13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1 0 HAZİRAN 1992 SALJ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Harp Okulları Yasası Meclis'te • AN3CARA (Cımhuriyet Bûrosaı) - Harp ok ullanndaki muharip sınıfla rda kız öğrenci istihdamına yönelik yasa tasansıTBMM'yesunuldu. Harp Okullan Yasaa'nın 3. maddesinde yapılacak dcğışiklik ile bundan böyle kız öğrenciler de bu ok\ılla.ra kabul edilecekler. TBM M'ye dün sunulan yasa tasansımn gerekçesinde, Harp Okullan Yasası'nın, okullara kız öğrenci alımına izin vermediği, ancak bayanlann dış kaynaklan muvazzafsubayhğa alınmalan yolunda yasal düzenlcme bulunduğuna dikkat çekildi. Aynca yeni yapılacak düzenleme ile harp okullanna. yalnızca ikili anlaşmayapılan ülkelerin değıl, çok taraflı anlaşma yapılan ülkelerin öğrencileri de kabul edilecek. İHD'den imza kampanyası • İSTANBLL(AA)- İnsan Haklan Derneği İsianbu! Şubesi'nin, Terörle Mücadele Yasası'nın kaklınlması veTCK'nın 125. maddesinden çezaevinde yatan mahkûrnlann serbest bırakılması talebiyle imza kampanyası düzenlediği bildirildi. İHD'den yapılan açıklamada, 15 temmuz tarihinde sona erecek kampanyaya, duyarlı herkesin katılması istendi. 2 kayıp iddiası • İstanbul Haber Senisi -Gözaltına alındıklan öne sürûlen Metin Söyler ve Ali Ekber Karataş'tan haber ahnamıyor. Tüm-Bel-Sen İsatanbul 6. Şube Başkanı İbrahim Söylemez, yeğenleri Metin Söyler ve Ali Ekber Karataş'ın önceki gün, Karaköy-Şişhane arasında güv enlik güçlerince gözaltına alındığını ıleri sürerek "Yaptığımız tüm aramalara rağmen yeğenlerimizin nereye götiirüldüğünü bulamadık. Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığımız başvuruda bu isimde kımsenin orada bulunmadığı bildirildi. Ali Ekber Karataş'ın üzerinde kimlik kartının olmadığını öğrendiğimiz için, kimük kartını vermek üzere 1. Şube'ye gittiğimizde, görevliler, 'Burada bu isimde kimseyok' şeklindecevap verdiler" dedi. Söylemez, yeğenlerinin gözaltına ahndığının arkadaşlan tarafından görüldüğünü belirterek başlanna kötü bir şey gelmesinden korktuğunu ifadeetti. İki muhabip gözaltında • İSTANBUL (ANKA)- M ücadele dergisinin iki muhabirinin Adana'da bir haftadır gözalünda tutulduğu bildirildi. Mücadele dergjsinden yapılan açıklamada, Özgür Gündem gazetesi Diyarbakır muhabiri Hafız Akdemir'in öldürülmesini protestoetmekiçin Adana'da yürüyüş yapan gazetecilerden 10'unun gözaltına alınması sırasında Yazgûlü Güder ve Ahmet Öztürk'ün de gözaltına alındığıkaydedildi. Valiler kararnamesi • ANKARA (AA) - Valiler ve emniyet müdürleri için dar kapsamlı bir atama kararnamesi haarlandığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre temmuz ayının ortalannda Cumhurbaskanlığına imzaya sunulması beklenen kararnameyle, İçişleri Bakanlığı Müsteşan Fahri Öztürk'ün Başbakanlık Müsteşarlığı'na, Emniyet Genel Müdürü Yılmaz Ergun'un İçişleri Müsteşarlığı'na, Siirt Valisi Naci Parmaksız'ın Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, Ankara Emniyet Müdürü Mehmet Canseven'in de Kars ya da Iğdır Valiligi'ne atanması bekleniyor. Savcıya saldırı • İSTANBUL (AA)- Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Nural Uçurum ile koruma ekibine saldın eyleminin planlandığı Tekırdağ'daki evin, IETT Le\ent Garajı Vardiya Amiri Senar Peksert'e ait olduğu belırlendi. Gözaltına alınan sanık, "teröristlere yardım ve yauklık yaptığı"' iddiasıyla çılunldığı DGM tanfindan, tutuksuz yargjlanmak üzere serbest bınkıldı. ANAP'ta muhafazakâr kanat Özal'ın işaretiyle atağa geçti Hedef,BaşkanbkDivanı• Özal'ın Keçeciler ile ilgili sözlerinden sonra bir durum degerlendirmesi yapan muhafazakârlar, parti yönetiminde yeniden aktif olma peşindeler. Başkanlık Divanı'ndan istifa eden Kurt'un yerine Keçeciler, Dinçerler veya Bozkurt'un Özal'ın isteği üzerine getirilmesi bekleniyor. GÜNSELİÖNAL ANKARA ANAP'taki muha- fazakârlar, liberal- leri zorluyor. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, Mehmet Keçe- ciler'in teşkilat başkanlığma getirilmesini önermesini bir işa- ret olarak değerlendiren küs- kün muhafazakârlar, parti yönetiminde yeniden aktif ol- mak için harekete geçtiler. Yö- netımdetı liberallenn ilk kaybı, bayramdan önce Genel Başkan Mesut Yılmaz'a isufasını sunan Sosyal İlişkiler Başkanı Fahret- tin İCurt oldu. Mesut Yılmaz'ın genel baş- kan seçilmesinden sonra parti- ye küsen muhafazakârlar. Özal'ın sözleri üzerine aralann- da bir durum degerlendirmesi yaparak, partiye yeniden sahip çıkma karan aldılar. Parti yö- neticileri, ANAP'ın üçüncülüğe düştüğü ara yerel secim sonuç- lannı başansız olarak değerlen- diren muhafazakârlann, bugün toplanacak olan TBMM gnı- bunda yöneltecekleri eleştirileri göğûslemeye hazırlanıyorlar. Hiç kimsenin partiden dışlan- madığını ve partiye hizmet et- mek için bir makamda bulun- mak gerekmediğini savunan parti yöneticileri ile kendileri- nin dışlandığını ileri süren mu- hafazakârlar arasındaki tartış- ma, cuma günü toplanacak olan MKYK'da devam edecek. Genel Başkan Yılmaz, muhafa- zakârlann da"aralannda bulun- duğu MKYK üyeleri, partinin genel başkanlık sorunu olmadı- ğı konusunda bırleşmesine rağ- men, muhafazakârlann yöne- timde aktif rol istemesi nede- niyle iki toplanüya da sıkınülı biçimde gıriyor. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın devreye girmesi üzeri- ne, bayramdan önce Başkanlık Divanfndan ıstıfa eden Genel Başkan Yardımcısı Kurt'un ye- rine muhafazakârlann önde gelen isimlerinden Keçeciler, Vehbi Dirojerler veya Yusuf Bozkurt Özal'ın getirilmesi bekleniyor. Özal'ın. Keçeciler ile ilgili sözlerinden sonra bir durum degerlendirmesi yapan küskün muhafazakârlann, partinin son seçimlerde üçüncü duruma düşmesinde kendilerinin dış- lanmasının büyük rolü olduğu üzerinde durduklan belirtili- yor. Muhafazakârlann ilk planda, olağanüstü bir kongre- de partinin MKYK'sının yeni- den oluşturulmasından çok, parti yönetiminde şimdiden ak- tif olunmasinın daha yararlı olacağı değerlendirmesini yap- tıklan kaydediliyor. Partiye yeniden sahip çıkmak için harekete geçen muhafaza- kârlar, ilk olarak, bayramda parti vitrininde yer almaya özen gösterdiler. Genel merkez- de partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşma görevini üstlenen Genel Başkan Yardımcısı Hüs- nü Doğan'ın yanında, Keçeci- ler ile Dinçerler de >er aldı. Keçeciler'in, başka muhafaza- kârlan da bayramlaşma töreni- nedavet ettıği öğrenildi. Muha- fazakârlar, partinin yeniden "1983 ruhuna" dönmesini, hiç- bir grup dışlanmadan birlik içinda çalışılmasını istediklerini kaydediyorlar. Bazı MKYK üyeleri. Cum- huriyet'in sorulannı yanıtlar- ken partinin 7 haziran ara yerel seçimlennde aldığı sonucun ba- şansız ve moral bozucu olmadı- ğını, alınan sonuçta iktidar partilennin devlet olanaklannı kullanmalanrun da büyük rolü olduğunu söyledıler. MKYK üyesı MuzatTer Ancı, nerede ve niye seçim kaybediidiğini bil- meden Başkanlık Divanı'nın eleşürilmesinden yana olmadı- ğını. önce bunun araştınlması gerektiğini belirtti. ANAP'ın sı- kınüsının Başkanlık Divanı'nın yapısından kaynaklanmadığını, ANAP'ın yenilikçi bir parti ol- duğunun iyi vurgulanamadığı- nı kaydeden Ancı, partinin genel başkan problemi olmadı- ğıru da sözlerine ekledi. Kurt'un yerine genel başkan yardımcılığı görevine getirilme- si beklenen isimler arasında yer alan Vehbi Dinçerler de seçim- lerde alınan sonucun başansız olmadığmı vurguladı. Dinçer- ler, Özal'ın sözleriyle ilgili ola- rak da, "Tecriibesı, misyonu. birikimi olan arkadaşlann par- tiye katkıda bulunmalan için herhangi bir makama gelmeleri şanına kaülmıyorum. Dolayı- sıyla o makama gelmeden de Sayın Keçeciler de Sayın Oltan Sungurlu da diğer arkadaşlar da her türlü katkıvı yapabilir- ler. Biz şimdiye kadar her hiz- meti, hiçbir şart gözelmeden yaptık. Turgut Özal o manada söylememiştir." değerlendir- mesini yaptı. Bugün toplana- cak olan grupta parti yönetımi- nı eleştirmeyeceğini bildiren Dinçerler, olağanüstü kongre- nin toplanmasını isteyenlere şu karşılığı \erdi: "Bu partinin kuruculanndan birisi olarak partimizin kongre- cı parti haline gelmesini hiçbir şekilde arzu etmiyorum. Olağa- nüstü kongre fıknni. ilke olarak doğru bulmuyorum. Eğer problemler varsa. kongre yap- madan da başka çareler mu- hakkak bulunur. Aynca ANAP'da genel başkanlık so- runu bitmişür. Kongrenin ira- desini hepimız saygıyla karşıla- mak mecbunyetındeyiz." SHP'de yeni tüzük ve program hazırlanıyor. Bu yıl tüzük kurultayı düzenlenecek Selvi: Parti disiplini ön planda• Parti disiplinine uymayanlar daha dikkatle izlenecek. Genel Sekreter Selvi, seçim başansının bir nedeninin de parti içi eleştirilerin azalması olduğunu söyledi. SHP yeni tüzük ve program hazırlıyor. HAKKIERDEM ANKARA SHP'de parti içi dı- sıplinın sağlanması için çalışmalar yo- ğunlaşünhyor. Parti disiplinine uymayanlar önümüzdeki gün- lerde daha dikkatle izlenecek Disiplini geliştirmek amacıyla parti içi eğitim seminerleri ha- zırlanırken yeni tüzük ve prog- ram için de çahşmalar başlatıl- dı. SHP yönetimı, 7 Haziran ara seçimlerinde alınan sonuç üze- rine yeni bir çalışma programı hazırladı. SHP Genel Sekreteri Cevdet Selvi, seçimlerde alınan başanyı, "parti içi eleştirilerin azalmasına" bağlarken önü- müzdeki günlerde çalışmalann bu doğrultuda sürdüriilmesi için çaba harcanacağını açıkla- dı. Herkesin uyması gereken örgüt kurullan olduğunu belir- ten Sehi, "Parti tüzüğü ve di- sipline aykın hareketler daha dikkatle izlenecek. 7 Haziran seçimlerinde örgüt içi kurallara uyulduğu için başan sağlanmış- ür. Bunu daha önce yönetimi eleştiren arkadaşlanmız da gör- düler. Bundan sonraki çalışma- lanmız da bu doğrultuda yürü- tülecek" diye konuştu. Selvi, Cumhuriyet'in sonıla- nna verdiği yanıtta, SHP'nin günün koşullanna uygun bir yapıya kavuşturulması ve parti içi bütünlüğü sağlamak için tü- zük ve program çalışması baş- lauldığını da açıkladı. Bu konu- da bütün örgütlere yaa gönde- rilerek görüş istendiğini bildi- ren Selvi. SHP tüzük ve program değişikliğini gerçek- leştirmek için Anayasa ve Siya- si Partiler Yasası'nda yapılacak değjşikliklerin bekleneceğini söyledi. Bu süre içinde. yeni tü- zük ve program önerileri örgüt içinde tartışılacak. Yıl sonuna doğru toplanması planlanan kurultayda da tüzük ve progra- ma son biçimi verilecek. SHP, CHP'nin açılmasından önce partinin yeniden yapılan- ması konusunda yoğun bir ça- lışma yürütecek. Bu amaçla, tüzük ve program çalışmalan- nın yanı sıra parti içi eğitim seminerleri de başlatılarak et- kin bir biçimde sürdürülecek. Bu seminerlere kaülanlara, ge- nel merkez tarafından sertifika verilecek. Eğitim ve sertifika uygulaması. tüzük değışikliği ile getirilmek istenen yeni uygu- lamamn bir ayağı olarak görü- lüyor. Tüzükte yapılacak deği- şıklikle, parti içinde belli görev- lere secilebilmek için önceden öngörülen eğitim ve görev aşa- malannı tamamlamak koşulu- nun getirilmesi düşünülüyor. Önümüzdeki günlerde eskı ve yeni milletvekilleri ile parti meclisi üyelerini bir araya geti- recek bir toplantı düzenlene- cek, ardından il başkanlan top- lanacak. SHP Genel Merkezı, hükü- met-parti ilişkilerir.i de gözden geçirecek. Bu amaçla, önümüz- deki hafta içinde MYK, partili bakanlarla bir toplantı yapa- cak. ERDALÎNÖNÜ Savaşı önlemek için ortak yolu bulmahyız İstanbul Haber Senisi - Nükk- er savaş tehlikesinin ortadan kalktığım savunan SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardım- ası Erdal İnönü, küçük devlet- ler arasındaki savaşlan mahalü çatışmalar olarak nitelendire- rek "Mahalli çaüşmalan önle- mek için ortak güvenlik yolu bulmabyız" dedi. Türkiye Sosyal Ekonomik Araşürmalar Vakfı (TÜSES) ile Fransarun Jean Jaures Vak- fı tarafından düzenlenen "Yeni Bölgesel Düzen: Türk Fransız Perspektifleri" konulu ortak konferans İstanbul'da başladı Növenpick Oteli'nde başlayan konferansın açış konuşmasını Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü yaptı. Silahlanma yanşı- nın sonuçta Sov^etler Birliği'ne ağır ekonomik bir yük olduğu- nu, Gorbaçov ve arkadaşlan- nın açıklık ve yeniden yapılan- ma hareketinin, Doğu Bloku- na demokrasi anlayışını getirdı- ğini belirten İnönü •"Böylecc silahsızlanma ve banş ön plana çıktı. Avnıpa'nın doğusundak: diktatörlükler birer birer dc- mokrasiye döndü" dedi. Eski Fransa başbakanı Sos- yalist Parti eski genel sekreteri ve Jean Jaures Vakfı Başkanı Pierre Mauroy de konuşmasın- da. Türkiye'de son 10 yılda kademeli olarak demokrasiye geçildiğini, kentleşmenin hız- landığını ve Avrupa Toplu- luğu"na girme isteğinin arttığını kaydetti. İnsan Haklan ve Kürt soru- nu ile ilgili görüşlerirü anlatan Mauroy, bir kürt devleti kurul- masına Uraftar olmadığını. her türlü terörist şiddeti de reddetti- ğini söyledi. İnönü, Jean Jaures Vakfı Başkanı Mauroy ile birlikte. (MEHMET DEMİR KA YA) Genel merkez yönetimi, yerel seçim sonuçlanndan moral destek elde etti SHP'nin CHP'ye bakışı değişiyor İDRİSAKVİJZ SHP'nin ara yerel seçimler- den "bazı çevrelerin beklentisi- nin aksine" oy yüzdesini artıra- rak çıkması. CHP'nm açılması- nı ve geleceğini nasıl etkileye- cek? SHP'nin bu "başansı" sosyal demokrat kesimdekı "umut" arayışını ne yöne çevı- recek? DSP'nin haziran seçim- lerinde başansız olması, Bülent Ecevit'in CHP'ye, CHP'nin de Ecevit'e yaklaşımında değişik- likler getirecek mi? Kısacası. sosyal demokrat kesimdekı "birleşme-bütünleşme" çaba ve heyecanı, süreç içinde ne gibı sonuçlar doğuracak? CHP'yi de kapsayan eski parülenn açılmasıyla ilgili yasal düzenlemenin gündemde oldu- ğu bugünlerde, sosyal demok- ratlar bu sorulara yanıtlar an- yor, değişik yorumlar getinyor. "Eriyor, bu seçimlerde yüzde 14'lere düşer" iddialan ortaya atılan SHP'nin yüzde 24 civa- nnda oy alması ve özellikle bü- yük yerleşim merkezlerinde bu • SHP Genel Sekreteri Cevdet Selvi, SHP'yi çok zor koşullarda kurup bugün- leregetirdiklerini belirterek, "Bir kalemde silip atmayacaklarını" söyledi. Selvi, SHP'nin çağdaş bir sosyal demokrat parti olduğunu belirtti.. oranı daha da artırması parti yönetimine ve örgüte moral güç kazandırmış gözüküyor. Bu sonuç, SHP yönetiminin CHP'ye bakışında"seçim önce- sinden farkh" daha açık bir yaklaşım getinyor. O da "SHP'nin 12 Eylül'ün tüm bas- kılanna karşın CHP'den gelen deneyimlerden yararlanılarak kendisini kanıtlamış, kurum- laşmış, kendıni yenilemiş çağ- daş bir sosyal demokrat parti olarak bir kalemde silinip atıla- mayacağı" görüşünde düğüm- leniyor. Bu görüşü savunanlar, CHP"nin "sadece 12 Eylül yö- netımindeki hukuk ayıbının gjdenlmesi açısından" açılması gerektiğı izlenimini yansıtıyor. Sosyal demokratlann birleş- mesi ve bir çatı alünda toplan- ması konusunda ise bütünleş- menin tabanda sağlandığı görüşü belirtiliyor ve buna ör- nek olarak son seçimlerde. DSP hlerin SHP adaylanna o> verdiği iddiası ortaya atıhyor. SHP Genel Sekreteri Cevdet Selvi, bu konuda "DSP üyeleri bu seçimde SHP'de birleştiler" diyor. Selvi, CHP'nin açılma- sıyla ilgili görüşlerini açıklar- ken de yerel seçimler öncesine göre daha farkh bir yaklaşım gösteriyor ve şu değerlendirme- yi yapıyor: "CHP'run bir an önce açıl- masa ve gaspedilen mal varlığı- nın iade edilmesi çabalanmız sürüyor. Biz CHP'nin açılması- na karşı olamayız. 12 Eylül yönetiminin ayıbını ortadan kaldırma vaadimızin gerçeklc- şeceğini görmek en büyük gu- rurumuz olacaktır. Sosyal demokratlar olarak tek çatı al- tında toplanma konusunu da CHP açıldıktan sonra konuşa- cağız." Selvi, CHP'nin açılması sonrasında sosyal demokrat kesimde neler yaşanabıleceği ve SHP'nin bundan sonraki tavn konusunda da ^u görüşlere yer veriyor: "SHP. 12 Eylül'ün olumsuz- luklan ve baskılan altında bü- yük sınav ve mücadeleler ver- miştir. Cıddi bir partidir. CHP'den gelen deneyimle gü- nün değişen koşullanna uyum sağlayabilecek. çağdaş bir sos- yal demokrat parti olma özelli- ğine kavuşmuştur. Bu partinin ilk temelınde alın terimız \ar- dır. Çok zor günlerden geçip buralara geldık. Şimdi bir ka- lemde silip atamayız. Bu hak- sızlık olur. CHP açıldıktan sonra her şeyi konuşacağız." Bir kısım SHP'H de parıınin se- çımlerdeki başansını "kavbedi- lenin yeniden bulunması" biçi- minde yorumlarken sonucun yetersiz olduğu görüşünü savu- nuyor Bu kesim Genel Sekre- ter Sehi'nin görüşlerinin aksi- ne, sosyal demokratlann bü- tünleşmesi için CHP'nin "umut" olma özelliğini korıı- duğunu ifade ediyor. CHP'liler, SHP'nin seçimde- ki başansında. "CHP'nin yeni- den açılması girişimlerinin" etkili olduğunu öne sürüyor. CHP'nin. sosyal demokrat ke- simde bütünleştirici olmasını SHP ya da DSP'nin başansızh- ğına "kesinlikle" bağlamadık- lannı belirten CHP yöneticileri. partinin yeniden açılması ile il- gili heyecanın tabanda sürdü- ğünü belirttiler. CHP Genel Sekreter Yardımcısı Erol Tun- cer. SHP'nın seçimlerdeki başa- nsından memnun olduklannı belirtirken "Ama ne yazık ki iki sosyal demokrat partinin top- lam oy oranı yüzde 26. Bu ra- kam yetmcz. Bu sonuç Tür- kıye'deki sosval demokratlan iktidara taşıyamaz. DYP'nin yüzde 35 dolayındakı o\ oranı bu partiyi tek başına ıklidara doğru taşıyabilecek sonucunu ortaya koyarken biz bugünkü halimize şükrcdip geçcmcyiz" değerlendirmesini yapıyor. • • w • • POUTIKA GU1NLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Bir Siyah Gül... Yağmur yağıyor dışarıda... Böyle havalarda birdenbire hüzünleniveriyor insan. Ne za- man yağmur yağsa Orhan Veli'nin şiiri gelir aklıma: "Gemliğe doğru, Denizi göreceksin Sakın şaşırma." Gemlik ve deniz. Oysa yağmuria hiç ilişkisi yok. Neden- se Gemlik'i düşlerim yağmur yağdığında. Belki bir taşra yalnızlığının esintisidir yağmur belki de ço- cukluğumdan kalan bir dolu anıdır... Bir taşra kasabasındasınız. Belki de tek başınasınız. Kim- seyi tanımıyorsunuz. Birden bastırıyor yağmur. Yapacağınız bir şey yok. Otel kâtibiyle konuşuyorsunuz... Bir duble rakı, biraz da beyazpeynir. O taşra yalnızlığın- da kendinizi ararsınız. Hüznü, acıyı tek başınıza yaşarsınız. Otel kâtibinin yaşam öyküsünde yitirdiklerinizi yakalamaya çalışırsınız. Taşra kasabalarının soluk akşamlan, çocukluğunuzu, de- likanlılığınızı, ilk aşkınızı, sevdiklerinizin resmini çizer. Bir Anadolu kasabasında 1957 yılının aralık ayında sırıl sıklam ıslandım ve yatağa dûştüm. Aynı gece 39 yaşındaki babam kalp krizi geçirdi. Dışarıda hınzır bir yağmur vardı. Ben ateşler içinde yatı- yordum. Babamın baş ucundaki gencecik annem acılar içindeydi. O geceyi hiç unutmadım, unutamam... Babam kıvranıyordu: "Göğsüm ağrıyor, göğsüm!" Yaşlı bir kadın, sıcak suya tülbenti daldırıp, babamın göğ- süne bastırıyordu... Kimse bilmiyordu babamın kalp krizi geçirdiğini. Ben de ne olup bittiğinin pek ayrımında değildim. Geç saatlerde doktor geldi. Önce nabzını tuttu babamın, sonra iğne yaptı... Ve dedi ki: "Kalp krizi geçiriyor. Öylece kalsın, kımıldatmayın..." Öylece kaldı, ama ölmedi... Bir 14 yıl daha yaşadı dolu dolu... Haziran yağmuru gelip geçiyor. Haziranda yeni sevgiler tomurcuk verir, özlemler belirir kişilerde... On yıl önce böyle yağmurtu bir haziran ayında sabaha kar- şı kapım çalındı. Karım sordu: "Kim olabilir?" Yorgundum, güçlükle doğruldum, salona çıktım... "Kim o?" Bir kişi yanıt verdi: "Polis!" Kapıyı açtım, silahlarını üzerime çevirmiş üç sivil polis kar- şımdaydı... Üçü de çok nazikti: "Arama yapacağız..." Ve içeriye girdiler. Kütüphaneyi aramaya başladılar. Bir tanesi Christine Arnoty'nin "Müthiş Bir Adam" roma- nını alıp, evirip çevirdi ve sordu: "Bu sen misin?" Yüzlerine baktım ve gülümsedim: "Bilmem..." Hiç yanıt vermediler, sustular... Üç torba dolusu kitap topladılar. Birlikte çıktık. Siyah bir araca binerken, karıma, çocuklarıma sadece el salladım. Xpartmanın tüm ışıkları yanmış, insanlar pencerelere sark- mış, gidişimi sessizce izliyoıiardı. Yağmur alabildiğine yağıyordu. Islanan saçlarımı kurula- dım. Bir süre gittik. Geldiğimiz yerde gözlerimi bağladılar. Dışarıda yağmur belki de dinmişti. Haziran yağmurunda yakalıyor insan hüznü. Odamın kar- şısındaki balkonda bir gül ağacı. Boynu bükük üç pembe gül... Şöyle diyorum: "Keşke siyah gül olsaydı." Anılarda yolculuk güzel. Hüzünle mutluluğu birlikte ya- şa/nak da güzel. Çocukluğumu, babamın ilk kalp krizi geçirişini, 27 yıl ön- ce bir Ege kentinin sokaklarında bir pazar günü iki sevgili- nin ayaklanna dek ıslanışını düşünüyorum... Ve bir Ortaköy akşamında iki sevgili görüyorum. İkisi de genç. Mutluluktan uçuyorlar. Yağmur onlara vız geliyor. Ye- meklerini yiyip kalkıyorlar birlikte... Genç kadın koluna giriyor erkeğin, uçarı: "Seninle gençliğimi yaşıyorum!" Oğlan biraz hınzır, aldırmıyor. Tam ayrılırlarken şöyle di- yor: "Ben seni gece birde ararım..." İstanbul'a akşam iniyor. Anılar denizinde dolaşa dolaşa bir gün bitiyor. Bir şarkı geliyor uzakiardan. Kim söylüyor bilmiyorum: "Avuntu mudur anlattıklarım, bilemiyorum... Bir siyah gül gibisin, seni çok özlüyorum..." 109 kararname Köşk'te bekliyor' ~ dımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Bayram'm gö- revden abnması, - TCDD Genel Müdürlüğü yönetim kurulu üyesi Turgut Toprakın görevden alınması, - Türkiye Denizcilik İşlet- meleri Genel Müdür Yardım- cısı Bayram Camcı'nın görev- den alınması, - D.B. Deniz Nakliyat T. A.Ş. Genel Müdür Yardımcı- sı İsmail Kıral Göğüş'ün gö- revden alınması, - Gümrükler Genel Mü- dürlüğü'ne Ramazan Ulu- dağ'ın tayini. - Gelirler Genel Müdürü Nejat Altan Tufan'ın bakan- lık müşavirliğine tayini, - Gelirler Genel Müdür- lüğü'ne İstanbul Defterdan Zekeriya Temizel'in tayini, - Muhasebat Genel Müdü- rü İlhan Bayar'ın bakanlık müşavirliğine tayine, - Muhasebat Genel Mü- dürlüğü'ne Gelirler Genel Müdür Yardımcısı Tacettin Yinanç'ın tajini, - İktisadi Işbirliği ve Geliş- me Teşkilatı Nezdinde (Pa- ris) Türkiye Daimi Temsilci- liği Maliye ve Gümrük Müşavirliği'ne Nejat Altan Tufan'ın tayini, - MEB Talim ve Terbiye Kurulu üyesi Ömer Özüduru'- nun görevden alınması, - Talim ve Terbiye Kurulu üjesi Ezhidar Karabulut'un görevden alınması, - Talim ve Terbiye Kurulu üyesi Güler Şenünver'in gö- revden alınması, - Talim ve Terbiye Kurulu üyesi Sürmeli Acıdemir'in gö- re\inden alınması. ANKARA (AA) - Hükümet tarafından hazırlanan görev- den alma ve atamalara ilişkin 109 kararname, Cumhurbaş- kanı Turgut Özal'ın onayını bekliyor. Başbakanlık. Dev- let Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı ile çeşitli bakan- lıklara ait atama \e görevden almalara ilişin kararnameler arasında. Devlet Tiyatrolan Genel Müdürü Prof. Meh- met Bozkurt Kuruç'un 2. kez. Vakıtlar Genel Müdürü Se- ner Macun. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru- mu Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz'ün görevden ahnmala- nda bulunuyor. Bazılan ocak ayından bu yana Cumhurbaşkam'nın onayını bekleyen karaname- lerin başlıcalan şunlar: - Vakıflar Genel Müdürü Şener Macun Başbakanlık Müşavirliğine. - TÜBİTAK Şaşkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz'ün üniver- sitedeki görevine iadesi, - MTA Genel Müdür Yar- dımcısı Temel Yılmaz Nebi- oğlu'nun bu görevden alın- ması. - Sağlık Bakanlığı Müste- şar Yardımcısı Filiz Güngör Söndüren'in görevden alın- ması. - PTT Genel Müdürlüğü ve yönetim kurulu başkanlığına a\nı yer genel müdür vardım- cısı Velı Bettemır'ın tayini, - PTT Genel Müdür Yar- dımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi Osman Yılmaz Gö- züm'ün görevden alınması 2. kez, - PTT Genel Müdür Yar-
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle