27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
@ ÇAGDAŞ YAYINLARI S E R V E R T A N İL LI islarn çağımıza yanıt verebilir mi? 350000TL Çağ Pazartama A.Ş Yerebatan Cad SaJkmsoSutSok No 9 B Cağalo^lulstanDu Tel5UH 96/95 Postaçetano 666322 Cumhuriyet <Ş ÇAGDAŞ YAYINLARI M U S T A f A ES K İ j s m e t Çafi PazadMtfKş. Ye&âtân Cad Salkımsoğut S * No 9/B CağaloğListanbul Tetsum 96/95 Pasta çeKı no»666322 73. n SAY125855 / 50000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU WNÜSNUA(1924 1945/BAŞYAZARI IWDİRNADIf7945-7997j Z9B0MÎ996SAU Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Osmanlı saltanatı emperyalizm karşısında pes etmişti... Türlc halkı cephelerde kazanarak emperyalistleri dize getirdî... a j» 3 böfümlük tıpkı basımının birinci bölümü bugün, ikinci bölümü yarın Cumhuriyel /7e birlikte. Almayı unutmayın Suıav!, Bugün Cumhumetimizin 73'uncü kunıluşyıldonumıi- dür. Bu guzel bayramı gonül rahatlıği} la \ e se\ inçle kutla- dığınıızı so\ \eş ebiür mhiz?.. Yurttaşlarımızın buvuk ço- ğunluğu, kimi zaman yuksek sesle dile getirilen bir kav gı\ı pa\laşı\or. Kimi zaman sinsi, kirni za- man açık bir biçimde laik Cumhuri>etin temellerinin kemirildiğini gore gore \aşa- manın mutsu/Juğu ıçındeyiz. Ancak bu mutsuzluğun ça- resizlikten doğmadığını da hemen dile getıreüm. 20'nciyuzyılın Uk çeyreğin- de kurulan Cumhurnetin ö/unu "devnm oluştur- maktadır. Her de%riminbir karşıde\rimigoğüslemekzo- runda kalması, tarih labora- tuvannda denenmiş ve büin- miş kuraJdır. Turkne Cum- hurheti'nin bilinçli kuşakla- n, oian bitenlerin karşısında bugun edilgin görunseler de "muhtaç olduklan kudret 'in benükierinde varolduğu kuş- ku goturmez. Ancak karşıdevrim niteli- ginde olduğu su goturmez si- \asal geiişmeler karşısındaki dağmıklık da bir gerçektir. • 73'uncü yılında laik Cum- hurnetı korumak zorunlu- ğunun orta\a çıkması, birta- kını kuşkulan da koruk)e>e- bilir. Bunca uzun bir sureden sonra devrimin temel ilkele- rinin benimsenmemiş oldu- ğu sanısını varatabilir. Bu sanı temelsizdir. 1923 DeMİmi'nin ıçeriğini oluşturan Avdınlanma Fel- sefesı nininsanhktarihinde toplumlann duşunuş \e \a- şama biçimine dönuşmesi yuzvıllar surnıuş. tarihsel gel- gitkrin acılı hesaplaşmalam - la gerçekleşmışnr. Turkhe'de laik Cumhuri\ etin kuruluşu, bu uzun geçmişi kısa bir su- re\e sığdırnııştır. Anadolu halkının Cumhurijeti be- nımsemekteki >eteneği, bu- gun vardığımız vaşama du- zeu\ k kanıtlannor. Laik Cumhun.vettejnrtta- şın a>dınlığa donuk \uzu \e bir \aşam biçimi oluştu. Herkes biliyor Id, bugun topluma onerilen gerıci sı\a- sal duzende, bu \aşam biçı- mınden insanların \azgeçme- siısteni\or. • Turki>e, bir >ol ağzına \ ar- mak uzeredir: Bir vanda ul- keı bolup parçalama>a \o- nehk tehditle buiikte ortaça- ğa donuk ha\ at duzenini top- luma dayatmak iste>enler v ardır. Ote \anda, çağdaşü- pn a\dınüğında ve Lo- ran'ıian bu > ana hukuku per- 'inlenmiş sınıriar kapsamın- l a ınsan gibi vaşaınanın ko- ullannı sav unanlar bulun- naktadır. Bu ikisinden birini \eğle- n& zorundajız. Inanı\oruz ki. de\Tİm kar- »de>Tİmi \enecektir. ^enginin >e \enilginin he- aplaşmasını demokratik üpsamda \ aşa>abilirsek, bu nss. demokrasinin de tanı nbmda benimsenmesi an- ınumtaşı\acak&r. Turki\e 21 'inci yuz\ıla da- a buyuk a\dınlıkla girecek iıtûn gızılguçleri \apısında ış'sor. Bu ınançla Cumhuri- ;tn 73"uncu yıJdonumu he- inı/e kutlu olsun divoruz. Cumhurtyet 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyetin 73. yılını ulusça kutluyoruz Yaşaiac • Cumhunyetın kuruluşunun 73 yıldonumu tum ıller, dış temsılcılıkler \e KKTC'de torenlerle kutlanıvor Dun 21 pare top atışı>]a başlayan kutlamalann bazılanna yalnızca kendılennın 'Ataturkçu ve laik partf oldugunu one suren Başbakan Necmettın Erbakan ın lıderlığındekı RP katılmadı • Gazetelen arayan \ atandaşlar, Istanbu) Gazıobmanpaşa, Eyup, Kağıthane A\cılar, Be^ıktaş, Bakırkoy ıle Adana, Samsun ve îçel'ın Anamur ılçesındekı torenlere katılma\arak Ataturk anıtlarına çelenk koymavan RP vı kınadılar • Dıkılı RP ılçe orgutunun önündekı Türk bayrağının da bırgruppartılı tarafından çope atıldığı oğrenıldı B / 7 . Sayfada ClMHl RB4ŞK.4INI DEMİREL Mustafa KemaJ Atatürk, 17-20 Ağusfos 1937'de vapıian Trakva manevTalannı İsmet İnönü Ue birükte izlemişti. şaşmayız'• Turk toplumunun Cumhunyetle birlikte, "çağdışı kalmış kurumlara bağlılıktan kurtuldugunu v urgulayan Demırel, >enı rejımın devletı zaman ıçınde ozgurlukçu bir çızgı ve ça|daş anlayışla kurumsallaştırdığına dıkkat çektı • Demırel Turkıve nın, dunvanın en dısıplınlı, en ıvı eğıtımlı ve donanımlı silahlı ku\\etlennın de etkısıvle bolgede ıstıkrar unsuru oldugunu kaydetti • 17. Sayfada Rejim uyarıları • Cumhunyet Bayramı mesajlannda lıderler rejım uyanlannda bulundular DSP lıden Ece\ıt "'Cumhunvetı yıpratanlan demokratik kurallar etkısız kılacak ' derken ANAP lıden Yılmaz * Ataturk'un gosterdığı hedeflere yurumeye devam edeceğız dıve konuştu Başbakan ve RP lıden Erbakan ıse Cumhunyetın temel nıteiıklennı oluşturan 6 ılkeyı kendı yorumuyla adlarını değıştırerek sıralarken, "laıklık ve devnmcıiığı' atladı Genelkurmay Başkanı Karadavı da Turk Sılahh KuvvetJen nın Cumhunvetı koruyacak kararlılığa sahıp oldugunu sovledı • / " . Sayfada ADD Genel Başkanı Suphi Gürsoytrak: İBDA-C'nin ilk saldınsı değil 6 Tiirkiye şeriata izin vermez'• Saldınnın ılk olmadığını voırgulayan Suphı Gürsoytrak. hukumetı goreve çağınrken "Bızım can guvenlığımızı sağlasınlar. \oksa kendımızı korumak zorunda kalabılınz" uyarısında bulundu Pır Sultan Abdal Kultur Derneğı Genel Başkanı Murtaza Demır. 4.DD">e gınşılen saldınnın Cumhunyetın 73 kuruluş \ıldonumune denk geldığıne dıkkat çekerek "Gencı \e çağdışı guçlenn bıtmek tukenmek bılme\en \e gıderek boyutlanan saldınlan anlamlıdır" dedı • IBDA-C daha once de ADD Genel Merkezı. Akşehır, Kartal \e Karşivaka şubelenne saldırıda bulunmuştu Gurso>1rak, derneğın ulke genelındekı 250 şubesı \e partıler ustu anla>ışı\la demokratik, laik \e unıter Turkıye Cumhunyetrnı savunan bir ;>a\aşım \uruttuğunu kaydertı ADD Istanbul Merkez Şube Başkanı Bılge Bılgıç, saldınlann asıl hedefının "Ataturkçu duşunce" oldugunu soyledı ÇYDD Genel Başkanı Turkân Savlan da ola>ın aydınlatılmasını ıstedı U4. Sayfada GUNCEL CLrSEYT4RCA\lRER Iki Yazı Bir Sonuç Mesut Yılmaz ın açıkladıgına gore bedelsız ıthalat konusunda TBMM ye ya araştırma ya da soruşturma onergesı verecekler Gerekçe Ekonomı zarar gorecek Dıyor kı "Hurda arabalann yurda gırmesınden on- celıkle Almanya memnun Zıra satılmayan otomobıl- lerı atacak yer arıyor, bulamıyordu ' Otomotıv sorunu oyle gorunuyor kı uzunsuregun- demde kalacak Hukumet eleştırılırken Cumhurbaşka- UArkasıSa. H, Su. l'de BORSA j DOLAR oDun Islem yapılmadı Oncekı 82 420 98 ûDun 96 100 Oncekı 95 350 MARK ûDun 63 100 Oncekı 62 600 ALTIN ODun 1 188 000 Oncekı 1 177 000 Cumhurbaşkanlığı odullerı verıldı Cum- hurbaşkanlığı Sanat ve Kultur Odullerı'nı Ca- hıt Kulebı Arıf Sag ve Yekta Kara aldı Tore- ne Kultur Bakanı katılamadı • 14. Sayfada Gorüşmelerde 'Bedr' golgesı Kuzey Irak Kurt grupları arasında Ankara da yapılma- sı ongorulen goruşmeler oncesı Talaba- nı'nın Bedr bırlıklerını bolgeye çagırdığı yo- lundakı haberler barış ortamına golge du- şurdu • 5. Sa\jada 'Adnan Gungör tehdıt edılıyor' Zeynep Ozal eskı kocası Adnan Gungor'un kendı- sıyle ılgılı ıddıalarını yalanladı Zeynep Ozal, kocasından dayak yedığı ıçın boşandığını ıddıa ettı Gungor'un avukatı Muhıddın Yu- zuak muvekkılının olumle tehdıt edıldığını soyledı Oldurulen Tevfık Agansoy'un eşı Hulya Ağansoy ıse Zeynep Ozal'ın Cıvan- gate olayında aktıf rol aldığını one surdu • 14. Sayfada Çocuk eğitiminde fare modası Bırçok ozel ılkokuldan sonra okuloncesı eğıtım ku- rumlan da 'bılgısayariı eğıtımı' programla- rına koymaya başladı • 4rka Sa\fada MUSTAFA EKMEKÇI'NIN ANKARA NOTLARI KOŞESI VE BULMACA BUGUN • 17. Sayfada Cazeteci cemiyetleri 'Düşünceyi yargılamak demokrasiye aykın' • Gazetecı cemıyetlen başkanlannın katılımı ıle 25-28 ekim gunlennde gerçekleştınlen Başkanlar Konseyı'nın açıklamasında, tum sorunlann demokrası ıçınde çozumleneceğıne ınanıldığı kaydedılerek "Terore, şıddete, ırk aynmcılığına dayanmayan her turlu duşuncenın ozgurce açıklanacağı tam demokrası ıstıyoruz" denıldı • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ozal Gıderek Büyüyon... Sekızıncı Cumhurbaşkanı Turgut Ozal ve bıraktığı mıras her geçen gun bıraz daha buyuyor Kımılen Ozal ıçın, "devnmcı" dıyor, demeye devam edıyor Gerçekten doğru Bu kadar çok şey devıren bir aılenın reısıne başka ne ad takılabılır kı 9 Devır bu devır devır babam devır isvıçre bankalarına dolarlar Ithalattan-ıhracattan paylar Akla gelebılecek her turlu ruşvet ışınden ko- mısyonlar • Arkası Sa. 17, Sü. 6 'da
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle