25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
29EKİM1996SALI**** CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 17 ıcancu Eütrne Çanakkale Kocae! z-nır Manısa Aydın Denızlı ZongulOa^ PB PB S PB PB PB PB PB 1o 16 16 14 17 16 18 15 13 Sınop Y 13 Adana Y 17 Samsun Y 14 Mersın Y 19 Trabzon G/resun Y 16 Dıyarbakır Y 17 Y 21 Şanlıurfa Y 17 Ankara B 11 Mardın Y 16 Konya PB 10 Sıırt Y 11 Eskışehır PB 10 Hakkarı Y 10 Sıvas Y 7 Van Y 11 Antalya PB 22 Kars K Yurdur kuzey ve doğu kesımler çok bulûtlu Orta ve Iç Anado lu nun doğusu ve Do- gu Akdenız ıle Dogu ve Guneydogu Ana dolu bolgelerı yagmur yer yer saganak yagış geçecek Marmara je yurdun ıç kesımle r ide sabafı saatlenn de yer yer sıs gorule cek Havasıcakhgında onemh bır degışıklık olmayacak Londra Parıs Roma Berlın Amsterdam Madrıd Sofya Bruksel Y Y Y Y Y PB PB Y 12 12 20 12 13 24 15 12 Atına PB 15 Mılano Y Oslo Helsınkı Y Stockholm Y Belgrad PB 17 Vıyana Y 11 Bonn Y Budapeşte Y 15 Munıh Y 15 Moskova Aşkabat Almatı Taşkent Baku Bışkek Tıflıs Kahıre PB PB Y PB Y Y Y Y b 22 18 21 16 19 14 21 Şam 20 bulut l : Sıs £ 3 Buldt u k Çok bulutlu ı YagtiL/rlu G U N C E L CİİINEYT 4RC4YIREK M Baştarafı 1. Sayfada n/'nın karamameyı ımzalaması da kımılerınce za- man zaman sorgulanacak Oyleyse belgelerle olayın ıçerığıne bakmak ge- rekıyor Koşk, Başbakanlık'a ne yazdı, nasıl bıryanıt gel- 'dı tarafların sıyasal ve hukuksal açıdan hareket bı- .çımlerı nedır? Sonuca varmamızı sağlayacak ıkı yazı var elımızde Once yazıları verelım _ Bırıncı yazı Başbakanlık'a "fSüleyman Demirel - Cumhurbaşkanı Kışıye ozel Ankara, 24 Ekım JJ996) ~ Sayın Prof Dr Necmettin Erbakan - TC Baş- Tbakanı - Ankara • 11 Eylul 1996 tarıhınde Cumhurbaşkanlığı'na gondenlen otomotıv kararnamelerı ıle ılgılı olarak ortaya atılan ıddıalar, çeşıtlı zamanlarda tarafınıza intıkal ettınlmıştı 18 Ekım 1996 tarıhınde vakı goruşmemızde, bıl- hassa, bu kararnamelenn yururiuğe gırmesı ha/ın- c/e, 'a) Otomobıl sanayımızın felç olacağı, b) Boylece yapılacak ıthalattarı beklenen fayda- nın doğmayacağı, c) Gumruk bırtığınden elde edılmış olan tavızın or- tadan kalkacağı' şeklındekı endışelerın varıt olmayacağı tarafınız- dan temın edılmıştt Kararnameler, tarafımdan ımzalanmıştır Bu kararnamelerle ılgılı olarak kamuoyuna yap- tığım açıklama ılışıktır Bılgınızı nca ederım Suleyman Demirel" Ikıncı yazı Çankaya'ya (Tarıh yok - Başbakan an- tetlı bır sayfalık yazı) "Cumhurbaşkanlığı yuksek makamına 13 Ekım 1996 sayılı mektubunuzla ıstenen ma- lumat aşağıda arzedılmıştır 11 Eylul 1996 tarıhınde 96/8485-8486 sayılı ka- rarnamelerle ılgılı olarak vakı goruşmemızde Şımdı açılacak hesaba yılbaşma kadar para ya- tınlabıleceğını ve 6 ay sonra (1 Nısan 1997'den ıtı- baren) ıthalatyapılacagını, 19 Eylul 1996 tarıhlı mektubunuza arzedılen ce- vabımızda, Mahdut mıktardakı ıthalatın sektoru hıçbır za- man felce uğratmayacağı ustelık aynı teşvıklenn yerlı otolara da tanındıgını, Beklenen faydaların açık seçık hesaplarının ya- pıldığını, Bu kısa tatbıkatın gumruk bırlıgınden alınmış ta- vızlerle ılışkısının olmadığını hatta bu tatbıkatın da- ha dar çerçevede olsa bıle, suregelen bır tatbıkat olduğunu arzetmıştık Durumu tekraren bılgılerınıze saygılarımla arze- derım Prof Dr Necmettin Erbakan " Hukuk değil siyaset Sonuç Cumhurbaşkanı Demirel, daha ışın başın- da hukuksal yanı olmayan sıyasal nıtelıkte olan konuya "Tarafolmakıstemıyorum" anlayışıyla yak- laşıyor Onunde bır kararname duruyor Yasa değıl, ka- rarname Yasa olsa veto edebılır, gerekıyorsa Ana- yasa Mahkemesfne başvurabılır Ancak, bedelsız rthalat ulke yararına mı zararına mı tartışması baş- layınca kararname "artık bır değerlendırme soru- nuna " donuşuyor Cumhurbaşkanı'na bedelsız ıtrtalattan "doğacak zararlar yeterınce duzgun anlatılmıyor" Ustelık Cumhurbaşkanı, "bıryana ağırlığını koyarsa men- faatışınde tarafdurumuna" duşmekten ozenle ka- çınıyor Otomotıvcılerın sanayının zarar goreceğı savla- rını, sorumluluğu ustlenen hukumet Çankaya'ya verdığı resmı yazıyla reddedıyor Esasen hukuksal- lığı bulunmayan konu, boylece sıyasal bır ıçerık ka- zanıyor Ben yandan bır buçuk aya yakın sure. parlamen- toda, sendıkalarda, basında hukumetı kararından gerı çevırecek "kamuoyu baskısı" yaratılamıyor Sıyasallaşan konuda Çankaya, hukumetı "hıçe saymak" ıstemıyor Cumhurbaşkanı, hukumetten otomotıv sanayıını koruyacak "guvenceyı" de alıyor Karamameyı son bıçımıyle onaylayarak anayasal tarafsızlığını koruyor Sormak gerekıyor Hata bunun neresınde? YaşatacağızHaber Merke/i - Turkıve Cumhurıve- u nın kuruluşunun T$ vıldonumunun kut- lanmasına dun ba^lanıldı "Atatiirkçu \e laik parTinin \alnızca RP olduğunu" one suren Başbakan Necmettin Erbakan'nı lıderlığındekı RP I>tanbul un Gazıosmanpa^a. E\up Kâğıthane Avcılar Be^ıkta> Bakırkov ılçelerı Adana. Sam- iun Içel ın Anamurılçesı ve REFAHYOL hukumetının seçım ru^\etı olarak ıl >aptığı Osmanıjedekı lorenlerekatılmadı. Âtaturk anıtlarına çelenk ko} madr Izmır Dıkılı RP lUe Başkanlıöı nın onundekı Turk bavrağı- nın da bır grup partılı tarafından çope atıl- dığıoğrenıldı OIa\la ılgılı cumhurıvetvn- cılığına suç du\ urusunda bulunulurken ba\ - rağı ındırenlerarasında RP ıke ba^kanının da olduğu one suruldu Cumhuri}et*ın kurulu^unun "3 vıldonu- mu nedenıv le Istanbul "da duzenlenen ılk to- ren. dun Taksım Atafurk \nıtı onunde ger- çekle^jtı Torene Istanbul \alısı Rıd>an Ve- nişen Istanbul BuşuksehırBeledıveBaska- nı RecepTa\>ipErdoğan Bırıncı Ordu ko- mutanı Orgeneral Huse>ın Knnkoğlu. sı\a- sı partı \e si\ ıl toplum orgutlennın tcnısıl- cılen. oğrencıler \e vurttaşlar katıldılar Anıta çelenklenn konulmasi >.a>gı duru- şu \e bando e^lığınde Istıklal \far>fnm okunmasının ardından \alı Rıd\an Venı- şen. anıt ozel detterıne şunları \azdı "Cumhurnet'in kurucusu l lu Önder Ataturk, bugun 73 \aşına ulaşan Turkhe Cumhuri\eti, çizdiğin şolda \e gosterdiğin hedefte, inançla. a/imle \e kararlılıkla ıler- Jemektedir. Turk miHefi. gencıŞle >aşlısı\ia, daima senin bu en bu> uk eserinin koru\ u- cusu ve kollavıcısı olacaktır. Atnacınıız, son- suza kadar vaşavacağına inandığımız Tur- kive ( unıhuriU'tMii. en kısa /amanda dun- >anın çağdaş, gelişmış ve onder devletlerin- den biri halinegetirmektir. Ruhun şad olsun. A/i/ Ataturk." CHP Istanbul II Basskanı Mehmet \HO/- polat.>aptığı >jzılı a<,ıklamadd hervıl da- ha bu_\uk bır co>ku \e sahıplenme du\gu- suvla kutlanan Cumhun>et Bavranıı'na ka- tılmavıp çoğunlukla ılı,elerde \ekıllerıvle temsil edılen RP lı vonetıcılerı protesto et- tı Torene. ellerınde Ataturk un resnıının bulunduğu bır afısle katılan Istanbul Lnı- versııesı Ataturkçu Dusunce kulubu uvele- rı de nwrslariO> ledıler \e "Laik,demokra- tik.tam bağımsı/Turkive". "Afa'va u/anan eller kınlsın". ~Kemalistler el ele, veniden Kuva>ıMilli>e**gıbı vesitlı sloganlarattılar ^Laiklikten şaşmayız' ANK.AR.A (Cumhurivet Burusu) - Cum- hurbaşkanı Sulevman Demirel 29 Ekım Cumhurıvet Bavramı mesaıında re/ımıtı te- mel nıtelıklerınden "şaşmaolamavaeağı" vo- nunde guvence \enrken hukumetın ulusal ve uluslararasi gelısmeler karsisinda ızleme- sını ıstedığı bır ~rota" çızdı Cumhurbaşkanı Demirel Cuınhurıvet Bavramı mesaıında 29 Ekım 192 ı tesadece bır rejım değısıklıgı \apılmadığını j\nı za- manda bır "ulus-devlet" kurulduğunu \ urgu- ladı Turktoplumunıını-unihurıvetle "çağdı- şı ka/nıış kurumlara bağlılıktan kurtulduğu- nu" vurgula\an Demirel venı reıımın dev- letı zaman ıçındeozgurlukçu bırçızgı veçağ- daş anlasısla kurumsallastırdığına dıkkat cektı Cumhıınvetın temel nıtelıklerını (,ı- zen v e referandumdan geçen anav a^anın dev - letle mıilet arasında bır sozle^me olduğunu belırten Demirel şunları sovledı "Meşru- ivetin ka>nağı. milltrin hur iradesıdir. \fillet adına kuüanılan her vetkinin ona davanması layımdır. Bunun aracı. hurveserbest seçinı ve onunneticesindeortavaçıkanTBMM'dir. Re- jinu'n kuraüan vardır. kurumları vardır ve bunlari^lemektedirderken. butun sorunlann çaresini bovlece aramanın gerektiğine işaret etnıek istivorum. Biıvuk Ataturk'un kurdu- ğu demokratik,laikTıirkhe Cumhum efişaş- madan volıına devam edecektir. Turkıve. cumhurivetlebirliktevoksulluga.cahillise.fu- Liderlerden rejim uyarılarıANKARA (Cumhuri>et Burosu) - REFAHYOL hukumetı donemın- ie laıklık başta olmak uzere cum- ıun\etm temel nıteIikJenne_\onehk ejım kavgıları. devlet zırvesının rumhurıvet Bavramı mesaılanna >zel anlam vukledı DSP Genel Baskanı Bulent Ece- it demokratik hukuk dev letıkural- arının cumhurışetı vıpratmak \e Ltaturk'un a\ dınlık \olundan sap- rmava kalkı>anlan etkısız kılaca- ını vurguladı Genefkurmaş Başkanı Orgeneral .mail Hakkı Karadavı -\taturk ıl- ; ve devnmlerını esas alan Turk ılahlı Kuvvetlen'nın (TSK) laık jıme \onehk ıç ve dıs tehdıtlen jruvacak azım ve kararlılıkta oldu- ıru ka>dettı Başbakan Erbakan. Cumhunvet j\ramı mesaıında. tarıhe altın sav - lirlageçen Ihtıklal Savaşı'nın bu- ık bır ^ahlanış olduğunu. bu mu- cfelenın Ataturk'un onderlığınde zanıldıgını kavdettı Erbakan, aıurk ılkelerını sa>arken. "Cum- trivefiraizin ilk yıüannda, bağım- Lk. muasır medenivetin dnune fne. kendi gıicihle kalkınma, sa- vJeşme. jahshetli dış politika ve nılık ilkelerivle buviik atılımlar rjJmıştır"dedı Cumhunyetın 73 rjonumunde buvuk bır "şahlanış'" \n gerçekleştırıldığını savunan Erbakan "Turkivemiz demokratik bir ulkedir. Millerimi/in hur irade- sinin tecellisi ile ortava çıkan TB- MM'miz. vine milletimize hizmet için inancla. azimle geceti gıinduzlu çahşmaktadır"goruşunu ka> deder- ken laıklığe değınmemeve ozen gosterdı Genelkurma> Baskanı Orgeneral Ismaıl Hakkı karadayı, mesajında şunlan kavdertı "TSK, dıin olduğu gibi bugun de her türlu tehdit ve tehlikeve karşı. sarsılmaz bir üıanç ve disiplin. ustun bir eğitim ve modern silahlam la her zaman gorevinin başında olup kut- sal vatan toprakiannın guvenliği ile bo'lgemizde banş ve huzurun temi- nati olma ö/elliğini a/imle sıirdur- mektedir. V ine ma/isi eşine ender rastlanan kahramanlıklarla dolu TSK, Ataturk ilke ve inkılapları ışı- ğında, demokratik ve laik Turkiye Cumhurijert'ni her turiu iç ve dış tehdjde karşı koruvacak azim. guç ve kararlılığa sahipiör." TBMM Baskanı MustafaKalem- li. cumhun> etın değıştınlemez ana- >asal hukumlen olan Ataturk mıllı- vetçılıgıne bağlı temel ılkelere da- vanan. demokratik. laık ve sosval hukuk devletı kımlığının. vazgeçıl- mez vaşam kavnağı olduğunu be- lırttı DSP Genel Başkanı Bulent Ece- vıt cumhunvetın Turk ulusunun bağımsızlık a^kı venılmez ıstencı \e tukenmez dırencınden doğduğu- nu belırttı Sıvasal vaşamın bır su- redır saplandığı tıkanıklığın da de- mokratik laık cumhunvetın Turk toplumuna kazandırdığı dınamızm- le aşılacağını belırten Ecevıt mesa- jında şunlan ka>dettı "Cumhurhetivıpratmayave Ata- tıirk'ün avdınlık yolundan saptır- mava kalkışanları. laikJiği yozlaştır- ma\a. ulusal birliğimizi sarsmava uğraşanlan. Turk ulusu. demokra- tik hukuk dev leti kuralları içinde et- kisiz kılacaktır. L lusumuzun de- mokratik. laik cumhurivetle artan gucu cumh uriv eti sonsu/a dek \aşa- tacaktır.'" ANAP Genel Baskanı Mesut\ıl- maz. TurkıveCumhunvetı nın. ku- rucusunun gosterdığı hedeflere doğ- ru ılerlemeve devam edeceğını be- Iırterek "A1NAP, tum uvelerivle. Tü'rkive Cumhuriveti'nin insan haklarına saygılı, çağdaş. demokra- tik. laik ve sosyal bir hukuk dev leti olarak sonsuza dek varfığının giiven- cesidir" dedı CHP Genel Baskanı Deniz Bay- kaLcumhunvetevonelentehdıtlenn gıderek artmasi nedenıv le bu vılkı kutlamaların oncekı vıllara gore farklı bır anlam kazandığına dıkkat çektı Demokratik laık cumhun>e- Karl Anıta vaklasmak ıçın polısten ızııı almakta guçluk çeken oğrencıler anıta karanfıl bı- raktıktan sonra sessızce dağıldılar Istanbul Unıversitesı nın Beyazıt'takı kampusunda > apılan torende ıse bahçedekı Ataturk Anıtı na ı,elenkler konuldu ILJ Rektoru Prof Bulent Berkarda. torende vaptığı konuşrnada. Cumhunvet'ın 73 vıl- donumunde vurdumuzda bazı kansıklıklar ve kavram ıddıalarının ortava çıktığına ısa- ret ettı Berkarda sov le konuştu "İ'lkemi/de kokuşmuşluk azalmadığı gi- bi yazı çalan. para çalan. unvan çalan, bina çalan, hastane çalanlar, ceza yerine itibar goruyor. l'niversitelerde ve hatta Hselerde Islamcılaria diğer oğrencıler kutuplaşıyor. Cuma nanıazı sonrası toplannJarda 'Şenat ısterız sesleriyukseliyor. Ataturk"e ahbes, yani şeytan diyebilen alçaklar ortada dola- şıyor. LaikCumhuriyet'intemelleri/orlanı- yor. Aydınlar. dağınıklık ve demokratik bir hoşgoru ve sabır içindeler. Hepimiz gorevi- miziyapmalryiz. Başta sayın milletvekilleri- mi/ olmak uzere. Meclis oturuıtılarını nıil- letvekilleriyle dolu gormek istivoruz." Bakırkö> 'de \ ürüvüş Bakırkov de beledıye ve sıv ıl toplum ku- ruluslarının ortaklasa duzenledığı toren Ozgurluk Meydanı'ndakı Ataturk Anıtı'na «.eleııklenn konulmasıv la basladı Bakırkov Beledne Baskanı Ahmet Bahadırtı. Kav- makam Kadir Akın. ılçe Garnızon Komu- tanı Albav Ahmet Durusu Bakırkov Cum- hunvet Saveisı KemalettinOnenc ındeka- tıldığı torende anıta ANAP D\ P. CHP D- SP Bakırkov Sanatçılar Derneğı Mınıarlar Odası Ç \ DD Ataturkçu Duşunce Derne- ğı Turk Kadınlar konsevı. Turk Kadınlar Bırlığı vedıgerkunıluslaradına bırerçelenk konuldu Ozgurluk Mevdanfnda toplanan vaklaşık bın kısilık grup sahıle kadar >u- ruv us v aptı "\aşasın bağımsız. laik Turki- ye", "Turkiye laiktir. laik kalacak" sloganı atan topluluk. burada bındıklen otobusler- le Bakırkov deturattı flk kezbovlebırdu- zeııleme sapıldığını beiırten Beledıve Bas- kanı Ahmet Bahadırlı "Sokaklara vayıla- rak Cumhuriyet Bayramı'nın coskulu kut- lanmasını istedik" dedı Mustafa kemal Derneğı Ba^kanı Kanı- ran Baran da vaptığı açıklamada. çağdaş \ e laık cumhunvetın gurur ve coşkuv la kut- lanamadığı 73 vıldonumunde eöıtım sis- teınının tankat şey hlerının kusatması altın- da olduiunu sovledı karalığa. çaresizliğe savaş açmıştır. Geçen 73 vıl zarfında buvuk başanlar sağlannıış ve onemli hedeflere ufaşılmıştır." Turkı\e nın dunvanın en disiplınlı. en ıvı eğıtımlı vedonanımlı Mİahlı kuv\etlennınde etkısıvle bolgede ıstıkrar unsuru oîduğunu kavdeden Demirel. "Irak'ınbiranönceulus- lararası topluma dahil olnıası arzumtı/dur. Kuzey (rak'takı rahatsızlığın gidenlmesinl, Afganistan'daki kanın durmasını istiyoruz. Kıbns'ta adil ve kalıcı bır ço/unıe hep taraf- tanz" dedı ^ unanısian'la sorunlann kat>ılık- lı anlavıs \e ı^bırlığı ıçınde çozuleceğıne ınandığını \urgulavan Demirel Avrupa Bır- lığı ( AB) ıle ılıskılerde tıkanma va^andığını belırttı Demirel "AvrupaParlamentosu'nda alınan karar, son derece haksızdır. yanlış bil- gilere davanmaktadır. AB. Turkiye'ye karşı taahhutlerine uv malıdır" goruşunu kavdettı Demirel hukumete onenlerde bulunurken. Turkıve nın bırvandandunvavaaçılmavade- vametmesı dığervandan ıçyapısını veniden duzenlemesı gerektığını bıldırdı Demirel. ozelleştırme çaiı^malanna hız venlmesını. dev letın daha ıvı ıslerhalegetmlmesını ıster- ken "Heralanda reform kacınılmazdır" de- dı Demirel mesaıının sonunda. "Bu yolda. Kurtuluş Savaşı'nın kahraman kumandanı vecumhuriyefinıi/in kurucusu, buvuk dev let adamı Gad Mustafa Kemal Ataturk'ten feyz aJnıayadevamedeceğiz" dı\e konuştu tınbu>ukbırsınav verdığını kavde- den Ba> kal "Cumhuriyetimiz. ken- disine yonelen tehditleri yok edecek guçtedir" dedı Işçı Partisi (İP) Genel Başkan ^ardımcısı Hasan Valçın. mesajın- da. ozelleştırme saldırısıv la cumhu- nvetın ekonomık altvapısının ço- kertıldığını sosval dev let adına ko- nulan ılkelenn ortadan kaldınldığı- nı resmı sivasetın de şenatın hızme- tınde olduğunu ılan ederek laıklığı vıktığını kavdettı Ozsjurluk ve Dayanışma Partısı (ODPı Genel Başkanı Lfuk L'ras Cumhunvet Bavramı gerekçe gos- terılerek "bayrak. tarihi gıinler ve ulusal marş" gıbı ulusal sembolle- nn polıtık malzeme olarak kullanıl- mava çalışıldığınt bıldırdı VIHP Genel Başkanı Alpaslan Turkeş. mesajında. kardeşlık du>- gulanv la kenetlenme sağlandığı su- rece başarıva ulaşılacağını bıldırdı Ankara Barosu Başkanı Ünsal To- ker vaptığı açıklamada. cumhun- vetın Ataturk'le ozdeşleştığını vur- gulavarak "Tarihselgelişmelergös- fermektedir ki bugune dek Turkiye Cumhuriyeti halkıdışında hiçbir/s- laııı toplumu. kendi iradesi ile karar veren. kendi kendini yoneten birey- lerin oluşturduğu demokratik bir düzeni gerçekleştirememiştir" goru- şunu kay dettı G U N D E M MISTAF4B4LB1Y B Baitarufı 1. Sayfada Ozal olayının boyutları apayn bır araştırma konu- su Once gelışmelerın sıcak yanını tutalım Ozal aılesıne once damat olan sonra dama atı- lan Adnan Güngör'un adı, manken Deniz Pulaş la "porno kasetı" skandalına karıştı Konu bırkaç gun kamuoyunda dalgalandıktan sonra Gungor, zehır zemberek bır açıklama yaptı Adnan Bey Zeynep Hanım'a soruyor - 1990 'da Ataturk Havaalanı 'ndan Isvıçre 'ye pa- ra çıkaran k/mdı? Zurıh 'tekı Bank Indosuez de kı- mın adına hesap açıldı? - Temel Dağoğlu adı neyı anımsatıyor? Bız ev- lıyken bu kışı istanbul /I sağl/k muduru ıdı Rontgen cıhazı ve edevatı ışıne bulaşıp menfaat sağlamadın - Cıvangate olayı planlandığı gıbı sonuçlansay- dı buyuk menfaat saglayacaktm Bu olayın nedenı de sen değıl mısın? Gungor un avukatı Muhıddin Yüzüak da dun Cumhuriyef e yaptıgı açıklamada Zeynep Ha- nım ın, Encsson marka cep telefonlarının Turkiye ye gırdığı sırada bundan kazanç sağladıgını ıddıa ettı Bu soruların. ıddıaların her bın. hıç kuşku gotur- meyecek b/çımde "suç duyurusudur" Eskı Emlakbank Genel Muduru Engin Civan'a sı- kılan kurşun cerahatın oluk oluk akmasına neden olmuştu Ruşvet olayının ardından Semra Özal da çıkmıştı Koşemra Sultan. ıfade vermesı gereken gunlerde anıden rahatsızlanmış. hastaneye kaldı- rılmıştı Son ıddıalardan anlıyoruz kı cerahatın tumu ak- mamış Akan kısım belkı de ıçendekı cerahatın çok az bır bolumu Adnan Gungor'un açıklamasından ıkı tumce ak- taralım "Ben konuşmaya başlarsam onlarsokağa bıle çı- kamazlar Daha ne pıs tşlen var, ama sırası geldık- çe konuşacağım " Butun bunlar olurken oğul Ahmet de çıkmış "Ya- şasaydı babamı asacaklardı" dıyor Temelsız bır ıddıa Her şeyden once Ozal'ın ıcraatlan asılmayı değıl, asaletlı olmayı sağlayacak cınstendı Ne yaptı kı Ozal Her turlu ıthalatı serbest bıra- kıp pek çok sektorun yok olmasını sağladı Orne- ğın, Turkıye'yı et ıhraç ederken ıthal eden ulke yap- tı Hayvancılığı oldurdu Ne yaptı kı Ozal PKK terorunun başladığı gun- lerde Marmans ten durumu saptadı "Bunlar ufak tefek olaylardır " O gunlerden bugune geldık Hayati ihracat hayali... Ne yaptı kı Ozal Donemınde yapıldığı ıddıa edı- len hayali ihracat olaylarının belge ve bılgılen uç bın sayfayı buldu Bunları tabıı kı cıddıye alacağı yok- tu "Şımdı bır de hayali ihracat dıye bır şey uydur- dular Bunlann hepsı palavra " Ne yaptı kı Ozal Korfez Savaşfnda, Mr Buş'un arkadaşı Targıt olarak Turkıye'yı her turlu sorum- lulugun altına ıtt/ Bır koyup 20 alacaktık Bırkoyup 20 verdık Ne yaptı kı Ozal Ulkeye bın yı/larca kaçak ya- şamak durumunda kalan bırı dıkılı ağacı yokken vıl- lalar dıken, bırı eşı tarafından yolsuzluk ve ruşvete karışmakla suçlanan uç evlat bıraktı Bır de butun bu ıddıaların merkezınde yer alan eş Ahmet Bey'e soruyoruz "Butun bunlann asılmakla ne alakası var?" Bunlar ulkemızde yukselmek ıçın kaçınılmaz olan ozellıkler Asılmak sozcuğunu Ozallar'la bırleştırın- ce benım aklıma şunlar gelıyor - Payını arrtırmak ıçın bıraz daha asılmak - Uluslararası destege sahıp olduğunu kanıtla- mak ıçın onune gelen yabancının etegıne asılmak Ozal'ın buyukluğunun zamanla daha ıy/ anlaşıla- cağını soyleyenler gerçekten haklıymış Ne demışler Her şeyı ayak altına al, yuksel kı yerın bu yer de- ğıldır Hukuk, onur, yukselmene engel olan ne varsa yok et, hıçbırı değer değıldır BULMACA SED4TUŞUİ\ SOLDANSAGA. 1 2 3 4 5 6 7 1/Bolu vakınla- nnda bırçok kuş turunun ba- nndığıbırgol 2/ Islam ınancına gore kıvamet gunu butun olu- lenn dırılerek toplanacağı yer Bır cetvel turu 3/ Sanı Lğur talıh 4/ Buyukbaş ha>- 9 \anlara .verılen ortak ad Ruh 5/Ikı \erara- sındakıgıdışgehş İtal- >a"nın en uzun ırmağı 6/Eskı dılde puskul. sa- çak Amonv aktakı hıd- rojenvenne tek değer- 5 lı hıdrokarbonlu kokle- 6 nn geçmesivle oluşan 7 urunlerın genel adı II 3 KaİMvumun sımgesı g Bır tur vun orgusu 8/ Ko\un v e keçı surulerının barındıkları. çıt va da du\ar- laçevrılıver Aeıklı 9/Carşilarda avnı ışı vapan es- nafın bulunduâu bolum YXKARIDA<AŞAĞf\A: 1/Bazı yorelerde alagevığe verılen ad 2/Rutbesız as- ker Izmır'ın bır ılçesı 3/Kınk pırınç şeker ve suv la yapılan bır tur tatiı Şarkı. turku 4/ Bır pevganıber Hafıf şaşı goz 5/\onrulmamış ağaç govdeiennın ust uste oturtulması>la oluşturulmuş e\ 6V Satrançta bır taş Yoksullaravıvecek dağıtan hayırkurumu 7/Ka- la>ın sımgesı Sıvacı aracı 8/ Iskambılde koz \Ia- yalı hamurdan vapılan ve >ağda kızartılarak pışirılen bıryıyecek 9/lnsanın ışıne uvmasını. amaca gore ça- lışmasını duzenleven ınceleme ve araştırmaların tumu Su/u k a r > Gok gurultulu ANKARA NOTLARI MUSTAFA EK31EKÇİ Cumhuriyet Çocukları Bugun 29 Ekım usumdan Cumhuriyet çocuklarını yazmak geçıyor Bu konuda ılk usuma gelen Sumer lı Ludmgırra yı yazan 82 yaşındakı Muazzez llmıye Çığ, 1936 yılında DTCF ye Sumerolojı bolumune gır- mış, babası ılkokul oğretmenı Zekeriya Bey ın bun- da buyuk etkısı olmuş Kızının adını da İlmıye koy- muş DTCF nın duvarında Ataturk un Yaşamda en gerçekyolgosterıcı bıhmdır" sozune nasıl da uyuyor Muazzez Hanım ın adı Sumerlı Ludmgırra 4000 yıl once Sumer elınde yaşamışbıroğretmen ozan Muazzez llmıye Çığ Lu- dmgırra'nın yaşamını bınlerce yıllık tabletlerden oku- yarak ' geçmışe donuk bılımkurgu yu yaratmış Ya- pıt Kaynak Yayınları arasında çıkmış Turan Dur- sun un tum yapıtlarını daha sonraları da Prof ilhan Arsel'ın bırbırınden guzel yapıtlarını basan Kaynak Yayınları'nı kutluyorum Kaynak çok yayınevının çe- kınıp basamadığı yapıtları yayımlıyor Ne guzel bır şey Muazzez llmıye Çığ ı telefonla aradım Istanbul da buldum llmıye Çığ ın kıtaplarını okuyanlar gunumu- zu 4 bın yıl oncenın yaşamı ınsanları ıle karşılaştırı- yorlar Bır arkadaşım kıtabı okuduktan sonra -Eskıhamam, eskıtas, dort bın yıldırhıçbırşey de- ğışmemış1 dedı Muazzez llmıye Çıg yapıtının başına "Ölumsuz Atam a. anne vebabama 'demış Ataturk'legoruşup goruşmedıgını sordum Goruşememış - Bır şey sorar da bılemem, dıye korktum1 dıyor Şoyle surduruyor konuşmasını "Daımayandığımşu gençlıgm verdıgı heyecan korku halbukı benım ho- cam Fakıhe Oymen vardı kendısı ılk rnebuslardan- dı, ona nca etseydım muhakkak bır şey yapardı Utanma, çocukluk, şımdı duşunuyorum duşunuyo rum da çok uzuluyorum " Kemal Kurdaş da onerırmış ben de onerıyorum Muazzez llmıye Çıg ın yapıtını Cumartesı masasın- da aylar once, kıtabı Prof Ştnası Vavuzer ortaya at mış ıkı arkadaş bız de İlhan ilhan a haber salıp 'Lu- dıngırra"n\n anılarını getırmıştık Bır Cumhuriyet çocuğu daha var 87 yaşında Fe- riha Pertan onun gorevı Verem Savaş Dıspanse- rı'nde "bacı" Neşet Naci Arzan ın yanında çalış- mış Ankara Palas'ındonerkapısı onunde Ataturk un Istanbul a son yolculuğunu anımsıyor Ferıha Hanım, tum unlulenn sayrılıklarını bılıyor Zaman zaman an- latıyor Ferıha Hanım canlı bır tarıhtır Cumhuriyet çocuklarını anarken Istanbul dan ya- zan Gülay Sert'ın mektubuna yer vermemem olmaz- dı Gulay Sert, jşoyle dıyordu mektubunda. "Sayın Mustafa Ekmekçı ilk gençlığımden bu yana Cumhuriyet gazetesı okumama karşın 40'ımayaklaştığım şu gunlerde ılk kez sıze yazıyorum Arkadaşlanm, Cumhuriyet ten vazgeçmedığım yorumlanna katıldığım ıçın zaman zaman sozde tutuculukla suçlar kendılennce takılır- lar Bırınsanın kendısıne, aılesıne toplumuna ve dun- yaya karşı duyarlı, saygılı ve sorumlu olması elınden geldıgınce olumlu katkıda bulunmaya çalışması tu- tuculuksa, yaşamımca boyle kalmayı onur sayıyor, Cumhuriyet emekçılerı ve okuyuculannın da bu duy- gulara sahıp olduğuna ınanıyorum Bu duygulaha 30yaşından sonra -olanaklarancak elverdığınden- ınsanlık tarıhı hakkında dogru durust bılgılenebılmek uzere Istanbul Unıversıtesı Prohıs- torya Anabılım Dalı'nda oğrenıme başladım Şu gun- lerde aynı bolumde yukseklısans ızlencesıne devam edıyorum Araştırma konusu olarak duyarlılık ve so- rumluluk kazandırmak amacıyla, çocukları arKeolo/ı konusunda bılgılendırmeyı seçtım Bırbıçımde ken- di yoksun bırakıldığımızı odunlemeye çalışıyorum Çalışmalarım sırasında kullanmak uzere ınsanın 1- kı ayağı uzerınde doğruldugu andan, yazı kullanma- ya başladığı doneme kadar geçen surede geçırdığı bıyoloj/k ve ekınsel evrım aşamalannı çocuklara ak- tarmak uzere bırızlence hazırladım ve bunu olanak- lar elverdıgınce -geçımımı sağlamak ıçın yaptığım ışten kalabılen zamanlarda- bırkaç ozel ve devlet okulunda sınadım Çocuklarla bırlıkte geçmışe uza- nıp kılden çanak-çomlekler, taşları yontarak aletler yaptık, onların heyecanlarını, ılgı ve ısteklılığını tah- mın edersınız Bu ızlencenın zorunlu eğıtım ızlencesı ıçınde uy- gulanmasını onerecegım aynca aktardığım konula- n kıtap oluşturacak bıçımde toparlayıp TUBITAK'a gonderd.m Izience kabul edılır veya edılmez, kıtap basılır veya basılmaz, ben bu yolda çalışmalanma de- vam edecek gerekırse okuldan okula dolaşıp dılden dıle aktaracağım Koy Enstıtusu ızlencelerınde benzer çalışmalarm olduğunu ogrendım Sızden bu ızlencelere u/aşma- nın kolayyolunu nca edıyorum Içımden bır ses Ar- şıvlerı tararsan bulursun' dıyor ama ben yard/mlaş- manın zevkını yaşamak ıçın duymamazlığa gelıyo- rum Bılgılendınrsenız çok sevınırım Saygılarımla " Gulay Sert'ın mektubunu atmayıp sakladım An- cak bana yazdığı mektupta geçen telefonu yanıt ver- mıyor Lutfen benı, Cumhuriyet Ankara Burosu tele- fonundan arasın Koy Enstıtulerını ne guzel bır anımsama Cumhu- riyet çocuklanna ne guzel bır ornektır onlar En buyu- ğunden en kuçuğunedek devlet yonetıcılerıne bır ba- kın, hıç anarlar mı 0 kurumların adını? Ağababalan ka- pattığı ıçın bunlar da anamazlar o kuruluşların adını Uzun soze ne gerek var onlar gerçekte Cumhurı- yet'e karşıdırlar Ataturk un umudu gençlıkteydı Tur- kiye de bugun Ataturk, Cumhuriyet duşmanları cınt atıyor Cumhunyet, onu koruyan çocuklarına kutlu ol- sun' DUYURU Sayın Ahmet TerzioğJu Beledıye tarafından ıstenen noter muvafa- katnamesını vermek uzere çok acele 15 gun ıçensınde ev adresımızle temasa geçmenızı onemle nca ederız. LEMAN GÜZEL Ev adresi: Itfaıye Cad Husambey Sk No 12 Fatıh-lstanbul
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle