09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 16HAZİRAN1992SAU , 8 DIŞ HABERLER Talabani ayrılıh •ANKARA (AA)- Ankara'da bir hafta boyunca tcmaslarda bulunan Irak Kürdistan Yurtsever Birliği (IKYB)lıderiCelal Talabani, dün Viyana'ya gitti. Talabani, Ankara'da Başbakan Süleyman Demirel, Dcvlet Bakanı ve Başbakan Yarduncısı Erdal İnönü, Dışışleri Bakanı Hikmet Çetin ve İçişleri Bakanı Ismet Sezgin ile bir araya gelmişti. Talabani, görüşmeleri sırasında, Körfez savaşının ardından Kuzey Irak halkının korunması amacıyla Tiirkiye'de konuşlanan Çekiç Güç'ün süresinin uzatılmasını istemişti. Celal Talabani, Viyana'da, Irak"taki bağımsızmuhalif gruplann buluşacağı bir toplantıya katılacak. Denktaş, New York yolunda • LEFKOŞA (AA) - KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Kıbrıs konusunda, BM Genel Sekreteri Butros Gali ile New York'ta yapılacak görüşmelere katılmak üzere bu sabah 06.23'te adadan ayrıldı. Rauf Denktaş'a New York ziyaretinde, KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanı Kenan Atakol, Siyasi Işler Özel Danışmanı Necati Münir Ertekün, Anayasa Danışmanı Prof. Dr. Mûmtaz Soysal, toplumlararası görüşmelerdeki Türk temsilci Ümit Süleyman Onan, Cumhurbaşkanlığı Müsteşan Taner Etkin ile Dışişleri ve Savunma Bakanhğı Müsteşan özer Koray eşlik ediyorlar. Dünya çevre zirvesine katılmak amaayla Brezjlya'da bulunan Rum yonetimi lideri Yorgo Vasiliu da dün New York'a geçti. Makedonya AT toplantısında • LÜKSEMBURG (AA) - I uksemburg'da dün kplanan AT Dışişleri Bakanlan, Makedonya'nın tanınması konusunda karara varamadılar. Dıplomatik kaynaklardan öğrenildiğine göre Yunanistan'ın, adının değiştirilmesini ısrarla istediği Makedonya konusundaki görüş ayrılıklan giderilemedi. Topluluk, bu konuda karar almayı ileri birtarihe bıraktı. Diplomatlar, önümüzdeki hafta yapılacak AT doruğunda Makedonya konusundaki gorüş aynhklarının giderilebileceğini belirttiler. Japonya: Banş Gücü onaylandı • TOKYO (AA) - Japonya parlamentosu, Japon askerlerinin BM Banş Gücü bırlikleri çerçevesinde ülke dışına gönderilmesine ohnak tanıyan yasayı onayladı. Parlamento .Başkanı Yoshio Sakurauchi, Japonya'da 20 aydır süren tartışmalann ardından, Ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez ülke dışına asker gönderilmesine olanak tanıyan yasanın nihaı onayı aldığını açıkladı. Yasa, iktidardaki liberal demokratik parti ve müttefiki olan iki küçük merkeziyetçi partinin oyiarıyla kabul edildi. Olay yaratan kitap • LONDRA (AA) - Galler Prensesi Diana'nın mulsuz yaşamını kaJeme alarak Ingiltere'de günün konusu haline gelen gazeteci-yazar Andrew Morton, "Eğer bir şeyler yapılmazsa, Prenses Diana ile Ingiltere tahtının varisi Prens Charles'ın evliliğinin bosanmayla sonuçlanabileceğini" söyledi. Andrew Morton'un, daha yayımlanmadan gazetelere konu olan "Diana; Kendi gerçek öyküsü" adlı kitabı Ingiltere'de bugün piyasaya çıktı. Kitabın piyasaya çıkması dolayısıyla, tngiliz televizyonları, Morton'la yaptıkları mülakatları yayçnladılar. İslam Konferansı Örgütü'ne üye ülkelerin dışişleri bakanlan yarın İstanbul'da toplanıyor Bosna-Hersek, IslaıııKonferansı'nda • Dışişleri kaynaklan, "Bizim amacımız din temelinde olmadan tüm Bosna-Her- • İslam Konferansı Örgütü'ne kısa bir süre önce tam üye olarak kabul edilmiş olan seklilerin yaralanru sarmaktır " dedi. Konferansta Bosna-Hersek'teki saldınlann Azerbaycan'ın Istanbul toplantısında hazır bulunması, öteki Orta Asya Türk cum- nedeni ile Sırbistan'ın kınanmasını öngören bir karar tasansı ele alınacak. huriyetlerinin de gözlemci olarak görüşmelere katılması bekleniyor. ü- ın kınanmasını öngören bir ka- lantıya,İKÖBakanlar Konseyi yardım ne olabilir? İlk acil dan, tüm Bosna-Herseklilerin sun gibi bir yaklaşım yerine, ilk kısa bir süre önce tam üye ola- yardım nasıl yapılabilir " çerçe- ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - İslam Konferansı Örgü- tü'ne (1KÖ) üye ülkelerin Dışiş- leri Bakanlan, Bosna-Hersek'- teki gelişmeleri görüşmek üzere yann İstanbul'da bir araya gelecekier. İki gün sürecek top- lantıda, Bosna-Hersek'in şubât ayında bağımsızlığını ilan et- mesinden bu yana süren Sırp saJdınlan nedeniyle Sırbistan'- rar tasansı ele alınacak. Dışişleri Bakanhğı çevrele- rinden edinilen bilgiye göre 17-18 haziran tarihlerinde İstanbul Sheraton otelinde yapılacak toplantıya, örgüte üye 47 ülkeden, 25'i dışişleri ba- kanı, diğerleri de bakan yardıması ve müsteşar dü- zeyinde kalılım olacak. Top- Dönem Başkaru Dışişleri Ba- kanı Hikmet Çetin başkanlık edecek. Toplantı ile ilgilı olarak Cumhuriyet'e bilgi veren Dışiş- leri kaynaklan, Türkiye'nin Bosna-Hersek'teki gelişmeleri, "din " temelinde ele almaya- cağını, genel olarak "Nasıl yardım edilebilir? Maddi vesinde gündeme getireceğini kaydettiler. Kaynaklar, bu ko- nuda şöyle konuştular: Temel konu, Bosna-Hersek olacak. Üzerinde duracağımız konu, yalnızca Bosna-Hersek'- te bulunan Müslümanlanndes- teklenmesi değil. Bizim amacımız, din temelinde olma- yaralannın sanlması. Toplantı tepkisel tutuma ek olarak, ora- bir tepki toplanüsı niteliğınde daki halklara nasıl yardımcı olmayacak. islam dünyası Bos- olunacağı konusu ele alına- na-Hersekliler için-içinde Sırp cak olur, Makedon olur, Hırvat olur- tümüne nasıl yardım ede- bilir? İlk acil yardım nasıl yapı- labilir? Maddi yardım ne olabi- Dışişleri kaynaklan, İKÖ toplantısında Azerbaycan, Nahcıvan ve Karabağ'daki ge- lişmelerin de gündeme geleceğı- lir? Bunlargörüşülecek. Yugos- ni sözlerine ekledıler. lavya'ya karşı ambargo konul- İslam Konferansı Örgütü'ne rak kabul edilmiş olan Azer- baycan'ın İstanbul toplantısında hazır bulunması, öteki Orta As- ya Türk cumhuriyetlerinin de gözlemci olarak görüşmelere ka- tıiması bekleniyor. Toplantıda Bosna-Hersek sorunun yanısıra adet olduğu gibi Filistin sorununun da ele alınacağı bildinldi. BOSNA-HERSEK Mîloseviçfe karşıyeni gösteri •Belgrad'da 10 bin kişi Sır- bistan liderini protesto etti. Ateşkes kısa sürdü. Dtş Habeıier Servisi- Bosna- Hersek'te Sırp milisler ile Müs- lüman ve Hırvat milisler arasın- da önceki gün imzalanan ateş- kes kısa sürerken, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dün Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç karşıtlan büyük bir gösteri da- ha düzenledi. Ajanslar, öğrencilerin başlat- tığı protesto gösterisine halkın da destek verdiğini ve gösterici sayısmın yaklaşık 10 bine ulaş- tığını bildirdiler. Göstericiler, Miloseviç'in istifasını. Sırp par- lamentosunun feshedilerek bir geciş hükümeti kurulmasını ve secimlere gidilmesini istediler. Bosna-Hersek'ın başkenti Saraybosna'da önceki gün kentteki Birleşmiş Milletler (BM) Banş Gücü yetkililerinin çabalanyla ilan edilen ateşkes ise yaklaşık 10 saat sürdü. Ta- raflann dün TSİ 07:00'de başla- yan ateşkese başlangıcta uy- duklan görülürken, Saraybos- na radyosu öğleden sonra Sırp milislerin Saraybosna ve çevre- sini topçu ateşine tuttuklannı duyurdu. Radyonun haberinde en az 2 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi. Bu arada, ABD Savunma Bakanlığı'nın, Bosna-Hersek'- teki BM yardım çabalanru ko- nımak için askeri güç kullanı- mına ilişkin planlar haarte- makta olduğu öne sürüldü. LE FIGARO Sırplar Müslümanlan tasfiye ediyor • Saraybosna çıkışlı ay- nntılı bir röportajda, sağ eğilimli gazete, "Sırp mi- lislerin, Müslüman köy- lerini sistematik birşekü- de yerle bir ettiklerini, orayı sakinlerinden bo- şalttıklarını ve ilhak et- tiklerini" vurguladı. PARİS (Cumhuriyet) - Fran- sa'nın önde gelen gazetelerin- den Le Figaro, Bosna-Hersek'- te "etnik annma"yı gerçekleş- tirmek amaayla, Sırp milisle- rin, masum Müslüman halkı hedef aldığını yazdı. Dünkü sayısında yayımla- dığı Saraybosna çıkışlı aynn- ülı bir röportajda, sağ eğiümli gazete, "Sırp milislerin, Müs- lüman köylerini sistematik bir şekilde yerle bir ettiklerini, orayı sakinlerinden boşalttık- lannı ve ilhak ettikJerini" vur- guladı. "Saraybosna'nın sözû çok edildiğini" belirten gazeteci Patrick de Saint-Exupery, oysa bunun "tüm Bosna-Hersek'te, onlarca, hatta yüzlerce "mini Saraybosna'nın bulunduğu hu- susunu unutturabileceğine" işaret ediyor. Fransız gazetedsi, "bu köy- lerin. aşın Sırp unsurlar tara- fından yürütükn sistematik bir politikaya dayarularak düzenli biçimde 'antıldığı' hususuna" dikkat cekiyor. İki aydan uzun süredir ku- şatılma altında olan başkentin "sonu gelmez bir şekilde yine- lenen bir senaryonun simgesi" haline geldiği ifade edilen yaa- da, "Müslümanlann bulun- duğu yerleşim noktalannın ku- şaüldığı, topa tutulduğu belir- tiliyor. Le Figaro gazetesine göre, "birkaç gün veya birkaç hafta, bu operasyonu, fazla göze bat- madan, sonuçlandırmak için yeterli. Fethedildikten sonra ise 'etnik bakımdan antılmış' böl- ge Sırp toprağı haline geliyor. Gazetenin röportajında, Bosna-Heresek'in köylerinden, Saraybosna'ya 6 km. mesafede- ki Ahatovici'den kaçmayı ba- şarmış Muhammet Gacanovic ile 16 yaşındaki kızının anlattı- klanna geniş yer verildi. ÇOCUK MÜLTECİ-Bosaa-Hersek'teki kanlı iç savaştan çocuklar da payını alıyor. Büyükbabası ve büyükannesi ile savaştan kaçan küçük çocuk, Split kentinde, mülteci kampı haline getirilen bir spor saJonunda yaşıyor.(Fotoğraf:REUTER) GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN Dosya No: 1991/556 Satılmasma karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, ev- safı: Ankara Çankaya ilçesi Küçükesat mahallesinde Bahar sokak üze- rinde 4 kapı nolu Birük apartmanının bulunduğu yere rastlayan imann 2904 ada-6 parselini teşkil eden 1017 m' miktannda arsası bulunan kargir apanmamn 24/580 arsa payına tekabul eden üçüncü kat 23 nolu mesken bir borçtan dolayı Ankara Belediyesi mezat salonunda açık arttırma suretiyle satılacaktır. Geniş evsafı dosyada mevcut şart- nanıeye ilijik bılirkışi raporunda açıklanmıştır. Takdir edilen değe- ri: 350.000.000. TL Saltş şartlan: 1- Satış: 20.7.1992 gfintt saat 11.15'ten 11.30'a kadar yukanda yazüı yerde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edi- len kıymetin <7ı75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmu- unu ye saüş masraflannı geçmek şaıtı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdu baki kalmak sartıyla 30.7.1992 günu aynı yer ve aynı saatte ikinci arttırmaya çıkanlacak- tır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdu saklı kalmak üzere arttırma ilanında göste- rilen müddet sonunda en çok antırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin tnalın tahmin edilen kıymetinin *h 40'ını bulması ve saüş isteyenin alacagına rüçham olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masrafları- nı geçtnesi lazımdır. Böyle fazJa bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi dü- şecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar mılli bir bankamn temi- nat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı iste- diginde 20 gıinü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan ahcıya aittir. Birikmiş vergiler saüş bedelinden ödenir. 3- tpotek sahibi alacaklılarla diğer ügililerin ( + ) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazım- dır; aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşma- dan hariç bırakılacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefılleri teklif ettikleri be- del ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve di|er zararlardan ve ay- nca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. ihale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için da- irede açık olup masrafı verildigi takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin sartnameyi görmüş ve munderecatını ka- bul eımiş sayüacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1991/556 sayüı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 3.6.1991 (+) tlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 29841 ERCtYES ÜNİVERStTESt REKTÖRLÜGÜ'NDEN Erciyes Universitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölumü'ne 1992-93 ögretim yılı için, ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile ögrenci alınacaktır. Adaylar 15 Haziran - 3 Temmuz 1992 Salı günü saat 17.00'ye kadar Erciyes Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi / Kayseri adresine müracaat ederek ön kayıt yaptırabileceklerdir. Programın adı: Kontenjanı: Aranılan sartlar: Beden Eğitimi ve 60 (20 kız-40 erkek)ÖSS Birinci Basamak Spor Bölümü Sınavını kazanmış olmak ÖN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER: 1. Basvuru dilekçesi (futbol, voleybol, basketbol, hentbol, güreşten biri sınav için tercih edilecektir.) 2. 1990-1991-1992 ÖSS Puan Kartı (asü gösterilmek suretiyle fotokopisi) 3. Lise veya dengj okul mezunu olduğunu gösterir belgenin fotokopisi. 4. Üç (3) adet fotoğraf. 5. Nüfus Cüzdanı Orneği (1968 yüı ve daha yukan doğumlular müracaat edebilir.) 6. Hükümet tabipliğinden alınacak "beden eğitimi ve spor sınavına katılmasında sağlık açısından sakınca yoktur" ibareli sağlık raponı. 7. Milli sporcular için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden alacaklan milli sporcu olduklannı gösterir belge. 8. Basvurular şahsen yapılacaktır. (Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.) 9. Yetenek sınavı 14-17 Temmuz 1992 tarihleri arasında yapılacaktır. 10. Kesin kayıtlar eylul ayı icerisinde ve ilan edilen sürede yapılacaktır. 11. Kayıtlannı yaptırmayan adayların yerine, yedekler alınacaktır. 12. Sınavlarla ilgili açıklayıcı bilgiler kayıt sırasında adaylara verilecektir. 13. Kayıt sırasında dosya ücreti alınacaktır. 14. Kayıtlar 15 Haziran - 3 Temmuz 1992 tarihleri arasında yapılacaktır. Basın: 29888 İLAN T.C. BURSA İKİNCİ SULH HUKUK MAHKEMESİ Sayı: 1991/1380 Esas Davaa Promaks Ltd. Şti. vekfli Av. Filiz Tomris tarafından da- valı Ahmet Doğan aleyhine açılan borçlu olmadığının tespiti ve çek iptali davasımn yapılan açık duruşması sırasında verilen ara karan gereğince. Davah Ahmet Doğan adına çıkartılan davetiye bila tebliğ iade edil- miş yaptınlan zabıta tahkikaunda tebligata yarar açık adresi tespit edüemediğinden Türkiye genelinde yayımlanan bir gazete ile dava di- iekçesinin Uanen tebliğine karar verilmiştir. Adı gecen davaJının durusmanın yapılacağı 25.6.1992 gflna saat 09.00'da mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi halde HUMK'nun 509 ve 510. maddeleri gere- ğince gıyabında duruşmaya devamla karar verileceği, davetiye yeri- ne kaim olmak üzere ilanra tebliğ olunur. Basın: 30042 MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ FEN— EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLlGl'NDAN Üniversitemiz son sınıf öğrencisi ve mezunlan ile Milli Eğitim Ba- kanhğı'nca ögretmenliğe atanabilecek dallarda önlisans ve lisans dip- lomasına sahip olanlara çevre eğitimine katkı amacı ile "öğretmenlik meslek bilgisi" kursu açılraıştır. Fakültemiz tarafından koordine edilen kurs hakkındaki aynntıh bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1- Kurs 7 dersten oluşur. Toplam ders saati 336 saattir. Dersler her gün saat 15.00-21.00 arası ve hafta sonlan yapılacaktır. Ders prog- ramı fakültede aynca duyurulacaktır. 2- Kurs 1 temmuzda başlayıp 28 ağustos tarihinde sona erecektir. 3- Kursun finanse edilebilmesi için kursiyerler Mimar Sinan Üni- versitesi 1. Nolu Döner Sermaye Saymanlığı'nın Ziraat Bankası Salı Pazan Şubesi 205 nolu hesabına 2.000.000 TL. yatırarak banka de- kontunu kayıt evrakı ile birlikte fakülte sekreterliğine vereceklerdir. 4- Kayıt için aşağıdaki belgeler gereklidir. a) Başvuru dilekçesi (Dilekçe formu kayıt sırasında yönetimden sağ- lanacaktır), b) Öğrenim belgesi, c) Nüfus kâğıdı sureti, d) lyi hal kâğıdı (Mezunlar C. Savcılığı sabıkasız belgesi, öğrenci- ler disiplin cezası almadığına dair belge), e) 4 adet vesikalık resim, 0 Ödentiye ilişkin banka dekontu. 5- Kursu başarı ile bitirenlere Milli Eğitim Bakanhğı'na bağlı lise- lerde fakültemiz aracıhğı ile staj yaptırılacaktır (Liselerin açık oldu- ğu tarihlerde). 6- Kursu basan ile bitirip staj sorumluluğunu yerine getirenlerden lisans veya önlisans diploması alanlara öğretmenlik sertifikası veri- lecektir. 7- Dersler Beşiktas'taki Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fa- kültesi binasında yapılacaktır. 8- Her kursiyer universitemizde uygulanan yönetmelikler ve kurs ile ilgili yönergelere uyacağını taahhüt etmiş sayılacaktır. 9- öğrenci kontenjanı 120 (yüz yirmi) kişidir. Müracaat edenlerin sayısı 75'ten aşağı olursa kurs açılmayacaktır. Kurs açılmadığı tak- dirde yatırılan ucretler geri ödenir. llgilılere duyurulur. Basın: 29916 KIBRIS GÖRÜŞMELERİ Türkler 'global anlaşma 9 istiyor •Türk tarafı tüm sorunlann çözüldüğü nihai an- laşma olmadan Rumlara harita vermeyecek. İZZET RIZA YALIN LEFKOŞA - Nevv York'taki 'Kıbns görüşmeleri'nde "global anlaşma' (sorunlann tüniünü kapsayan) amaçlanıyor. New York'taki Tınal'de görüşmele- rin olumlu gecmesi halinde, 'global anlaşma' olacak.. Türk tarafı da Birleşmiş Milletler'e nihai anlaşma olmadan harita veremeyeceğİBİ, bunu Türk halkı açısından sakıncab buldu- ğunu duyurdu.'Cumhuriyet'in kendileriyle görüştüğü güveni- lir çevreler, "Rumlarla anlaş- manın biraz zor olduğunu; an- cak 'anlaşma olanağı yok!' de- menin de yanlış olacağinı" vur- guladılar. Rum siyasal parti li- derleri ise Nevv York görüşme- lerinden fazla 'umutlu' görün- müyorlar. Her ıkı taraf da 'toprak, göç- menler, üç özgürlük ve anaya- sal ilkeler' üzerinde derin göniş aynlıklan bulunduğunu kabul ediyor.Toprak, göçmenler ve anayasal konulann ağırlık ka- zandığı görüşmelerde, 'yüzde- lik. rakamlar ve harita' konu- şulmadan bir görüş ortaya çı- kanlmaya çahşıldı. Türk tarafı, hanta huzursuz- luk yarattı' yaklaşımı ve 'global anlaşmaya vanlmadan' soru- nun tümü üzerinde uzlaşmadan 'yüzde' verilmesi, birçok kez göç yaşamış Türk halkında hu- zursuzluk yaratacağı vurgula- masıyla 'harita sunulmasına', karşı çıktı. Rum tarafı ise Türk tarafın- da açık bir huzursuzluk yarata- cağını, Rum halkının istekleri- ne karşıhk vereceğini bildiği ve bunu amaçladığı için, harita is- teğini sık sık tekrarlıyor. Türk tarafının istelderi Türk tarafının, 'global anlaş- ma' için öngördükleri hususlar şöyle: 1-Global bir anlaşma, tüm konularda bir bütünlük içinde uzlaşma, 2-Politik eşitlik ve dönüşüm- lü başkanlık, 3-Üst mecüste (senatoda) eşitlik; alt mecliste oranlı temsil; 4-Federal hükümet oluşu- munda eşitlik veya bakanlar kurulunca alınan kararlan veto hakkıyla engelleyici yetki: 5-Üç özgürlükte güvence ve sınırlama (tahdidat); Türk tara- fının görüşleri geleneksel Türk bölgeleri olan Lefke, Akıncılar (Lurucina), Yeşilırmak (Limni- di) gibi bölgelerin. Rumlara ve- rilmemesi... Maraş'ın, sınır ayarlaması sırasında toprağın bir parcası olarak değerlendiril- mesi; Omorfo (Güzelyurt) böl- gesinin, güneyde bırakılan su- lak Türk bölgeleri gerçeği için- de 'dön ilke anlaşmasf nın top- rağın verimliliği, yeterliliği ve yaşanabilirliği ilkeleri uyannca ele alınması çıkıyor. şeklinde ortaya Rum tarafının istekleri Rum tarafı, Türk tarafının bu görüşlerine karşı şu nokta- larda direniyor: 1-Rum tarafı, Kıbns'ın iki bölgelılığini kabul etmekle be- raber, federal hükümet ve fede- ral meclisin yasalanmn federe devletlerde de geçerli olmasın- da direniyor. 2-Her organda, örnegin fede- ral meclis ve hükümette çoğun- luk öngörüyor. 3-Dönüşümlü cumhurbaş- kanlığını resmen kabul etme- mekle beraber, bu konunun gö- rüşme maddelerinden biri ola- rak ele alınabileceğini belir- tiyor 4-Uç özgürlük konusunda tam uygulama için direniyor. Yerleşim dolaşım, mülk ve meslek edinme özgürlüğü isti- yor. 5-Türk garantisini kabul et- mekle beraber. Türkiye'nin yal- nız garantör olmasını ve müda- hale hakkı kullanmamasını; ga- rantörler arasına AT ve BM" üyesi ülkelerinin belirli bir sa- yıyla etkin garantör ahnmasını ısrarla öngörüyor. 6-Rum tarafı, görüşmeler sı- rasında, harita sunulmasıru isti- yor. Kıbrıs'ta cözüm cabaları 29 yıllık bunalım Kıbns. 1960 yılında İngiltere'den bağımsızlığını aldığı zaman, 'egemenlik' her iki halka devredilmişti. Türk tarafı. Kıbns sorununun her aşamasında egemenliğın sadece Rumlara değil. aynı zamanda Türklere de anlaşmalarla verilmiş olduğunu vurguluyor. Dört ilke Denktaş ve Makarios, BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim'ın da bulunduğu toplantılarda. 1977 yılında "dört ilke" konusunda anlaşmaya vardılar. Bu ilkeler, bağımsızlık, bağlantısızlık, iki toplumlu ve iki kesimli federal cumhuriyetin oluşturulmasını kapsıyordu. Aynca, Kıbns Türklennin güvenliğine, oluşacak cumhuriyette yerleşme ve mülkiyet özgürlüğüne ilişkin hükümler bulunuyordu. Budörtnokta, Kabns sorunun çözümü için ana ilkelen oluşturuyor. 1984 görüşmeleri: BM Genel Sekreteri Javier Perez de Cuellar, 367 sayılı Güvenlik Konseyi karanyla yeni bir süreç başlattı. İki kesim yakınlaşma toplanttlannda bir araya geldiler. fki tur görüşmeden sonra, Cuellar. üçüncü raundun son raund olacağinı açıkladı. Türk tarafı, çerçeve anlaşmayı bütünüyle kabul etti. Ancak, Kipnanu, çerçeve anlaşmanın her hükmüne itirazedince, görüşmeler çıkmaza girdi. Aynı şekilde. 1986 ve 1987yıllannda da "çerçeve anlaşmalar" Rumlar tarafmdan kabul edilmedi. Şubatl988'deKiprianu, cumhurbaşkanlığı secimini kaybetti Yerini. Kıbns sorunun doruk anlaşmalanyla çözüleceğıni söyleyen Yorgo Vasiliu aldı. Ağustos 1988'de başlayan Vasiliu-Denktaş görüşmelerinde de, bugüne dek anlaşma sağlanamadı. 649 sayüı karan BM Güvenlik Konseyi, mart 1990'da, 649 sayılı karanyla, çözümün, siyasal eşitliğe dayah iki toplum, tek federal devlet esasına uygun olmasında ısrar etti. Taraflar, olumlu yaklaştılar. Türk tarafı, Türkiye ve Yunanistan'ın da katılacağı dörtlü banş konferansı önerdı. Dörtlü konferans tartışıürken, Denktaş, Kıbns Türk toplumu için ayn egemenlik hakkı istedi. 716sayılı karar: Ekim 1991'de toplanan BM Güvenlik Konseyi, 716 sayılı karannı aldı. Kararda 649 sayüı karar onaylanarak, Denktaş'tan "yeni kavramlar" öne sürmekten vazgecmesini isteniyordu. 750 saydı karar Cuellar'ın yerine BM Genel Sekreteri olan Butros Gali, bir durum değerlendırmesi yaparak, Güvenlik Konseyi'ne bir rapor sundu. Konsey, Gali'nin değerlendirmcsı doğrultusunda 750 sayılı karan aldı. Kararda, Kıbns'ın, Türk ve Rumlann "ortak yurdu" tanımlaması yapılarak, iki bölgeli, iki kesimli devletin oluşması isteniyor. Kararda, federe devletlerin iki toplum tarafından yönetileceği vurgulanarak, federal devletin, federe devletlerin yetkilerini silmesinin engellenmesi amaçlarûyor. Aynca, federe devletlerden birinin, diğeri üzerinde "hakimiyet" kuramayacağı kaydedilerek, Türk kesiminın kaygılan giderilmeye çahşılıyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle