25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
L H A N S £ L Ç ü K ziverbey köşkü 15O.Û00TL Ç a ğ Pazariama A ^ . Yer€Ca-an Cad Saikımsogut Sok No 9 6 C açal:qlj fs-a--Q_ Te 51- 31 95 95 Posts çekı no 666322 Cumhuriyet $ ÇAĞÖAŞ YAYINLARI H İ K M E T C E T I N K A Y A kuzu postunda kurt 250.000TL Çağ Pazariama A.Ş. Yerefcatan Cad Saikıjnsogut Sok No 9/8 Cagaloglu/lstanbuı Tel 5 U 31 96.95 o astaçeKino 666322 73. YE SAYI25838 / SO000 Tl (KDVıçmde) KURUCUSU YUNUSIMDİ 11924-1945) BAŞYAZARI NAOfe N/UH (/945-1991) 12BdM1996CmMRTESİ Erbakan ve Çiller alternatif hükümet arayışlanna da meydan okudu Basına tehditYardim eskî y a l a n ' Erbakan. İslama Çağrı Cemiyeti'nden partısine yapılan 500 bin dolarlık yardımla ilgili haberlerin "eski yalan" olduğunu savundu. Erbakan, halkın yalan \e uydurma haberlerden bunaldığını ileri sürerek basını suçladı. "Çok acelelerı olduğu için eski yalanlara dönüyorlar. 1989'dan beri kaç defa züğürtledikçe ortaya çıkartılan boş şeylerdir" dıyen Erbakan. basına yeni kısıtlamalar getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Erbakan. "Şimdıden haber venyorum. sonradan frenlerı tutmayabilir. Çok yakında yalan haber yazılmasını önleyen 0 önlemler alacağız. Basın yalan haberle yaşayamaz" dedi. ÇİIIer: Oyuna gelmeyelim "Birkaç gazeteyi kalkan yapanlar model yaratıyor" diyen Çiller. hükümetın "basına çekıdüzen getireceğini" söyledi. Yalan haberlerin cezasının 50 lira olduğunu iddia eden Çiller, "Telaş burada, bunları önleyecek bır hükümet var artık" diye konuştu. Alternatif hükümet önerılerine de olumsuz yanıt veren Çiller, "Bu oyuna gelmeyelim" dedi ve hükümet seçeneklerinin temelinde DYP'nin bölünmesinin yattığını savundu. Çiller, Yılmaz'm aracılarla ilettiği "alternatif hükümet" önerisini reddettiğini belirtti. Eyüp Aşık ise aracı göndermediklerini söyledi. • 5. Sayfada EĞİTİM Akit hedef gösterdi • Üsküdar Imam-Hatıp LIMÎM felsefe öğretmeni Sevıl Akdoğan'ı hedef «österen Akıt gazetesınin gösten çağrısına uvan bir grup. yeşil bavraklarla yürÜNÜ^ vaptı. 11 Mıllı Eğıtım Müdürlüğü \etktfileri ola>da tahrık olduğunu söyledi ler. İstanbul Haber Servisi - fs- lamcı kanat ıçınde radıkal go- rü^lerı ıle bılınen Akıt gazetesı. bombalı bırsaldınsonucuyaşa- ınanı vıtıren gazetemız yazan- OnatKutlar'ıneskıeşı Üsküdar Jmam-Hanp Lıse.M ıIHL) feke- fe öğretmeni Se\il Akdoğan'ı • Arkası Sa. 19, Sü. 3 te ÇAIMAKKALE DeıııirePden imalı uyarı • Türkıve'nın venı bir yapılaşma dönemı ıçınde bulunduğunu sövleyen Demırel. çağı vakalamak ıçın ülkenın buna mecbur olduğunu belırterek de\ letin artık kabuk değıştirdiğıni, ülkede hıçbır şevın keyfi \e zorla olamayacağmı sösledi. • Seçimlerin çok parçalı bır yapı ortaya çıkardığını belırten Demırel. "Türkıve"de kurallar \ardir. anayasa \ardır. Bu kurallara uyuldu mu bır şev yok demektır. Ancak kurallar de\amlı ihlal ediliyorsa bunun sonucundan korkmak gerekir" dedi. • 4. Sayfada ÇEK OLAYI RFyi zamanaşıım kıırtardı • Lıbva'dan RP've venldığı ilen sürülen 500 bın dolarlık çekın aslını elde etmek \e çekı Beşır Darçın'a \erdifi sa\ lanan Ammar Abdülselam Hanbe'nın ıfadesını almak ıçın -\nkara Cumhunvet Başsa\cıhğf nca Lıbva adli makamlanna vazılan vazının, Dışışlerı Bakanlığı'nca ""ıkj ülkenın ılışkılerı bozulur" gerekçesi>le Libva\a gönderılmedığı öğrenıldı. • 19. Sayfada Baykal sağ politikaya dayalı hükümette yer almayacaklarmı söyledi 6 Ece\ît 1yılgeciktT• CHP lideri Baykal, "REFAHYOL'a alternatif olması" kaygısıyla sağ politikaya dayalı bir hükümet modelı içinde yer almayacaklannı belirtti. Baykal. DSP Iiderı Ecevit'in, seçim öncesi vaatleri nedeniyle merkez sağ koalisyona yakın durması gerektiğini savunarak "Bır yıl sonra bunu uygulamak zorunda kalması üzüntü verici" dedi. & Jpfflt ANKAR4 / İSTANBl'L (Cumhurivet) - CHP Genel Baîjkanı Deniz Ba>kal. gensoru gömşmelen öncesınde DYP'dekı rahat^ız mıllet\ekıllerıne seçenek yaratmak amacnlabaiîlatılan alternatif hükümet arayışlanna **ko- şullu" >anıt verdı So.sval demokrat polıtıkalan vaşama geçıremeveceklerı bır hükümet modelı ıçınde >er alma- >acaklarını kavdeden Ba\kal. katılacaklan bır koalıs- yonda hedeflennın gınenee altına alınmaMnı ıstevecek- lerını belirtti Denız Ba> kal. DSP'nın merkez <ağ partı- lerle bır ara_\a »elme>ı> le kurulacak bir fıükiimetı "sağ- cı" dıve nıtelendırerek böyle bır olujumda yer almava- cakiannı sövledi. ~Sağın bugiine kadar u>guladığı politikalann birpar- çası olnıak ni\etinde dcğiliy" dı\en Baykal ^öyle konuş- tu "Saj ın Ece\it, bir nıerkez sağ hükümeti içinde >er al- ma eğiliminde görüninor. İsabet olur, doğmdur. Zaten işin gelişi o. Seçim öncesinde böjle bir işbirliği \aaX ede- rek o\ almıştı. Keşke bunu seçimden hemen sonra u\gu- lasa\dı. Birvılsonra bunu u\gufamak zorunda kalmış ol- ması üzüntü \erici tabii ki. Türkhe, bu \dı kavbetmezdi, daha sağlıkJı gelişmelere fırsatverilirdi. Bir \tl sonra baş- langıçtaki nokta\a gelinhor. A.NAVOL-SOL kuru/uyor. Azınlik hükümeti denemesi, >anlışı olmasa>dı daha iyi «lurdu. Amaoldu\e 1 >ılsonra o noktaya gelmiş bulunu- >oruz. O denenecek." Ba>kal. koalısvon görüşmelennde DSP ve CHP'nın parlamentodakı varlığının ortak değerlendınlmesı yö- nundekı önerısının Ecevıt tarafından reddedildıgını anımsatarak. "O konunun u>gulanmasını engelleyen biz değiliz. Sürekli çağn >apar bir nokta\a gelmek istemho- M Arkası Sa. 19,Sü.4'te Din ve s aygı Dinlere saygısızlık mı ediliyor? Dinler doğruların söylenmesini 'saygısızlık' gibi alıyor ya da öyle göstermeK ıstıyorlar. FarkJı düşüncede olanlan öldürmeyi de kendilerine hak görüyorlar. 'Galileo' örneğini biliyoruz. Yanlışlarını ortava döktüğü için, din ona 'saygısız ve kâfir' diyordu. Ama dört yüzyıl uzaktan bafctıgımızda. dinin 'saygısız' sözcüğüyle bir yanlışı korumak, bir gerçeğin söylenmesine engel olmak istediğini anüyoruz. Benim gibi düşünmeyenf... Iskm düşüncesine göre, Müslüman kişi kendisi gibi düşünmeyeni, ya kendisi gibi düşünmesini sağlayacak ya da öldürecektir. Başka yolu yoktur. FarkİJ düşünenlerin üikesiyle, onlar Müslüman olana kadar öldürüşme ve savaş halinde olduğumuz emreclilrniştir. Aydınlar 1993 ydının 2 temmuzunda bir halk ozanını anmak amacıyla Madımak Oreü'nde toplanan kişiler, farklı düşündükleri için, dinciler tarafından sorgusuz sualsiz vakıldı. 37 insan yakılarak öldürüldü... Ruhçulara duymaya hiç alışmadıklan bazı şeyler söylemek istiyoruz: ... Dr. ŞÖKRÜ GÜNBUlUTun yazı dizifi Pazartesi Cumhuriyet'te RP'sizhükümet içingüçbirliğiHız kazanan hükümet arayışlannda. üçüncü isim başkanlığında ANAYOL-SOL hükümeti oiasılığı ağırlık kazanmaya başladı. Mesut Yılmaz. üçüncü bir kişınin başkanlığında kurulacak hükümette yer alabilecekleri mesajını \erirken. D\T"de gözler Tansu Çiller'e çevrildi. Kulislerde bazı DYP milletvekılleri. "Çiller'ın hükümetten ayrılması için Yılmaz'ın özveride bulunması ve bu Meclis"ten yeni bir hükümetin çıkacağına inandırılması gerekiyor" görüşünü dıle getıriyorlar. REFAHYOL hükümetinin ülkeyi hergeçen eün daha kötü noktalara sürüklediğinı sövleyen DSP istanbul Mıllet\ekih Cevdet Selvı. "Bu hükümetin gitmesı ve Ece\ it başbakanlığında bır hükümetin kurulması gerekir" dedi. ANAP Genel Başkan Yardımcısı Yaçar Dedelek de alternatif hükümete gireceğı yolunda açıklama yapan DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in. türkiye'nin içinde bufunduğu durumu çok iyı değerlendirerek ülkeyi rahatlattıâın! sövledı. CHP ise muhalefette kalma eğiliminde, ancak gensoru önergesinin TBMM'de gündeme ahnması için çaba harcayarak yeni hükümet oluşumlanna destek vermeye hazırlanıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Kumbaracıbaşı, Bülent Ecevıt'in alternatif hükümet için yaktığı "yeşil ışığı" olumlu bulduğunu söyledi. Kumbaracıbaşı. dışandan desteğin de sakat olduğunun ortaya çıktığını kaydederek "Muhalefet olarak görevimizi yaparız" dedi. • 4. Sayfada ara Afiika'nın dibi• Johannesburg'a gelenlere yapılan ilk uyan: "'Yalnız dolaşmayın. Değerli eşyalannızı otelin iTasasına kilitleyin. Fotoğraf makinenizi gizleyin." Yaralamah öldürmeli gasp olayları azalmış. günde 20'ye inmiş. frk a\nmı sokakta. gelir daöıhmınd'a. sosyal yaşamda de\am edi>or. Siyahlar. ana caddelerde. sanki altfarmda kızgın bir sac varmış gibi yürüyor... Mustala Balbay'ın Sıiney Afrika veflmöalıvveizlenimteri yarm Cumhunyefte... 'Alaattin Çuhadar'ı avukat Muzaffer Ataman buldu' Çapan'ın tetikçisi Nadîr'in temsilcîsi• Mehmet Nafi Çapan'ı kurşunlayanlardan Alaanın Çuhadar, Asil Nadir'in 90 hisseyle ortak olduğu AN Graphıcs A.5- adlı şırketın 23 Ağustos 1996 tarihindeki yönetim kurulu toplantısına. Nadir'in beş hissesinin temsilcisı olarak gırdi. Dokuz minibüs dolusu polisin korumasında yapılan yönetim kurulu toplantısından sonra iki kişi ruhsatsız silah taşımaktan gözaltına alınmıştı. • Nadir"in avukatı Rezzan Aydınoğlu, Alaattin Çuhadar \e dığer kışileri Ankaralı ceza a\ukatı Muzaffer Ataman'ın bulduğunu ve Asil Nadırden avukatmış gibi vekâletname aldığını söyledi. Avukat Aydmoğlu'na göre. av ukat Ataman, Alaattin Çuhadar ve arkadaşlannı kendilerine yardımcı olmalan için tstanbul Emniyet Müdürii Kemal Yazıcıoğlu'nun gönderdiğini Asil Nadır'e söyledi. • 19. Sayfada ÜLKLJÇÜ MAFYA KE.NDİ YASASINI UYGULUYOR • 19. Sayfada Nobel ödülü direnişçilerin • Bu yılın Nobel Banş Ödülü Doğu Timorlu rahip Carlos Felipe Ximenes Belo ile direnişçilerin sürgündeki lideri Jose Ramos- Horta arasında paylaştınldı. Ödüle gerekçe olarak. her iki ödül sahibinin Endonezya işgalindeki Doğu Timor'a adil ve banşçıl bir çözüm getirmek için uğraş vermeleri gösterildi. GÛRHANüÇJOUVflhabert • Arka Sayfada Taleban aıılaşma istiyor • De\rik Rabbani hükümeti le Ozbek lıder Dostum \e Şıı iderKenm Halılı ıttıfak nlaşması ımzaladı. )ostum'un katılımıvla üçlenen Afgan ıııhalefetının saldırıları sriatçı vönetimı yıldırdı. lagram ha\a üs^ü çevresınde fahlanan sıv ıller Taleban "a ,van ettı. • 8. Sayfada GUNCEL CINE1T ARCAYVREK 0 Yalan, Bu Yalan Hayır. hayır! Ülkemiz ve insanlarımız bu densızlığe la- yık değıl. 65 mılyon ınsanı kor ve sağır sanmanın bu kadan da olmaz. "Necmi Hoca; çıkmış ekrana. ışaret parmağını bır o yana bır bu yana sallayıp duruyor. Halkımızın gözlerı- n,n ıçıne baka baka vıdeo kasetlerle, orada bulunanla- nn tan/kl/ğında olan bıteni yadsıyor. Türkıye'yı savunmuş, PKK terörünü öyle anlatmış kı, • Arkası Sa. 19, Sü. I 'de İETT binası dinci vakfa kirafandı İETT'nin RP'Iİ yönetımi, Kadıkoy'ün mer- kezindekı Hasanpaşa'da 17 daireli binası- nı, dincı bır vakfa ayda 70 milyon liraya 10 yıllığına kıraladı. • .1 Sayfada Washington havayı yumuşatıyor ABD Dışışleri Bakanlıgı Sözcüsü Burns, Türk-Amerıkan ilişkılerinin çok önemli ol- duğunu belırterek "Başbakan Erbakan ile birlikte çalışacağız" dedi. • S. Sayfada • Afrika gezisinin dayanılmaz hafifliği 1974 yılındakı Kıbrıs Banş Harekâtı sırasında Kaddafi, Turkıye'ye tam destek vermişti. Peki ne oldu da 22 yıl öncesinin dost sesı bugun cumhurıyetin temel değerlerını sorgulayan cümleler sarf etti? • 9. Suyfada G Ü N GUNDEM Cumhuriyet'le birlikte MUSTAFA BALBAY Komutan Roma'lık Ülke Komalık... Siyasetçilerimizi besleyen gıda maddelerinin başın- da "kriz" geliyor. Ne demişler? Krizsız kalan bir hükümetin hayat damariarından bi- ri kopmuş demektir... 8 temmuzda güvenoyu alşrak tahribata başlayan • Arkası Sa. 19, Sü. 8 'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle