01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 12 EKİM 1996 CUMARTESİ 10 HABERLER TCY'nin 'zina' ile ilgili 441. maddesini iptal istemiyle Anayasa Mahkemesine başvuran Sarıkaya 6 Ayınm yok insan var'ECETEMELKlRAN •VNKARA - Mekân Sarıkaya simdı Adalet Bakanlığı nda tetkık yaıgıcı \- ma Turk Ceza ^asasi nın (TC\ ) erke- ğın zınasını duzenleyen \e kadın-erkek esitsızlığımn aı,ık gostergesı olan 441 maddeMnı ıptal istemıyle Anayasa Mah- kemesı ne goturduğunde. Çankın nın Şabanozu ılçesınde ceza > argıçlığı y apı- \ordu Sankaya nın ba^ından ıptal basvuru- sunu \aptıgı gunden kararın verılmesı- nedekbırçok ılgınç olay ge\mı$tı Mev- zuatta kadın-erkek eşıtlığı ıçın sonnıt bır adım atılmasinı sağladığının tarkındav- dı ustelık kadınlann çogunlugu onu tak- dır de etmış.tı, e\Ienme teklıtı bıle gel- mı^tı Ama Sanka\ a kadınları hâla anla- >amıyordu Çunku ıptal dılekcesım ver- dığı gunden baijlayarak "sapık" olay lar- la da karsila:>mıstı Sarıkava Ankara lıııversitesı ıııezu- nu Ozgeçmıs.1 "Doğduk buy uduk. bu- günlere geldik" tumcesınden olus,uvor •\rada bırde, Kırsehır \an-Baskale \e Şabanozuvar Sarıkava odasındayaptı- gımız soylesı boyunca kadın-erkek sı- nıflandırmaMnı reddederek -\ynmyok, insanvar~ dıyor \maodaMnin kapısı bır açılıp bır kapanıyor, ıçenye krese ugra- mak çocuğuna bakmak e\dekı hasta kocasını kontrol etmek ıçın ızın isteyen kadın çalışanlar gınyor Sankaya daya- namayıp. kabul edıvor Biz, biraz şanslıyız galiba' Yargıç Sankava Cumhuriyet ın ıptal ba^vurusuveya^adığıolay larla ılgılı so- rularını soyle yanıtlıvor - TCVnin 441. maddesini \nayasa Mahkemesi'negoturnıcnijnsağlajanda- \a>a bakmava başladığınızda neler du- şündıinuz? - Normal bır kocanın zınası davası Bır evlılık yapıyorlar. daha sonra kadın terkedıyor Kocasıdabaskasivlayasjyor Kadın kocasını Mireklı sıkâyet edıyor TC\ 44l"ı uygulamanız gerekıvor Evlı kadın ıçın TC\ 440 a gore bır kez cınsel ılıskıde bulunmak zına suçunu olustururken aynı suçu erkeğın ı>lemıs olması ıçın başka bırkadınla karı-koca ılıskısı ya^aması gerekıvor \jnı bıraz torpıl geçmısız kendımıze Esıtlığe ın- san haklarına aykm bır duzenleme. \ıc- dana sığmavacak bır esitsızlık - Daha once bi>> le da\ a\ a bakmış mı\ - dınız? -\ ılbasındaaynı sanıkla ılgılı aynıda- \a gelmıstı Tek çalıstığım ıçın kaçırmıs- tım o zaman gotureınedık yanı IkıiKi bakısjmda goturdum O zaman hazırlık yapamamıstık Anayasa Mahkemesı ne gıdeceksınız goru-;uniizu açiklavacak- sınız. urkutuyor msanı bıraz - tlk davada \ icdan azabı çektiniz va- ni. - Tabıı Hatta ıçımden de geçtı ""ju adam bu suçu bir daha işlese de. \na\a- sa Mahkemesi'ne gitsek" dı\e Sonra da ı^ledı zaten bız de gotıırduk - Kadınlardan nasıl tepkilcr geldi? -Teklıt tenkıt bırsuru tepkı geldı Ba- zı kadınları hıç anlayamadım Aslında bır sosyolog ya da psikoloğa sormak ıs- terdım Dusunebılıvor musunuz' Istaıı- bul'dan kadın yazıyor tenkıtedıvor Bıl- medığı ıçın mı yoksabırsey soy lemek ıçınmı anlavamıvorum "Sanane?~gı- 2İNA HAKKINU4KÎ KEĞMİ GÖKÜ$ÜtAU 5b biMnden mektuplar vazıvorlar -\ltlann- da da pavyon adreslerı var Zannedı\o- rum bıraz dakafalarının çakırolduguza- mandavazılmı> Bunudu^unnıesemı^ın ıçınden çıkılmaz zaten - Onlar. eşlerin aldatılmasına neden olan kadıniar olduğu için olabilir nıi'.' - Vallahı bır çıkı^ı o>le buldum Bu- nun di:?ında çok guzel tepkıler de oldu Benzetnıek çok hatıt de bıraz "Gü/in \bla"gıbı h^>ettım Insanlar "Şabano- zu \argita\Tna" dı>e \azivor K.ocaü\ la olan sorununu kendivinı aldattığını bo\ le çok arkada>ının oiduğunu \ azı\or ^aptığınız ı^ın anla^ıldığını gorunce se- vınıvorsunuz anıa kadınlann bu kadar dertlı oiduğunu goruiKe de uzuluyorum ben Bır kiMnı da bana ozel \azıvoılar \klınıza ne gelışo^a var E\lenme tek- lıtı de var çok sapık olanları da var - ErkckJer ne dediler bu işe? - Doğrusunu sovlenıek gerekır^e memnun olan erkeğe hıç rastlamadım Halbukı bılmnorlar ı>ı ^ıındı hepten kalktı aslında kadıniar ıçın hâla 7ina ->u- çunu duzenle\en 440 madde duruvor Iptal kararı ıçın 1 vıl sonrasına kadar su- retanımı^ kanunkovucu I vıl ıçınde ve- nı duzenleme > apmazsa erkekler ıçın zı- na suçu kalkmıs olacak !yı gol atmis olacaklar kadınlara Kadın hareketi işlevsiz' -Lrkeklerin resmı gorusu bo\kde- ğil ama. - Resmı olarak sorsanız soylemezler anıa kendı aramızda konusurken >aka vollıı da olsa hepsi vanlıs is vaptığımı sovlu\orlar "Sanane?İyhdikbo\le~ ta- lan dıvorlar Sızın arkadasJamıız bılc bov le dusunuvordur - Hoşlanna gidi\ormuş denıek a> nca- lık. - Hoslarına gıtmekten zı\ade, hem ol- sun henı de sorulduğu zaman kadınları sav unsunlar Zaten erkekler kamuov unu hep vanıltnorlar Orneğın \anlis bır ka- nı var dedıkoduvu kadıniar sever dıve Halbukı tamtersı asıl erkekler sever de- dıkoduvu Hele konu kadıniar oluiKa - Cirişiminiz kadın hareketi açısın- dan... - Bakın ı^te Turkıvede bırakım çık- tığı zaman bır kismın tekelındedır Bu da tepkı doğurur !>ımdı dusiınun bugune kadar kadın hareketi Turkıve \e ne ge- tırdı' Hiçbır ?e> getırnıedı Bu madde} ı gundeme getıremezler mıv dı' kadın ha- reketi son!iere<.e ısle\ siz kadın hareke- ti olarakvapsalarbıle bmlermeı,atarak sorunu ortava kovarak toplumu hakem rolunde bırakarak vaparlarsa ba>arılı 441. madde evli erkeğe, zina suçunda kadına göre ayrıcalık tanıyordu Iptalimahkemece reddediltniştiANKARA (CumhurKet Burosu) - Ev \\ erkeğe. zına suçunda kadına gore a>rıcalık tanı>an Turk Ceza Yasası'nın (TCY) 441 maddesı 1968'de de Anayaia Mahkemesi'ne ıptal ıstemıvle gotüruldu Aneak yuksek mahkeme, erkeğın kadına gore "farklı" oiduğunu vurgulavarak madde>ı ıptal etmedı Mahkeme karannda zınada erkek ayncalıgının gerekçesı sovle dıle getınldı "Koca, cinsi arzusuna kapılnuş olsa dahi ha>at arkadaşına karşı sa>gı \e sevgisini de\am ettirebiür. Kadın ise, bo\İe bir zina halinde kocasına olan bağlılığını kolavca koparabilirf TCY'nin. kadın hareketi ıçınde de "kocanın ihanet hakkı" olarak mteîenen \e Anajasa Mahkemesı'nde geçtığımız haftalarda ıptal edılen 441 maddesı ijov le "Kansı ile biıiikte ikamet etmekte oldugu e\de yahut herkesçe bilinecek surette başka verde kan koca gibi geçinmek için başkası ile evli olnıa\an bir kadını tutmakta olan koca hakkında 6 a\dan 3 sene>e kadar hapis cezası hukmoiunur. F.rkeğin e\ li oiduğunu bilerek bu Tıilde ortak olan kadın hakkında da a\nı ceza verilir." Koca)a zına suçu ıçın ba^ka bır kadmla evlılık havatı vaşamasi kosulu getırılırken. evlı kadının bır kez cınsel ılışkıde bulunmasını suç ıslemış olması ıçın veterlı sav an TC"V 'nın 440 maddesı ıse >u duzenlemevı ıçen>or "Zina eden kan hakkında altı a>dan uç sene>e kadar hapis ce/ası tertip olunur. Kannın ev lı oiduğunu bilerek bu fıılde ortak olan kımse hakkında da avnı ceza hukmoiunur" olurlar Erkeklen suçla\arak vonetıcı- len suçlavarak değıl de kamuov undan destek ısteme seklınde daha ba^arılı olurlar - Kadıniar bu maddeyi gundeme getir- diler anıa... - O zaman organızasvonda v a da nıvet- lenndebıreksıklık var Belkı ortavaçık- mak ıçın. tanınmava basamak vapmak ıçın vapıvorlardır O\sabu.çok basıtbır konu Bunumasumanebırşekıldevehu- kuk çev relerınde etkılı olacak bır bıçım- de gundeme getırselerdı kım karşı çıka- caktı1 Bu da organızede >a da organıze vapanlannnıvetlennde bır eksıkiık oidu- ğunu gostenvor Bazensaşıvorum. kadı- nın çıkanna olan duzenlemelen bıle ka- dının ale> hıne bır duzenleme gıbı açık- lıvorlar Mesela kadının alevhıne olan ışlemlerde sulh hâkımının ona\ ı Bu, ka- dının lehıne bır duzenlemedır Ama hu- kukçu olmavanlar baktığı zaman "Bu kadının alevhine" dıvor Soyadının devam etmesi - Evli kadının bekârhk sovadını kul- lanması konusunda ne di\orsunuz? - Hıç onenılı bır se\ değıl Kocanın sovadının devam etmesi kadının îstedı- ğı zaman kızlık sovadını kullanması ge- rekır Ondahıçbırsorun>ok Bovlevak- la^salar. şımdı>e kadar çoktan bıtmı^tı o ıs - Nasıl >akiaşsalar? - Bırdefa hukukı taleplerı. hukukçu- lann tormule etmesi lazım Mesela bu sulh hâkımı onavı konusıınu kadının alev hıne dersenız hukukçular guler hu- kukçu olmavanlar da bu ı>ı vapanıava- cağına gore - Kadın hareketi temsilcilerinden hiç tepki geldi mi? - Mıllıvet vazarı Hasan Pulur ıın va- zısına kadar hıç gelmedı \azıdan sonra hepsınden tebrık geldı Şeklı >erıne ge- tırmek ıçın tebrık ettıler Gerçekten takıp eden ılgılenen ınsanlar olsalardı daha once vazarlardı - Sizegelen ev lenme tekliflerini nasıl de- ğerlendirdiniz? - Insanları tanıvoruz dı>oruz ama tanımıvoruz "Niyeteklifedi>orsunuz?" dışecek halımız de vok Zaten konustu- ğunuz zaman çıkis volu bulamıvorsu- nuz, tesekkur edıp kapatıvorsunuz Bır de statuolarak konusamıvorsunuz Mes- leğımız gereğı bellı nıtelıklen taşımak zorundasınız \oksa sorulara cevap ve- remevecek değılız - Genel olarak kadın erkek eşitliği ko- nusunda sizce neler vapılmalı.' - Bırdefa ben kadın-erkek dıve kabul etmıvorum. ınsan var Onun dısında be- nı fazla ılgılendırmedı ovle bır avnma hıç zorlamadım bevnımı ovle bır gun- demıın de olu^madı Masum gerekçeler var bunlar gundeme getırılmıvor hep sansasvonel magazın vaklasildıgı ıçın toplumonualgıla>amıvor Sızerkekler- de gorup de ho^lanmadığınız bır şev ı ba- banıza vakıstınrmısınız 1 Jnsanlarda va- kıstıramadığı ıçın kabul edemıvor tepkı duvuvor - Zina suç olarak kalmalı mı? - Evlılık varsa sadakat olması gerek- tığını dıı^unuvorum Noksaevlenmesın- ler Sadakatın da muevv ıdesı olması ge- rektığını duşunuvorum Nedır muevvı- desi' Ben hukukçu olarak hurnvetı bağ- la> ıcı suç olmasindan rahatsız değılım Afganistan'da Mülkiye okullarının temelini atan Dağpınar, ülkenin tarihsel süreç içindeki konumunu değerlendirdi 'Afganistan'ı şeriatçılara Naim Han teslim etti' N'aim Han, \fganistan'da uzun vıllar başbakan vardınıcılığı \e lıaricive ba- kanlığı \aptı. MELTEM FIRATLI Atganıstanda Mulkıveokullannın te- melını atan Turk gonullu Mehmet \li Dağpuıar, "Eğerdüma>a Naim Han di- >e biri gelmese>di, bugun \fganistan şe- riatçılara teslim olmazdr dıvor Bundan tam 68 v ıl once Turk hukume- tı ile Atgan hukumetı arasinda ımzala- nan anlasma çerçevesınde çok sa>ıda Turk uzman Afganıstan'a gıder Turk gonulluler tıptan askerlık sana- tına kadarçe^ıtlıalanlarda Afganıstan'a onemlı hızmetlerdebulunurlar BuTurk gonulluler arasinda >eralan Mehmet Alı Dağpınar ile goru^tuk Dağpınar. Afga- nistan'ın bugun ıçınde bulunduğu duru- mun tarihsel sureç ıçındekı değerlendır- mesını vaptı Dağpınar Afganıstan ın serıatçı elle- re teslim edılmesınde başlıca sorumlu olarak Afganıstan'da uzun vıllar onemlı devlet gorevlerınde bulunan başbakan vardımcılığı hancıve bakanlığı \apan Naim Han ı gostererek Mulkıye okulu- nu kurma>a çalı>tığı \ ıllarda kendısıne dezorluklarçikaran \aım Han'ınTurk- len sev medığını ve be>az ırk ha>ranı oi- duğunu sovluvor Naım Han'ın engelle- melenne kar^ın bınasından oğrencısıne kadarher^evı>lekendısı ılgılenerek \t- ganıstan'da \1ulkı\e okulunu kuran Dağ- pınar o > ıllarda Afganistan'ın çağda!}- la^ma \olunda hızla ılerledığıne dıkkat çekıvor Dağpınar 1942 vılındaTurkıve'vege- n donuvor ve Afganıstan'a ıkıncı gıdısı tam on be^ yıl sonra>a rastlı>or Bu on beş vıl ıçınde Afganıstan ile Pakıstan arasinda, Pakıstan smırlan ıçınde kalan ve Pe^tun denılen Afgan ırkından ınsan- lannvaşadıklan topraklarvuzundença- tışmalar çıkıyor Bu olayların da Naım Han'ın kışkırtmalan sonucu çıktığını ıle- n suren Dağpınar. Pakıstan'la ıhtılafın arttığı 1955 >ılında Sovvetler'ın bu fır- satı ı>ı değerlendırdıklerını belırtıvor Stratejık noktaları ele geçıren Ruslar da- ha sonra Turk subayları tarafından eğı- tılen orduva el atıvor ve Afgan gençlen Moskova'da eğıtılmeve başlanıvor \e Turk gonullu uzmanlann hıçbır karşılık beklemeksızm Afgan halkını çağdaşlaş- tırmak ıçın harcadığı tum emeklerdegıt gıde vok oluvor O >ıllarda Afganıs- tan da beraber çalıstığı bır Afgan prensinın ncasi uzenne Dağpınar ıkıncı kez Atganısran"agidı>or Dağpınar, Af- ganıstan 'a gıttıkten sonra gorduğu duru- mu sovle anlatı\or "TumsokaklarRusmutehassıslan ile dolmuştu. Eskiden sokaklarda Turku go- runce a>ağa kalkan Afganlı sırtını çevi- riyordu. Propaganda sonucu Turklere karşı bir soğukluk başlamıştı. Bizim se- farete uğradım, uvkıı halindeydi. Birza- nıanki sefaret devanılı vabancı akınına uğrar, bi/den iltimas istenirdi. Mustafa Kemal zamanında çok itibariıydı. Sonra arkadaşuna "Benım artık hıçbır favdam olmaz' dedim. Ancak son bir defa o za- manın Başbakanı Davud Han "a gittim. Davud Han avnı zamanda Naim Han'ın ağabevhdi. Davud Han'a 'Pakıstanla uğra^may ın bu sızın aley hınıze olur" de- dim. Bana 'Bu ıştere Naım Han bakıyor" dedi. O zaman başbakan muavini ve ha- ricive bakanlığı gorevini yuruten Naim Han'dı. Türkleri sevmediği için ona hiç gj'tmedim." Dağpınar. bır yıl sonra 1958'deTurkı- ye'ye gen doner \e devlet adamlarına durumu anlatmaya çalışır. ama kendı ıç çatiijtnalanyla uğrasan sıyasetçıler ko- nuyla ılgılenmez 1973'te Davud Han. Zahir Şah ı devırerek devlet başkanı olur l970'lı vıiların sonuna doâru rad- yodan Davud Han'ın Turkıye'ye geldı- ğını ve Hılton Otelı'nde kaldığını oğre- nen Dağpınar. kendısıne bır nezaket zı- yaretınde bulunur Dağpınargoruşme sı- rasında Davud Han'Ia arasinda geçenko- nu^mayı îjoyleozetlıyor "Beni valnı/ kabul etti. Rengi solmuş. son derece bitkindi. \ e bana neticeolarak şunu söyledi: "Gen donduğum zaman Pakıstan'la banşacağım Butunmahzen- ler komunıst suçlularla doldu Ulke ba- s^ çıkılmaz hal aldı'" Bu goruşmeden ıkı a> sonra Rus uçak- ları Kâbıl'ı bombalıyor ve Davud Han ıktıdardan du^urulup komunıst rejım ul- keyehâkımoluyor \ebuarada Afganıs- tan'la arasındakı ıhtılafı unutmayan Pa- kıstan da komunıst y onetıme tepkı duy an Afganlılara elınden gelen yardımı esır- gemıyor Ruslann çekılmesının ardın- dan şenatçılar yıllar sonra kanlı ^ekılde ıktıdarı ele geçınyor Dağpınar, Musta- fa Kemal'ın Afganıstan'a verdığı one- mın nedenını de "Mustafa KemaTin Af- ganistan üzerinde hiçbirsh asi gav esi j ok- tu. Mustafa Kemal koloniciliğin aley hin- dey di ve her milletin kendi istikbalini ken- disi kurnıası gerektiğini duşunüyordu" dıve açıklıyor ÇALIŞANLARIN SORULARI / SORUNLARI\ILMAZ ŞÎPAL Üniversitede okutıııamın Soru: Bir unhersitede okutman olarak gorev yapıyorum. Tum çalışma yaşamım. Emekli Sandığı'na bağlı olarak geçti. Bayan iştirakçi olarak, 28 yıl çalıştıktan sonra emekli ol- maya karar terdim. Vncak. kararımı uygulavabilmem, biraz da Emekli Sandığı'ndan alacağım emekli maaşı ile ikramiyeye bağlı. Gorev aylığım. 1. derece 4. kademeden odeniyor. Sorularım: 1) VOK çalışanlarının emeklilik hakları değişik statu içinde mi yer alır? 2) 28 yıl karşıh- ğı emekli av lığımın ve ikramiy emin ne kadar olacağını öğ- renmek istiyorum. G.F. \\NIT: Memurlar ve dığerkamu gorevlılennın hak veyukumlu- luklerı değısıkpersonel vasaları ilebelırlenmıstır Bupersonelyasa- lan 1) 65^ sayılı Devlet Memurlan \asası, 2) 926 savılı Turk Sılah- lı Kuvvetlen Personel 'lasası 3)2802 sayılı HâkımlerveSavcılarVa- sasi 4) 2914 sayılı > uksekoöretım Personel ""lasası, 5| 3466 savılı Uzman Jandarma \asası'ndan oluşmaktadır Buyasalarkapsamındaçalışanlarınsosyalguvenlıklerı bır tek ya- sayla sağlanır Buyasa 5434 sayılı TC Emekli Sandığı ^asası'dır Değışık personel yasalan kapsamında çalışanların tumu. Emekli Sandığı ıştırakçısı statusunde yer alır Emekli olduklannda. emekli aylık ve ıkramıyelen Emekli Sandı- ğı Yasasf nagorebağlanırveodenır 2)29l4sa>ılı >r OK Yasası kap- samında. bır yuksekoğretım kurumundan 1 derece 4 kademeden gorev aylığı alan bır okutmanın, 28 yıl gorev yaptıktan sonra. 1 Tem- muz 1996'dan geçerlı gosterge ve katsayılara gore. alacağı'emekli aylıöı ve ıkramıyesının hesabı ' Emekli aylıâı" 48 148 750 (aylığa esas) X %78 (28 yıl ıçın aylık oranı) = 37 556 025 TL Emekli ıkramıyesı 39 670 000 |ikramiyeye esas) \ 28 (28 yıl) = I 110 760 000 TL 1 derece 4 kademeden aylık alan bır okutmanın genel aylık gos- tergesı 1 500. ek gostergesı 3 600, kıdem ay Iık gostergesı de 500'dur Bu gostergelere genel aylık katsay ısı 2 550 uygulanmaktadır Taban aylık gostergesı ıse 1 OOOolup katsayı da 15 700'dur Ozel tazmı- natıse ek gostergesı 3 600 (dahıl) ile 6400 (harıç) arasinda olanla- ra. 1996 yılında emekli aylıklanna O o75 oranında. emekli ıkramıye- lenne ıse 0 o40 oranında yansımaktadır Aylık ve ikramiyeye esas karşılıklar Genel gosterge karşılığı Ek gosterge karşılığı Kıdem gosterge karşılığı Taban gosterge karşılığı Ozel tazmınat karşılığı Toplam Aylığa esas 3 825 000 9180 000 1 275 000 15 700 000 18168 750 48.148.750 ikramiyeye esas 3 825 000 9180 000 1 275 000 15 700 000 9 690 000 39.670.000 POLİTİKA VE OTESİ MEHMED KEMAL Kafayı Yemiş Dışışlerı Bakanı Şükrü Saracoğluyla bırlıkte Moskova'ya gıdenlerı Stalin bır hafta kabul etme- yınce kıyamet kopmuştu da gerıye donmuşlerdı Sonra Kars Ardahan sorunu çıkmıştı Dış polıtıka sorunları çok ıncedır, çok dıkkat ıster Erbakan'ın kımseye danışmadan gırıştığı Iran, Afrıka gezılerı bunu kanıtfamıyor mu'' Once iran, sonra Mısır Lıbya, Nıjerya boyle olmadı mı'? Gıdeceksın, bayrak asılmayacak, top atılmaya- cak, asker dızılmeyecek. marş çalınmayacak Çiller Çankaya'ya mektup yazıyor Demirel so- ruyor "Çankaya 'ya mektup yazma dıye bır adet var mı?" Demirel "Yoktu ama şımdı oldu " MC hukumetlerı zamanında gazetecıler sorarlar- dı "Ne zaman ıstıfa edeceksınız7 " Bır tepsı kadayıftan soz eder "Daha kadayıfın altı kızarmadı" derdı "Hele kızarsın " "O zaman ıstıfa edenz " Şımdı kadayıf Kaddafi'ye dondu. Kaddafı burnundan getırdı Hele Kurt konusu ıçın soyledıklerını hıçummuyordu Her sozuyutulur gı- bı değıl Gozlerını havaya dıkerek dınlemış Resım- ler oyle gosterıyor "Bu ayıbı kım temızleyecek?" "Meclıs temızlesın1 " Geldı Meclıs'e ama tındığı yok Sankı Kaddafı bu sozlerı ona soylememış Hurrıyet'te kocaman bır resım var El ele tutuş- muşlar bırbırlerıne gulucukler saçıyorlar Bır de resım altı "Bu ne pışkınlık1 " Çalışma Bakanı ne olsa halkın ıçınden sıyrılıp gel- mış, argoyu yapıştırıyor "Kafayı yemış " Boyle durumlarda az kışı kafayı yer Kafa yemek kolay mı? Buna dıplomatık gaf denıyor Mehmet Ağar kararnameyı ımzalamıyor bır bıl- dığı var, polıslık yanı tutuyor Vıze hâlâ ortada Tan- su vıze dıyecek Portekız gezısıne ne olacak'' Hatırıma Ömer Seyfettin'ın Pembe Incılı Kaftan oykusu gelıyor Elçı ıncılı kaftanı humaymın ortası- na bırakır gıder Gerıye donup bakmaz bıle Elımın altında yok olsa ballandırarak anlatırım Kadayıfla Kaddafı yarım kafıyesı anımsattı Bu dıplomatık skandal olduğundan zıyade abar- tıldı Skandalın boyutları ancak Erbakan geldıgı za- man anlaşılacaktı Erbakan tanımı koydu "Akıllı duşman akılsız dosttan tyıdır" dıyerek skandalı bır ozdeyışe bağladı Bundan boyle duş- manlannı akıllılardan seçecek Tanhımızde akıllı duşman da akılsız da çoktur Bır ornek daha gelıyor aklıma unlu Johnson mektubu İsmet Paşa bu mektuba gereken yanıtı verdı "Bır dunya yıkılır, yerıne yenısı konur," Kondu BULMACA SEDAT\\Şl\i\ 1 2 3 4SOLDVsS\Ğ4: i/^asadiıji vollar- dan sağlanmıs ka- zanç 2/ Ele avuca sıgmaz Zehır 3/ Sıkıntı veren du- rum 4/ Dort kose kesılmıs kuçuk hamur parçalann- dan vapılan yo- gurtluçorba Elı ıse vatkın bece- nklı 5/ \ uz metre kare tutarmda alan olçu»ubırımı Su bırıkmiş çukur \a da hendek 6/ Tepkı lı uçak Avrupa da bır ba>- kent 7/İskambılde valeve verılen bır baska ad Su- merlerde saglık tanrıçası 8/ karadenız Bolgesı nın dağlık kesimlennde goru- len dagınık kırsal \erle^- me tıpı Havadakı su bu- " han 9/ Sarma teknığıy le vapılan bır tur ısleme \XTC\RIDAN AŞAĞrY \ : 1/ \lenkul kıymetler bor- salannda etkınlık gosteren borsa uyelerının. mustenlerının adlarına yapmış oldukları alım satım ıslemlen uzennden al- dıklan ucret Tav lada bır say ı 2Aemek\emegereksınımı olan Afnka'dayaşayan bırantılop 3/Turk muzığınde bır makam Fıde yetıştınnek ıçın ayrılmış toprak bolumu 4/ Keskın kokulu doğal madde "Bır çıft goz istiyorum evımı gorecek' (Behçet Kemal Çağlar) 5/Kılıç bıçak gı- bı saplı ^evlenn sap ıçınde kalan bolumu 6/Cennet 7/Nâ- zım Hikmefın soyadı Şohret Olumsuzluk belırten bır onek 8/ Balık yakalama aracı Obur dunyada venlecek olan ceza 9/ Bır kımsenın dokunulmaması ve saygı goste nlmesı gereken ıfTetı Dogu ve Guneydoğu Anadoluda konar-goçerlenn kıl çadırlanndan olu^an yayla verleşmesı <D TÜRKOĞLU GRUBU "DEMIRDE SUPERMARKET" URÜNLERİMİZ VE İMALATLARtMIZ L^VHA SIYAH DKP SAÇ ÇEŞITLERI 0 50 m m den 200 m m ye kadar GALVANIZLI VE BAKLAVALI SAÇLAR NPU ve NPI DEMIRLERI • LAMA SILME KOŞEBENTLER PROFILLER SANAYI BORULARl HARDOXve WELDOX LEVHA SAÇLARI IÇ ANADOLU YETKILI BAYII HARDOX Aşınmaya dayanıklı levha saçlar WELDOX Esnemeye dayanıklı levha saçlar FOTOSEUI OPflK ALEVU OKSIJEN MAKINASIYLA HASSAS OLÇUMLERLE LEVHA SAÇ KESIMI • AFKANT VE GIYOTINLE KESIM BUKUM IŞLEMLERI ASKAYNAK BAYIILIGI IPRAGAZ VE HABAŞ OKSIJEN BAYIILIGI • PANO KASEFLERI IZOLASYON KOŞEBENT TOPRAKLAMA LEVHALARI URETIMI Uretımlerımız stoklarımızda sureklı bulunur SIPARIŞLERE GORE KAPI KASALARI URETIMI YUVARLAK DEMIR SATIŞI TÜRKOGLU GRUBU MHC 32. SoK. No 6 H 7 OSTIM ANKARA TB_ 0312. 385 32 83 FAX 354 17 37 '
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle