13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
16B HAZİRAN 1992SAU CUMHURİYET SAYFA 3HABERLER roptandöndû • İstanbul Haber Servisi - New York'ta DünyaTürk Kongresi'ne onur konuğu olarak katılan Milli Eğitım Bakanı Köksal Toptan, Türkiye'yedöndü. Toptan, kongrenın değerlendirmesini şöyle yaptı: "Bütün temsilcilerin, Türkiye'nin öteki cumhuriyetlerle yaptığı anlaşmalann hayata geçiriJmesi ve bu cumhuriyetlerleeğitim alanındakj işbirliğini, heyecanla ve takdirle karşıladıklannı gördüm. Yaptığım açıhş konuşmasında, bütün Türk topluluklannda Latin asılh Türk alfabesinin kullanılmasının yararlan üzerinde durdum. Aynca, bütün Türk cumhuriyetleri ile ortak bir bilim ve kütür dilinin süratle oluşturulması gereğinedeğindim. Bu görûşlerim, bütün topluluk ve devlet temsilcılerince kabul gördü. Özel okullarda kayıtlar • tSTANBUL(AA)- Sınavla öğrenci alan özel okullarda tercih formlan yann doldurulmaya başlanacak. özel okullar sınavı 17 mayısta yapılmış, sınav sonuçlan 1 haziranda, okullann tercih taban puanlan da 8 haziranda açıklanmışü. Âdaylann velileri, 16-17 ve 18 haziran günlennde, öğrencilerin sınava gırdikleri özel okullara başvurarak tercih formlanru dolduracak ve bu formlan okulun sınav komisyonuna teslim edecekler. Murti öldü • Haber Merkezi- Türkiye'nin bilınen ilk AIDS hastası olan Murteza Elgın (Murti) bir süredir yatmakta olduğu İsianbul Haseki Hastanesi'nde dün hayaünı kaybetti. İlk defa 1985 yılında Prof. Dr. Hüseyin Sipahıoğlu tarafından kendisine AIDS teşhisi konulan Murteza Elgjn 1985 yılının kasım ayında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından çıkanlan bir emirle Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde özel olarak haarlanan AIDS koğuşunda tedavi altına alınmış ancak birkaç gün sonra taburcu edilmiştı. Izmir'de bir süre tedavi gören Elgin, hastabğının ilerîemesi ve durumunun kötüleşmesi üzerine 23 mayıs günü Sağlık Bakanı Yıldınm Aktuna'nın emriyle Izmir'den İstanbul'a getirilerek Haseki Hastanesi'nde yoğun bakıma alınrruştı. Durumu ağırlaşan Murteza Elgin dün kaldığı Haseki Hastanesi'nde saat 19.30 sıralannda AIDS'e yenık düşerek hayaünı kaybetti. Rektörlere son çagpı IANKARA (AA) - Rektör olmak isteyenlerin üniversitelere başvunılan bugün sona erecek. Rektör adaylan, yapılan yönetmelik değişikligi ile bu yıl ilk kez, üyeleri seçimle gelmiş bir komisyon tarafından belirlenip YÖK Genel Kurulu'na sunulacak. YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Turgut Akıntürk, şu ana kadar YÖK'eherhangibir başvuruyada üniversitelerden liste gelmediğini bildirdi. İranlı asılı bulundu • tstanbul Haber Servisi - Bağlarbaşı'nda İran uyruklu bir kişi, ağaca asılı olarak bulundu. Bağlarbaşı Özel Belde Lisesi'nin arkasındaki ağaçlık alanda, İran uyruklu Ali Ekber Nasır Morcanlo(40), akşam saatlerinde bir ağaca asıb olarak bulundu. Asıh bulunduğu yerin yakınlannda bir de çanta bulunan İranlının, çanta askısı ile asıldığı anlaşıldı. Çantanın içinden Nasır Morcanlo'nun özel eşyalannın çıktığı belirtildi. Polisyetkilileri, Morcanlo'nun şüpheli ölümünü çok yönlü olarak soruştururken, olayın 4 Haziran günü Mansur Amini'nin(Ali Ekber Gorbani) kullandığı iki otomobilın Şişli'de bombalanması olayıyla ilgili olup olmadığının araştınldığını bildirdiler. 1 — ^ ^ • ^ ^ ^ ^ • ^ • M M I ^ ^ ^ H ^ ^ H ^ H ^ ^ ^ ^ M H ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ ^ M Yap*nı 6 y^süren köprünün a c & ^ Başbakan SüfevınanDemirdYap^^ 1 yAk çao?na gerekiyor. (Fotoğraf: UÖURGÜNYÜZ) Yeni Galata Köprüsü yann ulaşımın hizmetinde REMZİGÖKDAĞ İstanbul'un bıtmeyen köprüsü olarak bilinen yeni Galata Köprüsü, yann düzenlenecek bir törenle trafiğe açılacak. Belediye ile Karayollan arasındaki çekişme, kredi sorunu, hava koşullan gibi nedenlerle 6 yıldır bitirilemeyen köprünün açılışını Başbakan Süleyman Demirel yapacak. 1991 yılında açılışı üç kez ertelenen köprünün 15 haziran olarak belırlenen açıhş tarihi Başbakan Süleyman Demirel'in programı nedeniyle 17 hazirana ertelendi. Bayram süresincede çalışmalann aralıksız sürdüğü köprüde asfalt şeritlerinin çizimı ve boya işlemleri de tamamlanarak açılışa hazır hale getinldi. Önceki gün köprüye gelerek çalışmalan yerinde denetleyen Karayollan 17. BÖlge Müdürü Yaman Kök, köprünün trafiğe haar olduğunu söyledi. Yeni köprünün teknik özellikleri açısından son dereceıleri olduğunu ve dünyanın en geniş ikinci köprüsü olduğunu ıfade eden Yaman Kök, "İstanbul trafiğınin en yoğun olduğu bu bölgede yeni köprii önemli bir rol oynayacak. Teknik özellikleri de son derece gelışmiş bir köprü. Birdefada 1800tonkaldıran baskülbre sahip. Bu özelliği iledünyada binnci sırada yer alıyor. 80 metrelık genişliği ile de dünyaran ikinci geniş köprüsü unvanını taşıyor" dedi. Eski Galata Köprüsü'nün 16 mayıs sabahı yanmasıyla çalışmalan hızlanan yeni Galata ' Köprüsü 1 aylık sürede trafiğe haar hale geldi. Ancak köprünün tam anlamıyla tamamlanması için lyıllık bir süre geçmesi gerekiyor. Köprü trafiğe açıldıktan sonra, çalışmalar 1993 yılının mayıs ayına kadar sürecek. Köprünün Eminönü Meydanı'ndaki altgeçit bağlantı yollan açılışa yetiştirilemediği için bu bölümde çalışmalar devam edecek. Köprü altı dükkânlann ve yaya altgeçitlerinin tamamlanması, eski köprünün Eminönü yakasındakı bağlantı yerininin doldurulması da 1993 yılına kadar sürecek. Belediye ile Karayollan arasındaki anlaşmazlık nedeniyle projesi gecen yıl değişü'rilen köprünün raylı sistem için aynlan bölümü yeni projede iptal edildi. Ancak bugün belediyenin isteği üzerine raylı sistemin yeniden köprüye konulması düşünülüyor. Belediyenin projesine göre Aksaray'dan Eminönü'ne kadar gelen raylı sistem. Galata Köprüsü'nden gecerek Kabataşa kadar devam edecek. Galata Köprüsü için bugüne kadar 40 milyon dolar harcandı. Çalışmalarda meydana gelen gecikmeler Karayollan Genel Müdürlüğü'ne 12 milyon dolara mal oldu. Bu nedenle47 milyon olan keşif bedeli 59 milyon dolara yükseldi. Karayollan Genel Müdürlüğü, elinde kalan 19 milyon dolan bundan sonrakı çalışmalarda kullanacak. Karayollan 17. Bölge Müdürlüğü deneümınde STFA-THYSSEN Konsorsiyumu tarafından yapımı sürdürülen köprüde dört gidiş, dört geliş şeridi bulunuyor. Ortadaki iki şeridın. raylı sisteme dönüştürülme calışmalanna kadar tercihli otobüs yolu olarak kullanılması planlanıyor. Köprü tamamlandığında alt katında 60 bin metrekarelik alışveriş alanı hizmetegirecek. 80 metre boyunda 2 metre çapında 114 kazık üzerinde oturan köprünün her biri 500 ton ağırlığı olan dört çelik kanadı Pendik'te imal edildi. OYS icin fferi Özlem, kaymakamlık özlemine kavuştu 5 C? , . .. _ . sayım başladı • Öğrenci Yerleştirme Sınavı 21 haziranda yapı- lacak. Sınava661 bin59Oaday katılacak. Konten- janların 111 bin arttırılması sonucu toplam 289 bin 634 öğrenci yerleştirilecek. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Öğrenci Yerleştirme Sınavı (ÖYS) için geriye sayım başladı. 21 haziranda yapıla- cak sınava 661 bin 590 aday girecek. Üniversitelerin bu yıl kon- tenjanlannı 111 bin 20 artır- malan nedeniyle toplam 289 bin 634 öğrenci yerleştirilecek. Soru kitapçıklannın basımı bu hafta ortasında tamamlana- rak, sınav merkezlerine gönde- rilmeye başlanacak. ÖYS sına- vı, Lefkoşa dahil, 50 merkezde yapılacak. ÖYS sınav kitapçıklannın basımı, güvenlik önlemleri al- tında gerçekleştirilirken. kitap- çık basmakla görevli 120 per- sonel, Kurban Bayramı'nda da aileleriyle görüştürülmedi. ÖYS sınavına ÖSS sınavın- da 105 ve daha yukan puan alıp ikinci basamak sınavına giraıek isteyenler kaülabile- cek. Smavda adaylara Fen Bi- limleri, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil (Alfnanca, Fransızca, İngjliz- ce) testleri uygulanacak. Adaylar, yöneltilecek sorulan 3.5 saatte, tercih ettikleri yük- seköğretim programlanna uy- gun testleri gözönünde bulun- durarak yanıtlayacak. Buna göre, tercihlerinin tümünü fen ve mühendislik bilimleri ana grubundaki yükseköğretim programlanndan yapmış olan adaylar, Fen Bilimleri, Mate- matik ve Türkçe testlerini. ter- cihlerinin tümünü iktisaci ve sosyal bilimler ana grubrada- ki yükseköğretim programla- nndan yapmış olan adaylar, Matematik, Türkçe ve Scsyal Bilimler testlerini, tercihlerinin tümünü yabancı diller grubun- dan bir yükseköğretim progra- nından yapmış adaylar Türkçe, Sosyal Bilimler ve Yabana Dil testlerini yanıtlayacaklar. Bir- den fazla ana gruptan tercih yapan âdaylann bu ana grup- lann tümü ile ilgili testlen ya- nıtlamalan gerekiyor. Sınav yerlenne kimlik kont- rolü nedeniyle en geç 9.00'da gelmeleri gereken adaylar. sı- nava . gjrerken, yanlarada 1.992 ÖYS giriş belgesi, 1992 ÖSYS kimlik kartı, 1992 ÖSYS tercih formu, Banka Belgesi ÖSYM kuponu ile fo- toğraflı, onaylı, özel kimlik belgesi bulunduracaklar. Sı- nav başlarken, ÖSYS tercih formu, ÖSYS kimlik kart ve Banka belgesi ÖSYM kupo- nunu görevlilere verecek clan adaylar, sınav sonunda da so- ru kıtapçığı ve yanıt anahtannı teslim edecekler. Anadolu liseleri sınavlarıpuanlan gözaltmda AYŞESAYIN ANKARA - Milli Eğitım Ba- kanlığı, Anadolu liseleri sınav skandalına ilişkın belirlı ipuç- lan bulamazken, iptal edilen sınav sonuçlan ile 4 haziranda yapılan sınav sonuçlannı kar- şılaştırarak, yeni ipucu bulma- yı hedefiiyor. Bu amaçla. iptal edilen sınav sonuçlan da değerlendirmeye alındı. Bakanhk yetkilileri, 2 sınavdaki sonuçlarda puanlan arasında büyük fark olan öğ- renci ve aileleri üzerinde soruş- turmanın yürütüleceğini belir- tiyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgı Işlem Dairesi, iptal edilen sı- navlarda alınan puanlan belir- ledi. 4 haziranda yeniden yapı- lan sınav sonuçlannın değer- lendimıesi sürüyor. Bakanlık, çocuklan Anadolu lisesi sına- vına giren velileri telaşlandır- mamak için bu olayı gizli tut- mayı yeğliyor. Konuyla ilgili Cumhuriyet'- in sorulannı yanıtlayan üst düzey bir yetkili. sınav skanda- b ile ilgili ellerinde yeni veriler bulunduğunu, ama bunu şim- dilik açıklamak istemediklenni bildirdi. Aynı yetkili, 2 sınav sonucunun karşılaştınlması- nın yeni ipucu elde etmede yar- dımcı olacağını belirterek, şu bilgileri verdi: "İptal edilen sınavda, çok yüksek puan almış bir öğrena. 4 hazirandaki sınavda çok dü- şük puan almışsa, burada şüp- heli bir durum var demektir. Tabii, öğrencinin moral duru- munu da göz önünde bulundu- racağız. Birkaç puanhk düşme ya da yükselme üzerinde dura- cak değiliz. Arada, örneğin, 100 puanhk bir fark varsa, bu- nu değerlendireceğiz. Burada amacımız, aileleri suçlamak ya da rencide etmek değil. Şüphe- lendigimiz ailelere, çocuklan- nın durumunu soracağız. Efer çocuğunun puanında çok bü- yük bir sıçrama varsa, nedeni- ni araşüracağız. Bu konuda velilerin bize yardımcı olacağı- nı umuyoruz." Bakanlık, sınav sonuçlan değerlendirmeleri tamamlan- dıktan sonra puanlan arasında büyük fark bulunan öğrena ve velilerle temasa geçecek. İsim- lerin gizli tutulması esas alına- rak, soruşturma sürdürülecek. 4 haziranda yapılan sınavda da benzer bir durum olup ol- madığımn da saptanacağı ce- ğerlendinne ile yine iptal edilen sınavda çok düşük puan alıp da ikinci sınavda çok yüksek puan alan öğrencilerin durum- İan da incelenecek. tstanbul Haber Servisi - Pa- mukbank ŞişJi şubesinde, kam- bıyo, mevduat, kredi hesaplan arasında Türkiye'nin ilklerin- den biri görev yapıyor. İlk üç kadından biri olan Özlem Boz- kurt. Kadınlann uzun yıllar uğraş vererek kazandıklan haklanndan birine sahip. O, ar- tık kaymakam. Özlem Bozkurt, emekli bir efnniyet görevlisinin üç çocu- ğundan biri. Henüz 25 yaşında. 10 yıldan beridir de Istanbul'da yaşıyor. Erenköy Kız Lisesi'- nden sonra gırdiğı tstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bö- lümü'nü bitireli beş yıl olmuş. Beş yıldan bu yana da Pamuk- bank'ta çalışıyor. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne Kaymakam olan 3 kadından biri özlem Bozkurt. gırerken uzakta bir ışık görme- miş olsa da umudunun bir gün kaymakamlık olduğunu anlatı- yor Bozkurt. Gerçi bu görevi elde edebümek için aktif birça- ba harcamamış ama umut et- mekten de vazgeçmemiş. "Sadece ben değil, bizım fa- külteye giren tüm kadınlann umuduydu bu" diyor. Kaymakamlık, özlem Boz- kurt'a göre bir ideal. Şımdi bu idealıni gerçekleştirdiğine ina- nıyor. Bürokratlığa da gerçek- ten haar. "Bir ilçenin yönetimi için ilkeler oluşturdunuz mu?", "Nasıl bir yönetim anlayışına sahipsiniz?", "Kendiniz ve hiz- met vereceğiniz insanlar için beklentıleriniz" gibi sorulann tümüne, "öyle yorumlara gir- mek istemiyorum" yanıünı ver- mesi bunu gösteriyor. Bozkurt'un yarutını vermedi- ği sorulardan birisi de şu an al- dığı maaş. Kaymakamlık maa- şı hakkında bir bilgjsi yok. Pamukbank'tan aldığı maaşla arada doğacak farkın üzerinde de şimdilik durmuyor. Kamuda kaymakam olarak görev yapması aılesinı de sevin- dinnış. Bozkurt'un böyle bir göreve atanması onlan da onurlandırmış. Bundan sonrası için hedefı, iyi hizmet vermek. "Türkiye'nin neresinde olursa olsun çalışınm. Doğu ya da batı farlf etmez" dıyor. Diğeriki ka- dın kaymakamm da aynı hedefı amaçladıklannı düşünüyor. Özlem Bozkurt, arabesk dı- şında her türlü müziği dinliyor. En sevdiğı yazar, Turgenyev. Eline geçen her kitabı okumayı da seviyor. İş Bankası'nın açtığı müfettişlik sınavına "Alryapı eksik, kızlar her yere gidemez" gerekçesiyle alınmavan 5 kız öğrenci, tin- sel aynmcüığa dayanan bu uygulamayı protesto etmek için imza topluyor. (Fotoğraf: UFUK TEKİN) 'Erkeklere mahsus' UFUK TEKIN ADANA - İş Bankası'nın aç- tığı müfettişlik sınavına erkek olmadıklan için alınmayan üni- versitelı kızlar. uygulamayı protesto etmek amacıyla bin- lerce imza topladılar. "Bankanın cinsiyet aynmı yaparak insan ve kişilik hakla- nnı ihlal niteliğini taşıyan bu karannı kınıyoruz" yazılı met- ne erkeklerden de imza alan kız öğrencilere, öğrenim gördükle- n Çukurova Üniversitesi İkti- sadi ve İdan Bilimler Fakültesi yönetimi de sahip çıktı. I Mayıs 1992*de yapılan sı- nav ıçın 25 nisanda başvurduk- lannda "erkeklere mahşus" yanıtıyla karşılaşan Ç.Ü. İkti- sadi ve İdari Bilimler Fakültesi son sınıf öğrencileri Zühdıye Bilgin, Şule Ay, Deniz Dere, Saadet Bilgjç ve Mine Kılıç, banka genei müdürlüğüne bir protesto telgrafı. kadın hakla- nndan sorumlu Devlet Bakanı Prof Dr. Türkan Akyol'a da "bilgilendırmeye yönelik" bir telgraf çektiklerini, "sonuç" ve "yeterince ses" alamadıklannı düşünerek imza kampanyası başlattıklannı açıkladılar. Kampanyaya öncülük eden Mıne Kılıç ve Deniz Dere ile ar- kadaşlan, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, Prof. Dr. Tür- kan Saylan, Prof. Dr. Necla Arat, Prof. Dr Aysel Aziz ve daha birçok öğretim üyesi ve aydından da imza aldılar. Mine Kılıç ile birlikte 5 kız öğrencinın başlatuğı İş Ban- kası'nın kadın-erkek aynmı anlamı taşıyan uygulamasını kınamaya, öğrenim gördükleri İktisadı ve İdan Bilimler Fakül- tesi de sahip çıktı. Birçok öğre- tim üyesı ve görevlisınden pro- testo metnı için imza alındı. Fakülte dekanı Prof. Dr. Mus- tafa Mazlum, arkasında yeter- siz altyapı gerekçesı olsa da söz konusu uygulamanın "ıncitici" olduğunu, en azından sınav du- yurusunun açıklayıa olabılece- ğini söyledi. Demokratikleşme ve her türlü aynmın kaldınlma- ya çalışıldığı bir süreçte bu tür uygulamalann üzüntü kaynağı olduğunu belirten Ç.Ü. İİBF Dekanı Prof. Dr. Mustafa Mazlum, "Bankanın anlayışına da bir açıdan saygı duymakla birlikte uygulamanın sonuçta cins aynmı yapmak anlamına geldiğini düşünüyorum. Kızla- nmıa korumaya yöneük gibi anlatılan yaklaşım, kadınlar açısından son derece incitici ol- muştur, doğrusu pek çbk yadır- gadım. Kadınlann bakan. valı kaymakam olabildiği bir ülke- de müfetüşliğin erkeklere mah- sus bir meslek olarak düşünül- mesinı kabul etmemiz mümkün değıldir." Mine Kılıç ve dört arkada- şınca İş Bankasfnı protestoya yönelik imza metni özetle şöyle: "Türkiye İş Bankası Müfettiş Yardımcılığı sınavına üniversi- te mezunu veya 4. sınıf öğrenci- si kadınlar, banka yönetim kurulu karanyla alınmamışlar- dır. Söz konusu karara gerekçe olarak ülkemizin uygarhk açı- sından geri kalmış bölgelerinde bulunan şubelenndeki altyapı eksıkliği ve bu nedenle temel in- sanı gereksınmelenn çok zor ya da hiç karşılanmaması gösteril- miştir. Sonuçta bu tür çalışma koşullan nedeniyle ortaya çıka- cak sorunlara karşı, kadınlar kendı görüşleri bile sorulma- dan 'koruma' altına alınmışlar- dır. Erkekler ıse bu insanlık dışı koşullara layık görülmüşlerdir. Banka, medya reklamlanna milyarlar yatınp müşterilerine en modern bankaahk hizmetle- rini sunduğunu ılan ederek mevduatlannı arttınrken, ken- di elemanlanna insani çalışma koşullan sağlayacak harcama- lardan kaçınabilmektedir. Ban- kanın, cinsiyet aynmı yaparak ınsan ve kişilik haklannı ihlal niteliğı taşıyan bu karannı kını- yoruz." Metroya merhaba 1995'te tSlANBUL (AA) — İstan- bul Büyükşehir Belediye Baş- kanı Nurettin Sözen, Taksim - 4. Levent arasında çalışacak 7 kilometre uzunluğundaki met- ronun ilk bölümü olan Taksim - Şisli tünelini yakında açma- ya baslayacaklarını bildirdi. Sözen, yakında Şaft dibinden Taksim-Şişli bölümündeki tü- neli açmaya başlayacaklannı belirterek, şöyle dedi: "100 yıllık özlem bitecek ve dönemimizde metro gerçekle- şecek. İstanbul halkının du- raklarda beklemesi yazgı ol- maktan çıkacak. Teminat mektuplannı, ithal, yatınm, kredi ve bakanlık izinlerini aş- tık. lstanbulluiann desteğin- den kaynaklanan güçle ve ken- di gücümüzle metroyu başlat- tık!' Metro için 26 Mart 1992'de ihale açıldığını ve 23 haziran- da teklif verme süresinin dola- cağıru kaydeden Sözen, ihale- yi kazanan firmarun da tem- muz ayında belirleneceğini bildirdi. Tünel kazısı sürerken, met- ronun vagon, ray, sinyalizas- yon ve elektrifıkasyon sistem- lerinin ikinci bir ihale ile dış fi- nans kaynaklanndan yararla- nılarak yapılacağını vurgula- yan Sözen, metronun tünelle- rinin 1994 yılında bitirilerek, 1995 yüı basında hizmete so- kulacağını kaydetti. Sözen, günde 1 milyon yolcu taşıya- cak olan metronun 450 milyon dolara mal olacağının hesap- landığını da sözlerine ekledi. Vapura kahve nıakiııesi ANKARA (ANKA) — Türkiye Denizcilik Işletmele- ri'ne bağh şehir hatlan vapur- lannda büfeler yerine otoma- tik çay ve kahve makineleri ku- rulacak. Ulaştırma Bakanı Yaşar Topcu, yaptığı yazılı açıklama- da, Türkiye Denizcilik Işletme- leri'nce yiirütülen yolcu ve araç tasıma hizmetlerinde günün koşullanna uygun çahşmalara girişildiğini açıkladı. Şehir hat- tı vapurlannda yapılacak iyi- leştirmeleri yolcu istekleri dog- rultusunda belirlemek amacıy- la geniş bir anket çalışması ya- pıldığmı beürten İbpçu, gemi- İerde çay ve kahve makineleri- nin yanı sıra jeton satışlan ye- rine manyetik kart uygulama- sma geçileceğini, Yenikapı'dan Kadıköy, Adalar ve Yalova'ya yeni hatlann açılacağını bildir- di Topçu, "Hem gemiler yeni- lenecek, hem de yolcu ve araç kapasiteleri arttıruacakür. Gü- nümuzün modern deniz taşı- macılığına uyum sağlanması için ne gerekiyorsa yapılacaktır" dedi. Satranç Olimpiyatı Türkiye yenîldî, Atalık yendî KAHRAMANOLGAC V1ANİLA - Dünya Satranç Olımpiyatf nda 6. turda güç- lü bir takım olan Moldavya'- ya 2,5-1,5 yenildik. Büyükus- ta Bologan'ı yenen büyükus- ta adayımız Suat Ataük, tek galibiyetimizi ahrken, Suat Soylu da tek beraberliğimizi elde etti. Turhan Yılmaz ve Ali İpek yenildiler. Türkiye, 7. turda yine sert bir takım olan Slovenya ile oynayacak. Oyunculanmızm şimdiye dek kazandıklan puanlar şöyle: Suat Atalık 6 oyunda 4.5 puan; Turhan Yılmaz 6 oyunda 3 puan; Suat Soylu 6 oyunda 3.5 puan; Ali İpek 4 oyunda 0.5 puan; Hakan Han 2 oyunda 1.5 puan. Tür- kiye, bayanlarda 6. turda Fi- lipin B takımını 2-1 yendi. Kazananlar Nilüfer İpek ve Cavidan Aydemir, kaybeden Gülümser Öney. Türkiye, bayanlarda 7. turda Malezya ile oynuyor. Bayan satranccı- lann şimdiye kadar aldıklan puanlar şöyle: Nilüfer İpek 5 oyunda 3 puan; Gülümser Öney 5 oyunda 1.5 puan; Gülsevil Yılmaz 5 oyunda 2 puan: Cavidan Aydemir 3 oyunda 1.5 puan. 6. turun so- nunda erkeklerde Rusya 19 puanla lıderlığıni sürdürür- ken, Hollanda ve ABD 17 puanla lideri takip ediyor. Bayanlarda ise Ukrayna 14.5 puanla binnci, Gürcistan 13.5 puanla ikinci, Çin ve AJ- manya 12.5 puanla üçüncü ve dördüncülüğü paylaşıyor- lar. Türkiye, erkeklerde 48, bayanlarda 40. durumda.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle