12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURIYET 16HAZİRAN1992SALI 4 HABERLER Özgür Göndem'e toplatma • İSTANBl L(AA)-Ö/gür Ciündcnıgazcicsinin 10 lıa/ır.ınlanhlıvıyiM. yasadışı propaganda vapıldığı gerekçesiyle toplatıldı. Kuınbııl 2 Nunıaralı De\ lei Giıvenlik Mahkemesı laralmdan toplaiılmasına kararvcnlentıazctcnin. 10 Ha/ıran l<W2~ıarihli6 sayfasında ycralan vc yavıdışıPKKIideri AbdullahÖcalan'layapılan. AbduliahÖcalan Konuşuvor' başlıklı yazı di/ısindc.PKK propagandası ılcTC'nin bölünme/ bülünlüğünii hedcf alan yayın yapıldığı bclinildi Yangın: Kundaklama • ANKARA (C umhurivet Bürosu)- Samunpazan Çıkrıkçılar Yokuşu vaııgınmın '"kundaklamu ' sonııcu mcydana gcldiğı bıldirildı. Ankara Emniyct Müdürlüğü.vangını sigortadan para almak için konfeksivon mağazast sahibi Yusııf Ziya Ö/demir larafindan çıkariıldığını açıkladı. Olavla ılgıli olarak 10 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyct Miidürlüğü Cinaycı Biiro Amirliği'nden > apılan açıklamay a görc. bay ramın üçüncii gccc yarısına doğru çıkan vc 75 işyerinin tamamenyanarak. vaklaşık lOOmilyonlira iiolayında maddi hasara yol açan yangını Yusuf Ziya Özdemirçıkarttırdı. Açıklamada. işlcri bozulan Özdcmir. 3ay kadarönce mağazasını 450 milyon liraya sigorta etıırdı. Özdemir daha sonra bu parayı alabilmek için Yunus Mert \e Murat Güldağadhsahıslara I5'er milyonlirapara ve bayramhk giyecek vererek dükkânını kundaklattırdı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün konuya ilişkin açıklamasında. olayla ilgili olduklan saptanan dükkân sahibi Yusuf Ziya Özdemir. oğlu Hulusi Yaşar Özdemir, kızlan Seda ve Sima> Özdemırıie kundakçılann bulunmasına aracılık eden Ali Uzunay. Yunus Mert'in eşı Elif Mert. Murat Güldağ'ın eşi Fidan Güldağ ve mağaza çalışanı Haydar Küçükdağal gözartınaahndılar. Alman profesörün katilleri • tSTANBUL (AA) — AJman Profesör Karl Heinz Hapel'i Şile'de geçen hafta bıçaklayarak öldüren 2 kişinin kimlikleri beljrlendi. Künlikleri gizli tutulan 2 katilin, Alman profesörü parasını almak için öldürdükleri ve Kocaeli ile Sakarya illerindeki gasp olaylanndan sabıkaJan bulunduğu bildirildi. Katilierin, halen Kocaeli bölgesinde arandıklarını belirten jandarma yetkilileri, bu kişileri yakalamak için özel sivil ekiplerin oluşturulduğunu bildirdiler. Bayram Gazetesi tartışması • İSTANBL L(AA)- Gazcteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Recep Bilginer. Sabah Gazetesi Genel Yayın MüdürüZaferMutlu'nun, kanuna, anayasaya karşı gelmenin ayıbını örtebilmek için Bayram Gazetesi'ni Gazeteciler Cemiyeti'nin çıkarmasını hükme bağlayan yasayı. anayasaya aykın olarak nitelendirdiğini söyledi. Recep Bilginer bugün yaptığı yaalı açıklamada. ""Bir gazete yöneticisi bütün vatandaşlar gibi yürürlükteki yasalan beğense de beğenmese de o yasalara uymak zorunda olduğunu bilmek durumundadır. Hele yürürlükteki biryasanın, anayasaya aykın olup olmadığına, ancak Anayasa Mahkemesi karar verir" dedi. Varttfda saldırı • MUŞ (AA) - Muş'un Varto ilçesi kırsal kesiminde teröristlerin güvenlik kuvvetlerine açtığı ateş sonucu bir er öldü, üç er de yaralandı. Bölgede operasyonlarını sürdüren güvenlik kuvvetleri sabah saatlerinde Varto ilçesi kırsal kesiminde teröristlerin silahlı saldınsına uğradı. Sayıları 40 kadar olan terörist grubun açtığı ateş sonucu Mehmet Arslan adlı jandarma eri yaşamını yitirirken, üç er de yaralandı. Yaralılar Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Içişleri Bakanı Tsmet Sezgin, PKK militanlanna çağnda bulundu: Devletiıı şefkatli kollarıııa tesliııı olıuı MLSrTAFABALBAV BİTLİS/VAN/AĞRI - İçışleri Bakanı İsmet Sezgin, PKK militanlanna çağnda bulunarak. "'teslim olup. kendilenni devletin şefkatli kollanna bırakmalan halınde affedilecekierini" söyledi. Olağanüstü Hal Bölge Valisi Ünal Erkan da pişmanhk yasasının toplumsal banşın sağlanmasında önemlı bir unsur olacağını vurguladı. Yasadan son bir yıl içinde sadece Diyarbakır'da 171 kişinin yararlandığı öğrenildi. Sezgin, bayram süresince 16 ili dolaştı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yurttaşlara hitaben yaptığı konuşmalarda ağırlıklı olarak devlet-yurttaş ilişkileri üzerindedurdu. Yurttaşlanndevletesahip çıkmalan halindc bölgedeki her türlü sorunun çözüleceğini vurgulayan Sezgin. işsizliğin. sağlık sorununun ve bölgeye yatmm yapılmamasının "'güvenlik" olayına bağlı olduğunu söyledi. Sezgin, gıttiği hemen her ilde. Bakanlar Kurulu'na sevkedilen pişmanhk yasasının propagandasını yaptı. PKK'nın dağdaki adamlannın önemli bir bölümüniin örgüte isteyerek katılmadığını söyleyen İçışleri Bakanı, şöylededi. •*Yol yakınken, ne olursa olsun, bu çıkmaz sokaktan dönün. Eğer kendinizi devletin şefkatli kollanna bırakırsanız, Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşı olmanın onurunu siz de yaşarsınız. Eğer aksi yolu seçerseniz, sonu hüsrandır. 'Devrim namlunun ucundadır' sözleri artık geçmiştedir. Aydınlığa çıkmak isteyenleri, ışığı görmek isteyenleri affedeceğiz. Tersini düşünenleri mahvedeceğiz." Sezgin'in açık havada yaptığı konuşmalarda yurttaşlann en çok yakındığı konu, yine işsizlik oldu. Olağanüstü hal kapsamındaki illere önümüzdeki günlerde gönderilecek kadronun dağıtımında ciddi sorunlarolduğudikkatçekti. Yurttaşlar, bu kadrolara daha şimdiden partililerin, "torpil" bulanlann yerleştirildiğini öne sürdüler. Biner kişinin alınacağı Muş'ta 10 bin, Bitlis'te 8 bin, Siirt'te 10 binin üzerinde başvuru olduğu, bu sayının diğer illerde de öngörülenin 7-8 katını aştığı öğrenildi. Sezgin, yurttaşlann bu konudaki yakınmalannı, "Valinizin huzurunda söz veriyorum, kadrolar adil dağnılacak" diyerek. yurttaşlan sakinleştirmeye çalıştı. Bu arada bazı yurttaşlann "Gençlerimiz. PKK'ya işsizlikten gidiyor" dıye bağırdığı dikkatçekti. Sezgin, dün sabah Çaldıran Ovası'nda Soğuksu Sınır Karakolu'na giderek, kısa bir ziyarette bulundu. Olağanüstü Hal Bölge Valisi Ünal Erkan da önceki gece gazetecilerin sorulanru yarutlarken, PKK'nın 1984'leredöndüğünü belirterek, şunlan söyledi: "Örgüt artık sil baştan yapıyor. Geçmtşteki kazanımİannın tümü yok oldu. Trene ateş et, minibüsü çevir, kurşuna diz, bunlarriskiçok az olan eylemler. Ciddi bir rahatsızlık içindeler. Dışandaki destekçilerine karşı variıklannı tatmin etme uğraşındalar. Bunun karsılığında bizim mücadelemiz rayına oturmuştur. Halkla kurulan diyaloglar sonucu, özellikle büyük yerleşim yerlerinde bağlan tümüyle kesilmiştir." Erkan, pişmanhk yasasının toplumsal banşın sağlanmasında çok önemli bir unsur olacağını vurgulayarak, şunlan söyledi: "Şunu çok iyi biliyoruz ki PKK'nın alt kadrosunun büyük çoğunluğu zorla götürülen insanlar. Onlar dağa gittiklerinde pişman oluyorlar. Ama korktuİdan için geri dönemiyorlar. Bunda iki korkulan var; bir, örgüt ne yapar, iki, devlet ne yapar? Biz şimdi diyoruzki dönerlerse affedeceğiz. Dağa götürülen çocuklar orada gerçeği görüyorlar. Militanlar aslanlar gibi hayaüru yaşıyor. Çocuklar mağarada. Zaten şimdi bir de örgüt ağahğı türedi. Biz bu çocuklan kazanacagız." îşsizliğin bölgede terörün tırmanmasında büyük bir gerekçe olamayacağını söyleyen Erkan, "Türkiye Cumhuriyeü kadar işsize iş veren başka bir devlet yoktur. Ben bunu önemli bir gerekçe kabul etmiyorum" dedi. İran Büyükelçiliği: Gazeteler terörist gruba alet oldu ANKARA (C umhuriyet Bürosu) -İran Büyükelçiliği. rejim muhalifi Hal- kııı Mücahitlcri Örgütü'nün lidcr kad- rosiından olan vc 4 haziranda İstan- bul"da kaçmldığı öne sürülen Mansur Amini'nin Ankara'da bulunduğu id- dıalannı valanladı. İran Büyükelçiliği'- ndcn bir yctkılı. Amini'nin Ankara'da olduğu yolundakı sa\lar konusunda, '"Maalescf ıcrörist grup. Türkıye'de ba/ı ga/cle \c ga/elecileri oyunlanna alct ctmı^ bulunuyor" dedi. İran İslam Cumhuriyeti Ankara Bü- yükelçiliği yclkilisi. konuya ilişkin Cumhuriyet'ın sorusunu şöyle yanıtla- dı: '" Maalescf bir terörist grup kı Irak rejıminin yanında İran ve Irak halkına karşı savaşıp vc hiçbir sonuçeldeetme- mış. Türkiye'dc bazı gazete vc gazeteci- len oyunlanna alet etmiş bulunmakta- dır. Böyle asılsız iddialar. kaynak bakımından üzerinde durulacak kadar önem taşımamaktadır " Yetkili. İran İslam Cumhuriyeti'nin söz konusu açıklamasına şu eöndermelerde bulun- du: "Irak ve İran arasındaki savaşın bit- mesınden sonra Halkın Mücahitleri diye adlandınlan örgütte büyük bir boşluk meydana geldı ve bü hoşluk. sa- vaş boyunca bu örgütün İran'a yaptığı saldınlarda yenilmesi ve hiçbir sonuç elde etrhemesinden kaynaklanıyordu. Körfezi krizı boyunca bu örgütün Sad- dam Hüseyin'in ordusunun yanında. Kürt halkı ve Şıılerin Irak rejimine kar- şı başlattıklan ayaklanmayı bastırma- lanyla daha da genişledi ve örgütün liderine yönelik itirazlar şiddetlendi. Bu olaylardan sonra Irak'ta bulunan örgütün sekizcezaevi, başkaldıran üye- lerle dolup taşü." KÖSE'NİN TESELLİ Zİ\ ARETİ-Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse, Saman Pazan Saracılar Çarşısrna giderek, bayramın ikinci günii diikkânlan yanan esnafı ziyaret etti. Esnafa, geçmiş olsun dileğinde bulunan Köse, dertlerini din- teyerek, laieplerini not aldı ve sorunlannın çözümü için yardımcı olma sözü verdi. Milletvekilleri, telefon ve telgrafla Ankara'ya çağnlıyor Hükümet vaat ettiği yasalarınANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Koalisyon partileri. gündeminde 60 kadar yasa önerisi ve tasan bulunan TBMM'yi çahştırma çabasına girdi. DYP ve SHP yöneticile- ri. Meclis'te çoğunluk sağla- namaması tehlikesine karşı, milletvekillerini teiefon ve telgraflarla Ankara'ya çağır- dı. Başbakan Süleyman Denü- rel, Meclis'in gündemindeki bazı yasalann ivedilikle TBMM'den çıkarılması için DYP grup yöneticilerine Rio de Janeiro'dan telefonla tali- mat verdi. Anayasa değişikliği için muhalefet partilerinin DYP ve SHP'nin hazırladığı taslak konusunda görüş bildirme sü- resi bu akşam bitiyor. Haziran ayı başında tatile giren TBMM. bugün Kültür Bakanı Fîkri Sağlar ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse hakkındaki gensoru önergele- nni görüşerek. çalışmaya baş- layacak. Ancak yaz mevsimi ve tatil havasına girilmesi ne- deniyle Meclis'te yeterli ço- ğunluk sağlanamadığı için toplanamama tehlikesi ortaya çıktı SHP ve DYP grup yöne- ticileri. bu durum karşısında partili milletvekillerini tek tek arayarak Meclis'in temmuz başına kadar yapacağı çalış- malara mutlaka katılmalannı istediler. DYP grup yöneticile- ri. millctvekillerine. aynca telgrafla da çağn yaptılar. Koalisyon ortağı partiler. temmuz ayma kadar TBMM'den, daha önce veri- len vaatlere ilişkin yasalar ile ve Cumhurbaşkanı Özal tara- fından veto edilen yasalan geçirmek istiyor. SHP ve DYP"nin daha önce. bu yasa- ma yılında çıkanlacağını açık- ladıklan ilk parti anayasa değişikliklerı de gündemin yo- ğun olması ve partiler arasın- da uzlaşma sağlanamaması ncdeniylc gelccek sonbahara kalıyor. Muhalefet partileri. SHP ve DYP tarafından hazırlanan anayasa değişikliği önerileri ile ilgili görüşlerini bugün bil- • Koalisyon hükümeti gündeminde 60 kadar yasa önerisi ve tasan bulunan TBMM'yi çahştırma çabasına girdi. Bu amaçla milletvekilleri telefon ve telg- rafla Ankara'ya çağnldı. Demirel de Rio de Janeiro'dan telefonla grup yöneti- cilerine bazı yasalann ivedilikle çıkanlması için talimat verdi. direcekler. Ancak iktidar par- tilerinin tavnnı eleştiren ANAP ve RP yöneticileri, bu noktada uzlaşmanın mümkün olmadığını bildirdiler. Öneri- ler üzerinde ANAP'ın görüşle- rini hazırlayan eski Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, Cum- huriyet'in sorusu üzerine, koalisyon ortaklannın bir uz- laşma aramadıklannı söyledi. Sungurlu, "Sayın İnönü'nün bayram sırasında yaptığı açık- lamalar da uzlaşma arama- dıklannı ortaya koyuyor. Bi- zim de anayasa değişikliği için önerilerimiz olacak. Bunlann da dikkate alınması gerekli. Konu partilerarası bir komis- yonda tartışılmalı. Ben bu önerileri getirenlerin bir stra- tejisi olduğunu da sanmıyo- rum" diye konuştu. Sungurlu, konuyu bugün Genel Başkan Mesut Yıbnaz ile görüştükten sonra kesin ta- vırlannın belirleneceğini ve bunun iktidar partilerine ileti- leceğjni sözlerine ekledi. Başbakan Demirel, dün Brezilya'nın başkenti Rio'dan DYP grup yöneticilenni arayarak, Meclis'in çalışmala- n için talimat verdi. Grup Başkanvekili Güneş Müftüoğ- lu ile görüşen Demirel. özellik- le, yeşil kart. Çocuk Haklan Sözİeşmesı, AKKA Anlaşma- sı ve 20 yeni üniversite kurul- masına ilişkin yasalann bu hafta Meclis'ten çıkanlmasını istedi. Cumhurbaşkanınca ge- ri gönderilen ceza muhakeme- leri usulü. by-pass ve konsoli- dasyon yasalannın da bir an önce yeniden meclisten geçiril- mesini isteyen Demirel, ana- yasa değişiklikleri konusunda bir direktif vermedi. TBMM'nin önümüzdeki hafta, 12 Eylül yönetiminin kapattığı partilerin yeniden açılması ile ILO sözleşıneleri- nin onaylanması gibi yasalan görüşmesi bekleniyor. Anaya- sa değişiklikleri, partiler ara- sında bir uzlaşma sağlanama- Galeri • Alölye 232 64 26 • 230 21 87 TÜRK RUS DOSTLUĞUNDA 500. YIL Resim Sergisi 15 Haziran -1 Temmuz 1992. 11.00 - 18.00 ıPazargünleri dışmda' GARANTİ SANAT GALERİSİ İstiklal Caddesi 141 Beyoğlu-İstanbul Teh 252 16 J 8 BILGE SAKA Yağlıboya Resinı Sergisi 8-30 Haziran'92 Kadıı EıtrUri Kûlûpban*ıl 523 74 08 >\ f S s *>f > Jv ' YGaleri flAtölye 232 64 26 • 230 21 87 peşinde sa bıle SHP ve DYP'nin ortak önerisi olarak Meclis başkan- lığına verilecek ve bu süre için- de Anayasa Komisyonu'nda görüşülecek. Anayasa değişik- likleri genel kurulda ancak gelecck yasama yılında ele alı- nabilecek. Gerekli çoğunluğu bulama- ma tehlikesi ile karşı karşıya kalan TBMM. toplanabilmesi durumunda gündemindeki yasalann yanı sıra iki önemli konuyu daha karara bağlaya- cak. Çekiç Güç'ün ve olağa- nüstü hal uygulamasının süre- sinın uzatılmasının Meclis'e önümüzdeki hafta gelmesi bekleniyor. Konu 23 haziran- da yapılacak Millı Güvenlik Kurulu toplantısında görüşü- lecek. Daha sonra sürelerin uzatılması konusu Başbakan- lık tezkeresi ile TBMM'ye su- nulacak. Hükümet. Çekiç Güç'ün süresinı uzatma yetki- si bulunmasına karşın konuyu Meclis'in karanna bırakacak. Hükümetın özelleştirme programının temelini oluştu- ran TÖYÖK yasası ile bazı ver- gi düzenlemelerine ilişkin yasa. bu yasama yılında Mec- İıs'ten çıkanlamavacak. Hü- kümet yetkililerince. Bakan- lar Kurulu'nda kabul edildiği- nin açıklanmasına karşın. aylardır TBMM'ye gönderil- meyen yasa tasanları da ka- muoyunun gündemindeki yerini koruyor. Koalisyon ortaklannın ka- muoyunda büyük beklenti varatan vaatlenne ilişkin yasa laslaklannın bir bölümü de henüz Bakanlar Kurulu'na sunulmadı ya da sunulma aşa- masında bulunuyor. Bu konu- lann başında sözleşmeli per- sonel uygulamasına tamamen son verilmesıni de ıçeren dev- let personel rejımı reformu. ış güvencesı yasa tasarısı. üni- versıtelcrin idari ve bılımsel özerkliğe kavuşturulmaları. TRT reformu. kamu çalışan- lanna sendıkal haklann ta- nınmusı. Muzır Kurulu'nun kaldırılması. adlı polis kadro- su oluşturulması gelıyor. Şartlı tahliye tartışması Idambğm luııııdıı yargmın yorumunda • Yargıtay ve Askeri Yargıtay'ın kararlanyla, yeniden demir parmaklıklann ardına dönme olasılıkları beliren idamlıklann umudu, bu iki yüksek yargı organında alınacak farklı kararlarla "içtihadı birleştirme" yoluna gidilmesine kaldı. TL'RANYILMAZ ANKARA-Yargıtay ve As- keri Yargıtay'ın kararlanyla, yeniden demir parmakhklann ardına dönme olasıhklan orta- ya çıkan idamlıklann umudu, sorunun, "ıçtihadı birleşıir- me" yoluna gidilerek çözülme- sine kaldı. Yargıtay ve Askeri Yargıtay'ın diğer dairelerinin. öncekinden farklı kararlar al- malan halinde konunun. her iki yüksek yargı organının İçti- hadı Birleştirme Kurullan'nın önüne geleceği belirtildi. Bu kurullann alacağı kararlann, soruna kesin çözüm getireceği kaydedildi. Askeri mahkeme- lerin. soruna bir çözüm getiri- lememesi durumunda. Terörle Mücadele Yasasfndan yarar- lanarak özgürlüklerine kavu- şan idamlıklan, yargılamanın yenilenmesi ile yeniden cezaev- İerine döndürecekleri bildiril- di. Yargıtay ve Askeri Yargı- tay'ın. ıdam cezasının yanında başka bir suçtan da aynca ceza alanlann. yalruz idam cezalan göz önünde tutularak tahliye edilemeyeceklerine ilişkin ka- rarlan, 10 yıl cezaevinde yat- mış olmak koşuluyla tahliye edilenlerin yeniden cezaevleri- ne dönmelerini gündeme getir- di. Yargıtay 1. Ceza Dairesi ile Askeri Yargıtay 4. Dairesi'nin kararlan üzerine harekete ge- çen askeri mahkemelerin, Te- rörle Mücadele Yasası uyann- ca daha önce yapılan uygula- ma doğrultusunda, tahliye edilmeleri gereken hükümlü ve tutuklulann tahliye istemlerini reddettikleri kaydedildi. Ada- let Bakanlıâ'na başvurarak soruna çözüm getirilmesini is- teyen askeri saveıhklann, bu yönde bir çözüm bulunama- ması halinde, Terörle Mücade- le Yasası uyannca geçen yıl ortalannda tahliye edilen bu durumdaki hükümlü ve tutuk- lulann, kalan cezalannı çek- meleri için yeniden cezaevine konulmalannı sağlayacağı bil- dirildi. Bu yolun. haklanndaki şartlı tahliye kararlan kesinle- şen hükümlüler için Türk ceza yargı sisteminde yer alan ' 'aleyhte yargılamanın yenilen- mesi" yoluna gidilerek gerçek- leştirileceği belirtildi. Yargıla- malan henüz süren ve hakla- nnda kesin hüküm verilmeyen tutuklular için de bu yola gidil- mesine gerek kaiınmaksızın, kesin hükmün açıklanması sı- rasında kalan cezanın çektiril- mesi olanağı bulunduğu bildi- rildi. Bir yüksek yargıç, konu- ya ilişkin Cumhuriyet'e şu değerlendirmeyi yaptı: "Mahkemeler, Terörle Mü- cadele Yasası'nda yer alan bu konudaki hükmü. hükümlüler yönünden şartlı tahliye, tutuk- lular yönünden ise yalnız tahli- ye olarak uyguladılar. Yani tutuklular, yasanın, bu konu- daki uygulamanın takdinni mahkemelere bırakan hükmü nedeniyle, ileride mağdur ol- malannın önlenmesi amacıyla tahliye edildiler. Hükümlüler ise haklannda kesin hüküm bulunduğu için şartlı tahliye edildiler. Verilen bu şartlı tahli- ye kararlan da herhangi bir iti- raz olmadığı için kesinleşti.- Ama sonradan. Yargıtay ve Askeri Yargıtay'ın verdiği ka- rarlar, uygulamaya farklı bir yorum getirdi. " DGMTERE YENİ ATAMALAR Savcı Ülkü Coşkun'un görev süresi uzatıldı ANKARA (Cumhuriyet Bö- rosu) - Dev let Güvenlik Mah- kemeleri'nde (DGM) görev vapan 11 askeri yargıç ve sav- cının görev yerleri değiştirilir- ken. bu görevlere yeni atama- lar yapıldı. Ankara DGM savcısı Ülkû Coşkun'un görev süresi üçüncü kez uzatıldı. An- kara DGM Başsavcısj Nusret Demıral'ın da aralannda bu- lunduğu DGM'lerde göreviı sivil yargıç ve savcılara ilişkin atamalar için. Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından veto edilen "by-pass yasasfnın yü- rürlüğe girmesi bekleniyor. Resmi Gazete'de dün ya- yımlanan atama kararnamele- rine göre, görev yerlen değişti- rilen askeri yargıç ve savcılar şunlar: "Erzincan DGM asıl üyesı yargıç albay Abdurrahman Şahın MSB Askeri Adli Teftış Kurulu Müfettişliği'ne, Kay- seri DGM savcısı yargıç yar- bay Abdülkadir Davarcıoğlu Ankara 4. Kolordu Komutan- lığı askeri savcıhğma, İzmir DGM savcısı deniz yargıç yar- bay Güner Yiğıtbaşı Kuzey Deniz Saha Komutanhğı As- keri Mahkemesi yargıçlığına, Erzincan DGM yedek üyesı yargıç binbaşı Hasan Tüysü- zoğlu Kara Kuvvetleri Komu- tanhğı yardımcı askeri savcılı- ğına, Diyarbakır DGM savcısı yargıç binbaşı Tank Kale Jan- darma Genel Komutanhğı Askeri Mahkemesi yargıçlığı- na, 2. Kolordu Komutanhğı Askeri Mahkemesi üyesi yar- gıç binbaşı Ahmet Bulut Ma- latya DGM savcılığına, Ma- latya DGM savcısı yargıç binbaşı Hikmet Akça 7. Ko- lordu Komutanhğı yardımcı asken savcılığına. Genelkur- may Komutanhğı yardımcı askeri savası yargıç binbaşı Tanju Güvendiren Diyarbakır DGM savcılığına, Erzincan DGM savcısı yargıç binbaşı Gürcan Gürdal 3. Kolordu Komutanhğı askeri yargıçlığı- na. 59. Er Eğitim Tümen Komutanhğı Askeri Mahke- mesi üyesi yargıç binbaşı Ha- san Çiftçi Kayseri DGM sava- lığına. Donanma Komutanhğı yardımcı asken savası deniz yargıç yüzbaşı Hakan Tüzer Izmir DGM savcılığına." Ülkü Coşkun. Konya DGM asıl üyesi yar- gıç albay Selçuk Erim ile An- kara DGM savası hakim binbaşı Ülkü Coşkun, halen bulunduklan görevlere yeni- den atandılar. Böylece, Coş- kun'un görev süresi. üçüncü kez uzatılmış oldu. Atama kararnameleriyle, Deniz Kuvvetleri Komutan- lığı'na bağlı mahkemelerde görevli 9, Kara Kuvvetleri Ko- mutanlığı'na bağlı mahkeme- lerde görevli 63. Hava Kuvvet- leri Komutanlığına bağlı mahkemelerde görevli 9 yargıç subay da yeni görevlere atan- dılar.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle