25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
.29EKİM1996SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER TURBAN Abant Oteli'nin kendi olanaklanyla yaptırdığı işler için çeşitli kişilere ödeme yapıldı HayaHkorta et fatıırası.AYŞf SAN IN " A>KARA - Başbakanlık TURBAN Genel Müdürlikğü'nde. I20dosyalık *uç duvuırusuna konu olan yolsuzluklar tek tek beîgelenirken kuruma aıt işletmelenn yöneticilerivle ıjbırliğı yapan bazı özel -şirket lerın de "sahte faturalarla" kurumu soyduâu ortaya çıktı. TB \IM TL'RBAN' Yol>uzluâıı \e Saıd -Halirn Pa^a Yalısı Yangmını Araştırma Komi syonu'naula^anbelgeleregörebel- rgelerdeki en ilginç usulsüzlüklerden biri- si. insaat şirketı sahıbı Rıfat Sinanoğ- {u'ruıra ı^emlerindegözlendi. Sinanoglu. Abant Otel Işlermesi için çe\re dtizenle- .rnesi. «enis kortu yaptırdıjn gerekçesiyle kururradan >ahte fatıırayla I milyar 679 bin Hra tahsil ederken işjetme yönetimı kayda aldığı bu faturayı değı^tirerek "et r &lınm*ş" gıbi gösterdi. l^letmede bazı alt diizey personelin de yüklü miktardakı avanslarını kapaimak ıçın piyasadan sağ- "iadıklan sahte faturalarîa kurumu dolan- dırdıkları ortaya çıktı. -" TURBAN'ınkabankvolsuzkık dosya- -sında binierce sahte fatura. onlarca haya- li şirkeî ve vapılmadıŞı haldeyapılmı^ is,- • İşadamı Rıfat Sinanoglu, "tenis korîu, çevre düzenlemesi, boya-badana" işlerini malzemeli olarak yaptığı gerekçesiyle sahte faturayla kurumdan 1 milyar 679 milyon lira tahsil etti. Sinanoglu, daha sonra bu faturayı. kuruma alınan "et" giderieri arasında göstermek için toptancı kasap Adnan Cingöz ve Merkez Et Tanzim Gıda Sanayii'nden aldığı et faturaları ile değiştirdi. len gösteren belgeleryeralırken Abant O- tel İsletmesi debuyöntemlerkullanılarak zarara uğratıldı. Abant IijletmeMüdürlüğü'neyakm in- s,aat şirketleri, yapımı kurum tarafından gerçekle^ririlen boya- badana. çevre dü- zenlemesi. ıskele. cafe vapımı için sahte faturalarla milyarlar alırken ı^letme per- sonelı de vurgundan payını aldı. Konıis- yon raporuna da yansıyan bazı yolsuzluk- İarş.öy!e: - İşİetmenin olanaklanyla yapılan tenis kortu, çev re dü/enlemesi. badana-bo> a iş- lerinimal/emeliolarakyaptırdığı gerekçe- siyle 1 mihar 679 milyon tutariı sahte fa- tura düzenleyen Rıfat Sinanoğlu'nun fa- turalan işletme kaydına alındıktan sonra genel miidüıiiiğün bilgisi dahilinde, top- tancı kasap Adnan Cingöz \e .Merkez Et Tanzifn Cıda Sanayii'neait ct faturalan ile değiştirildi. .Sinanoğlu'nun sahte farurala- n. toptancı kasap Cingöz tarafından dü- zenlenen 17.4. 1995 tarihli ve "dana etı. kuzu eti. dana bonfıle. dana kontrfıle. pı- 1iç etı" içerikli882 mihon lira tutariı. Mer- kez Et Tanzim Gıda Sanayii'nden alınan 28.4.1995 tarih ve "Ayçıçek yağı. beyaz peynır. ka^ar peynıri. siyah zeytin" içe- rikli 624 mihon 500 bin lira tutariı. Adnan Cingö/'den alınan 15.5. 1995 tarihli \e "kangal ,->ucuk. rnacar salamı. SOMS. dana jambon" içerikli. 172 milyon 500 bin tuta- nndaki faturalaria değiştirildi. - İşletmenın kendi olanaklanyla IW2 yılında yaptırdığı otel binasının çatı, ba- kım onanmı. fasarit boya ve badana işi- nin 1994 >ılında yeniden yapılmıs, gıbi gö.sterılerek Nuva Madeneiİik Sanayıı \e Ticaret Ltd. Şırketı"ne I milyar 122 mil- yon lıraödendı. Yınebenzerbiçımde. loj- manların çatı bakımı, onarım. tamirat. bo- ya. dekorasyon işlerini yapnıadığı halde Gür-Dekor Sirketi'ne ~24 milyon liralık ödeme yapıldı. - Abant İşletmesi'nin kuru gıda ihriya- cının büyük bolümünün karşılandığı Öz- demirGıda firmasından 1995 Aralıkayın- da sağlanan 700 mihon 951 bin lira tutar- iı kuru gıda faturasının377mih on 701 bin lirası şoför İsınai I Kay a, 323 milyon lirası- nın Satınalma Memuru İlhan Çoban'ın iş avansı hesaplanndan mahsupedildiği.söz konusu kuru gıda maddeleri ile ilgili ola- rak İşİetmenin herhangi bir talepte bulun- madığı gibi fiili anıbar fjirişleri de olmadı. Bu faturaların da üzerierinde uzun süre- diry tıklii miktarda iş avansı tutan kaya ve Çoban'ın aıanslarını kapatnıaya yönelik düzenlendiği beliriendi. - I^letmenın kendi olanaklan ile yaptır- dığı belirlenen teıııs kortu. çe\ re düzenle- mesi. badana-boya ı^lennı malzemeli ola- rak yaptığı gerekeesıyle genel miidüriü- ğün bilgı^i dahiiinde ı^letme adına fatura düzenleyen Metro İn.>aat'tan Ali Osman Çelik'e. 224 milyon 25ü bin liralık fatu- ranın bedeli 6.9.1995 tarihinde ödendi. Şirket hakkında Kâğıthane \'ergi Daire- si'nce ba^latılan ınceleme sonucunda alı- nan 24.5.1 996 tarihli yazıda. 8.2.199j ta- rihinden itibaren mükellefinyükümlülük- lerını yerine getirmediğı. yennde yapılan ara^ttrmalardan iı>adreM veikametgâhad- re.sinde bulunamadığı optandı. Vapılmayan işe ödeme - (şfetmenin kendi olarıaklany la yaptır- masına karşın Muhterem \eşilfirmasına, - restoran-lobi, oyun salonu-T salonu, ön büro, havuz, bar, mutfak. göl yapım \e onanmı için I mihar 562 mihon 850 bin lira ödendi. - Vapılan araştırmalarda Abant Otel İş- letmesi iledoğrudan liijkisı bulunmayan. Istanbul. Bursa. Adana gıbi Bolu dışında faaliyet gösteren firmaların düzenledikle- rı 23 mıfyar645 milyon lira tutariı fatura bedelinin işletme tarafından ödendıği be- lirlenirken bakım-onarım faalıyetlenndeıı yalnızea 1 milyar 434 milyon liralık bö- İümünün gerçekleştirıldiği ortava çıktı. Abant Otel Işletmesı. sahte faturalarla y apılan ödemelernedeniy le 18 milyar406 milvon lira zarara uöratıldı. Bakanlık mülakatla' alacak Imatıı-hatiplere 4 • • W seçıııe oğretmeıı HAKAN DIR1K İZMİR-Mılli EgıtimBakanligı. Anadoluimam-hatipliselerindegö- , rev almak isteyen öğretmenleri. *"miilakatla" >eçı\or. Bu liselerin ögretmen ihtı\ acını karşılamak için bkul müdürlüklerine herbran^ta öğ- 'fetmen alınacağını dııyuran bakan- Jı2ın. öğretmen alınılarında dığer -okullardaki uygulanıanın tersine. rnülakat yöntemını seçme.si. "siyasal jslam örgütlenmesine destek" ola- rak değerlendirıldi. Bakanlığın yaası Millı Eğitim BakanlığVnın I 13.9.l9 l ?6 tanhlı yazısı üzerine va- lilikvekaymakamlıklararacılığıyla 1)kullara göndenlen yazıda şöyle de- niliyor: "Anadolu inıam-hatip liselerinin öğretmen ihtiy acını karşılamak iize- re Milli Eğitim Bakaniığı onay ı^ere- ği, bütün branşlarda mülakatla öğ- retmen seçileceğinden, Din Öğreti- mi Genel Müdürlüğü'nünyazısında beu'rtilen şartları taşıyan öğretmen- İerin fornı dilekçesinin gönderilme- si istenmektedir. Bilgi edinilmesi >e gerekU duyurunun yapılarak nıiira- caatlann miidüriüğümüzegönderil- mesinin sağlanması..." Mıllı Eğıtım Bakaniığı. aynı yazı- da mülakatın 4-6 kasım tarihlerinde yapılmaMiıın dii^ünüldügünü. tarih ve saatiıı daha sonra öğrctmenlere göre\ li oldukları okul müdürlükleri aracılıiıy la bıldirileeeğını belirtiyor. Imam-hatiplerde veaynı çizgide- ki dershanelerde üniversiteyi kazan- ma oranının son v ıllarda dü^tüğüne dıkkat çeken Eğitinı-Sen Izmir I No'lu $ube Başkanı Bahri Akkan. Anadolu ımam-hatip li.selennin ku- rulmasının ve yaygınlaştırılmasının da bu kesimlerı ünıversiteye daha kolay gönderme yönünde bir çaba olduğunıı .söy ledı. Bahrı Akkan. "Anadolu inıam- hatip liseleri \e bu çerçevedeki kad- rolaşma siyasal İslanıın örgütlenme- sine \ öneliktir. Bu okullara öğretmen alımının da mülakatla yapılması Anadolu imanı-hatip liselerinde öğ- retmen anlamında da siyasal kadro- laşma yaratıldığının \e yaratılacağı- nın göstergesidir. Öğretmen alımının mülakatla yapılması. ideolojik vapı- yı ön planda tutacaktır. Bu uygula- nıa. siyasal İslanıın örgütlenmesine yö'neliktir. Fen liseleri dışında müla- katla öğretmen alımı yoktur" diye konu^tu. ş balamından diş firçaJamava uygun olmadığını ve safış şeldİDİn sağhksız olduğunu behrrjvorlar. Dişhekimleri uyardı 'Misvak çağdışı' İPEK^EZDANİ , „ . , l> Bazı yayın organlarında \e Islami çe\ reler- de di^ sağlığı ve temizligı için önenlen "mis- vak"ın di^ fırçası ve macunundan daha etkili oldtığu sav ının günümüz gerçeklerıy le bağ- daşmadığı belirtildı. îstanbul Dişhekimleri Odasi Bılım Kurulu üvesi Doç.Dr. AslanGök- buket. mısvak kullanımının baktcı plakaM olu^turması ve hıjyen eksikliği nedenıyle ciı> sağlığı için faydayerinezarargetıreceğınedik- katçekti Gökbuket "Dişftrçası.macunu^ediş ipinin bilimsel olarak diş sağlığına olan yarar- lannın saptandığı günümüzde. bunlann yeri- ne mis>ak kullanımını önermekçağdaş biryak- laşım değiJdir" dedı. Aslan Gökbuket. mısvakın. »öylenenın ak- sine ağız vediş sağlığı açiMndan faydaları de- gil. zararlan olduğunu belirterek. "Bu çağda diş firçalan \arken. misvakta neden ısrar edi- liyor, bunu anlamak zor" dıye konu^tu. Gök- buket. mısvakı kullananların gazete kâğıdıııa sarıpceplerindetaşıdığını. buyüzden hıjvenik olmadığını. ayrıca misvakın satıldığı yerlerin ve satı^ ^ekillerinin de hijy enden uzak olduğu- nu bildirdi. Gökbuket. misvakın zararlarını ^u şekilde anlattı: "Diş firçalamaktaki amaç, diş çüriiklerindeki en büyük etken olan bakteri plağını dişten uzaklaştırmaktır. Ancak nıisva- kın kullanımında dişin üzerinde birikmiş ofan bakteri plağı misvakın üzerine yapışıyor, mis- \ak bunu üzerinde taşıyor. ~ Prîm alamayan SSK borç batağında Bu yıl 186 trilyon açık vermesi beklenen SSK'nin temmuz ayı itibanyla 134 trilyon prim alacağı var BAM SALMAN -25 milyonu a^kın kişiye jhizmet veren Sosyal Sigortalar Kuru- hnu'nun(SSK)buyıl için tahmini finans- jnan açığı 186 trilyon lira olarak belirle- jnirken temmuz ayı itibariyle kurumun jtoplam prim alacağı. gecikme zamlanyia •134 trilyon liraya ulaştı. Uvgulanan siya- İsal politikalar nedeniy le prim tahsilatını İgerçekleşttremeyen SSK'nin. 1996 yılı- ^îın ılk 3 ayında. ay lık yaklaşık 2} trilyon- Jluk maai} ödemesi y apmasına karşın orta- «lama 16 trilyonluk prim tahsil edebildiği îıildirildi. 2 milyon 300 bin emekliye ma- îaş ödeyen SSK. 4 milyon 200 bin a'ktif M- îgortahya prim kesintisi uyguluyor. Aktıf ^sigortalılann pasif emek'lüere oranının çok dü.şük olması nedeniyle kurumun içinde bıılunduğu mali kriziıı kı^a sürede çözümünün zorolduğu belirtıliyor. Kemal Kılıçdaroğlu. genel müdürlük görev inden alınmadan önce 14 Ey lül 1996 tarihinde Çalışmave Sosyal Güvenlık Ba- kanı Necati Çelik'e gönd'erdiği SSK hak- kındakı bilgi notunda. kurumun gerçek anlamda finansman açığının 1994 yılın- da başladıgım ve artarak sürdüğünü bil- dirdi. Kılıçdaroğlu'nun sunduğu verılere göre kurumun bu yılın 8 ay ında gerçekle- şen finansman açıklan şöyle: "Ocak ayında 11 trilyon, şubat ayında 12 trilyon. nıart ayında 9 trilyon. nisan ayında 9 trihon, mayıs ayında 11 trilyon. haziran ayında 8 trilyon, temmuz ayında 8 trilyon. ağustos ay ında ise 38 trihon." SSK'nin 201 trilyon lira olarak belirle- nen tahmini finansman açığı revizeedile- rek 186 trilyon liraya düşürülürken 1997 yılı için de 295 trilyon açık öngörüldüğü bıldirıldı AJacak 134 trihon SSK'den alınan verılere göre bu yılın temmuz ay ı itıbariy le kurumun re^mi sek- törden 3 7 . özel sektörden 21 trilyon olmak iizere toplam 58 trilyon pnm alacağı bu- lunuvor. Gecikme zamlannın eklenme- siyle bu rakam 134 trilyon liraya ulaşıyor. Harb-İş Sendıkası tarafından bu ay ya- yımlanan "Sosyal Güvenlik »e SSK'nin Sonınlan"başlıklıçalışmadaıseSSK"nın bu yılın ılk 3 ayında. aydayaklaşık 23 tril- yonluk bir maaş ödemesi y apmasına kar- şılık. ortalama 16 trilyonluk prim tahsila- tı gerçekleştirdığı kaydedildı. Raporda. "Aradaki 7 trilyonluk fark, emekii maaş- ları artmazsa.y ılda yalnızca y aşlılık aylığı ödemesi için 84 trilyonluk bir açıkla kar- şılacağını gösteriyor. Diğer giderier de he- saba katılırsa. bu açık 150 trihon liraya yakJaşacaktır"dcni)dı. SSK \erilennegö- re 2 milyon 300 bin emekliye kan>ılık 4 milyon 200 bin aktıf sigortalı bulunduğu- tıa dıkkat çekılen raporda. şu görüşlere yer verildi."Asgari ücrediden yakiaşık 6 milyon lira prim tahsil edilirken asgari üc- retten emekii bir işçiye yaklaşık 14 mihon lira maaş ödeniyor. Toplam aktifsigorta- lılann pasif emekliiere oranının çok dü- şük olması, kısa sürede bu mali krizin çö- zümünü nlanaksı/ kdıvor." Taşeronlaştırmanın SSK'nin büyük prim kaybına uğramasına neden olduğu v urgulanan raporda, kurumun sosyal yar- dım zammı ödemelen olmasa açık verme- yeceği savunuldu. SSK'nin 1994 yılı fa- aliyet raporuna göre kurumun ay lık öde- meleri içinde sosyai yardım zammı ora- nınm y üzde 6ü'a ula^tığına dıkkat çekilen raporda. şöyle denildi: "Ayük maaş öde- nıelt'rinin yakiaşık 10 trilyon lirası sosyal yardım zammı ödemesidir. Geriye maaş olarak yalnızea 13 trilyon liralık bir öde- me kalıyor. Buna karşıîık prim gelirieri 16 trihon İiradır. Sosyal yardım zammı öde- meleri olmasa SSK. ayda 3 trihon.yılda36 trihon lira gelir fazİasına sahip olacak. Devletin yapması gereken bir yardımı, si- yasal iktidariar zoria SSK'ye yaptınyor." ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Biz Buradayız... Bugün cumhuriyetimizin 73. yılını kutluyoruz. içi- mizde binbir kırgınlık. binbir endişe. hatta korku ol- sa bile; 73. yıldönümünü, heyecan ve umudumuzu yitirmeden kutluyoruz. Sevinçle ve coşkuyla... Biliyoruz ki; 1923'ünozorkoşulları içinde aydın- lığa ulaşan bu ulus, 1996'nın koşulları içinde bu ay- dınlığı sürdürebilecek potansiyele sahiptir. Biliyoruz ki: 1920lerin Ankarası'nda, bir kahve- den ödünç alınan gaz lambasının ışığında ve odun sobalarının ısıttığı birsalonda "çağıyakalamayı"b\- len ınsanların torunları, bugün çağın gerisine düş- menin ayıbını ve utancını yaşamayacaklardır. Biliyoruz ki; bundan 73 yıl önce Türkıye Cumhu- riyeti ilan edildiğinde. bunu bir bayram coşkusuy- la karşılayan "mazlum milletler"in bir bölümü bu- gün bize karşıysa, bu geçici bir durumdur ve Tür- kiye Cumhuriyeti. o mazlum mılletlere örnek ve u- mut kaynağı olmaya devam edecektir. Biliyoruz ki; 1923'ün fukara fakat onurlu Türkiye- si. o günlerin "süpergüçler/nden" nasıl saygı gö- rüyorsa. bugünün Türkiyesi de o saygıyla fazlasıy- la layıktır. Biliyoruz ki; eğer Türkıye bugün böylesine "ıtılip kakılıyorsa". böylesine "horlan/yorsa", böylesine "köşeye sıkıştırılıyorsa": son 20 yılda tezgâhlanan acı ve hain bir tuzağa düştüğümüz içındir: emper- yalızmın oyununa geldığımız için, dost bildiklerimiz tarafından sırtımızdan hançerlendiğimiz içındir. 12 Eylül 1980 öncesinin anarşi ve terörünü kim körükledı? Bugün "ülkücu mafya" diye kostakla- nanlar. cezaevlerinde krallar gibi ağırlananlar. kimi TV haber programcısı arkadaşlarımızın "sayın" sı- fatını layık gördüklen bu adamlar, kımler tarafından beslenmış ve desteklenmişti? Bugün bir zamanlar "devlet hizmeti" gördüklerını dile getirme cüretini kimden alıyorlar? Kimdi bunları meydanlara salan ve kan döktürten? Nasıl oldu da anarşi ve terör. 12 Eylül 1980'de, "bıçakla kesilircesine" sona erdi? Oysa yasalar ay- nı yasa. güvenlik güçleri aynı güvenlik güçleri idi. Ne oldu da 11 Eylül 1980'de beceremediklerini, 12 Eylül 1980'de becerebildiler? Nasıl oldu da o günlerin cunta liderı Kenan Ev- ren, ABD'Iİ General Rogers'ın lafına güvenerek Yu- nanistan'ın NATO'nun askeri kanadına dönmesine izın verdi? Türkiye'nın elindeki bu büyük koz alın- dığı zaman, Yunanistan karşısında böyle silahsız kalmanın muhtemel sonuçlannı düşünen olmadı mı? Nasıl oldu da Atatürk'ün adını ağzından cıüşür- meyen bir kadro. cumhuriyetimizin temel kurumla- rını böylesine dinamitleyebildi? Nasıl oldu da (sözde) demokrasiye geçerken; bir sürü üstün nıtelikli parti kurucusu ve aday "veto edi- lerek" iktidar. MSP'den milletvekilı adayı olmuş bir Nakşıbendi tarikatı üyesıne sunuldu? Cumhuriyetimizin tüm kurumlan, gene devlet eliy- le yıpratılır ve çökertilirken ve cumhuriyetimizin okullan, laık cumhuriyetin can düşmanlarını yetiş- tirirken nasıl ve neden susuldu? Özgür basın. yerini devlet tarafından teşvik ve kredilerle beslenen renkli ve sorumsuz bir basına bırakırken; (kısmen de olsa) özgür ve konuşan üni- versiteler. yerlerini merkezi denetimli ve emir ku- manda zincirı içındeki üniversitelere terk ederken neden kıyametler kopartılamadı? Susuldu. Çünkü 12 Eylül öncesinde korku ve en- dişe içinde olan "sokaktaki insan" susulmasını is- tiyordu. "Can korkusu" her şeyin önüne geçmişti. Kıyametler kcpartılamadı. Çünkü her alanda ve her yerde, kendilerine "uşaklık edecek" birilerinı buluyorlardı. Eskiden mangallarda kül bırakmayan nicelerini bılirım ki yeni yöneticiler karşısında binbir perende atmaya hazırdılar ve yaltaklanacak fırsat arıyorlardı.. Ilk kez Özal'ın ortaya attığı "2. Cumhuriyet" kav- ramına hevesle sanlıp bunu günümüze kadar taşı- yanları görmüyor muyuz? Emperyalizrn tezgâhını iyi kurmuş. oyununu iyi hazırlamıştı. Önce insanlara bir korku salacak ve "kurtancı" olarak geleceksiniz; sonra solu ezecek ve dağıtacaksınız; ahlak dahil. insanı insan yapan tüm değerleri tahrip edeceksiniz; bu değerlere sa- hip çıkmak isteyenlere karşı "entelektüel terör" uy- gulayacaksınız: cumhurıyetimizi ve yakın geçmişi- ni amansızca karalayarak ınsanların güven duygu- sunu yok edecek. inançlannı sarsacaksınız; besle- me bir basın olupturup insanların kafalarını altüst eden bir yayıncılığa başlayacaksınız ve sonunda insanlara üç seçenek bırakacaksmız: Merkez sağ, dinci sağ. şovenistsağ... Güzel bir oyun... Bugün de göreceksiniz. Renkli basınımızın birin- ci sayfalarında cumhuriyete övgüler düzülürken. aynı çumhuriyet iç sayfalarda yerden yere vurula- cak. Özgürlük ve demokrasi adına... Ama biz. Çumhuriyet gazetesi olarak bu cumhu- riyeti savunmak için, yüceltmek için buradayız. Bu hain "tezgâ/V'şimdilik bozamasak bile, en azından yüzienne vurmak için buradayız. Biz buradayız. Sayın Attilâ İlhan'ın deyişiyle, "O'nun da devraldığı nöbetteyiz." Bilinçle. gurur- la, umutla. inançla ve sevgiyle... Bayramınız kutlu olsun. istanbul Barosu Başkanı Sayman H6 Mart davasının jtakipçisi olacağız' , İstanbul Haber Servisi - fee>azıt"ta İC Eczacılık Fa- ^ül'tesi önünde 16 Mart 1978 tarihinde 7 öğrencınin ölü- mü. 41 "ınin de yaralanma- sıyia sonuçlanan bombalama ve tarama olayına ilişkin 2 sanık hakkında açılan dava- ya devam edildi. Davanın dün yapılan otu- "ununa destek v ermek ama- :ı\ akatılan istanbul Barosu 3aAanı V ücel Sayman. da- ı'arın takipçisi olacaklarını ;övledi. îjtanbul 6. Ağır Ceza •lahkemesi'nde dün yapılan nuruma müdahil vekili av u- at Cem Alptekin, ^ı ücel .ayman ile yönetim kurulu yeleri katıldılar. Oturumda ijzalan Alptekin. mahkeme- e geçen celse sundukları 11 îyalık dilekçelerini tekrar tti\lerini belirterek "Da\a eroe kadar TC\"'nin idam vjsını öngören 450/4. mad- es uyannca açılmışsa da o- y, TCY'nin 149. maddesi >r«vesinde işlenmiştir. De- len'n bu madde uyannca ptmnıasmı isriyoruz**dedi. uııaddeuyanncatoplanan delıller ışığında emnıyet gö- rev liieri hakkında ek iddi- aname hazırlanmasını iste- yen Cem Alptekin. sanıklar- dan Latik Aktı'nın tutuklan- masını talep etti. Miidahil avukatlann. dö- nemin ıçışleri bakanı. başba- kanı. İstanbul valisı. emniyet müdürünün dınlemlmesı ta- iebini reddeden mahkeme heyeti, emniyet görev liieri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına delıller top- landıktan sonra karar verıle- ceğıni v urguJadı. Sanık Aktı'nın îutuklan- ma talebini reddeden mahke- me heyeti. delillerin toplan- ması içirı duruşmayı erteledi. Duru^ma sonrasında bir açıklama yapan Sayman. 12 Eylül'ün neden olduğu öne sürüien bu oiayın karanlıkta kaldığını belirrti. Davanın 18 yıl sonra ts- tanbul Barosu'na bağlı avu- katiann tıtiz çalışmalan so- nucu yeniden açıldığına dık- kat çeken Say man. ancak de- lillerin toplanması konusun- da av ukatların engellemelcr- le karşılaştığını söyledı. PRİMLERİNİZİ YATIRDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER ÖZEL EMEKLİLİĞE BİR ADIM DAHA ATTINIZ. Y a t ı r d ı ğ ı n ı z h e r p r i m sizi ö z e l e m e k l i l i ğ i n m u t l u , keyifli yaşamına bir adım daha yaklaştırıyor. Anadolu Hayat, yatırdığınız her primi verimli alanlarda, güvenle % değer lendir iyor, sizi daha da mutlu bir özel emekliliğe hazırlıyor. Geleceğin Sigortası primlerinizi zamanında yatırd/ğınız için size teşekkür ediyor ve bundan sonra da aynı özeni göstermenizi diliyoruz. ANADOIU HAYAT SİGORTA *.Ş. Bıvu«ier« 62/A 306/0 ISTAN3UL "el 'C2 ' 2 • t 96 1 i 9S F;b 32 1 21 276 7« 99 ANADOLU HAYAT "Hayat Uzmanı"
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle