 21.07.1994 Basın: 36180 tLAN T.C. DtKİLİ ASLtYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN 1993/263 Davaa Leyla Hayrettinoğlu vekili Avukât Sema Akına'nın da- valı Cengiz Hayrettinoğlu aleyhine açtığı boşanma davasının yapılan duruşması sonunda verilen 16.06.1994 tarih 1993/263 esas, 1994/51 sayılı karar davalı Muğla ili Bodrum ilçesi Ortakent Köyü, cilt: 033/04, s: 78, hane: 243'te kayıtlı olup Bingöl Kültür Mah. Şahin Sok. No: 1 'de ikamet eder olup bu adreste bulunmadığından taraflann boşanmalanna mahkemece karar verildiğinden boşanmalanna dair karar ilanen tebliğ olunur. Basın: 36183
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle