28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
12 EKİM 1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAY DIŞ HABERLER Afiika seferinin dayanılmaz Iibj^a-Suriye FKÖ ve ASALA F ılıstınlılerîn mücadelesme övgüler >ağdıran Kaddafı, Arafat'ın FKÖsünü ezmek ıçın Surıye'nın yanında yer aJır. Lıbyaiı askerler. Jıderlen Kaddafı'den aJdıklan emır uyarınca Surıyelılerle omuz omuza Fılıstınlılere karşı savaşırlar... Kıbns BanşHarekansırasında1ürki\e\\e>ardımeliniu/MfanLib\alidenbiranda""kiihranıafi"o/mu!f,daha<»(>nraki\ıllar- da sarfettiği a\ kın so/ler. o günJerin etkisn le kanruo\ unda hep hoşgörüvie karşılanmışb. Iibya ve KıbrisERC\.N ÇİTLİOĞLl \ ıl 1974 Rum çevrelennde "Turk Kasabı" olarak anılan EOKA cı Sampson'un gmştıgı ENOSÎS amaçlı darbeye karşı Zunh ant/a^masindan doğan "garantörJuk" haklannı kullanan Turkne Kıbns'a çıkmıştır Cumhurıyet ordusu. Bırleşmış Mılletler'm çağnsına uvularak ellılı yıllarda Kore\e gondenlen Turk tugav ları dı>ında. ılk kez kendı ırktaşlannın guvenlıgı ıçın savastadır Turkıye ıle bırlıkte îngıltere \e Vunanısran'ın da ımza kcnduğu, Kıbns'ın bağınisızlığını guvence altına alan antla$nianın. \unanıstan"dakı cuntanıngızlı desteğı ıle yok edılmek ıstenmesi sonucu ba^Iayan Turk mudahalesi Batı dunvasında kisa suredc "L'luslararası anrlaşmalardan doğan bir hakkırı kııllanılması" kav ramından uzaklaştınlarak "Turk işgali"zemınıne oturtulur Turkıve. bır bolumu ıle hâlâ sancılannı çekmekte olduğu veaçıklanmasi olanaksız bır a> mazlıkla ıç polıtıka malzemesı yapılması ısrarla surdurulen bırîakım vanlı ve haksız > jptınmlarla kar^ı karşıya kalır 'mnanıstan'la top>ekûn bır sava^ın ıhtımal dı^ı olmadığı o gunlerde, Turk Ha\a Kuvvetlen. harp stoklan açısından rısklı say ılabılecek bır noktava >aklas.ır Ozellıkle jet yakıtı ve savaş uvaklannın belırlı bır sortı sonrası, ınış ve kalkıs. gu\enlığı açısından venılenmesı zorunlu olan ını^ takımlanndakı tekerlek lastıkJen açısından sıkıntılı anlaryaşanır Lıbva lıden Albay Muammer Kaddafî'nın, Erbakan'a, talıhsiz Lıbya zıyaretınde. 1974 yıJ öncesınin "dost sesi" bu kez saklamaya gerek görmediği. her türlü dıplomatik nezaket ve zarafetten yoksun düşmanca bir tutumla. Türkiye*nın toprak bütünlüğü ve cumhuriyetin remel değerlerinı sorgulayan saldırgan cümleleri sarf edebilmiştır. Kıbns Banş Harekâtı nı anım^jrarak "Turk köylerinin birçoğunda hâlâ Kaddafi'nin resimleri asuıdır" cumlesını sarf ettıren çıkışı tam da o sıkıntılı anlara rastlar Aibay Kaddafı, Turk Sılahlı Kuvvetlen'nın gerelcsınecegı akaryakıt. Hava Kuvvetlen'nın »ıkınfKinı çektığı uçak lastıkJerı, ha* adan karaya roketler \ e dığer yedek parçalan vermeye hazır olduğunu bıldırerek. Turk hukumetınden bu v onde >azılı bırtalepte bulunulmasmı ıster Bu konuda. belleğımı razelemek ıçın bılgısıne başv urduğum. donemın TRT ve basından sorumlu Tunzm Bakanı ve Hukumet Sozcusu Orhan Birgit. o gunlen soyle anlatır "...Silah sarışlarını düzenleven uluslararası kurallar geneği Kaddafı. Turk hukumetinden kendiJerine \a/ılı ve resmi bir faJep ulaşnrıfmasını istedi. Bir mektup ha/ırlanarak cumhurbaşkanı tarafından imzaiandı. Bu aşamada Başbakan jardımcısı Necmettin Erbakan, mektubu Libva'nın Ankara Buvukelçisi'ne kendisinin verme istegini ilefince bu isteği reddedilmedi ve mektup Erbakan'a \erildi. Aradan geçen giınler içinde Libya tarafından bır hareket gdrulmemesi uzerine Dışişleri Bakanı Turan Güneş mektubun akıbetini araştırma gereğıni duvdu \e mektubun Erbakan"ın cebinde unutulduğu, muhatabına ulaştırıfmadıüı ortava çıktı. Bir sıirc Erbakan*ın cebinde doiaştığı için buruşan mektup. veniden vazılıp bir ke/ daha im/aları için dogal olarak romhurbaşkanına ai7edilemedi ve o buruşuk hali ife Libva'nın Ankara Büvüke/çisi'ne tevdi edildL." O gunlerde Turk Hava Yollarf nda kargo uçagı Hava Kuv\etlen'nde de C-47 Dakota tıpı uçaklardı^ında naklıve uçağı bulunmadığı ıçın kolfukları sokulen THY yolcu ııçaklan Lıbja'dan Turkıve'ye uçak yedek parçalan havadan kara\a roketler ta^ırlar Lıbva bır anda "dost \e kardeş" ulkelıge tertı ederken lıden Alba> \fuammer Kaddafı de. duvgusıl patlamalar \e vargılara son derece açık Turk kamuo) unun gozunde ~zor gun dostu bir kardeş", dahasi "kahraman"dır artık 19~4 vılından 1996">a uelındığınde ne degı^mı^tır kı. 22 yıl once Turkı>e"_ve gerçekten de zor bır anda uzatılaıı "dost el" Turkne C umhunşetı Ba^bakanf nın Lıbva'v ı resnıı zıvaretınde. ulusal onıırumuza ındırılen bırvumruğa 22 > ıl oncesının "dost sesi" bu kez saklamaya gerek gormedığı. her turlu dıplomatik ıiczaket \e zarafetten yoksun du^manca bır rutumla Turkıve nın toprak butunlugu ve cumhurı>etın temel değerlerinı sorgulavan saldırgan cumlelerı sarf edebilmiştır' Kaddafı tam kendLsınden beklenmesı gereken bıçımde davranmıştır "Cumhurnethiıkümeti"nm Ba^bakanTna \e resmı Turk hevetıne Burada ozenle altının çızılmesı gereken bır nokfa vardır Ikı Erbakan"ı aynı anda kabul etmıstır Lıbya lıderı Kaddafı Refah Partısı Genel Ba^kanı Necmertın Erbakan ve lıden olduğu sıyası partı, Kadddfı'nın ovgulerını almjş. olası bır Refah ıktıdannın Turkıye'yı gerçek kımlığıne kavusturacagı açık bır bıçımde sovlenmı^tır Ve bu "^rçek kimliğe" kavusulmasını, Kaddafı "nın dusunce yapısı ıçınde engelleyen "Cumhurivet rejimir 'ne, C umhumet hukumetı Basjbakanı Necmettin Erbakan'ın ^ahsında acımasızca saldırmıştır Kaddafı Olaya bu açıdan bakıldığında Erbakan'ın, Afnka gezısı sonrası Esenboğa Havaalanı'nda vaptığı "muzaflfer Romalı komutan dönıişu" benzetmesının gerçek anlamına varmak daha kolaylasacaktır sanırız KaddafVnın "çadır$o\levi'*nı Turk kamuoyu yerlı kaynaklardan v ıllardır dınlemıvor nıu' Lzun \illar boyunca ASALA'dan PKK'ye. Musluman Karde^ler'den ETA'ya uzanan karmaşık \e son derece gınft ılışkılerın merkez noktasını oluşturan Kaddafı. ıdeolojısınm onundebır engel olarak gorduğu Turkıve Cumhunyetf ne. Erbakan'ın sunduğu bu olağanusfu fırsattan >ararlanarak elbette daha farklı dav ranmayacaktı Vâser Arafat lıderlığındekı Fılı>- tın Kurrulu^ Orgutu (PLO). mutade- lesmı sivasıplattormlarata^ımaya \e Batı duny asi ıle ılı>kıler kurmava ha- zırlandıgı gunlerde. bır ıç mutadele- nın kanlı tuzağına suruklenır Geor- ge Habbaş lıderlığındekı PFLP (Fı- lıstın'ın Kurtuluşu Içın Halkçı Cep- he) ve Abu Nidal'e bağlı radıkal Marksistkanat. Arafat aaçıktancep- he aldılar Sunyeve bağlı olarak Sovyetler ın gudumundekı Habba? ve Nıdal frak- sısonlannın sjJahJ? guçlerı ılım/ı Fı- lıstınlı Iıder kadrosunu kanlı bır bı- vimdeelınııne ederken gerek Arafat gerek Batı dunvasına açık bır mesaj vermeyı amaçlıyorlardı Fılist/n so- rununun çozumu Bdtı ıle işbırlığı ve anlaşmada değıl Batı ıle savaşveda- vatmadan geçmektedır SunveHiejşbiriiği Sıra doğrudan Lubnan 'da uslenen •V'aser Aratat ve FkO nun ana gucu- ne geldığınde Sunye sahnedekı \e- nnı alır Sunye ordusuna bağlı ağır sılahJarla doııatılmış bırlıkler tank- larvetopçuatesınındesteğınde Ara- fat a Lubnan topraklan uzennde nı- haı darbeyı ındırmek uzere harekete geçtıklennde. Sırt'tekı "çadırsovle- \inde" Fılıstınlılenn mucadeleMne ovgulervağdıran Kaddatı Arafat ın FKO sunu ezmek ıçın Sunye nınva- nında yer alır 1974'tc gorunurde Turkıve >e yapfığıjest ternelde ıse Batı dunya- sının Turkıve uzerınden verdığıme- saj nedenı ıle Yunanıstan'ı kar^ısına alan Kaddafı l980\ılındaCad'agı- rı^tığı saldında. kendısıne destek \ e- ren Sovyetler Bırlığı uçaklarının ık- mal ıçın Yunanıstan"a ınmelenne ızın veren Papandreu'yj borçlan- mıştır Bu borç ASALA">a venlen lojıstık v e ıstıhbarat desteğı ıle dolay - lı soldan Yunamstan'aodenmeyeça- lışılır Kaddafı tarafından Ermenı Tasnak Partısı. l5Temmuz 1983"te 7 kışjnın olumu ve 60 kisinın vara- lanması ıle sonuçlanan Fransa Orh Havaalanı'ndakı bombalama e\le- mının ardından vjptığı ASALA vı suçlayıcı açıklamada "ASALA'nın Smy etier Biriiği-Libva \e Surive'nin gudumunde bir orgut olduğunu" açık bır bıçımde ıfade eder \e KGB (SovyetGızlıServısı). El Muhaberat (Sunye Gızlı ServiM) ve Lıbva gızlı servıslerının ASALA"ya yardımcı olduklannı ılen surer Bu ağır suçJamaya Lıbva \e lıde- nnden yalanlayıcı hıçbır tepkı gel- mez Dahası. Kaddafı. Korsıka \e Basklı ayrıhkçılara Lubnan uzenn- den Mİalı \e ı.ephane yardımı yapar- ken. George Habba;? ve ASALA'nın ortakla^a sahıbı bulunduğu Sunye Dev let Baskanı HafizEsad'ın karde- î,ı RifatEsad'ın da bır bıçımde pay al- dığı gemı/en kullanır Aşnı gemıler ASALA tarafından uyusturucu trafığınde de kullanıla- cak. uAUşturucuJann Bevrut'tagemı- lere yukienme is/emlerıne Lubnan asillı Salim Şaban \e Esad aılesının bır baska mensubu nezaret edecektır Sunve DevletBa^kanı HatızEsad'ın esının veğenı George Makhlouf... Bevrut tan Lıbyalıderı KdddatTnın parasını odedığı genıılerleyola çıka- rılan stlahlar\e AS AL A'nın uyuştu- rucuları Beyrut-Ldzkıve-korsika- Marsıha-Barcelona hattından alıcı- lanna ulasacak. ASALA"nın sahne- den çekıImeM ıle aynı hdt bır^urede PKk tarafından kullanılacaktır 1980 lı vıllardd Lıbva'da>uzlerce Doğu Alrnan askerı danı^manı Lıb- va ordusunu eğıtırken. haklı bır une sahıp STASİ (Doğu Almanya Gızlı Servısı) ajanlan Lıbya Gızlı Servısı elenıanlarını yetı^tınrler STASİ eğı- tımlı Lıbvaajanlannın Avrupaulke- lennde Kaddafı aleyhtarı Lıbyalıla- rı tasfıvede son derece başarılı ol- duklan henuz belleklerden sılınme- Erbakan uvanları dinlemedi Lıbya"nın gune_\ındekı ve 1980'lı vıllardd Albdy Mesut Abvabalkomu- tdsındakı Sebha Ussu'nun. uluslara- rası teror orgutu ınensuplannın eğı- tımlerınde yaygın olarak kullanılışı, Sırte Hılal ve Az Azouıah uslennde ozellıkle ETA gerıllalarına patlayıcı efftımı verıldığı Çad'dafaalıyetgos- teren "İslam Lejyonu"nun bu kamp- larda yetı^tırıldığı bır sir olmaktan çıkalı \ ıllarolmuştur Bu bılgıler Er- bakan'a hâlâ ula^mamı^ olmalı kı. Içı^len Bakanı Mehmet Ağar'ın tum uyarılannakar^ın Turkı>eCumhun- vetı'nın ba^bakanı une de Lıbya'şa gıtmekte ısrarlı olmuş ve ustelık Lıb- > a'} ı bu kımlığınden anndırmak ıçın vaptığı konu^malarla cumhunvettıu- kumetını y azık kı komık duruma du- »urmuştur Kaddafi'nin kavnağını anar^ı \e kaosta bulan temel felsefe- M n Mart 1982tanhmde \ıyanada Impenal Otel de A\ rupa VeşıllerHa- reketı 'nın lıderlerı ıle bırlıkte katıldı- ğı bır toplantıda vaptığı konu^mada kullandığı şu tumlede açılımını bu- lur "Başkalannı banşa mecbur ef- nıek için >a>gın siddet etlemleri ha- zırlamalm/..." Tlî^T 2 B U G Ü N Saat : 21.25 ÖKER PKK. ASALA, CIE\IE.\ B4GLAJVT1SI Kaddafi ve aynlıkçılar • Turk kamuo>unda adı pek bılmmeyen \e merkezı Ispan>a"da bulunan CIEMEN orgutu PKK v e ASALA gıbı 1975 yılında faalıyete geçtı. CIEMEN'ın arkasındakı parasal kaynak Kaddafı'dır TRT'DEN BILGIYE VE DUYARLIUGA ODUL... Eğer bilginize güveniyorsanız, ülkemizde ve dünya'da gelişen olaylara duyarlıysanız, kavrama yeteneginizi geliştirmek isfiyorsanız, sizde JOKER kervan/na katılabilirsiniz. TRT'nin 5 YILLIK GURURU Turk kamuo\ unda adı ne- rede ıse hıç du\ ulma>an. tıp- kı ASALA (Ermenistan'ın Kurtuluşu fçın Gızlı Ermenı Ordusu) \e PKK (Panıva Karkeran Kurdistan) eıbı ay- nı merkezdenemıralmışçasi- na 1975 yılında faalıyete ge- çen bır orgut \ardır CİEVfE'V (Centre fnternacıonal Escarra per a les \Jınorıeb Etnıque;> ı Nacıonalsibozcuklennınbaş- harflerınden oluşturulan CI- E\fE\ adındandaaçıkçaan- ia^ıldığı gıbı "Etnik ve llu- sal Aanlıklar"laılgılıdır mer- kezı ıve Kpanva-Barcelo- nadddırCIEVîE'N ın ana amacı kurueularınca "bir de\ letin sınırlan içine sıkışmış ve bir nıiliet olarak varlıkları- nı surdurmeleri tehdit altında bulunan etnik a/ınlıkları bı- linçlendirmek" bıçımınde açıklanır CIEVfEM ozellıkle Kaddafi'nın ı,ok \akından ıl- gılı olduğu KorMka Sardunva \eBaskha\n)ık(,ılarlakolko- la ılışkıler ıçınde ıken genel sekreterlerı Angel Colom. 1982MII sonlarında tran agı- derek Kurtlenn voğun olarak vasadığı vorelerde uça\ıa^- kın bır sure ıle ıncelemelerde bulunur Barcelona \a donu- >unde 1983 \isan avında "Katalan-KıirtDostlukCenıi- veti"nı kurar Katalan-Kurt bostlukCemıvetı nınılkıcra- atı ıse 1983 Aâustos a>ında Saınt Mıquel de CIEMEN ta- rafından duzenlenen U N.ATO karşıtı" bır gosterıye katıl- maktır CIE\ÎE\. genel sek- reterlerı Colom aracılığı ıle Kunlenn etnik bırazınlıîc ola- rak haklanna sahıp çıkar ve sorunlannı Akdenız'ın bır başka sorunlu bolgesıne taşır- ken sekreterlerı \e Cl- EME\ ın teorısyenı Aureli Argemi. Ermenılenn savun- masını u^lenır Portekız Buv u- kelçılığımızm ASALA mılı- tanları tarafından basılmaM ve Portekız polisı ıle gın^tıklen çatışma sirasında çıkan >an- gında dort ASALA mıhtanı- nın olumu ıle sonuçlanan ola- v ın temelı vorede bo\ lece atı- lır CIE\îE\ ın arkasındakı para^al kavnak ise Lıbya ve lıderı Kaddafı'dır Libva'nın CIEVfEVı fınanse ettığıne ılıskın fspanva basınında ver alan kımı haberler orgutun başkanı Felip Soh Sabaris'ı rahatsız eder \e 7 Agustos 1983 te Ispanya nın en vuk- sek tırajlı gazetesı El Paıs'e vaptığı açıklamada. Libva'nın fınans bağlantısinın gerçek dışı olduğunu CIEMEVın tum gelırlerının kayıtlı 400 uv esinın aıdatlarından ^>ağlan- dığını \e butun malı kay ıtJa- nnı ısteyen herke>e gosterme- ve hazır olduklannı bıldınr Aradan geçen ! 3 y ıl boy unca dıınva kamuovu Sabarıs'ın hala kayıtlan açıklamasını beklemektedır
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle