03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 12 EKİM 1996 CUMARTE OLAYLAR VE GORUŞLER Gün Gelip de Adalete Muhtaç Olanlar... y ürüttuklen soruşturmalar. \erdıklen kararlar sı\asal ıktıdarın îşıne gelmedığı ıçın sa\cıların \e >argıçların oradan ora>a sürülmelerı adaletsızlığın ta kendısıdTr. Prof. Dr. ÇETİIV YETKİN Aniaha to/:t«.mm/ G azetecılık vaptığım gun- lerde kenan E\ren ıle \laiman-. tekı evınde )6 \isan !99üda bırgoru^- me>apmiNtım \animda \ardımcım da \ardı Go- ~u>memızın sonunda E\ren, konu dıiji •»larak mahkemelerden >akındı Goru>- nemız bıtmis, olduğu ıçın tevbı kapat- nak ıstcdım Gereğı olmadığıııı sovledı 3u nedenle de sovledıklen kavda geçtı Evren ın vakındığı konu mahkemelerm iendiMnı ağırbıçımdeele^tıren kımı ge- ıc> \azarlari. vazıdakı sozlerın kıme vo- leldığının beilı olmadığı gerek(,£Mvle ııçsuz bulnıalarıvdı Mahkemelerm bu uturmı ona gore adalete a>kmvdı Bu- ıa bır ornek olrruk uzere de "Sen" ba$- kklı bır vazıvı okudu Okıırken. >er >er durarak bu vazıdakı tanımlamalarda soz loııu>u olan kı^ının kendısinden ba^ka- -ı olmadığını anlatmak ıçın de bıze "Kim ku~ dıve sortnordu Sızlere ^ırndı bant ı,ozumunden ıkı bolunı aktaracağım Öunları okurken 12 E)luldonemınde Ev- rrn'ın jlanlarda. rad>o ve telev ızvonlar- ctı \ankılanan --eMnı anırmamanızı dıle- rm Işte ılk bolumden bırkaı, satır "™ MiIIetin iradesini hiçe savarak mil- letin silahını miliete çekcn sen... Ne >ap- tn ki. vaptığın kutlu, nıutlu. ulusal. geri- sikoca birnıasal. V ıkarakgeldin,>ıkarak gırtin." I>le tam bu noktada Evren durdu bı- ze donerek \e bunlan vapanların kendı- sinden ba>kası olmadığını belırtmek ıçın "KJın bu" dne \ordu' ArkaMndan da kıs kis guldu Okumavı surdurdu "... kanatlarının altında bu> üttüğun ro- bot insanlar seni \emek için her an kont- rolden çıkacaklar. Bunu sen de anlama- \a çalıştın. NetekJm anfadın da. Bunlar- dan korunmak için e\ inin etrafına tel or- gu çekrirdin." \e >ıne "Kim bu?.." \e hemen ekle- veeektı "İsinı vermedim di>ecek şimdi ct!" Nazı >ovle suruvordu "En ileri derecede gınenliK onlemleri aldırdın. \atarken, gezerken, nefes alır- ken koruma altındasın. İşte sana açıkha- \a cezaevi." kim bu1 Bu sorunun \anıtı kuşkusu? "Kenan L\ren"dı ama ısın gulunçluğu bırvana. ulkemızı vıllarca demır vumrukla >one- ten, her -%ozu bır vavi hukmunde olan. radvo-telev ızvon konu^malarında mah- kemelerı yonlendıncı sozler sovleven Evren gerçekien de. :>ımdı mahkemele- rın adaletsızlığınden vakınıvordu Dılerım daha bu\uk adaletsızlıkler- den \akinmaz Çunku. ulkemızde ovle bırsı\asalgelenek varkı devletınen \u- ce katlarına vikıııı^ olanlar bıle.ıkıde bır- de tutuklanıvorlar. vargılanışorlar. hatta çokağırcezalaraçarptınlabılıvorlar Çok genleregıtme\egerek\ok Iste Ittihat\e terakkı ılerı gelenlerının acı vazgıları Demokrat Partı lıderlerının hazın sonu 12 \lart \e 12 Evlul de va^ananlar' \a- rın hangı devlet buvuğumuz tutuklanıp da \argılanacak. kim bılebılır kı' 12 Ev- lul oncesının ba^bakanı bugunku cum- hurbaşkan ım! z Sule\ nıan Demirel, kapa- tıldığı Zıncırbozan'dan a\nı Kenan E\- ren evazdığı 12 Ağustos 1983tanhınıta- şıv an mektubunda şov lc demek zorunda kalaeağını du^unebılır mıvdı hıç1 "ZincirbozaıTda tel orgıi içinde kafese konan bizlt'r değil, ana\asa. hak. hukuk \e adalettir." Demokrat Partı ılerı gelenlerının \ar- gılandığı \assıada V uksek Adalet Dıva- nı Ba^kanı Salim Başol'un "YassıadaSa- ati"nde rad\odan dınledığımız o gur se- sı hâlâ kulaklarımda Adnan Menderes'ı \eotekı DPI ılerı nasil daterslevıpduru- >ordu' ^argılama sonuııda verılen ıdam kararları Ba^bakan Adnan Menderes. Dışi^len Bakanı Fatin Ruştu Zorlu \e Malıse Bakanı Hasan Polatkan'ı uzerle- rınde be\az gomlek. ellerı arkadan bağ- lı. bo\unları \ana >atmış. darağacında asılı go->teren \e gazetelerde sa\fa <;a\fa \a\ımlanan fotoğratlar \e aradan on vıl gıbı bır zaman geçtıkten sonra Ana- tartalar Caddesfndekı eskı Ankara Ad- lı>e Saravı'nın karanlık korıdorunda Sa\cılıkSuçustu Burosuonundepolısler araMnda bekleşen avnı Salim Başol' ka- pıciM ıle ka\ga etmıj ve o nedenle polıs- leronusa\Ciiığagetırmı>lerdı Şımdı o. genç bır sa\cı\a derdını anlatmava çalı- şıvordu Salim Başol ıçınde "'adalet''ge- reklıvdı artık Kenan E\ren gıbı, Sulevman Demirel gıbı, Salim Ba^ol gıbı. bovlesıne >uce makamlara çıkmı> kışıler. bır gun gelıp de adalete ozlemlı (hasret) kalabılıvor onun vokluğunun acısını çekebılecek du- ruma du^ebılışor ıseler. \arın sız sıradan bırvurttaşımızındurumunubırduşunun' Adalet. Salim Ba^ol orneğınde olduğu gıbı. gun gelır\argıçlara da gereklı olur Bır>argıçtanı\orum Kızınıadaletsızbır cezayaçarptıranyargıcı makamındadov- muştu Acaba kendisinın tum kararları adalete u>gun mu\du' Bılemem Ama şunu bılnorum kı "Gecikmiş adalet, adalet değildir". harta zulumdur V'argıç- larımızın tumunun de adaletı gecıktırme- den dağıttığmı NO> levebılır mı> ız7 Yarın oburgun kendılerının mahkeme>ebın^ı duştuğunde bu gecıkmeden dola>ı va- kınmavacaklar mı dersınız' Pekı. "adalet" nedır1 Bu sorunun va- nıtını aramak bu yazının çerç'evesıne stğ- ma>acak Ancak. >u kadannı so\le>e- >ım. gun olur kı kışı. kendısınevonelmı^ bir tutumu. u_\gulamayı. bunu adaletsız bularak ıçıne Mndıremez. hatta buna tum benlığı ıle ba^kaldınr Çunku. herkesın ıçınde bır adalet duvgusu \ardır Kenan E\ren ıçın kendısınesovenı mahkemenın cezaya çarptırmaM Sulevman Demıref ıçın Kenan E\ren'ın buvruğu ıle kışısel ozgurluğunden yoksun bırakılmamaM "adalef"tır Sıradan bır kışı ıçın de ı>le- medığı bır suçtan cezalandırı Imamak o> - ledır Suçlulannellermıkollannısallava- rak iokaklarda dola^malannın engellen- mesı adaletın gereğıdır Buna kar^ılık, \unittuklen soruşturmalar. verdıklen ka- rarlar iivasal ıktıdann ışıne geimedığı ıçın sa\ cılann \ e y argıçların oradan ora- \a surulmelen adaletsızhğın ta kendısı- dır SuçlulancezalandırmakdeYİetinbaş- lıca gore\ lerinden iken de\ letin bir baka- nının, rarihimi/in en kanlı toplu cinaveti- nin sarııklarını cezae>inde zi>aret ederek onlara arka çıkması, adalete gölge duşü- ren bir da\ ranıştır. Adalet Bakanı Şev ket Kazan'ın hukumlulenn Kuran'ı ezberle- dıklerı oranda cezalanndan ındınm >a- pılmasını oven duşuncesı de adalete ay- kın bır tutumun kanıtıdır Çunku. bu du- rumda o suçtan zarar goremn hukuku- nun yok sayılacak olması bır yana. bu anlayı^. Kuran'ı ezberlemış olanlara suç ışlemelerı ıçın açık bono \ermek demek- tır Gerçekte, avukatlık stajını ılk Adalet Bakanlığf ndan sonra yapan Şe\ket Ka- zan ve Başbakan Necmettin Erbakan ba^ta olmak uzere otekı Refah Partılıler ıçın "adalet"e sığınmak. yaşamlarının bırparçası olmu:> bulunuyor 12 Nfart ve 12 Eyluldonemlerınde tutuklanıp yargı- lanan, adalet onune çıkanlan onlar değıl mıydı' O nedenle de, adalete golge du- şurmemenın en baş.ta onlann borcu ol- ması gerekır Yann ne olacağı bılınmez Belkı yann bırılen de kalkar. Mustafa Kemal'ın 'INu- tuk"unu ezberleyen hukumlulenn ceza- lanndan ındınm yapılacağını. hatta bu cezalarının tumuvle bağışlanacağını ya- sala^tınverırse, bunun da adalete aykın olduğunu soylerız ARADABIR AHMET ARPAD Düşünmeyen Türkiye Duşunce ve soz, ınsanoglunun en guçlu sılahı- üır Ancak bu "sılah"\ tum ınsanlık yararına kulla- nan sanatçılar ve duşunurler toplumları yoneten polıtıkacıları her donemde tedırgın etmıştır Ozgur duşunceden yana duşun ve sanat ınsanlanmıza karşı acımasız bır baskı hep uygulanmıştır Halkların gozu açılsın ıstemeyen gerçek duşu- nurden çok çekınen yonetıcıler hep olacaktır Akla gelmeyecek yasalarla onun gozunu korkuturlar kı- taplannı yasaklarlar yakarlar, altından kalkamaya- cağı para cezalarına çarptırırlar ışkence yaparlar komık nedenlerle yıllar boyu zındanlara atarlar 1948'de Sabahattın Ali ıle başlayan "faılı meçhul" cınayetlerın 1996'da Kutlu Adalı ıle son bulduğu- nu sanmak saflıktır Kanlı eller hep hazırdır Sadece son uç yılda duşuncelerı nedenıyle oz- gurluklen kısıtlanarak cezaevıne konanların sayısı 371 Gazetecı, yazar, sendıkacı bılım adamı ve sa- natçı bu ınsanlann aldığı hapis cezasının toplamı da 840 yıl Duşunen konuşan ve yazan gerçekçı aydınlarını dışlayan Turkıye Cumhurıyetı'nın, Insan Haklan Beyannamesı'nın altında ımzası olmasına ağlamah mı gulmelı mı? Ikıncı Dunya Savaşı ardından yenı bır dunya ku- rulmuştu Ulkemız yonetıcılerı de bu dunyada onur- lu bır yer kapabılmek ıçın demokrasıye geçmek zo- runda oiduklarını sezmıştı Istemeseler de değışık duşunce eğılımındekı ınsanların partı kurmasına ızın vermışlerdı Ancak o yıllar yığınların çok sıkın- tı çektıgı, Âtaturkçu ılkelerde değışmelenn duşun- ce yapısında zorlamaların, devnme ters duşen uy- gulamaların başlatıldığı donemdı de Ulkeyı yone- tenlerın kultur ve edebıyat ınsanlanmıza tutumu sert ve acımasızdı Ozellıkle istanbul'da kuçuk ne- denlerle insanlar tutuklanıyor edebıyatçılar hapse atılıyordu 14 Mayıs 1950 ıktıdar değışımı de ozgur- luk açısından bır şey getırmedı Bılınçsız bırakılmış yığın toprak ağalarına ve aracı kapıtalıstlere ver- mıştı yonetımı O ozgurlugune kavuştuğunu sanar- ken ulkede vurgun donemı başlamıştı Gerçek duşunurler ıçın o gunden bugune hıçbır şey değışmedı Değışeceğı de yok Kol ve kafa emekçılerı ağır ekoonomı koşullarının altında ezılı- yor Bır yanda karnı aç yığtnlar Ote yanda kafası- nın ıçı karartılmış okuryazarlar Duşunce yanı lyıce torpulenmışlerde oturmuş, ış başındakılerın duşun- ce ve kulturu busbutun yok etme uğraşısını umur- samazca seyredıyor Aydınlanma duşmanlannın çabaları sonsuzdur Yığınların okumasını da ıstemezler Kıtap basılma- sını engelleme gırışımlen her donemde gorulmuş- tur Resmen sansurun olmadığı ulkede bırtakım ya- salar ıkıde bır arttırılan kâğıt fıyatları ve yuksek enf- lasyon, okurun alım gucunu hemen hemen sıfıra ın- dırmıştır Kultur duşmanı yonetıcılerın en son "bu- luşıı" da kıtapta KDV oranını yuzde 15 e çıkarmak oldu Duşunmeyen kulturel zengınlığı olmayan bır Tur- kıye yı hedefledıklerı artık apaçık 194O'lı yıllarda bır yazann kıtabı 3 bın basardı 60 mılyonu geçen nu- fusunun koylulerden çok kentlılerden oluştuğu ve okuma- yazma bılenlerın hızla arttığı 1990 lar Tur- kıyesınde de kıtaplar hâlâ ortalama 3 bın basıyor- sa aydınlanma duşmanları aradan geçen yarım yuzyılda "başanlı" olmuş demektır Baskı yonetımlerınm. orumcek kafalılann en kor- kulu ruyası, duşunen. konuşan ve yazan bıreyler- dır Yığınlarla bağlantısını yıtırmış polıtıka onderle- rını çok gordu bu ulke Toplum bılınçlenıp "oy"un gerçek değennı anladığı gun "demokrası"den soz edebılırız Ancak ınsanlarımız oz çıkarlannı koruma- yı, verılmeyen haklarını almayı benımseyınceye ka- dar duşuncelerınden oturu zındanlara atılanlarger- çeğı de surup gıdecek Sizce okul öncesi eğitim gereksiz mi? ÖZEL DALYAN ANAOKULU 3482639 ÎLAN T.C. K\DIKÖ\ 2. SLXH HL KUK MAHKE.\1£Sİ\DEN Suadıve EmınalıpasaCad \usufçav u^ Sok Koru Apt No 20 10-22 Kadıkoy adresınde ıkamet etmekte olan Hu>nı>e Mujde mevcut rahatMzhaı nedenıvle \eî,ayet altına alınnu^ \e kendüine yıne a>nı adreste ıkamet et- mekte olan Halıde Mujde \abi ta\ın edılnıı^tıı ilanolunur 10 9 1996 Basın 111056 Yunan Seçimlerinden Sonra... Yi Bugune kadar AB ıçensınde uvumsuz \e sorunlu, ozellıkle Türkiye ıle ılışkı- lerınde hırçın \e uzla^maz olan Yunanıstan, Sımıtıs'le bırlıkte artık Avrupalı olmaya \e çıkarlannı A\rupa dıplomasısının kural \e gereklerı çerçevesınde korumaya vönelmış bır gorüntü \enyor. FATİH TAYFUR ODTL t lusluıuuısı tl^kıler Boluımı Oğıetım Goıe\lısı na kar^ılık değı^emeyen ve hıçbır katkıda bulun- mayan bırulke halınegelmı^tı Bu duıumun de- vamı hem topluluk açısından hem de yenılık sı- vasa! \eekonomıkelıttarafından kabul edılecek bırşey değıldı Sımıtisbudurumdançıkısı Ispan- yol •*sosvalistleri"gıbı ekonomık ve sıya->al açı- dan Avrupa (AB) yonelımlı bır "sosyalist" partı olmada gormu^tur Bu noktada Atına'dan gelen Mnyaller (1982'de kpanya'da olduğu gıbı) Yu- nan ekonomık elıtının PASOK'u destekledığı yö- nundedır Ayrıca PASOK mıllet\ekıllennın çok buyuk bır kısmı yenılıkçı Sımıtıs'ın destekçıle- rıdır Bu çerçevede ^unanibtan'dayenı bırdone- mın açılmakta olduğunu soylemek vanhş olma- yacaktır Bırhğın bırçok alanda bır an once butunle^me- sinı' isteyen Avrupa açısından ıse AB ıçensınde ekonomık vesıyasalolarak bugune kadar "anak- ronik" bırgoruntu çızen 'Vunanı^tan'da, u sosva- listler". Kpanyol "sos>aJistleri"gıbı uyum ıçın ge- reklı ekonomık ve sıyasal değı^ıklıklerı cıddı bır bıçımde saglamayı onenyorlarsa bu durum des- teklenmelıydı Papandreu'suzbırYunanistan Av- rupa'nın "sorunluçocuğu" konumundan çıkabı- lırdı Budubuııcelerçerçevesınde Avrupa Bırlığı desteğını başından ıtıbaren "A\rupalı" Sımı- tıs'ten yana koymuş gorunuyor Boylece Sımı- tıs'm lıderlığınde Vunanıstan Karamanlıs'ten sonra ılk kezyenıdenyapılanmaıçıncıddı bır uğ- ras ıçıne gırmı^ gorunuyor ve yıne Karaman- lıs'ten bu yana ılk kez Batı'nın (ozellıkle Avru- pa'nın) desteğını bu kadar yakınında hıssedıyor Yunanı^tan ın bu şansını nasıl kullanacagı, başa- rılı oh'p olmayacağını onumuzdekı bırkaç yıl gosterecek Ancak Sımıtıs'ın varattığı cıddı dev- let adamı goruntusu ve guçlenmış yenı PASOK ve hukumetı. ekonomık elıtın Sımıtıs'le ı^bırlı- ğıne gıreceğının sınyallerı. Avrupa'nın \erdığı destek ve OECD'nın Yunan ekonomısınde cıddı duzelmelere ı^aret eden bu yılkı ulke raporu or- tadakı olumlu venler Bugelı^meler Turkıye açısından değerlendınl- dığınde ortaya pek parlak bır durum çıkmıyor Bugune kadar AB ıçensınde uyumsuz ve sorun- lu. ozellıkle Turkıye ıle ılışkılennde hırçın v e uz- la^maz olan \'unanıstan, Sımıtıs'le bırhkte artık Avrupalı olmaya ve çıkarlarını Avrupa dıploma- sısının kural ve gereklerı çerçevesınde koruma- ya yoııelmıs; bır goruntu verıyor AB'ye uyum •unanıstan'dakı son seçımler PA- SOK'un zaferıyle sonuçlandı Boy lece 1990-93 arasındakı do- nem dı^ında, 1981 "den berı ıktı- darda bulunan Yunan "sosyalist- lertTulkenın siv jsal veekonomık gelışnıeMiıe damgasinı en az bır donem daha v ur- nıaya devam edeeek Ancak bu kez bır tarkla Sava^ sonrası Vunan merkezsolunun lıderlerı ka- rızmatık ve hırçın baba-oğul Papandreular ol- makMzın Bu yenı durum hem ^ı unanıstan hem de Av rupa ve Turkıye açısından onemlı sonuçlar doğurmaya gebe gorunuyor Vunanistanaçısındanbakıldıgında. Vunan mu- haletet partılerının. ozellıkle merkez sağın 22 ey lul seçımlerı ıçın ortaya attığı "surpri/seçim" soy lemının pek geçerlı olmadığı ortadadır Seçım sonucu. \unan merkez sağının Karamanlis'ten •>onra ya^adığı tıkanıklığı hâlâ a^amadığını gos- termektedır Sıradan bır sıvasetçının gorebılece- ğı gıbı Vunanıstan'ın "seçinı sath-ı mailine" gır- mesı Papandreu nun 1995 sonbahjnndj ağır sag- lık soıunları yuzunden hastaneve kaldınlmasıy- la ba^iamı^tı Bunun otesinde. Papandreu'nıın olumunden kisa bır siıre sonra PASOK'un lıder- lığıııe seçılen venılıkçı Simitis'm. Papandreu gı- bı karızmatık bır lıderden sonrj partı ıçındekı otontesını kurabılmesi ve kendı polıtıkalarını uv- gulayabılmeM ıçın bır yıl sonrakı normal seçım tanhını beklemeM sıyasal açıdan zekıce bırdav- ranıs olmazdı Bu nedenle Sunan sağının erken bır seçıme hazırlıklı olması beklenırdı Papandreusonrası PASOK'un "aktbeti"de Sı- mıtıs'ın seçım zafeııyle bırlıkte belırlenmıs oldu Sımıtıs, Papandreusuz PASOK'u ayakta tutabı- lecek belkı dt tek seçeneğı uvgulavacağını aı,ık- ladı Vunanıstan'ın ıçınde bulunduğu çıkmazlar- dan kurtulusu ıçın tek yol hem sıyasal hem de ekonomık anlamda Av rupa'y la uy um sağlamak- tı Gerçı \ unanıstan 1981'den ıtıbaren AT AB'nın uvesıydı ama geçen on bes yıl sure- sınce \unanlı!arne uretım yapılarını, ne sıyasal yapılannı. ne de dıplomasisinı Avrupalı ortakla- nyla uyumlu hale getırebılmısjerdı Papand- reu'nıın sultasi altında genellıkle Uçuncıı Dun- yacı populıst Amerıkave Avrupa kar^ıtı. Batı ıt- tıfakı ıçınde sureklı sorun çıkaran uzla^maz ve kaygan bırgoruntu çızen ^unanıstan (PASOK). topluluğun bırlığm kaynaklannıemen ancak bu- polıtıkalarını surdurebıldığı surece. bırhğın Yu- nanıstan'a Turkıye ıle olan ılıskılerınde dıplo- matık desteğının bugunkunden daha fazla olaca- ğınısoylemekabartılıolmayacaktır Batı'ylaolan ıliskılennı "Batılı" bır sekılde yurutebılecek bır Yunanıstan'ın ABD'den de daha fazla destek gor- mesı kaçınılmazdır Sorunlan eskıden olduğu gı- bı provokasyonlarla veoldubıttılerle değıl de Ba- tılı dıplomatık yontemlerle çozme yontemını be- nımseyecek bır Yunanistan Doğu Akdenız'de avantajlıdurumageçecektır Bu çerçevede, yakın ya da orta vadede Sımıtis'ten gelebılecek resmı bırzıyaret ısteğı Turkıye tarafından gozonunde bulundurulması gereken bırolasılıktır Boy le bır taktık Sımıtıs'e onemlı puanlar kazandıracaktır Bu ıse Turkıye'nın, Yunanıstan'la olan sorunla- nnda koşeye bıraz daha sıkısması anlamına ge- lecektır Demokratıklesmevı saglayamayan ve bunun yanı sira laık devlet yapısı cıddı bır bıçım- de tehdıt altında olan \e her geçen gun dıploma- tık geleneklerı yıpranan Turkıve'nın. guçlu gıı- venlı ve Avrupa-ABD desteklı Sımıtıs hukume- tı karşisinda ne derecede kendı çıkarlannı koru- yabıleceğı buyuk bır soru ışaretıdır Ancak bu noktada bır basjka olasılığı da gozar- dıetmemekgerekmektedır Yuzyıllarboyu, aıle- de başlayıp. okulda ve kılısede yoğun bır bıçım- de surdurulen Turk kar^ıthgı Sımıtıs hukumetı- nın Turkıye ıle olan ılıskılennın onune çıkacak en buyuk engeldır Sımgesel odunlen bıle kaldı- ramay acak bu saplantı. Av rupalıla^ma surecı uze- rınde Vunanlıların kendı kendılenne yarattıklan "DemokJes''inKılıcı"olarak sallanmaktadır "Kı- lıç"ın ne zaman nereye çarpacağı ve sonuçlannı kestırmek ıse tıpkı Kardak krizindc > a da Kıbns Dennya'da olduğu gıbı Yunan sıyasal lıderlığının elınde değildir Ayrıca bu sıyasetın onde gelen destekçılerın- den Pangolas'unyenı kabınedehâlâdışışlen. Ar- senis'ın ıse eğıtım bakanı oldukları unutulmama- lıdır Bır başka nokta ıse Yunanlılann heyecanlı bır ulusal karaktere sahıp oldukları ve bu neden- le çok çabuk provokasyona gelıp "akıkı olma- >an" (ırrasyonel) bır bır bıçımde davranabılme- lerıdır Yenı Demokrası Partısı'nın Yunan halkı- nın bu ozellığıne dayanarak muhalefet yapacağı buyuk bır olasilıktır Bu açılardan Sımıtıs huku- metı uygulamada zorlanabılecektır Her ıkı olasılıkta da Yunanıstan'Ia ılıskılerde Turkıye'yı zorgunlerbeklemekte Bu noktada. Turk sıyasal ve ekonomık elıtıne du^en gorev. demokratık ve laıklıkten odun vermeyecek guç- lu bır hukumetın bır an once kurulmasını sagla- maktır Genel olarak dıs polıtıkadakı. ozelde de Yunanıstanla olan sorunlarımıza adıl çozumlen demokrasıye \e laıklığe say gılı, dış baskılara açık olmayan hukumetlerın getırebıleceğı açıktır I N G I L I Z C E ALMANCA •14 KtŞİÜK SINIFLARDA CÖRSEL-İŞİTSEL YÖNTEMLER "TOCFL, FCC, KBT, PKT SINAVLARINA HAZIIU.IK •ÖYS'YE tNOİLİZCE VE «LMANCA HAZIRtlÖI ( TS 0E8TEKLİ ) •ORTAOKUL Vt ÜSELİtERE AYKSfNIFUUI *ANADOLU VE SÛ^ER ÜSE ÖĞRENCİLERİNE ÖZEL YETttTtMHE SINtFLAIU 1URSJUC SİNEMA KURSLARI D I L T E M DİL ÖGRETİMİ BİZİM İŞİMİZ DİLTEM INTERNETT1 lnt«rn«t'le bilgi alabillr v* kayıt olabilîrsintz. Internet: http://www.dut.corn.tr/diltttin E-mail : diltem © dut.com.TR BAŞLANGIÇ TARİHLERİ OÜNOÜZ-AK$AM: 7 - 1 4 - 2 1 EKİM HAFTA SONU : 5 - 12 • 19 EKİM TEL ve FAX: 570 76 20-21 543 79 43 • 543 79 21 BAKIRKOY EBUZİYA CAD. NO.14 ( CARO.'JSEL YANI ) 1. Kvrs (Hofto S«») 12 Ekım 28 Aralık 199i (Cumortesı gımlen Soat 14 00 -18 00) 2. Un (Hafto la) MElm SKosım 1996 (Pazartnı Carsamba CumaSaat 14 00 18 00) • thinya Si*emo Taribine GeneJ Bokıs • Tûrk SiMma Tarikme Genef lakıs • Sinemo Kıromlorı • Senaryo Yazım Tekniği • Siiemo KoMerolorı • Objektif Özellîkleri ve Kodroj • Video Kamerolan • Sinemodo Sanat Yonerini • Aydniatma Teknği ve hk SSgisi • Cekiıiı Planlan ve Kamera HoreketJeri • Snenada Oymarivk * Sinemaoa Kurgu llkeleri • Sinemada Sestendirme ilkeleri • Siscma Filrainde Kurgu Tekniği (Sludyo Ziyareti) • Video ftmmie Kurgu Tduıiği (Shidyo Zjyarefi) • fih r ö a e t İ M i Temel llkeleri • Bir Filmin Yapım Süreci • F3a Çörmiencıi Aynca: ANTRAKT dergisine bir yıl tkretsiz aboneft Tmstk Sinema Yıfcğ. %30 indirimii TURSAK VAKf I Sozelecı EfolDönek Sok Mo 11/2 8eyoğlo (STAMBUL Te) 10212)25147 70 244 525! AKDAĞIMADENİ KADASTRO MAHKEMESt'NDEN DosyaNo 1994 121 esas Davacı Akdağmadenı Mal Mudurluğu tarafından davalılarMehmetBerksanve Ah- met Doğan aleyhıne açılan kadastro tespıtının ıptalı davasının mahkememızde ya- pılan açık yargılamasi sirasında venlen ara kararı gereğınce Akdağmadenı ılçesi Abdurrahmanlı koyundeyapılan kadastro çalısmaları sirasın- da qabdurrahmanlı koyu Hasan Pınarı mevkıınde 105 ad^ 123 noluparselın davalı- laradma tespıt gorduğunu. bu nedenle yapılan tespıtın ıptalı ıle taşınmazın Hazıne adına tescılıne karar verılmesını talep etmis davalı Muberra Berksan adına çıkartı- lan da\etı\enın teblığ edılemedığı ve açık adresı de tespıt edılemedığınden dava dı- lekçesının Basin llan Kurumıı Mudurluğu'nce ı\anen teblığme karar venlmıştır Davalının 24 10 1996 gunu saat 09 OÖ'da musadıt bulunan durusmaya gelmedığı veya bır vekılle temsıl edılmedıgı ıbrazetmek ıstedığı belgelen ıbrazetmedığı tak- dırde tahkıkat ve vargılamaya yokluğunda bakılarak hukum kurulacağı ılanen teb- lıâokınur Basın 10965" SAMSUN ASLIYE 1. HUKUK HÂKİMLİĞrrVDEN Sayı 1996 511 Davacı Emıne Gul vekılı. muvekkılının babası Alı ıle Hatıce'den olma 322 d lu Bay burt ılı Merkez Kurbanpınar koyucılt 126 02, sayfa 29, kutuk 49'da nufusa kayıtlı Yakup Gul'un 23 24 Mayıs 1990 tanhınde evınden avnlmıs ve kendısinden bırddhahaberalınamadığını.bu nedenle Yakup Gul hakkında gaıplık kararı verılmesını ıstemıs olmakla ışbu ılanın yayımından ıtıbaren ! vıl ıçensınde yukarıda adı geçen kışı hakkında bılgı ve gorgusu olanlarm veya bızzat bu kışının hâkımlığımıze 1996 511 say ılı dava dosyasına muracaat etmesı gerek- tığı. aksı taktırde > akup Gul'un gaıplığıne karar verıleceğı ilanolunur Basın 109387 PENCERE Köpoğlu SalatasıPapaz mancası (otekı adı kopoğlu salatası) Patlıcan, kabukları soyulduktan sonra kuçuk kı. çuk doğranır, ınce kesılmış bıberle bırlıkte yağd kavrulur, rendelenmış salatalık ve sarmısaklı yoğuri la karıştırılır, uzerıne domates dılımlerı konur, may danoz serpılır Tadına doyum olmaz Rakı mezesıdır Rakıya argoda ne derler? imam suyu1 Papaz mancasını meze yaparak ımam suyunı ıçmeyı ehfı keyfe onerırım Bırkaç kadeh zıhnı cılâlar Ancak papaz mancasıyla ımam suyu bırlıkte ly gıder de ımamla papaz bırlıkte gıtmez . Neden? • Çunku papaz ayrı Imam ayrı Ortaçağda Papa, Avrupa'dakı papaz sınrfıyla hal- kın canına okudu "Reform" bu yuzden patlak ver- mış, Luther bu nedenle baş kaldırmıştır. Hırıstıyan- lıkta tapınmak mı ıstıyorsun? Kılıseye haraç ode- mek zorundasın Papaz, Tanrfnın gumruk memu- ru gıbı cennetın kapısını tutmuş. dını butun isa'nın çocuklarını pasaport kontrolunden geçırıyor Ruh- ban (rahıpler) sınıfı, sıradan Hırıstıyana ust merte- beden bakıyor... Hırıstıyan bu yuzden "Yeter artık"demıştı.. Muslumanlıkta yok boyle şey Aklı başındaysa, her yetışkın Musluman ımamlık yapabılır, cemaate namaz kıldırabılır Tann ıle Musluman arasına hıç kımse gıremez, Is- lam komısyoncu kabul etmıyor • Pekı Islam dın-ıman yolunda komısyoncuyu dış- lıyorsa nedır bu rezıllık"? Pıyasada dın sımsarların- dan geçılmıyor Hangısı doğruyu soyluyor? Hangı- sı Allah'a daha yakın^ Hangısı daha Musluman'' Kör İmam mı? Humeyni mı9 Aczmendı mı'? Belkı tumu de yanlış yoldadırlar 31 MartçıSaid- i Nursi en doğrusunu soyluyor Ne soyluyor Saıd-ı Nursı? Allah'ın kıtabından daha otede bır şeyler soyie- dığını ılerı suruyorsa vay halıne 1 Yoksa Saıd-ı Nursı, Hazreti Muhammet'ı aşan bır keramet sahıbı mıdır 9 Yenı bır peygamber karşısında mıyız'' • Saıd-ı Nursı'nın turettığı çılgınlık, durduğu yerde durur mu ? Moda bır kez başladı mı, ardından ye- nı peygamberler yenı evlıyalar yenı şeyhler yenı ke- ramet sahıplerı elbette tureyecektı Şımdı pıyasa ırılı ufaklı ufurukçu hocalarla dolup taşıyor, renklı te- levızyonlarda, yenı peygamber taslaklarının tartış- maları almış başını gıdıyor Muslumanlar ne yapa- caklarını şaşırdılar Sabahtan akşama, Pabucu Bu- yuk Hazretlerı 'nın bınbır çeşıt mukallıdı Musluman- lık borsasında fınk atmaya başladı lyı para var bu ışte fıcaret, sıyaset komısyon. papazttk.-uçkâgrtçıhk, dıncılık, holdıngcılık. şırketçılık, gazetecılık polıtıka- cılık, ıhracat, ıthalat, gelsın paralar. Papaz mancası lyı mezedır otekı adı da "koboğ- lu salatası "öır Dın stmsarlan yuzunden ortalık ko- poğlu salatasına dondu, bu gıdışle ımamlık da ımam suyuna donuşecek Âllah aşkına Muslumanlıkta papazlığın yerı var mı?. TÜRK EĞİTİM VAKFI 1997-1998 ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDA YÜKSEK LİSANS (MASTER) ÖĞRENİMİ İÇİN BURSURVERECEKTİR A) Amerıka ve Batı Avrupa uikelennde Işletme Yonetımı Isefıe Iktısat ve Muhendısiık ogrenımı yapmış olanları Uluslararası Finans ve Ticaret Hukuku, Devletter Hukuku ve Avrupa Hukuku ıHukuk ogrenımı yapmış olanlar) dallannda master yapırak ıstey enler B) Ingıltere de Ingıiız HuKj"ietı ıle T ı.rK Egıtım Vakfı nın muşterek verece- ğı bursfara Uluslararası flışkıler, Ekonomı, Tunzm Polıtıkası / Yonetımı, Radyo ve TV Gazetecılıgı. Halkla llışkıter, Elektrık-Elektronık, Endustn, Bıfgısayar, Gıda, Çevre, Tekstıl mjrencıslıklen ıBu dal araa ogrenım .ap- mıs oiarfar dallarrda master .apmaK ste>erle^e Atık-Su Idaresı, Bıyo- kımya, Guç Uretımterı, Kömur Madencılığı ve Işlenmesı, ümanlar/Uman Işletmecılığı, Hastane Yonetımı, Toplam Kafıte Yönebmı dailannaa uzman- laşmak ısteyenler C; Danımarka da Ingılece egıtım veren Danımaıia Tekn-k Umversıtesı nde Gıda Mûhendıslığı Bu datda ogrenım yapmış olanlar Mıkro Elektronık lElektiK Eetoronkf/ıiriendıslıg ogrenımı yapmış oiarlar Bıyoteknolojı Tıc Bıyolojı Veterınerlık ve Zıraat Muhendıslıgı ogrenımı yapmış olanlar dallann da master vapmak ısteyenler başvuraoi'irler ADAYLARIN- a) T C vatandaş, olmalan ve 30yaşmdan büyuk olmamalan 11966dogum- lular da muracaat edeoılırlen b) Yukarıda belırtılen dallarda ogre'ım /apan unıversıte veya yjk sekokullardan 4 uzennde en az 3 1 C0 jzerınden en az 75 genel not ortala- mast ıle mezun olmaian |Son sınıf ogrenılen de ada> olabıktej c Ogrenım gorecegı ulkenın dılını yuksek lısans ogrenımını surdurecek duzeydebıHeten dı Bu ogrenımı aılenın gelır ve ımkânlan ıle yapamavacak durumda olmalan gerejdıdır ÖNEMLİ NOT: Yuksekogrefiımını kendı hesabına veya hertıartgı btr krj- ruluş hesabına yurt dışında vapanıarla avnı şartlarta yuksek lısans ögren- ımıne başiayanların muracaa;la r nabul edı'mez Yukandakı on koşuıları tas./an ısteklı^nn ogrenım gordukten Kurum Bolum ve hangı dalı tercıh ettıgın betırterek en geç 25 Ekım 1996 Cumagunıj saat 18 00 e kadar Turk Egıtım Vaıcfı na şahsen veya mektupla muracaat etmelen gerekmektedır ADRES: TURK EGITIM VAKFI Egıtım Mudurluğu Buyukdere Caddesı TEV- Kocabas Işhanı No 111 Kat 8&Û300 Gayreüepe ISTANBUL ' Tur* Egıtım Varft 1996 ylında 9 uzman tıp doktomri /urt ö'şıra gonde-- mıştr 7SS7)- ınöadaArerkaveBatıAMipajkeiernde ustıhtısas! dok- tora I araştıma çalışmalan w .ertecek bursardan fî'ar'arnak steyen uzma,nftpooKtonan 1 Aralık 1 996 tanhrder sorraSagtık Bakanltgı ve Sosyal Sıgortalar Kurumu Egıtm Hastarelen BsşneKırnlıklerı /'e Tıp Fakuıtelerı Dekanlıkıanra basurab «er HAYVANSEVERLERIN DİKKATİNE!.. Istanbul Hayvan Dostları Derneğı'nın Çırağan'dakı otobüsu kapatılacağından sokakta kalacak aşılı kedı ve kopek yavruları bedava verılecektır. Yer; Yıldız Parkı kapısı yanı Pazar gunlerı de tam gun çalışı>oruz (Saat 10 00- 18 00) TÜRK KALP VAKFI Tel.: (0.212) 212 07 07 (PBX) 10 Hat Faks: (0212) 212 68 35
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle