01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 29 EKİM 1996 SALI EKONOM / PARA RAPORU SPK Başkanı Ali İhsan Karacan, bankaların dava açma hazırlığına karşı "hodri meydan" dedi 'Aracı kurum içîn kendilerî gelir' Bankalar halka satacak • SPK'nin bankalara getirdiği aracı kurum kurma zorunluluğuna karşı. bazı kamu bankalannın öncülüğünde Bankalar Birliği'nin dava açmaya hazırlandığı yolundaki haberlere karşılık, SPK Başkanı Ali İhsan Karacan, "Devletin elindeki imkân bitmez. Sermaye piyasalannda bulunmalannı öyle zorlaştınnz ki aracı kurum kurmak için kendileri gelir, biz düşünürüz" diyor. BARIŞ KARCIOĞLl Sermaye pıvasalarından yeni bir kavganın sinyalleri geliyor. Bankalar Bırliği. bankalara aracı kurum kurma zorunluluğu getiren Sennaye Piyasası Kurulu'nu (SPK) konusunda mahkeme\e vermeye hazırlanırken. SPK Başkanı Ali thsan Karacan. bıı konuda geri adım atmaya niyetlı değil. SPK'nin konuyla ılgili düşüncesinin bir "politika kararT oiduğunu vurgulayan Karacan. gerektıği takdirde devletin elindeki diğer ımkânları kullanarak alınan kararı uygulayacaklannı vurguladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun borsada hisse senedi alım satımı yapmak isteyen bankalara aracı kurumu kurma zorunluğu getirmesinin ardından yaklaşık birav geçmesine karşın çoğunluğunu özel bankalann oluşturduğu sınırlı sayıda banka. aracı kurumu kurmak için müracaat etti. Bugüne kadar aracı kurum kurmak için başvuran bankaların isimleri şöyle: Sümerbank. Kentbank. tktisat Bankası. Tiitünbank. Dışbank. Türkbank. iş Bankası Interbank. Vakıfbank. EGS Bank Dava açma kararı Aracı kurum kurmayı kabullenmeyen bankalar geçtığımız hafta Bankalar Bırliği'ndeki ağırlıklannı kullanarak Sermaye Piyasası Kurulu aleyhine dava açma kararı aldırdılar. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali ihsan Karacan ise konuyla ilgilı almış oiduklan kararın uygulanmasından kesinlikle vazgeçilmeyeceğini vurguladı. Bankalar Birliği'nın Jdan Mahkeme'ye gitmesının uygulamaya engel olmayacağını ifade eden Karacan. konuyla ilgili düşüncelerini şöyle dile getirdi: "Ancak biçimini değişrirebilirler. Şu anda biz onlardan aracı kurum kurmalannı isriyoruz. Bu kararname iptal editebilir. Deıletin elindeki diğer imkânlar bitmez. Onlara sermaje piyasalannda bulunma şartlannı öyle zor hale getiririz ki onlar bi/den aracı kurum kurmak için talepte bulunurlar. Bu sefer de biz düşünürüz izin >ı ereüm mi diye." Amaç bilgi almak Karacan. borsada işlem yapan yabancı yatınmcılara getirdikleri kimlik bildirme zorunluluğu konusunda SPK'nin geri adım attığı söyientilerinin de gerçeği yansıtmadığını ifade etti. "SPK olarak amacımız istediğimiz zaman bilgi almak yönündeydi. Ancak bu bilgilere ber gün ihtivacımız vok. \âbancılar bu bilgileri bizim istediğimiz zaman \ereceklerine dair taahhütname verdiler" diye gelışmelerı özetleyen Ali İhsan Karacan. böylelikle bilgilerin hergün Takasbank"ta bırikmesinın de önüne geçileceğini kaydetti. Karacan. uygulamanın düşünce aşamasındayken yabancıların bilgiyi vermeme doğrultusundaki niyetleri nedeniyle gerekli olandan daha fazla baskı oluşturduklannı da sözlerine ekledi. Karacan, borsada \abancı yadnmcıtara getirdikleri kimlik bildirme zorunluluğu konusunda SPK'nin geri adım at- tığı söylentilerinîn de gerçeği \ansıtnıadığını ifade etti. TÜRKİNVEST Ayan'ı arayan soran yokEkonomi Ser>isi - Türkinvest AOG için konkordaıo talebınde bulunan Nasrullah Ayan muhatap bulamadı. Bugüne kadar kimsenın kendisi ıle görüşme talebinde bulunmadığını ifade eden Avan. "Kimse beni aravıp görüşme istemedi. İsterierse Kars'ta, isterlerse Edirne'de. isterierse Şırnak'ta görüşmeye hazınm. İstedikleri yerde istedikJeri kalabaiıkta karşıma çıksınlar. Ancak silahsız olmakkoşuhi)la"dedı. Kendi avukatlannın Türkınvest mudilerinın avukatlanndan Rahmi Kadıoğlu ıle görüşmeîerde bulunduğunu. ancak Kadıoğlu'nun tekiife vanaşmadıöını da belirten Ayan, önümüzdekı günlerde diğer avukatlarla da temaslarda bulunacaklarını söyledi. 28 Nisan 1994 tarihinde 1.3 trilyon lira açığa repo yaptıgı gerekçesi ıle kapatılan \e 5 Mayıs 1994 günü SPK tarafından iflaMna karar venlen Türkinvest AOG'nin eski patronu Nasrullah Ayan'ın ikı buçuk yıl aradan sonra ortaya attığı konkordato teklifine yanıt geimedı. Üç yıl içınde viizde 54 t'aizle tüm borçlannı ödemeyi taahüt eden A\an. süre konusunda pazarhğa açık oiduğunu söyledi. Süreyi 1 ıle 2 yıl arasma çekebileceginı vurgulayan Ayan, "Bu süreyi 18 a>a kadar çekebilirim. Faizde de birkaçpuanoynama>a hazınm. Şirketlerin > önetimine geçtikten sonra ilk ödeme> i 5'inci a>da vapacağımı bildirmiştim. Onu da 4'c çekebilirim" dıverek pazarlık şartlannı iyıleştınnek istediğini kaydetti. Daha önce de konkordatoya gıdeceğini ilan enığini ancak 4 hafta bekleyıp kiınseden ses çıkmayınca Türkinvestzedea\ukatlarını aradığını ifade eden Ayan. onların da kendisine resmi müracaat sonrasında görüsebilecekleri yanıtını aldığını belırterek şunlan söyledi: "Ben avukatlara telefon ettim. Gelin görüşelim dedinı gelmediler. Resmi başvuru olursa geliriz dediler. Ancak halen kimse aramadı. Ben tek başınıa herkesle tarhşma>a haanm. İstedikJeri \erde istedikleri kalabaiıkta görüşme\e haanm." gitmesının uyguıamaya engeı oımayacagım sozierıne ekledi. tığı söyientilerinin de gerçeği \ansırmadığını ifade etti. TÜSİAD dünya ekonomisindeki canlanmanın sermaye akışını yavaşlatacağına dikkat çekti 2000'Ii yıflarda kurtuluş ihracatta • "Türkiye'nin İhracattnda Uzun Vadeli Bir Perspektif ve Öneriler'" konuiu raporda, gelişmiş ekonomilerde biiyüme hızının artmakta olduğuna dikkat çekilerek, 2000'li yılların, üretip satmayan gelişmekte olan ülkeler için yabancı sermayeyi daha da pahalı kılacağına işaret edildi. Ekonomi Servisi- Türk Sana- yıcilerı ve Işadamlan Derneöi'nin (TLSİAD) "Türkiye'nin Ihraca- tında Lzun Vadeli Bir Perspek- tif ve Öneriler" konuiu raporun- da. gelecek 10 yılda dünya ekono- nomisınin gelişmekte olan ülkeler açısından canlı ve fırsatlar sunan bir yapıva sahip olacağı vurgulandı. Gelişmiş ekonomilerde artan can- lılığın gelışmekte olan ülkelere ser- maye akışını da yavaşlatacağına işaret edilen raporda. bu durumun ulusal tasarruf ve döviz gelırini art- tırıcı çabaları zorunlu hale getire- ceğı uvarısı yeraldı. TÜSlAD"ın Boğaziçi Üniversı- tesi Ekonomi ve Ekonometri Mer- kezi Başkanı Doç. Dr. Refik Er- zan'a hazırlattığı raporda. Türkiye'nin uluslararası mal ve hızmet piyasalann- da daha belirgin bir yer alması için dev- let-özel sektör işbirliği ıle yeni bir uzun vadeli bir ihracat hamlesi başlatılması- nın gereğine işaret edildi. Küreselleşen ekonominin oyun ku- rallan çerçevesinde devletin ihracatı teşvikteki en önemlı rolünün. etkın bir kurumsa! vapıyîa "bilgilendirme, ko- Dünya ekonomisindeki temel göstergeler (Tahmini) BÜYÜME* Dünya Yüksek Gelir Ülkeleri" OECD Diğer Gelişmekte Olan Ülkeler Doğu Asya Güney Asya Güney ve Orta Afnka Latin Amerika ve Karayıpler Avrupa ve Orta Asya Orta Doğu ve Kuzey Afrika Doğu Afrika ve Eski S.S.C.B. G-7+ ÜtKELERlNDE ENFLASYON*** DÜNYA TİCARETİ"** NOMİNAL LtBOR (6 aylık) I 5.1 4.8 4.8 8.4 6.9 7.9 3.7 4.7 6.4 7 8.5 7 1974-80 3.4 3 2.9 7 5 6.8 4 3.4 4.8 4.9 4.7 5.1 10 4.9 9.5 İ 3.2 3.2 3.1 5 3.2 7.6 5.7 1.7 1.7 2.9 0.2 2.7 4.6 4.3 10 1991-93 1.2 1.3 1.2 6.2 0.8 8.7 3.2 0.6 3.2 -9.4 3.4 -12.5 3.2 4.1 4.5 Tahmin 1994 2.8 3 2.9 5.8 2 9.3 4.7 2.2 3.9 -7.5 0.3 -9.1 2.1 7.1 5.1 Öngörii 1995-96 3.2 3 2.9 6 4 8.1 5 4 2.4 0.7 2.7 0.1 2.6 7.1 7.1 " GSYH'dekı değışım. % •"" Kışı başına duşen GSMH'sı 8225 ABD Dolannın ustundekı ülkeler • ' " Yıllık ortaiama. % • " " İhracat •+ G-7 ASD. Japonya, Almanya Fransa. Italya. fngıltere Kanada Kayrak. World Bank 11995} İ 3.3 2.8 2.8 5.6 4.9 7.7 5.4 3.8 3.5 3.4 3.2 3.5 ,2.7 6.2 6.6 ordinasyon ve yönlendirme" olduğu kavdedildi. İhracat politikalannın geiiştirilmesi ve uygulamasından sorumlu birimin güç- lendırilerek. bu birimin ihracatı ve ih- racat kapasitesini ilgilendiren tüm ko- nularda bakanlıklar ve resmi-özel sek- tör kuruluşlanyla en üst düzeyde de- vamlı temas içinde olacağı bir yapılan- maya gidilmesi önerisinin getirildiği ra- porda. avrıca şu öneriler veraldı: - Doğu Bloku ülkelerinde piyasa ekonomisine geçiş, Orta Doğu'daki barış süreci ve Günırük Birliği coğ- rafi konumu dolay ısı\ la Türkive've ta- rihi bir şans tanımıştır. Bunun sağla- dığı ticari avantajların pekiştirilip uzun \adeli hale gelmesi için devlet- özel girişimcilerin katılımı. iç ve dış sermayenin cezbedilmesiyle çok bü- vük çapta bir stratejik altvapı hamlesine nnayak olmalıdır. - Altvapı vatırımlarının getiri- sını düşürecek kural ve politika de- ğişiklıklerine karşı devlet girişim- cive garanti saglamalıdır. - Orta vadede ticari olarak çok cazip olmavan. fakat kalkın- mada ve ihracatta katalizör \a- zifesi görecek altvapı yatırımla- rını dev let projelendirip özel sek- törle ortaklık arayışlan içine gir- melidir. - Dc\ let özel sektöre finansman desteğı olmalıdır. - Doğal tekel konumundaki altvapı tesislerinin sunduğu hiz- metlerin ilyat ve kaliteleri denet- lenmelidir. TÜSİAD'ın raporunda, dünya ekonomısinde 2000'li yılların ba- şında dünva ekonomısinde bekle- nen gelişmenın ıtici güçlen. sana- yileşmiş ülkelerdekı canlanma. ge- lişmekte olan^üikeler arası ucare- ;^n artması. ûita. ve Doğu AvTupa ıle eskı Sov vetler Bırlıgi'nde veni pazarların ortava çıkışı. Uruguav Round'u olarak bilınin uluslarara- sı serbest tıcaret anlaşmasının ka- demelı olarak yürürlüğe gırmesi. hizmet sektöriinde serbestleşme v e globalleşme olarak tanımlandı. Dünvaekonomi.Mndebeklenenhız- lıbüyümenin gelişmekte olan ekonomi- lere akabilecek sermayenin azalması ve pahalılaşmasınayol açabıleceğinin vur- gulandığı raporda. bu olgunun geliş- mekte olan ülkelerın tasarruf oranlan- nı arttırmalannı gerekli kılacağına işa- ret edildi. Bu gelişmenın aynı zaman- da gelişmekte olan ülkeleri döviz gır- dilerini arttırıcı faaliyetlere önem ver- nıek zorunda bırakacağı da v urgulandı. 1 yıllık tahvilin müşterisi hazırEkonomi Senisi- Hazıne'nın 1 yıl vadeli de\ let kâğıtlarını kapışan bankalar. bonolan ikınci elde halka satmaya hazırlanıyor. Cuma günü 14 av aradan sonra ilk kez devlet tahvılı düzenle\en Hazine've 1 katnlvon liralık talep gelirken. Hazine satışı 311 trilvon düzeyınde tutunca ikinci elde bonolara olan talep de arttı. \'ıllık faizin vüzde 1 2 1 9 olarak gerçekleştiği ihalenın sonuçlan açıklanır açıklanmaz ikınci elde faızlenn yüzde 117"lere kadar düştüğü gözlendı. Piyasa çevreleri Hazıne'nin tahvil ihalesine gelen tekiife karşı satışın oldukça duşük oiduğunu kaydederek. önümüzdekı günlerde halktan voğun talep gelmesini beklediklerini ifade edivorlar. Stopajsız son ihale olduğu ileri sürülen ve özellikle vabancı vatırımcılar ile ellerindekı yüklü miktarda likıt parasi olan devlet bankalannın bü>ük talep gösterdiği 1 yıllık devlet tahv jlinde çarşamba gününden sonra ikinci aşamaya geçılmesi beklenivor. 1997 vılı ıçinen kötümser tahminler bile enflasvona yüzde 100 gibi birdeğer biçerken 1 yıllık devlet tahvılinde faizin yüzde 121.9 olarak gerçekleşmesi de talebi artırdı. Faiz farkı cazip Net v üzde 21 faızı kaçırmak istemeyen bankalar her zaman olduğu gibi bonolan ikinci elde elden çıkararak bu aradaki faiz farkından da yararlanmaya hazırlanıyorlar. Bir bankacı, Cumhuriyet Bayramı'nın ertesinde a>nı kâğıtların ikınci elde yüzde 117'den işlemle açılacağını ve kisa sürede faizin >üzde 115'e gerileveceğini belirterek. "Bu kâğıtlara halkın da yoğun talep göstermesini tahmin ediyoruz" dedi. Tabıı bu beklentıde Hazine'nin bundan sonraki ihalelerde vadeyi uzun tutmava devam ederek faizi daha da aşağıya çekme ihtimali ; büv ük rol ovnuvor. Arjantinli ekonomistten öneri: Mali istikrar için 'çıpa' modeli ANKARA (A.NKA) - Latın Amerika ekonomılen üzerıne uzman olan Arjantinli Prof. Roberto Frenkel, Türkiye'ye. nıalı ı>tikrar için kurda "çıpa" modelini uygulamasını önerdı. Türkiyegibi yüksek enflasyon vaşanan ülkelerde. bir nominal çıpa kullanmadan döv iz kurunu stabilize etmenin mümkün olmadığını belirten Frenkel. bunun hem cari açıkları hem de yurtıçi tasarruf yatınm açıklannı kapatma^ vt güven kazannıak ıçın gerekli oiduğunu ifade etti. Buenos Aıres L'nıversitesı'nde öğretim üyesı vc Arjantin'de uvgulamava konulan Austral Plam'nın hazırlavıcisi ve uygulayıcısı olan Frenkel, Aylık Işletme \e Finans dergısınde yavımlanan söyleşısinde şöyle dedı: "Yüksek enflasyon ortamında -Türkiye de bu gruba dahil- dö\ iz kurunu, bir nominal çıpa kullanmadan stabilize etmek çok zor. Dolav ısıvla bö\ le bir ortamda dö\ iz kuruna karşı > urtiçi paranın değer kazanıyor olması kaçınılmaz «özükü>or. O halde önemli olan karar, döviz kumnun bir süre değer ka/anmasına göz vunımak. fakat daha sonra kuru kayganlaşnrmaktır." 'Çıpa modeli' nedir? Enflasyonun. devalüasvon ve vüksek faizle bırlıkte bir sannal oluşturdıığuna-ı dikkat çeken uzrmmteıt bn etmenlenn sırasıyia bırbirlerınin nedeni ve sonucu halıne geldığini vurguluvorlar. Ekonominin düze çıkması için bu sarmahn kırılmasına yönelık >öntemlerden bırı olarak da nominal çıpa modeli önerıliyor. Kuru belli bir düzeye çıkararak sabitleme anlamına gelen çıpa yöntemi konusunda uzmanlar. bunun tek başına değil. bir ekonomik paketin parçası olarak uvgulanması gerektiğıne işaret edıyorlar. KOBİ'lere kredi liıniti arttırılacak İZMİR(.\,A)-Halk Bankası Ge- nel Müdürü Venal Ansen, 1996 yılı- nı KOBl vılı olarak benimsediklen- ni hatırlatarak. "Sanayicilerimizin vanındayız. Doğru projeleri sunsun- İar. İhtivaçlan olan krediyi sağlava- lım" dedi. EBSO Sanayi Fuan'ndaki Halk Bankası standında düzenlediği basın toplantısında. sanayi) e ve özellikle KOBÎ "lere v öneîik ça- lışmalan konusunda bilgi veren Ansen. Halk Bankası olarak KOBl Teşvik Kararnamesi ile çok önemli bir görev üstlendiklerini. so- rumluluklannın gereğini yapmaya çalıştık- lannı söyledi. Amerikan E\imbank ile kredi sağlama yönünde temaslan oiduğunu kaydeden Ansen, "Önü- müzdeki v ıl daha fazla dış kaynaklı fon kullanabileceğiz. KOBl'lere verilen kredüerin limitlerini de >ükseltme im- kânınıız olacak" diye konuştu. Yılın 9 ayında, geçen vıla göre yüzde yüzartışla38bin KOBl've kredi kullandır- dıkJannı belirten Ansen. -KOBİ'lerekullan- dırdığımız kredi 48.5 trihon, esnafa kullan- dırdığımız kredi 73 rrilyon liraj a ulaştı. Böy- lece > ılbaşından bugüne kadar 123 trilyon li- ra kredi kullandırmış olduk" dedi. MERKEZ BANKASI KURLARI 28 EKİM 1996 CİNSİ DÖVİZ ALIŞ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ SATIŞ 1 ABD Dolan 1 Alman Markı 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya Şilini 1 Belçika Frangı 1 Danımarka Kronu 1 Fin Markkası 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Flonnı 1 ispanyol Pezetası 1 Isveç Kronu 1 Isvıçre Frangı lOOltalyanüreti 1 Japon Yeni 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dinarı 1 Norveç Kronu 1 Ingıliz Sterlını 1 S. Arabıstan Rıyali 95.041 62.355 75.415 8.861 3.029 16.257 20.821 18.469 55.593 733 14.408 75.334 6.229 835 70.605 317.333 14.728 151.762 25.345 95.519 62.668 75.794 8.906 3.044 16.339 20.926 18.562 55.872 744 14.480 75.713 6.260 843 70.960 318.928 14.802 152.525 25.472 94.756 62.168 74.284 8.817 3.014 16.176 20.613 18.414 55.037 715 14.336 75.108 6.167 816 69.899 310.986 14.654 151.307 24.965 95.806 62.856 76.021 8.933 3.053 16.388 20.989 18.618 56.040 757 14.523 75.940 6.279 855 71.173 319.885 14.846 152.983 25.548 ÇAPRA2 KURLAR 1 ABD Dolan 1.5242 12602 10 7250 31.3800 5 8460 4 5645 5 1460 1.7096 128.34 6.5966 Alman Markı Avustralya Dolan Avusturya Şilini Belçika Frangı Danimarka Kronu Fin Markkası Fransız Frangı Hollanda Florini İspanyol Pezetası Isveç Kronu 1.2616 1525.80 113.30 1.3461 6.4530 3.7500 1 Sterlin: 1 ECU: 1SDR: 1SDR: isviçre Frangı italyan Liretı Japon Yeni Kanada Dolan Norveç Kronu S. Arabistan Riyall 1.5968 ABD Dolan 1.2578 ABD Dolan 1.4403 ABD Dolan 137.576 TL. SERBEST DÖVİZ CİNSİ ALIŞ i ABD Dolan Alman Ma-'kı Isvıçre Frangı Fransız Frangı Hollanda Flonnı Ingıliz Sterlını SArab.Rıyali Avusturya Şilini 100 rtal. Ureti 95900 62900 75700 18580 56000 ÎATIŞ 96100 63100 76100 18680 56300 154100155100 25400 8925 6290 25600 8960 6340 ALTIN CİNSİ Cumhuriyet Reşat 24 ayar altır ALIŞ 7850000 8300000 1184000 22 ayar bılezık 1065000 SATIŞ 8000000 8800000 1188000 1165000 MERKEZ BANKASI Enısyon: 363.113.2 mılyarTL Interbank fa-zten. % 71-75 İşlem Hacmı 39.209.2 mtlyar TL Gecelık. % 74.01 Haftalık repo: % 72.09 Aylık repo' % 74 93 YATIRIM FONLARI 28 EKIM 1996 Katılma belgesi adı A TİP) FONLAR İş Yatınm 2 İş Yatınm 3 İş Yatınm 7 Iktısat Yat.4 Garanti Yat 4 Garanti Yat 5 Esbank Fon 3 Vakıf Hısse Dışbank Beyaz Oışbank Pembe Finans Fon 2 Finans Fon 4 Halk Fon 3 Emlak Fon 2 EmlaK Fon 5 Sumerfon A Tjrkbank Fon-1 GüntüK 944099 568778 91555 719474 240227 474390 226193 359873 1427518 419426 1083167 523106 359106 350244 37176 12719 163203 TSKB Uzman Fon 146943 TeksM Fon-3 Korfez Fon-1 Kentfon CU Sıgorta Fon Alternatıf F-1 Ekspres Fon-1 Toprakfon-2 Tekfen Fon-1 Nurol Fon-1 BTİPİFONLAH iş Yatınm 1 İş Yatınm 4 İş Yatınm 5 İş Yatınm 6 Interfon 4 Interfon 5 Iktısat Yat.3 Iktısat Atılım Garantı Yat.1 Garanti Yat.2 Garanti Yat.3 Yonca Fon-1 Esbank Fon 1 Esbank Fon 2 YKB Fon-1 YKB Fon-2 78934 108876 47575 79021 46190 21444 13573 12481 10288 1632206 247891 157103 549573 582593 142872 751525 872926 2023145 711628 461184 56714 1429311 4S8786 1576535 1315115 Değ. -0.43 -0.45 -0.42 1 45 0.42 -0 67 -0.10 015 1.12 -0.10 0.52 0.76 -0.11 0 55 -0.73 1 10 -0.20 0.69 -0 96 0.55 -1.23 1.08 -0 36 -0.15 0.36 0.23 0 61 0.58 0 79 0.30 0.58 0.92 0.56 0.87 084 0.65 056 0.56 0.85 0 20 0 19 0.51 0.69 Katılma belgesi adı YKB Fon-4 YKB Fon-5 YKB Fon-6 YKB Fon-7 YKB Fon-8 YKB Fon-9 Vakıf Fon 2 Vakıf Fon 3 Vakıf Dünya Vakıf Fon 6 Dışbank Mavı finans Fon 3 Finans Fon 5 Zıraat Fon 1 Zıraat Fon 2 Zıraat Başak F Zıraat Fon 4 Halk Fon 1 Halk Fon 2 Emlak Fon 1 Emlak Fon-3 Emlak Fon-4 Sumer Fon-1 Tanş Fon-1 ~anş Fon-2 Tj'kbank Fon-2 Etıfon TSKB Fon-2 Tekstıl Fon-1 Tekstıl Fon-2 Koçbank Fon-2 Korfez Fon-2 Altematıf F-2 Aıternatıf F-3 Ekspres Fon-2 SYKB Yatınm- 1 Ekın Fon Kapıtal Fon-1 Toprakfoi-1 Günlük 1468914 972189 1312989 793575 575883 451317 2922824 573331 417369 268289 1356721 826170 491793 830708 650968 686034 632958 716817 435925 648730 225600 655006 348106 453195 213440 23950 432647 15753 104693 85866 123122 43252 29175 14796 14212 25774 21855 17365 14125 AA FON ENDEKSLERİ AA BİLEŞİK A.A (A) TİPİ 36.21 •14.23 Değ. 0.89 0.50 0.86 0.89 0.86 0.39 1.48 0.64 0.75 0 55 0 59 0.72 0.61 058 0.73 0 68 0.68 0 39 034 0 46 0 46 0 57 0 69 064 0.68 0 40 0.42 0.86 0.46 0.44 0.54 0.72 0.68 1 54 0.45 1.07 0.33 1 15 0 88 90.53 91.63 YKB Fon-3 Yabancı ortaklı borsa şirketlerinin avantajı AIDS, DUNYA BORSALARI Altının onsu: 383.45$ Doiar-Mark Pantesı: 1.5220 Dolar-Yen Parrtesi: 113.90 Steriın-Dolar Parrtesı: 1.6110 Ham Petrol(varıl): 24.35 $ İSTANBUL ALTIN BORSASI 28 EKIM 19% 1. Seans 2. Seans Toplam İşlem Hacmı (000) $ Toplam İşlem Sayısı Toplam Işlem Mik. (Kg.) Kapanış Fıyatı $/ ons Worid Spot Gofd S/ons 2.931 21 235 383.60 383.30 üreticisini ihya etti iş kurmak isteyenlere büyük fırsat Balarısı turizm sektörüne kondu Paranıza yön veren dergi • M • E K O N O I M İ K TREND HER PAZAR BAYİNİZDEN ALMAYI UNUTMAYINIZ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle