05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 29EKİM1996SA 8 DIŞ HABERLER Türkiye'nin eroin trafiği • LO.\DRA(AA)- İngı tere'nın. Türkiye'yı erom trafiğı konusunda uyardığı öne sürüldü. The fimes gazetesının "İngıltere. Türkiye'yı eroin trafiği konusunda uyardı" baslığıv la verdiğı haberde. Istanbul'da geçen hafta Türk emnıvet vetkılıleri ile bır arava gelen İngıltere Içişlen Bakanlığı müsteşarlarından Tom Sackvılle'nın, Türk \etkılilere. Türkıye'nın AB'\egırmesınd'e, uyuşturucu ıle mücadelenin bir ölçüt olacağını ilettiği belirtildı İngıltere'deeie geçinlen eroının yüzde sekseninin Türkiye üzennden geldiği belirtilen haberde. ıstıhbarat bınmlerının Türkıye'de, bazılannın kapatılmasına karşın önemlı mıktarda uyuşturucu üretım laboratu\an bulunduğunu belırlediklen ıddıa edildı. AB'den Ortadoğu temsilcisi • LÜKSEMBURG (AA) - AvrupaBirliği (AB) Dışışleri Bakanlan. Ortadoğu banş sürecine ABD ile birlikte öncülük etmek üzere bir Ortadoğu özel temsilcisi atadılar. AB dönem başkanlığından irlandalı bır yetkıli yaptığı açıklamada, Ortadoğu özel temsilcisi olarak belirlenen Ispanja'nın Israil Büyükelçisı Mıguel Angel Moratınos'un görev ıni, "Banş sürecindeki taraflarla jakın temaslar kurmak \e banş görüşmelerini izlemek" şeklinde açıkJadı. AB'nin Ortadoğu özel temsilcı atama önerisi, İsrail ve ABD tarafından olumsuz karşılandı. Almanya'da cezaevi grevi • BONN (AA) - Frankfurt kentinde Preungesheim Cezaevi'nde, 4 gün önce 250 tutuklu tarafından hapıshanedeki kötü şartlara karşı protesto amacıyla başlatılan açlık grevı sürüyor. Preungesheim Cezaev i Müdürü Ekkehard Hoffmann. dün yaptığı açıklamada. Pazartesi itiban> la 250 tuftıkludan sadece 73'ünün eyleme devam ettigini belirtti. Hoffman. tutukluların. eş veya kız arkadaşlanyla daha fazla birlikte olma ve cezaev inde kendilerine daha fazla boş \akit aynlması isteklerini yerine getırme imkanının bulunmadığını vurguladı. öagımsıziıkta kararlı • MOSKONA(AA)- Çeçenistan parlamentosu nitelığındeki Vlusal Kongre, Çeçenistan'ın (tçkerya) tam bağımsız bır iilke olduğunu ilan ettı. Öncekı gün vapılan kongre toplantısı sonucunda. 199I yılında ilan edilen bağımsızlığa bağlı kalındığı. Rus bırlıklerinin 27 Ocak 1997 tarihinden önce cumhunyeti tamamen terk etmelen gerektıği karanna vanldı. Stefanopulos'a saldırı • ATİı\A(AA)-Yunanıstan Cumhurbaşkanı Kostıs Stefanopulos'a. önceki gün Selanik'te yağlıboya ıle saldıran Dımirris lloganis (60) adındaki Yunanlının. 3 aydan 5 yıla kadar hapsi istendı. Cumhurbaşkanı Stefanopulos'a. Selanik'te Yunan milli yortusu Ohı günü nedeniyle Agios Dimıtnos Kilisesı'nde duzenlenen ayinden sonra. şeref kıtasım teftiş ederken siyah >ağhboya firlatan ve Cumhurbaşkam'nın yaverlen ile Makedonya- Trakya Bakanı Filippos Peçalnıkos'un boyaya bulanmasına neden olan Loganıs. yakalandıktan sonra savcılık emn ile tutuklandı. Çernobil kapanıyon • KIEV(AA)-ükrayna hükümeti, Batılı ülkelere Çernobil Nükleer Santralı'nın tamamen kapatılacağına ilişkın verdığı taahhüt çerçevesinde. santralın bir numaralt reaktörünü geiecek ay kapatacağını bildirdı. Ukrayna Çevre Bakanı Yuri Kostenko, kapatma karannın Ukra>na Güvenlik Konseyı tarafından alındığını. 30 kasım ıtıbanyla reaktörün çalışmasının tamamen durdurulmuş olacağını belirtti. Filistin'de 10 yaşmda bir çocuk, bir Yahudi yerleşimci tarafından dövülerek öldürüldü Bir darbeyle iki çoeuk• Öldürülen Hilmi Şuşa'dan yapılacak ilik naklini bekleyen iki yaşındaki kızkardeşinin hayatı da tehlikeye girdi. DışHaberierServisi-Batı Şena'da- ki Bevtüllahım kenti >akınlarında, Hilmi Şuşa adlı 10 yaşında bir Filis- tınli çocuk. bir Yahudi verleşimci ta- rafından dövülerek öldürüldü. Ölen çocuğun hasta kızkardeşinin hayatı da tehlikeve gırdi. Kudüs'tekı hastane yetkılileri. Na- hunıKurmanadlı Yahudi yerleşimci- nin dövdüğü çocuğun başından ağır yaralı olarak hastaneve getirildiğinı, ancak kurtanlamadığını belirttiler. Husan kasabası yakınlanndakı Hadar Beita Yahudi >erleşıminin güvenlik şefi olan Kurman. İsraı] polisi tara- fından gözaltına alındı. Olav sırasında Hilmi ıle birlikte olan kuzenleri, köylennın birkaç kilo- metredişındakı oİcullanndan yürüye- rek evlerine dönerken Kurman "ın ci- pini durdurup Hılmı "yı dövmeye baş- ladığını, başına tekme atarak yere dü- şürdüğünü, sonra boğazına a>ağı ile bastınp tabancasının kabzasıyla başı- na vurduğunu sövlediler. Çocuklar. Kurman'ın bilıncinı yitiren Hılmi'yi cıpıne alıp Hadar Beıta'daki bircan- kurtarana teslım ettığıni belirttiler. Kurman. polıs sorgulamasında. Hil- mi'nın \e dığer çocuklann cipine taş attıklannı söyledı. Ama çocuklar. Kurman'ın cipine taş atmadıklannı. yalnızca köylerine doğru yürüdükle- rinı anlattılar. Hilmi Şuşa'nın ölümüyle, küçük kızkardeşinin yaşamı da tehlikeye gir- di. Hilmi'nın annesi Suad Şuşa AFP'ye, oğlu hastaneye getirildiğin- de. bır kan hastalığına yakalanmış olan iki yaşındaki kızının haftalık te- da\ ısı ıçin hastanede olduğunu söyle- di. 37 vaşındaki Suad. Hilmi'nın ikiz 10 yaşındaki Hilmi Şuşa kızkardeşinin de aynı hastalıktan öl- düğünü. iki vaşındaki kızına ılik nak- 11 vapılması gerektiğinı ve çocuklan arasında yalnızca Hılmi'nin iliğinın kardeşıne ujduğunu belirtti. Suad ne vapacağını bılmediğını. kı- zını herhaftatedavı içın hastaneye ge- ümi'nin köyünde toplanmaya başladı. Ortadoğu barışı Yevgeni Primakov Suriye'de ŞAıM (AA) - Ru.\\a Dışişleri Bakanı Yevgeni Primako\, Ortadoğu gezisinin ilk durağı olan Suriye'ye geldi. Prımakov. Şam'a gelişinde yaptığı açıklamada, "Barış sürecinin öncülerinden biri olan Rusva'nın, bu siireci ilerletmeve yönelik çabalarda daha dinamik bir rol ovnanıak istediğini" sövledı. Şam'daki Rus diplomatik kavnaklan, Primakov 'un bu ülkedeki temaslan sırasında De\ let Başkanı Hafız Esad ve meslektaşı Faruk el-Şara ile görüşmelerde bulunacagını bildirdiler. Suriye'deki Rus Büvükelçisi \'iktor Goguitiçe, Primakov "un banş sürecindeki tıkanıklığı gidermeye yönelik pratik öneriler getireceğini açıklamış. ancak sözkonusu öneriler hakkında aynntı vermemişti. Rusya Dışişleri Bakaru Yevgeni Primakov'un yann Lübnan'a geçmesi bekleniyor. Primakov 'un Ortadoğu gezisi listesinde israil. Filistin, Mısırve Ürdün de bulunuyor. tırmesı gerektığini. ama Hılmı öldü- Sü ıçın küçük kızının da ölece£ıni söy- fedi. Hılmi'nin annesi. "Eğer onlardan biri gelip de bir çocuğu soğukkanlılık- la öldürürse nasıl banş olabilir ki"de- dı. Hılmi'nin babası Salim Şuşa. ço- cuğunu yitirmenin korkunç bır şey ol- duğunu. ama bu konuyu siyasal bir soruna dönüştürmek ıstemediğini. yalnızca adaletin yerinı bulmasını is- tediğini belirtti. Kö> halkı ıse saldırgan biri olan Kurman'ın hep sorun çıkardığını. kö- ye cipiyle gelıp insanlan taciz ettıği- ni söylediler. Bir köylü. Hadar Be- ita "daki Yahudi >erleşimcilerin aşın dinci olduklannı. banş istemedikleri- ni ve tehlikeli olduklannı. onların yü- zünden tarlalarına gıremediklerini ve yerleşımcilenn çocuklarını sürekli ta- ciz ettiklerini anlattı. Bu arada. dün Hilmi'nın evının önünde toplanan 400 Filistinlı köylü, çocuğun cesedinin eve getirilmesinı bekledıler tsrail denetimindeki 5.000 kişilık köy Filistin bayraklanyla do- natıldı. Türkiye'den insan hakları manzaralan • Uluslararası Af Örgütü. Türkiye'deki kayıpJar için yeni bir kamparrya başlattı. • Gazetelere tam sayfa verilen ilanda "Gözyaşlan Türkiye'deki kayıplan geri getirmez. Ama siz getirebilirsiniz" denilerek destek isteniyor. Dış Habeıjer Servisi - Uhıs- lararası Af Örgütü'nün Tür- kiye'deki kayıplara karşı baş- lattığı kampanvanın bır par- çası olarak verdığı ilanda. 1990 "lı yıllarda Türkiye 'de si- yasi cınayetler artarken 100'den fazla kışinin de kay- bolduğu belırtılerek kayıpla- nn sağ olarak dönmesı için destek çağnsı yapıldı 12-13 yaşında çocuklann bile "kay- bolduğu" vurgulanan ilanda "Bize katılın. ^ e r kavbolma olavında sesimizi vükselterek Türk hükümetini utandıra- um*'derııldi. Kav ıplara çarpıcı örnekler v erilen ilanda özetle şöv le de- nıldı: 58 vaşındaki Süleyman Seyhan. 30 Ekım 1995"saba- hı \lardin Dargeçıt'tekı e\ ın- de telev ızvon seyrederken ka- pısı korucular ve askerler ta- rafından çalındı. Bu 7'ncı tu- tuklanmasıvdı. Daha önce oğullan ve kızlanyla birlikte ışkence görmüştü. Süleyman'ın aılesı nerede bulunduğunu öğrenmek ıste- dı. ama vetkılıler gözaltında olup olmadığını bıle sövle- medıler Aıle bu kez çok korktu. Süleyman kav bol- muştu. Korkmalan ıçın nedenlen vardı. Aynı operasvonda 100 kışı tutuklanmış, bunlann 6'sından bir daha haberalına- mamıştı Kav bolanlar arasın- da 13 yaşındaki Seyhan Do- ğan ve 12 vaşındaki Nedim .AJvkmıın ve Davut .\ltınkav- nak da bulunuyordu "Babanı öldürdüm" Genel seçimleri 9 yıldır muhalefette bulunan Işçi Partisi kazandı Malta AB'ye 'hayır' dediDış Haberler Servisi - Malta'da geçen pazar günü yapılan genel seçimleri muhalefettekı tşçı Partisi'nin kazandığı bildirıldı. Işçi Partisi Genel Başkanı Alfred Sant. seçimleri kazanması durumunda. Malta'nın Avrupa Birlıği(AB)üye|iği başv urusunu geri çekeceği sözünü vermişti. Malta Halk Telev izyonu'nda açıklanan sonuçlara göre tşçi Partısi. oylann yüzde kırk dokuzunu, \fıllı>etçı Parti ise o>lann >üzde kırk sekizıni aldı. Genel seçimlere. kayıtlı 274.925 seçmenin vüzde 97.16'sı katıldı. Seçımı kavbeden Ednard Fenech • Başbakanlığa getirilen Işçi Partisi lideri Alfred Sant, seçim kampanyası boyunca AETye tam üyelik başvuruşunu g£ri îjekecegfeıi söylemiştjj *•* Sant. iktıdara gelirse. Malta'nın AB üyeliğı başvurusunun geri çekileceğinı ve halkta hoşnutsuzluk varatan yüzde on beş oranındaki katma değer vergısinın kaldınlacağı sözünü vermiştı. Böylece, Malta'nın AB üyelıği tehlikeye girmış oldu. Ülkesınin Akdenız'ın lsviçre'si olmasını isteyen 48 yaşındaki Sant, Malta'nın tarafsızlığını savunuvor. Sant. seçim kampanyasında. NATO Adami'nın başkanlığındaki sağcı Millıyetçi Parti. Malta'nın AB've girmesinın. ülkenin güvenliğinı ve kalkınmasını güvence altına alacağını savunuyordu. AB üveliği tehlikede 1987 yılından beri iktıdarda olan Millıyetçi Parti'nin seçimleri kaybetmesiyle resmı bir törenle Dev let Başkanı Ugo Mifsud Bonnici tarafından başbakan ilan edilen Işçi Partisi Başkanı Alfred Banş İçın Ortaklık Programı'ndan da çekilmeyı vaat etmıştı. Sant. Reuters'e verdiğı djfmeçte. AB ile Malta'nın özel bir ilişkisi blması gerektiğinı. AB'ye üye olmak ıstemedıklenni. Birlik ileaskeri alanda değıl; uvnşturucu. kaçakçılıkve serbest dolaşım konusunda işbırlığı vapmak ıstedıklerini belirtti. AB karşıtı kampanvası ile işbaşına gelen Sant. Malta'nın Brüksel'dekı Avrupa Topluluğu nezdindeki temsılcılığınde 1970 - 75 döneminde ikinci ve daha sonra bırıncı ^ekreter olarak görev yapmıştı MISIR Tears won't bringback Tnrkey's "disappeared". But you could. Şubat 1996'da Sülevman Seyhan'ın kızına bir telefon geldı Telefondaki ses. "Ba- banı öldürdüm. Sıra sende" dedı. Bu. aılenın Sülevman'la ılgılı aldığı ılk haberdı Belkı bırinın kendılerini kandırmış olabileceğıne daır ümıtlen. Süleyman'ın cesedı boşaltılmış bir köyün sarnı- cında akrabalan tarafından bulununca sondü. 12 yaşında işkence Ocakl995'teAnkara'dal2 vaşmdaki Döne Talun.ekmek çaldığı kuşkusuyla gözaltına alındı. Dayak. polis arabasın- da başladı. 5 gün kimsevle görüşturülmeyen Döne. başı- na gelenleri şöyle anlatıvor- "Beni bağlayıp. parmakla- runa ve viizüme elektrik \er- diler. Ertesi sabah vcniden sorguladılar. "Ben vapma- dım" de>ince biri telsbdni ka- fama hızia vurdu". Döne'nin ailesı şikâyetçı oldu, ama bır vıl sonra savcı polısleri suçlamamaya karar verdi. Türkıve'dedurum o ka- dar kötü kı Ânkara barosunun birüyesi. "İnsanlarbugünier- de işkence>e pek aldırmrjor. Eğeroğlunuz>a da kızmızgö- /altından sağ çıkarsa, bu se- vinmek içinjeterli bir neden" diyor. Genelkurmay Başkan Yar- dımcısı Orgeneral AhmetÇö- rekçL Temmuz 1995'te "Te- rorizmi bitiririz, ama demok- rasi v« insan hakian btziengel- liyor" dedı Eğer Orgeneral Cörekçi böyle düşünüvorsa. Türk hükümetının ımzaladı- ğı anlaşmaları anlavıp anla- madığını sormalıvız. Türkıve'nınbir Adalet Ba- kanı var. Adı Şe^ket Kazan. Geçenlerde Uluslararası Af Örgürü'nden gelen mektupla- ra ve y abancı basın haberleri- nealdırmadığını sövledı. An- cak Dr. Münsif Çetin olavı. bunun pek doğru olmadığını göstenvor. Dr. Çetın. 16 ağustosta Di- varbakır'da gözaltına alındı Örgütümüz 20 ağustosta ola- yı öğrendı ve bır faks. mek- tup. telgraf kampanvası başla- tıldı 22 ağustosta serbest bi- rakılan Dr. Cetın. telefon aça- rak kendısı ıçin baş\ uran lıer- kese nezdimizde teşekkur et- ti. Af Örgütü'nün ilanı. para gerektiren bu tür girışimler içın destek çağnsıyla son bu- luvor. Bina çöktü: 15ölü Dış Haberler Servisi-Mı- sır'ın başkentı Kahıre'nin banlıyölerınden Helıopo- lıs'te. önceki gece 12 katlı bır bınanın çökmesi sonucu 15 kışi öldü. en az 19 kişi ya- ralandı. yaklaşık 100 kışi ise enkaz altında kaldı. Kurtarma ekıplen ve siv il sav unma çalışanlarından oluşan vüzlerce kişilık bır topluluğun. gece bovunca bınanın enkazını kazarak sağ kalanlara ve cesetlere ulaşmaya çalıştığı. olav f ye- nnde 150 cankurtaranın ha- zır bekledıği bildirildı. Po- lıs. enkazın tamamen kaldı- nlmasının günler süreceğini belirtti. Bma çökrüğü an bi- nada kaç kışi bulunduğunun kesin olarak belırlenemedi- ğını belırten polis yetkihle- n.vaklaşık lOOkişininkayıp olduğunu bildirdiler. Mimarlardan ve uzman- lardan oluşan bir bilırkişı he- vetı. 12 katlı, 40 daireli bına- nın çöküş nedenini belirle- mekle göreviendınldı. Apartmanın kapıcısı ise dairelerden bırinde yapılan yenileme çalışmalannın, bı- nanın çökmesıne neden ola- bileceğinı sövledı. Polis. binanın sahıbi Rauf VVissa İbrahim ı tutukladı Polisın vaptığı açıklamaya göre tbrahım, 1969'da yap- tırdığı bınava yalnızca bir kat ekleme ıznı varken dört katekledi. 1992 depremmın ardından. İbrahım'e dört ka- çak katı yıkması bıldınldıği halde. bına sahıbi bunu yap- madı. Bınada eskı Sudan Enformasvon Bakanı Mu- hammed Mahgub. Suudi Arabistanlı diplomatlar ve Suudi Arabistan kraliyet ai- lesinin bazı üyeleri de oruru- vordu. Binanın kaçak karlar nedeniyle vıkıldığı sanılı>or. Kaçak katlan >ıkma\an ev sahibi tutuklandj. Talabani toplantı öncesinde Velayeti ile görüştü Kürt zirvesine doğruDış Haberler Senisi - ABD temsilcisi Robert Pelletreau. Ankara'dakı Kürt zir- vesı ıçin dün akşam Türkıve've geldi. Ankara'ya dün gelen KYB hevetınde KYB Politbüro üvesı Muhammed Tev- fîk ve Adnan .Müftü'nün bulunduğu bildirildı. Irak Kürdıstan \'urtseverler Birliğı lı- derı Celal Talabani, zırve öncesı Tah- ran'da İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti ve Irak vönetımine muhalıf "Irak tslam Devrimi Yüksek Konseyı" lıden Ayetullah Seyid Muhammed Bagır el Hekim ile bırer görüşme vaptı. IR- NA'nın haberıne göre. \ela>eti ıle dün yaptığı görüşmede İran' ın Kuzey Irak'ta- İcı çatışmalara son \ermek içın arabulu- culuk girişimlerini memnunlukla karşı- ladığını belirten Talabani, partisinin, "bö^ede daima banş \e isrikrarı sagla- • Kuzey Irak'ta ateşkes sağlayan ABD temsilcisi Pelletreau, dün akşam Ankara'ya geldi. Talabani İran'da görüş aldı ma>açauşan Iran'atam güvenT olduğu- nu sövledı Talabani. "Türki>e"nin İran'a, Kuze> Irak'ta ortak arabiılucu- luk yapma önerisini kabul erfiği için" de Tahran'a teşekkur ettı. Görüşmede Ku- zey Irak'ta ıkı rakıp partmın lıderlerrnm ateşkesı kabul etmesınden memnun ol- duğunu belirten \'ela_\etı ise. îran'ın ba- nş sağlanıncava kadar görüşmelere de- vam ermeve hazır oldueunu kaydettı. Ta- Kavhan International gazetesının ha- benne göre. Talabani geçen cuma günü vapılan görüşmede. bu ıddıalann "'tû- mü\1e \-alan olduğunu" söv ledı. Peüetreau geldi labani. Avetullah Hekim ıle yaptığı gö- rüşmede ıse Konsev 'e bağlı Bedralav la- nnın Irak Kürdistan Demokrat Partisı'ne (IKDP) karşı kendilen ile birlikte savaş- tı£ı iddialannı reddetti. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Robert Pelletreau, Irak Kürdıstan De- mokratık Partisi ve Irak Kürdistan Yurtseverler Birliğı arasındakı uzlaş- magörüşmelerınekatılmak üzere dün akşam Ankara'va geldi. Carşamba başlayacak görüşmele- rde Türk \e îngiliz yetkililerde hazır bulunacak.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle