23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6 OCAK 1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Japonya Başbakanı 11 ocakta görevinden istifa edeceğini açıkladı Afurayama devri kapandıDış Haberler Senisi- Japonya Başbakanı Tomiçi Murayama. görevinden istifa etmeye karar verdiğıni açıkladı. Murayama basın toplantısında. geçen yıl Okınawa"daki Amerikan üssünde ortaya çıkan problemler. Kobe depremi. Monju nükleer santralındaki kaza \e Japon ekonomisinin karşılaştıgı problemlere değinerek "Elimden gelenin en iyisini yapmava çalıştım. Yeni yıla yeni bir hükümetle başlanmasının daha doğru oiacağma inanıyorunT dedi. Koalısyonun yeni başbakan adayı konusunda gelecek hafta resmen karar verebileceğini söyleyen Başbakan Murayama, koalisyonun diğer liderlerine üç partili yönetimlerini sürdürmeleri tavsiyesinde bulundu. Murayama partisinin başkanlığı içın adaylığını koyacağını, fakat kesinlikle hükümette görev almak istemedigıni de sözlerine ekledi. Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada da koalisyonun diğer ortaklan Liberal Demokratik Parti (LDP) lideri ve Ticaret Bakanı Ryutaro Haşimoto ile Sakigake Partisi lideri ve Maliye Bakanı Masayoşi Takemura'mn koaiisyon hükümetinin bozulmadan korunması konusunda anlaşmaya Tomiçi Murayama Sosyalist 'Büyükbaba' Dış Haberler Senisi- 1993 yılının eylül ayından ben Sosyalist Demokratik Parti'nin (SDP) başkanlığını yürüten 71 yaşındaki Murayama. Japonya'nın 47 yıldan beri iktidara gelen ilk sosyalist başbakamydı. Kısa boyu ve gri kaşlanndan ötürü "büyükbaba" diye de adlandırılan başbakan. 1924 yılında doğdu. Tokyo'daki Meiji Üniversitesi'nde ekonomi ve politika egitımı gördükten sonra Sosyalist Demokratik Parti'ye (SDP) giren Murayama. ılk defa 1972 yılında parlamentonun alt kanadına seçıldi. Önce SDP. Liberal Demokratik Parti'den (LDP) ayrılanlar vc merkez partiler ile bir koaiisyon hükümeti kurarak iktidara gelen Murayama. 1994 yılının haziran ayında bu irtifakı bozarak LDP ve Sakigate Partisi'yle birleşti. Uzlaşmacı karakteriyle tanınan ılımlı solun lideri, sağ ve sol partilerin birleşimınden oluşan bu koalisyonun iktidan süresince birçok başanya imzasını attı. Başbakanlıgı süresince seçim sıstemınde. vergilerde ve uluslararası ticaret anlaşmalannda uzun \adeli reformlaryaptı. Ülke ekonomisini de gelişim sürecıne sokan Muravama. istifasıyla ilk Japon sosyalist Iıdennın başan hikâyesine nokta koymuş oldu. Ryutaro Haşimoto ^ÎKoyu "' "~ J milliyetçi Dış Haberler Servisi- Japonya Başbakanı Tomiçi Murayama'ntn istifasının ardından yeni başbakan adayı olarak görünen Ryutaro Haşimoto 1937 yılında dogdu. Keio Üniversıtesınde politika eğitimi gören Haşimoto. babası eskı saglık ve sosyal yardım bakanı Ryogo Haşimoto"nun ölümünün ardından 26 yaşında parlamentoya gırdi. Saglık ve Sosyal Yardım Bakanlıgı, Ulaşım Bakanlığı ve Maliye Bakanlıgı görev lerinde bulunan Haşimoto, birçok G7 toplantısında Japonya'yı temsil ettı. lyi bir polıtikacı ve arabulucu olarak tanınan Haşimoto'nun koyu bir milliyetçi oluşu koaiisyon hükümetinin lideri olmasında herzaman birengel unsuru oldu. Japon askerlennin Birleşmış Milletler Barış Gücü operasyonlanna katılmasına verdiği destekle koaiisyon hükümetindeki sosyalist ve merkezcilerin tcpkisinı çeken Haşimoto, ülkede yapılan son kamuoyu yoklamalannda Murayama"dan sonraki muhtemel başbakan olarak görünüyordu. vardıklannı ifade ettiler. Siyasal kaynaklar. Murayama'nın 11 ocakta parlamentoya resmi olarak istifasını sunmasının ardından koalisyonun yeni adayının büyük ihtimalle Haşimoto olacağını ve parlamentodaki çoğunluğu sağlayarak seçileceğini belırtiyorlar. Japonya Başbakanı Tomiçi Murayama'nın görevinden istifa etmeye karar verdiğini açıklaması üzcrine Başbakan Yardımcısı Ryutaro Haşimoto da başbakanlık görev ını üstlenmeye hazır olduğunu açıkladı. 'Hazuiın' Haşimoto bugön yaptıgı açıklamada. başbakanın bıraktığı mırası devralmaya hazır olduğunu ve gerekli sorumluiuğu üstleneceğini söyledi. Istıfalarını bugün resmen sunmaları beklenen Murayama ve kabinenin diğer bakanları. yeni hükümet atanıncaya kadar görevlerine geçici olarak devam edecekler. İstifa nedenini acıklamayan Sosyalist Demokratik Parti'nin 71 yaşındaki lideri Murayama. koaiisyon hükümetini LDP ve Sakigake Partisi ile 1994 yılının haziran ayında kurmuştu. Müzelerve parfclar Gunde 383 bın zıyaretçı gen çevnhyor Pasaport 200 bın tonsolosluk yalnızca acıl vızelerie uğrasıyor Temızlik: 500 yerieşım oolgesınde durdu. saglık mzmetlenne tahsısat aynlarmyor Aşevlen: 600 bın yaşiıya venlen yemekler ıptal edılece Demokrat Beyaz Saray Bütçe görüşmeleri ABD'yî sarsıyorDış HaberlerServisi- ABD Başkanı BillClin- ton ile yasama organı kongre arasındakı bütçe çekişmelennin gıderilıp uzlaşma sağlanması yo- lundaki ginşimlerinden henüz bir sonuç alına- madı. Muhalefetteki Cumhuriyetçi Parti'nın çoğun- lııkta bulundugıı kongre ile Demokrat Parti'lı Clınton arasında bütçe konusundakı görüş ayrt- lıklan yüzünden kamu daıreleri 20 gündür çalı- şamaz hale gelirken Temsılcıler Meclisi Sözcü- sü Cumhuriyetçi ı\ewtGincrich'ın bütçeyı den- geleme planının da soruna bir çözüm getırme- mesı Beyaz Saray'da huzursuzluga yol açıyor. Gingrich'ın planı. kamu çalışanlannın işlerine dömnesıni ve 15 marta kadar önemlı hızmet bı- rimlerıne acıl ödenek aynlması önen>,ını içeri- yor. Söz konusu plan. Clinton'ın her şeyden ön- ce dengeli bir bütçe tasariM hazırlaması volun- dakı kongre talebinı otomatık olarak geçersiz kılıyor PerşembegünüGingnch'ın lıderlığınde toplanan Temsilcıler Meclisi üyeleri 2.5 saat sü- resince söz konusu planı tartıştılar. Toplantı so- nunda basına bir deıneç veren Ohıo mılletveki- lı John Boehner. "İçinde bulundugumuz koşul- lan daha sağlıklı bir şekilde değeriendirmek içio bir iki giin daha bekkinemiz gerekiyor" dedi. Gıncnch'in planının Cumhumetçilerarasın- da hemen kabul görmemesı. partı içinde görüş birliğınin çöktügüyolundakı ıddıalannyayılma- sına yol açtı. Avrupa Biıiiği'nden girişim Kıbns'ta diplomasi trafiği yoğunlaşıyor REŞATAKAR LEFKOŞA- Kıbns sorununun çözümü ko- nusunda Bosna anlaşmasının mımari Holb- rooke'u görev lendiren ABD'nin 22 ocakta başlatacağı sonuç getirici girişimlerin arife- sinde Avrupa Birligi de diplomarik taarruza geçti. AB'ninOönem Başkam nalya'nın Dışiş- len Bakan Yardımcisı Emanuelle Scammac- ca, Ankara'dan sonra 24 saatliğine geldiğı Kıbns"ta yogun temaslarda bulundu. Scam- macca, Rum lıden Glafkos KJerides'le yap- tığı görüşmeden sonra K.K.TC Cumhurbaşka- nı RaufDenktaş ıle bir araya geldı ve dün ada- dan aynlarak Atına'ya gıtti. Önemli bir sorun olarak nıtelediği Kıbns sorununun çözümlenmesi gerektığini kayde- den Scammaca "Ankara. Lefkoşa ve Atinate- maslanmın sonucunu Roma'da bir rapor ha- line gcririp dışişleri bakanına sunacağım.. O da bunu Brükscl'c taşıyacak"dedı. Avrupa Birliğınin saglayacağı kazançlardan her iki toplumun da yararlanmast gerektiğini anla- tan Scammacca, Kıbnslılann da kendilerini Avrupalı hissettiklerını söyleyen KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a katıldığını belirtth Italya Dışişleri Bakan Yardımcısı. Kıbns sorununun çözümlenebılmesi tçın her iki tarafta da siyası istek olması gerektığini anlattı. Denktaş, italya'nın bu gırişimini değerlen- dirirken "Rumlan masaya göndersinler, ko- nuşahm'dedı Anlaşmak ıçınKlendes'leyüz yüze konuşmaları gerektığini tekrarlayan Denktaş, AB'nin Kıbns'a bir koordinatör atama düşüncesinde olduğunu kaydetti. Spring de geliyor AB'nin yeni döneın başkanı italya'nın dı- şişleri bakan yardımcısından sonra temmuz ayında dönem başkanlığını üstlenecek olan trlanda'nın Dışişleri Bakanı Dick Spring de salı günü Kıbns'a geliybr. Adada 4 gün ka- lacak olan Spring, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Rum lıden Glafkos Klen- des ile görüşmelerde bulünacak. Bu arada Kıbnsla ilgili trafığin yoğunlaş- ması üzerine Ruslar'dan sonra Çınlilerde boy göstermeye başladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Birinci Müsteşan TianZengpel, beraberinde bir heyetle birlikte adaya geldi. Zengpel, Kıb- ns sorununun çözümü konusunda BM'nın kararlanna destek belirtirken adanın bağım- sızlığı. egemenlik ve toprak bütünlüğünün sağlanması gerektiğıni iddia etti. Liani karantinaya alındı MURAT İLEM ATİNA - Yunanistan'da 46 günden bu yana yaşam mücadelesı veren Andreas Papandmı'dan sonra e>ı Dimitra Papandreu da kara sanlık teşhısı ile karanti- naya alındı. Özel doktorları ve saglık bakanı Dimitrk Kremastinos'un isteği üzerine Andreas Papand- reu'nunodasınagirmesıvasaklanan Dimitra Papand- reu'nun yaklaşık bir buçuk yıl önce aynı hastalıktan tedavı gördüğü öğrenıldı. Vücııt teması, kan, ter, sal- ya. seks ile geçebılen hastalık yüzünden ayn bır oda- ya alınan Dimitra Papandreu'nun ıkı doktor nezare- tinde tedavısının sürdügü. büyük olasılıkla başka has- taneye sevkedileceği belirtılivor. Digertaraftan Başbakan Papandreu'nun hastalıgın- da henüz bir iyileşme görülmediğı. ıvileşmesı duru- munda bıle hayatının bundan sonraki döneminı diya- liz makınesine bağlı olarak sürdüreceğı basın organ- lannda yeralan haberler arasında. Ana muhalefet par- tisi liden Miltiadis E\ert tarafından, Papandreu'ya konsültasyon yapan doktorlara gönderi len başbakanın durumu ve bundan sonra görev yapıp vapamayacağı şeklindeki sorulan içeren mektubun cevabı açıklandı. Onasis Kalp Merkezi'nde 16 doktorun imzasi ile ana muhalefet partısıne gönderilen ce\abı açıklamada. Pa- pandreu'nun yaşaması durumunda bile poltıka ile uğ- raşamayacagı belırtilıp sürekli gözetım ya da tedav ı al- tında tutulması gerektiğinden söz ediliyor. Ocak ayı- nın yirmisınden sonra toplanacak olan iktidar partisi PASOK"un merkez kurulunda yeni başbakanın büy ük olasıltkla seçıleceğine artık kesın gözle bakılıyor. Mer- kez yürutme kurulu üvelen \e millervekılleri tarafın- dan vapılan açıklamalarda yeni başbakanın yirmisin- dekı toplantıda ele alınacağı. ay sonuna kadar başba- kanlık konusunun bitirileceği ifade ediliyor. Ankara ihtiyatlı İsraiFden bölgesel ittifak önerisi Vünanistan Başbakanı Andreas Papandn-u'nun eşi Liani'nin aynı hastalığa daha önce >akalandığı açıklandı. UKRAYNA Türkiye'nin Hain Kırım Planlan' KIRCIZİSTAN Pravda gazetesinde Nikolay Musiyenko imzalı "Kınm yine Türklerin eline mi geçecek?" başlıklı bir yorum yayımlandı. Yorumda Kırım'ayönelik "uzun vadeli ve kurnaz" planlan olan Türklerin, yarımadayı Ukrayna'dan ve Rusya'dan tümüyle kopararak kendi 'Şok tedavisi' Kırgızlara yaradıAskar Akayev üçüncü kez Kırgızistan Devlet Başkanlığı'na seçildi. 1990 sonbaharında parlamento tarafından devlet başkanlığına getirilen Akayev. bir yıl sonra yapılan halk oylamasında koltuğunu korudu. Geçen yılın sonunda yapılan v seçımlerde ise halkın yaklaşık dörtte üçünün desteğiyle ezici bır zafer kazandı. Seçim sonrasında yaptığı açıklamayla ekonomıde "şok tedavP'nin Kırgızistan'da başarılı sonuçlar verdiğini vurgulayan Akayev, bundan sonraki beş yılda demokratikleşme sürecinde de önemli aşamalar katedileceğını söyledi. Akayev'in, Kırgızistan'daki Rus nüfusun çoğunun oylannı aldığı bildirilıyor. Seçimlerden önce yapılan anketlerde, devlet başkanlığı içın şanslı görülen komünist lider Absamat Masaliyev, pyların yalnızca yüzde 20'sini alabildi. Kendini "yeni komünist" olarak tanımlayan Masaliyev'e verilen destek, yalnızca kendi kabilesıyle ve kentiyle sınırlı kaldı. Eski parlamento başkanı Medetkan Şerimkulov ise ciddi bir başarı kazanamadı. egemenlikleri altına alabilecekleri iddiası dile getirildi. Yazısına, tarihteki bütün Rus-Türk savaşlarının Rusların zaferiyle bittığini saptayarak başlayan Musiyenko, bugün hâlâ bölge liderliğine oynayan Türkiye'nin, Batı'yla iyi ilişkiler ve göreceli MOLDOVA BDT'ye 13. iiye fazla Birkaç gün sonra toplanacak olan BDT zirvesinin gündemine, kabul edilmesi olanaksız bir öneri sunulacak: Moldova'daki Rus azınlığın devletinin BDT'ye üye olarak kabul edilmesi. Prednestrovya Moldav Cumhuriyeti (PMC). geçen yılın sonuna doğru yaptığı göstermelik referandumla BDT'ye "eşit hakh bir devlet olarak" katılma kararı aldı. 610 bin nüfuslu PMC'de oylamaya katılanların yüzde 9O'ı BDT üyeliğine "evet" dedi. Ama sınırları içindekı PMC'yi tanımayan Moldova yönetimi, söz konusu referandumu "sacmalık" olarak niteledi. BDT zirvesinde Moldova lideri Mirça Snegur'u. kendi ülkelerinde benzer sorunları olan Boris Yeltsin'in (Rusya), Eduard Şevardnadze nin (Gürcistan), Haydar Aliyev'in (Azerbaycan) ve Leonid Kuçma'nın (Ukrayna) destekleyeceğine ve Ayrüık yanlısı lider İgor Smirnw PMC'nin başvurusunun önemsenmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. BDT'ye başvuru referandumunun yanı sıra anayasa oylamasını ve parlamento seçimlerini de gerçekleştiren PMC'de, aynlık yanlısı lider İgor Smirnov'un güç yitirdiği dikkat çekiyor. PMC muhalefeti, son zamanlarda Moldova ile iyi ilişkilerin geliştinlmesini savunuyor. 2 eylül 1990'da PMC'nin ilan edilmesinden sonra Rus azınlığın temsilcileriyle Moldova silahlı güçleri arasında kanlı çatışmalar olmuştu. 21 temmuz 1992'de Rusya'nın da karışmasıyla taraflar arasında görüşme süreci başlamıştı. Kişinyov yönetimi, PMC'nin bağıms/zlığına karşı çıkarken Trispal Moldova'dan ayrılmaya kararlı görünüyor. Moskova ve AGİK ise, PMC'ye Moldova içinde "özel ve geniş yetkiler" verilmesini savunuyor. Moldova lideri Mirça Snegıır gelişmiş ekonomi gibi üstünlükleri olduğunu behrtiyor. Türk dıplomasısinin, bir yandan "Balkanlar'dan Sibirya'ya kadar bir Turan kuşağı" oluşturmaya. öbür yandan da Karadeniz ülkelerine önderlik etmeye çalıştığını vurguluyor. Yazıda, Kırım, Romanya, Moldova, eski Yugoslavya gibı bir dizı devlette "Türk azınlığın haklannı savunma bahanesiyle" etkisini arttıran Ankara'nın, son zamanlarda Moskova'dan çok Kiev'e yaklaşması "kuşkulu" bulunuyor. Devamla, Kırım'a egemen olma planianna bağlı olarak Türkiye'deki yaklaşık iki milyon Kınm Tatarının yanmadaya gönderilmesini tasarlayan Ankara yönetimının "ekonomik yayılmacılığı" ve "artan askeri gücü" ile ciddi bir tehlikeye dönüştüğü savunuluyor. Bu arada 1993 yılında öldürülen bağımsızlık yanlısı Kırım lideri Yuriy Osmanov'un katillerinin "Karadeniz'in öteki yanında " aranması gerektiği ima ediliyor. Zaten Türk Bozkurtlarının böylesi eylemlere yatkın olduğunu belirten yazar, örnek olarak. eski Azerbaycan İçişleri Bakanı Hamidov'un Bozkurtlarla sıkı ilişkisıni gösteriyor. "Osmanlı imparatorluğu'nun intikamını alma peşindeki" Türklerin Karadenız'de artan askeri potansiyeline dikkat çeken Musiyenko, buna karşı duracak tek gücün Karadeniz Filosu olduğunu yazıyor. Filonun bölünmesi konusunda Rusya ile Ukrayna arasındakı görüşmelere karşı çıkan yazar, Moskova'nın disiplini ele alması gerektiğıni düşünüyor. KLDL'S (AA) - İsraıl Başbakanı Şımon Peres'in. ABD'ye "Saddam Hüse- yin rejiminin dcv rilmcsin- iien sonra". Türkiye, Cr- Jün ve Irak'la birükte '•Beşli bir bölgesel strate- jik ittifak" oluşturulması önerisinde bulunacağı bil- dırildi. Israil askeri radyosu, Başbakan Peres'in. beş ül- keyi ilgilendiren bu ittifak önerısini, gelecek hafta ts- rail'e gelmesi beklenen ABD Savunma Bakanı \\illiam Perry'ye iletece- ğinı belırtti. Radyo. Başbakan Pe- res'ın bu ittıfakın uygulan- ması yollannı inceleyecek bir Israıl-ABD komisyonu- nun kumlması ve israıl ile ABD arasında bir savunma anlaşması ımzalaıımasını sağlamayı hedetiediğini kaydetti. Askeri radyo. Pe- res'in söz konusu projeleri- ni, 11 Aralık tarihindeVV'as- hington'daki görüşmesinde ABD Başkanı Bill Clin- ton'a ilettiğinı ifade etti. ABD'nin yanı sıra Türkiye ve Ürdün ile diplomatik ilişkisi buiunan israil'in. Körfez Sava^ı sırasında Is- rail topraklarına 39 adet Scud fuzesi ateşleven Irak ile "savaş hali" sürüyor. Ankara ihtiyath Ankara ise. Krail'ın öne- risini "'ıhtıyatlı" karşıladı. Dışışlen Bakanlığı yetkili- leri. söz konusu önerinin "çok dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektiğim"" söylediler. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) İLAN METNİ Beledıyemızce yapılacak olan "Çankaya Beledıyesi Hizmet Binası ve Çevre Düzenlemesf nın mıman projelennın elde edil- mesi işı, Çankaya Belediyesi Fen işlerı Müdürlüğü'nce "Bayındır- lık ve iskân Bakanlıği Mühendisiik ve Mimariık Proje Yanşmalan Yönetmelığf' kuralları içinde serbest, ulusai ve tek kademeli ola- rak yanşmaya çıkartılmış olup; 11.12.1995 tanhinde teslim edilen projelerie ilgili olarak jüri üyelerinin yapmış olduğu değerlendir- me sonucunda aşağıdakı projeler ödüle değer görülmuştür. RUMUZ İŞjM LÖöul 41115 2.0dül 3.Ödül 71281 00000 DGSA AITlA-ZAFER MUH. AİTIA-ZAFERMUH G.Ü. DGSA ITU DGSA ODTİ) OnerTokcan Hulusı Gonül Yrd.ErtanAktaş Işıl Demıralp F. Sernıh Goral A.Murat Arpmar Rkret Ozçetın Mehmet Umut Dernz Yrd. Dn. Zenul Khan Aberdeen Mansıyonlar 20467 Meral Özdengız ErenBaşak 12125 NuranÜnsal Yrd. Nıhal Ozer Ektıı TugruiAgun SelçukAy AhmetAkın 02044 Ozcan Uygur Semra Uygur Yrd. Tomrts Çetın Necatı Seren Gülız Kılmç M.Ekın Uygur Denız Uygu' 21021 Hakan Dölgen Yrd. Rahşan Gulmez Meral Oguz Oguz Ozçullu Kamıl Yılmaz HulyaCuce Dn Güven Şener 87373 insan Özcan Ahmet Ulusoy M.Turan Ekmekçı KutKlay Önal İTU Kolokyum. 10 Ocak 1996 gunü saat 17,30'da AKM Toplantı Salonunda yapılacaktır. 1LANENDUYURULUR" Bas.n: 18844 ODTÜ ODTU ADMMA ADMMA ADMMA KTU OOTÜ O0TÛ ODJU ODTÜ AnadoluClnv. AnadoluÜnv. İTÛ ITU ITU
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle