13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
16HAZİRAN1992SAU CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Rusya'dan Titlis'e uyarı •MOSKOVA (AA)- Rusya Parlamentosu Başkanı Ruslan Hasbulatov, Gürcistan hükümetini, Güney Osetya bölgesındeki saldınlan durdurmaması halinde, bu bölgenin Rusya'ya bağlanmaa talebini gündeme alabileceklerini belirterek uyardı. Hasbulatov'un "resmi nitelik taşıdığı" belirtilen yazJı açıklamasında, Gürcistan'daki baa siyasi çevrelerin Güney Osetya halkına karşı ginştiklen eylemlerin ancak "soykınm ve sûrgün" olarak nitelenebileceği kaydedildi. Gorbaçov İsrail'de • KUDÜS (AA) - Dağılan SSCB'nin eski Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, İsrail'deki ziyareti sırasında işgal topraklanndaki Filistinlilerin liderleri ile görüşmeyeceğini söyledi. Dört günlük bir ziyaret için önceki gün Israil'e gelen Gorbaçov, Haaretz gazetesine verdiği demeçte, Filistinlilenn Körfez savaşı sırasındakı tutumlanmn kendisini üzdûğünü belirterek "Onlarda bu durumu biliyorlar. Bu nedenle kendıleri ile görüşmeyeceğim" diye konuştu. FKÖ liden Yaser Arafat'ın Körfez savaşı sırasında Irak'ı desteklediğini haürlatan Gorbaçov, "FKÖ ya da en azından liderleri daha yapıcı bir tutum içine girmek zprundadırlar" dedi. İran: Petrol terminali • LEFKOŞA(AA)-İran, HargAdasında 1980-1988 İran-lrak savaşı sırasında hasar gören dev petrol terminalini onarmaya başladı. Middle East Economic Survey dergisinin haberine göre İran Ulusal Petrol Şirketi ile Fransız GMT Şirketi arasında imzalanan anlaşma uyannca, Harg Adasfndaki petrol terminalınin onanmına 12haziranda başlandı. Haberde, onanmın 20 ay süreceği ve en az 230 milyon dolara mal olacağı bildirildı. Maxwell r in yatı satılıyor • LONDRA(AA)-Bir dönemler îngiltere'nin basın kralı olarak bilinen Robert Maxwell'in, geçen yıl kasım ayında güvertesinden denize düşerek boğulduğu lüks yaü da kayyımlarca 11 milyon sterline (yaklaşık 132milyar TL.) satışa çıkanldı. Bir Hollanda fırmasınca 1986 yüında Suudi Arabıstanlı silah tüccan Adnan Kaşıkçı'nın kardeşi için yapılan 764 ton ağırhğında, saatte 12 mil yapan yaü üç yıl önce satın alan Robert Maxwell, yata kızı Ghislaine'nin adını vermişti. İsrail: Nükleer silahlanma • KUDÜS (AA)-İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı General Herzl Bodinger, ülkesinin, güç kullanarak da olsa, Ortadoğu'ya nükleer silah gınşini engellemesi gerektigini söyledi. Bodinger, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in nükleer silah girişini askeri ya da diplomatik yoldan engellemesi gerektiğini kaydetti. Bölgenin en büyük silah sağlayıcısı ülkenin fran olduğunu ve Ortadoğu'da nükleer kapasiteye ulaşılması için büyük çaba sarfettiğini kaydeden Bodinger, "İsrail ordusu, İran'ın potansiyelini tanımalı ve bunun karşısında neler yapabileceğini incelemeli" diye konuştu. Kurşuna dizilen askerlere af • LONDRA(AA)-1 Dünya Savaşı'nda savaş alanından kaçtıklan gerekçesiyle kurşuna dizilen 307 îngiliz askerinin "iade-i itiban" için af istendi. îşçi Partisi milletvekili Andren Mackinla, Avam Kamarası Başkanlığı'na verdiği önergede, büyük çoğunluğunu 15 ve 17 yaşındaki 'çocuk askerlerin' oluşturduğu 307 askerin Fransa ve Belçika'daki cephelerde nöbette uyumak, emre uymamak, itaatsizlik ve savaş alanında korkaklık göstermek suçlanndan kendilerini savunma ya da temyiz haklanna sahip olmadan mahkûm edılerek kurşuna dizildıkleri belirtildi. Stratejik Şaumyan bölgesi, Azeri birliklerinin eline geçti. Ermeniler şaşkın Azeri birliklerKarabağ'dailerliyor• Ermeniler, Azerilerin 300 tank, arhlı araç, heli- kopter ve uçakla saldır- dıklannı ileri sürdüler. Bir Ermeni yetkili "Ka- rabağ'da durum çok cid- di. Azerilerin bu kadar çok tank ve uçak kulla- nacaklannı hiç tahmin etmemiştik" dedi. Dış Haberler Servisi - Dağlık Karabağ'da Azerilerle Ermeni- ler arasındaki çarpışmalar sü- rerken İtalya'nın başkenti Roma'da Karabağ konusun- daki konferans dün başladı Ancak Karabağ Ermenilerı. toplantıya yine katılmadılar. Envan'da AFP muhabinne açıklamâ yapan başkan yar- dımcılanndan Vagan Şikan- yan, Şaumyan'la telefon bağ- lantılannın kesildiğini, köyün Azerilerin eline geçtiğini, yakın- lardaki Gülistan ve Veriçen bölgelerinde 15 bin kişinın Aze- ri kuşatması altında bulundu- ğunu söyledi. Azerbaycan Haber Ajansı Assa-İrade ise dün sabah geçtiği haberde. Gu- listan'ın Azeri birlikleri tarafın- dan geri alındığını bildirdi. Ajans. "tarihi Azeri köyü Gü- listan'ın" Ermeni mılitanlann- dan tümüyle temizlendiğini bıldırdı. Ermenıstan Devlet Başkanı Dağhk Karabae'daki çatışmalanlan kaçan yüzlerce Azeri kadın>e çocuk, Lrroenisınırındaki Sederekk_sabasındakıınılankaınpl_rdabannıyor.(Fotoğraf:REUTER) Levon Ter Petrosyan ın yar- ^ dımcısı Vagan Şikanyan ıse Türk askeri da- nışmanlan ile Rus gönüllülenn Azeri birlik- lerine yardım ettiklerini öne sürdü. Reuter'in haberine göre Ermenistan'da Karabağ Komitesi'nin bir sözcüsü, Azerile- nn saldında 300 tank ve zırhlı araç, helikop- ter ve savaş uçaklan kullandığını öne sürdü. Sözcü. "Dağlık Karabağ'da durum ılk kez son derece kanşık. Azenlerin bu kadar bol miktarda tank ve uçak kullanabileceklerini hiç tahmin etmemiştik" dedi. Ermeni kay- naklan, Azeri saldınstnda şimdiye kadar 200 Ermeninin öldüğünü bildirdiler. Şaumyan ve Gülistan köyleri ile birlıkte Azerilerin dört gün içinde ele geçırdikleri köy sayısı 17'yi buldu. Karabağ'daki çarpışmalann dördüncü gününde Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azeri kuvvetlerinin Akçakent (eski adıyla, Şaumyan) bölgesindeki tüm Ermeni mevzi- lerini dağıttığını açıkladı. AA'ya göre Erme- nistan Devlet Başkanı Levon Ter Petrosyan'- ın Ulusal Güvenük Danışmanı Aşot Nİanu- çaryan da, parlamentoda Ermeni milletve- killerine yaptığı açıklamada bu bölgeden tümüyle çekildiklerini doğruladı. Turan Ajansı, Geranboy bölgesinde de Gülistan köyü yakınlanndaki Ermeni üsleri- nin tahrip edildiğini bildirdi. Ajans, Savunma Bakanlığı kaynaklanna dayanarak verdiği haberde, Ermenilerin bir SLJ-25 tipi savaş uçağını düşürdüklenni ve Azeri kuvvetlerinin bazı zırhlı araçlannın tahrip edildiğini doğruladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı verileri- ne göre operasyonun başından beri Azeri kuvvetleri 60 kayıp ve 130 yarab verdiler. Ermenilerin verdiği ölülerin sayısının ise 500 dolayında olduğu bıldıriliyor. Azerbaycan Kuvvetleri, Karabağ'daki Ermeni militanlannın ateş noktalannı sus- turmak için başlattıklan operasyonu sürdü- rürken, Ermenistan hükümeti kendi toprak- lannın da saldınya uğradığını iddia etti. Avrapa'nınkâlmsu: Milliyetçilik• Doğu Avrupa'da hızla yayılan milliyetçilik akımlan ülkelerin eko- nomik ve siyasal bütün- lüğünü tehdit ediyor. Küçük ülkelerin ticari olanaklannın sınırü ol- ması yüzünden, çoğunu işsizlik, yaşam düzeyinin düşmesi ve sosyal huzur- suzluk bekliyor. • Eski Yugoslavya Fe- derasyonu'nda Sloven- ya, Hırvatistan, Bosna- Hersek ve Makedonya'- dan Moldavya'ya kadar çok farklı etnik toplum- lar, ekonomik ve siyasal bakımdan nasıl ayakta kalacaklan belirsiz olsa da ya bağımsızlık ka- zandılar ya da bağımsızlık istiyorlar. Dış Haberler Servisi - 45 yıl süren komünist yönetimin or- tadan kalkması ve geride eko- nomik çöküntü bırakrnasıyla Doğu Avrupa'da milliyetçilik akımlan, ülkelerin ekonomik ve siyasal bütünlüğünü tehdit edi- yor. Yeni cumhuriyetler, Sov- yetkr Birliği'nin sultasından kurtulduklan için yüzyıllardır aradıklan bağımsızlıklannı elde etme fırsatının çıktığına inanı- yorlar. Eski Yugoslavya Federas- yonu'nda Slovenya, Hırvatis- tan, Bosna-Hersek ye Make- donya'dan Moldava'ya kadar çok farklı etnik toplumlar, eko- nomik ve siyasal bakımdan na- sıl ayakta kalacaklan belirsiz olsa da ya bağımsızlık kazandı- lar ya da bağımsızlık istiyorlar. Çekoslovakya'da önceki haf- _ _ ta yapılan seçimlerde aynlıkçı Slovak Demokratik Hareketi'nin za- feri, 74 yıllık Çekoslovakya Federas- yonu'nun geleceğine kuşku düşürdü, Oysa ülke bölgedeki en güçlü ekono- milerden birine sahip. Slovakya ÇEKOSLOVAKYA Önceki halta yapılan genel seçım ulkeyı ayrılma aşamasına getırdı Slovak mılhyelçılen tam bağımsızlık ıstıyor Moravya bolgesı nde de bağımsızlıkyantılanvar Bu gehşmeler arasında Çekoslovakya Cumhurbaşkanlığı ıçın3 Temmuz da seçıme gıdılıyor Cumhurbaşkanı Vaclav Havel, ulkenın butunluğu korunduğu takdırde adaylığmı tekrar koyacağmı açıkladı Seçılebılmesı ıçın Federal Parlamento da uyelerın beşte uçunun oyunu alması gerekır POLONYA Halkın %98'ı Polonyalı Sılezya bölgesinde bir Alman azınlık. ayrıca Ukraynalı ve Beyaz fluslar da var Dığer azınlıklar 2 Ounya Savaşından once ya kaçtılar. ya da Nazıler tarafından yok edıldıler ESKİ YUGOSLAVYA SLOVENYA: Halkın %95-| Sloven, dığerazınlıklar%5 25 Haz.ran 1991 de bağımsızlık ılan ettı ATtarafındantanındı HIRVATİSTAN: Halkın %80 ı Hırvat %12'sı Sırp, dığer azınlıklar %8 25Hazıran1991 de bağımsızlık ılanettı AT tarafından tanındı HırvatlarıleSırpların egemenlığındekı Yugoslav Federat Ordusu arasındaki çattşmalar J ay surdu BOSNA HERSEK: Halkın %44 u BosnaklMusluman) % 31 Sırp. %17 Hırvat dığer azınlıklar %8 1 Mart 1992 de bağımsızlık kararı ile sonuçlanan halkoylaması yaptı AT tanıdı Ancak Yugoslav Federal Ordusu. baskent Saraybosna yı ele geçırmeyeçalışıyor Hırvatlar ile Boşnaklar arasında da çatışmalar oluyor YUGOSLAVYAFEDERASYONU: Yenı" Federasyon Sırbıstan ve Karadağ danoluşuyor Sırbis«an:Halkın 0 o66'sıSırp Arnavut 0 o4Macar. %3 Musluman dıger azınlıklar %9 Yenı tederasyonda ıkı ozerk bolge var 1- Kosova: Halkın %90'ı Amavut Sırplardan ıyı muamele gormedıkterındenyakınıyorlar Halkoylaması yaparak kendılerıne bir ulusai Isder" seçtıler 2- Voyvodına. Kuzeye doğru buyûk bır Macar azmiık yaşar Karadag: Halkın ° »90 ı Karadağ lı. dığer azınlıklar %5 Halkoylaması yaparak yenı' Yugoslav Federasyonu'nda kalmaya karar verdı MAKEDONYA: Halkın %67'sı Makedonyalı %20 Arnavut, %2 Sırp. dığer azınlıklar %11 Kasım 1991de bağımsızlık ılan ettı AT tanımak ıstedıyse de Yunanıstan'ın ııtırazı ile karşılaştı Arnavut azınlık kendı yonetımını kurmak ıstıyor MACARİSTAN Halkın 0 /o92 sı Macar. % 5Çıngene. % 2 Alman. % 1 Slovak Doğu Avrupa ulkelen ıçınoe etnik sorunları en azÇEK TOPRAKLARI BOHEMYA .,••' ' MORAVYA SLOVAKYA • Bratıslava AVUSTURYA ROMANYA Halkın %89 u Romen. % 8 Macarc o 2 Alman Dığer azınlıklar % 1 Transılvanya da yasayan Macarlar, Romenlerden kotu muamele gorduklennden şıkayet edıyorlar Budapeşte ^ MACARİSTAN Lublıyana SLOVENYA) Zagrep HIRVATİSTAN BOSNA HERSEK YUGOSLAV FEDERAL CUMHURİYETİ SIRBISTAN BULGARISTAN Halkın %8S ı Bulgar % 9 Turk, % 3 Çıngene % 2 Makedonyalı Turk azınlık ile komunıst yonetım arasında gergınlıkyaşandı Ancak hukumet daha sonra Turkçe nın okullarda okutulmasını kabul ettı Şımdı Turkler Parlamentoda ARADAĞ/ "'KOSOVA, /MAKEDONYA ARNAVUTLUK^ARNAVUTLUK Hatkın %98 ı Arnavut az miktarda Yunan Makedonyalı Bulgar ve Çıngene var Arnavuttuk Cumhurbaskanı Salı Berışa komşu Kosova nın bağımsızlığı ıçın çağrıdabulundu YUNANİSTAN bağımsız olursa, burada yaşavan 600 bin Macann siyasal ve kültürel gelece- ği, Macaristan için ansızın bir sorun olacak. Macaristan gerçi sınırlan içinde bir azınlık sorunu olmayan bır ülke, ama Budapeşte komşu Slovakya, Roman- ya ve Yugoslavya'nın Voyvodina özerk cumhuriyetinde yaşayan top- lam 3 milyon Macann geleceğinden kaygılı. Macanstan hükümeti, bu üç bölgedeki Macarlann kültürel haklan ve dillerini kullanma ve öğrenme hak- lannın hiçbir şekilde etkilenmemesi gerektiğı uyansmı_yaptı. Bu küçük ülkelerin ticari ola- naklannın kısıtlı oluşu, daha önçe geniş ölçüde ticari ahşve- rişte bulunduklan eski ilişkile- rinden arük yoksun kalmalan. ekonomik bunalımlan büyüte- cektir. İşsizlik artacak, yaşam düzeyi düşecek ve toplumda ge- nel bir huzursuzluk yaşarur ola- caktır. Buna en yeni örnek hazi- ran 1991'de bağımsızlık kaza- nan Slovenya. Alp Dağlan ile Adriyatik Denizi arasında sıkı- şan ütkede yaşam düzeyi hisse- dilir biçimde düştü, işsizlik ikiye katlandı, sınai üretim azaldı. Yugoslavya'da durum daha da kötü. Hırvatistan, eski fede- rasyonunun "ekmek sepeti" idi, turizm merkeziydi. Şimdi ise iç savaştan kaçan sığmmacılan bile doyurmaktan aciz. Bosna- Hersek dağılma noktasında. Makedonya, Av- rupa'nın en yoksul bölgelerin- den biri. Sırbistan'a bağh Kosova'da yaşayan 2 milyon Amavutun hiçbir siyasal hakkı yok. Eski- den beri bölgede fokurdayan Arnavut miUiyetçiliğine karşıhk Sırplar, burayı tarihi bakımdan kendilerinin sayıyor. . Romanya'da Cumhurbaska- nı lon tliesku, Moldova ile daha da sıkı ilişkiye gecılmesini isti- yor. Rumenlerin çoğunluğu, iki ülkenin birleşmesınden yana. Moldavya 1940'ta Sovyetler Birliği'ne bağlanmadan önce Romanya'ya aitti. Birleşme gerçekleşse bile ülke genelindeki büyük ekonomik çöküntüyü çözecek gibi değil. Nikolay Çavuşesku'nun devril- mesinden 3 yıl sonra Rumen ekonomisinde hâlâ kamu sek- törü egeen. Bulgaristan'da 900 bin Türk azınlık ve Makedonya sorunu- nun yeniden su yüzüne çıkması, ülke için saatli bomba. Bulgarlar, Ma- kedonyalılann Bulgar olduğu kanaa- tinde ve hatın sayılır bir azınlık, Ma- kedonya ile Bulgaristan'ın birleşmesi- ni savunuyor. Azerbaycan, PTT santralımişletemiyor • PTT'nin Bakü'de kurduğu santralın şimdilik bir işlevi yok. Azerbaycan'da uluslararası telefon işletmeciliği olmadığı için aboneden bir ay boyunca ne ka- dar konuşursa konuşsun 20 Ruble alımyor.Bu da Türk parasına çevrilince bin ya da bin 200 lira oluyor. fon faturalanndan korkmasının" yol açüğını TAYFUNGÖNÜLLÜ Azerbaycan, PTT'nin Bakü'ye kurduğu sant- ralı işletemiyor. Azerbaycan'da uluslararası te- lefon işletmeciliği olmadığı için aboneden, bir ay boyunca, ne kadar konuşursa konuşsun 20 rub- le tahsil ediliyor. Bu da 1 dolann 6'da birine eşit. Yani Azeriler, bir ay boyunca 1 milyon liralık yurtdışı görüşmesi yapsa bile Türk lirasına çev- rildiğinde ödedikleri ücret bin veya bin 200 lira oluyor. Aradaki fazla konuşmayı aboneler adı- na Azerbaycan yönetimi ödüyor. Azerbaycan yurtdışı telefon faturalannın ka- bank gelmesı üzerine telefon kısıtlamasına gidi- yor. PTT yetkilileri buna "Azerbaycan'ın tele- belirtiyorlar. Eski SSCB sistemi içinde telefon işletmeciliği olmadığı için Azerbaycan'da da salt ülke içinde yurttaşlann gereksinimlerini karşılayacak sant- raller kurulmuş. Bunun için de 700 bin abone bulunan Azerbaycan'da her aboneden ayda 20 ruble ahnması uygun görülmüş. . Her aboneden alman aylık 20 ruble, bağımsızhk ılanına ve ardından PTT'nin Bakü'- ye uydu bağlantılı santral kurmasına kadar her- şey normaldi. Ne olduysa bundan sonra oldu. Çünkü uluslararası telefon bağlantılannın farklı boyutta işletmeciliğinin olması ve bunun Ulus- lararası Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU) kurallan çerçevesinde yapılması Azerbaycan'ı güç duruma düşürdü. Diğer cumhuriyetlerde olduğu gibi Azerbay- can'ın telefon santraUeri içinde abonenin ne ka- dar konuştuğunu saptayabilen kontür ve yine tarifelendirme sistemi olmaması, Azerbaycan içinden aranılan ülkelere faturalan aboneler ye- rine hükümetin ödediği kaydedildi. Buna bir de "Azerilerin fazla konuşma alışkanlığı" eklenin- ce yönetimin gözü korktu. PTTnin kurduğu santralle Azerbaycan'ın 15 giriş, 15 de çıkış hatü bulunuyor. Bu. ayna anda 30 abonenin görüşme yapabıleceği anlamına ge- liyor. PTT yetkilileri uluslararası telefon iş- letmeciliğini bir örnekle şöyle anlattılar: "Bir ülke bağlantı kurmak istediği ülkelerle önce bir anlaşma yapar ve her ülke birbirlerinın gereksinimleri kadar hat açarlar. Almanya ile Türkiye'den örnek verelim. Türkiye'den AI- manya'ya açılan telefonlann aylık toplamı 100 bin dakika olsun. Aynı ay içinde Almanya'dan Türkıye'ye açılan telefon dakikasımn toplamı ise 50 bin dakika olsun. Türkiye 50 bin dakikalık fazla konuşma yaptığı için bu ülkeye borcu do- ğar. Her iki ülke de konuşmalan kendi abone- sinden tahsil eder. Türkiye'nin 50 bin dakikalık fazla konuşmasının ITU kararlanna göre Türk PTTsi tarafından Alman PTTsine belirli bir miktan ödenir. Ancak Azerbaycan'da konuşma yapan aboneden ayda 20 rublenin üzerinde para tahsil edilemedigi için bu ülkeden aranan diğer ülkelere faturalan yönetimin kendisi ödemek zorunda kalıyor." Ülke içi telefon görüşmeleri eski rejimin ku- rallanna , uluslararası bağlantılar ise kapitalist sistemin koyduğu kurallara göre yapıldığı için Azerbaycan yönetimi ne yapacağını şaşırmış durumda. Azerbaycan santrallennin modernize edilip, kontür sistemi yerleştirilmesi ise oldukça pahalı. Yönetim, santrallennin modernızasyonunu istiyor ama "param yok. malım var" diyor. PTT, şimdi bu tekltfi değerlendiriyor. Yeltsin, ABD'de para anyor• Amerikan CBS tele- vizyonuna bir demeç veren Yeltsin, devlet başkanlığı görevi için bir daha aday olmaya- cağını yineleyerek bu sayede ekonomik re- formlan uygulaya- cağını söyledi. Ehş Haberler Servisi - Rus- ya Devlet Başkanı Boris Yelt- sin ile ABD Başkanı George Bush, Waşhington'da bir ara- ya geldi. Ülkelerindeki politik ve ekonomik sorunlar nede- nıyle baskı altında olan liderle- rin dün başlayan iki günlük zirvesınde, nükleer silahlarda indirim ve Rusya'ya yapılması öngörülen 24 milyar dolarlık Batı yardımı konulannda so- mut adımlar atılmaya çalışıla- cak. Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, ABDziyareü öncesin- de yaptığı açıklamalarda, ül- kesindeki ekonomik reform- lann uygulanacağı konusun- da ABD'ye güvence vermeye calıştı. Amerikan CBS televiz- yonuna bir demeç veren Yelt- sin, görev süresinin sona erdiği 1996 yıhnda. ülkesindeki ekonomik reformlann geri dönülmez bır aşamaya gelmiş olacağını söyledi. Yeltsin. dev- let başkanlığı görevi için bir daha aday olmayacağını yine- leyerek bu sayede kamuoyu- nun desteğini yitirmeyi göze alarak ekonomik reformlan uygulayacağını söyledi. Rusya lideri Yeltsin'in pa- zar ekonomisine geçişe yö- nelik radikal reformlann süre- ceği konusunda güvence ver- mek için attığı ikinci adım da Washington'a hareketinden kısa süre önce yayımladığı bir kararnameyle, reformculuğu ile tanınan ekonomiden so- rumlu Başbakan 1. Yardıma- sı Yegor Gaydar'ı kendisine vekil tayin etmesi oldu. TASS ve Interfaks ajans- lanrun haberlerine göre, Gay- dar, Yeltsin'in yalnızca "hü- kümet başkanlığı" görevine vekâlet edecek. Bununla birlik- te, Rusya liderinin ABD ziya- reti sırasında başbakanlık gö- revinevekâletedecekolanGay- dar'ın yetkilerine ilişkin karar- namenin "sembolik" önemi- nin büyük olduğu belirtiliyor. Çünkü, Yeltsın'ir) bir süre önce Gaydar gibi başbakan bırincı yardımcılığına atadığı Vladimir Şumeyko'nun ka- binede Gaydar'dan daha etkili olmaya başladığı söylentileri. Rusya hükümetinin reform politikalannı "sulandırmaya devam etmesi" şeklinde yo- rumlanıyordu. Bu kararna- meyle bırlikte, Gaydar'ın. Yeltsin'den sonra ikinci adam olduğu kesinleşmiş oldu.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle