19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
PAMUKBANK Cumhuriyet Pamukbank Prestige, Hizmet Ekibi'ni yılın 365 günü, günün 24 saati arayabılirsiniz. (1)288 14 14 P A M U K B A N K P R I S T I 0 I .YIL / SAY1 24359 / 3000 TL (KDViçmfe) KUMCUSU: Y1HHB MADİ (1924-1945) BAŞYAZM: M D t a MADİ (1945-1991) 16 HAZİRAN 1992 SAU Demirel Rio'dan iki müjde verdi: Aliağa ve Gökova santrallan durduruluyor Çevrecilerkazandı• Rio'da düzenlenen Çevre Zirvesi'ne katılan Başbakan Süleyman De- mirel, Aliağa termik santralının yapımının durdurulacağını açıkla- dı. Gökova Santralı'nın yapımını 'cinayet' olarak niteleyen Demirel, son sözü BakanJar KuruluL nun söyleyeceğini ifade etti. Haber Merkezi - Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da Dünya Çevre ve Kalkmma Zir- vesi'ne katılan Başbakan Süley- man Demirel, Türk çevrecileri- ne iki büyük müjde verdi. İzmir Aliağa'daki termik santralın kurulmayacağını söyleyen De- mirel, Gökova Santralı'nın ya- pımını da bir cinayet olarak nitelendirdi. Başbakan, Rio de Janeiro'da yaptığı açıklamada, Gökova Termik Santralı hak- kındaki karann Bakanlar Ku- rulu'nda verileceğini bıldirdi. Bugüne kadar 1 mılyar dolar harcanan Gökova santralının başka bir yere nakledilmesi için 500 milyon dolar gerektiğini söyleyen Demirel, Aliağa'daki termik santral konusunun Ba- kanlar Kurulu toplantısında ele alındığını, santralın ıhalesini AUAĞATVEV ÖYKÜSÜ Danıştay 'yeşil' diyorİZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Aliağa'- da termik santral yapımına ilişkin 1989 yılın- da almân Bakanlar Kurulu kararı yörede ya- şayanlann yoğun tepkisine neden oldu. 27 Ağustos 1989 tarihinde yöre halkının ve Ba- kırçay havzası belediye başkanlarının katılı- mıyla ilk eylem gerçekleştirildi. Gencelli Çev- re Derneği'nin başlattığı dilekçe kampanyası- nı Yesiller'in imza kampanyası izledi. Imza sa- yısı kısa surede 70 bini aştı. Kemal Anadol, termik santrala ilişkin Ba- kanlar Kurulu kararırun iptal edilmesi için Da- nıştay'a basvurdu. 18 Kasım 1989'da çevreci- ler bisikletli eylem gerçekleştırdiler. 19 Kasım MArkasıSa.l6,Sü.5'te GÖKOVA'NIN ÖYKÜSÜ İki adımileri bir adımgeri TÜREY KÖSE İZMİR - Mavi yolculuğun ilk durağı olan Türkevleri köyüne kurulan termik santral 1984 yılından bu yana tartışılıyor. TEK Genel Müdürlüğü'nün 1984 yılı yatı- rım programı içinde Gökova'daki Türkevleri köyünde 2x210 megavat gücünde bir termik santral kurulması karan yer aldı. Bu karar ka- muoyunda günlerce tartışıldı. Çevreciler kam- panyalar başlattılar, muhalefet partileri söz- cüleri "yaptırmayacağız" diye demeçler ver- diler. Dönemin Basbakanı Turgut Özal yanı- na bir gazeteci ordusunu alarak yöreye bir ik- MArkasıSa.l6,Sü.5'te alan yabancı şırkete, benzeri bir tesisi başka bir yerde kurmala- nnın önerileceğini açıkladı. 1995 yılında bir doğa şartı ımzalanacağını. bunun insan- devlet ilişkilerini düzenleyen Paris Şartı'nın bir yorumu ola- cağını vurgulayan Başbakan Demirel, Gökova santralının yapımına da zamanında karsı çıktığını söyledi Başbakan Demirel'in Aliağa termik santralınin kurulmaya- cağına ve Gökova santrabnın yapımının bir cinayet olduğu- na ilişkin açıklaması Türk çev- recileri arasında memnunlukla karşılandı. Gokova'nın Uluslararası Çevre Araştırma Merkezi ya- pılmasını istediğini söyleyen Tunzm Bakanı Abdülkadir Ateş. "Başbakanımız güzel söylemış, dedığini tasvip ediyo- ruz. Bundan sonra yapılacak iş. ilgili bakanlıklann bir araya ge- lerek yatınmı en ıyi şekilde nasıl değerîendirebileceklerine karar vermeleridir" dedi. Aliağa Belediye Başkanı Hakkı Ülkü, olayı sadece çev- recıliğin değıl, demokrasinin bir zaferi olarak değerlendirdiğinı söyledi. Bu sonucun Türkıye'de çevre duyarlıhğının vardığı noktayı gösterdigini söyleyen Birleşmiş Milletler Çevre ve Gelişme Konferansı'nın ardından Çevreden ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ çok ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ı ^ h gövde gösterisi Dış Haberler Servisi - Bre- zilya'nın Rio de Janeiro kentin- de 12 gün boyunca süren ve tarihin en büyük Iiderler zirvesi olarak anılan Birleşmiş Millet- ler Çevre ve Gelişme Konferan- sı önceki gün umutsuz sona erdi. Hazırlık çalışmalan iki yıl sü- ren Dünya Çevre Zirvesi'ne 178 ülkenin devlet ve hükümet baş- kanlannın yanı sıra 170 ülke- den hükümet dışı kuruluşlan temsilen 12 bin delege katıldı. Yoğun güvenlik önlemleri al- tında geçen Dünya Çevre Zir- vesi'nden geriye binlerce sayfa- lık dosya, deklarasyonlar ve sözleşmeler kaldı. Zirve öncesinde beklendiği üzere konferans, zengin kuzeyli ve yoksul güneyli ülkelerin tar- tışmalanna sahne oldu. Geliş- miş ülkeler, azgelişmiş ülkelerin doğal zenginliklenne sahip çı- mArkasıSa.l6,Sü.7'de Çe\re konferansına katılan Küba Devlet Başkanı Fidel Castro, kaptan Jacques Cousteau ve konferansa katılan bazı delegelerle birlikte hatıra fotoğrafı cekrirdi. (Fotoğraf: REUTER) Ülkü "Başan çevreye gönül ve- ren herkesindir" dedi. Aliğa Termik Santrah'na karşı iki yılı aşkın bir süredir gerçekleştiri- len eylemlerin sonunda ses ge- tirdiğini vurgulayan Bakırçay Belediyeler Birliği ve Aliağa Be- lediye Başkanı Ülkü şöyle dedi: "Türkiye ilk kez Aliağa Ter- mik Santralı olayıyla birlikte bir çevre mitingi yapılmıştır. Binlerce insan santral yapılma- ması ve çevrenin korunması için bir sevgi zinricı oluşturmuş- tur. Üstelik tepki bir anda par- layıp sönen bir tepki de olma- mıştır" Danıştay'ın santralla ilgili olarak Bakanlar Kurulu kararlannı iptal ettiğını, hükü- metin bu karara ıtırazda bulun- madığını ve Demirel'in santra- lin yapımından vazgeçildiğini açıklamasmın çevreye duyarlı herkesi sevindirdiğini söyleyen Ülkü, santralın yapımına talip olan Japon firmasına bir başka yerin gösterileceğine de dikkat çekerek şunlan söyledi: "Herhalde bu yer Gencelli'- nin 5-10kilometrealtındayada üstünde değildir. Ya da santral Akdeniz ve Ege kıyılannda el değmemiş yörelerden bırine ku- rulmayacakür. TBMM'nin onayladığı Barcelona Sözleş- mesi'ne dikkat çekmek isterim. Aynca Aüna Protokolü'yle de MArkasıSa.l6,Sü.S'te Azeriler Karabağ'da îlerliyor • Ermeniler, Azerilerin 300 tank, zırhlı araç, he- likopter ve uçakla saldır- dıklannı ileri sürdüler. Bir Ermeni yetkili "Ka- rabağ'da durum çok cid- di. Azerilerin bu kadar çok tank ve uçak kulla- nacaklannı hiç tahmin etmemiştik" dedi. M 9. Sayfada Bosna-Hersek, tslam Konferansı'nda • Dışişleri kaynaklan. "Bizim amacımız din temelinde olma- dan tüm Bosna-Herseklilerin yaralannın sanlmasıdır" dedi- ler. Konferansta Bosna-Her- sek'teki saldınlar nedeni ile Sırbistan'ın kınanmasını öngö- ren bir karar tasansı ele alına- cak. U8. Sayfada Memurun lıak aranıa yürayüşü • Kamu Çalışanlan Sendikalan Plat- formu'ndaki sendikalann yöneticileri, amaçlannın, memur sendikalannın taraf olarak kabul edilmesi olduğunu belirttiler. Ekonomi Servisi - Genel merkezi İstanbul'da bulu- nan dokuz memur sendikasının yöneticilen, memur maaş zamlan belirlenmeden önce hükümeti toplusöz- leşme masasına davet etmek ve memurlara grevli, top- lusözleşmeli sendika hakkı tanınması amacıyla bugün Ankara yürüyüşüne başlıyorlar. Bugün saat 12.30'da Kadıköy İskelesi'nden yola çı- kacak olan 50 kadar sendikaa, altı gün sürecek yürü- yüş sonrasında, Ankara'da çok sa>ıda kamu çalışanı tarafından karşıknarak topluca Çalışma Bakanlığı'na gidecekler. Memur sendikalan Çalışma BakaniığYna üye formlan. toplusözleşme laslaklan ve memur sen- dikacılığına ilişkin raporlannı sunarak, memur sendi- kalanna ilişkin yasa çalışmalan veTBMM gündemin- de bulunan ILO sözleşmelerinin Meclis tatile girme- den çıkarülmasmı isteyecekler. Kamu Çalışanlan Sendikalan Platformu'nda yer alan Eğıt-Sen, Tüm Bel-Sen. Tüm Sağlık-Sen. Tanm- Sen, Tüm Ray-Sen. Tüm Haber-Sen, Tüm Maliye- Sen, Tüm Hava-Sen (SYK). Tüm Enerji-Sen (SYK) genel merkez vöneticileri. artık maaş artışı hesabı yap- mak ıstemediklerini, kamu çalışanlannın grevli toplu- sözleşmelı sendıkal haklannın bir an önce tanınması gerektiğini söylediler. Eğit-Sen Genef Sekreteri Turan Günata, Ankara yürüşünün ne Çalışma Bakanı ne de hükümete karşı düzenlendiğini, amaçlannın memur sendikalannın taraf olarak kabul edilmesi olduğunu belirttı. •"Hükümeun, kamuoyunun ve tüm memurla- nn, kamu sendikaalığına dikkatını çekmek için yürü- yoruz" diyen Günata, şöyle konuştu: "Memurlara bir an önce grevli, toplusözleşmeli sen- dikal haklann tanınması doğrultusunda, kamu sendi- kalannın katılımıyla yasal düzenleme çalışmalannın başlatılması, katılımcı demokrasinin yaratılmasını is- UArkasıSa.l6,Sü.4'te MEMURZAMMI BEKLENTİNİN GERİSİNDEDOÜANAKirMhaierİ • 16. Sayfada SsK DERT KüPÜ Sedye bulmanın güclüğünü çok iyi bilen SSK müdavimleri, "kcndi hastanı kendin taşı" yolu- nu benimseyerek soruna pratik yol bulmuşlar. Hastalar kuyruktada hastalanıyor• Daha gün doğmadan başlar SSK'ya yolu düşen hastanın çilesi. Muayene oîa- bilmesi için numara alması gerek. Bu da kuyruk demek, saatlerce beldemek de- mek. Hastaneye daha erken gelenler ilk sıralan ahr. Bu "şanslı" insanlar o güıı muayene hakkını kazanır. Daha arkalara düşenler içinse yann başka bir macera başlayacaktır. GÜNDÜZİMŞİR Günlerden perşembe. Saat 06.30'da SSK İstanbul Hastanesi'ne doğ- ru yola çıkıyoruz. Kentte günlük yaşam daha yeni yeni hareketlenmeye başlayacak. Hastaneye ulaştıgımızda bahçede bizi arabasıyla poğaça satı- cısı karşıhyor. Hastalardan 3-5 'i banklara otur- muş ellerindekı torbalardan çıkardıklan azıklan- nı yiyor. Poliklinik kapısından girince karanlık kori- dorlarda tek tük gözümüze çarpan karartılar, biz ilerledikçe büyümeye başİıyor. Sonunda upuzun bir kuyruğa dönüşüyor. Bu, yıllardır ödediği mil- yonlarca tutan pnme karşın çile kuyruklan oluş- turan SSK'lının vazgeçilmez kaderi... mArkasıSa.l6,Sü.3'te Daç sıkıntısı başladı • İlaç fumalannın anlaşmalannı iptal et- melerinin ardından SSK'da ciddi ilaç sı- kıntısı başladı. Son stoklann da tükenme- siyle en hayati ilaçlan bile hastalanna veremeyen SSK'yı zor günler bekliyor İstanbul Haber Servisi - Toplam 900 milyar lira tutanndakı borcunu ödemediği gerekçesiyle ilaç üreticilerinin boykot karan alıp, anlaşmalannı. feshetmelerinin ardından SSK'da ilaç sıkıntısı yaşanmaya başlandı. Son stoklann da tükenme- siyle en hayati ilaçlan dahi hastalanna veremeye- cek duruma gelen SSK'nın zor günler geçireceği belırtiliyor. "SSK'nın uyguladığı yanlış poütika- lann cezasmı biz çekmek istemiyoruz" diyen SSK'lı hastalar, başta kurumdan sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Moğultay ile Sağlık Bakanı Yıl- dınm Aktuna'dan soruna çözüm bulmalarını ıs- tediler. mArkasıSa.l6,Sü.8'de Hükümet vaatettiği yasalarm peşinde • Koalisyon hükümeti gûn- deminde 60 kadar yasa öneri- si ve tasan bulunan TBMM'- yi çalıştırma çabasına girdi. Bu amaçla milletvekilleri tele- fon ve telgrafla Ankara'ya çağnldı. Demirel de Rio de Janeiro'dan telefonla grup yöneticilerine bazı yasalann ivedilikle çıkanlması için tali- mat verdi. • Anayasa değişikliği için muhalefet partilerinin görüş bildirme süresi bu akşam biti- yor. Iktidar partilerinin tavn- nı eleştiren ANAP ve RP yöneticileri, bu noktada uz- laşmanın mümkün olmadığı- nı bildirdiler. m 4. Sayfada GUVCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Siyasetteki Çalımlar 26 Mayıs 1992 günü DYP gruburtda konuşan Başba- kan Süleyman Demirel, yaz tatilinden önce Meclis'in ça- lışma programını çiziyor. Hükümetin vaatfer dizisin- de yer alan kimi yasalann öncelik ve ivedilikle çıkanl- masını istiyor "16 haziran- dan -yanı bugünden başlaya- rak- haziran sonuna kadar bazı angajmanlarımız var" diyor, "halkaangajmanlar." Bir bolümünü anımsatıyor grubuna; örneğin, "Anayasa mArkas,Sa,r,Sû.7'de Bryan Adams Festivalde ilkstat konseri Kültür Servisi - 20. Uluslara- rası İstanbul Festivali'nde son dakika sürprizi. Festival ünlü Kanadalı rock şarkıası Bryan Adams'ın 28 temmuz gecesi İnönü Stadı'nda vereceği kon- serle kapanacak. İstanbul'da ilk kez gerçekleştirilecek stad- yum konserinin sponsörlûğünü Levi's üstlendi. 1980'li yıllarda ünlenen Bryan Adams, özellikle başro- lünü Kevin Costner'ın oynadığı mArkastSa,J6,Sü.5'te Cumhuriyet FESTİVAL EKI V E R İ Y O R ÇARŞAMBAYI BEKLEYIN aomA Ûncekı 3433.5O Dun 3481.64 DOLAR aÛncekı 69O0 Dun 7O2O MARK Oncekı 4355 Dun 448O ALTW(,j <yÛnceki 75.4OO Dün 77.750 Pilm /10. Sayfada Döşsel belgesel Sınav / 3. Sayfada 'Erkeklere mahsus 5 müfettişliğe tepki Atıcılık /14. Sayfada Kızılsu'dan dünya rekoru Foça-Çeşme/Arka Sayfa Kurtanlmayı bekleyen kentler Pavarotti geliyor Kûltûr Servisi - Ünlü ttalyan tenor Luciano Pavarotti'nin 21 haziranda konser vermek üzere kesinlikle Istanbul'a geleceği açıklandı. Pavarotti'yi Türkiye'ye geti- ren organizatör Ahrnet San, dün yaptığı yaalı açıklamada, 9 haziranda iptal edilen konserin, 21 haziranda gerçekleştirilece- ğıni vurguladı. Pavarotti'nin üç gün önce Berlin'de vereceği konserin planlandığı biçimde iptal edil- diğini belirten Ahmet San, ünlü toıorun ses ve ışık teknisyenle- rinin iki haftadır İstanbul'da çalışmalannı sürdürdüklerini ifade etti. Pavarotti'nin Ege Seramik'ın 20'nci kuruluş yıldönümü dola- yısıyla 9 haziranda vereceği konser, ünlü tenorun ses telleri- nin iltihaplanması nedeniyle ertelenmişti. Daha sonra sanat- çmın Salzburg ve Berlin kon- serleri de iptal edilince İstanbul konseri tehlikeye düşmüştü. Pavarotti'nin ses, ışık, yapım ekibi geçen haftadan bu yana İstanbul'da bulunuyor. Son karan, scvenlerinin yüre- ğine su serpti. (Fotoğraf: AP) Ozal-Uzan davasında ilk raıuıcl • İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayan davaya emniyeli suiistimal et- tikleri iddiasıyla yargılanan Ahmet Özal ve Turgay Aksoylu katılmadı. Starl'e ha- ciz gelmesine neden olan senedin altında imzası bulunan muhasebeci Mehmet Tevfik Metin, "Bonoyu Ahmet Özal'ın imzası olduğu için imzaladım" dedi. İstanbul Haber Servisi - Star I e haciz olayına konu 20 milyarlık senetle ilgili olarak açılan davada, sanık muhascbe müdürü Mehmet Tcvfık Metin, "Bonoyu Ahmet Özal'ın imzası bulunduğu ıçın imzaladım" dedi. Hizmet nedeniyle emnıyeti suiistimal ettıkle- ri iddiasıyla haklannda dava açılan Ahmet Özal, Turgay Aksoylu ve M.Tevfik Mctın'in yargılanmalanna dün İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Ahmet Özal ve Tur- gay Aksoylu'nun katılmadığı duruşmada, sc- nedc ımza alan muhasebc müdürün.ün sorgu- laması yapıldı. Yclkisiz olduğu haldc. 20 milyar liralık senc- di ımzalayarak emniycti suiistimal suçu işlcdiği ılcrı sürülcn Mehmet Tcvfik Metin, yapılan sorgulamasında. bonovu ımzalarken. yctkısız UArkasıSa.l6,Sû.7'de G.SARAY'DAN İNTfcRS I AK A 3 GUN SÜRE • 15. Sayfada GOZLEM UĞURMUMCU Memur Yflpûyüşü... Dokuz memur sendikasına bağlı kamu çalışanlan, top- lusözleşme ve grev hakkı istemiyle Istanbul'dan An- kara'ya doğru yürüyüşe geçtiler. Sosyal hukuk devletinde; kamu çalışanlarının, toplu- sözleşme ve grev haklarına sahip olmaları doğaldır. Tür- kiye'de memurlarm toplusözleşme imzalamaları ve grev yapmaları yasaktır. Grev yasağı, kamu kesiminde çalı- şan bir kısım işçileri de kapsamaktadır. Kamu ve özel bankalarda ışçiler grev yapamazlar. K8r mu ve özel bankalarda işçılerin grev yapmaları, 12 Eylül MArkasıSa. 17,Sü. 7'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle