30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
29EKİM1996SALI CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 15 Bir cesaret destanıTIRHAVGÜRKA.N Cumhurivet Bavramı nedennle ekrana gelen "Bir Millet Uyanı- yor"da. Yunan ışgaliyle başlavipDumlupınarTabi- ten övkü ıçinde. bir a\uç Tiirk askerinın üstün düş- man kj\\etlerine karşı gi- riştiğı olağanüstü cesaret destanı anlatıhvor .Nizamettin Nazif Tepe- delenlioğlu'nun yapıtın- dan uvarlanan "Bir Millet Uyaımor"unilki I932'de Muhsin Ertuğrul, ikinci- ,'sr 1966'da Ertem Eğilmez Mjİnterstar 12.10 Bir Millet Uyanıyor - Yönetmen: Ertem Eğilmez / Oyuncular: Kartal Tibet, Erol Taş, Hayati Hamzaoğlu, Tugay Toksöz, Münir Ozkul, Sevda Nur, Atıf Kaptan, Senih Orkan, Oanyal Topatan, Ihsan Yüce/ 1966, Arzu Film yapımı. yönetiminde çekildi. Çok büyük iş yapan ve Ata- Bayramı sadece TRT kutluyor1 TV Servisi-Özel karial- ilar. Cumhurıyetin ""3. ku- ruluş yıldönümüne iigısız kaldı. TRT. bavram nede- nivle herzaman olduğu gı- ,bi özel bir akış gerçekle^tı- rirken, özel kanallardaki tek bavram özel programı Kanal D'dekı. "Cumhu- riyet Tehlikede mi?" ko- nulu tartış/ma olacak. Bu arada TGRT'de de laik- liğin tanışıldığı bir pro- gram ekrana gelecek. Dığer kanallarda ise Cumhurıvet Bavramı nede- niyle gösterilecek bırkaç kahramanlık riimi. ekranın köşesıne konuiacak Ata- türk resmi v e Türk bayragı dışında özeJ bir şev yok. Bunlardan bin de TRT l'de saat 21.00'de ekrana gelecek olan vapım \e yö- netmenlığinı Feride Bil- gin'ın üstlendığı. Alije L'zu- natağan ve Ylurat kara- su'nıın bırlıkte ^unduğu "1923 Devrimrnin Mii- hürleri Devrim \asalan". Cumhunyetin ılanından son- ra başlavan yapılanmanın \e temel ilkelerın "olmazsa ol- maz" koşulu olan "laik- lık'ın konu olduğu. ıkınci bölümü >arın ekrana gelecek. belgeselın danışmanbğını araştırmacı-yazar Meriç Ve- lidedeoğlu yapıyor türk'ün beğenisini kaza- nan ilk filnıeoranlaanaya- pısı \e kahramanlan aynı olduğu halde ikincisi hay- li farklı. Kalabalık sahnelerin dü- zenlemesi ve usta oyuncu- lanyla ilgi çeken fılm. 196v de 4. Antalya Fılm Şenliği'nde tarihsel film dalında Altın Portakal ödü- lü kazandı. Çanakkale Savaşları'na katılan ve Mütareke'den sonra terhis edilen 96. Alay'dan sağ kalan birkaç kişi, Kurtulıış Savaşının başlamasıvla Bilecik do- laylarında bir kövü konak yeri seçerler. Yüzbaşı Da- vut (Kartal Tibet). Teğ- men Faruk (Tugay Tok- söz), Tilki Çavuş (Münir Özkul), Çolak Ahmet. Onbaşı (Erol Taş) düşma- nın cephaneliğini uçurmak için harekete geçerler. tngilizlerleişbirliği için- deki hainlerden Binbaşı Feridun. Davut'un teyzesi- nin kızı Ku\ayı Milliyeci öğretmen Nesrin'e sarkın- tılık etmektedır. Feridun. azılı çeteci Recep veadam- larını yüzbaşının üzerine «önderir. atv'nin "Salı Sineması" kuşağı önemsiz güldürü filmleriyle sürüyor 'Beceriksiz Kaptan' cgr at\ 22.00 Kaptan Ron - Captain Ron / Yönetmen: Thom Eberhardt / Oyuncular: Kurt Russell, Martin Short, Mary Kay Place, Benjamin Safisbury, Meadovv Sisto, Emannuel Logrono, Jorge Luis Ramos / 1992 ABD yapımı, 100 dakika. TV Servisi - atv'nın "Sa- lı Sineması" kuşağında haf- talardır bırbırinden önemsiz. yakın tanhlı güldürii filmle- ri göstenlivor. Bu hafta da bu "gelenek" bozulmuyor ve dahaönceCINE Saracılığıv- la ekrana gelebilen önemsiz bir güldürü filmi olan "Kap- tan Ron" geliyor ekrana. Martin Harvey (Short), am- casından şalıane bir tekne miraskaldığınıögrenincese- vinçten havalara uçar. Mar- tin. tekneyi almak için hare- kete geçer. Bii>ük ümitlerle Daha çok doğa görüntiileri \e teknenin gezdiği >erlerdeki giizelliklerle ilgi çeke- cek "Kaptan Ron"un başrolünde Kurt Russell var. hazırlanan Harvev aılesı. tek- nenin batacak durumda oldu- ğunu görünce şok geçirır. Imdatlarına çılgın kaptan Ron (Russell) vetişir. Denız- cilik yetenekleri şüpheli olan Ron'un tekne>eel atmasıyla birlikte aile kendinı oldukça "komik" bir maceranın içinde bulur... Doga görüntüleri ve tek- nenin gezdığı yerlerin güzel- liğivle ilgi çekebilen "Kap- tan Ron", ne yazık kı bu özelliğıni desteklevebılecek herhangi bir değere daha sa- hip değıl.Oyuncuların kari- katür düzeyınde ovunculuk- lar sergiledikleri. senanonun anlamsız diyaloglarla baş aşağı gittiği, nihayetinde de "başı bozuk" bir film oldu- ğu için izlenme sınmnın çok altlannda bir güldürü sine- ması örneği olarak değerlen- direbilırız "Kaptan Ron"u. atv'nin "Salı Sinema- sı"kuşağını daha nitelikli ya- pıtlarla doldurmasını bekli- yoruz. Kanal D 23.10 TRT1 08.30 Yapımcılıgmı Hüseyin Başusta'nın üstlendığı ve /şık Kadiroğlu \e Kerem Demircioğlu'niin bırlıkte sunduklan canlı olarak ya- yımlanan "Cün Başlı- >or"daOrd. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer. cumhunyetin Türk toplumu üzenndekı et- kılerını anlatacak.Türk Eğı- tim Vakfı Yönetım Kurulu Başkanı Ahmet A\dın Bo- lak'ın sohbetlerıyle katıldıûı "Ha>atın Içinden" kö^e- sınde ı>e "Cunıhurhetimi- zi Kuranlar \e I. Meclis" konusu yer alıyor. Ayrıca TRTI veTRT2"de. bayram dolayısıyla gün boyunca çe- şıtlı belgeseller ve eğlence programları ver alı\or. Kanal D Haber Koordı- natörü Haluk Şahinin ha- zırladığı "Cumhuriyet Tehlikede mi?" adlı tar- tışma programına Necla Arat \e gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak konuk olacak. TGRT 23.00 Gazeteci-\azar Seba- hattin Önkibar'ın sun- duğu haberprogram "Al- ternatifte de "laik- lik"tartışılı\or. Programa Mustafa Ka- rahasanoğlu. Şevki Yıl- maz, Uluç Giirkan, Ay- seli Göksoy. gazeteci-ya- zar Emin Çölaşan. Tug- rul Tiirkeş ve Tansu Çiller konuk olarak katı- lıvor. 1940'lann ünlü yıldızlan, 1982'de bir araya getirilmişti G^eçmişe saygı dııruşu MURATÖZER Filmde Martin ve VVard'a sinema tarihi- nin en ünlüleri eşlik edecek. Smema tarihinin unutulmaz \ ıl- dızlannı yakın tarihli bir tllmde. hem de gençlık yıllanndakı halle- rı\le ızleyebılmek mümkün dese- ler ınanmazdınız herhalde. Ama teknolojinin ulaştığı noktanın sı- nemadaki "iji" yansımalarının bu sanatı nerelere getırdiğini gö- rünce bu düsüncenizden hemen çark edeceksıniz. Evet. bugün ek- ranlara gelecek olan "Özel Bir Dedektif" sızlere sınemanın altın yıllanndan gelen yıldızlarını iç ıçe geçirerek sunacaİc. Filmin öyküsü çok karmaşık değil. Güzelliğıyle göz kamaştı- ran birkadının babası. gızemli bir >ekilde öldürülmüştür. Genç ka- dın. bu cinayetın üstündeki esrar perdesini aralaması için bir özel dedektıfe başv urur. Özel dedektı- fımiz de Humphrej Bogart'ın canladırdıgı ünlü dedektif Philip Markme'u vardıma çağınr.... Bogart dışında Burt Lancas- ter. Kirk Oouglas, Barbara Stanvvvck. Bette Davis. Lana Turner, Joan Crawford gibi bir dönemin birb/rinden ünlüyıldızla- rı filmin belli bölümlerindeki "rollerini o\navıp" kayboluyor- lar. Siyah-be> az olan bu bölümler- de. oyuncuların rol aldıkları yıllar öncesinın filmlerindeki görüntü- leri yenı görüntülerle kurgulana- rak seyir zev kı üst düzeyde birya- pıt çıkarılıvor. 1940'ların kara fılrnlerinin atmosferıni ta^ıyan "Özel Bir Dedektif. o dönemin önemli vapıtlannın da yardımıyla kendisinı kurtannaşı başarıvor. Steve Martin ve Rachel \\ard da onca yıldızın arasında ezilmemek için büvük çaba harcıyorlar doğ- rusu. Son çalışmasını bu film için ya- pan ünlü kostüm tasanmcısı Edith Head'eadanan vapımda. P fark- CINE5 21.00 Özel Bir Dedektif - Dead Men Don't Wear Plaid / Yönetmen: Carl Reiner / Senaryo: Carl Reiner, George Gipe, Steve Martin / Görüntü: Michael Chapman / Müzik: Miklos Rozsa / Oyuncular: Steve Martin, Rachel Ward, Carl Reiner, Reni Santoni / 1982 ABD yapımı, 88 dk. lı Hollyvvood klasiğinden sahneler ve bu sahnelerde görünen 18 yıl- dız boy gösterivor. Genelde sine- ma sanatına. özelde kara fılmlere bir saygı duruşu olarak nıtelenebı- lecek olan "Özel Bir Dedek- tifin sonunda hangı yıldızların hangi filmlerinden görüntüler alındıâı resmedilivor. MERCEKLE BAKINCA MAIIMUT T. ÖNGÖREN Şakın Aldanma, İnanma, Kanma! Acaba ölümünden hemen önce Zeki Müren'e TRT tarafından verilen mikrofon gerçekten de Ankara Rad- yosu'nda ilk şarkısını okudugu mikrofon muydu? Yok- sa depodan alınıp kendısıne sunulan eski mikrofon- lardan birı mı? "Canım, ne önemı var hangi mikrofon oiduğunun? Amaç, kendisinı anımsamak ve olumlu bir davranışta bulunmakdeğilmi?" demeyın. Görünüşe aldanmayın. Adana, Kocaeli ve Hakkârı'de kendılerıne PKK'Iİ sü- sü veren özel tim. polıs ve korucuların köylere baskın- lar düzenlediğı, adam kaçırdığı ve fidye istedikleri or- taya çıkıncaya dek, Güneydoğu'daki her olaydan ve cinayetten PKK sorumlu tutuluyordu. Basmdan öğren- diğimize göre, "Sorgulan gızlilik içinde sürdürülen çe- temensuplannın Yüksekova'da çeşitli tarıhlerdemey- dana gelen gasp, faili meçhul cinayet ve köy baskını olaylarını gerçekleştirdiklerinı itirafettikleri" debir ger- çek. Oysa bugüne dek gerek medya gerek resmı çevre- ler. bu gibı ofayların tümünün PKK tarafından düzen- lendiğini yayıp durmuştur. Medya da genellikle yuka- rıya yaranmak için bu gibı haberleri kendısıne iletildi- ği biçimde kamuoyuna yaymtş ve ne medya ne de ka- muoyu "acaba" diye sormadan kendisıne iletılen her haberı herhangi bir kuşku ve araştırmaya gerek gör- meden kabullenmiştir. Tıpkı Zekı Müren'e armagan edilen mikrofonun gerçekten de o ilk mikrofon olup ol- madığını düşünmeye gerek görülmedigı gibi... Gazetelerin her yazdığını. radyoların her söylediği- ni ve televizyonların her gösterdiğmı sorgusuz sualsiz kabullenmek neredeyse bir "milli örf ve adet" oldu. Bizlere iletilen haberleri, konuları ve olayları bıraz araştırmak, hiç olmazsa kimilerinın uzerinde biraz dü- şünerek doğru olup olmadıklarını değerlendırmek gi- bi biralışkanlığa sahip değiliz. Resmi çevreler de res- mi çevreler içine kendilerine gösterilen resmı hoşgö- rüyle yuvalanmış çeteler de medya da bu alışkanlığı- mızı çok iyı biliyorlar ve gerçek olmayan sürüyle ha- beri bizlere ileterek yapmak ıstediklennı rahathkla ger- çekleştırıyorlar. Çok değil, üç-dört yıl önce Türkiye'deki insan hak- ları örgütleri kımi olaylarda. kimi faili meçhul cinayet- lerde ve kimi diğer ınsan hakları ıhlallerinde devletın ve resmi çevrelerin sorumluluğuna dikkat çekmeye çalıştıklarında, bu örgütler hemen PKK'yi korumak ve özellikle de Kürt sorununda taraf olmakla suçlanmış- lardı. Oysa görülüyor ki, devletin içinde de çeteler vardır ve PKK'ye yüklenen suçların aynını da onlar ışlemek- tedır. Bunu söylemenin PKK'yi temize çıkarmakla ne ılişkisı var? Ama yıllardan beri ışın bıle bıle böyle sür- dürüldügü düşünülürse, bu gızliliğın bir devlet politı- kası olduğu ve bundan belli bir çıkar beklendiği de ile- ri sürülemez mi? Zeki Müren'in mikrofonu gibi basit birolayda da, üni- formalı çeteler örneğinde de her konunun üzennde düşünülerek degerlendirılmesmde ve özellikle de med- yanın her söylediğıni gözü kapalı biçimde kabullenme- mekte yarar var. lletişim alanında dünyada neler olup bittiğını anla- mak ısterseniz, okumanız gereken bir kitap:./'L//us/a- rarası lletişim", Hazırlayan: Doç. Dr. Gürsel Öngören (Çeşitli yazarların makalelerı). DER Yayınları. Istanbul, 1995. KENT HABERLERİ VJEREKÜİLTrafik kazalan: 4 ölür 7 yaralı • İstanbul Haber Servisi - Istanbul'da meydana gelen 4 ayrı tratlk kazasında 4 kişi öldü. 7 kişi yaralandı. Haliç Köprüsü çıkışı Eyüp yol aynmında saat 00 30 sıralarında mevdana gelen trafik kazasında, dügünden dönmekte olan Metin Toğral yönetimindeki özel otomobil refüjlere çarptı. Kazada. otomobil süriicüsü Metin Toğral (27) vaşamını vitirirken Gülden Tofiral. Ayhan Al (31). Gülşen Al (29). Nevin Al(ll). Nesrin Al(7l. Yeliz Al (3) \e Filiz Ai (2) yaralandı. Kartal Esentepe Ankara Cadde.si'nde. Ercan Harputlu vönetimindeki mınibüsün çarptığı Rıza Çakar (57)'ile Fatih Unkapanı İMÇ Bloklan 5. Blok önünde Turan Güden yönetimindeki minibüsün çarptığı Memi> \'azıcı (62) da şaşamlarını yitirdiler. Beşiktaş Balmumcu E-5"te ise Mehmet Eskalen'in kullandığı motosıklet. aşırı hız sonucu Satı Demircioğlu yönetimindeki halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, motosiklet süriicüsü olay yerinde öldü. Özgüp ünivensite açılıyor • İstanbul Haber Servisi - Özgür üni\ersite. yeni öğretim yılına 15 ka^-ım tarihinde başlıyor. Özgür üni\ersite jönetimi tarafından vapılan açıklamada. Türkiye'deki eğitim-öğretım kurumları eleştirılerek ""Me\cut üni\ersiteler Avrupa merkezli. resmi ideolojinin \eniden üretildiği ve halklan uyuşturan. insanları birbirine yabancılaştıran kurumlardır" denildi. "Emekçilerin, işçılerin. kımliklen tanınmavan halkların \e voksulların ünnersitesi" olarak nîtelendirilen Özgür üni\ersitede dersler. üçer aylık iki dönem halinde. her gün saat 18.30-2030 arasında \erilecek. Uyuştupucu operasyonu • İstanbul Haber Servisi- Topkapf da gerçeklestirilen bir operasvonda. 1 kilo 450 gram eroin ile 170 gram esrar ele geçirildi. îstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin bir ihban değerlendirmesi sonucu gözaltına alınan Erol \'arsınoğ1u'nun e\inde yapılan aramada ele geçirilen 170 gram esrar ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgiirolarak av nca. Mustafa Demir ile Rıza Özdemir de gözaltına alındı. Havaalanında radar arızası • İstanbul Haber Servisi - Atatürk Havaalanı L'çuş Kulesi"ndekı radann arızalanması nedeniyle yaklaşık bir buçuk saat süreyle uçaklann iniş ve kalkı^lannda aksama oldu. Uçuş kulesi \etkilileri. dün saat 15.40'ta meydana gelen \e saat 17.00"_ve kadar devam eden anza sırasında uçaklann telsiz talimatıyla indirilip kaldınldığını belirttiler. Zeytinburnu'nda cinayet • İstanbul Haber Senisi - Zeytinbumu Gökalp Mahallesi'nde bulunan bir birahanede meydana gelen olayda, Cihan Çetinkaya (17) adlı genç. tartıştığı ve henüz açık kimliği tespit edilemeyen Sebahattin adlı kişi tarafından şişeyle başından >aralandı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Çetinkaya. burada yaşamını yitirdı. İP İstanbul İl Kongresi • İstanbul Haber Servisi - Işçi Partisi İstanbul İl Kongresi tamamlandı. Kongrede istanbul İl Başkanlığı'na Turan Özlü yeniden seçildi. İl Yönetim Kurulu da Arslan Kılıç. avukat Emcet Olcavtu, Dilek t'guz. Gökçe Culnaoglu, Veli Sıvaslı. Fikri Sarıkaya. Aydın Şimşek. Nurhayat Kalkan'dan olustu. Kadınlanmız Cumhuriyet'i ve laikliği sonsuza kadar korumakta kararlı 'Türkiye, Iran ve Cezayir olmayacak' İstanbul Haber Servisi - Kadınlar. Türkı>e"de şeriatı getirmeye çalışanların başa- nlı olamayacaklannı vurgu- layarak"Türki\e; birfran, Cezayir. Pakistan. Irak ol- mavacaktır" dediler. İstanbul Kadın Kuruluşla- rı Birliği'nin Cumhuriyet'in 73. v ıldönümü nedeniyle dü- zenlediği etkinlik. dün Ata- türk Kültür Merkezi'nde ya- pıldı. Etkinlıkte "Cumhuri- yet'in 73. Yılında İIkemiz- den Kesitler" konulu açık oturum yapıldı. Oturuma ka- tılan gazetemiz yazan İlban Selçuk. Türkive'nin özel bir ülke olduğunu belirterek "Bizim özgünlüğümüz, yenüzünde ilk kez bir İs- lanı iilkesinin avdınlanma çağını gerçekJeştirmesidir. Bunun yeryüzünde eşi \ok- tur" dedı. Avdınlanma devrimınin bürün insanlar için olduğunu söyle- yen Selçuk. bu devrimin ve getirdik- İennin karşısında Afganıstan ve Iran gibi de\letlerin de duramavacağını \urguladı. Bugün. içinde bulundu- ğumuz durumun kimsevi kavgılan- dırmaması gerektiğini ifade eden Selçuk. şö\le devam etti: "Başımızda bir dinci partinin başbakanı \ar. Öjle şeyler söylü- >or ki. ayakları yerden kesilmiş. uçu> or. Ve ne yazık ki > amacında bir ba>an \ar kendisıne \ardım eden. Mustafa Kemal gelmiş, ka- dınlar için devrim yapmış. insanı insan yapan bakJar vermiş. Ne \ a- EREKU1 ELEFONLAR İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği'nin düzenlediği Cumhumet Ba\rarnı kutlamasında. Atatürk Kültür Mer- kezi'nin bü>ük salonu tamamen doldu. \ a/arınıı/ İlhan Selçuk. Prof. Dr. Necla Arat, avukat Nazan Moroğlu, Bedri Ba\kam. gazetemiz \önetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun'un da katıldığı kutlamada. sanatçı Esin Af- şar ve İİ; De\let Konservatuvarı Gençlik Korosu müzik dinletisi sundular. (Fotograf: SAADET L'SLU) ramsarlığadüşmememiz gerektiğini rını kaybettiler. Cezayir: Sadece \ur2ulad1. Prof. Ekşi. bazı ülkeler- Kuran'ın >asaları »e kanunları zık ki bu ortamda yetişen üniver- site okumus. profesör olmu; bir kadın. şeriatı destekliyor. Bizim ana\ asamızda Türkive'nin laik te sosyal bir devlet olduğu yazıvorsa ve Başbakan Yardımcısı Si>aset dinin hızmetındedir' di\orsa o iş sa- vunulamaz." Çağdaş Yaşamı Destekleme Der- neği İCurucu Başkanı Prof. Dr. A>- sel Ekşi. kısa bir süreden beri beilı çevrelerceyalan yanlış haberler\a- vımlandığını sö>İedi. "Bilgi çağını >akalamış ülkeler düzeyine ulaş- mak için çok çalışmak zorunda- _>ız" di\en Ekşi. bu çahşmada ka- de uygulanan şeriat düzenleri hak- kında şu bilgileri verdi: "İran: Sa- çın bir bölümünün gorünmesi ya da ayakları belli edecek çorap giy- mek. ruj ve oje sürmek yasak. Bir kadının babasının cenazesine bile kocasının izni olmadan gitmesi ya- sak. Suudi Arabistan: Kadın yol- cufuk vapmak için mahremi olan erkekten izin kâğıdı almak zorun- da. Afganistan: Etek, çorap, yük- sek ökçeli ayakkabı yasak. 27 \ıl boyunca oy kullanabilen kadınlar. hükümefin değişmesiyle bu hakla- geçerli. Türkiye'de ise durum bu ülkelerden çok farklı. Ancak aynı düzenin kurulmaya çalışıldığı ger- çeğini de göz ardı edemeyiz." Av ukat Nazan Moroğlu da üike- mizdeki durumun pek iç açıcı olma- dığını ifade etti. Türkiye'de huku- kun uygulanmamasından yakınan Moroğlu. "Cumhuriyet'in temel ilkelerinden Türk ulusu ödün ver- mevecektir. Hiç merak etmesin- ler" dedi. Açık oturumun ardından sanatçı Esin Afşar'ın dinletisi yer aldı. Bilinmeyen Numaralar: 118 Yangınlhbar: 110 Polislmdat: 155 Jandarma: 156 Zabıta Müdürlüğü 153 ALOİSKİ Anza 185 • SAĞLIK HızırAcil: 112 Sağlık Müdürlüğü: 0-212 638 30 00 Cerrahpaşa Tıp: 0-212 588 48 00 MarmaraTıp: 0-216 327 10 10 ÇapaTıp: 0-212 534 00 00 Haydarpaşa Numune 0-216 345 46 80 ŞişliEtfal: 0-212 23122 09 Taksim llkyardım: 0-212 252 43 00 SSKSamatya: 0-212 588 44 00 SSK Okmeydanı: 0-212 221 77 77 SSK Göztepe: 0-216 302 41 46 • TRAFİK Trafik Şube Md.: Trafik Nöbetçi Amirliği: 0-212 288 72 25 Trafik Anadolu Yakası: 0-216 377 22 04 Trafik Denetleme Şb. Md.: 0-212 288 99 33 • THY İç Hatlar: 0-212 663 63 00 DışHatlar:G-212 663 63 00 Rezervasyon: 0-212 663 63 63 • OOY Sirkeci Oanışma: 0-212 527 00 50 Haydarpaşa Oanışma: 0-216 348 80 20 0-216 348 80 20 • VAPUR Şehir Hatları: 0-212 244 42 33 Deniz Yolları: 0-212 244 02 07 Deniz Otobüsü: 0-216 362 04 44 • T E K Elektrik Anza: 186 Beyoğlu:0-212 237 23 50 Kadıköy (Aktaş): 0-216 384 29 59 Sefaköy: 0-212 551 15 74 Sanyer:0-212 22 0-212 289 16 11 Bakırköy: 0-212 547 12 81 • Mezariıklar Müdürlüğü: (Zincirlikuyu): 0-212 272 13 74 Topkapı: 0-212 534 46 25 • Hava Tahmini Oğrenme: 0-212 663 0796 Meteoroloji Bölge Müdürlüğü: 0-216 355 23 05 c 0 u k m u It r II la ri p y a et' du t y e u n p u 29 Ekitn çok yönlü olarak kutlanacak İstanbul Haber Servisi - Cum- hurivet'in 73. kuruluş yıldönümü. İstanbul'da Cumhuriyet'in kaza- nımlarına duyarlı siyasi parti. çeşit- li demokratik kitle örgütleri \e si- vil toplum kuruluşlarının bugün gerçekleştireceklen balo. sergi. pa- nel. fener alayı gıbı etkinliklerle kutlanacak. Etkinlikler kapsamında bugün 10.30'da Çağdaş Yaşamı Destekle- me Demeği Fatih Şubesi. Draman Vasıf Çınar İlkokulu'nda Atatürk Büstü açacak. Meriç Velidedeoğlu da Cumhu- rı>et"in 29 Ekim J923 gecesi Fatih Beledivesi'nden 101 pare top atışı ile duyurulmasını belgese! bir dille anlatacak. ÇYDD. Saat 11.00'de çocuklar- dan oluşan 30 kişilik flüt korosu. Etiler Akmerkez'de rnini konser v e- recek.TatiKa Eğlence Cumhuriye- ti de çocukîara yönelik \ ideo gös- terileri gerçekleştirecek. 14.00İ CHP. Taksim Cumhuriyet Anıh'na alternatif çelenk ko> ma tö- reni yapacak. 14.00: istanbul Tabip Odası. "Cumhurrv et'in Tıbba ve Sağlık HizmetlerineGetirdikleri" konu- lu bir panel düzenleyecek. Pancl. İstanbul Tıp Fakültesi 1933 Reform Amfisi'nde yapılacak. 15.00: Levent Meydanı'nda Be- şiktaş Belediyesi'nin öncülüğünde gcrçekleştirilecek etkinliklerde. okul koroları \e grupları gösteriler vapacak. Gösterilerin ardından Çağdaş Levent Derneği'nin katkı- larıyla Esin Afşar'ın da katılaeağı bir konser düzenlenecek. 15.00: Intertoy ile Akmerkez'in Dünya Çocuk Günü'nde başlattığı "Atatürk ve Cumhurivei Bavra- mı" konulu çocukîara yönelik re- simyarışmasınınödülleri Etiler Ak- merkez'de \erilecek. 18.00: CHP Büvükçekmece llçe Örgütü. ilçe binasında bir kokteyl verecek. 18.30: CHP Beyoğlu llçe Baş- kanlığı. Galatasaray Lisesi önünden Taksim Atatürk Anıtı'na meşaleli >ürii\üş yapacak. 19"00: İstanbul Valıliği, Atatürk Kültür Merkezi'nde bir resepsiyon düzenle\ecek. 19(H)' Bahçe)ıe\ler Belediyesi. Cumhurivet'in 73. yılını Yenibos- na. Kocasinan ve Bahçelievler'de gerçekleştireceği havai fışekgöste- rileri>le kutlayacak. 19.00: İstanbul-Şişli Rotary Ku- lübü. Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi'nde "Cumhuriyetimizde Türk Kadın Kıyafetleri" konulu bir defile ile Türk müziği ve dans müziği etkinlikleriyle kutlamalara katılacak. 20.00: Özel Gökdil Koleji. Mo- da Deniz Kulübü'nde Cumhuriyet Balosu gerçekleştirecek. 20.00" Atatürk V'akfı'nın gele- neksel Cumhuriyet Balosu. Dede- man Oteli'nde >apılacak. Ana\atan Partisi istanbul tl Ör- gütü. Galatasaray'daki il merkezi önünden Taksim Atatürk Anıtı'na kadaryürüyüş düzenleyecek. Izmit \'aliliğide"kutlamalar nedeniyle Iz- mit Tıcaret Odası Sosyal Tesis- leri'nde Cumhuriyet Balosu düzen- levecek. Kent haberleri sayfamizda. okurlarımızm kentteki yaşamla ilgili sorunlarmı, sorularını ve isteklerini dile getiren mektuplarinı beklivoruz. Mektuplarınızın. yer sıkıntımı/ nedenivle yarım daktilo savfasını geçnu'mesini îstivor, s'avgılar sunuyoruz. Adresimiz: \ enigün Haber Âjansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Türkocağı Caddesi, 39/41 Cağaloğlu / İstanbul - Faks: 513 85 95 / 513 90 98 OKURMEKTUBU Bayrak asmayan okul var Cumhuriyet Bayramı'yla birlikte her verın bayraklarımızla donatıldıg, böylesi güzel aünde Moda Kız Meslek Enstıtüsü'nde bayrak asilmaması, 80 yaşındaki bir yurttaş olarak beni çok üzdü. Avnı durum geçtiğimiz yıl da yineleninjştj. Oysa ki bugün'ler bizlerin en mutlu. gururlij günleri olmalı. Bugün Cumhuriyet çocuklarınm 2ünü. Bende bir Cumhurivet çocuğuyum. Benım kocam eski İstanbul vali muavini kayınpederım ise CHP'mn eski Kastamonu milletvekıhydı. O günlerlmizi düşünüyorum da ne Atatürk karşıtı bir şe> yap,|,rdı, ne bayraöa hakarette bulunulurdu ne de bir öğretmene el kâlkârdı Şımdi ise Cumhunyet BayramındE bir bavrak bile asmayan okullar var. Ulkemize neler oluyor? Bunlara kimler izin veriyor? Yasaları uyj-ulayanlar. devlet büvüklerımiz bunlara neten taviz veriyor? Moda'dan bir o kur: MACİDE ASLA.N
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle