30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2&EKİM1996SALI CUMHURİYET SAYFA KULTUR 13 Komet'^n resimleri Istanbul'da Teşvikiye Sanat Galerisi'nde, Ankara'da Galeri Nev'de Her serği ö öJüııı kajım $• Komet'ir se-gılerinı genellıkle 'son dakıka">a bıralması kendı yaratı siırecının. bıçımırun b r örellığı: Endı>elı vuzüne, telasjlı hareket erıne, s3>leşı sırasnda hep resımlere kayan gözlerim baktıkça. açıkça gorulen bır durum ' ar: \slnda. ufak çaplı bır ölüm kalım savaşı \erdıği. AHL \\T\1E\ Hc^an iıuz.p. r aramaz çın ha\alpcrest çocıksiı Ko- •net. Erteşı gun se'gısı ^dî Btı- yukadada. vağmıırlı. b r gun sergKine ruzrlaTiay <. çaliştığı reMm!e r dei kısa Dir ,ure ıçın a\n'rıi:>. dı lenı.or, >na gore ~ölu birsaar.adinın-vedılerı- nıbeslıyor.arayabırsnleşısi- kıştıracağız komet. ınlık bır gecıkmeylc \jçırdığıvapurun ı»keleden ai rağ r uzJdaşma- siniseyredı.orgıbı ka gılı re- sımlernasılye'ijjecek Atolve- sindekı resım serpalainda al- tı yedı resirr duruyot. hıçbın tamamlanmamış \aş Odevını vetistıremeırıs bır ço-uk gıbı mahcup Bır \andan s.onusıı- >or. bır yandan kım zaman seslı kımızamansessz "Ben oasıl >etiştireceğirn bulian* dı- yesoruyorkendı kendne Hep bovle mı na2irlanı> •»rsunıız sergılere' \a bu son g_-ce. ıçı- nızden resim vapmak jelmez- s e ' Esın perısı \ar mdır \ok mudur' Resımlerınde>ıklıkla karsımızaçıkan, crekı "ıgurle- re sankı vo) gosteren onlan gerçeklığeçağıran. bır^tedır- gın edıcı o kadın fıgurierı ge- îıyor aklıma Bu rur sjrulara bır son venyorum Belleğınekıhtlenm]; ınsin yer. nesne gonmtulerını tır ı Iınde v arartığı havalı arlara t ,- şiyan Komet'ın resiml;rı <,ı> cukluktd kurulan hayJı dun yalar. yaratılan hayalı kişileı va^anan hayalı durumlan anla- tıyor gıbı gorunur ılk takı^ta Freud'un belırrmis oldjğu gı- bı. yaratıcı ınsan da çocuk gı- bı. oyun oynamayı hıç bırak- maz. o>un oynamaktın hıç \ azgeçmez Bır tür sak trmbaç ov unudur çocuğun \ e sinatçı- nın yas.adığı Sobelenene ka- Jar sınır tanımaz bır yaratı ıçındedır Komet'ın resimle- rınde kendı dunyasinda ya>a- >an \e yaratîığı o hayaı dun- yaya sonuna dek ınanar çocu- Su sobeleyen uyandırajı \a da ba^ka bır deyisle gerçtklığın kapılannı aralayan fıgır. hep bır kadın tıguruolmıis Tesvı- kıye Sanat Galerısı'nde sergı- lenen reMmlenne baktuımız- da da çocukla annenın ya da oğretmenın sanatçıy la gerçek- lenn arasındakı bu çekı? meve ıster istemez dıkkatımızçev n- lıyor lyı Şey ler ^ayınları'nın Galen \ev ıle işbırhğı ıçınde çıkardığı Komet kıtabında 4h- metOktaj'ın da değındığı bır noktadır bu "Anımsamanın, çocukluğunilkvıllanndander- k-dip malzeme arasında. mute- hakkJm kadın nıotıfiiK' gon- derme >apan oğeler seanJenı- \or. Belkı anne>e belki abla\a aıtau parçacıUan. Belkide bir oğmmene. Setgi \e şefkatle bırükte cezalandırnıa \e a/ar- lanıa da içerilmiş durumda re- sımkrde." kı>met ın resimlennde kar- sınıza çıkan bu saplantisinın kaşnjğ) konusunda konu^tu- ğumızda bır >ere \arami\o- ruz •*BiIemijorum"dıvor sa- natçı Belkı oını (.ocuksiı kılan da bj So\lesimız sirasinda gozlcrı hep resımlerınde bır- den kalkıp ~Şufigürtanıdığı- mız binne benzi^or değil mi.'" dı\e*oru\or •Şufıgure\ sahi- bunenekadarben/İM>r.'" Bel- kı bı'ınç duze\ınde belkı de anc.it ruvalannda karsılastığı hıç omadık durumlarda du- rujlarda \e hallerde gorduğu ınsan an. verlerı tu\alıne \an- >ıun s.omet v ıne de soınıman sovutadeğıl so\ uttan somuta aıJı\or Resimlerındekı tiüiır lerın kendılıgınden belırdığını sovlınor "Bazen çok ilginç olu\or._ Sankı o resmi ben yap- nıanıısım gibı..." Resimlerını siıreklı olaıak değıstınnesı ve- nı tıgurler eklemesi kımı tı- gurlerı çıkarması kısacasi re- simlerı (zaman darlıgına kar- jin'l hıç bırakamarrusı bıraz da bıından kavnaklanıyor bel- kı Ne çıkacağım kendısı de nıerak edıyor' \e belkı de Komet'ın sergı- lerını genellıkle "son dakı- ka"va bırakmasi da kendı va- latı siııecinın bıçımının bır ozellıgı Fndiselı yuzune te- la^lı hareketlerıne sov Jesı sıra- sinda hep resımlere kayan goz- lerıne baktıkça. at,ıkçagorulen bır durum var Aslında. ufak çaplı bır olum kalım savası ver- dığı "Olum oncesı gozlerimi- zin onunden bir fılm şendi j;î- bi geçip 0den yaşantunız* klı- sesi Komet ıçın her »ergı on- tesindeva^anıyorolmalı "Biz /annfdh oruz ki hafuamu çiz- gi halinde... DeğiL parça parça her şej. Sınema nasıl>apıli)or? Belli kareler bır araya getirili- yor \e bizde bır butunluk dııy- gusu yaratıvıır. değil mi? İki senelik şe>. bir buçuk saatte ge- çijor. Hayatta da belli ımgeler \ ar kafamı/da. Be> nimizdeya- şadığınıı/ havat var butun şid- detıyle." Sonra karsımızda du- ran ertesi gun kargoş la Anka- ra'ya >etışme;>ı gereken bır res>mı gosterı>or "Şu resim uzunzaman durdıı. Bugun. pat di>eçıkı\erdi" Bırso\lesisınde "Butun^a- manlann resmini se\diğini~ so>le>en Komet vıne de Ro- nesans oncesı resme daha çok ılgı duvuvor Giotto'vu Ma- saccio\u Piero della Frances- ca'\ıse\ı\or Resımlen zaten zevklerını ele \en\or bırolçu- de Bır >andan da "Öteki Ko- met" \ar bu otekısı. vıne Kı $e> ler'den çıkan bır kıtapta bı- raz olsunbelgelendı Akademı \illannda \e sonrasında ger- çeklestırdıöı pertornıanslar. kav ramsal »anat sergılen, uret- tığı ılgınç fıkırlerle karsılaştı- ııîdığında uslu kalan resmıyle Komet. ">ine bir ş«lere karşı durduğunu~belırtıyor "Sanat du nvası,çağdaş olaeaksın. mo- dern olaeaksın dive bı/e hep >e- ni şeyler dayahvor. Ben her ş^- y in karsıtını sorgulayan bir iıı- sanım. belki onun için bugun kendi karakterime rağmen bu figuratif resımleri \apnonim. Ben de ga>et iyi biii>orum sa- nat tarihini, olup bitenleri, bu- tun yeniliklen... Ama ne vapa- y ını. illc de birfigurkoy mak is- tiyorum resmime. Pentur se\i- >orum. Gorsel dumayla ilgili bir takım imajlar yapmak isti- \orum. Hep sanat tarihi için. sanatın ilerlenıesi için mi resim >apacağu.' Bira/da kendidu\ - gu \e diışuncelenmüde resim vapalınu neden olmasın?" Olmusbıle "Herşevinken- dini ilk bakışta ele \erme\en gizü>aşamlan ileilişki kurma- >a çaLştığını" sovleven Ko- met ın siddetlı bır ıçsel enerjı- >ı barındırmabina karşın ses- siz dıngın olmaş 1 başarabılen \edola\ısı\laancak ılkbakıs- ta kendmı ele vermeven 0 gızı aramakta kararlı ızle\ıeı\le duvgusal bır bağ kurabılen re- sımlerı. İstanbul'da Teşvıkıve Sanat Galerisi'nde. <\nkarada Galen \e\ de 20. yüzyılın ilk yansından dünya müzikleri "Etnik Mu/ik klasikleri" adı\la Shanachie şirketince dün\a mü/ik marketlerine dağırılan CD'ler 1925-1948 \ıllan arasında derlenen dünya mu/iklerini içerivor. FEZAT\NSLĞ \uz>ılımız dunva muzıklerının en eskı kavıtlan, bu kez ıkı kom- pakt diskteioplandı "EtnikMüzik Klasikleri" adıvla Shanachie s.ırke- tmce dun> a nıuzık marketlenne da- gıtılan CD'ler 1925-1948 vılları arasında derlenen dun> a muzıklen- nı ıçenşor Ozgun 78'lık plaklardan dıjıtale aktarılarak hzırlanan bu yapıtın edı- toru Pat Conte. Albumun ılk CD'sinde Nııerva Sardınva. Rusva. Sevlan. Srı Lanka. Racastan. Kuba Romanva. \ıet- nam Nfakedonya. Toplum Adalan (Tahıtıl Fas. Gune\ Mrıka. Japon- >a. Hındistan, Bask, ls\eç. 'V'ıddis. Polonva. Jamaıka. Ebısınya (Etı- >op\a|. Endulus(lspanva). \'ısavan Adalan ve Fıjı"denornekler\eralı- >or IkıncıCD'deıseYenı Kaledonva. Bulganstan. Porto Rıko. Hındistan Mozambık. Batı Ca\a'dan Soenda Lkravna. Trınıdad. Gırıt. Korsıka. Ken)a Fransa. Se\lan (Sn Lanka). Ispaına. Kazakistan, Cape Breton. Gune\ Afnka. Cezavır. Tıbet\eRa- pa Nuı'den orneklere ver \enlmış Bu albumde \unanıstan'dan 1930'lann Izmır kahve muzığı stı- lındeıkıgazel veanıane. avncaTur- kıve'den Anon Uçulu tarafından Yüzyılımızdunya muzıklerının en eskı kavıtlan, bu kez ıkı kompakt dıskte topiandı. Zamanında fonograf ve gramofonlarda çalınabılen tanhsel müzıklerın önemlı örneklerı gıderek çeşıtlı kuruluş \e şırketlerce Türkıye'de de " yayımîanmaya başlandı seslendırılen Bahrıve Q ıtftetellt--.ı \erali)or Zamanında tonograf ve gramo- fonlarda çalınabılen tanhsel müzık- lerın onemlı örneklerı gıderek çesit- lı kurulus \e şırketlerce Turkıve'de de vavımlanmava ba>landı Turkı- ve'de ılk kez duzenlenen Gramoton ve Tas P!ak Sergısı etkınlıklerı ara- sında ^apı ve Kredı taratından ^8 de\ırlı tas plak kolekMvonlarından seçılen ornekler. ıkı CD halınde bu vıl yavımlannııstı Bu albumun ılk CD'sinde operetler kantolarvefan- tezıler. ıkıncı CD'de ıse hafızlar. ga- zeller ve >arkılar ver alıvordu Turkıve'de Istanbul 1925 Ldi Hrant ve Tamburi Cemil Be> CD'len ıse Kalan Muzık taratından 1995 vılında yayımlanmistı Bırle- sık Devletler'de Tradıtıonal Cross- roads taratından bugune değın eskı Turk muzığı kay ıtiannı ıçeren v uzu a^kın 78'lık pîak temızlenerek 7 kompakt dıskten olusan bır dızı ha- lınde vavımlandı Fransa'da ıse Ocora. ^rchıve de la Musique Tur- que adıv la uç C D'lık bır dızıve 1995 vılında basladı Bunlara en son ge- çen av Hungaroton tarafından ya- vımlanan Bela Barok'un Turk folk muzığı derlemelen eklendı Ancak fonograf vey a gramofon- da çalınabılen eskı kavıtlan ses mu- hendıslıgının ula^tığı teknık dona- nım ve gunumuzun gelışmış teknık- !en ıle artık venıden uretılıp tuketı- lebılıvor Yerel tınılara ve bolgesel muzık bınkımıne olan ılgı ıse gun geçtık- çe artıyor Bu gereksınme ıle dun- vanın pek çok ulkesındeeskı kayıt- İar venıden elealınıpses nıtelığıart- tınîarak CD halınde jenı kımlığıne kavıisuvor \ukanda adı geçen albumler he- nuz bır belgelık oluşturamayacak kadar az savıda olsa da dunyanın pek çok ulkesınde eskı kavıtlann restorasvonusurdıırulmektedır Fo- nograf \e gramofonun ardından pı- kaplann da gıtgıde gozden duşme- si ıle eskı kavıtlan olumsuzleştırme ışlemı daha oldukça zaman alacağa benzemektedır Turk Edebiyatı'nda Biyografi / 3 AHU MITMBV Vefasız bir milletiz Turkıve'de biyografi yazınının gelis- meınış olmasının başlıca sebebı, bızde araştırmacılığın olmama>ı Belkı de ın- sanların tembellıgınden ya da sozel gele- neğımızden Osmanlı arsıvlerını yıllaı- ca açtırmadıiar ^ımdı de totokopı çekıl- mesıne ızın \ erıvorlaımis fotokopı debo- zuvormuşonlan Dunvanınbutunmuzelennegıdın mık- rofılmvardır Turklerbunubıledujunmu- vorlar Avrıca pek çok ınsan belge saU ı nııvor Bıvografilennbas- lıcako^ulubuoysa Aslında Turkıve'de bı- \ogratı okuvan bır kesım var Çevırı bıvografılerı okuvorlar Şımdılerde da- ha da çoğaldı Okur sa> ı- sına bakarsak. biyografi okuvanlar belkı roman okınandan fazladır ger- çek havat haval urunu olan bır eserden daha çok ılgılendırıyor ın^anları Insana değer vermek çok onemlı Ben. tratık kaza- ları da dahıl olmak uzere pek çok olutn- suzluğu bızım ulkemızde ın>ana değer v e- •ılmemesıne bağlıvorum Hastanelerın durumuna bakın Bırdevımımız bıie var Allah'm dedığı olur abdal derdmden olur Tabıı kendisine değer \ermeven karsisindakıne de değer vermıvor. bır de Muslumanhktan kaynaklanıvor belkı bıl- mıyorum olunun ardından kotu konu^ul- maz Çok beJlek>ız bırfoplumuzayrıca \e- tasiz bır milletiz Olen adam unutuluvoı 3rnek verevım. Se\gi So>sal sozgeiımı utapları en çok satan vazarlarnnızdan bı- ıvdı Oldu gundemdedeğıldıveazoku- ıuvor Olmusolan vazarlarınkıtaplarının lasımı durmor Yazarlarına bu kadar de- >er v eımev en bır toplum. bır de orurup ya- arlarının havatını mi ıncelesin 1 Belkı de çok enteresan havatjar da ok Çok renklı havatlar olmamış smı- ıve kadar va da bılınmıvorçunku kapa- lı bırtoplumuz Sonıiçtd sıradan msanla- rın bıvografısı yazılmaz Genelde vazar- ların ressamların sanat ınsanlarının po- lıtıkacıların vevabuvukaskerlerın devleı adamlarının bıyogratılen vazılıvor onla- nn vasanıları da siradan olmuvor \ma şımdı bızde dort dortluk bır Ataturk bı- vografısı var ni! onıı sorj\ım s/ze' Ara- turk uçoksevıyoruzamahalao Ingılız ın >azdığı bı\ografı\ı oktıvoruz Bırdesiı var Zaten herkesromanların- da kendı havatını vazıvora^a- ğı vukarı Romanların çoğu otobıvogrjtık Bılıvor-.unuz benını annemın otobıvografısı viktı "\ansıRoman" Sonvıl- larda bııkaı, otobıjogratı - bı- vogratı çıkıvor Belli bır değı- sim \asanıvor Turkıvede as- lında Geviııisenostalııvlebak- nıava basladık Bu arada venı taııhçılerde vetısıyor bugune Vadar da bu alan hep haeı ho- ^anınelındevdı Sanıvorumbu 'lan va\as vavasgelıseeek Son \illaida skandallar ne- den ıvlede bazı bıvogıatık kıtaplar vazıl- dı Özalmhavatı Tansu nıın havatı gı- bı Tabıı bıınlar herkesi ılgılendınvoı ıl- gisinı çekıvor Bıvogratı vazarlarına ge- iınce Sozgeiımı oturdu kosko^a Sartre ıkı tane tuğlagıbı Flaubertvazdı Bır \a- zarın bajka bır v JAIM deger \ erıp onu m- Lelemesi olmava^ak bır >cv değil Ovle guzelbırbıvogratı vazaı kı roman gıbı va- zar vazarlığını kovaı ortava OKuno za- man kotu roman vazacağına ıvı bıvogra- fı vazsin Ben otobıvogrjtık bırronıanavıllaron ı.e baslamistım kendı aıleınden ılham ala- rak Hana adını da "Nazlı Hanım'ın kı/- lan" kovmustum Sonra Orhan Panıuk "Ce\detBe> veOğullan'nı vazdıama ben o siraiarda vazgeçmıstım zaten O ronıa- nı vazarken zorlanmiştıın çunku aılem- degergınlık varattı Kendı vasadıklarımı vazarmıvım bılnıem Ovle çok ılgınç bır vasamım olduöıınu sanınıvorum SORULAR Â ™ Turk edebıyatında biyografi türünün gelışmemış olmaMnı bır eksddık olarak degerlendirıyor musunuz? £~ Bu riiriin Tiirkije'de nervdev se hiç ^iişmemiş olmasının ne gibi nedenleri olabilir? Bu alandaki kmriık, >alnı/ca araştırma ka\ naklanııın \eterli olmaınasiJia bağlanabüir mi? 3" Son dönemde bıyogrgfı ya da bıyografiye yaklaşan türde kıtaplar, geçmışe orania daha sık yay ımlanır oldu. Sozgeiımı Şakır Paşa aılesının öykûsü. Mürtır Kurertın Selçuk. Engın Cezzar kıtapian vb Bu ufak ktpırtınm, ıçınde bulunduğumuz döneme rastlamasının özel bır nedenı olabilir mı? T ~ Genefnin biyografisini vazan Edmund ^Vhite'a göre bi>«grafi vazarlan "llgiııç yazariara ti>künen. sıkıcı insanlar". Martin \mis>, >azar olanıavanlann bivo^rafi yazan oiduğu göriişünde. Sizin edebi bhografiierte ilgili düşiinceleriniz nedir? 5-' Türk sanat ve edebıyat tanhmde "bıyografist mutlaka yazılmalı" dıye düşûndûğünûz edebıy atçı ya da sanatçılar var mı° \J~" Otobivografinizi >azmayı diışûnuyor musunuz? ERTUGRUL KURKÇU'NUN AÇIKLAMASI Savın MemetBaydur. 20 Ekım 1996 Pazar gunku Cumhunyet te "Özgür Dıişünce \e Eleştirinin Sefaleti" baslıklı. kısılığımı hedet alan ve asağıda- kı ıkı paragrafını aktardığım ya- zınızı okudum "Sazmızın benı doğrudan hedefalan ıkı paragra- fı ıçınde adımın Ertuğrul Kurkçu olduğu dı^ında her şev -bılgıler. tıkırler ıfadelerveyaruılar-van- lış 1. Ben "bir kifap çe» irip Belge ^avınlan'ndan \avimlamadim". Belge \a\ ınlan'nın kıtap halınde vav ımlad'ığı bır raporu Turkçeve çevırdım 2. Bu raporun adı "Silah Trans- ft'rleril luslaranısı Hukukun İh- lali" değil Ingılızce ozgun adı "\rms Transfers and Vıolations of Laws of \\ars in Turke*" olan rapor. j a\ ınev ınce May ıs 1996'da "Saıaş \e İnsan: Turkiye'je Si- lah Transferleri ve Savaş Nasala- n İhlaUeri" adıv la yay ımlandı 3. "İnsan Hakları Gozetleme Kurumu" dıye Turkçelestırdığı- nız "Human Rights V\atch"ın (HRV\ ) bastığı, "birzat-ı muhte- remin Idtabr değı). alt kurulustı olan "Arms Project"ın kendı ra- poru Bu rapor kuruîusun Turkı- yeıleKuzev Irak'tayerındeınce- İenen29vakayı.Turkve ABD lı yetkılılerle yapılan gorusrnelerı ve arsıv taramasinı kapsayan ıkı yıllık arastırmasının sonucunu ortay a koy uy or 4. Soz konusu raporun vazarı "Hiltermann adlı bir Amerikab" değil Hiltermann yazann değil, o raporun araştırma ve yayımını yuruten "ArmsProject~yonetıcı- Minın bovadı Adı Joost. Amerı- kalı değil Hollandalı 5. Raporun araştırmasım ger- çekleştıren ve kalemealan ıse ıkı kışı Bırı James Ron. Raporun buyuk bolumunu yazan Ron da Amerıkalı değil Israıllı Amerı- kalı ıse raporun III Bolum unu v azan Catherine BleakeK. 6. Raporun yazarlarının va da vayımcısı HR\\ nın herhangı bır yerdekı bu arada "Ortadoğu'da- ki Amerikan \arlığı"y la bır bağı yok HRU bır ABDkurulusu de- ğil ABD ya da baska bır huku- metle bır çıkar bağı olmayan ba- ğımsız. hukumetdisi uluslarara- sı bır kurulus Hıçbır hukumet- ten dolay lı ya da dolay sız yardım vebağıskabuletmıyor Dunyanın heryennde vakıflar \eozel kişi- lerın desteğıyle ayakta duruyor 7. HR\\"l978'de vanı henuz ^enı Dunva Duzenı "çağı"na geçmeden once HeUınkı'de "Helsinki \\atch" adıyla kurul- du HRVV nın alt kurulusu ve ra- porun sorumlusu olan "Arms Project" ıse 1992'de kuruldu "Silah transferleri" raporu. ABD nınTurkıve'dekı ve"Orta- doğu'daki \aıiığını gıiçlü tutma- >ı" değil. tersıne sinırlamayı go- zetıyor ABD hukumetını ve or- dusunu ^avunmuyor. elestırıyor ^azarJames Ron. raporun VII Bolum'unde ABDGenelkurmav Baskanı General John Shalikash- vili'nın2l Hazıran 1995 te ABD Kongresf nde m^an hakları ıhlal- lerı gerekçesıyle Turkıye'ye ABD askerı y ardımının kesilme- mesı ıçın vaptığı savunmavı ak- tanyor ABD emperyalızmının ba^kanı da baskomutanı da Tur- kıye ye sılah sevkıvatını surdur- mektenyana. HR\\ ıse buna kar- şı Sımdı "ABD'nin Ortado- ğu'daki\arlığını"kım "giıçlıitut- muş~oluyor ABD lıukuınetı mı HR\\ mı'' 8. Bır an ıçın sızın y a da ıddıa ettığınız gıbı olsaydı bıle. HR\v nın raporunuTurkçeye çe- vırdım dıye yazarın dusunee va da vonelımını ustlenmem mı ge- rekecektı' \a da tersıne çok be- ğenseydınız raporun çevırmenı olarak benı de onun ıçenğınden oturu ovmenız mı gerekecektı' Edebıyatla uğrasan birı olarak çe- vırmenın tek sorumluluğunun yazarın yazdıklarını ozune sadık kalarak aktarmak olduöunu bıl- mıyor olabilir mısınız' Ama boyle yapan yalnız siz değılsınız Savcılar da var 9. Sızınle "aynı yaş kuşağın- dan" değılız Ben 1948doğum- luyum sız 1951 10. "Amerikan empenaJizmi- ne karşı savaştiğımı zanneden" yalnızca ben değılım ABD hu- kumetı de boy le "zannettiği" ıçın baııa vıze vermıyor ll.Gorduğunuzgıbı çevırme- nı olarak vargılandığım raporun adı. yazan. maksadı. yayıncısı. yayıncısının nıtelığı kapsamı. ıçerığı. neden çevnldığı çe\ ır- menın sorumluluğu konusunda ılen surduğunuz her sev vanlıs Hıç tanımadığım gormedığım bıimedığım bırkışının boylesıne gerçekdisi \eyanlis ustelıkdeo denlı aşağılay ıcı bır uslupla kışı- lığıme saldırisiyla karşılasınca kım olduğunuzu merak ertım Te- sadufenCumhnyet ınekındeay- nı gun çıkan bıyografınızı oku- y unca. sızın muhakeme tarzınızı ornek aNav dım benım de sıze so- racağım bazı soruiarolabıleceğı- nı duşundum Buvesıleylebunları ılermekıs- tıyorum - Kışılığıme yonelttığınız sal- dın ıle dısı^Jen eamıasıyla ıçlı dışlı olusunuz arasında bır bağ olabilir mı' - 'Vlerkezi Bonn'daolan Bonn Thatro Bienali' daniijmanliğınız dolavısıyla sızın "Alman kültür empenaüzminin.Ortadoğu'daki çıkariannı guçlu tutrnak isteme- sine alet olduğunuzu' soylebılır mıyız' - Kıtabınız ^apı ve Kredı Ban- kası \ayinlan nca vayıma layık bulunduğuna gore "uluslararası finans kapital'ın \a da baska ıfa- 4eyle 'emperjalizmveyerlıişbir- likçileri'nın çıkarlarıv la fıkırlen- nız ve edebıyatınız arasında bır bağ bulunmadığına okurlarınızı nasıl ıknaetmeyı duşunursunuz 9 (Kısaltılarak yayımlanmıştır.) Mustafa Ekmekçi, Berlin'deydi • BERLİN (Cunıhuriyet) - Gazetecılıkte 46 yılını dolduran gazetemız yazarı Mustata Eknıekçi. 25 ekımgunu Berlın'de Kreuzberg- Manannenplatz'da Bethanıenhaus'dakı Namık Kernal Kutuphanesi'nde okurlarıvla buîu!)tu 12 Ey lulde yazılarınm nasıl sansurlendığınd'en bahseden. Barı^ Derneğı davasiyla ılgılı anılannı anlatan Ekmekçi Tılkıv le Kuyruğu". "Çarıklar" ve venı çıkacak olan ""Domuzıma "lazılar adlı venı kıtapiannın ıçerığı konusunda bılgı verdı Daha soıııa kıtaplannı ımzalayan Ekmekçi. okuv ucularla da sohbet ettı Akdeniz ezgileri Ankara ve İzmir'de I KulturServısi- Avrupa Konıisyonu Turkıye Temsılcılığı'nın 1996 vıh kulturel etkınlıklen çerçevesınde Almanya Fransa Italya ve Tuıkıye'den muzısyenlerın olusturduğu lefıra adlı grup 31 ekımde Ankara'da. 2 kasımda ıse Izmır'de ıkı konser verecek Vunanca koprtı anlamına gelen Jetıra. ırkçılığa karsı dostluk' konserlerı ıle tanınıvor Grup. 31 ekımde Ankara Saklıkent'te saat 20 00'de. 2 kasım gunu ıse Izmır AKM ^unus Enıre Salonu'nda saat 20 3Ü'da muzıkseverlerın karşısında olacak Amatör korolar Ankara'da yarışacak • ANKARA (AA)-Cumhurbaşkanı Sulevman Demırel'ın hımayelennde gerı,ekle^tırıleLek ' 1 Uluslararası Ankara Koro Festıvah" çerçevesınde duzenlenen "Turkıye Amator Korolar Vınsmalan" 5-6 kasım tanhlerınde. Cumhuıbaskanlığı Senfoııı Orkestrasi konser salonunda yapılacak Ankara Çokseslı Muzık Derneğı'nce duzenlenen yans.malara. Ankara (.okseslı Korostı. \ltı Nokta Korler Derneğı Korosu Abant İzzet Bavsal Lnıversıtesı Korosu. ODTLf Ozel Lısesi Korosu. Nığde Lnıversıtesı Korosu. ürfeon Korosu. Sayat Nova Korosu. Ankara KızlarCjençlık Korosu. ODTLJ Gençlık Korosu ve Nığde L nıveısitesı Gençlık Korosu katılacak Karma tolklonkve gençlık korolan dallannda vapılacak yanşmalar 6 kasım aksamı duzenleneı.ek karma koııserle sona erecek Joe Cocker 1950'lere dönüyor • Kultur Senisi- Blues dunvasinın unlu sesı Joe C ocker. uzun bır aradan sonra yenı albumu 'Organıc ıle nıuzık dunyasına donuyor Doğduğu yer olan Sheffield'ın muzıklerım yenıden ele alan Cocker'm albumunde 1950'lerde sokaklarda vankılanan blues tmıları yenıden guncele taşınıvor Blues rıtmını veren enstrumanlaıdan pıyanonun yerıne akustık gıtarlarların one çıktığı albumde Stev ıc Uonder'daıı Bob Dylan'a kadar bır çok unlu sesten dınlemeye alisikın olduğurnuz seçme baladlaryeralıvor Dalai-Lama'nm yaşamı fılm oluyor • Kultur Senisi-Unlu vonetmen Martın Scorcesse Tıbet'ın ruhanı lıderı Dal.ıı-Lama'nın yasamovkusunu "Kundun' adıyla tılme aktaııyor Disiıey ın vapımcılığmı ustlendığı tılmın çekımlen Fas ın Ouaızazaie kasabasında kurulan studyonun ıçındekı de\asa tapınaklarda gerçekle^ıyor (, ekımlerde 5(N) Tıbetlı oyuncu rol alıvor Heraıin sibahın altisindan gece geç saatlere kadar çalıştıklarmı sovleven set gorevlılerı fılmın Oscar'lık bır yapım olduğu konusunda ıddıalılar Aylar surecek çekımlerde ovuncular ka71nmi> katalan ve geleneksel Tıbet rahıbı gıysılenyleyaşıyorlar Ancak onlan goruntulemek ısteyen gazetecıler kesınlıkle sete yaklaştınlmıyor BUGÜN • CRR'de saat 19 30da Turk Musıkısı Ara^tııma ve Tanıtma Grubu(TUMATA)"nm "Turk Dunvasindın Sesler" baslıklı konserı ızlenebılır <2U VH 30) • EV REYSEL Kİ'LTl'R MERKEZİnde saat 15 00'te \ ılmaz Gunev ın " \ğıt' adlı tılmı saat 18 30'dada "Gençlığın Fnternasyonal Bulıı^ması" bashkJı panel ızlenebıhr (251 13 65) • GLISOLA KULTl R S \NAT MERKEZİ saat 18 30"dan ıtıbaren Emek Dtığun Salonu'nda Dostluk ve Dayanışma Gecesı duzenhyor • SAHAFCAFE KI LTL R MERKEZİ nde saat 18 00"de Ataturkçu DUSUIKC Derneğı Kddıkov Şubesı'nın tanıtını ve eumhurıyet anıları etkmlığı ve Osman Hamdı Bey'ın kı>ılığı ve resımlerının komı edıldığı "Kaplumbağa Terbıyecisi" baslıklı ^ ırmıncı Yuzyılda Sanat Semınerlen l\'etkınlı«ı ı/lenebılır (414 T 5 -3) • BEKSAV (la saat 19 00"da Fılız Isık ııı Ben Llrıke Bağırıyorum' baslıklı tek kısılık oyunıı aıdınd.ın da Yenıaun Muzık Topluluâu'nun konserı ızlenebıhr (349 91 55) • JAZZ STOP Beyoğlu sahnesınde saat 21 00"de Renan Bılek 'Bı Laf Ftmeiı" adılı tek kısılık gosterısını sunuyor (252 93 14) • TARANTA BABIJ KLLTIR MERKI^l\ nde saat 18 30'da Bob Marley ın yasamı ve saıkıljnnm konu edıldığı film gosterıiıyor' (235 28 59) KARMA RESİM SERGISI AHMET ONAY AKBAŞ ALTAN ÇELEM MEHMET ÇETİNER SAİM ERKEN MAHİR GÜVEN MUSTAFA HORASAN MUSTAFA KARYAĞDI EROL KINALI TEMURKÖRAN HATİCE ÖCAL YASEMİN ŞENEL AKA GÜNDÜZ TEMUR ALP TAMER UUUKILIÇ ASAF ZEKİ YÜKSEL 2 9 E K I M 1 5 K A S I M 1 9 9 6 Y A P I K R E D İ SANAT GALERISİ K brıs Şeh tle Caddesı 1443 So*ak 46 Alsarrai' 3522n fzrr" T-lefon 0232 463 56 28 KREDi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle