12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
__ Sa Cumhuriyet § Sahibı: Cumhuriyet Maıbaacıiık ve GazeteciKk Türk Anonitn Şirketi adına Bcria >»di • Genel Yayın Yöneımenı Özgeo Aou- • Genel Yayın Koordınatöru- Hikmet Çetinksys • Yazı lşlerı Mudurlen. Fusun Özbilgen (Sorumlu), Celal Başiangıç • Yazı işlerı Müdür Yardıtncısı: Satim Alpaslan Sayfa Duzenı Yönetmenı: AH Acar • Adana Temsilcısı: Çetio Yigenoglu Iç Politika: MefaBct Tezkan, İstanbul Haberleri: Şeaay Kalkın, Dış Haberler: Ergan Baia, Kültur: Mtirşil Balabanlılar, Makaleler: Sami Karaören, Spor; Abdülkadir Yucelman, Duzeltme: Abdullah Yazıcı • Koordinatör: Ahmel Korulsan • Mali lşler: Erol Erkul • Muhasebe: Bülenl Vener • Butçe-Planlama: S«vgi Osmanbeşeoglu • ldare: Hiiseyin Gürer • Işletme: Önder ÇeUk • Bilgi-lşlem: Nail Inal • Personel. Sevgi Bostancıoglu Barnn vr Ytym: Cumhunyet MalSaacılık «c GutledBk TA& TOrtocaJı O<L 39/41 Capüoth 34334 lu PK 246 İstanbul Tcl 512 05 05 (20 h«l), Teta. 22246. FUL (I) 526 60 72 • Mroto- Aakan: Zjja OOtaJp Blv lakılıp & No. 19/4. JH 413 II 41-47, Teto. 42344. Fu. (4) 133 05 65 • laair H Zıya Blv 1352 S. 2/3, Tel 13 12 30. 1da: 5235», Fu. (St) 19 53 60 • • J lı inöuO C»d 119 S. No: 1 Kaı I. Td 19 37 52 (4 hal). Tefcx 62155. Fu- (71) 19 25 78 TAKVİM- I6HAZİRAN 1992 İmsak. 3.24 Güneş: 5.24 öğle:13 09 fkindi: 17.09 Akşam: 20.44 Yatsı: 22.35 Sigara içmemek • ADANA (AA) - Akciğer kanserine yakalananJann yüzde 90'ının sigara tiryakisi olduğu ve doğrudan sigara içmemekle birbkte duman soluyan pasifiçicilerin de büyûkriskaltında bulunduğu belirtilerek özelbklekalabahk yerlerde 'sigara içilrnemesi ve başkası tarafmdan içilmesine izin verilmemesi' ıstendi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğûs Hastabklan Anabilim Dab Başkanı Doç Dr. Ali Kocabaş, sigara içilen ortamda bulunanlann, akciğer kanserine yakalanma riskinin, hiç duman solumayanlardan ıki kat daha fazla olduğunu söyledi. Çocuğa cinsel tacîz •ANKARA(AA)- Yargıtay4 yaşındaki çocuğa cinsel organı ile tazyikte bulunan ve mağduru kendiliğinden bırakan sanığın eyleminin, ırza geçme kastı olmadan şehvetduygulannı tatmine yönelik olduğu görüşüne vararak, sanığın "manevi cebirle ve hoyratça tasaddi" suçundan cezalandınlması gerektiğine karar verdi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nunsözkonusu karanna konu olayda, saat 20.30 sıralannda oynamak için evlenne gelen 4 yaşmı yeni bilirmişçocuğun anüsüne cinsel organı ile tazyikte bulunan ve mağduru kendiliğinden bırakan 14yaşındakisanığı yargılayan Izmir Çocuk Mahkemesi, sanığı, "zorla ırra geçmek"ten suçlu bularak.2yıl9ay lOgün hapts cezası ile cezalandırdı. Kemikiliği nakli •ADANA (AA) - Dûnyada vaklaşık250sağlık merkezinde, kemik iliği nakli yapıldığj, ülkemizde de bulunan bu merkezlerde artık yûzde 80 dolayında olumlu sonuçlaralınabildiği bildınldi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç Dr. Atilla Tanyeli. özellikle hemotolojik hastalarda, kemik iliği naklınde başanlı olunduğunu söyledi. Kemik iliği naklınde, en büyük tehlikenin enfeksiyon olduğunu ifade eden Doç. Dr. Tanyeli şöyle konuştu: "Istatistikler, dünyanın ünlü rnerkezlerinde yapılan kemik iliği naklınde, özellikle hemotolojik ve (fancanesi thalessemia) hastalıklannda başan oranmın yüzde 78-80 dolayında olduğunu ' gösteriyor." Dayakveçocuk • İZMÎR(ANKA)-Vefa Lisesi son sınıf ögrencisi Banş Keleş'in okulmüdürü Muammer Ekti tarafından dövüldükten sonra intihar ederek yaşamına son vermesiyle yeniden tartışılmaya başlanan dayağın, çocuklan ileri yaşlarda "pısınkJaşürdığj ve başanlannı engellediği" bildirildi. Dayak olayıyla ilgili olarak ANKA'nın sorulannı yanıtlayan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dab Başkanı Prof. Dr. Cahide Aydın, öğretmen ve velilere "Çocuklanruzın yanbş yapmasından korkmayın" çağnsında bulundu. Türfciyrtle yaşam kısa •ANKARA(ANKA)- Türkiye, sağiık sektöründe yaşanan cıddi sorunlara bağlı olarak ortalama yaşam süresi veçocuk ölümleri konulannda olumsuz bir görüntü sergihyor. Birieşmiş Milletler dünya nüfus raporu, 1990-1995 döneminde Türkiye'nin ortalama yaşam süresi sıralamasında 132 ülke arasında 70'inci olduğunu saptadı. Türk insanlannın ortalama yaşam süresinin 66 yılda kalacağı tahmin edildi. TÜBİTAK değerlendiriyor • ANKARA(UBA)- Türkiye Biümsel veTeknik Araştırma Kunımu (TÜBİTAK) buyıl araştırma-geüştirme proje önerileri doğrultusunda 599 projeyi değerlendirecek. Projelerden 469unu öncelikJi, 130'unu da öncelikli alan dışj projeler oluşturdu. TÜBİTAK araştırma gruplanna gönderilen proje önerilerinin 531 'i üniversitelerden geldi. Projelere en çok ilgiyi üniversitelerin gösterdiği belirtilirken, özel kesimden 37, kamu kesiminden de 31 proje önerisinde bulunuldu. Kalbinden vurulan Foça kurtulacak mı?^ Bazı bilim adamlan- nın dev desteğini alan Foçalılar, son 10-12 yıl- dayağma edilen beldele- rini korumaya çalışıyor. Kültür veTabiat Varlık- Iarını Koruma Yüksek Kurulu'nun tarihi kara- rını sabırsızlıkla bekli- yorlar. SERDAR KIZIK İZMÎR - Antik Phokaia, yani Foça, uçurumun kena- nnda. Kentsel ve arkeolojik SfT alanlannın yeniden beÜr- leneceği Foça, ya daha büyük bir beton işgaline uğrayacak ya da onca bozulmaya karşın hiç olmazsa bundan sonra koruna- rak gelecek kuşaklara kültür mirası olarak kalacak... Bugün Foçalılann yaşadığı topraklarda Phokaiahlar, MO 500'lü yıllarda Pers saldınla- nndan korunmak için kentle- rini büyük taşlardan oluşan sur duvarlanyla cevirmişlerdi. Pers işgaline, yağmasına engel olu- namadı... Yüzyıllar sonra bu- gün belki de boyuüan Pers iş- galinden çok daha büyük bir yağma, işgal gündemde Foça'- da. Altından tarih fışkıran SİT alanlann inşaatlarla işgali, 100-150 yılhk evleriyle kentsel dokunun yağması... Bir zamanlar Phokaialılann yaşadıklan topraklarda bugün bir avuç Foçalı, bilim adam- lannın da desteğiyle son 10-12 yılda yağma edilen beldelerini korumaya çalışıyor, Kültür ve Tabiat Varbklanru Koruma Yüksek Kurulu'nun "tarihi ka- rannı" sabırsızlıkla bekliyor. Yüksek kurul bu hafta Fo- ca'nın SİT alanlan konusunda bir karar verecek. Karar o denlı önemb ki bayramdan önce An- kara'da yapılan Kazılar Sem- pozyumu'nda konuşan Doç. Dr. ömer Özyiğit'in değerlen- dirmesine göre "Bugün uçuru- mun kenanndaki Foça, ya tari- hin derinliklerine bir daha çık- mamak üzere gömülecek ya da kültürel ve tarihsel dokusuy- Phokaia: Dünyaya önderlik eden kentierden biri Foklann yurdu Foça, antik dönem- de Phokaia ismini taşıyordu. Yapılan kazılar sonucu elde edilen verilere göre kentin ilk tarihi MÖ 11. yüzyıla kadar uzaruyor. Phokaia, denizcilikte ünlü, en çok koloni kuran Hellen kentlerin- den biri olarak tanınıyor. Batı Akdeıuz'den Karadeniz'e kadar koloniler kuran Phokaia Marsilya da- hil baa Avrupa kentlerinin de kurucu- su. Bodrumlu Herodotos, MÖ 5. yüzyıl- da Phokaiablann yaklaşık 500 kişilik, 50 kürekli, çok hızlı giden tekneler yaptıklannı anlatıyor. Bugünkü Nice ve Karadeniz'de Samsun da Phokaialı- lann kurduğu kentler arasındadır. Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal'ın "Anadolu Uygarbklan" kitabında an- lattıklanna göre kent, antik dönemde çok ünlü isimleri de yetıştirmiş. Bun- lann Telephanes MO 5. yüzyılda ya- sayan dönemin ünlü heykeltıraşlann- dandı. Yine Dionysios, Perslerle yapı- lan deniz savaşlannda ünlü bir strate- jıst olarak tarunıyor. Onun bütün Hel- len donanmasının komutanbğını yaptığı biliniyordu. îonia'run dünyaya önderbk ettiği MÖ 6. yüzyılda Phokaia en önernli kentierden biriydi. Kent "Erken Hıris- tiyanbk" döneminde bir piskoposluk merkezi oldu. MS 1275'te burada cıkan savaşın ardından Cenevizliler kenti bir kale ile güçlendirdiler. Batı Anadolu'da Türklerin eline ge- çen ilk kıyı kenti olan Phokaia'da bu- gün Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılan bircaminin hâlâ varbğı sürmek- tedir. Phokaia, antik dönemde önemb ti- caretmerkezlerinden biri olarak tanını- yor. Altın ve gümüş kanşımından olu- şa nelektrum paralar kuüanıbyordu Phokaia'da. 1991 yıb kazılannda bulunan tiyat- ro, Batı Anadolu'nun en eski tiyatrosu olarak biliniyor. Yine Athena Tapı- nağı'nın kabnülan, iki yıl önce ortaya çıkanlan İonia'da benzeri çok az antik kent duvan Foça'run önemini sergili- yor. Anadolu'daki en eski tiyatro. Evlerin istilasından tümüyle kazılamıyor. Athena Tapınağı'run yanındaki buluntular. Prof. Ekrem Akurgal çıkarnuştı. la onca bozulmaya karşın ko- nınma karan alınan bir belde olarak gelecek kuşaklara götü- rülecek.." Foça'da neler oldu? Bu so- runun özet yanıtını Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal şöyle veri- yor: "Yıkılan evleriyle, SİT alan- lanndaki inşaatlarla yarı- madanın beşte dördü berbat edildi, yok oldu neredeyse..." 1977 yıbnda ilk SİT çabş- malan yapılan beldede bozul- ma 1980 sonrası başladı. Bele- diye hoparlöründen yapılan "Kurul, tescil edılecek evleri be- lirlemek için gebyor" anon- sunun ardından Osmanlı - Rum mimarisinin bir arada yoğrulduğu birçok ev yıkıbyor- du. 1981 yıbnda yapılan SİT çahşmalanyla beldenin yak- laşık 3'te bin yapılaşmanın ya- saklandığı birinci derecede ar- keolojik SİT alanı (A 1) ilan edi- liyordu. Ancak 1984 yılına ge- lındiğinde (Al) alanlan İzmir 1 No'lu Kültür ve Tabiat Varlık- larını Koruma Kurulu'nca yan yanya azaltıbyor, kontrol- lü yapılaşmaya olanak sağla- yan üçüncü derecede arkeolojik SİT alanı (A3) ilan edilerek yapılaşmaya açıbyordu. Bu karar Foça'nın tükenişin- de en etken kararlardan biri alarak tarihe geçiyordu. Böyle- ce yazbklann, villalar temelle- rinde her kazma darbesinin altından fışkıran arkeolojik eserler beton bloklarının altın- da, bir daha giın ısığına çık- mamak üzere karanhklara gö- mülüyordu. Koruma kurulu bu dönemde 60 evi de tescılden çı- kararak yeni bir kararla beton yoğunluğunu arttınyordu... Foça'nın bozulmasında suç- lanan kesimlerden biri de İzmir 1 No'lu Koruma Kurulu. Prof. Dr. Gönül Öney baskanlığın- daki kurulun 18.2.1988 - 105 sayılı karanyla (A 1) alanındakı 19. yüzyıldan kalma tarihi Tuz- han'ın yerine 5 katü bir otel yapımına izin verildi. Geçen yıl Mimarlar Odası İzmir Şubesi'- nin Foça'yla ilgili suç duyuru- sunda yapılanlar şöyle değer- lendinliyordu: "1980 yılından ıtıbaren SİT alanlan değiştirile- rek küçültülmüş, birçok yer imara açıbnışür. Buun sonu- cunda üstteki evler yıkılmış ve alttaki antik kent yok edilmeye başlanmıştır. Kurul, duzeltme yoluna gideceğine özelUkle do- ğal ve arkeolojik SİTleri yapı- lanmalara yol açmak için SİT'- ten düşme gjbi karan almıştır. Özellikle birinci derecede arke- olojik alanda bulunan Tuz- han'm yerine otel inşaatına izin vererek Foca'yı tarn kalbinden vurmuştur." Foça'nın yeni SİT alanlan- nın belirieneceği Yüksel Kurul toplanüsı birkaçgün sonra An- kara'da yapılacak. Kültür Ba- Axos çayının ağzı ve sahilde binlerce seramik atölyeferine ait kınk çanak çömlekier bulunmakta. Klasik döneme ait yapı kahnûian. (l.Ö. 4. yüzyıl) ile Roma Roma dönemine ait mezar buluntulan. (İ.S. 1. yy.) Böigede döoemi mezan. (İS. 1. yy.) Hellenistik döneme ait mezaıiara da rastianıyor. Konımacılarm luııııt taşıdığı kent: Erythrai İZMİR (Cumhuriyet Bârosu) - Erythrai... Çeşme ilcesınin Ildın köyü yakınlarmda 12 lon kentinden biri. Bu kent, Tabiajt ve Kültür Varbkiannı Koruma Yüksek Kurulu'nun iki yıl önce verdiği tavsıye, İzmir 1 No'lu Kurul'un bağlayıcı karanyla birinci derecedeki SİT alanın- dan üçüncü derecedeki SİT alanına indirildi ve antik kentin üstüne yazlık villa yapımına olanak sağlayan bu karar çıktı. Erythrai de yok olma tehbke- siyle yüz yüze kalan bir kent. Erythrai için Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin açtığı dava sü- rüyor. Bir antik kenti daha tü- kenişe doğnı sürükleyen olay- lar şöyle başladı: 1964-1983 yıllan arasında aralıkb olarak yapılan kazılarda, Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal. Akropo- bs'teki Athena Tapınağı ile sa- ray ve ev kabntılanru gün ışığı- na çıkardı. Erythrai'nin Çöm- lekçi Mahallesi bölümünde ka- lan kısımda ise binlerce çanak çömlek ve kentin keramik atöl- yeleri ortaya çıkanldı. Böylesine bulgulara karşın Erythrai'yle ilgili tartışmalar kunıllann aldığı bir kararla başladı. Antik kenün merkezi 1981 yıbnda birincı derecede arkeo- lojik SİT olarak bebrknmesine karşın Yüksek Kurul'un 14.9. 1984 tarihinde verdiği bir ka- rarla üçüncü derecede arkeolo- jik SİT'e (A3) dönüştürüldü. Keramik atölyelerinin bulun- duğu bölge de (A3) kapsamına abndı. Bu aşamadan sonra Ye- şıl Ildır Yapı Kooperatifi kera- mik atölyelerinin bulunduğu alanın üstüne yazbk villa yap- mak için başvurdu. Başvuru üzerine yapılan sondajlarda birçok mezar ve arkeolojik bu- luntu saptandı. Ancak Yüksek Kurul'un 6. 12.1988 tarihb bir karannda bölgenin SÎT durumunun yeni- den incelenmesi için 5 kişibk bir komısyonun ınceleme yapması uygun görüldü. Ne oluyordu da yeni bir inceleme isteniyor- alanın ancak 3. derecede arkeo- lojik SİT alanı (A3) olabileceğı- ne oybirbği ile karar verilmiş- ür..." Prof. Dr. Taner Tarhan ise çok farkb bir görüş bebrtiyor- du: "Söz konusu arazi sur dışında kaldığı halde çok ilgınç ILrythrai Çeşme'ye 20 km yakınhğındaki 12 İon kentinden bin. Yok olma teniikesiyle yüz yüze bir kent. 1. derecedeki SİT alanlan, 3. derecede SİT'e indirümiş. Bilirkişi kurulunun karan Erythrai ken- tinin geleceğine ışık tutacak. du? Raporda şu göruşlere yer verildi: "...Söz konusu alanın Eryth- rai antik kenti suru dışında kal- dığı, yüzeydeki çanak çömlek ve sondaj çukurlannda da baa basit kabntılann bulunduğu göz önüne almarak incelenen buluntular verdiği görüldüğün- den birinci derecede SİT alanı (A I) olması gerekır." Ve toplanan Yüksek Kurul karar veriyordu: "Söz konusu alanın 3. derecede arkeolojik SİT alanı olarak bebrlenmesi- nin tavsiyesine..." Tavsiyeye uyuldu ve İzmir Kurulu verdiği kararla bölgeyi (A3) olarak değerlendirmeye aldı. Buna karşın izmir Kurulu 1.11.1990 gün ve 2369 sayılı ka- ranyla yazbk villa yapımı için kooperatifin keramik atölyeleri üstüne şantiye binası kurması- na veyüzey tesviyesi yapmasına olanak veren karar abyordu. Ama her şey kurulun ve koo- peratifin ıstediğı doğrultuda ge- üşmedi. Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin geçen yönetim döne- minde konu malıkemeye götü- rüldü. Cumhuriyet tarihinde bir ar- keolojik SÎT alanı için jlk kez dava açıhyordu. Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin Izmir 3. İdare Mahkemesi'ne açtığı da- vada şu görüşler dile getırildi: "Bu alanda yapıbnak istenen inşaat yazlık konutlardır. Ke- siniikle kamu yaranna değildir. Erythrai'de kışisel çıkarlar söz konusudur. Bu nedenle çok önemli bir arkeolojik SİT yok edilmek istenmektedir." Mimarlar Odası'nın avukatı Güney Dinç de "Erythrai ke- ramik atölyeleri alanlannda yapılanma için katliam karan almıştır" dedi. Bu isteğe kaülan İzmir 3. İda- re Mahkemesi, bölgeye villa yapınu karannın durdurulma- sınıöngördü. 17.9.1991 tarihin- de verilen yürütmeyi durdurma karanna Kültür BakanhğYnrn ıtirazı da bir ay sonra iptal edi- lecekti. Korumaalar, geçen hükü- met dönemindeki Kültür Ba- kanı'mn bu tavnnı "ibret belge- si" olarak tanımladılar. Şimdi gözler, süren mahkemenin bi- brkişi grubunda.. Karar Ery- thrai kentinin geleceğine ışık tu- tacak. kanlığYna iletilen iki öneri de- ğerlendirileoek. Bunlardan bi- rincisini İzmir Arkeoloji Müze- si, ikincisini Foça Belediyesi hazıriadı. Edindiğimiz bilgilere göre müze önerisinde bugünkü SİT alanlan genişletilerek bü- yütülüyor. Bugünkü yerleşimin yaklaşık yüzde 75 - 80'i SİT alanlan ilan ediliyor. Kentsel yerleşimin merkezi (A3)'ten Al ve (A2)'ye yükseltiüyor. Belediyenin hazırladığı öne- ride ise yürürlükteki (Al) alan- lanndan Roma dönemi sera- mik depolannın bulunduğu bölge (A3)'e indirilerek koru- ma dışı bırakıbyor. Yani bura- ya da yapılaşma olanağı getiri- byor. Seçimlerden önce koru- macı ve çevreci yaklaşımlanyla tanınan Belediye Başkanı Ni- hat Dirim'e bugün birçok eleş- tiri yöneltibyor. özellikle Mi- marlar Odası'nın önoeki yöne- timinin ağır eleştirilerine uğra- yan Dirim, SİT alanlanndaki tahribata ve yapılaşmaya yerel bir yönetici olarak engel obna- makla suçlanıyor. Dirim'in yaklaşım] şöyle: "1981'den bu yana planlı yapılaşan Foça'da hem doğal hem arkeolojik SİT alanlanndaki çebşkib uygula- malar, hem de tescilb binalar- daki karar değişiklikleri Foçalı- ları eski eser ve SİT kavramın- dan soğutmuştur. Kentin tü- müyle SİT alanı ilan edilmesi doğnı değildir." Dirim, "1984 yıbndan bu yana bu böigede inşaat yapabi- len tapulu vatandaşlar ile bu ta- rihe kadar yapmayıp da ebnde inşaat için imardurumu elveriş- li tapusu bulunan Foçablar arasında yeniden aynm yapa- cak, böyle bir kararın hangi haklı gerekçeye dayandığını koruma kurulu bu insanJara nasıl anlatacak ve inandına olacak?" diye soruyor. Korumacılar bu görüşün kısır bir yaklaşım olduğunu, çünkü "en azından kalanlann kurtanlmasının hem Foça hem de ülke çıkarlanna uy- gun olduğunu vurgulayarak antik değerlerin bir bölgenin değil tüm insanbğın mab ola- rak görülmesi gerektiğini be- lırtıyorlar. Bu saptamalan açtıklan ımza kampanyalan ve değişik kuruluşlara yaptık- lan başvurulanyla sergıleyen- ler, beldenin Bodrum'a, Ku- şadası'na benzemesine karşı çıkacaklanm söylüyorlar. Dikkatı çeken bir konu da Foça'yla ilgili Yüksek Ku- rul'a rapor hazırlayacak 3 ki- şilik grubun beldede çalışma dönemleri, Yüksek Kurul'un 16 kasımda beldede yaptığı toplantının ardından üç kişi- lik kurulun raporlanna daya- nak olacak kararlan için Foça'da 1 mayıs günü geçir- dikleri süre, 2-3 saatle sınırlı. Raportörlerin bu denb kısıtb bir zamanda sağlıklı inceleme yapıp yapmadıklan konusu- nun tartışıbr olduğu belirtili- yor. Bu arada Yüksek Kurul'un Foça'yla ilgili seçtiği üç rapor- tör görüşlerini hazıriadı. Al- tan Akat, Prof. Dr. Altan Çi- lingiroğju ve Prof. Dr. Coş- kun Özgünel'den oluşan raportörler kuruluna yönelik baa kaygılar dile getiriliyor. Foça'da kazılar Foça'da Fransız arkeolog Felix Sartiaux'la ilk kez 1913 yıbnda başlayan kazılar 3 dö- nemli sürdü. Fransız arkeo- log. yörenin MÖ 7 ve 6. yüz- yıllardaki arkaik katını buldu. Ikinci dönem kazılan Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal baş- kanbğından 1952-55 yıllan arasında yapıldı. Bu kazılar aralıklarla 1974 yılına kadar sürdü ve çok sayıda eserin ya- nında Athena Tapınağı'nın kabntılan çıkanldı. Üçüncü dönem kazılan 1.988 yıbnda Doç. Dr. Ömer Özyiğit başkanbğında başla- dı. GORUŞ AYRILIKLARI !.. Çeşme yakınındaki Erythrai ALO DOKTOR Tarihçi Pausanias'ın yazdığına göre Ery- thrai, Rhdaamanthys'in oğlu Erythros'un ön- derliğinde Giritbler tarafından kurulmuş. Burada aynı zamanda Lykiablar, Kariablar ve Pamphybaiılar da oturmaktaymış. Erythrai kenti, Atina Kralı Kodros'un soyundan gelen İonialı kolonistler ile güç kazanıp gebşmiş. İo- nia kentleri arasında güçlü siyasal birliği oluş- turan ve İÖ 9. yüzyılda kurulan Panionıon'a Erythrai'nin üye olduğu biliniyor. IÖ 560 tarihlerinde Erythraj'nin Lydia ege- menlığinc girdiği, yönetimin İÖ 545'ten sonra Perşlerin eline geçtiği belirtiliyor. Erythrai'nin MÖ 494'te sekiz gemisiyle Lade Savaşı'na katıldığı, Delos Birlıği'nden İO 453 yılında ay- rılmış olabileceği kaydediiiyor. İÖ 412'de Atina hegemonyasına Chisos ile başkaldıran Erythraı, Peloponnes ussü dıi; rumuna girerek karşı tarafa yardım etmiş. İÖ 334'te Büyük İskender Erythraı'yı özgürlüğü- ne kavuşturmuş. Bergama ve Roma ile ilişkileri bulunan Erytrai. İÖ 133'te Bergama Krallığı'- nın Romalılara geçmesiyle Roma'nın Asya eyaletinin bağımsız bir kenti olarak gelişme göstermiş. Bütün bu bilgileri edindiğimiz "Anadolu Uy- garbklan" adlı kitabında Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal, Erythrai antik kenti kabntılannı şöyle anlatıyor: "Köy kahvesinin yakınında Hellenistik döne- me tarihlenen ve grifon fıgürleriyle bezenmiş çakıl taşı mozaikın bir bölümü. bugün de yerinde durmaktadır. Akropolün kuzey yamacına yapıimış olan tiyatro çok tahrip görmüş ve yağ- ma edilmiştir. Akropolün güneyinde. güney- kuzey doğrultusunda uzanarak Axus nehrinı ke- sen aquadükt Bizans çağından kalmadır." Ord. Prof. Dr. Akurgal tarafından Hakkı Gül- tekin ve Cevdet Bayburtluoğlu'nun işbirliğiyle 1964 yıbndan başlayarak Erythrai'de sürdürülen kazılarda gün ışığına çıkanlan önemli buluntular İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Akro- polde açılan kazı çukurlannda, IÖ 725'ten 545'e kadar tanhlenen çok sayıda çanak çömlekle bronz, fıldişi ve altın küçük'adak eşyalan ele geçi- rildiği biliniyor. Erythrai antik kentinin bir bölümü. bugün ünlü Çeşme plajının 20 kılometre kuzeydoğusun- da bulunan Ildm köyü içinde yeralıyor. ÇÖZÜM ELİNİZİN ALTINDA. ARAYIN, AYDINUMIN, MUTLULUĞU YAKALAYIN... KUŞKULARINIZ DAĞILSIN! 90O900 52O Kendi kendine meme muayenesi 900 900 521 Ana sütüyle beslenme 9O0 9O0 522 Hamilelikte sağlıklı beslenme 9O0 9O0 523 Burun lcanamaları 9OO9OO524 Şışmanlık 9OO9OO525 Menopoz 9OO9OO526 Erken boşalma 9O0 9O0 527 ilk gece 9OO9OO528 Ciniel fabular 9OO9OO544 Masturbasyon nın her yermden servıâietımızın t doiuka^t 5833 Tld*f Ololomo » « imett 3/4 dokıkod» PK 167ofobyo/b<
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle