25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
12 EKİM 1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA KULTUR 15 fe l ııııtma, Yurduğıın da bir ana kuzusur SLCNGU ÇAR4N Halen gösterimdeki fılmlerin kuşkusız en önemlılerinden biri sa>acağımız "Soine Mother's Son - O da Bir Anat"yı oldukça geç seyrettim Alkazar'da. tkı yıl önceki Berlin Film Festivali'ne bomba gıbı düşmesine tanı k olduğumuz. sonradan bizim sinemaseverlerimizin de yoğun ılgısini çeken "In The Name of The Father - Babam İçin"ın başanlı ekıbmin, senarist Terrv George'la yönetmen- yapımcı JimSheridan'ın yıne lrlanda bağımsızlık mücadelesınin yakın tarihteki yaşanmış, acı olaylanndan hareket ederek gerçekleştırdıkleri yenı ortak çalışmalan "O da Bir Ana"da anlatılan öykü, karakterler \e aynntılar. kurgusal olmakla bırlıkte. Demir Leydı Thatcher'ın acımasız pençesinden bol bol nasibini alan 1980'Ii yıllann Irlandası'nda yaşanmış, gerçek olaylara dayanıyor büyük ölçüde. Kuzey trlanda'da IRA'nın belinı kırmaya kararli lngiliz hükümetının 1980'Ierinbaşında yürüriüğe koyduğu 3 a^amalı (dışlama. suça yöneltme. moral bozma) stratejisi sırasında hapishanelere tikılmış, Boby Sands'm başı çektıği IRA militanlannın protesto gırişimı olarak başlattığı açık gre\ ıni ve tck tıp hapishane gıysisını gıymeyı reddeden 'içerdeki'oğullan da bu ölüm orucuna yatmış, farklı sınıflardan 2 annenın yakınlaşmasını \e dırenışinı anlatıyor "Oda Bir Ana". Ülkesmdekı savaşa neredeyse yoksayarak uzak duran. şiddete karşı, oğlunun tutuklanınasıyla huzuru kaçıp a>ağını yere ba^arak yaşamı sarsılan ve değişen pasifist dul bir öğretmen (Helen Mirren) bu iki anneden biri. Ötekiyse daha alt sınıftan. küçük oğlunu iç savaşa 0 da Bir Ana kurban \ermis, bılınçlı dırençli çilekeş bir çıftçı ana (Fionnula Flanagan). "Bütiin frtanda açık gre>ine kalkışsa da. IRA militanlanna shasi suçlu statüsü tanıma\ucağını" diyen inatçı \e zalım Thatcher hükünıetince adı suçlu sayılan hapistekı milıtanlann direnişinı kıracak sert uygulamalann yol açtığı açlık grevinde. kalp krızinden'ölen lrlanda milletvekilinin yerine seçilen Sands'ın (John Lynch) ölüınüyle başlayıp 10"a yükselen toplu protest-ıntihar eylemleriyle perışan olan trlandalı annelerin e\lat acıları Demır Leydı'yı yumuşatamaz tabıı kı. Ne var kı dünyanın gündemine yerleşerek 1981"in tngılteresi'nı ve Thatcher hükümetinı bir haylı sarsacaktır. inançları, onurlan uğruna ölüm orucu tutan Sands'la Some Mother's Son Yönetmen: Terry George / Senaryo: T. George, Jim Sheridan/ Kamera: Geoflrey Simpson / Müzik: BU1 NVhelan/ Oyuncular: Helen Mirren, Fionnula Flanagan, Aidan Gillen, Da\id O'Hara, Johnn Linch, Ciaran Hinds, Tom Hollander, Tim VVoothvard/ 1996lngıltere (Özen Film) Beyoğlu Alkazar, Şişli Kent, Kadıköy Hollyuood, Bakırköy Avşar sınemalannda. arkadaşlarının 'içerdekT dramatik aclıkgreu... I989"unödüllü "M> Left Food - Sol Ayağun"la parlarruş Jim Shendan'la yazdıgı senaryodan, yine Sheridan 'la Arthur Lapping'ın yapımcılığında ılk yönetmenlık denemesıne gırışen Terry George'un, bir çebjt belgesel drama gerekçilıği \e nesnelliğiyle. güzeiim lrlanda ezgilenyle bezediği "Some Mother's Müşfık Kenter 'Nutuk'u sahneleyecek ANKARA (ANKA) - Tiyatro sanatçısj Müşfîk Kenter, Atariirk'ün "Nutuk"unu sahneleyecek. Kenter, önümüzdeki yıl okunuşunun 70. yılının kutlanacağı 1 *Nutuk"u 23 Nisan'a yetiştirmeye çalıştığını söyledi. "Nutuk"u, oyun metni haline Prof. Dr. Özer Ozankaya dönüştürdü. Nutuk'un çok yönlü bir Türk klasiğı oldugunu belirten Ozankaya, "INutuk. başjı başına demokrasi eğirimi işle\i görebilecek bir yapıtör. Demokratik devrim sosyolojisi klasiğidir. Bir iletişim klasiğidir. Türk toplumunun özlemlerini, felsefesini çağdaş öziiyle çok etkileyici bir biçimde, yer yer bü> ük gerilimJer ve çelişkiler sergileyerek anlatan bir edetmat klasiğidir" dedı. -Nutuk'un tümûnün sahnelenmesınin olanaklı olmadığtnı belirten Ozankaya, özellikle günümüz Türk aydınının, Türk gençliğinin, genel olarak Türk ulusunun gündemindeki sorunlara ışık tutacak içeriğiyle sunmaya çalıştıklarını belirtti. ".\utuk"un ikı perde olarak sahneleneceğıni bildiren Ozankaya, birinci perdedc Türk ulusunun Kurtuluş Sa\aşfnın yanında yer almasının anlatıldığını, ikincı perdedc isc "Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur" ılkesı eşliğinde yenı demokratık Türk toplumunun nasıl öıgütlendiginin işlendiğini söyledi. Ozankaya, u Nutuk"u >ıllardır hiçbir yönden kendisini yıpratmamış bir sanatçının, üstün tiyatro niteliğiyle sahnelemesinin Türki>e ve yurtdışındaki Türkler açısından yankı uyandıracağını ekleyerek "Müşfik Kenter. bu dört dörtiük Türk klasiğini ona yaraşır biçimde ve yıllarca sahneden inmemecesine sergüeyecektir" dedi. Son". şiddet ve terorizmin sırtını sıvazlamadan. 15 yıl önceki Ingiliz hükümetinin katı gaddar tumunu ve hapsedılmış IRA'cılann ancak domuzlara reva görülen içerdeki feci yaşama koşullannı gözler önüne seriyor. Şiddet yanlısı sert lngiliz polıs aminyle, iki taraf arasında uzlaşma sağlama>ı amaçlayan, banşçı lngiliz Dışişlen yetkilisinın çekişme ve çatışmasına da yer vererek. lrlanda davasından çesjt çeşit tipler sergileyerek. Nicedirbizımde yaşadıklanmızla özdeşleşerek seyircıyi avucuna ahveren güncelliğe ve yakın tarihin gerçeklerine sırtını veren, düzeyli ve etkılı bir siyasal sinema örneği olarak salık verilecek bu lrlanda yapımında konuya, alın yazılannm kesişip birleştirdiği. dayanışma ıçındeki tutuklu annelerin IRA'nın ve ln'gilizlerin açısından bakıyor yönetmen Terry George. senarist-yapımc! Jim Shendan ikilisı, olabildiğınce yansız kalarak. Cezaev i önünde elde mum dua eden kalabalık. Bobby Sands'm anmda haben kente yayılan ölümü ya da görkemli cenaze töreni vb. gibi akılda kalan sahnelerle dolu. lngiliz sahne ve perdesının en güçlü kadın oyuncularından Helen Mırren'le, Abbey Theatre'dan yetişme Fionnula Flanagan'ın kanlı-canlı. güçlü ana kompozısyonlanyla çekip götürdüğü, yaşadığımız dünyanın gündeminden inmeyen terorızm. insan haklan. yargı ve ceza sistemı vb. gibi güncel ve ciddı sorunlara ilişkin aydınlatıcı, eğitici nitelikteki bu belgeselimsı. dürüst siyasal drama, "Babam İçin" ya da vakınlarda ızlediğimız Thaddeus O'SuUivan'ın "Nothing Personal"ı gıbı lrlanda üstüne yapılmış bazı esaslı fılmlerin çızgisıni bürdürüyor. Sanırız "cennetin. bütün anneierin ayaklannın alonda uzandığuu' sık sık unutarak Cumartesı Annelen'ne onca ezıyeti layık gören bizım politikacılann ve kolluk kuvvetlerinin de görmesinde yarar var "O da Bir Ana"yı. Özellikle finalde, çaresiz, ingılizlerin uzattığı belgeye imzayı basıp çocuğunun yaşamını kurtarmak uğruna 'davadan ödün vereceği' seçimini son anda yapan dul bayan öğretmen rolündeki Helen Mirren"ın ölçülü biçılı, sağlam oyunu bile tek basjna yeterli bir neden bu filmı seyretmeye. Ahşılmış deyişle. ülkemizde de nicedir dolu dolu yaşanan cezaevı acılarına. baskı ve tahakküme du> arlı 'herkesüı görmesi gereken' nitelikte "O da Bir Ana"yı hâlâ ızlemeyenlerdensenız elınizi çabuk tutun. çünkü her an gösterimden kalkabilır artık bu yalın. yargılamayan. düşündüren çağdaş drama. rırm vmM Kültür Sanat ılanlannız için: 293 89 78 ÜMİTYAŞAR SANAT GALERİSt Cem Yalın Resim Scrgisi 29 Eylö] -18 Ekim '96 Bafrfal Cad Rıfa Bey Sok. No- 293/3 Gfetepe Td. (0-216) 411 35 01 i AKTty DEMtRCt 12-30 Ekim 1996 E SIIV tllfllS! tılıklal Cıd. Elhanrı Pa.ıjı Kn 2 No:203 Bfroflu Tel:( 0212) 245 1$ 08 ontbt MMaM MMy KTOfitil umtn•KMPtUT 251 S « 23t»64 310 M 16 34(1411 12 15-14 30-16 ^S-ISOO-2115 12 15-14 30-16 45-19 00-21X Cnı»ClBl 24 00 1100-1115-1530-17 45-2000-2215 11 15-1145-16J0-I9 15-21 45 Mısty ın Koots Reggae Konseri İSTANBUL 18 EKİM 1996, STARAS STÜDY- OLARI (BOMONTI), SAAT 21-00 ANKARA 19 EKİM 1996, SAKUKENT, SAAT 21:30 Kl«t Stta 750.000 Tl_ (KOV daM) Biltt Sms Mttanlın Ittanbut Oulmtver Mıfzalan. Akmeriez. Omrfour, Ertnkoy. Gıllera Vjktorara Mjjabn. i f l d ^ , Runnt Taksm. dltra. Pn» Trop*. Ankora: Qu)o*«- Kırm, Oukster Otfar (Gıfcfa). Vakkonmı Dost MIOK Ccnor OuMaUnr-kı tatUanyte /Oftonteosyon: Pelltifjll 15] 51.7 o*o«o The :::!! Britiah ı : î C i l | İSTANBUL BOYOKŞEHİR BELEDİYESJ •Sehır Tiyatroları 7 Ekim / 13 Ekim 1996 H A R B I Y E M U H S I N E R T U G R U L S A H N E S I l 240 77 201 T R I B U N A L "Canh Geceler" Salı-Çarfamba K£5^K2>C2> Barbara Streisand, Pavarotti, VVhitney Houston, Tma Turner'dan parçalar ve Türkçe Pop'un en sevilen şarkılanyla "OO Ye" Peryemifre s t Chick Corea, Egberto Gismonti, Stevie Wonder, Night Ark, Carla Bley, Debussy, Kurt Weill, Shadowfax, Prefab Sprout, John Lune &Lounge Lizards, Gary Burton ve Oregon'dan grubun yorumlan - Gumtnrteai tbo Şunıp'un yorumlan Muammer Karaca Tiyatrosu Çıkmaa No:3 BEYOĞLU Tel.(0212)249 7179 ALANGOYA ÇOKER "ziguratlar" 8 E k i m - 2 5 E k i m 1 9 9 6 Galeri B H0sr»vG«r»d»Ca<1. Fırm Sok No a i Teşvttuye-ISTANBUl T«l (0212) 227 16 51Fa« (0212) 25B 10 96 Oatan. Pazar ve Pazartesi dıfında her gûn 12 00 - 18 00 arası açıktır Beyoilu-nda soiin bir iöşe. OkuMMİ, Sobbet etmek için DMtm çif, hMn n fifvcM —WJ»J. KİTATL.I 1 Vltil.VErimde ve Deaen dersieri baflath. | lı>l: 2 15 .> 1 tii Kültür Sanat ilanlarınız için: 293 89 78 (3 hat) / ÇREŞİT R£Y LUKÜS HAYAT Kültür Sanat ilanlarınız için: 293 89 78 (3 hat) 8-9-10-1 l-tî-13 E F A T I H R E S A T N U R I S A H N E S I ( 5 2 6 5 3 8 0 ) MEUHCEVDFTANDAY MİKADO'NUN ÇÖPLERİ YStMUn: Erol KESIUN 8-9-10-11-I2-I3 EKlf USKUDAR M U Z A H I P Z A D E CELAL SAHNESI (333 03 97) GÜLSÜNSİREN FARKLI BİR KADIN YSn IÎ-I3EKİM KADIKOY HALDUN TANER SAHNESI (349 04 6J) CATIPAKİ ÇATLAKÇATU n ULUDA6T İ M M Enfinl 9-9-10-11-12-13 EKİM GAZIOSMANPASA SAHNESI (578 60 67) SEVtMBURAK SAHİBİNİN SESİ YSfMlan; OHmn AUCAYA H-IO-II-I2-I3EKİM '.'«':Sl ' 5 ^ 3 .'J 33 POZİP. 15 00 1 S İSTANBUL BOYOKŞEHİR BELEDİYESİ Şehir Tiyatroları E K İ M ' d e n İ T İ B A R E N KADIKÖY HALDUN TANER SAHNESİ'NDE GfirkanGÜR METPO CANAVAPI Yöneten: Enein ALKAN Sahne tasanmı: Ozhan ÖZDİL Giysi tasanmr Ayjen AKTENGİZ Ijık tasanmı: Kemal YİĞİTCAN Dramaturg: Tank GÜNERSEL O Y N A Y A N L A R Ben*ı AKDeslE-Hüsnö DEMİRAlAYJ'lurac GARÖAĞAOĞlUErS&ı IŞHJDAR- Ûmr«ı İNCEOĞLLmjhperi MERTOĞLUOy» PALAY Şeray SAÇBUKER-AHt SARVAN-Yıvuı ŞB<ER-Le»tnt OZÜMCÜ •İLET SAT^LAM •AftAMfnil OTUH OÛNLB* SAU MJt Ç*«. IUİ, MJ»PBL M.M CUM*. »J» crat.i!.M,nj«pAZAi) ıs.M OTUN T*«İHLI«I : II.ll.IT.ll.lt.il.».11 14.lt.2t.17 IKİN FARGO KonuSunu 1987 ydında Mınne- sota'da yaşanan gerçek bır olaydan alan "Fargo'da bocç bata$ına saplanınca ıkı kıratık kaM tutarak kendı kansını ka- çırmran ve zenguı kayınpede- nnden yûklü bır fidye alarak borçlannı ödemeyı planlayan Jerry Lungegaard adlı bır oto sanctsmın oytuisü yer aiıyor Targo"yu Joel Coen yönetti Başroflennde Frances McDor• mand (Mıssıssppı Burnıng) Steve Buscemı (Reservoır Ctogs). Peter.Stormare (Fandy and Alexander) Willam H Macy (Oteartna) ve Harve PresneS (Paınt Ygur VVogoo) oynadılar Prodûktflfiûğü Ethan Coen'in üsflendıği fîlmın on|inal senaryosu da Joel ve Eîtıai Coen tarafmdan yazıldı "Fargo'nun yafascı etdbmde, gûrûntö yfloeimenliğını Os- cafa aday göstenimış görijntû yonetmetn Roger Deakıns (The Shawshank Redempton), pro- dûksıyoo desınattrtûğûnû R ı * Henrichs (Fallen Angels). kos- tûm desmatflrigûnû Mary Zephres (Dumb and Dumber) üstlenırken müziderın ıse Car- ter Bunvell besteledı T.C. Kültür Bafcanlığı İSTANBUL DEVLETOPERAV£BALESI HTATÜRK KOLTOR MERKEZf'NDE FARKLI ADIMLAR ÜÇ RENK ÜÇ OANS BOLERO bale 1 perde baJe 1 perde Koreograiı ve Sahneye koyan Koreogralı ve Satıneye noyan AysunASUN GeyvanMc MILLEN BEKLENTİ UCUZ YOLCULUKLARIN balei perde A N L A M I YOK Koreoorafı ve sahneye koyan bale 1 perde Nil BERKAN Koreografı ve Satıneye koyan Erdal UfiURlU 19 Elum Cumartesi 15.30 / 23-30 Ekim Çarşamba 20 00 R.Stnn SALOME müz*- drama 1 perde Odcestra Şeti Ortian ŞALLIEL / Sahneye Koyan Gan-Caılo OEL MONACÛ 15 Ekim Salı 20 00 R. Ro*j«rt / 0. Hammercten II K R A L V E B E N muzıkal 2 perde Orkeslra Şetı Sefdar YALÇIN / Sahneye Koyan Haldun DORMEN 16 Ekim Çarşamba 20.00 / 24-31 Ekim Perşembe 20.00 G.Verdi A I O A opera 4 pefde Ortestra Şefi- Orfıan ŞALLIEL / Sahneye Koyan Yetcta KAfW 17 Ekim Perşembe 20.00 / 22 Eklrn Salı 20 00 G.PKCIRİ T U R A N D O T opera 3 perde Orkestra Şefi Orhan ŞALLIEL / Sahneye Koyan YektaKARA 26 Ekim Cumartesi 15.30 KONSER SALONU R.LoMg . B İ R T E N O R A R A N I Y O R mûziltaltomedı2 perde Sahneye Koyan AdrianBRINE/ Müzik Yönetmem Serdar YALÇIN 18-25 EkımCuma 19.00 Bıletler Afaturfc Kullur Mefkezî gıselerinde ve Altunızade Capılol Danışma'da salılmakladır. AKMgışelel: (0212)251 10 23/251 56 00 (7 hat) 254 Cap'toltel : (0216) 391 19 20 (10 hat) DUŞÜNCEYESAYGI MEMET FUAT Yaşlı Bir Şaire Mektuplar (6) Sevgili Ş, Melih Cevdet Anday ile ilhan Berk'in şiırde öy- kü olmadığı konusunda bırleştiklerini, ama uygula- malarının da, saptadıklarını anlatışlarının da bana değişik geldiğini söylemıştim. Buna değinmek için yazıyorum. Yalnız geçen gün çok hoş bir blay yaşadım, ön- ce onu anlatmalıyım: Adam Yayınları Beyoğlu'nda yedi katlı eski bir bi- na aldı, onarılıp alt katları kitabevi, üst katları da ya- yınevi olarak kullanılacak. Kıtabevinin onarımı da- ha bitmedi, ama yayınevi taşındı oraya. Çarşamba günü ben de ilk olarak gittim. Altıncı kat. Her yan bembeyaz, pınl pırıl. Ama pencerelere doğru bakın- ca karşıda tahtaları kararmış. yıkık dökük, tam Ok- tay Ekinci'lik dev bir konak görünüyor. Bakarken" insan ıçinden başlıyor: "Kim bilir buratarda kim- ler..." Daha iyi görmek için pencereye yaklaşınca tanır gibi oldum, bu konak değil, ortasındaki avlusu, Bü- yükpaımakkapı Sokağı ile Küçük Parmakkapı So- kağı arasında geçrt olarak kullanılan büyük hanın bir bölümü... Neydi adı? Cihangir'de otururken Beyoğluspor Kulübü'nün ilersindeki ilkokula gitmiştim bir yıl, her gün geçer- dik yanından, ama hiç böyle yukardan görmemiş- tim bu hanı. Göklere yükseliyormuş... Turgay Fişekçi, "Afrika Pasajı" dedi. "Nereden bıliyorsun?" "Pera'dan..." Açtık İlhan Berk'in Fera'sını önümüze. "Sokaklar Insanlar Evler" derken bulduk; Adı Afrika-Han imiş, ilk sahıbı Ragıp Paşa imiş... vb. Şiır kıtabı deyıp geçme... İlhan Berk Ga/afa'yı gönderirken bana yazdıgı mektupta, "Galata bir gün yakılırsa hıç kuşkun ol- masın bu kitapla yeniden kurulabilecektir" diyordu. Pera'yla çevremizi tanırken o mektubu anımsa- dım... Gelelim şiirde öykü olmadığı konusunda birieşen Melih Cevdet Anday ile İlhan Berk'in uygulamaları- nın, saptadıklarını anlatışlarının bana değişik görü- nen yanlarına... Melih Cevdet Anday, bıliyorsun, bir deneme ya- zarı. Başkalarmın düşüncelerini aktarmakla yetinen ya da bilinen bir doğruyu değişik yollardan savunan bir kimse değil. Ele aldığı konuları irdelemeden, so- rularla açmadan, aklının süzgecinden geçirmeden aktarmaz. Ayrıca serinkanlı bir gözlemci. Dış dün- yayı gözlemledıği gibi, kendinı, ıç dünyasını, şiire ulaşışını da bır tür gözlemliyor. Sezgiliyor demek geliyor ıçımden, ama sanınm böyle bir sözcük yok. "Sezergibiolmak"an\amma "sezinlemek"var. Her neyse. anlıyorsun herhalde ne demek istediğimi. Böyle bir kışi kesinlemelerle konuşur mu!.. Melih Cevdet Anday, senin sandığın gibi, 'Şiirde öykû Olmaz" demıyor. Şiırdeki öykünün anlatılış bi- çemiyle, öyküdeki Öykönün anlatılış biçeminin ay- nı olmadığını belirtiyor. Uzun şiirlennı öykü anlatmak için yazmadığını söylüyor. Şiire, daha doğrusu şiirin müziğine ulaşıldığında. değil öykünün, anlamın bi- le gereksizleştiğinı saptamış. Öykülü bir şiiri oku- duktan sonra aklımızda kalanın yalnızca ses, yani şiirin müziği oldugunu görmüş. Böylece de şiiri öy- küde, anlamda aramamak gerektiği düşüncesine varmış. Yazdıgı şıirlerde anlam da, sırasında, öykü de var. ama şiiri seste yakahyor. Bu düşüncesinı ise Melih Cevdet Anday hertian- gi bir nedenle şiır üzerıne konuşması gerekirse or- taya vuruyor. Şairlere yol göstermek, bir akıma ön- cülük etmek, şiirimizin gelişmelerine yön vermek gibi amaçlardan uzak. "Bütün tarihte, bütün dünyada şiirvar, ama onun ne oldugunu bir bilen yok" diyebiliyor. İlhan Berk ise bambaşka... Onun yazıları bir şiır savaşımının ıçinde yazılmış yazılar. Ikinci Yeni şiır anlayışının öncüsü. kuramcı- st olarak konuşuyor. Daha önce yazılmış her şeyin üstüne bır çizgi çekiyor. Kesınleşmiş görüşlerin bil- diricisi durumunda. Savsözlerle konuşuyor: "Şiire anlam gerekmez", Şiir bir şey anlatmaz", "Anlamın yen düzyazıdır"... İlhan Berk kendine de başkalanna da yasaklar ko- yuyor. Kendi gibi düşünmeyenleri, "şiirin ne oldu- gunu bilmemekle suçluyor. Sevgili Ş, Senin Melih Cevdet Anday'la bir benzerliğin yok; araştıran, soran, anlamaya çalışan, şiirle her karşı- laşmasında 'şaşkınlığa düşen' bir kişi değilsin. ilhan Berk'e ıse çok yakınsın. Bildiklerinden hiç kuşkulanmıyorsun. Şiirin ne olduğu, ne olmadığı üzerine, benim gibi, belli bir görüşe kapılanma ya- şı çoktan geçmış bır arkadaşına bıle, bır mektup bo- yu söylev çekebiliyorsun. Yalnız bir konuyu sakın yanlış anlama. Ben İlhan Berk'in eleştirmenliğıni, daha doğrusu, kuramcılığını sevmem. Şairliği başka, Şairliğine söz yok. Onun dokunduğu her şey şiire dönüşür. Mektubunu bekliyorum. Sevgiler, selamlar... BUGLN Aksanat'ta bugün saat 13.00'te Art Blakey & The Jazz Messengers'ın 'Lı\e at Ronnıe ScottV konsen videodan gösterilecek. Saat 15.00"ie ıse Uluslararası Akbank Caz Festıvali kapsamında. Kerem Görsev'in katılacağı seminer yer aiıyor. 252 55 00 Nâzım Kühürevi'nde saat 15.00'te Murat Salmaner'in konuşmacı olarak katılacağı *RP ve Gerici Hareket' konulu söyleşıye katılabilirsiniz. 414 51 50 Taranta Babu kültûr Merkezi'nde saat 15.00'te genç tıyatrocu Metin Zakoglunun sahneye koyduğu Gogol'ün "Bır Delınin Hatıra Deften' adlı oyunu izlenebilir. Tıyatronun mutfağından yetişen Zakoğlu, bu oyunla oldukça iyi eleştıriler topladı. 235 28 59 BEKSAVda saat' 15.00"te -Dünyada Geüşmeler, Ortadoğu ve Kürt Sorunu" konulu panel yer aiıyor. Panele konuşmacı olarak, Selim Okçuoğİu, Kenan Kalyon. Mustafa Yalçımer ve Sedat Şenoğlu katılıyor. Saat 18.00'te ise Che Guevera ve Necdet Adalı'yı anma etkınlıği yer aiıyor. "Bır Damlasıyım Okyanusun. Ama Okyanusun' başlıkli etkinlikte slayt, şiir. müzik \e tiyatro gösterilerı yer aiıyor. 349 91 55 ÎFSAK'ta saat I9.00'da Ayla Ersoy "un konuşmacı olduğu 'Sanat Kavramına Giriş' konulu söyleşı \er alıvor. 243 08 03 NESRİN BAL / ART STUDYO / OAİMİ SERCİ • SATIS KOCAMANSUR SK. 12/4 ŞİŞLİ TEL: 247 07 00
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle