25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 29 EKİM 1996 SAL OLAYLAR VE GORUŞLER Cumhuriyetimiz ve Ulusal Birlik B İ L E N T SERİM IIHIMISÜ MahLmesı Cnntl Seknıcn K arsi devmncılerın ctkisi- nıgıdeıekaıttırmjM Ata- iurk<,ııluk Afaturk ılke- lerı\ le \oğrulmu^ Turk De\rımı f urk jvdınlan- macılığı <,<iğdjsu>garlık uzerınde >oğun bıçınıde dııı ulnıasinı ge- rektınvor Dev rınılcıın en bu\ uğunu kut- ladığımız "Cumhurivet Haftası"nda bu >oğunluk hjklı bıçımde jrtıjor Gunumıi7delaikCıımhııri>efinoiHin- de uç tehlike var: koktcndinci akım. ırk- çıterorveekonomikçıkma/. Bunlarınen onemlisi hiı; kuskıısıı/ koktendincı akı- mın ulaşrığı bmut. Turkive Cumhurive- ti ırkçı terorun ustesinden gelebilecek gu- ce, çok şukur sahip. Ekonomik çtkmaz is* şu \ a da bu model stçilerek aşılabilir. \n- cak laiklik bir kez giderse onu geri getir- nım' kimsenin gucu vetmez. Laikliğin > i- tirilmesi, TurkneCumhıırivetiiçindun- tıınınsonuolur; çunku Turk Devrimi'nin ana ereği olan çağdaş u\ garlık dum i an- cak laiklikle vakalanabilir. LaıklıkguiHiıiHizdebuncaonemlıvken v.ı/ımızın konıiMinıı 'ulusal birljge'ozgu- lcmemızın nedcnı saptmlan \e ı,arpıtı l.ııı Turk ulusçuluğulTıırk mıllıvetçılığı) u/ermde dıırma geıeğıdıı Bır tuşka ne- den de temelı \umırkçu dıisiıiKeve da- >alı ana\asa_\ı tesmen \oruml.ıma\a>et- kılı tek orgaıı \navasa Mahkemesi'nın bu ka\ rama \ aklasimmı scıgılenıe \e ka- mımun bılgısme sunınanın oneınlı oldu- ğu dusunceMdır çımkıı ^ı uce Malıke- n>e nın kararlannda \eralan gorustı. ge- nis lıalk kitleletınc ıılasaınanıaktadır •\navasanm kişkıngıeında --oze. " furk \atanı ve milletinin ebedi \ariığı" \urgulanarak ba^lnnır \e "Turk ulusu" ka\ranıının. Turkıve Cunıhunyetı nın kıırucıiMi üluııiNU/ onder \e essız kahra- m.ın \iarurk un belırledığı ulus(,ulukan- lavışı doğıultuMindıi anlasilnuiM geıek- tıgı vurgukınır >anı ba^laııgKta anava- sanın davandığı ulusçuluk anla>ışının "Vtatıirk ulusçuluğu" olduğu açıklan- nııştır. \na\ asanın 2. maddcsindc de baş- langıçtaki ilkevi pekiştirecek biçimde I ıırkive C umhuriveti'ııin Vlaturk ulus- çııluğuna bağlı bir dev let olduğu belirtil- nıişrir. Anavasa. Atatıııkulu^çulıığuılekoşut bır ılke daha getırmistır Turkive devle- ti, ulkesi ve ulusuv la bolunmez bir butun- dur(m.3). Değiştırılemezozellıktekı bu ılke ba^angı<,takı su sovlemle destek- leıımistır "\ uce Turk de\ letinin bolun- mez biıtunluğunu belirleven bu anava- sa..." Bu butunluğu korumak da devlete goıev olarak \enlinistir un ^) De\letın ulkesı \e ulusuv la bolunmez butunluğu- ıııııı korunınası amacnlj temel hak ve ozgurluklerın Mnırlandırılma->ına olur verılnıısdn H) bu hakların avnı amaç- la ku[laniLınıa\aı.aği belırtılmıs(m 14). \ıne a\nı amaıja basiıı ozgurluğune sı- ııırljmaljr getırılmıs (m 28.30) genç- lerın bu unlavış doğuıltusıında vetı^me vegelısmelerını sağlaMcı onlemleralın- ması de\lete ozel goıe\ olarak verılmış (m 58) bu konııda bılımsel araştırma ozgurluğune sınırlama konulmuş (m 1 M)) bualandaısleneceksuçlarıçınozel vaıgı \erlennin kuuılmasi ongorulmus (111 143) a\nı konu TB\1M uvelerı \e cıınıhurba^kanı >enıınlerının tenıel oğe- lerınden bırını olııstuııııu^ (m 81 103) M\asal partıleıın ınacakları esasların ba^lıcaları ausında \me bu ılke >er al- nıı^tır(m 68) "Butünluk ilkesi". TB\f\l nın 20 Temınuz 1920 gununde Erzurum ve Sı- vas kongrelerınde saptanan bıçımı ıle uzerıne venıden veıııın ettığı "Ulusal Anfta da (Misak-ı Mıllı) ver almı^tır Irıoııu. Lozan Barı^ \ntlaşmasi goru^- melerınde. butunluk ılkesinı "Bujuk MJIIet Meclisi hukumeri; Türk j urdunun birliğine \e bolunnıe/liğine en bu\ uk one- mi vermekte. haklann \e odevlerin. çı- karlann ve >ıikümluluklerin .vurttaşlar- ca eşit olarak pavlaşılnıası gerektiğine inanmakfadır" hiı,ınıınde açıklanıı^tır Çuııkıı bırbmnın taıııamlavıcisı olan ul- ke ve ulus butunluğu. devletın teme! oğe- Mdır \navasa Mahkemesi, "devletın ulkesı \e ukiMivla bolunmez butunluğu" \e \taturk ulusçulugu ilkeleri üzerinde onemle >c titi/likle durmaktadır. V uce Mahkeme'nin bu ilkelerie ilgili goruşu. özetleşovledir: (k. 1992/1-SPK): Ulus kav rjını ınsanlığın gelı^me \ure- cı >onunda vardığı en ılerlenıı^ bırlıkte- lığı olusturan toplumsal vapıvı anlatır t'lus. bir >urt üzerinde >aşa> an, geçmiş- ten geleceğe doğru ortak >aşam istek \e amacına da>anan. kulfur \e ulku birliği olan bir olgudur. L lus. tarihsel ve sosvo- lojik \onden belirli aşamalarıgeçirmiş \e belirli nitelikleri kazanmış bir topluluk- tur. L lus kav ramı. ırkgibi antropolojik >e filolojik niteliklere davanan dar bir kav- rauı değildir; dinden başka toplunısal ba- ğı olmavan \e başka oğe aramavan unı- met kav ranıından da çok farklıdır. Etnik ve dinsel esasa davanan topluluklar. "ulus' kavramının davandığı genış oğe- lere gore basit, ilkel ve tek vonlu vapılar- dır. lluslar variıklarını tarihsel gelişme- ler ve gerçeklerie kazanırlar. Ortak kul- turun. sosvaldavanışmanın tebirlikte>°a- şama duvgusunun doğup, gelişip guçlen- mesi tarıhedavanır. Turk ulusunu olusturan etnık gıupla- rın tarılılerı bırdır Bu gruplar bınlerce vıl bır arada vasanıış. kavnasmıs, ortak kulture etığe \e dıne sahıp olmuslardır Bu tarihsel davanijfma kavna^ma \eolu- sum tek \ucut olup bır ulus vapısi ıçın- de butunleserek Kurtuluş Savaşı'nı ka- zanmalarına ulusal butunluğu perçmle- verek sivasal ve toplunısal birliği kurma- İarına v ardımcı olmuştur. Bu biıiiğin v ur- du Turk vurdu (Turkive); ulusu fıirk ulusu; devleti Turk devletidir. Duına (.ağlarbovu Anadolu ıı,ın ~Tiırkive",bu- rada \asavanlar ıçın de "•Türkler" adını kullanmi^tır L lus^uluk bu\ uk bır toplunısal gerçek ve "ulus" duşuncesı uzerıne kurulu ça- ğın en etkın kulturel ve polıtık anlavısı- dır L'lusçuluk, avrımcı ve ırkçı bir kav- ram değikiir \e bu niteliği ile Cumhuri- vet'in veTurk Devrimi'ninondegelen il- kelerinden biri olmuştur. Turkıve Cıım- hurıvetı 111 kuran Turk halkının kokeııı ne olursa ohun. de\ let vonunden tartıs- nıasız esıthğı. ı<,tenlıklı birliği ve bırlık- te vaşaına ıstencını ıçeren çağdas bır ol- gudur Devletımız hıçbırzaman vurtta^- lar arasmda etnık va da herhangı bır ne- denle sıvasal hukuksal aynlık gozetme- nııstır Turk ulusu ıçındeyeralan herko- kenden \ urttas hıçbıravınmgozetılmek- sızın ıstek \e başarisina gore her gorev ve ısteçalısmıs. Turkıve'nın hervennde kovunde kentınde va>jma. verle^me. okuma evlenme gelisme. vuk^elmeola- nağından bır azınlık gıbı değıl bır \urt- tas olarak yararlanmı^tır •\iiadoluya\asa_vanlar tanhıngeçmı^ gunlennde olduğu gıbı K.urîulus Sava^ı oncesı karanlık gunlennde de bolucu propaganda ve desteklere kapılmadan kendı ozgur ıstençlerıvle ve ortak ıstek- lerısle çağların varattığı ortak kulturde bırle^mevı \e Turk ulu^unu olusturmavı sağlamislardır TurkıveCumhurıyetı'nde kulturun bugunku duzevıne gelmesınde ve ulkenın her kan^ toprağında. her ko- kenden \e sovdan gelen vurtta^ların pa- vı vardır Buolgu.ulusçabağlıolunanbır tur ulusal ant ve toplunısal uzlaşmadır Turkıye C umhurıyetı teokrasıden de- mokrasıvegeçısı sağlayan "Atatıirk ulus- çuluğu~na buvııkonejn vermı^vebuku- ranı tum C umhunyet anavasalannda yer alınıstır \tatürkulusçuluğu,ulkeveulus butunluğiınu koruvan temel ilkedir. Es.it- lıkçı ve bırlestıncı ıçerığıyle çağdaş an- lavısı yanMtan Ataturk ulusçuluğu top- lumsal davanı^manın guvencesıdır \ta- turk ulusçuluğu. >a>am^al ve bılımsel gerçek olarak benımsenmıştır Bu tarih- sel ılke aynı zamanda ulusal varlığın ko- runmasına ve v uceltılmesıne hızmet ede- cek va^anı anlavısı ve bıçımıdır İnsan- cıl. uygar ve barısçıldır Kardeşlığı sev- gıv 1. davanısmav 1 ve çağdaş ev rensel de- ğerlerı kucaklar Ataturk ulusçuluğu, ^ uce Ataturk"un I Mavıs 1920'de TBMM'dc yaptığı şu konuşmada açıklık A kazanmaktadır "Efendiler... Meclis-i Âiinizi teşkil eden zevat valnız Turk değildir, valnız Çerkez değildir, valnı/ kurt değildir, valnı/ Laz değildir. Fakat hepsinden murekkepana- sır-ı İslanıivedir... Muhafa/a ve mudafa- asıvla iştjgal ettiğımi/ millet, bittabii bir unsurdan ibaret değildir." Ayrıca -\ta- turk un. "TurkiveCumhuriyeti'ni kuran Turk halkına Turk ulusu denir"soy lemı. ulusçuluk anlav ışının onemlı bır tanımı- dır Bu sovlemler Ataturk ulusçuluğunun bırçok oğeden oluşan "tek ulus" duşun- cesıne davandığını ortava kovmaktadır Bır devletın "tekulus^tanoluşması ta- rıhsurecındekalıcılıkkoşuludur Buyuz- den Turk ulusunu olu^turan etnık grup- lar arasinda çoğunluk \a da azınlık sta- tusuoluşturulamaz Türkdevletinevurt- taşlık bağı ile bağlı olan herkesi birleştiri- ci/butunleştirici ulusçuluk anlavısı içinde "Turk ulusu" kapsamında gormek, on- lann etnik kimliğini vadsınıak anlamına gelmez; azınlığa dusmesini onleme ama- cına vöneliktir. Aynmcılığı dışlavıpulusçatısıaltında kaynaşrnav 1 ongoren Ataturk ulusçuluğu. etnık kokenlerle kımlıklerın aynmcılığa varan resmı bır tanıtım belırtisi olarak soylenmesını engeller kuşkusuz. Turk ulusu içinde Turkler, kürtler, Lazlar, Çerkezler, Abazalar. Ponıaklar ve daha niceleri a> rımsız biçimde >er almaktadır. Boylece devletın temel oğesı olan "tek ulus~olgusu somutlaşmaktadır Tek ulus ve ulusal butunluk ılkelennden uzaklaşıp Kurt ulusundan soz edılmesi anayasaya uygun duşmez Anayasa, bolgeler için ozerklik ve ozvonetim yontemlerine de kapaüdır. Ataturk ulusçuluğuna ters duşen fark- lılıklann soy lenmesı değıl. bunlann Tur- kıye Cumhunyetı ulkesi uzennde azın- lıklar yaratarak ulus butunluğunun bo- zulması ve buna dayalı yenı bır devlet duzenı kurma amacının gudulmesıdır Çeşıtlı kokenden gelen yurttaşlar kendı dıl ve kulturune sahıp bulunmakta. onla- rı geliştırmektedır Gunluk yaşamda açıkça gorulen bu olgu. ulke ve ulus bu- tunluğu ıçınde onurlu yerını almakta ve saygı gormektedır Turkdevletınınbafımsızlığına. kımlı- ğıne ve ozbenlığıne. ulusal butunluğune duşman olan tum karşıtlıklarla uğraşmak uluslararasi hukuksal belgelenn benım- sedığı temel bırgorev vehaktır Eşıthak- lara sahıp ve Turk ulusu butunluğu ıçın- deyeralan yurttaşlaı arasında azınlık ve avnlık duvgusu yaratnıaya yonelık kış- kırtıcı veyıkıcıçabalardemokrasının ve çağın gereğı sayılamaz Türki>e Cum- huriyeti'ninkurucusu.yöneticisivekoru- yucusu olan bu ulus, bolunmenin kendi- sine varar getirmeyeceği bilinciy le ozenli ve duyarlı davranmayı surdürecektir. Cumhunyet Bayramımız kutlu olsun ARADA BİR TUNA BALTACIOĞLU Umut Nerede?.. Ulus olarak çoğunluğumuzun ulkeyı yoneten sı- yasılenn tutumu ve uygulamaları açısından karam- sarlık ıçınde bulunduğu bır gerçektır Karamsarlığı- mızın buyuk bır nedenı de muhalefettekı partılenmı- zın de bıze umut vermemelermden kaynaklanmak- tadır Son seçımlerde oy kullanırken bırçok kışı san- dığa gıderken bıle kıme oy vereceğı konusunda ka- rarsızlığını yenememıştı Partıler arasında bır seçım yaparken "Benım ozledığım partı budur" dıyemıyor ancak "Bu kotunun lyısıdır ' dıye duşunuyordu Halkımız karamsarlığa suruklenınce sıyasılerden bekledıklerını bulamayınca yukarıda da belırttığım gıbı doğal olarak umutsuzluğa kapılmaktadır Gerçek demokrasılerde halk partılerın dışında, demokratık kıtle orgutlerı olarak bır araya gelıp se- sını duyurur ve etkılı de olur Ulkemızde de yone- tenler ıstese de ıstemese de bu tur gelışmeler de- mokrası gereğı halkın ısteklen doğrultusunda ger- çekleşmektedır Buna ornek olarak gosterebılece- ğım dernekler vakıflar sendıkalarburadasayılama- yacak kadar çoktur Kanımca bunların ıçınde en onemlılerı eğıtımle ılgılı olarak etkınlık gosteren ku- ruluşlardır Çunku şu gerçegı kabul edelım kı çağ- daşlaşma eğıtımden geçer Bu alanda en guzel or- nek 'Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğı 'dır Bu kuruluşumuz "Ataturk Çağdaş Yaşam Meslek Lı- sesı 'adıaltındabırokulyaptırmaktadır Bınlerce oğ- rencıye burs vererek okuma olanağı sağlamaktadır Ulke duzeyınde genış çapta çalışmalarıyla gelece- ğımızı aydınlığa yonelten bu dernek bır umut ışığı- dır Yine ulke çapında etkınlığı ıle geleceğımıze lyım- ser bakmamızı sağlayan bır kuruluş da "Ataturkçu Duşunce Derneğı "dır Sadece ıkı yapıcı ve olumlu ornek verdığım bu tur kuruluşlar halkımız ıçın umut kaynağı olmalıdır Ka- ramsarhğı ve umutsuzluğu uzerımızden atmak ıçın halkımızın bu kuruluştera ellerınden geldığınce kat- kıda bulunması gerekmektedır Bu yazı umutsuz halkımıza bır çağndır Ulkenın ay- dınlık ve çağdaş bır geleceğe yonelmesını ıstıyor- sanız bu tur demokratık ve çağdaş kuruluşlara her bakımdan destek olunuz Yaşasm Cumhunyet! M. TEVFİK KIZGINKAYA -ttunnkiu Dmunce DerneğıGenelBaşkun ianiımcısı 2 9 Ekım 1923 tarıhınde ılan edılen. bu- gun ıçten duygularla kutladığımız cum- hunyetımız ınsan omrunun doğal sınır- ları ıçındekıbıryaşta '"^ vaşında Cunı- hurıyetle kazandığımız - Emperydlızme karşı kaZanılan ulusal bağım- sızlığımız 73 vaşında - 600 yıllık hılafet ve saltanatın yerını ulusal egenıenlığıınızın alişi Unımet toplumundan ulus toplunıuna geçı- şimız - Arapça ve Farsça yenne Turkçe okumamız. yaznıamız ve konuşmamız Toplueğıtım ve okuma yazmaseferberlığı ıle cehaletten kurtulu^umuz - Tekke ve medrese eğıtımınden bılınıe daya- iı laık çağdaş eğıtıme geçışımız - Kulluktan kurtulup ozgur ınsan ozgur bırey veyurttaşoluşumuz - Kadının ınsan olarak kabul edılmesi ve yurt- taş olarak toplumda yerını alması - Şenat hukuku ve mecelleden çağdaş hukuk duzenıne geçışımız - Kışı vesulalesaltanatındansosyal devletan- lay ışina geçışımız - Sefaletten toplu kalkınma ıle kurtuluşumuz - Hasta adamın yerıne genç cumhurıyetın do- ğuşu - Bağnazlıktan çağcıllığa \e çağdaş yaşama donuşumuz cumhurıyetle gerçekleştırdığımız uvgarlık atılımları Aklı ve bılımı onder almamızı manevı mıras bırakan \tatiirk. kurduğu ve bızlere emanet et- tığı cumhunyetı. Vfedenı Bılgıler kıtabında şoy- le tanımhyor "Demokrasinin tam ve en bariz hukûmet şek- li cumhuriyettir.~"Cumhuriyette son söz, ulus ta- rafından seçilmiş Meclis'tedir... Cumhuriyette Meclis, cumhurbaşkanı ve hükümet, halkın hur- riyetini, guvenliğini ve gönencini duşunmek ve sağlamaya çalışmaktan başka bir şey yapamaz- lar. Çunku bunlar bilirler ki kendilerini iktidar ve yetkili makama belirli birzaman için getiren ka- rar ve egemenliğin sahibi ulustıır ve yine bunlar bilirler ki iktidar makamına saltanat surmek için değil, ulusa hizmet için getirilmişlerdir.... l lus ta- rafından, ulus adına dev leti vönetmeye vetkili kı- lınantar için gerektiğinde ulusa hesap vermek /o- nınluluğu, lauhalilik ve keyfi hareketle ortadan kaldınlamaz." Ve cumhuriyetimian 73. yılında: - 54 Cunıhurıyet lıukumetımızı kuran Refah Partısı ıktıdardavecunıhunyetımızın temel nıte- lıklerını değıştırmeye çabalıvor - Cumhunyetımızın kurucusu Atarurk'un şah- sına.aılesıne hakaret edılıyor gomutune, bustle- rıne ve hevkellerıne meczuplar(') **put"dıyerek saldırıyor - Ulusal Bağımsızlık Savaşımız. ınançlarımızı kurtarmak ıçın halkın ısyanıdır dıye saptınlıyor - Ulusal egemenlığımız, kışı (lıder) egemenlı- ğıne donuşuyor - Ulke btıtunluğumuz ve ulus toplum yapımız. ınanç ve etnık yapı temehnde parçalanmak ıste- nıyor - Inanç ve etnık yapılarımız uzenneyapılan sı- yaset sonucu. ulusal bırlığımız ve banşımız bo- zuluyor. ınsanlarımız.aydınlarımızyakılıyor.ol- duruluyor - Insan hak ve ozgurluklen askıya alınıyor yok sayılıyor - Ataturk olmak ısteyenler çıkıyor, dev rım ku- rumlanmız kapatılıyor, - Bılıme dayalı laık ve çağdaş eğıtım Kuran kurslannda. ımam-hatıplerde super ozel okul- larda ınancadayalı medreseeğıtımınedonuşuyor - Çağdaşlık. yurtseverlık ve ılerıcılık adına du- şunmek v e duşunduğunu soy lemek suç say 11ıvor - Kadın-erkek ayrımı yapılıyor. kadınlarımız toplum yaşamının dışına ıtılmek ıstenıyor - Inancın derecesını kanıtlamanın. hukuka ve yasalara ustun sayılabıleceğı soylenebılıyor - Insan hakları ve demokrası dıye. devnm ya- salanmız yok sayılıyor. oklanmız (ılkelerımız) kınlıyor cumhurıyetımıze numaralarverılıyor - Guzel Turkçemız oldurulmeye çalışılıyor, ya- bancı sozcuk kullanmak ustunluk sayılıyor - Emperyalızmın yenı dunya duzenı dıye da- yatması ılesosyal devletyokedılıyor. "Paran ka- dar yaşa. paran kadar oku. paran kadar konuş. Cumhuriyet Fazilettir Bugün 29 Ekim 1996 femleketîn, fnkılâbfn îçerden ve dışardan gefebllecek tehlikelere karşı korunması için bütün MîHîyetçi ve Cumhuriyetçi kuvvetterin bir yerde tQplanması lâzımdır. N E M U T L U MUSTAFA KEMAL 0 E R N E 6 I PK 690 Sırkecı Istanbul T U R K U M Y E N E paran kadar kazan, emeğin kadar siiriin" denı- lıyor - Yanlış ekonomık uygulamalarla, siyası ve kı- şısel çıkar hesaplan ıle ulusal sanayımızı once ba- tırdılar. sonra suçladılar ve ştmdı de haraç mezat »atıyorlarveuluslararasısermayeyebuyurdıyor- lar ' - Arabalar. ev ler. kıralar, kredıler, maaşlar hat- ta mıllı takımın pnmı bıle dolarla, markla odenı- yor - Toplu kalkınma. kışıselkalkınmayadonuyor. mıllıyetçı yonetıcılerımızın bınkımlen (') yurt- dışında yatırıma donuşuyor, halkın yuzde 70'ı ağlarken yuzde 5'ı kahkahadan kınlıyor - Yolsuzluk becerı sayılıyor, ıkı damla gozya- şı af kapsamına gınyor. ulusa hesap vermemek ıçın de hukumetler kuruluyor - Sıyasette muhalefet. tnbundeyerkapmakav- gasından kurtulup sahaya ınemıyor Bızlerıse - Ikı kışı olunca her şeyı eleştırıvor ve şıkâyet edıyoruz - Lretmıyoruz. tuketıyoruz - Duşunmuyoruz. hep guzel konuşuyoruz - Hep ben, sadece ben dıyerek, bır araya gel- mıyoruz. paramparça oluyoruz - Kendımıze de bırbınmıze de guvenmıyoruz ve gelıp kurtarsın dıye bır Ataturk beklıyoruz Sonuçta, - Bağımsızlığımızı ve egemenlığımızı yıtırı- yoruz. genç cumhuriyetimiz, hasta adam oluyor - Yurttaş olmaktan kul olmaya. ulus olmaktan ummet olmaya doğru gerı gıdıyoruz 73 yıl once, tutsaklıktan kurtulmanın, egemen olmanın y urttaş olmanın heyecanı. coşkusu. gu- ruru ve gonencı ıle gırtlaklannı y ırtarcasına "Va- şasın Cumhurivet" dıye bağıranlara ımrenıyo- rum. onlan kıskanıyorum Çunku. 73 yıl once 13 mılyon ınsan, odedığı bedelın farkında ve bılın- cınde olarak cumhunyetın kazanımlanna sımsı- kı sarılmış ve hep bır ağızdan bağırmışTardı Bugun. Ataturkçu duşuncenın. Ataturk dev nm ve ılkelennın demokratık laık cumhunyet oldu- ğu, çağdaş yaşama bıçımımız olduğu bılıncıne vararak olanca gucümuzle bağırmamız gerekıy- or 'Vma hep bır ağızdan, tek bır y urek halınde \ e aklımızla Vaşasın ( umhuriyet... Laik, çağdaş Cumhuriyet'in 73.YIİI Cumhunyet erdemdır!... — — — ^ I M ^ — Uygarlığın coşkun selı karşısında dırenmek boşunadır. Ortaçağ zıhnıyetıyle ılkel boş ınançlarla yurumeye çalışan mılletler. yok olmaya veya hıç olmazsa tutsaklığa ve aşağılanmaya mahkûmdurlar. Turkıye Cumhurıyetı halkı, çağdaş ve gelışmış bır ulke olarak sonsuza dek yaşamaya Gelecek kuşakların. Cumhuriyet'in ılanı gunu ona acımadan saldıranların başında' Cumhurıyetçıyım' dıyenlenn yer aldıgını gorduklerı zaman. şaşacaklannı hıç sanmayınız Gazı Mustafa Kemal 15/20 Ekım 1927 • Saldırı durmadı. yenı yöntemlerle 73 yıldır suruyor • Çağdışı duzen taraftarlan. once laık ve Ataturkçu olup (') sonra saldırıyorlar . • "Yenı mandacılar" "Koşe donucüler", "Subaşlarını tutanlar", "Yeni Dunya Duzenı" adına, saldırıyorlar. • Ne var kı, halkımız tum bu engellere karşın. laık, çağdaş Cumhurıyete sahıp çıkmıştır, çıkacaktır . • Bayramımız kutlu olsun! karar vermıştır. Cumhurıyetı, onun gereklerını yuksek sesle anlatınız. Cumhurıyet ılkelennı sevdınnız. Bunu yüreklere yerleştırmek ıçın hıçbır fırsatı kaçırmayınız... TBMM'nın temelı şu ıkı ılkeye dayanır: Tam bağımsızlık ve bağılsız, koşulsuz millet egemenlığı!.. ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DER^EGt GE\EL MERKEZ ve Bİ 11 \ ŞUBELERt PENCERE Tek Sopunumuz: BirleşebilmekL. Cumhurıyetın 73'uncu yıldonumunu olağanus- tu koşullarda kutluyoruz. Nıçın? . Çunku ulke dıncı bır partının yonetımındedır ve laık cumhurıyetın tehlıkede olmadığını kımse soy- leyemez, pembe gozluk takmak, aymazlığı koruk- ler. Denebılır kı - Iktıdarda dıncı partı, yalnız değildir, merkez sağdakı DYP ıle ortaktır Hayıri Dıncı partı, herkesın gozlerı onunde, koalısyonu DYP lıderıne şantajla kurmuş, Çiller'ı rehın almış- tır Bu bayan, benlığını Refahçılara oylesıne teslım etmıştır kı, "Sıyaset dının hızmetındedır" dıyebri- mektedır Korkusu, yolsuzluk dosyalarından kö- kenlenen Başbakan Yardımcısı'n/n ruhsal denge- sı sağlıklı değildir DYP'nın ust sıyasal kadroları, ık- tıdarın nımetlerını paylaşmaktan gayn davaları oi- mayan polıtıkacılardan oluşmaktadır Sıyasal ıktıdara damgasını basan, Necmettin Erbakan lıderlığındekı Refah'tır • Dıncı partının yuzde 20'lık oy oranıyla ıktıdan ele geçırmesı ne anlam taşır? . Sıyasal yaşamda merkez sağın ve merkez so- lun çokuş surecı gozlenıyor. Merkez sağ, dıncı par- tının çekım gucune teshm oldu, olacak DYP çoktan havluyu atmıştır ANAP'ın ıçındekı kımı polıtıkacının yen Refah 'öj; kımı ANAP'lı da ıktıdann nımetlerını paylaşmakta sabırsızdır Partının lıderı Mesut Yılmaz orgutunu tutmaya çahşıyor Merkez solun ıkı partısı de sıyasal yaşamda et- kısızleşmışlerdır Kışısel tutkular, ıdeolojık yeter- sızlıkler, ıdare-ı maslahatçı sıyaset ve bolunmuş- luk, solun ağırlığını ulkenın sıyasal yaşamında ha var ha yok duzeyme ındırgıyor Sonuçta, merkez sağla merkez solun kendı ıç_- lenndekı kavgalarla çokuş surecını yaşamaları, ık- tıdar yolunda dıncı partının ayakları altına bır kır- mızı halı sermıştır. • Bılınmelı kı, dıncı partı, sıyasal ıktıdann "sahıbı" değıl "z//yed"ıdır Bu noktada "iktidar" ıle "egemenlık" arasında- kı bılımsel ayrımı usanmadan vurgulamakta yarar var iktidar (pouvoırpolıtıque), egemenlık (souve- raınete) hukukta bırbırınden ıkı ayn kavramdır Ege- menliğin sahıbı ulustur. halktır, hukumet, sıyasal ık- tıdan kullanır, ancak egemenliğin ıstencıyle oluşarı hukuk duzenıne uymak zorundadır Laık anayasaya ters duşen bır sıyasal iktidar meşruluktan uzaklaşır Dıncı partı, anayasayı değıştırecek çoğunluğu sağlayıp amacına ulaşmak ısteyebılır, bu, onun demokratık ve yasal hakkıdır, ancak bu amaca varmadan once, elındekı ıktıdarı yururiuktekı ana- yasa ve yasalara gore kullanmak zorundadır • 73'uncu yıldonumunde, Cumhunyet Turkıyesj, laıklığe yonelen saldırıyı, demokrasinin koşulları ıçınde aşmak sınavıyla karşı karşıyadır Zorlu bır sınav bu Çunku şerıatın yukselışı Afganıstan, iran, Suudı Arabıstan, Pakıstan gıbı ulkelerde genış bır dış coğrafya oluşturuyor. etnık mıllıyetçılık çatışmala- rı, Turkıye'yı komşularıyla kuşatıyor 1923 Aydınlanma Devrımı'run ışığında, Cumhu- rıyetçılerın bırleşmesı, Turkıye'de herturgerıcı sal- dırıyı yenılgıye uğratabılecek bır guç yaratmaya yeterlıdır Tek sorunumuz bu BırleşebılmekL "Bu mücadelenin adı bitmeyen kavgadır ve işçi hakları verilinceye kadar devam edecektir" Lastik-İş ve DİSK'ın kurucusu büyük ışçı önderi RIZA KUAS'I ölümünün 15. yılında saygıyla anıyoruz. LASTİK-İŞ SENDİKASI Not Rıza Kuas'ı anma torenı 30 Ekım 1996 Çar- >amba gunu saat 11 00'de Edırnekapı Hava Şehıtlı- ğı janındakı mezan başında \apılacaktır YAMJZELI KADASTRO IVL\HKEIVIESİ\\DEN Savı 1993 265 Davacı S Turkan Ocak tarafından davalılarOkkeş Öz- can Kadnye Ozcan ve Gullu Ozcan ale>hıne açmış bu- lunduğu Yavuzelı ılçesı Hacımalh Kovu'ndebulunan 112 ada 69 pan,el 129 ada. 76 ve 71 parsel 131 ada. 45 ve 109 no luparsellerevonelıktespıte ıtırazdavasındadava dev am ederken dav acı S Turkan Ocak' ın v efat ettığı, mı- rasçıları olan Fatma Tulga Ocak ıle Mehmet Atılla Ocak ın tum aramalara rağmen adreslerı tespıt edıleme- dığınden v ukanda ada ve parsel numaralan vazılı taşın- mazlarla ılgılı davavı veduru^malan takıpetmenızgerek- tığı veva kendınızı bır vekıl vasitasıyla temsıl ettırmenız gerekmektedır Dava ıle ılgılı varsa tum delıllennızı (ta- pukavdı. vergıkavdı ve^ahıt lıstenızı) ıbrazetmenız ıb- raz efmedığınız takdırde ve duruşmalan takıp etmedığı- nız ve kendınızı bır vekılle temsıl ertırmedığınız takdır- de davanın açılmamib sa>ılmasına karar venleceğı dave- tıve verıne kaım olmak uzere teblıg olunur 10 10 1996 Basın 113962 Kanış terner kırma ıkı buçuk aylık yavru köpekler se\ gı \ e özenle bakacak aılelere venlecektır. Tel:418 3188
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle