05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 12 EKİM 1996 CUMARTESİ 8 DIŞ HABERLER Dole Rumlardan yana • \TİN\(\.\)- Amerıkada Bıll Clınton'a karşı başkan ada\ı olan Bob Dole ^unanasıllı Amenkalıların ovlannı almak ıçın Ege Kıbns\e Patrıkhane konusunda \aatlerde bulundu Cumhunvetçılerın başkan ada\ı Dole Egede ıkı ulke arasında anlaşmaztıklann çozumun,ın Devletler Hukuku ve Lluslararası Hukuk mekanızmasının kullanılmasmdan vana oldıığunu sovledı Dole Istanbul da Hevbelı Ruhban Okulu nun venıden açılmasını da ıstedıkten sonra Fener Rum Patrıkhanesı'nın korunması gerektığını ılen surdu IKYB'nin iddiası • ANK\RA(A.\.)-Irak fs.urdıstan Yurtseverler Bırlığı(IK\B) IrakDe\let Başkanı Saddam Huse>ın ın bırlıklenmn desteûındekı Irak kurdıstan Demökratık Partısı (IK.DP) guçlerının Sulevmanıve nın doğusunda'kı bolgelerden puskurtuldugunu ıddia ettı IkDP guçlennın stratejık Zare Dağı Şeyh El - Marı Gole Bema\a Çemık \e Şapel bolgelerınden puskurtulduğu one suruldu İngiliz askeri oldu • LONDRA(AA)- ls.uzev Irlanda nın bağımsızlığı ıçın mucadele \eren vasadışı îrlanda Cumhunvetçı Ordusu'nun URA) bolgedekı Ingılız askerı karargahına duzenledığı bombalı eylem sonucu varalanan askerlerden birının vas,amını vıtırdığı bıldırıldı Bradvvell ın Beîfast ın Lisburn verleşım bırımındekı karargahta mevdana gelen patlamada bedenınde >uzde 60 oranında vanıkla hastaneve kaldınldığı bıldınldı Bulgaristan'da asker devrede e\lemlerındekı artış oranında Avrupa rekorunu elınde bulunduran Bulgarıstan'da Içışlerı Bakanlığı polıs gucunun yetersız kalması uzenne Genelkurmav Başkanlığı ndan vardım ıstedı lçışlerı Bakanı Nıkolav Dobrev ın gınşımı sonucu ılk etapta başkent Sotvada gu\enlığın sağlanabılmesı amacıvla poTıslerle bırlıkte askerler de devnve nobetlen rutmava basJadı A\nı uvgulamava kısa sure sonra dığerbuvuk şehırlerde de başlanacağı bıldınldı Rus subaylarının sefaleti • MOSKO\A(\A)- Rıısyada vavımlanan kızıl ^ ıldız gazetesı bır Miba\ ın parasızhktan karargahındakı Mİahlan ve cephanelen suçlulara satmava başladığını vazdı Lzun suredır maaşının odenmedığınden dola,\ı aılesının en zorunlu gereksinımlennı bıle karşılavamadığından vakınan subav ordunun artık barut tıçısına donduğunu belırttı Cezayir'de patlama: 3 ölü • PARİS(AA)- Cezavır ın guneyındekı bır kasaba pazannda patlavan bomba. 3 kışının olumune. 72 kışının de varalanmasına vol açtı Guvenlık guçlennce \apılan açıklamada Başkent Cezav ır ın gunevbatıstndakı kolea kasabasında mevdana gelen patlamada varalananlardan 7 sının durumunun ağır olduğu bıldınldı Olavdan Cezav ır'de hukumete karşı mucadele eden aşın dıncı mılıtanlar sorumlu tutuluvor Kiliseler kundaklandı: 5 ölü Endonezya'nın dogusundakı Sıtubondo kentmde mevdana gelen a\aklanmada 18kılıse kundaklandı bırınde mahsur kalan 5 kışı oldu Gorgu lanıkları avaClanmanın bır Musluman tankat lıdennın sa\cı tarafından 5 >ıl hapıs cezasına çarptınlmasıvla başladığmı belırttıler Mahkemede bulunan Muslumanların salonu atese verdıklerı daha sonra vollarına çıkan lSkılısevı de ate^e verdıklerı Vikardıklan belırtıldı Ozbek lider Raşid Dostum'un katılımıyla güçlenen Afgan muhalefetinin saldınlan şeriatçı yönetimi yıldırdı Taleban 'aıJaşahın'diyor• De\ rik Rabbani hükümetıyle Özbek lıder Dostum \e Şiı lıder Kerım Halıli, ittifak anlaşması ımzaladı. Bagram hava üssü çevresinde sılahlanan si\ ıller Taleban'a ısyan ettı. Dış Haberler Servısı - Afganıstan'dakı venı şerıatçı \onetıme muhalıt gruplann aralannda askeri ıttıfak olusturmalan ardından kendısıne \onehk saldınlardan bunalan Taleban orgutu ateşkes vapılması \e barış goruşmelerıne başlanması ıçın çagnda bulundu Afgan Islam Ajansı nın (A!P) Taleban sozcusu Vekil \hmed'e davanarak \erdığı haberde şeriatçı orgutun de\rık hukumetın komutanı Ahmed Şah Mesud \e Ozbek General Abdul Raşid Dostum'la barış masasına oturmava hazıroldugu bıldınldı Sozcu \ekıl Ahmed ın gune\batıdakı Kandahar vılavetınde Taleban karargahından V/avımladığı bıldınde "Aranıı/daki sorunlara banşçı bir çozum bulunması ıçin onlara daha once de vonelttiğımı/ çağrıvı vinelivoruz"1 dedı tkı lıden anlaşmazlıklan savaş mevdanında çozumleme voluna gıtmemeve çağıran Vekil Ahmed sozlerıne "\ncak sa\aşnıa\a karar \erirlerse biz de kendimizi $a\unmava hazınz" uvansını eklemevı de ıhmal etmedı Askeri çatışmanın ulkede daha fazla kan dokulmesine neden olacağını ıfade eden -.ozcu kendılenne muhalıf gruplann "sa\aşın sonuçlanndan sonımlu'" olacağını \ urguladı Taleban ın Dışışlen Bakan Yardımcısı Şer Muhammed Satanakzai de Bırleşmış Devrikhukumetku\vetlerini kola\ a\ olarak goren Taleban ku\\etlcrı. Dostum'un de\re>egirmesindensonnıgerilemeyeb«şâatW«r. Mılletler'ın ateşkes ımzalanması \e bans goruşmelenne baslanması vonundekı çabalarını destekledıklennı bıldırdı Ote vandan Rus vonetımının Atganıstan"dakı taratlan Movkova'da bır arava getırecek bır toplantı uzennde çahijtığı bıldınldı Moskova Eho Radyosu nun Dışışlen Bakanlığı'ndan bır sozcu\e davanarak verdığı haberde konteransın uluslararası duzevde mı voksa sadece Afganıstan'dakı kar^ıt gruplar arasında mı vapılmasinın planlandıği belırtılmedı Afganıstan'ın kuzeydoğusunu denetımınde tutan Ozbek General Raşid Dostum, devnk hukumete bağlı bıriıklenn komutanı Ahmed Şah Mesud ıle Afganıstan'ın Şıı Müslüman lıden Kenm Halıli. başkent Kâbıl'de yonetımı ele geçıren şenatçı Taleban orgurune karşi asken ıttıtak anlaşması ımzaladılar Uç lıder Taleban ın Mesud"a bağlı bırlıklere >onelık saldınsını durdurmaması halınde şenatçı mılıslere karşı saldırıva geçeceklen kontısunda anlastılar OrtaAsvadesteği Atganıstandakı en guçlu orduva sahıp olduğu belırtılen Dostum avncaOrta As\a ulkelennın de desteğıne sahıp Bu arada Ne\\ \brk Tımes \e BBC'nın habenne gore Dostum Mesud \e Halıli Taleban ın denetımınde olmav an kuzevdekı 9 bolgede daımı bır hukumet kurulmasinı ongoren bır anlas.ma da ımzaladılar Anîaşmada "\fganistan \ uksek Sa\unma Konsevi" adlı bıı organın kurulması ongoruluvor Öluşturulaı.ak bu konsevın uvelennden Taleban ın saldınsı halınde bırbırlennın vardımına ko^malan ıstenıvor Haberlerde \enı hukumetın merkezının ıse Dostum un kalesi durumundakı Mezar-ı Şenf kentı olacağı ka>dedıldı Halk ayaklandı Başkent Kabıl'ın kuze>ındekı Bagram hava ussu yakınlannda Taleban mılislen ıle >erel halk arasında çatışmalar patlak verdı Gorgu tanıklan, çatışmalar nedenıvle Kâbıl'den kuzeye gıden anayolun kesıldığını bıldırdıler Bolgedekı Taleban komutanlanndan bın AFP'ye yaptığı açıklamada, dırenışçılenn devrık hukumetı destekleyen sıvıller olduklannı belırttı Bagram hava ussunun de aynca dun Mesud'a bağlı guçler tarafından bombalandığı bıldınldı Gorgu tanıklan Kâbıl'e 50 km mesafedekı ha\a ussune en dz 6 topun ısabet ettığını. Taleban mılıslennın de karsılık verdığını bıldırdıler Washington havayı yumuşatıyor ABD, Türkiye ile ilişkilerin çok önemli olduğunu ve Erbakan 'la birlikîe çalışacağını bildirdi FHTKOZLUKLl \VASHINGTO\- ABD Dısislen Bakan- lığı Sozcusu Nicholas Burns Turk-Amen- kan ılıskılerının çok onemlı olduğunu be- lırterek. >4 Başbakan Erbakan ile birlikteça- lışacağız" dedı Burns laık ve demokratık Turkıve nın vennın Batı da olduğunu da sovledı Soz- cu, Irak a karşı uvgulanan vaptırımların Turkıve ve verdığı zaran bıldıklennı vean- ladıklannı da kavdederek. "Sorumlusu Saddam. Turk haİkı Saddam'ı suçlamalı- dır"dıvc konuştu Burns \\ashıngton Post gazetesınde ver alan \e V- \BD >onetiminın, Turkıve'de is- tikrar istemediği \e koalısjon hukumetinin çokjnesinden vana olduğu" \olunda ıddı- alarınortavaatıldıgı bırvazı ıle ılgılı soru- lan vanıtladı Nıcholas Burns. George Bush vonetı- nıınden bu vana ABD rtrn Turkıve polıtı- kasının dengelı olduğunu ve sureklılık ta- şıdığını sovledı Sozcu şunlan belırttı ~Clinton vonctimi. Turkije'nin onde ge- len destekçisi olmuştur ve Turkivo ile Batı arasındaki bağların guçlendirilmesi > e AB ıleılişkilerininkuvvetka/anmasıiçınvoğun çaba harcamışttr. \BD. laik ve demokratık Turkhe'nin verinin Bati'da olduğuna ina- nıvor. Turkıve sadece NATO'da degil, \> ru- pa'nın ekonomik kurumlannda da >er al- malıdır. Biz, Turkive ile ittifak ilişkilerimi- ze bağlı>u. Turki\e*de seçimler vapıldı \e daha sonra da Erbakan, başbakan oldu. Turk-Amerikan ilişkileriçokonemlidir. Biz. Sa> ın Erbakan ile çalışacağız. Savın Çiller ve Cumhurbaşkanı Demirel ile vaikın ilişki- ler surecektir. Amerikalı birçok vetkili. Sa- vın Erbakan ile bir arava geüniş ve gonış- muşturr Nicholas Burns Irak Devlet Başkanı Saddam Huse>in'ın. Kuzev Irak'a bırlık gondermemesı durumunda, BM nın 986 sayılı karannın şımdı u>gulanıvorolacağı- nı ve bunu Turkıye'nın çıkan ıçın destek- ledıklennı de soyledı Burns, BM yaptı- nmlannın Turkıye'ye getırdığı ekonomik zaran bıldıklennı ve anladıklannı da ıfade ederek, Saddam'ın kıskaçta tutulmasının bedelının hem ABD hem de Turkıye ıçın pahalı olduğunu belırttı Bums bır başka soru uzenne de, u Bu durumun tek sorumlusu Saddam Huse- vindir. Turk halkı Saddam'ı suçlamalıdır. \BD, Turkiye'nin en guvenilir muttefiki oi- muştur ve oimayı da surdureeektir*' dedı Sozcu, Başbakan Erbakan'ın Lıbya gezısı ıle ılgılı olarak Turk yetkılıler ıle temas ha- lında olduklannı da kaydettı Yargıç görevden alındı Belçîka'da ö£ke BRUKSEL (Cumhuri- >et)- Bır tabak kıv malı spa- gettı vuzunden Belçıkada- kı subvancı sapıklann da- \asi tehlıkeve gırdı Marc Dutrou\ ve suç ortaklannı teşhır eden atık davrana- rak ıkı kız çocuğun olum- den kılpavı kurtulmasını sağlayan ve halkın gozun- de tam bır kahraman olan araştırma hâkımı Mare Cornerotte, soru^turmala- nn tam kntık vennde ba%- savcı tarafından davadan alındı Belçıkalıların bu- yuk tepkı gostermesıne ve sokağa dokulmesıne neden olan karann gerekçesı hâ- kım Cornerotte nın dava- cı tarafın ıkram ettığı bır ta- bak kıvmalı spagettıvı ye- mış olması' Hâkım Marc Cornerotte olumden kur- tardığı çocuklar Laetitia ıle Sabine'ın anne-babası ve onlan temsıl eden bır der- nekle goruşurken gonış.- menın uzamasi uzenne herkesle bırlıkte bır tabak spagettı yedı Subvancı --a pıklarınavukatlandurunn oğrenınce derhal ba^sav c ı Eliane Liekendael'e başv u- rarakhakım Cornerotte un bovlelıkle valnız spagettı değıl ruşvet de vemıs. ol- duğunu ve bu nedenle so- rusturmavı tarafsız surdu- remeveceğının kesınle^tı ğını dolavısıvla olavdan uzaklaştınlmasını ıstedı Başsavcı Eliane Lıeken- dael karannı şovleaçıkh- dı "Çokuzgunüm,ama\a- salarımız, hâkim Cornerot- te'un dav adan el çekmesini gerektirivor." Belçika'da sapık l)utrou\"un kurbanlannın cesetleri hâlâ aranıvor. Filipinler Çocuk fiılnışıma ağır ceza Dış Haberler Servtf-Fılı- pınler'de çocuk fiıhşu yap- tırdığı ıddıasıyla yargılanan tngılız ışadamı, 16 >ıl hapıs cezasına çarptınldı Fılıpınler'de bır sevahat acentesının sahıbı olan Mic- hael Clarke'ın duzenledığı "Cennet Ekspres" rurunun reklamları ıçın bastırdığı poster ve afı^lerde kuçuk yaşta çocukların erotık poz- îannın v e "ahlak dışı" >ev ler olabıleceğıne daır "vaatle- rin" yer aldığı belırtıldı Martin Gottingham adlı gazetecı. Clarke'ın kendısı- ne kuçuk yaşta ı,ocuklarla seks yapma onerdı&nı soy- ledı ' Delilerin tercihleri değişiyor Ekoloji karakolları kuruluyor Gelecek yıl 850 dogum yıidonumunu kutlayacak olan Moskova'da, kent temızlığı ıçın denetımlerın sıklaştınlması kararı alındı Bu amaçla kısa sure sonra 200 kışılık bır "ekolojı polısı" kurumu yaratılması planlanıyor Transseksüellere 3 yıl süre Rusya da daha once defalarca gundeme getırılen ancak geçıştırılen bır konu, yakında yenıden parlamentoda goruşmeye açılacak Transseksuellerın haklarını korumayı amaçlayan yasa onerısı onların 1 5 yıl doktor denetımınde tutulduktan sonra nufus cuzdanlarını değıştırebılmelerıne daha sonrakı 1 5 yılın sonunda da amelıyat olmalarına ızın verılmesını ongoruyor Gazetelerde zaman zaman gozume çarpan "neşelı" haberler var Gerçekte ne kadar "neşelı ofdukları ayn konu, ama bazen ılgınç değışımlen yansıtıyorlar Orneğın, 'delı haberlen 'Moskova'dakı ve Rusya'nın başka kentlerındekt akıl hastanelerınde tedavı goren hastaların bazı tercıhlermı yansıtan bılgıler Kaç tane akıl hastası kendını Napolyon olarak tanıtıyor, kaçı Hitler, Büyük Pyotr, Lenın veya Brejnev olarak ortalarda dolaşıyor ve nutuklar atıyor Gorbaçov'un "glasnost" polıtıkası ıle bırlıkte bu tur haberler sıklaştı Ve elbette çok sayıda akıl hastasının kendını Gorbaçov olarak gorduğu ortaya çıktı Sonra Lıgaçov'lar ve Şevardnadze'lerturedı Ve nıhayet buyuk bır "Yeltsın patlaması" yaşandı Akıl hastanelerındekı Yeltsin'lerın sayısı butun otekı lıderlerın sahtelerını gerıde bıraktı Ardından, ılgınçtır, her ne kadar Graçov ve Korjakov gıbı çağdaş lıderlere ozenenler çıktıysa da çoğunluk yenıden eskı lıderlen tercıh eîmeye başladı, Buyuk Pyotr, Lenın, Stalın ve Brejnev tekrar one çıkmaya başladı Hâlâda oyle Amason zamanlarda yaşanan yenı bır olgu var "Lebed patlaması " Ve Dudayev, Basayev, Mashadov gıbı Çeçen lıderlerın sahtelerı de adlarını duyurmaya başladı Ne dıyelım, toplumsal tercıhlerın değışımı Rusya akıl hastanelerıne damgasını boyle vuruyor Moskova trafiği bıktırıyor Son yıllarda Moskova trafığıne bır şeyler oldu Yollann bakımsızlığı ve 1991 'de 600 bın olarak bıldınlen araba sayısının şu sıralarda 1 5 mılyona yaklaşması ulaşımı sık sık felç edıyor New-York'ta her bın kışıye 345 araba, her bır kışıye de 1 4 m yol duşerken, bu verıler Moskova'da 163 araba ve 0 46 m olarak açıklanıyor Yunanistan Kaddafi'nin bombacısı yakalandı MLRAT tLEM ATtNA-ABD ıle Lıbva arasında uzun yıllardır suren ve Lıbya'nın teror, ABD'nın ıse guç sılahını kullandığı soguk savaşın Batı Alman mıman. Yunanistan ın Sela- nık kentınde dun yakalandı 1986 yılında Almanv a'da Amenkan askerlennın gıttı- ğı bır dıskoteğı bombalav ıp ıkı Amenkalı asker ıle bır Türk kızının olumune ve 200 kışının de varalanması- na neden olan Alman teronst Andreas Hassler. Selanık ya- kınlanndakı Halkıdıkı'de kaldığı otelde. Yunan antıte- ror bınmlennce vapılan bas- kın sonucu vakalandı Interpol un verdığı bılgı- ler doğrultusunda hareket eden Yunan emnıvet guçlen yetkılılerı on vıldan bu va- na aranan bomba uzmanı te- ronstın karşı kovmadığını buvuk gızlılık ıçınde sorgu- lanarak voğun guvenlık on- lemlennın alındıgı Sela- nık'tekı Dıavaton Hapısha- nesı'ne konulduğunu açıkla- dılar 1986 vılındakı dısko- tek bombalama ev lemınden once. Lıbva'nın Tnpolı ken- tı ıle radvo telefon bağlantı- sı kurdukları bu goruşme- den sonra Lıbv a dan aldıkla n emır uzenne uç kışının olumu ıle sonuçlanan saldı- nvı gerçekleştırdıklen bılı- nen terorıstlerden ıkı Arap ıle bır Alman kadın teronst halen Almanv a da hapıste bulunuvorlar Olavdan sonra kaçıpızınıkavbertıren Hass- ler ıse on v ıldan bu v ana ara- nıvordu Lıbva lıden Muammer Kaddafi nınemn ıle Alman va'dakı dıskotegın bomba- lanmasından sonra Amenka Lıbya'dakı stratejık hedefle- re bır hava saldınsı duzenle- miş ıkı ulke arasındakı so- ğuk savaş bu saldırılarla bo- vut kazanmiştı Atına dakı teror uzmanla- rına gore Almanv a en kısa zamanda dun vakalanan te- roristın ladesim ıstevecek \unanı>tanda vırmı bır \ıl- dan bu vana faalıvet goste- ren 17 Kasım orgurunun Arap dunv ası v e Almaotero- rıstlerle olan bağlant^annı venıden gundeme getıren olavı açıklığa kavu^turmak ıçın antıteror daıresı alarma geçınldı Bilim adamını susturdular Avrupa deli iııeği gizledi Dış Haberler Servisi - Avrupa Parlamentosu'nun araştırma komıtesı Avru- pa Bırlığı'nın (AB) vtırut- me organı Avrupa Komis- vonu'nun Ingıltere tehlı- İcev ı kabul etmeden bır v ıl once, deh ınek hastalığının ınsan sağlığına zararlan olabıleceğı uvansında bu- lunan bır Alman bılım ada- mını susturmavaçabaladı- gını ortaya çıkardı Alman Tıiketıcıyı Koru- ma Federal Enstıtusu vo- netıcısı \rpad Somogyi, parlamento komıtesıne yaptığı açıklamada delı ınek hastalığının ınsanlan dâ etkılevebıleceğını du- şunduğunu v e bu kaygısını 1993 ">ılında bır 'Berlın sempozvumunda dıle ge tırdığınısovledı Somog\ı enstıtunun bılımsel veten- nerkuruluve AB nınvete- nner orgutunde 1991 vı- lından once doğmuş Ingılız ıneklennden elde edılen sı- ğıretı ıhracatınaacıl vasak getırılmesı konusunu tar- tıştığını belırttı AB'nın tanmdan sorum lu genel ba^kanı Gu> Leg- ras 1994 vılında Alman- va Sağlık Bakanlığfna vazdığı bır mektupla, So- mogvı'nın uyanlannı pro- testo ettı Legras mektubunda ulusal bır hukumetın vet- kılılerının bu şekılde ve ozeliıkle duvarlı bır konu uzennde AB vasalarını çığnemelennın kabul edı- lemez olduğunu behrterek bu konunun bırlık kurulla- nnda tartışıldığını ve AB uzmanlarının voğunluğu tarafından reddedıldığını vazdı ve bu konunun artık uluslararası bov utlarda tar- tışılmasından vazgeçılme- sinı ıstedı Parlamento Kurulu Baş- kanı Reimer Boege mek- tubu goniş avrıhklarını bastınnavavonelıkuvgun- suz bır gınşım olarak de- ğerlendırdı ABnıntanm dan sorumlu uvesı Franz Fischler gerçeklerın gız- lendığını redderek o do- nenıde AB bılımsel veten ner kurulunun ovbırlıgıv le Ingılız sığır etının va- saklanmasını reddettıgını belırttı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle