19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA 14 CUMHURİYET SPOR 16 HAZİRAN 1992 SALJ 'Avrupa Double Trap Atıcılık Şampiyonasf nda Türkiye takımı birinci oldu AJp Kızdsu'dan düııya rekoru• İstinye Atış Poligonu'nda yapılan şampiyona- da. erkekler 200 atışta Alp Kızılsu 177 puanla şa'mpiyon olurken, Avusturyalı RusseKın 176 pu- anlık rekorunu da tarihe gömdü. Takım sırala- masında da Türk Milli Takımı 371 puanla birinci sırada yeraldı. Spor Servisi - A\rupa Doub- fc Trap Ancılık Şampıvonasf- nda Türkı\e takım halinde şampiyon oİurken . Alp Kızılsu da dünya rekoru kırarak bü\ iik crkeklerde birineiliği kazandı. İsiinyc Atış Poligonu"ndakı şampiyona\a. 17 ülkcden 49u crkck toplum 65 sporcu kalılır- kcn. erkekler 200 atışta Alp Kızılsu 177 puanla A\rupa ^ampivonu oldu. Bu puanla >e- ni dünva rekoru kıran Alp Kı- /ıNu. A\ustur>alı Russellin 176 puanlık rekorunu da tarihe gömdü İngılız Gill 171 puanla ikınc'i. Macar Bododa 167 pu- anla üçüncü sırada \er aldı. Erkckler takım sıralamaMn- da ise Alp Kızılsu. Ser\et Sivri- kava ve Hakan Minare'den kurulu Fürk milli takımı 371 pııania Asrupa şampiyonu ol- du. İngillerc 367 puanla şampi- vonada ıkincı olurken, Bel- çıka'da 353 puanla üçüncü siravı aldı. Bavanlarda isc. Fınlandiva'- dan Rantapuu 119 puanla bi- nneı. Lılvanya'dan Gudzınevi- cuclc 118 puanla ikinci ve Baeımsı/ De\ letler Topluluğu"- ndan Shishıranu IIN puanla iiçüncü Idu. Bayanlar takım sıralamasın- da Bağımsi7 Dev letler Toplulu- cıı 253 puanla birinci. Fransa 232 puanla ıkincı. İtal>a 219 puanla iiçüncü oldu. Türkivc'nın katılmadığı genc erkeklcrde ise İngıli/ Ganvood 128 puanla brinci. Macar Kro- nome 118 puanla ikinci. Fin- landıvalı Olkkonen aynı puanla iicüncü Mra\ı clde etti. PORTRE ALP KIZILSU Komple sporcu ALP KIZILSU - Avusturyalı Russel'ın rekorunu geride bıraktı. I957\ılında İstanbul'dadoğar Alp Kızılsu. İzmir"de başladığı öğrenim yaşantısını Ege Üniversitcsi TıpFukültesi'nde tamamla> ıp doktorluğa başladı. Spor yaşantısına alleıizmle gıren vedaha sonra yü/medalını seçen Kızılsu. 33 kez milli takımda yeralıp rekorlar kırdıktan sonra babasıhıh desteği ile 1979 yılında bu spora başladı Aynı >ıl Trap'ta ılk rekorunu kıran Kızılsu. l4yıldagirdiği50'ye vakın yurtıçı müsabakadan 49 bınncılikçıkardı. l984-90\ıllarındaBalkan ŞAmpıyonu olan Kızılsu halen dünyanın en iyi 8-10 sporcusu arasında göstcriliyor. Alp Kızılsu. kendisi gibi atıccılık sporu ilc uğrasan Dilara Minare(Kızılsu)ileevlivebir erkek çocuk babası. F.Bahçe'ye bir Bulgar futbolcu daha NECMİGÜLÜMSEL Ganalı lıbero BatToe"nin Metz ile anlaşıp İsveçli Björk- lund ile Nilsson'un da beğe- nilmcmcM ü/erıne "lıbero ara\ışını sürdüren Fenerbah- çc. yeniden Bulgar pazanna yöneldı. Önccki hafta Bulganstan"ın Levski takımında oynayan Stoılo\ ile 600 bin dolara söz- leşme imzalayan San-Laci- vertlı ekip şimdi de CSK A'nın lıberosu İvanovia temasa geçti. BafToe'nin. Metz ile an- laşmasının Fenerbahçe ıçın büyük kayıp olduğunu belir- ten yöneticiler. Björklund ile Nilsson'un da vasat oyuncu- lar olduğunu ve bu nedenle yeni isimler peşjne düştükleri- ni kaydettıler. Ozellikle 2 maçı izlenen Björklund'un sadece defansif anlayışla mücadelc eden bir futbolcu olduğu be- lirtildi. Nilsson'a ise izleme olanağı bulamadıklan için sı- cak bakılmıyor. Bir Fener- bahçelı yönetici. İsveçli fut- bolcular hem pahalı hem de yaraucı değil. Bizim savun- mamızda oynayan oyuncula- nn bu futbolculardan aşağı kalır yanı yok. BatToe olsa he- men imzaya gidecektik ama o da Fransa'yı tercih etti. Şimdı yeniden Bulgaristan pazanna yöneldik. Bulgar oyuncular hem ucuz hem yetenekli hem dedisiplinli"dedi. Hareketli hafta Fenerbahceli yöneticiler, yabana futbolcu tercihinin bu hafta yapılacağını ve irrtza olayının gerçekleşeceğini be- lirttiler. Yöneticiler. "Zaman geçiyor. Bövle giderse umdu- ğumuzu değii bulduğumuzu alacağız. Bu nedenle yönetim olarak bu karan aldık" dedi. Beşiktaş'ta muhalefet Seba'nın yeşil ışık yakmasını bekliyor Barışrüzgârlan• Süleyman Seba: Biz dekulüpteiçbarışistiyoruz. • Ali BalkanerSayın Seba'nın bana neden sıcak Camıamızda dargınlığı kim ister ki? Kulübümüz davranmadığını anlayamadım. Biz her zaman ken- bir kardeşlik yuvası olsun isteriz. disine yardımcı olmaya hazınz. • İhsan Kalkavan:Eğer özlenen banşı Sayın Başka- • Giindüz Kaptanoğlu:Aramızda zaten hiçbir dar- nımız gercekleştirirse ölmeden cennetlik olur. Bana gmlık yok. Baba, evlatlarma 'gelin buraya' derse emir versin Beşiktaş camiasını bir araya getiririm. buna hiç kimse karşı çıkmaz. HÜROLBİLAL Beşiktaş'ta uzlaşma ve banş çağnmız tüm Siyah-Beyazlı ca- mıada sevinç yarattı. Kartalın şampiyonluk kutlamalan ar- dından transfer borsasındaki artan ücrctlcryüzündenckono- mik dar boğazı aşması ıçin bir bütünleşmeye olan ihtiyacı. bu- gün her zamankinden fazla. Aynca olava yalnızca maddi açıdan bakılması da sakıncalı. "Banş" çağnsına ilk yanıt iste- nilen. beklenilen düzeyde Sayın Süleyman Seba'dan geldi. Seba şöyle konuştu: "Bızim de arzu- ladığımız şey ıç banş. Camia- mızda dargınlığı kim ister ki ? Bızler bütünün parçalanyız". Beşiktaş'ın futbol şube eski so- rumlusu popülaritesini idati hevetinde olsun olmasın hıc kavbetmeyen İhsan Kalkavan'ı uzaitığı bayram tatılinı geçırdı- ğı Bodrum'da bulduk. Cumhu- met'ı henüz okuduğunu \e banş çağnsına çok sevindiğinı ->öylc>en Kalkavan, telefonda hcyecanrnı yenemcdiğinı vur- gulayarak sözlerine şöyle de- vam etti." Hepimizin düşünce- lerini gayet iyi dile getirdıniz. OzJenen banşı sayın başkanı- mız gerçekleştirirse inanın. öl- meden cennetlik olur. Be- nim tüm arkadaşlarla çok sıcak ve yakın bir ilişkim vardır. Sa- yın başkanım bana bir "Yeşil ışık" yaksın. tüm camiayı tek vücut haline getiririm inanın. Ali Balkaner, son kongrede muhalefetin başkan adayıydı. İşte onun görüşü de şöyle: " Biz Beşiktaş'a gönülden bağlı kişi- leriz. Sizlerin de ifade ettiği gibi ben yönetim kuruluna aday ar- kadaşlanmla birlikte son kong- rede, kartala dahu iyi hizmet verebilme gayrctivle iktidara talip olduk. Kaybetmemız. Be- şiktaş'a hizmet etme aşkımızı asla öldürmez. aksine körükler. Sayın Seba'nın yönetim tavn- na karşı olmamız da onun geç- mişteki hizmetlerini inkâr et- memız anlamına gelmez. Bunu zaten hiçbir zaman inkâr eden olmadı. Kongreyi kazandığı za- man elini sıkmak içinyanına gittiğimizde gerçi el sıkıştık, ama bunun çok candan olma- dığını herkes gördü. Niye. anla- yamadım. Bu beni fazlasıvla Görüşmelere tatil engeliSpor Servisi - Beşiktaş'ta transfer bu kez de bay- ram tatiline takıldı. Sözleşmesi sona eren futbol- cularla 3 kez görüşen ancak bir sonuç alamayan Siyah-Beyazlı kulüp bir grup yönetici ve futbol- cunun bayram tatilini uzatması nedeniyle per- şembe gününc ertelendi. Bayram öncesı dün için kulüpte sözleşen fut- bolculardan sadece kaptan Rıza. akaretler'deki binaya geldi. Başkan Süleyman Seba ile bir süre görüşen Beşiktaşlı futbolcu arkadaşlan adına masaya oturabileceğini ancak diğer futbolcula- rın da çarşamba günü İstanbul'da olacaklannı belirtti. Başkan Süleyman Seba da bir grup yö- neticinin aynı nedenden dolayı göriişmeye gele- mediğini ve transfer görüşmelerinin perşembe ve cuma günlerine bırakılmasırun iki taraf için de iyi olacağını vurguladı. Transfer görüşmeleri futbolcular ve yöneticilerin katılımı ile perşembe günü gerçekleştirilecek. Kaptan RJZU, Başkan Süle> man Seba ile yap- tıklan görüşmede para konusunu konuşmadık- lannı söyledı. Rıza. "Hiç bir arkadaş takımdan ayrılmak ıstemıyor. Bu imzalar atılacak Ha bu- gün ha yann." diye konuştu. Beşiktaş'ta futbolcularla yapılan daha önceki görüşmelerde yönetim 3'er milyar teklif etmiş, oyuncular da bu parayı kabul etmemişti. Transfcr görüşmelerindc '6'lar diye anılan Rı- za. Mctin. Feyyaz. Gökhan. Ali ve Recep ile perşembe. sözleşmesi sona eren diğer oyuncular Şenol. Hamit. Mutlu ve Kadir ile de cuma günü görüşülecek. üzdü. Birgün nasipoluryöneti- me gelirsek biz Sayın Seba'nın elini öperek ona ııpkı Baba Hakkfya yaptığı gibi şeref baş- kanlığını vermek ister, onun tecrübelerinden faydalanarak omuzlanmızda tasınz. Gündüz Kaptanoğlu, Seba yö- netiminde istifa eden bir yöneti- ci. Banş çağnmıza , "Bizler hepimiz Beşiktaş'ın neferleri- yiz" deyip sözlerini şöyle sürdü- rüyor: " Geçmişte bir kırgınlığı da ben yaşadım. İlk günlcrde Sayın Seba bir baba gibi bana "Gel buraya Gündüz, nedir mesele diye çağırsa, koşa koşa giderdim." Bu o gün olmadı, belki de çevresindeki bazı şahıs- lann etkisiyle olmadı. ama son- ra gcrçekleşti. Aramızda hiçbir dargınlık yok artık. Zaten o bi- zim başkanımız, büyüğümüz ve bizler de Beşiktaş'ın birer aske- riysek komutanımızınçağnsına nasıl hayır deriz? Girişiminizi büyük birmutlulukla karşılıyor ve destekliyorum. Sayın Seba hepimızi bir araya getirsin ve bizden kartalın yaranna ne ge- rekiyorsa onu yapmamızı iste- sin. Bugün bir Ali Balkaner'in ve\a bir Tevfik Yamantürk'ün kulübe uğramamalan bana gerçekten acı veriyor. Dediği- miz gibi sırası geldi artık "Ba- ba" eviatlanna "Gelin buraya iştc hizmet zamanı" derse buna kimse. hiçbir " evlat " karşı çı- kamaz. Ancak saygı ve hizmeti- nı sunar. Beşiktaş'a santrfor gerekli METİNTÜKENMEZ Üçyıl üst üste şampı>on olmanın onurunuyaşayan Beşiktaş. so- nuncu şampıyonluğunda çok zorlanmasına karşın başansını bir üst düzeye taşıyarak 'yenilmezlik' unvanını da eldc etti. Beşiktaş'ın yıllardır en önemli sorunu kadro yetersızlığı oldu. Kazanılan üç şampiyonlukta da bu sorun gündemdevdi. Bunun nedcni de yabana transferindeki lularsı/lıklı. Üç >ilda 9 vabancı fuıbolcu transfer etme hakkı olmasına karşın Beşiktaş, transfer et- tiğı yabancılann sadece üçünden yeterli verimi alabildı. Bunlar Ferdinand. Walsh ve bu sezon Bako'ydu. Beşiktaş. yabancı futbol- cu transferi hakkını ya ekonomik nedenlerle veya teknik direktö- rün bilgisi dışmda futbolcu alımı nedeniyle bilinçli kullanamamış- tır. Buna karşın üst üste şampiyonluklar kazanmasını ise ülkemiz- de çağdaş anlamda organize olmayan kulüplerin ıçensındc 'en organize' kulüp olmasına bağlayabiliriz. Henü>yeni biten futbol sezonu. Beşiktaş'a birçok sakatlık sıkın- tısı yaşatmıştır. Bunun anlamı şudur: Türkiye'de Beşiktaşlı futbol- cular bile lig. kupa. Avrupa kupası ve ulusal maçlann joğun trafîği içerisinde ayakta kalamıyor. Oysa bizim özlemimiz ve Avrupa'yla baş edebilmemiz için bu yoğun maç irafiğıni kaldırabilecek fuibol- cu sayısının çok olmasıdır. Bu anlamda büyük takımlann kadrosu geniş olmalıdır. 15-16 futbolcuyla, üstelik tam profesyonel olma- yan futbolcularla böyle yoğun bir sezonu geçirmek zordur. Bu nedenle Beşiktaş'ın yeni sezonda kadrosunu. hiçbir futbolcusunu yitirmeyeceğini kabuletsek bile, yeni futbolcularla desteklemesi ge- rekiyor. İlk bakışta Beşiktaş'ın sol tarafa bir oyuncu transfer etme gerek- sinimi var gibi görünüyor. Ancak bundan da önemlisi. Siyah- Beyazlılann yüksek toplarda etkili bir santrfora daha çok ıhtivacı olduğudur. Beşiktaş'ta sloganlaşan Metin-Ali-Feyyaz üçlüsü artık eski gücünde değil. Geçen sezon üçü birlikte çok az oynadılar. Bun- lann arasındaki rekabeti güçlendirmek ve Beşiktaş'a karşı kapanıp puan almak isteyen takımlan çözmek için Siyah-Beyazlılann yapı- sına uyacak bir santrfor sol taraf oyuncusundan daha fazla ihtiyaç. (jeçen sezon Zeyer'Ie boşa harcanan uzun süreden sonra lıgııı en streslı dönemınde Sergen görev alıp başanlı oldu. Gelecek sezon li- gin ilk maçlannda oynamaya başlayacak olan Sergenın daha da güçlenip psikolojik sorunlanndan annacağını göz önünde tutar- sak, performansının yükseleceğini düşünebiliriz. Sol tarafa alterna- tif olarak Mrkela'nın transferi, Beşiktaş'ı kadro açısından güçlen- direcek. Bu, Sergen'in daha çok çaiışması için ıticı güç olur. Ancak Mrkela'nın transferi Sergen'i kulübcye iter şeklınde bir düşünce de çok yanlış olur. Çünkü futbol isimle oynanmıyor. Av rupa'da adına bakılarak alınan futbolculann Türkiye'de ne durumlara düştüğü- nü çok gördük. En son örneği de Zever'dir. Zaten Gordon'un felse- fesinde de etkin olan düşünce. isim değil takıma yararlı olacak futbolcunun oynamasıdır. Bcşiktaş'ın orta alanda da sorunu yok. Mehmel. Şenol. Rıza, Turan, Zcki, Sergen üç şampiyonluğun deneyimi ile >eni sezonda daha vcnmli olabilirler. Savunma için Ali ivi bir transfer. Ulvi ve Gökhan'ı zorlayacak. Savunmanın sağında Recep var. Herhangi bir olumsuzlukta yerine alternatif bulunabiliyor. Kadir, geçen se- zon çok başanlı maçlarçıkardı. Allernatif olarak sabırla bekleyen Mutlu var. Özetle Mrkela ve Ali'nin transferi Beşiklaş'ı daha da güçlendırdi. Eğer bir santrfor alınabilirsc ligdekı başanvla birlikte Avrupa'da da sözsahibi olunabılır. Dûnya kano yapışması • ARTVİN (Cumburiyet) - Amerika, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya ve İsviçre'den 76 kanocunun katılmasıyla Çoruh nehrinde yapılacak olan Dûnya 1. Kano Yanşması için start bugün Erzurum'un İspir ilçesindeverilecek. Bugün saat 13.00'te başlayacak olan Dünya I. Kano Yanşması için yanşmacılar400 kilometrelik mesafeyi 19 haziran günü noktalayacaklar. Dünya 1. Kano Yanşmasf na katılacak yanşmacılar, bugün saat 18.00'de İspir'in Çambkaya Sukavuşumu mevkjinde birinci etabı tamamlarruş olacaklar. 17 haziran sabahı 8.30'da devam edecek olan yanşm ikinci etabmdaki kamp yeri de Yusufeli'nin Dokumaalar Köyü Kaymazlar Mahallesi olarak belirlendi. Yükselme maçları • Spor Servisi - Türkiye Üçüncü Futbol Ligi'ne yükselme maçları, bugün 4 grup merkezinde başlayacak. Bu sezon deplasmanlı amatör futbol liginde gruplarda ilk sırayı alan toplam 24 takım, 6'şarlı 4 grupta tek devreli lig usulüne göre karşılaşacak. Gruplarda birinci olacak takımlar, gelecek sezon Türkiye Üçüncü Futbol Ligi'nde oynamâ hakkı elde edecek. Gruplarda yer alan takımlar şöyle: Tekirdağ Grubu: Istanbul Dikilitaş, İstanbul Şehzadebaşı, İstanbul Küçükpazar, Adapazarı Demİrspor, Trakya Üniversitesi, Bursa Emniyetspor. Uşak Grubu: İznikspor, Afyon Çetinkaya Belediyesi, Manisa Sümerbankspor, İzmir Emniyetspor, Denizli Belediyespor, Antalya Belediyespor. Çorum Grubu: KozJuspor, Ankara DHMİ, Ankara DSt Spor, Trabzon Beldespor, Çarşamba Beldespor, Sıvas Demirspor. Malatya Grubu: Konya Köy HizmetJeıispor, Diyarbakır DSf Bağlarspor, Erzurum Yolspor, Van Köy Hizmetlerispor, Kayseri Kocasinan, Mersin poiisgücü. •{;„;;; Kırkpkınar'da yenilik • EDİRNE (AA) - 631 yıllık geçmişi olan tarihi Kırkpınar Güreşleri ve Şenlikleri Haftası'nda yapılacak etkinliklerin belinildiği program, bu yıl ilk kez yabancı dilde bastınldı. Ingilizce olarak bin adet bastınlan program, Turizm Müdürlüğü ile koordineli olarak smırkapılannda turistleredağıtılarak, bu tarihi olayın yabana lara da tanıtılması sağlanacak. İLAN Sendikamız T. Selüloz, Kâğıt ve Mamülleri Işcileri Sendikası'nın (SELÜLOZ-ÎŞ) 6 Haziran 1992 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nda seçilen Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin ad ve soyadlan, baba adı, doğum yeri ve yıllan, sendıkadakı gorevlen. meslek ve ikametgâhlan aşağıda göstenlmiştir. 2821 sayılı kanunun 8. maddesi gereğınce ılan olunur. SELL LOZ-İŞ SE.NDİKASI GENEL YÖNETtM KURULU GENEL YÖNETİV1KLRIİA ASİI. So 1 •) \ A 5 6 7 8 Adı So>jdl MlthjlSARI MuslumOCAK SehmÇORAK ŞukruKAYAClK llyjiZORLL İsmaılKILINÇ DavuıBOZKAN AydınVARDAN Sendıkadakı gorevı Genel Biijkjn Genel Başkdn Vekılı Genel Başkan Vekılı Genel Sekreteı Genel Mah Sekreıer Genel Teşkılat Sekrelen Genel Eğıiım Sekrcten Genel Araş ve TİSSckreten Mesleğı Kiğıı ı&sı Kâğıt ı^ısı Kâğıl ı^çısı K*.qc«i Kağıt y.ısı Kapl ışçıü Kâğıt ışçöı Kâğıt ışcısı Dogum \en unhı l*«jble>kırt tohajdı Mevlûl Hanı !952BalıkhısarDursun ' TOKAT 19S0Kandıra 1951 Hdmıdı>c I9S6YUCU*., !956Susurluk !9S5Çaycumd S'ıvazl M >a^r BekUj Ahmeı Lvrugu T C TC TC T C T C TC T C Mehmel Ya^ar T C Ikameıgâhddresı GûzıdeApt Atalurk Bulvan No !2K.at 1 Daıre. 6 İZMİT AnadoluCad 8786 Sk So 17 Kı«,ukçiR)ı İZMİR FatıhMah 32 Sok No 14 KunKSSme İZMİT SerdarMah Nuretlın Pa>a O:d ÖzgurSok No I4İZMIT InönuCad KarabaşMah Togav Apl No 2^6 Kal 5 Daıre 10 İZMİT Peırol-İsMah DumanSok No-6Kanal İSTANBUL Ya^ uz Sulun Selım Mah Ta>funSok MuratKonul Yapı Koop F Blok Daıre 1 Dennce İZMİT Yeni Mah UuklaJCad HelvaooKİuApı CAYCL MA BırkanERTAN Genel Mevzual Kâğn^çısı l93Oizmıı Kemal Sekrcıcri GENEL YÖNETtM KURULU YEDEK TC KozlukMah A>nalıKjwk Sok No 34İZMİT No 1 3 4 6 AdıSo>adı Kamuran ' Z1NG RızaTURGUT Mahmuı TOSUN A Rıza KAHRAMAN SualÇORBACl Ali TEPfc TurgullŞIK Sendıkadakı eörevı Yöneum Kurulu Yedek Yöneum Kurulu Yedek Yöneüm Kurulu Yedek Yönetim Kurulu Yedek Yönetim Kurulu >edek Yoneum Kurulu Yedek Yonetım Kurulu Yedek Meslegi Kafcltjçısj Kapl ı^çısı Kağılısçiiı Lokaldeı^çı Kagıl ıy,tsı Kâğll lycısı Kâ^ılt>cısı Dofiujn yen lannı 1956 Menemen 1959 Kocaeiı 1953 Tuncelı 1946 Izmıt 196(1 Td5İ.opru 1954 Çalova BALYA l%2 Zongukiak Bana adı Hüseyın Veh 'Mehnıet Azız . Ala Ömcr Ömcr l'\ruğu T C T C TC T C TC T C T C IkamelgahadrcM 1849 5 Sok No 8/3 Karşıyaka İZMİR Tepedag.Mah 1014Sok No 76Zeyunbumu İSTANBUL TekeMah SudepoC'-.ıu No 10 A BoniyükjBtLECİK Serdar Mah Cezaevı Karçı SekaSıtelenB7BlokKa( 5 No I9İZMİT Bevkovu TAŞKÖPRL Adnan Meodera Mah ÖmekevlerApl C Blok Da: 7BAL1K.ESİR Esenıepe Mah Orak Sok No 4ESKİŞEHİR Mehme! K ÜTL KC U YOnetım Kurulu Yedek 1952 Kandır Bavram T C M MıPasaMah I Sıpahı S«.k No 2< İZMİT Jn BİLEN Yönetim Kurulu Yedek KâgıiiîCisi 195: l/mtt R-ım.ı/an 1 C Donge! Kasaba&ı Ba^skelc Mah FauhCad No 83 İZMİT ANADOLU ÜNÎVERSÎTESÎ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÖN KAYIT VE YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR Üniversitemizin dört yıllık UYGULAMALI GÜZEL SANATLAR YÜKSEKOKULU Seramik, Grafik, Çizgi Film (Animasyon), Heykel, Resim ve İç Mimari Bölümlerine 1990,1991,1992 yıllan ÖSS sonuçlanna göre (Birinci Basamak Sınavında) 105 veya daha yukan toplam puan alan adaylar arasından, önkayıt ve yetenek sınavıyla öğrcnci alınacaktir • Önkayıtlar 29 Haziran - 10 Temmuz 1992 tarihleri arasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampusu Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksekokulu'nda yapılacaktır. • Yetenek Sınavı 11-12 Temmuz 1992 tarihleri arasında yapılacaktır. • Sınavia ilgili ayrıntılı bilgiler önkayıt sırasında aday öğrencilere verilecektir. • Posta ile önkayıt yapılmayacaktır. ÖNKAYIT tÇİN GEREKLÎ BELGELER • OSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi • îki adet fotoğraf B Başvuru dilekçesi (dilekçe formu önkayıt sırasında yüksekokuldan ahnacakhr.) • Sınav giderleri makbuzu ( Yüksekokuldan verilecektir ) BAŞKENT GÜNLERİ Müşerref Hekimoğlu 10.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yaymları Turkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-hlanbul Ödemeli gonderilmez. 1AŞANANLARDAN İZLER- İZLENİMLER Kâzım Yenice 10.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yaymları Turkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-tstanbul Ödemeli gönderflmez. İLAN DİYARBAKIR ASLİYE 2. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1992/111 Davacı PTT Genel Müdürlügu vekili tarafından davalılar Zeynep Oral ve Bulent Oral aleyhine açmış olduğu tazminat davasının yapı- lan açık yargılaması sırasında verilen ara karan gereğince: Davah Bülent Oral'ın Ergin Köyu Lice adresine çıkarılan tebliga- tın bıla tebliğ ladeedildiğı gibi emniyetçe yaptırılan soruşturma neıi- cesinde tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi- nin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Karar gerefince yukarıda adı ya^ılı bulunan davalı BÜLENT ORAL'ın duruşmasının atılı bulunduğu 25.6.1992 gunu saat 9.00'da duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekij ile tem- sıl eıtirmesi, duruşmaya gelmediğinde \e dava ile ilgili ibraz etmek istediğı belgeleri duruşma gunune kadar gondermesı veya getirıp ib- raz etmesi geimediği gibi kendisınin bir vekille de lemsil ettiremediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 21.5.1992 Basm: 48012 geçti-Smkla yüksek atlamada6.1 l'lik bir derece elde edip dünya rekorunu yenileyen Ukraynab sporcu Sergei Bubka. atletizm tarihinde en fazla dünya rekoru kıran kişi unvanını elde etti. 6.10'luk dünya rekorunu 1 cm ileriye taşıyan 28 vaşındaki sporcu 30. dünya rekorunu kınp Finli atlet NurmT- nin 29 rekorluk başansını gölgede bırakü. 3 kez dünya, bir kez de olimpıyat şampiyonu olan Sergei Bubka. yeni hedefinin dünya rekorunu 6.30 \a da 6.40gibi süper bir dereceye taşımak olduğu- nu sövledı. NBA'in krah BullsSpor Servisi- ABD Profes- ynel Basketbol Ligj (NBA)'de 7.5 aydır süren /orlu maraton sona erdı v e lıgdc 1991 -92 sezo- nu şampnonluğunu Chicago Bulls. ikinci kez üst üste kazan- dı. Geçen sezonun şampiyonu Doğu Grubu bırincisi Bulls ile Batı Grubu birincisi Portland Trail Blazcn, arasındjkı final mücadelesınin altıncı maçı dün yaptldı. Karşılaşmaya 3-2'lik üstün- lükle çıkan Chicago Bulls. ilk yanda rakibi önünde tutuk oy- nadı. Sayı üretmekte zorlanan Batı grubu birincisi ilk yanyı 50-44 yenik tamamladı. Chica- go Bulls. ikinci yanda rakibi ile büyük bir çekişmeye girdi. Sayı üstüne sayı üreten Bulls bir an- da öne geçti. İkinci yanda Bulls'un yıidız oyuncusu Mic- hael Jordan. attığı 33 sayıyla lakımını galibıyete laşıdı ve ma- çı 97-93 kazanan Chicago Bulls, 4-2'lik üstünlükle şampi- yonluk kupasını geçen yıl oldu- ğu gibi müzesine götürdü.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle