25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 29 EKİM 1996 SAI HABERLER MSB Müstesarı T-4 projesi son aşamada' •Turk F-4 lerının Israıl tarafından modernıze edılmeMne ılışkın proje. yururluge gırme aşamasına geldı F-4 lere takılacak Poppeye fuzelen ıle Turkıve, omeğın Sunye ha\a sahasına gırnıeden bu ulke topraklanndakı hedefı vurabılecek LALE SARJIBRAHİMOĞLl ANkARA - Turkıye, F-4 uçaklanna takııacak Poppe>e fuzelen ıle cayclıncı gucünu arftırmaya hazırlanirken Mıllı Savunma Bakanlığı (MSB) Muste>arı korgeneral Tuncer Kılınç. bu proıede yerlı fırmalann yer alması ıçın goruşmeienn yapıldığını bıldırdı Kılınç, MSB'nın alrmını yapacağı Amerıkan vapımı Chinook ağır naklıye helıkopterlennın. savlann tersıne ucuza mal olacağını bıldırdı MSB Musteşan Korgeneral Kılınç, Chınook helıkopterlennın alınıı ıle modernızasyonu uzerındekı pazarlıklan uzun suredır de\am eden F-4 projesıne ılışkın Cumhurijefın sorularını yanıtladı Kılınç. MSB'nın Amerıkan Boeıng yapımı Chınook CH-47D tıpı. yaklaşık 44 kışı taşıyabılen ağır naklıve helıkopterlennın tanesını 20 mıl>on dolar ya da bıraz alrında satın alacağını \e kalan paranın bu helıkopterlenn ışletme va bakımı ıçın kullanılacağını so>Jedı Kılınç. ABD'nın ambargosu devam ederken Turkıye'nın bu ulkeden alım yapmasıyla ılgılı bır soruy a "MSB bu tiir alımlar yaparken Dışişleri Bakanlığı'ndan göruş alır. Chinook*lar için de aynı uygulama \apı)dı" karşılığını verdı Kılınç bu turalımlarda ıhtıyacın ne oldugunun da onem taşıdıgını belırterek şu goruşlere >er \erdı "Basında \er alan haberlerin aksine Chinook ucuza mal olacak. Kara Kuvvetleri KomutanhğTnın seçiminde diğer alternatifler değerlendirildiğinde benzer bir model avnı kabiliyette mi. bu şiıphe gotürür. Türkiye, şimdilik 4 adet Chinook satın alaeak. Ama ihtiyacımız bunun ûstunde." ABD nın Chınook alımları ıçın 135 mılvon dolarlık duşuk faızlı ve gerı odemesı uzun bır sureyı kapsayan kredı açtığını anımsatan Kılınç. her bır uçağın 20 mıl>on doiann bıraz altında satın alınmasının hedeflendığını ve kalan paranın bakım \e ışletme masraflanna aynlacağını belırttı Korgeneral Kılınç. Chınook alımlannın Bakanlar Kurulu tarafından ona>lanma safhasında olduğunu da belırttı Poppeveler ca> dıracak Kılınç Israıl Lçak Sanayılen (1A.I) fırmasınca Turkıye'nın emapterındekı 54 adet F-4 uçağının Phantom 2000 standardına i'laştırılacak şekılde modernıze edılmesıne ılışkın projenın son aşamasına geldığını bıldırdı KıTınç \erlı fırmalann proıenın elektronık savaş sistemını gerçekleştırmelen ıçın IAI ıle muzakerelerın surduğunu. F-4 anlaşması >ururluğe gırse dahı bıryan anlaşma ıle yerlı fırmalann 30 mılyon dolarlık elektronık savaş sıstemı vapmalannın sağlanacagını belırttı Korgeneral Kılınç Turk fırmalarının pa> almalan konusunda Israıl ın esneklık sağlayacağını taahhut ettığını de belırttı Kılınç'ın verdığı bılgıye gore. 54 uçaktan 26 tanesı fsraılde 28 "ı de Eskışehır'de modernıze edılecek \e bu amaçla Eskışehır Bakım ve Ikmal Merkezı'nde oluşturulacak altyapı projesı ıçın 100 mılyon dolar aynlacak Yakla^ık 600 mılyon dolar olarak hesaplanan projenın 30 mılyon dolan ıle de Poppeye füzelerının satın alınacağını soyle>en Kılınç boylece modemızasyonun 470 mılyon dolara mal olacağmı belırttı ADD Genel Başkanı Gürsoytrak saldmlardan yılmayacaklannı söyledi 4 Şeriatçdar Erbakaıra gitein'AJNKARA / ISTANBUL (Cumhurivet) - Ataturkçu Duşunce Derneğı (ADD) Genel Başkanı Suphi Gürsoytrak. şerıatçı teror orgutu IBDA-C nın derneğın Gebze şube- sine duzenledığı bombalı saldınnın Ata- turkçu duşunce sa\unuculannı yıldırama- yacağını \urguladı Şenat ısteyenlenn mu- hatabanın ADD olmadıgını belırten Gur- soytrak, "Şeriat istevenler Başbakan'a git- sinler" dedı ADD Istanbul Merkez $ube Başkanı BU- ge Biigiç ADD nın Gebze dekı şubesıne yapılan bombalı saldırıyı kınayarakbusal- dınlardakı hedefın ADD bınaları değıl. "Ataturkçü duşuncew olduğunu belırttı Saldırının ılk olmadığına ışaret eden Gursoytrak, hukumetı gore\e çağınrken "Bizim can gu\enliğimizi sağlasınlar, yok- sa kendimizi korumakzorunda kalabiliri/" uyansında bulundu Pır Sultan Abdal Kul- tur Derneğı Genel Başkanı Murtaza De- mir saldınnın Cumhunyefın 73 kuruluş yıldonumune denk geldığıne dıkkat çeke- rek "Gerici ve çağdışı güçlerin bitmek tu- kenmek bilmeyen ve giderek bo>utlanan saldınlan anlamlıdır" dedı IBDA-C mılıtanlarının oncekı gun Geb- ze'dekı bombalı eylemının ADD'yeyone- Iık6 saldmolduğ'ubıldınldı IBDA-Cda- haonce ADD Genel Merkezı. Akşehırşu- besı. Karşıvaka şubesıne 2 kez. Kartal şu- besıne de saldınlarda bulunmuştu Suphı Gürsoytrak. dun duzenledığı basın toplan- tısında. derneğın ulke genelındekı 250 şu- besı \e partılerustu anla\ışıvla demokra- tık, laık ve unıter Turkne Cumhunvetı nı sav unan bır mucadele v uruttuğunu ka> det- tı Şerıatçı akımlann ulkeyı >onetırduru- mageldıklenne ışaret eden Gurso\irak. IB- DA-C'nınmerkezının Kayserı'debulundu- ğunu \e butun uyanlara karşin yetkılılenn orgute karşı herhangı bır soruşturma vap- madıklannı anlattı Gursovtrak şo\le de- \ametti ~BusaWınlarbizi\ıldıramaz.Ha- >ale kapılınasınlar. De\ letin butun Ugili ma- kamlannı bu tıir orgutlere karşı göre\e ça- ğırı\oruz. Can gu\enliğimizi sağlasınlar. \oksa biz kendimizi korumak zorunda ka- labiliriz. Turkhe Cumhuri>eti, guçsuz bir de\let değildir. Birtakım insanlar şeriat is- ti> or dij e bu istekleri gerçekleşmez. Şeriata Turk halkı \e TB\1M izin \erme\ecektir. Biz parriJerustü mucadelemizi surduruyo- ruz." Gurioytrak. M_\a-.ı ıkrıdarlann "şeriata" \erdıklerı ta\ızlere de ışaret ederken son gunlerde "şeriatçı" brr so\ lem kullanan Başbakan Yardımcısı TansuÇilJer ın Pakis- tan Başbakanı BenazirBufto vaovkundu- ğunu sovledı Gursovtrak bır soru uzerı- ne. RP vetkılılennın son saldınjla ılgılı herhangı bır "geçmiş olsun" mesajı gon- dermedıklerını de kavdettı Murtiza De- mırde dun yaptığı vazılı açıklamada. sal- dınvı nefretîekınadı Saldınlara karşı Ata- turk Turkıvesı'nın çağdaş butun vurttaşla- nnın bırarava gelerek guçbırlığı vapması- nın kaçınılmaz hale geldığını vurguladı Ataturkçu duşuncenın. gunumuz Turkı- \esı'ndebırdernektaratından vaşatılmaya çalışılıvorolmasının uzuntıı \erdığını vıır- gulavan Bılgıç "Ataturkçuduşunce\ıder- nekler değil,dev Jet benimsemeli ve \aşatma- lıdır" dedı ADD Istanbul şubelen dun bır toplantı gerçekieştırerek IBDA-C adlı vasadışı bır orgut taratından ADD nın Gebze dekı şu- besıne oncekı gun vapılan bombalı saldırı- \ı protesto ettıler Toplantıya katılan şube başkanlan vedığer ADD ııvelen dahason- ra geçmiş olsun zıvaretı ve hasar tespıtı amacıvla Gebze "dekı ADD'ye gıttıler Bılgıç ADD'nın kuruluş tanhıolan 1989 yılından bu vana ADD nın kuruciNU Prof Dr Muammer \Uso\ Doç Dr Bahrne (Jçok ve Lğur [^^umcu•nun benzer saldın- larla haınce oldurulduklennı belırterek ADDnın vıldınlınayaçalışıldığını kaydet- tı Bılgıç kartal dakı şubelerınegeçen haf- ta duzenlenen saidırıdan sonra şımdı de Gebze dekı şubeve saldında bulunulması- nın ADD'nın gıttıkçe guçlenen bır dernek olduğunu gosterdığını savundu Cağdaş Vaşamı Destekleme Derneöı (CYDD) Genel Başkanı Prof Dr Turkan Sa>lan da saldırıyı şıddetle kınavarak vet- kılılerın bıran once olavı aydınlatması ge- rektığını kavdettı Bartın Zonguldak Mer- sın ve Edırne ADD şubelen de yaptıklan vazılı açıklamada saldırıvı kınadılar Başsavcı Nihat Çakar hiçbir cinayetin failinin bulunmadığını belirtti DGM: CHP'nin raporu ciddiANKARA (AMCA) - Dıvarba- kır DGM (Devlet Guvenlık Mahkemesı) Başsavcısı Nıhat Çakar, Hakkân'nın \ uksekova ıl- çesındeortava çıkanlan ve uyele- nnden 6*sı tutuklanan ozel tım- korucu çetesı uvelennm ıfadele- n\leavdınlatılan hıçbırfaılı meç- hul cınavet bulunmadığını bıldır dı BaşsavcıCakar.CHPmıllene- kıllen tarafından hazırlanan bol- CAZETEC1 CEVlfYETLERİ Düşünceye suçlama kınandı GAZİANTEP (Cumhuri\et) - Gazetecı Cemıyetlerı Başkanlar Konsevı, gazetecılenn. vazarlann duşuncelennı açıklamalanndan do- layı kovuşturmava uğramalarını. yargılanmalannı ve mahkûm edıl- melennı kınadı Konsev'ın. Cukurova. lskende- run. Antakya. Kahramanmaraş. Adıyaman. Mersın ve Gazıantep toplantıları sonunda yapılan açık- lamada. halkın gerçeklerı oğrenme v e doğru bılgı edınme hakkı demek olan basın ozgurluğunun batı stan- dartlannda >>aptanarak. guv ence al- tınaalınmasınınonemlı veoncelık- lı sorun olarak gorulduğu belırtıldı 45 gazeteeılercemıyetı başkanı- nın katılımı ıle 25-28 ekım gunle- nnde gerçekleştırılen Başkanlar Konsev ı açıklamasında. tum sorun- lann demokrası ıçınde çozumlene- ceğıne ınanıldığı kavdedılerek "Teröre. şiddete. ırk a\runcıJjğına da>annıa\an her turlü duşuncenın özgurce açıklanacağı tam demok- rasi isthoruz" denıldı Açıklamada. >oylede\amedıldı "Demokrasinin tum kural ve ku- rumlan ile>erleşmesi, sos>al hukuk devlctine da>alı laik Turki>e Cum- huri>eti'nin bolunmez butünluğü inancına bağlıvız. Basın ozgurluğu, daha doğrusu halkın gerçekleri oğrenme hakkuıı kı$ıtla\ıcı hukumierin kaldınJması. bu arada kamuovunun sağlıklı bi- çimde bilgüendirilmesini engelleyen 657 sayılı De\let Personel Kanu- nu'nun değiştirilmesi vönundeki ça- lışmaları olumlu karşüamakla bera- ber, Ugili \asal duzenlemelerin Ga- zeteci Cemiyetleri Başkanlar Kon- sej i adına u>e meslek orgurleri fem- silcilerinin goruşu aunarak belirlen- mesıni zorunlu gorujoruz." gev le ılgılı raporu cıddı buldukla- rını burada bazı kesın ıfadelere yer venldığını hatırlattıktan son- ra "Bu raporu bakanlığımız ka- nalıvla iste\eceğim. Bundan va- rarlanmaya çalışacağız. gerekirse raporda ismi geçenleri dinleriz" dedı •*> uksekova'da geçen e> lul a> ın- da Necip Baskın'ın kaçınlarak 200 bın mark fıdve ıstenmesıvle pat- lak veren ve bırçok faılı meçhul cınayet. uyuşturucu kaçakçılığı. adam kaçırma gıbı organıze suç- la ılışkılı olduğu ılen surulen çe- teyle ılgılı soruşturmav ı devralan Dıyarbakır DGM Başsavcısı Nı- hat Çakar soruşturmayla ılgılı so- rulan vanıtladı A\dınlatılan faili meçhul \ok Başsav cı Çakar soruşturma so- nucu tutuklanan PKK ıtıratçısı "Havar" kod adlı Kahraman Bil- giç'ın basına vansıvan oncekı ıfa- delennde bırçok faılı meçhul sıya- sı cınavetın kendılerı tarafından >apıldığını. Eşref Bitlis'ı de ken- dılerının oldurduöunu anlattığına dıkkat çekerek "îfadelerleajdın- latılan herhangı bir faili meçhul ci- navet v a da başka olav soz konu.su mu" sorusuna şu karşılığı verdı Akın Birdal, yeniden İnsan Hakları Derneği Cenel Başkanı 'PKK'nin clindckidiğer askerlerikurUatıcağız'• PKJCnin elınde bulunan esir askerlenn kurtanlması içın gmşimlenm sürdüreceğını kaydeden Birdal, "Bugırışımımizne denlı gözaltılara ve davalara neden olsa da onlar kaygılaranasınlar, çocukJannın özgürluğü için çabamızı yıne sürdüreceğiz" dedi. ANKARA (Cumburiyet Bürosu) -Jnsan Haklan Derneğı (İHD) Genel Başkanltğı'na yeniden seçılen Akın Birdai PKK'nm elınde rehın tutulan dığer askerlen de kurtarmak ıçın gınşımlennı surdureceklennı bıldırdı IHD Ankara Şube Başkanı Vddız Timürtürkan da. geçmışte yargısız mfazlann emırlennı verenlenn, Gazı olaylannın sorumlululannın bugun bakan koltuğunda oturduğunu anımsatarak. "Mehmet Ağar ve Necdet Menzir'in şimdi bu makamlarda bulunması. insan haklan savunuculannın bii viik avıbtdır" dedı Cumhunyet'ın sorulannı yanıtlayan Birdal. devletın, anne ve babalann acılanna son verecek hıçbır davranışta bulunmadığını belırterek, İHD'ye şımdıye kadar çok sayıda rehın asker aılesının gırışımlerde bulunmalan ıçın başvuruda bulunduğunu kavdettı Birdal, şunlan sovledı "PKK tarafından çocuklannın bıralalması için girişimimizi Birdal-Banş herkes için bir hak sürdürmemi/i isteven asker aileleri her zaman aramızda bulunuvorlar. Bu girişimimiz ne denli gö/altılara ve davalara neden olsa da, onlar kavgılanmasınlar. çocuklannın özgürluğü için çabamızı yine sürdüreceğiz. Çünkü o çabalar, şiddet ve çattşma ortammın yumuşamasına yardımeı olmakJa. annelerin acüannı \e özlemini gidernıekfe kalmayacak, Tiirkive halkının bartşa olan özlemine ve gereksinijnine kafkı sağlayacaktır."* Banşın. herkes ıçın bır hak olduğunu vurgulayan Birdal. bugun göstenlmesı gereken cesaretın savaşta değıl, banşta oldu|unu anlattı Birdal. "Savaşı ölümler, acılar pahasina kimlerin istediği. sav aşın ekonomik ve siy asi rantını kimlerin paylaştığı artık gizlcnemiyor. Hakkâri Ytiksekova'da 'öniformalı çete' olayı örtbas edilemez. Varto ve Diyarbakır cezaev inde özcl timce insanlann vahşice oldıirulınesi gizlenemez. Bu olav lar açıga çıkarıldıkça, kazındıkça altında kimlerin savaşta ısrariı olduğu anlaşılmakladır" dıye konuşru. İHD Ankara Şube Başkanı Yıldız Temürturkan da. 21 yüzyılm "insan haklan yüzyıir olacağını v urguladı Temürturkan. Cumhunyet'e şunları sovledı u Çünkıi sadece ülkemizde değil. dunyanın her tarafından As\a, Afrika, Amerika ve hatta Avrupıı'da insanlar farklılıklaırndan dolayı baskı ve e/iyet görmektedir. İmzaladıkları insan haklan merinlerine riiğmen. dunyanın her tarafından devletkr. bu anlaşmalara sadık kalmamaktadırlar. Göçe zorlama, yalnızca ülkemizde değil, Güne> Kore ve Filipinler'de de muhtelif gruplara uy gulanan bir yöntemdir ve mihonlarca insan bundan dolayı mağdur olmaktadır. Dunyanın her yerinde insan haklan mucadelesini ezilcn, yoksul insanlar yükseltmektedir. Hatta geiecekleri ellerinden alınmış çocuklar bu mücadeleye kanlmaktadır."* "Hayır, dosyadaki ifadelere, bel- gelere gore, aydınlatılan cinavet yok. Samklarla Ugili soruşturma, eldeki belgelere, ifadelere gore Ne- cip Baskın adlı şahsın kaçınlarak fidye istenmesiy le sınırlı. Ortaya çıkanlan başka bir olav şimdilik yok. Ancak soruşturmayı genişlete- rek surdurıivoruz. Veni nericelere ulaşırsak gereğini yapar ipi çeke- riz." Başsavcı Nıhat Çakar. V uksekova'da gozaltına alı- narak bır kısmı tutuklanan resmı gorevhler aleyhıne bırçok vatandaşın şıkayet dı- lekçesı verdıgını bunlarla ılgılı sonuç alınıp alınmadı- ğının soruiması uzerıne, " Dediğimiz gibi, birtakım şi- kâyetler olmuş ama herhan- gi bir netice alınamamış. Şimdiyetki bizim. Eğer veni şikâyetler olursa. biz bunla- n ihbar olarak değerlendi- rir, gereğini yapanz.\eniden tanık dinleme durumumuz olabilir" karşılığını verdı Başsav cı Çakar. bır başka soru uzenne de Necıp Bas- kın ın fıdye amacıvla kaçı- nlıp fıdye ıstenmesı olayın- dan çok once CHP mıllet- vekıllerı taratından hazırla- nan vearalanndatutukluıtı- rafçı sanık Kahraman Bıl- gıç'ın de bulunduğu çetenın varlıgına vekanştığı olayla- ra yer venlen raporu ıncele- yeceğını bıldırdı Raporda cıddı ıddıalar bulunduğunu, kesın ifadele- re yer venldığını belırten başsavcı Çakar, "Bizim için onemli olan delildir. CHP'li miUetvekillerinin hazırladı- ğı raporu bakanlık kanalıy- la isteyeceğiz. Bundan buyük ihtimalle yararlanabileceğiz. Burada karşımıza yeni isimierçıkar- sa bunlan dinlememiz gun- deme gelebilir" dıye konuş- tu Aranan sanık \ok Dıyarbakır DGM Savcısı Nıhat Çakar V uksekova'da ortaya çıkanlan çete soruş- tuımasının bu aşamada 6'si tutuklu 11 sanıkla sınırlı ol- duğunu halen aranan kım- senın bulunmadığını bıldır- dı Konuyıı dennlemesıne soruşturacaklarını ıfade e- den başsavcı duruma gore yenı kışılerın davaya dahıl edılebıleceâını kavdettı UZ Z4Z//ORHAN BİRGİT 1933 ekım ayında babam Edırne Defterdarı'ydı Annem ve kardeşlen onuncu yıl kutlamala- nnda Ankara'da olmayı karariaş- tırmışlar Kompartımanlarının ka- pıları dışarıya açılan ve tahta va- gonlardan oluşan bırtrenın uçun- cu mevkıınde yaptığımız bır yol- culukla gıttığımız başkentte, aı- lenın çocuklarını Ulus Alanı'nda- kı ıkıncı TBMM bınası onundekı torene goturmedıler Ne radyo ne televızyon, hatta ne de Sahıbının Sesı" gramofo- nun dışmda bır ses alıp verme ay- gttının olmadığı o donemde, be- nım bayramdan anımsadığım gece Ulus Meydanı nı bır renk cumbuşune çevıren renklı am- pullerle suslenmış takların altın- dan geçen fener alayı bırhklen ve Şeyh Saıt ısyanı sırasında gun- lerce kar ustunde yatmak zorun- da kalan enıştem Yuzbaşı Şükrü Uygur'un sabahkı torende yeni- den hastalanarak yatağa duşme- sıdır Bır de ertesı sabah buyukba- bamın Etlık'tekı evıne gelen Hâ- kımıyet-ı Mıllıye gazetesının bınn- cı sayfasını dolduran Gazı nın Onuncu Yıl Nutku ndakı her kelı- meyı ışaret parmağımla ızleyerek okuduğumu çok tyı hatırlıyorum Yıllar sonra, o nutku her dınleyı- şımde, çocukluk anılanmda ku- Bir Bayram Yazısıçuk saptırmalar ıle. Gazi hançe- resının tum gucu ıle "Ne mutlu Turkum dıyene" dıye haykmrken sankı ben de babamın ve anne- mın elierını tutarak orada ıkıncı Meclıs bınasının karşısındakı kal- dınmı dolduran insanlar arasın- daymışım gıbı bırduyguya kapıl- dım • • • Etlık o tanhlerde baştan aşağı bağlarla çevrılı Ankara'nın tam bır sayfıye beldesı ıdı Beş on kılo- metre otedekı Bağlum dan eşek- lerıne yukledıklerı yağ sut ve yo- ğurdu pazarlamaya gelen koylu- lerle anneannemın kapı onu soy- leşılerını ızlemeye çalışırdık Bı- rıncı Dunya Savaşı sırasında Ye- men'de ingılızlere esır duşen ve ummettoplumunun hıçbıranlam taşımadığını yaşayarak goren an- neannem bukuçuksoyleşılersı rasında yonelttığı kımlık sorgula- malarından hıç bıkmazdı Onların "Elhamdulıllah Muslumanız' ya- nıtlarına karşı atak yapardı 'On- ce Turk, sonra Muslumansınız " Kolay değıl ust uste suren sa- vaşlardan kımı yenık, kımı yen- gıyle ama her defasında yorgun çıkmış bır toplum ummetçılığın kendısını surukledığı serguzeştler nedenıyle o tarıhlerde okuma yazması kıt ama ınançlı yurtsever bır Anadolu kadını o!an annean- nemın bılıncınde bır yeniden do- ğuşun tohumlanış/na tanık olu- yordu Ve Gazı'nın Onuncu Yıl Nutku'nu bıtıren o unlu 'Ne mut- lu Turkum dıyene cumlesının soylenışınden yanm yuzyıl sonra kımı tartışmalarla yozlaştırılmak ıstenışının altında globalızme da- yanan bır enternasyonelleşme- den çok ummetçılık ozlemlerı ağır basıyordu Ya da her ıkı kesımın bugun- lerde aralarından su sızmayan ış- bırlıkçılık duygulan • • • Krıton Curi nın bu toprağın yetıştırdığıenderçevrebılımcıler- den ve durust ınsanlardan bırısı olduğunu yaşamı sırasında kaçı- mız bılırdı Bu Rurn kokenlı bılım adamı geçen hafta yurtdışında- kı bırtoplantıdan donerken uçak- ta geçırdığı kalp krızı sonunda aramızdan ayrıldı O ayrılışı son durağında nok- talayacak torenlenn fotografları dıkkatınızı çektı mı7 ProfesorCu- rı elbette kendı dınsel ınançları- nın gereğı bır sandukanın ıçınde ve kendısını sevenlerın omuzla- rında son yolculuğuna goturulu- yor Tabutunun onunde bır Orto- doks dın adamı yuruyor Ve ta- but ayyıldızlıbayraklaortulmuş 1996Turkıyesı'nın, bunca kavga ve tartışma ıçınde butun dostla- nna sıyasal karşıtlarına ve duş- manlarına bu cehaze fotoğrafla- rından daha guçlu hangı sponta- ne belge ıle çıkacağını duşunebı- lırsınız9 Bu fotoğraf Ankara da HADEP kongresındekı bayrak ındırme provokasyonuna da Kardak ka- yacıklan ıçın kopartılmak ıstenılen tartışmaya da, Kıbns'ta Yeşıl Hat kenarındakı bayrak degıştırme olayınada cumagunlerınedenk getırdıklerı mıtınglerıne yeşıl bay- raklarını sallayarak gelen ve laık devletı bır jakooen dıktatorluğu olarak kahretme çığlıkları atanla- ra da Krrtorı Curı ısımlı bır yurtta- şımızın aılesının vakur bır yanıtı- dır Gazetelerının dunku bırıncı sayfasına Cumhunyet gene ıç- kılerle kutlanacak' başlığını atan Islamcı gazetenın çalışanları da o fotoğraftan umarım gereklı me- sajları almış olmalıdır 29 Ekım 1933 gunu Ankara U- lus Alanı'ndakı torende' Ne mut- lu Turkum dıyene' dıye bıtırdıgı konuşmasını yapan Ataturk, ço- cuklar ıçın hazırladığı Yurttaşlık Bılgısı kıtabına kendı el yazısıyla yazdığı "Turkıye Cumhunyetı'nı kuran Turkıye halkına Turk mılle- tı denır" tumcesınde ' Turkıye halkı" derken hıçbır koken ayrımı duşunmedığını ortaya koyuyor- du Onun "m///ef"tanımı okıtapta şu tumcelerle toplanır "Zengın bırhatıratmırasma sa- hıp bulunan, "Beraberyaşamak hususunda muşterek arzu ve muvafakatta samımı olan, 'Sahıp olunan mırasın muha- fazasına beraber devam husu- sunda ıradelen muşterek olan ınsanların bırleşmesınden mey- dana gelen cemıyete mıllet namı venlır" • • • Turk'un bır ırkın, bır soy ya da kavmın değıl kaderde tasadave kıvançta bırfıkte olma sozleşme- sını benımsemış bır toplumun or- tak adı olduğu bılıncını ozumse- dığımız Cumhunyet Bayramla- n nın ulkemızın ufkunda yeniden ve bır guneş gıbı doğmasmın oz- lemını hıçbır şeyle değışmek ıs- temıyorum GÜNDÜZ GÖZÜYLf MELİH CEVDET A\DAY Çürümeye Karşın Bugun 29 Ekım Cumhunyet Bayramı Butun Cumhurıyet okurlarını kutlarım Turkıye Buyuk Mıllet Meclısı cumhunyete geçıl- dığını duyurdugunda ben sekız yaşında ıdım Işga altındakı Istanbul u gordum Istanbul'un kurtuluşu- nu yaşadım Latın abecesını oğrendım Şapka gıy- dım Soyadıaldım Atatürkdevrımlerıylesevındım, gururlandım Turkluğumu bıldım, bunun şerefını duydum Bugun bıze olağan gelen cumhunyet yonetımt- ne erışmenın ne guç olduğunu okudukça oğrendım • Tanzımat 1839 • 1 Meşrutıyet 1876 • 2 Meşrutıyet 1908 • Cumhunyet 1923 Tanhın bu denlı ağır gelıştığını ve kahramanlıklar gerektırdığını nerden bılebılırdım7 Nerden bılebılırdım ılerlemenın de yozluklar yol- suzluklar getıreceğını omeğın ozgurluklerın para- ya çevnlebılecegını'? Gıde gıde hırsızlar, açıkgozler cennetıne varılacagını nerden bılebılırdım'' Kalkıp Çuruk şıırını yazacağımı? Akasya agaçları akasya kokuyor Bahçelerde guller gubreler kokuyor Geçen otomobıl benzın kokuyor Otomobılın ıçındekı kadın lavanta kokuyor Kadının lavantası dehşet kokuyor Bu lavanta kokusunu koklayan adam ne kokuyor Rakı kokuyor Kızlar oglanlar ter kokuyor j Hastaların kapanmamış yaralan kokuyor Sağlamlann açılacak yaralan kokuyor ? Insanların ellerı, gozlerı, kalblerı kokuyor t Açlıktan nefeslerı kokuyor * Çuruyen dışlerı derılen, beyınlerı kokuyor Duygulan, duşuncelerı, seslerı, sozlen kokuyor Yazdıklan, okudukları kokuyor Çurudukçe kokuyor Kıtaplar, dergıler, afışler, mektuplar kokuyor Dostluklar, aşklar arkadaşlıklar kokuyor Havalandınlmamış odalar kokuyor •> Havalandırılmış odalar kokuyor Sofalar evler apartımanlar kokuyor Mahal/eler, şehırler, ulkeler, kıtalar kokuyor ] Çurudukçe kokuyor Duymuyor musunuz kokuyor Kokuyorkokuyorkokuyorkokuyor Toplumlara kazandınlan yenı kurumlardan amaçJ yenı insanlar yaratmak olmalıdır Insanın degışme- sı, yenılenmesı ıse oyle anlaşılıyor kı, sabır ıstıyor Yukarda tanhın ağır gelıştığını soyledım tarıh ıse insan demektır Umutsuzluğa duşmemelı, ınsan- dan her şey beklenır Bınlerce yıl böşa gıtmedı Ye» nı bır insan elbette çıkacaktır ortaya » Çurumeye karşın * Dinar'da anahtar dağıttı Demirel: Devlet sözünü tuttu DİNAR(A A)- Cumhurbaşkanı Sıilev man Demirel I Ekım 1995 te meydana gelen 6 ! şiddetındekı depremden sonra yenı Dınar'ın yapıldığını belırterek. "Burada sevindiren. gurur veren bir şehir. Dinar şehri meydana gelmiştir. Dinar. kendimıze guvenimizin eseridir" dedı Cumhurbaşkanı Demirel yaklaşık 10 bın ev ve ışyerının tamamen yıkılmasına yol açan depremden sonra. temelı atılan bın 4^4 konut ve 140 ışyerının teslımı torenıne katıldı Konuşmasinda 392 gun once meydana gelen depremde 94 yurttaşımızın olduğunu. 250'sının yaralandığını belırten Demirel. depremden sonra geldığı Dınar'da. yıkılanlan daha ıyı ve çabuk yapma sozu verdıgını anımsattı Cumhurbaşkanı. bugun yenı Dinar ın teşkıl ettığını ıfade ederek "İşte hep beraber dev let sozunun turulduğuna, Dinar'ın pınl pırıl yapıldığına şehadet ediyoruz" dedı 180 gunde 15 trılvon lıralık ış yapıldığını bıldıren Demirel Dinar a gelışınde uçaktan şehn seyrettığını ve bugun Dinar'da gurur veren, sevindiren bır şehır manzarasıy la karşılaştığını soyledı Demirel, "Kendimize guvenirsek her turlu sıkıntıvı aşanz. Dinar, kendimize guvenimizin t eseridir" dıye konuştu Yapımı tamamlanarak anahtarlan dağıtılan deprem ev lennden bınnıfi sabıhı olan Halil Kayalar'ın anahtar ve konut tahsıs belgesı de Cumhurbaşkanı Demirel tarafından venldı Demirel toren sırasında •\fyon Lısesf nden sınıf • arkadaşi olan ve 1959- '" 19 7 " 7 yıllan arasında ' Dınar'da beledıve başkanlığı vapan Fevzi Başyiğit ıle bır sure hasret gıderdı C umhurbaşkanı Demirel Dınar'dan aynlmadan once Fatıh Ilkoğretım Okulu nun da açılışını yaptı Bu toren sırasında Dev let Bakanı Mehmet Altınsoy hafıf ' bır rahatsızlık geçırdı Altınsoy a Cumhurbaşkaniığı ozel doktoru taratından mudahalede bulunuldu Cumhurıyet'te doğmak . Cumhunvet'te yetışmek.. Cumhunyet'le yaşamak.. Çok guzel §e\. Bıze Cumhurıyet'ı armağan eden Buvuk Onder ATATÜRK ve sılah arkadaşlannı saygıvla anıvoruz Cumhurnet Bayraminız kutlu olsun . DOĞAN KATIRCIOĞLU "Arkadaş Kulübü" Başkanı (WH0) Dünya Sağlık Teşkılatı kalp \e damar hastalıklannı "Dunyanın 1 Numamlı İnsanhk Diişmam" ılan ettı. TÜRK KALP VAKFI Tel.: (0.212) 212 07 07 (PBX) Faks:(0212)212 6835
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle