03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
12 E K M 1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 'Dokuz Buçuk Hafta', Zalman King'in 'seks fabrikasrnın ürünlerinden Fantezilerin buyruğunda cg: KanalD 00.30 Dokuz Buçuk Hafta - 9 1/2 VVeeks / Yönetmen: Adr an Lyne / Senaryo: Patricia Knop, Zalman King, Sarah Kernochan (Elizabeth McMeill'n romanıncan) / Oyuncular: Mickey Rourke, Kim Basinger, Margaret VVhitton, Datvid Margulles, Christine Baranski / 1985 ABD yapı-nı. 113 dakika. bersızdırler. Kısa sürede Elızabeth'i et- ksleyen John. cınsei fantezı- lennı doruklara taşıyan, sa- domazoşıst fantezıler üreten \e bunlar ıçın Elızabeth'ı "zorlayan" bırıdır. Âşık ol- dugu adamın bu tür fantezı- lerını yerme getırmek Elıza- beth'e başlarda "koy masa" da. sonrakı giinler kendısı ıçın bır ••hesaplaşma" do- nemını getırecektır.. •Dokuz Buçuk Hafta"', Zalman King'in "seks fab- rikası"nın ürünlennden bı- rı Aneak bu fılmı "İlişki", "VahşiOrkide" gıbıönem- sız örneklerden ayırmjk ge- MUKATOZER 198*3"lenn tırtışmalar ya- ratan. çevrildiji dönemlerde ülkem ızegeleneyen. korsan \ ideokaset pıyîsasmda elden eledolajan. 19$O'da sınema- larda gösterıiebılen fllmı "Dokuz Buçuk Hafta". da- ha önce bırkaf kez geldığı küçük e»>.randa bır kez daha arz-ı encam edıyor... Bır sanat galerısınde çalı- şangüzellergüzelı Elizabeth (Basinger) \e '•gülümseyen surat'" >akı>ıklı "yuppie" John. rastlantı sonucu tanış- tıklanndagelecekteki giinle- rin neler getıreceğinden ha- Macar tarflıinde '56 olaylarıj-y^V | ıkı usta Macary önetmenın bu r-f^~\ ı gellere karşın devam edıyor. | ^ ı) IRT2 22.43| konuyu elealan fılmlerı ekra- | \\^>J TRT 2 OO.jOj 1940'lann ıkıncı yarısına na SellVOT. _ _ _ _ _ _ ı.ıçlt'.n mtt*.malitrrlan cnnra Basinger ve Rourke cinsel fantezilerin bolca kullanıl- dığı yapımda uvuııılu" bir kompozisyon sergiliyorlar. rek. Içerdıgı kadın-erkek ılış- kılerının kımı açmazları. m- celiklerı \e dönüm noktala- rıyla "garip" bır çekıcilığı var fılmın. Fılmdekı John ka- raktennın Elızabeth'ı "bağ- lamak" ıçın ızledığı "stra- teji" de yapıma ayrı bır "boyut" katıyor Rourke ve Basınger'ın "uyumlu" kompozı^yonla- rıysa bır daha rastlananıaya- cak (ya da az rastlanabıle- cek)türden. HernekadarBa- singer. Rourke ıçın "Onun- la öpüşürken kendimi bir kültablasıyla öpiişür gibi hissedi\ordum" dese de.. TRT 2 22.45 Daniel Trene Biniyor - Danıel Takes A Train / Yönetmen: Pal Sandor / Oyuncular: Peter Rudolf, Sandor Zsoter, Kati Szerb, Mari Törocsik, Dezsö Garas, Gyula Bodrogi / Macarıstan yapımı, 93 dakıka. TV Servisi - "İki Film Birden" kuşağında. Rub bir- lıklerının muhalıf hareketı bastırmak için 1956 yılında Budapeşte'ye girmesının kır- kıncı vıldönümü nedenivle. ıkı usta Macar y önetmenın bu konuyu elealan fılmlerı ekra- na g y Bırıncı film Pal San- dor'dan- "Daniel Trene Bi- niyor". Cannes'da Sınema Yazarları. kendı ülkesınde ıse Ulusal Film Festıvalı Büyük Ödüllerfnı alanfilm.ıkı gen- cın '56 olayları sırasında ya- şadıklannı anlatıyor. 1956 yılının aralık ayında Macar halkı büyük korku ıçındedır. Işgal gerçekleşmış, halkın büyük bölümü ülkenın batısına. Avusturya sınırına kaçmıştır. 20 yaşındakı Gyu- rı Angel, aslında askerdır. Birlıgi dağıtılan bu genç de gitmeye karar venr \e arka- daşı Danıel'le yola çıkar... Budapeşte Masalları - Budapesti Tales / Yönetmen: Istvan Szabo / Oyuncular: Maya Komorovvska, Lldiko Bansagi. T\' Serv isi - Kuşağın ıkın- cı fılmı. Macarıstan'ın siya- sal - toplumsal tanhıne ale- gorık bır bakış sunuyor. Ün- lü yönetmen Istvan Sza- bo'nun fılmınde. Macarıs- tan'da savaş sonrasında ya- şanan gelışmeler. Budapeş- te'de kent dışında terk edıl- mış bır tramvaya binerek kente ulaşmak uzere yolcu- luğa çıkan bir grubun öykü- sünde venlıyor. Macar tarihınin çeşitli e\ - relenne, toplumsal sınıfların bırdönemlerdekı davranışla- rına ılışktn ipuçları ıçeren fılmdekı olaylar ve kışıler bu açıdan ele alındığında. ılgınç bır polıtık fılmle karşılaşıy o- ruz Hemen her olay, Macar tarıhındekı bır olaya ışaret edıyor. Tramvayla. kente doğru yolculuk eden grupta sivıller v e askerler var. Yolculuk bo- yunca farklı kesımlerden ge- îen yolcular arasında tartış- ma eksık olmuyor. Yolculuk. dogal ve insan yapısı tüm en- gellere karşın devam edıyor. 1940'lann ıkıncı yarısına ılışkın çatışmalardan sonra 1956'nınçelışkılengündeme gelıyor. Szabo. '56 olaylarını, tramv ayın önüne çıkan nehır- le anlatıyor. Yolcuların çoğunluğu so- rumluluktan kaçarken Maya Komorovvska'nın oynadığı kahraman. toplumsal sorum- luluk bılıncını temsıl edıyor. Szabo. 56 olay larına eleştirel bır bakış açısıy la y aklaşırken bır tarafı mahkûm etmekten kaçınıvor ve "bir toplum, bireysel eylemlere ve bakış açılarına karşı ne kadar hoşgörülü olmalı" sorusunu soruyor. 'Yılcbz Savaslan'nın devann Interstar 13.40 Müzik dünyasına mizahi bir eleştiri ı 17.40 Semra Özal ve Ahmet Özal programın konukları. 'Yasemin'inPenceresi' Bozkurt'un sundugu "Yasemin'in Penceresi"nın bu haftakı konuklan Semra Özal v e oğlu Ahmet Özal. "Ci- van skandalının ardında yatan gerçek neydi", "Ça- kıcı'larla Özal ailesinin ilişkisi nasıl başladı, nasıl de- vam etti", "Turgut Ozal'ın gizlenen önemli evrakları nelerdi, nasıl kayboldu ve nasıl bulundu" gıbı sorula- luyanıtlar aranan programda aynca Kaddafi ve Erba- kan'ın bir araya geldıklerınde özel olarak yaptıkları konuşmanın bandı yayımranıyor (İnterstar, 23.00). Muhsin Bey - Yönetmen-Senaryo: Yavuz Turgul / Oyuncular: Şener Şen, Şermin Hürmeriç, Uğur Yücel, Osman Çavcı, Erdinç Üstün, Erdoğan Sıcak, Ooğu Erkan / 1986, UmutFılm. TL'RHAN GÜRKAN Eskı organızatör Muhsin Bey'in yardımıyla yükselıp türkücü olan Alı Nazık ve şarkıcı Sevda'nın öyküsü. SavuzTurgul'un 1986'da- kı "Muhsin Be\"fılminde plak. kaset. müzik \e eğlen- ce dünyasına mtzöryoluyla keskın bıreleştın getınlıyor. Turgııl'un nostaljık öykü- süyle bırlıkte. eglence yaşa- mının perde arkası. Istan- bul'ungelenekselgazınodü- zenının yerını alan bar \e pavyonların kirlı yüzü de gözler önüne serılıyor. Bu yerlerde tezgâhlanan yasadışı ışler. ;.ömürülen şarkıcılar ve müzısyenlerın dramıvar Sılık.çaresız.gü- liinç. ama umudunu hıç yıtır- meyen Muhsin Bey'ınyaşa- mı ıçınde eskı Istanbul özle- mı de. etkınbıranlatımlase- rılıyor. l'987'de24. Antalya Film Senlıgı'nde en ıyı film. se- naryo (Turgui). oyuncu (Şen), yardımcı oyuncu (Yücel). müzik (Özdemi- roğlu) ödüllerıyle. 7. Istan- bul Film Festıvalf nde Tur- gul.jün özel ödülü. I988'de Ispanya San Sebastıan Şen- lıgınde jün özel ödülü aidr. Jedi'nin Dönüşü - Return of the Jedi / Yönetmen: Richard Marquand / Oyuncular: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Anthony Daniels, David Provvse, Alec Guinness / 1983 ABD, 133 dakıka. TV Servisi- ABD'de te- levızyonda fılmlerı takdım eden Siskel&Ebert ıkılisin- den. eleştırmen-yazar Ric- hard Ebert, "Return of the Jedi"de mınıcik. uçup kaçan bır ana dıkkat çekıyor ve "Yıldız Savaşları" fıim- lerının sihrınin böyle anlar- da gızlı olduğunu >öylüyor Luke Skyvvalker. Jubba'nın taht odasının altındakı zın- danlarda. kaygan. sürünge- nımsı. neredeyse dişler ve sıgıllerden oluşan bır cana- varla ölümüne mücadele et- mektedir. Durumu da hiç ıy i gözükmez. Tam o anda ca- navar, düşen bir kapının al- tında kalıp ölür. Ebert'i dik- katımızı çektığı olay da o za- man. "bir an başka yere bakmış ulsanız kaçırahile- ceğiniz" o kısacık anda olup biter. Canav arın bakıcı- sı olan adaleh zındancı. göz- lerinde yaşlarla kpşarak ge- lır. Sevdiöı varatık öldü di- •Jedi'nin Dönüşü', özel efektler, uzayda savaşlar ve canavarlarla sürüp gidiyor. ye kalbı kırılmıştır. "Her- kesi bir seven bulunur" di- yor Ebert. "V ıldız Savaşla- rı'nı uzay dizilerinden farklı hale getiren de işte bu ekstra ayrıntı düzeyi- dir". "^'ıldız Sa\aşları" dızı- sınınsevılmesı ve ışyapma- sının nedenlerinden biri. Lu- cas'ın, bu çılgın galaktik im- paratorluga inanması oluş- turuyor. Lawrence Kas- dan 'la y azdıklan senary o da "Jedi'nin Dönüşü"nün olaylarla. inanılmaz görü- nümlerle dolu. yoğun bir film olmasını sağlayan et- kenlerarasında. Elbetteözel efektlgj^ kusursuz; ama bu, bS^^irçok fılmle pay- laştıgıbırözellık. Macerave aksıyon düzeyı de öyle. Far- kı ıse "Yıldız Savaşla- n"nda perdenın her yanın- da sınırsız hayalgücü eserı inanılmaz bir yogunluk gö- rülmesınde, boyuna bir şey- ler oluyor. Lucas'a bakılırsa. bu filmdeki görsel efektlerın sayısı geçen hafta ızledığı- mız "Yıldız Sa\aşla- rı"ndakinın ıkı katıymış. "Jedi'nin Dönüşü"nün, Lucas ve Industrıal Light and Magıc marifetiyle, "Yıldız Savaşları" üçle- mesinin en görkemlısi oldu- ğubırgerçek. Film I983OS- caj'ı ıçın Özel Görsel Efekt. Eh Iyı Sanat Yönetrrienı, Ses. Müzik ve Ses Efektlerı Kurgulaması dallarında aday oldu: sadece Özel Gör- sel Efektler'de ödüllendiril- dı. Sonuç olarak teknık yön- den mükemmel, görüntüleri nefıs:amadıyaloglan ıleka- rakterızasyonu zayıf bır film. Bır de anlatımdakı kaymalar nedenıyle haylı kanşık Hatta ABD'de gös- terıme çıktıgında izleyıciler, makaraların karıştığına hük- mederek ayaklanmıştı. "Je- di'nin Dönüşü", uzayda sa- vaşlarla. özel efektler ve "canavar"larla. kovalama- calarla son hızla sürüp gidi- yor. En müthışlerı ıse hava- da uçan motosikletlerle bir ormandakı kovalamaca. TRT1 23.00 'Erol Evgin Show' TV Servisi "Erol Ev- gin Show"a Bulutsuzluk Ozlemi ve Tuğçe San ko- nuk oluy or. Yaptıklan mü- zikten \e şarkı sözleriyle v erdikleri mesajlardan söz edecek olan Bulutsuzluk Özlemi programda. "Ya- şamaya Mecbursun", "Yüzünde Yaşam İzleri Vardı", "Tepedeki Çi- raenlik" ve "Sözlerimi Geri Alamam" adlı şar- kılarını seslendirirken Tuğçe San da dans gru- buyla bırlıkte "Nerede- sin" ve "Güneşten Sı- cak" adlı parçalarını söy- leyecek. Ev gin programın sonun- da konuklarına Orhan Kuralın "Dünya Dön- dükçe" adlı gezi kitabını armağan edıyor. TGRT 21.00 Emel Saym konseri TV Serv isi - Erkan Yo- laç'ın sunduğu ve Atilla Özgür'ün yönettiğı canlı olarak ekrana gelen "Cu- martesi Konseri"nde bu hafta TGRT'nın yeni transfen Emel Sayın var. Yaklaşık iki saat sürecek konserde Sayın. Türk Sa- nat Müziğı'nden şarkılar seslendırecek. KENT HABERLERI 'Giivenç gözaltında öldürüldü' • İstanbul Haber Servisi - h^enler dekı bır ın>aatta 6 ekım giınü cesedi bulunan Ismet Güvenç'ın ailesi ve Halkın Hukuk Bürosuavukatları İnsan Hakları Dernegı'nde yaptıklan açıklamada. Ismet Güvenç'in gözaltına alındıktan sonra öldürüldüğünü öne sürdüler. Açıklamada, Güvenç'ın agabeyi Orhan Güvenç'in 5 ekim tarıhınde çalıştığı isyerınden 20 arkada^ıyla bırlıkte gözaltına alındığı belirtildi. Mapmara'da deniz kirtiliği • İstanbul Haber Servisi - Marmara Denızi sahıl ijerıdının. Dünya Sağlık Orgütu (WHO) krıterlenne göre kirli olduğu tespit edıldı İstanbul 11 Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada. çeşıtlı tarihlerde yapılan ölçümlerde Gebze'den itıbaren Tuzla. Pendik. Kartal. Maltepe \e Kadıköy'e olan bölümüyle Avrupa yakasının Sarayburnu'ndan Güzelce'ye kadar olan sahıl şeridının, WHO kriterlerıne göre kirli olduğu belirlendi. Ölçümlerde ayrıca Kınalıada Su Spor Kulübü çevresınin ve Karadeniz sahilinde de Liman Plajı'nın kirli olduğu tespit edildi. Yargı yürütmeye teslim • İstanbul Haber Servisi - İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan. Türkiye'de yasal ve anayasal düzenlemelerin. bağımsız yargıyı yürütme organına teslim ettiğini öne sürerek. halkın. siyasi partilerden iş. aş ister gibi hukuk da istemesi gerektiğini söyledı. 20 milyara mal olan Şişli'deki ilçe merkezi için soruşturma açılması istendi ANAP'ın binası kuşkulara yol açtıMİYASEİLKMR Anavatan Partisı Genel Başkanı Mesut Yıl- maztarafındanbugun hızmeteaçılacakolan Şiş- li ilçe örgütünün yenı bınasının 20 mılyar lira- ya mal olması kuşkulara yol açtı. Bir ilçe örgü- tünde bu kadar para bulanamayacagını ve yenı binanın kaçak inşaat sahıplerınden sağlanan pa- ralarla satın alındığını öne süren CHP İlçe Baş- kanı DursunÇaltı. İçişlerı Bakanlığı'nı vesav- cıları göreve çağırdı. Şişli'nin en gözde yen olan İzzetpaşa Mahal- lesi'ndeotobanaparalel olan yeni ilçebinasının alınması için 15. döşenmesi ıçın de 5 mily ar ol- mak üzere toplam 20 milyar liranınnereden bıı- lunduğu araştınlıyor. Sışlı Beledıye Meclısı'ne önceki gün kaçak ınşaatlarla ilgili bir sorıı önergesi veren CHP Grubu. ANAP'lı Beledıye Başkanı Gülay Atığ'ı. kaçak ınşaatlardan bağış adı altında top- • CHP Şişli İlçe Başkanı Dursun Çaltı, ANAP'ın yeni ilçe merkezinin kaçak ınşaatlardan yasadışı yollardan sağlanan paralarla satın alındığını öne sürdü. Yeni bina ANAP Gencl Başkanı Mesut Yılmaz tarafından bugün hizmete açılacak. ladığı paraları ilçe örgütüne aktarmakla suçlu- yor. Gülay Atığ'm özellıkle Büyükdere Cadde- si'ndekı üç kaçak ınşaatabilerekgözyumduğu- nu iddia eden Çaltı şunları söyledi' "Ben de ilçe başkanıyım ama ilçemin ay- da 50 milyon lira olan giderlerini karşılamak- ta zorlanıyorum. t'ye sayınıız da ANAP'tan fazla olduğu halde değil 20 milyar. 1 milyar bile bulamam. Bu paray ı Şişli'de sadece CHP değil, diğer partiler de bulamaz. İçişleri Ba- kanlığı'nı ve savcıları göreve çağırıyorum." Büyükdere Caddesi üzerınde ımarplanına gö- re 12.50 metre olan bina yüksekliği. Eray Ka- pıcıoğlu'na ait binada 24 metreye çıkarılmış. Bu durumda inşaat sahibi bin metrekare alan üzerinde yapılan inşaatına iki kat fazla çıkarak milyarlarca lira kazanç sağlamış oluyor. Kapı- cıoğlu'nun inşaatının hemen arkasındaki Ha- san İslamoğlu'na ait inşaatın da iki katı kaçak. Yine Büyükdere Caddesi üzerinde Kalsın İş- merkezi adı altında yapılan ve Oto Murat Oto- motiv Tic. A.Ş'ye ait olan binada da imar plan- larına aykırı olarak yapılan iki kat kaçak olarak inşa edilmiş. Cadde üzerinde olan bu kaçak inşaatlann gö- rülmemesine olanak bulunmadığını belirten CHP'liler. işçilerinin toplu iş sözleşmesini im- zalamayan tek belediyenin Şişli Belediyesi ol- duğu ve belediyenin mallannı bankalara ipotek ederek 50 milyon dolarlık kredi almaya hazırla- nan Atığ'ın belediye gelirlerini sıfırladığı suç- lamalarında bulunuyorlar. Söylemezler çetesi • İstanbul Haber Servisi - Söylemez kardeşlerın Emınönü Belediye Başkanı Ahmet Çetinsaya'nın yeğeni Ömer Çetinsaya ile arkadaşı Selçuk Hüryaşar'ı silah zoruyla kaçırdıklan ve yeğen Çetinsaya'nın. Söylemezler'in adamı Sait Aydın'ı öldürmekle yargılandığı duruşmaya dün devam edildi. Mehmet Faysal Söylemez'ın, mahkemenin basına kapalılık karannı protesto ederek ıfade vermediği bildirildi. Gazetecilere belge • İstanbul Haber Senisi - Boğaziçı Üniversıtesi. Basın Konseyı ve Hollanda Başkonsolosluğu tarafından basın çahşanlan ıçın düzenlenen "Çevre Bılınçlendırme Seminerf'ne katılan 11 muhabıre dün başan belgelerı venldi. Semıner 31 mayıs-2 hazıran tanhleri arasında Durusu Otel'de gerçekleştirilmışti. Cumhupiyetin 73. yıldönümü • İstanbul Haber Servisi - Bahçeliev ler Belediyesi. cumhuriyetin 73. yıldönümü kapsamında bastırdığı 50 bin adet kutlama tebrığini. çeşitli kurum \e kuruluşlara dağıtmaya başladı Tebrik kartlarının TBMN! üyelerine. valiliklere. yargı üyelerine. ünıversitelere. kaymakamlıklara ve basın kuruluşlarına göndenlmeye başlandığı bildirildi Kutlamalar çerçevesinde beledıyeye bağlı tüm cadde ve sokakların bez afışlerle donatılacağı kaydedildi. Eğitlm yardımı • İstanbul Haber Servisi - Zeytinburnu Belediyesi. 250 memura çanta ve kırtasıye malzemelerinden oluşan yardım paketı verdı Beledıye olarak memurlara yardımda çalıştıklarını kaydeden beledıye başkanı Adıl Emecan. çanta. defter. silgi. kalem gibi kırtasiye malzemelerinden oluşan eğitim paketinin herbırinın 2 milyon liraya mal olduğunu belırtti. M.4HMI TPAŞA TİCARET LİSESİ Öğretmenden öğrenciye dayağa büyük tepki İstanbul Haber Servisi - Mahmutpaşa Anadolu Ticaret Meslek Lısesf nde okuyan A.K. adlı öğrenci. öğretmenı Salih Barman tarafından kafası kapı camına geçırılerek dövüldü. Öğrencının babası Adnan Kayalı olayın takıpçısı olacaklarını söyledı. Öğrencilerın tepkısıne neden olan dayak olayı Mahmutpaşa Anadolu Ticaret Meslek Lısesf nde gerçekleştı. Lıse ikinci sınıf öğrencısi A.K., dün sabah okula geldiğinı. bu sırada Salih Barman ın kendisinı yanına çağırdığını belirtti. Öğretmeni Salih Barman'ın kendısıne "Sen öğretmenini görünce elini çantandan aşağıya nasıl indirmezsin" dıye sorduğunu anlatan A.K. şöyle konuştu: "Daha sonra kafamı cama doğru iterek camdan içeri geçirdi. Bu sırada yere düştiim. Sonra beni saçlarımdan tutup yukarı kaldırdı. Başımın kananıaya Dayak yiyen öğrenci başladığını görünce beni idare odasına götürerek 'Eğer dava açarsan suçlu durumuna düşersın. hayatını kaydırırım' dedi." Olaydan sonra. Mahmutpaşa Anadolu Ticaret Meslek Lisesf nde okuyan öğrencıler durumu protesto etmek ıçın derse gırmey erek bahçede toplandılar. Öğrencıler. Salih Baıman'ın daha önce de olur-olmaz nedenlerle öğrenci dövdüğünü öne sürerek öğretmenlerı hakkında soruştunna başlatılmasını ıstedıler. Öğrencıler. Barman'ın yargılanması ıçın topladıkları ımzaları Çumhurıyet Savcılığı'na teslim edeceklerinı ıfade ettiler. A.K.'nın velisı Adnan Kayalı ıse olayın takıpçısı olacağını vurgularken okul müdürü gereğinın yapılacağını kaydettı. TOBB'deıı eııijniyete bağışTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB). İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne 25 adet değişik cins ve markada otomobil bağışladı. Yaklaşık 45 milyar lira tutarındaki otomobillerin devir-teslim töreni sırasında İstanbul Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu, TOBB Başkanı Fuat Miras'a bir teşekkür plaketi verdi. TOBB Başkanı Fuat Miras. Odalar Birliği'nin bu tür bağışlarının bundan sonra da devam edeceğini belirtti. (fPEK YEZDANİ) Mimarlar Odası hükümeti sucladı 'Amaçlan şeriatı güçlendirmek' İstanbul Haber Servisi - Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, RE- FAHYOL'un "yerel yönetim refor- mu"nun yerel yonetimleri değil "şeriatı güçlendirmek" olarak algıladığının bir göstergesi olduğunu savundu. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesı'nce yapılan açıklamada. REFAH- YOL hükümetınin "yerelyönetim refor- mu" anlayışının rant ekonomısine yeni yasal zemın ve kaynaklar yarattığı belir- tildi. Açıklamada. her iki yasa tasarısında da yürürlükte bulunan yasalardan daha "geri" ve "tehlikeli" hükümlerin yeral- dığı belirtildi. Mimariığın geleceğinin bu kez de "şeriatçı"anlayışlarla rant ekono- misıne kurban edılmek istendiği sav unldu. Şişli Beledıye Başkanı Güîay Atığ da yaptığı açıklamada, yerel yönetımlerle ıl- gili tasarılann y asallaşması halinde "mo- narşik" bir yönetıme ilk adımın atılmış olacağını belirtti. Umraniye olayları Balistik inceleme hâlâ tamamlanamadı İstanbul Haber Servisi -Gazi Mahallesi ıleÜmra- niye 1 Mayıs Mahalle- si'nde 12-13 Mart 1995 ta- rihinde meydana gelen olaylarda yaşamını yitiren- lerin aileleri, 5 kişinin ölü- müne neden olan polisler hakkında dava açılması için Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığf na başvurdu- lar. Ailelersoruşturmayı yü- rüten Cumhuriyet Başsav - cısı Yusuf Llu'ya olayın üzennden 19aygeçmesi- ne karşın faıller hakkında hâlâ dava açılmadığını söylediler. Savcı Yusuf Ulu ise Ümranıye'de meydana ge- len olaylarla ilgili olarak fotoğraf ya da görüntünün olmamasının soruşturma- nın ağır ilerlemesıne neden olduğunu belırterek balis- tik ıncelemenin hâlâ sür- düğünü vurguladı. Gazi Mahallesi ve Üm- raniye'de meydana gelen olaylarda yaşamını yitiren Fevzi Tunç'un babası Mustafa Tunç, Sezgin Engin'ın annesi Sabahat Engin. Hasan Çubuk'un babası. Dinçer Yılmaz'ın annesi Cibriye Yılmaz. İsmail Baltacı'nın eşı Ha- cer Baltacı. Hasan Pü- an'ın babası İlyas Püan. Dilek Sevinç'ın annesi Şa- ziment Şimşek, Genco Demir'in eşı Aynur De- mir. Zeynep Poyraz'ın annesi Menekşe Poyraz ıle olaylar sonrasında açı- lan davaları ızleyen avu- katlardan Sabri Kuşkon- maz, Faruk Ertekin. Ce- mal Yücel. Gülizar Tun- cer ıle Efkan Bolaç Lskü- dar Adlıyesı'ne geldıler. Beş kişinin yaşamını yitir- mesıyle sonuçlanan Ümra- nıye olayları ıle ilgili ola- rak dava açılmadığını söy- leyen aıleler. soruşturmay ı yürüten savcı ile görüşme talebinde bulundular. Soruşturmayı yürüten Başsavcı Yusuf Ulu ile gö- rüşen aıleler. olayın unu- tulmaya başlandığına dık- kat çektiler. Ümranıye o- laylarının Gazi Mahalle- sı'nden farklı bır özellığe sahıp olduğunu söyleyen savcı Yusuf Ulu ıse "Gazi ile ilgili olaylar sırasında çekilmiş çok sa- yıda fotoğraf ya da gö- rüntü var. Ancak Üıtıra- niye ile ilgili görüntüler hep olaylar sonrasına ait" dedi" Olay günü 300 polisin görev yaptığını vurgula- yan Ulu. şöyle konuştu' "Balistik inceleme hâ- lâ tamamlanamadı. 150 polisin silahlarımn balis- tik incelemesi tamamlan- dı. Bir kısmının adli tıp- ta. Yüz kişi ise kaldı. Ben de sizler gibi katillerİR yakalanmasını istiyo- rum. Olaylarla ilgili ola- rak görgü tanıkları var- sa haber verin ve gelsin- ler ifade versinler." Ailelerın olayın zama- naşımınauğraması yönün- dekı endışelen üzerıne Ulu. davanın zamanaşımı- na uğramadıâını vurgula- dı Aksigorta y dan yangın ve deprem eğitim merkezi İstanbul Haber Servisi - Sabancı Holding'e bağlı Aksigorta'nın. ılkokul çağındakı çocuklann yangın ve depreme karşı eğitilmeleri amacıyla kurduğu "Aksi- gorta Yangın ve Deprem Eğitim Merkezi" dün tö- renle hizmete açıldı. Egıtim merkezını. haziran ayına kadar İstanbul'dakı tüm ılkokullann zıyaret edecekle- ri belirtılerek. zıyaret takvıminın İstanbul ll Mıllı Eği- tim Müdürlügü tarafından oluşturulduğu kaydedıldı. Merkezın açılış törenıne katıian üniti ışadamı Sakıp Sabancı yaptığı konuşmada, her türlü hatanın gıderı- lebıleceğini, ancak ihmalden kaynaklanan can ve mal kaybının yerine konamayacagını vurguladı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle