30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
12 EKİM 1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER DSP İzntir İl Başkanı görevden alındı • İZMİR(Cumhuriyet Ege Bürosu)- DSP Iz'mir İl Başkanı Dr Rıfat Mutlu görev inden alındı. DSP Izmir'de ikivılda4 il başkanı görevden alındı. Genel seçımlerde ada> beHrlenmesinde il yönetımıne danışılmaması ve örgüt tarafından bihnmeven kışilerin üst sjralara yerleştırilmesinin ardjndan Can Bakır görevden aynlmış. yenne Cenap Börühan getirilmisti. Börühan'ın yerine getınlen Mutlu bu görevde 8 ay kalabildi. Sıvas davası yargıcına koruma • A\KARA(Cumhuriyet Bürosu) - Emnıvet Genel Müdürlügü. bıvas katlıamı da\asında DGM'nın kararını bozan Yargıtay 9. Ceza Daıresı Başkanı Demırel Tavıl'ı sıkı korumaya aldı. Emnıyer Genel Müdürlügü Devlet Büyüklerinı Koruma Şubesı'nde görevlı üst düzev bırvetkilı. Sıvas davası karanna kadar Demirel Tavil'ın korumasız gezdiğini belirterek ""Bu kârar. kamuoyunda çok büyük yankı uvandırdı Bu yüzden Sa>ın Tavü'i korumaya aldık" dedi, Kazan'dan tasfiye • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Adalet Bakanı Şe\ket K.azan. kendı kadrosunu kurmak içın yargıç ve savcılar ile cezaevi müdürlerinden sonra şımdi de bakanhğın üst düzev bürokratlannı değıştırıvor. Alınan bılgise göre Kazan. hazırladığı en son kararnamev le musteşar Uğur Ibrahımhakkıoglu. müsteşar yardımcılan irfan Bacaksız. Ahmet Akyalçın. Ceza ve Tevkıfev len Genel Müdürü Cemal Sahır Gürçav. Kanunlar Genel MUdilrû ÜygtrrAtalay, - Personel Genel MüdürO İhsan Erbaş, Ceza Işleri Gerrel Müdürii Yaşar Büken ile Hukuk tşleri Genel Müdürü Faruk Bal'ı görevden alıvor Kocatepe'deki şeriatçı gösteri • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kocaıepe Camıi'nde gerçekle^tırilen şeriatçı eylemın ardından gözaltına alınan 9 kişıden 2 sınin RP Keçiören ilçe örgütünün eski yöneticilen olduklan \£ partı üyeliklerinın sürdüğü bîldirildı. RP Ankarail örgütünce 4 ekimde düzenlenen "Israil'i protesto mıtıngi*"ni şenatçı terör örgütü Hizbullah göstensine dönüştürdüklerı belırtilen 9 kışınin gözaltı süresinin Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Başsavcılığı'nca I4ekime kadar uzatıldığı öğrenildı. 'Yanlış muhalefet yapılıyon' • İstanbul Haber Senisi - Özaürlük ve Davanışma PaıîisKÖDP) Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç. RP'ye karşı merkez sağ ve sol partılerin yürüttüğü nıuhalefetin, bızzat RP'nin işine varadığını savundu. Refah'a karşı mücadeleyi sadece laikler ve laık olmavanlar. çağdaş vaşamcılar ve çağdaş olmavanlar. doğu ile batı eksenınde varatan anlavışlann son derece tehlıkeli bir oyun o>nadığı uvansında bulundu. DİSK'ten uyarı • Haber Merkezi-DfSK Genel Sekreten Kemal Daysal. SSK'nin "altüst edılmek istendiğini" ıleri sürerek •"Kurum Yönetım Kurulu'nda bulunan Türk- İş \e TİSK temsjlcıleri bu gidışe 'dur' demezlerse sorumlu olacaklardır'" dedi. Daysal, SKK'de çalışanlann yönetım kademelerine gehşlerinin, görev sürelerının. yükselmelerinın. sınav ve objektif kıstaslara bağlı olduğunu belirrti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelık'in bu konudaki tüm yönetmelikleri yürürlükten kaldırmaya çalıştıgını savunan Daysal. bu gıdışin tehlıkeli olduğunu vureuladı. Erbakan ve Çiller, alternatif hükümet arayışlarma ve medyaya meydan okudu Ortaklaruı hedefi basınANKARA (Cumhuri>et Bürosu)- Koalıs- yon ortakları, basınayenı cezalarve sınırla- malar getirılmesı konusunda anlaştıklarını açıkladılar. Başbakan Yardımcısı ve Dı$ı$- len Bakani TansuÇiller. ANAPGene! Baş- kanı MesutYılmaz'ın aracılarla ılettığı "aİ- ternatif hükümet" önensinı reddettığını be- lırtirken. "hakkındakidosvalann unutulaca- ğı yönünde de güvence verildiğini*" ıddıa et- tı. ANAP lideri Mesut Yılmaz'ın danişma- nı merkez kararyönetim kurulu üvesı E\üp Aştk ıse böyle bıraracı göndermelerinın söz konusu olmadığını belirterek. "Çiller doğ- ruyu sövlemivor. Eğer bövle bir şey var di- yorsa kim olduğunu açıklasın~dedı. Başba- kan Necmettin Erbakan da "Gensoru hükü- meti güçlendirir. Bir fincan içerisinde kendi Devlet Bakanı Zeybek 'Basma hapis yerine para cezasi kendilerine haval kurmaktadırlar" dıve ko- nuştu Cıller, alternatifhükümet önerilenne olum- suz yanıt verirken. muhalefete vönelık eleş- tirisini ağırlaştırdı. Panisınin ıl ba^kanlan top- lantısında ~Buoyunagelmeyelim'" dıven Çil- ler. hükümet seçeneklerımn temelınde DYP'nin bölünmesınin vatuğını savundu "Daha bu sabah (dün sabah) haber volladı- lar, ANAYOL'u kuralım dediler" dıven Çil- ler. habercılenn kendısmın yolsiızluk dosya- îarının unutulacağı sözünü \erdıklerinı one sürdü. "Onlar unutsa da biz unutmavız. Bun- lan Meclis'ten sonra, kendi elierimle bağım- sız>argıyagötüreceğim*'di>en Çiller, iftıra- lann asılsızlığı su yüzüne çıkana kadar mü- cadele edeceğinı b'ıldirdı DYP ıl başkanla- n toplantısına Çiller'den 10 dakika önce ge- len DYP Kilis Milletvekili DoğanGüreş. ver bulamadığını gerekçe göstererek salonu terk etti. Yılmaz'ın kendı -hiçliğini" kapatmak ıçin rejim uyansında bulunduğunu savunan Çiller, ordunun üzennde sıyaset yapılması- na ızin vermeveceklermı söyledı. DSP liden Büient Ecevit baskanlığında hükümet seceneklennı de anımsatan Çiller. "Muhalefetyıkım şefliği gibi hareketetmek- ten vazgeçsin. Biz bunu denedik. RP'den ön- ce herkese girtik onlar bugün bö\ le der, \a- nn başka" dıye konuştu. Yılmaz'ı **me\- simlik işçidenr> daha kısa süreli calışmakla eleştiren Çiller, "Bu hükümeti ne Kaddafi ne de Yılmaz'ın arkasına takılanlaryıkar. Bu- nu, hükümetprotokolüne uyulmazsa DYP ya- ADANA (AA)- Devlet Bakanı Namık KemalZe>- bek. Basın Kanunu'nda re- form niteliğınde değişık- likler yapacak bir yasa ta- sansının hazırlığı içinde ol- duklannı söyledi Zeybek. Çukurova Ga- zeteciler Cerruyetı "nde > ap- tığı konuşmada. Basın K.a- nunu'ndaki aksaklıkların giderılmesı ıçın bazı deği- şıklikler >apmayı düşün- düklennı ve bu konuda bir yasa tasansı hazırlığı ıçin- deolduklannı söyledı. Mev - cut u> gulama ile kamu go- rev lılennın basına bılgı ve demeç vermelerinin "ya- sak" olduğunu hatırlatan Ze>bek. şöyle konuştu- ~Kamu görev ILsinin bası- na demeç vermemesi doğ- ru. ancak bilgi vermemesi >anlış bir uvgulama. Ka- munun bilgi alma hakkı \ar- dır. Bunu nasıl yapacak? Basın voluvla. Yasa>ı. ka- mu görevlisinin basına bil- gi vermesini zorunlu hale getirecek şekilde değiştire- ceğü. Bu Batı'da da bö}\e u>gulanı\or." Zeybek. yeni hazırlana- cak yasa tasansında. bası- na hapis verine ağır para cezasi getirileceğinı belırt- ti. Devlet Bakanı Zeybek. Türkiye'deki gazeteciler ce- miyetlerinin federasvonlaş- ması durumunda. San Ba- sın Kartı verilmesı ve bu konudaki işlemlerin takibi yetkisini de bu federasyo- na vemıeyi düşündüklerini sövledi BBP gensoruya hayır' diyecek Hükümetin yazgısı HDYP'lininelinde (Cumhurivet Bürosu)- REFAHYOL hükü- metınin kadennı AN'AR DSP ve CHPnın Başbakan ıN'ec- mettın Erbakan \ehükümet hakkmda verdıklen gensoru önergelerinın 16 ekim çar- şamba günü yapılacak olan gündemealınıpalmmaması- na ilişkın uvlama belırleye- cek. Gensorunun gündeme alınması durumunda, bunu düşüş sinyalı olarak kabul edecek olan çok savıda DYP mılletvekilının asıl oylama- da gensorunun lehınde ov kullanmalan ve REFAHYOL koalisyonhükümetinindev- rilmesi hedefleniyor. Muha- lefet milletvekilleri. genso- ru önergesinın gündeme alın- ması durumunda Başbakan Erbakan "ın istifa etmesi ge- rektığinı savundular Bardak taşü Başbakan Erbakan"ın Lıb- yagezisini "bardağıtaşıran son damla" olarak nıtelendı- ren muhalefet partıleri. RE- FAHYOL hükümetini dü- şürmek içın kollan sıvarken. DYP içindekı rahatsızmillet- vekıllennı gensoru lehındeov kullanmalan ıçin vakın taki- be aldılar. DYP'de A>seli Göksov.Gencav Gürün,Ce- fi Kamhi, Mustafa Zeydan v e Bacanh'nın gensoru önergesine "destek" verme eğilimındeolduğubelırtılır- ken Doğan Güreş. Demir Berberoğlu. Tekin E,nerem, NahW Menfese. Haluk Müf- tüler. İ nal Erkan. Zeki Er- tuga\, İlhan Aküzüm, Mah- mut Yılbas ve A>>az Gökde- mir'ın ıse hâlâ kararsız ol- duklan belırtıldı. Gensoru önergesinın gün- deme alınması durumunda bırbölümünün "'güvensizlik o> - u*kullanmamaeğilimın- de oiduklan bıldınldı. Ancak. kendısine somut bir hükü- met modelı görürülmemesı durumunda. Çiller'ın bağla- v ıcı grup karan aldırarak par- ti içı muhalefetin önünü kes- me>i hedefledici öcrenildı REFAH^OL'hükümetıne dışarıdan destek veren BBP'nin gensoru önergesi- ne "hayır" ovu verme kara- nnda oîması nedenıyle hükü- metin düşürülebılmesi içın DYP'denenazl4milletve- kilinın oylamaya katılarak "evet" oyu kullanması gere- kiyor. Anayasa gereği. hü- kümetin düşürülebilmesi ıçın Meclıs üye tam sayısının salt çoğ'unluğu olan 276 millet- vekılinın "evet" ovuna ge- reksınımı olması nedenıyle ovlama>a katılmamak. ikti- dann lehine sonuç doğura- cak. ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART ROMALI KOMUTAN'ı FiRTlMAYA TUTUJ-U&.'.. "V—* par"dedi. Basınadaçatan Çiller. "Birkaçga- zeteyi kalkan vapanlar model yaranyor" de- dı ve hükümetin "basına çekidüzen getire- ceğini" söyledi Basındakı yalan haberlerın cezasının 50 lira olduğunu iddia eden Çil- ler. Telaş burada, bunlan önlevecek bir hü- kümet var arnk" dedi. Çiller. Erbakan'ın. Libya ziyaretindekı tavnnı eleştinrken, "Açıkça sövliivorurn.hu- gün çöl bedevisinin etmişolduğu laf konusun- da bizim yıımruğumuz masava inerdi" de- di. Yılmaz'ın danı^manı Aşık, Çıller'ı valan- ladı. Çiller'e aracı göndermelerinın söz konu- su olmadığını belirten Aşık, "Çiller doğru söylemiyor. Eğer bir aracı gönderildiğini ile- ri sürüyorsa bunun kim olduğunu da açık- lasın" dedi "Bu gensoru hükümeti çok daha güçlendirecektir. El bir- liğivle vurdunıu/un mesele- leriniçözmektejiz"* dıven Er- bakan. hükümeti düşürmek ıçın zaman harcanmamasını istedı. Erbakan. şunlan söy- ledi: "Bir ufak çevre, uzun süreden beri çırpınıpdurmak- tadır. Bu çırpınışlardan hiçbir şe> çıkmavacağını halkımı/ çokivi bilmektedir. Halkımı/ bir şevden daha şikâvetçidir. vaJan haberden. Bir fincan içerisinde kendi kendilerine haval kurmaktadırlar. Bu çev - reje bir tavshem \ar; sıhha- tinize acıyınız. Bu kadar bo- şa çırpınma. insan sağlığını bozar." Erbakan. Ecev ıt'ın alterna- tif hükümete girmeyi kabul et- tiğının anımsatılması üzerı- ne. "Hiçnefesiniziyormayin. Hükümet nerede.gireceği yer nerede. Yaktinizi boşa harca- mayın" dıje konuştu. Erba- kan, Lıbyaciaki Islama Çağ- n Cemıveti'nden partısıne ya- pılan 500 bın dolarlık yardı- mınanımsatıldığı soruya.ya- lanla> ıcı açıklama yapmama- sına karşın basını suçladı. "Çok aceleleri olduğu için es- ki valanlara dönüvorlar. 1989*dan beri kaç defa zü- ğurtledikçe ora ta\ a çıkanlan boşşeylerdir" dıven Erbakan. basına veni kısıtfamalargetır- meyi amaçladıklannı belırt- ti. Erbakan. "Şimdiden haber verivorum. sonradan frenle- ri futmavabilir. Çok vakinda valan haber yaalınasını önle- >en önlemier alacağız. Dünya- nın hiçbir yerinde basın, ya- lan haberle vaşav-amaz" dedi. Erbakan, bütçenın IMFde- netımınde olacağına ılışkin haberlere ılişkin değerlendır- mesinde. "Türkije bağımsız bir devlettir. Kendi bütçesini kendi hazırlar" dedı. Ağar istifaya zorlanacak, olmazsa Erbakan'la pazarlık yapılacak bnza bunalımına iküi formiil BÜLENTSARIOĞLL ANK.\RA - DYP yöneticilen. Porte- kız'den dönecek olan tçışlerı Bakanı Mehmet Ağar'ın kararnamev ı ımzala- maması durumunda istıfava çağrılaca- ğını. bunahmın tırmanması durumunda Başbakan Necmettin Erbakan'J. "Lib- ya gezisine resmi nitelik ka/andınlma- masının önerileceği"nı belirttıler. Emnıvet kökenlı Elazığ Milletvekili Ağar'ın. Içışlerı Bakanlığı görev ınege- tirilmesinın hata olduğunu savunan bir DYP yönetıcısı. "De\lette polislik ol- maz. Bakan kalmak isrivorsa imzalar" dedı. Lıbya'da yaşanan diplomatık skan- dalı "gensoru" önergesinin Genel Ku- rul'agelmesineolanaktanımadan kapat- mak ısteven koahsvon ortaklan. İçişlc- rı Bakanı Ağar'ın, kararnameyi imzala- mama tavnnı sürdüımesı nedeniyle bu- nalımı aşamadılar. DYP'de adının açıklanmamasını ıs- teyen bir yönetıcı, Ağar'ın azledılmesı ıçın gerekiı koşulların oluşmadığını, bö> le bir ıstemın büyük olasılıkla Çan- kaya Köşkü'nden döneceğini belirte- rek. şunlan söyledi: "Ankara'va dönünce kararnameyi imzalaması istenecek. İmzalamazsa, is- tifa etmesi gerekir. Hükümet geleneği bövlcdir. Müşterek kararnameyi imza- lamavan üve. kabinede kalamaz. Devlet- te direnme olmaz. dev lette polislik de ol- maz. Zaten Savın Ağar'ın, İçisjeri Bakan- lığı'nda kalma nheti de yok gibi görii- nüvor.Çünkü,5valiliğeatama>apılma- dığı gibi göreve geldiğinden beri valiler- k ilgili bir kararname çıkarmadı. İçişle- ri kökeninden gelen bir bürokratın İçiş- k'ri Bakanı olması da sorun olabilivor. Bu göreve şimdive kadar sürekli bu alan dı- şından isimler bakan olarak atanmıştır. Saym Ağar'ın bu göreve getirilmesi ha- taydı." Alınan bilgıye göre. koalisyonun RP ve DYP kanadında, bütce yasasının çı- karılmasmın ardmdan değışıkliğe gidı- lecek Ağar'ın istifa etmesi durumunda. Çiller'ın. sadece Içişlerı Bakanlığı'nda değışiklik yapmaklayetıneceğı. bütçeça- lışmalan nedenıyle başka bir değişıklı- ğın söz konusu olmajacağı belırtildı. Olası bir kabıne değışıkliğınde. ANAP'tan RP' > e geçen Dı> arbakir Vfil- letvekili Abdulkadir Aksu'nun Devlet Bakanlığı'na getirilmesi, beklenivor. SIFIkNOKTASI/ ORAL ÇALIŞLAR Oral Calislar (« Planet.com. TR Erbakan'ın başbakanlığı dö- nemi, siyası Islam açısından bir sınanma dönemi olarak önem kazanıyor. RP Genel Başka- nı'nın hükümetin basına geçme- sinden bu yana sergiledığı tu- tarsızlıklar, daha çok bu parti yö- netiminin kişısel zaafları olarak kabul ediliyor. Erbakan'ın ken- di ideolojisine uygun hareket etmediği ve bu yüzden açmaz- lara girdiği de yapılan yorum- lar da ön plana çıkıyor. Bu bakış açısında, 14 yüzyıl öncesinin kurallannda bir kera- met aramayı dolaylı olarak da olsa haklı gören bir anlayış ya- tıyor. RP'nin sorunu, siyasi Is- lamı bir devlet düzenı olarak şekillendirmeye çalışmasında yatıyor. Siyasi ıslamın pratik uy- gulamasının ise ne olduğu bu- güne kadar anlaşılabilmış de- ğil. Ülkelennı Islamcı ideolojiler- le yönettiğini söyleyen liderle- re baktığımız zaman. bu hede- fin ne kadar anlamsız olduğu daha iyi anlaşılıyor. • • • Libya liden Kaddafi, ülkesi- ni İslam ıdeolojsine göre yö- nettiğini söylüyor. iran, Suudi Arabistan, hatta Saddam bile Islam ideolojisine göre hareket ettıklerını vurgulamaktan gerı durmuyorlar. Afganıstan'da devrilen Rabbani iktidarı da, şimdi Kâbil'i ele geçiren Tale- Sorun RP'de mi, İdeolojisinde mi? ban'ın ideolojısi de kendi ıddi- alarına göre islam. RP yönetıcilerıne sorarsanız. orada uygulanan rejımler isla- mı değil. Gerçek islamı rejim ıse, ifadelerine göre kendı uy- gulamak ıstediklen. 0 rejımın de ne olduğunu anlamak müm- kün değil. Bunca uyuşmazlığa bakınca, ınsanın ıster ıstemez aklınaçeşitlisorulargelıyor. Bı- rinci soru, Islamcı rejim ne me- ne bir rejimdir kı. kimse kimse- nin uygulamasını beğenmiyor. Eğer yine Islamcılara sorar- sanız, bu rejim Allah'ın Kuran- ı Kerim'de ortaya koyduğu ve ne olduğu Allah tarafından be- lirlenen bir rejim. Gelin görün ki, aynı Kuran'ı okuyan Islamcı lideriehn hep- si bu emirlerden farklı şeyler anlıyor. Aralarında uygulama ve anlayış farkları olduğunu kendileri söylüyortar. Bunca çe- şitliliğe ve birbirlerinı reddet- melerine bakarak "Pekı nedir bunun aslı" sorusunu sorma- mız gerekıyor. Aslında uygulamalara ve sa- vundukları tezlere bakarak ge- nel bir değerlendirme yapabı- lınz. Bu rejimlerin ve siyasi akım- lann tümünün temel dayanağı toplumsal gerilik. Bir toplum ne kadar gerı olursa o ülkenın is- lamcılan da o kadar katı hale ge- liyorlar. Toplum içindekı çağdı- şı anlayışlar oniarın ana yöne- limjerıni belırliyor. Örneğın. Türkiye'deki Islam- cıların temel dayanaklarından birisi tutucu ahlak anlayışı. Er- kek egemen söylemı, kendile- rine ana yönelim olarak belir- leyen Islamcılar. gelişen ve çağ- daşlaşan birtoplumun tüm de- ğerlerine karşı çıkıyorlar. Giyim kuşam. eğlence. kadın- ların toplum içinde etkili bir ko- numagelmelerı, geri anlayışla- ra sahip kitleler içinde tepkiy- le karşılanıyor. Kadının, çağ- daşlaşmanın sembolü olarak eşitlikçıetkıleryaratması, ıçine kapanmış çaresız ınsanın tep- kisineneden oluyor. Namusun elden gittıği korkusu, gerı top- lumlann temel ıticı anlayışı ola- rak Islamcılann propaganda malzemesi haline gelıyor. • • • islamcıların önemlı propa- ganda malzemelerınden birisi de, yoksulluk ve toplum içinde gıderek artan sınıfsal uçurum. islamcılar, çaresız yığınlara, so- yut bir adalet ve hak eşitliğı va- at ediyorlar. Bu vaatlerını de Al- lah'ın emri, burası olmazsa cen- nette bunun karşılığının alına- cağı gibi soyut sözlerle temel- lendırmeye çalışıyorlar. Dünya- ya ilışkin bütünlüklü ve gele- cek perspektifi olan görüşleri ol- duğu söylenemez. Zaten 1400 yıl öncesinin anlayışlarını bu- güne adapte etmeye kalkış- mak başlı basına bir açmaz. • • • Türkiye'deki Islamcılann sıkın- tısı daha fazla. Çünkü Türkiye, İslamcıların etkili olduklan ülke- ler içinde en gelişmiş olanı. Böy- le bir ülkede Afgan tarzı islami çizgıyi savunmak ve kabul et- tirmek mümkün değil. Siyasi Islamcılar temelde aynı anlayı- şa sahip olduklan halde, Tür- kıye'ye özgü uzlaşmacı bir çız- gi arıyorlar. Bu arayış ise onları tutarsız- lığa itiyor ve eklektik şekilde anlayışlarını kırıp bükerek an- latmaya gayret ediyorlar. RP'nin temeldekı sorunu, da- yandığı çağdışı ideolojı. Böyle bir ideolojiyi Türkiye gibi nispe- ten gelişmiş bir ülkeye gıydir- meye çalışmak abesle uğraş- mak anlamına geliyor. Yapa- mayınca. kılıktan kılığa giriyor- lar. Tutarsızlıklar ıçine düşüyor- lar. Siyasi Islamın Türkiye'deki temel sorunu çağdaşlıkla he- saplaşmaya girişmesi. Çağın gereklerıni reddederek Türki- ye'de makul bir yol bulabilmek nafile bir çaba. Siyasi Islam, Türkiye gibi nis- peten gelişmiş bir Islam ülke- sinde ancak bu gelişmişlikle uyuşabilecek reformcu bazı adımlaratarak kendisine bir yer bulabılir. Refah yönetimı. dog- matizmle, katı İslami anlayıştan medet umarak bir başan ka- zanamaz. Refah, bir açmaz ıçın- de. Siyasi islam Türkiye'de bir açmaz içinde. Geriliğe prim ve- rerek, toplumun geri yanlarını kaşıyarak ancak iç gerılim kış- kırtılabilır. Böyle bir gerılim ıse, bir bölümüyle sistemın içine doğru yol alan Refah yöneti- mini çaresizliğe düşürür. Şu an- da yaşanan gerilimın bir nede- ni de bu. islamiyet, çağın ihti- yaçlanna göre bir değişimi ya- şamak, modern toplum içinde kendine yer aramak zorunda. Türkiye, bu açıdan önemli bir deney yaşıyor. Ne yazık ki, Tür- kiye'deki İslami hareket bunu kavrayacak olgunlukta değil. • • • Not: Bu pazar Büyükada'da Reşat Nuri Güntekin'i anıyo- ruz. Türkiye Yazarlar Sendika- sı ve Ada Dostlan Derneğı'nın ortaklaşa düzenlediğı anma toplantısı saat 15.00'te Büyü- kada Lunapark Gazinosu'nda. POLİTtKA GÜNLÜĞÜ HtKMET ÇETİNKAYA Kışkırtma... Ellerinde yeşil bayraklarla yürüyorlar... Çember sakallı, cüppeli. sarıklı adamlar, siyah çarşaflı kadınlar 'şeriat çığlıkları' atıyorlar... Kimdir bunlar, amaçları nedir? Bir gün önce Akit gazetesi ve şeriatçı radyolar buy- ruğu veriyorlar: "Üsküdar Imam-Hatıp Lisesi'nde bir öğretmen Kuran'ı çiğnedı, Allah'a küfretti..." Akit gazetesi daha önce buna benzer kışkırtma- larda bulunmuş. örneğin Gümüşhane Barosu Baş- kanı Avukat Ali Günday'ı hedef göstermişti. Bılin- diği gibi Baro Başkanı Günday. daha sonra Izzet Kıraç adlı şeriatçı tarafından bürosunda öldürülmüş- tü. Önceki gün hem Akit gazetesi hem de şeriatçı rad- yolar daha önce Sıvas'ta yaşanan 'kışkırtma 'nın bir benzerini Üsküdar'a taşıdılar. Şeriatçı militanlan Üs- küdar Imam-Hatîp Lisesi'ne gönderdıler. Akit gazetesinin "Kuran'ıayaklannın altında çiğ- nedi" dedığı öğretmen Sevil Akdoğan kimdi? Sevgıli Onat Kutlar'ın ılk eşiydı... Biz olayı ınceledik. öğretmen Sevıl Akdoğan böy- le bir davranışta bulunmamıştı. Ne Kuran'ı çiğne- miş ne de Allah'a küfretmiştı. O zaman nıye oluyordu tüm bunlar? Bu gazetenin yöneticıleri ve kimı yazarları İBDA- C, İslami Hareket, Hizbullah gibi yasadışı şeriatçı örgütlere destek vermekle tanınıyorlardı. Orneğin bir süre önce islami Hareket davasından yargılanah irfan Çağıncı'ya bu gazete sahip çıkmıştı. • • • Akit gazetesi laık. demokratik Türkiye Cumhuri- yeti'ne düşman bir gazetedır... Işte dünkü bir haberı: "Mısır hapishanelerinde laik vahşet!.." Kimdir bu hapishanelerde olanlar? Şeriatçı terör örgütü militanlan... Dün yine Akit'in bir köşesinde şeriatçı terör ör- gütleri bakın nasıl tanıtılıyordu: "1948 'de işgaledilen Filistın topraklannda yaşa- yan Müslümanlar ise yine temeli Hasan el-Ben- na'nınatmışolduğu islami Hareket' çatısıaltında, kimlik ve varlık mücadelesı vermektedırler. Aslın- da İslami Hareket de HAMAS gibi Müsluman Kar- deşler'in bir koludur. Israil vatandaşı muamelesi gören Filistinlilere yönelik faaliyette bulunan İsla- mi Hareket, daha çokeğıtim, sosyal hızmetler, yar- dımlaşma, hukukı hızmetler vb. legal faalıyetlerde bulunmaktadır. Yeşıl hat içindekı Müslümanların tek cemaat hareketi de bu İslami Hareket'tır. Bu- nun dışında, küçük çaplı demek faaliyetlerı veya ki- şisel çalışmalar vardır kı bunlar o kadar önemli de- ğildir. 1948 topraklarındaki Müslümanların temsıl- cısı, İslami Hareket'tir. HAMAS ile İslami Hareket arasında çok sıkı bir bağlantı ve yardımlaşma mevcuttur. Yahudi terör üssü Israil'in iç istıhbarat örgütü ŞABAK'ın hazır- ladığı raporlarda da bu bağlantıya ışaret edilmek- tedir. HAMAS-lslami Hareket işbiriığı, hattayeşilhat- ta yaşayan Filıstınlilerle dışında yaşayan Filistinli- lerin birbirleriyle işbirliği içinde olması, ŞABAKra- porlarında 'Israil'in geleceği için büyük tehlike' ola,- rak vurgulanmaktadır. Bu endışelerınden dolayı İs- lami Hareket mensuplarına karşı Israil yönetımi sertleşmekte, baskılar, sorgulamalar, yıldırma ve sindirme çalışmaları, camiye gidenlenn sorgulan- malan gibi devlet terörü estirılmektedir." • • • Üsküdar Imam-Hatip Lisesi'nde yaşanan olay, 3 yıl önce Sıvas'ta Madımak Oteli'nin yakılmasını anımsattı bize... Senaryo aynı, kurgu aynı... Burada ortaya çıkan gerçek, ımam-hatip lisele- rinin kimler tarafından denetim altına alındığı ve yönlendirildiğidir... Şeriatçı örgütlenmenin Millı Eğitim'ı kuşattığını, şe- riatçı militanların devlet okullarını istedikleri gibi yönlendirdiklerını yıllardır yazıp çiziyoruz... Şeriatçı militanlar bir gün laikler "Kuran'ı çiğne- dı, Allah'a küfretti" diyerek toplu bir eyleme geç- mek için zaman kollamaktadırlar... Üsküdar'da yaşanan olay, bunun en somut ör- neğidir... Bugün Türkiye'deki şeriatçı terör örgütleri dış bağlantılıdır. Devlet ıse bu bağlantıları görmemez- likten gelmektedir. Güneydoğu'da işlenen cinayet- lerin arkasında olan şeriatçı terör örgütleri yakalan- dıkları zaman bu gerçek ortaya çıkmaktadır... Camileri örgüt yuvasına çevırenleri devlet bilmi- yor mu? Elbet bıliyor. Mahkeme tutanaklarına bak- tığımızda durum ortada. Ama onlara nedense dokunulmuyor. Belki de dokunulmak istenmiyor... Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hikmet .Cetinkaya ı« Planet.com. TR ' ' " ". •".•• . " ' : v ' " K " ^ ^ ^ • " : ' " HİKMET ÇETİNKAYA AŞIK KADINLAR SOKAĞI Once bakıştılar. Soluksuz kaldılar bir sure. Erkek, kadının elıne dokundu sonra başın onüne egdı usulca Bir zaman tunelınden geçıyor gıbıydıler Belkı bıraz da duş yorgunuydular. Kadm ıçındek/ coşkuyu dışa vuramıyordu Gözlerın kaçınyordu erkeğın gozlerınden... Bırden "kırmızı mektuplara" daldı. Dedı kı. "Bir çıçegı bıle yumuşacık dokunuşlara sahip bir aşkla seven sana ınat, ber çığlık çıglığa bağırarak dıkenlerı sevmeyı surdurecegım..." 300.000 TLıKDVdarnl) Çağ Pazariama A.Ş. Yarebatan Caddesı Saikımsöğüt Sokak No: 9/B Cağaloğiu- tstanbui Tel:514 01 95/96 Posta çeki rto.: 666322 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ (TED) KORUNMAYA MUHTAÇ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİMLERİNE KATKILARINIZ İÇİN ÇELENK BAĞIŞLARINIZI BEKLİYOR. Tel: (312) 418 06 14-417 42 02 Faks:(312)417 53 65
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle