24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6 OCAK 1996 CUMARTESİ • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 17 Petrol devlerî kaçıyor AVKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Dünvanın önde gelen petrol şirketlerinden olan Slobil. Türkiye'deki arama ve üretim şirketinı sattığını açıkladı Hollanda- lı Shell şirketi de Diyarbakır bölgesi çe\resindeki 27 pet- rol kuv usunu geçen ay için- de satmıştı. Mobil \e Shell'in bölgedeki varlıkla- rını sona erdirmeleri. "Pet- rol devleri Türkiye'yi terk ediyor" yorumlarına neden olurken. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) da "gerçekçi petrol politika- lan" üretmemekle suçlandı. Mobil Oil Türk A.Ş.'den dün yapılan yazılı açıklama- da. Mobil'in Türkiye'deki petrol arama ve üretim şir- keti olan Mobil E\ploration Mediterranean Inc.'tekı (MEMI) hisselerin tamamı- nın, "iiçüncü şahıslara ken- disinden daha fazla yararlı olacağı için" Petronı Pro- duction Ltd. şirketınedevre- dildiği kaydedildi. Petrom Production şirketinin İrlan- da'da konuşlu uluslararası bağımsız bir petrol şirketi olduğu belırtılen açıklama- da. "Bu şirketin en büyiik hissedarı olan Momenrunı Engineering, Türkive'de ilk defa denizde geliştirme son- dajlan yapmakta ve TPAO tarafından kendisine ihale edilen proje kapsamında ıMarmara Denizi"nde plat- form ve boru hattı tesis faali- yetlerini yürütmektedir" denildi. Açıklamada. 1956 yılın- dan beri Türkıye'de petrol arama ve üretim faaliyetle- rini sürdürmekte olan ME- MI'nin.Güneydoğu Anado- lu bölgesindekı "Şelmo"* sa- hasında günde 2 bin 100 \ a- rıl hampetrol ürettiği de v ur- gulandı. Açıklamada. Mo- bil'in Türkiye'deki varliğı- nın 20. vüzyılın başlarına kadar uzandığına yer verı- lerek şu görüşler bildirildi: "Bu satış, Mobil tarafın- dan arama ve üretim faali- yetlerine iiişkin olarak siir- dürülen incelemenin bir so- nucu olup. neticede Mobil. ME.MI'nin varlıklarının üçiincü şahıslara kendisin- den daha fazla yararlı oldu- ğu sonucuna varmıştır.Aj n- ca Mobil, Türkiye'deki var- lığını 90 yıidır sürdürmekte, halen Mersin'deki en büyük ortağı bulunduğu ATAŞ ra- finerisini işletmekte ve ülke- deki akaryakıt ve madeni yağ pazarlama faalivetlerini de giderek yoğunlaştırmak- tadır." Shell de geçen ay içinde Türkiye'de arama ve üretim faaliyetlerini. Paris ve Londra'da merkezi bulunan Perenco şirketine sattığını açıklamıştı. Bölgede bulu- nan 27 kuyudan günde 13 bin 400 varil hampetrol çı- karan Shell. şirketi "strate- jik önemi kalmadığı" gerek- çesiyle sattığını vurgula- mıştı. Shell'in hisselerini devretmesiylebirlikte. Hol- landali şırketin "satış işlem- lerini Türkiye'nin denetimi dışında tuttuğu** iddiaları gündeme gelmişti. TPAOVa eleştiri Cumhuriyet'e bilgi veren kaynaklar. söz konusu şir- ketlerin hisselerini devret- melerinin. Türkiye'nin ger- çekçi bir petrol politikası üretememesinden kaynak- landığını vurguladılar. K.ay- naklar. eskiden "gitsinler" denılen şirketlerin şimdi kalmalarının istendiğini kaydederek şu görüşlerı bil- dirdiler: "Türkive, petrol tüketici- leri ile üreticileri arasında bir merkez durunıunda. Bu durumda. İs\ içre modeli gi- bi bir model oluşturulmalı. Yani Türkiye. bütünleştirici bir rol üstlenmeli. Bu şimdi- ye kadar yapılmadı. Şimdi, petrol şirketleri gidijorlar. Türkhe, bölgede hâkim ol- malı." Polîse tepki ANKARA / İSTANBl L (Cumhuriyet) - Ümraniye Cezaevi'nde 3 tutuklunun ölümü. onlarcasının da y ara- lanmasıy la sonuçlanan olay - larda. polis ve jandarmanın takındığı tutumatepkileryo- ğunlaşıyor. Insan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesı Başka- nı Naciye Erkol. "Yargısız in- fazlara, gözaltında ka> ıplara alıştırmava calışfıklan gibi, şimdi de cezaev lerindeki tut- saklara > apılan saldırılara ve ölümlere bizi ahştırmaya ça- üşıyorlar" dedi. Buca Cezaev ı'nden sonra şimdı de Ümraniye Ceza- evı'nde katliam yapıldığını kaydeden Erkol. bilinçli ve planlı bir organizasyon so- nucu cezaev lerinde kapsam- lı saldınlara her geçen gün yenisinın eklendiğini belir- terek. baskılar ve işkenceler yetmiyormuş gibi ölümlerin de rutin hale getirilmeve ça- lışıldığını söyledi. Erkol. en ilkel devlet or- ganizasyonlannda dahi gö- rülmeyen bir uygulamayla. hükümlü ve tutuklulann ya- şamlanndan ve onlann sağ- Iığından sorumlu olan de\- letin. onlan öldümıekle yeni politika sayfası açtığını kav- detti. Olayı 'knım' olarak nı- telendiren DİSK ise açıkla- masında. sorumlulann ceza- landınlması istedi. DlSK'in yazılı açıklamasında "Birbi- ri ardı sır.ı patlayan olaylar3 kişinin ölümü, 36 kişinin \a- ralanmasıv la tam anlamıv la bir kıvıma dönüşmüştür. Dörtdu\ ar arasındaki insan- lann öldürülmesi. hangi ge- rekçevle olursa nlsun kabul edilemez" denildi.Istanbul Tabip Odası'nın açıklama- sında ise olav lar kınanarak - Biz hekimler. insanın insana yaptığı böylesi bir vahşetin tablosunu görmeve tahanı- mül edemiyoruz" görüşü ver aldı. Birleşik Sosyalist Parti de (BSP) açıklamasında sorum- lulann yargı önüne çıkarıl- masını istedi. İHD. Petrol-lş. Eğıtım-Sen. Tüm Sağlık- Sen de vaptıklan açıklama- larda sorumlulann cezalan- dınlmasını ıstediler. Halkın Demokrasi Partisi (HADEP). Ümraniye Ceza- ev i'nde asker ve gardiyanla- nn. sayım vennemelerini ba- hane ederek hükümlü ve tu- tuklulara saklırdıklannı öne sürdü. HADEP Genel Başkan Vardımcısı İsmail Arslan. saldırının öldürme kastına vönelık >apıldıgını belirte- rek. "Ceza ve Tevkif Ev leri Genel Müdürü Zeki Gün- gör. "Operasvon emrinı biz verdik. anıa askerler dozunıı kaçırmış' ifadesini kullan- dığı ve saldırıda hayatını kaybeden Cafer Sadık E- roğlu'nun fotoğraflarının sivil polislorcc saldırıdan önce askerlere dağıtıldığı basına vansımıştır. Tüm bunlar saldırının planlı ol- duğunu ortava çıkarmak- tadır" dedi. Bu saldırının ilk olmadı- ğını. bundan sonra veni sal- dırıların vaşanmasından korktuğunu belirten Arslan. tüm cezaev lennde köklii bir yapısal değişiklığe gereksi- nım olduğuriu ifade ertı. Arslan. "Cezaevleri Ada- let Bakanlığı. İçişleri Bakan- lığı.Jandarma Genel Komu- tanlığı ve MİT gibi çeşitli bi- rimlerin vönetimi >e deneti- mi altindadır. Bu dört başlı >önetime bir an önce son \e- rilmelidir. Bu düzenlemeler yapılmadıkça. bu insanlıkdh şı ve \ahşet düze>indeki sal- dırıların dev am edeceği endi- şesini taşımaktavız. Silahsız ve savunmasız durumda bu- lunan tutuklulara \ önelik bu saldıru bir yargısız infazdır" dive konuştu. Tutuklulann istemleri İstanbul Haber Strvisi - Csküdar E Tıpı Cezaev i'nde- ki gerginhk. tutuklu \e hü- kümlülerin Bavrampaşa Ce- zaev ı'nden sevkiyle başladı. Tutuklular \ e hükümlüler. ce- zaevi idaresının birçok ceza- evinde. yaklaşık 40 gün süren ve aralık ayı başında sonuçla- nan açlık grev lenyle sağlanan koşulları uygulamadığını ıle- rı sürdü. L'mraniye E Tipi Ce- zaev i'ndeki uyaulamalar so- nucu ilk olav L3 aralık günü patlak verdı. 62 tutuklu ve hü- kümlünün v aralanmasıyla so- nuçlanan olaylar. avukatlar ıle Ceza ve Tevkif Evlen Genel Müdürü Zeki Güngörün ka- tıldığı toplantı sonucu uzlaş- mayla sonuçlandı. Cezaev inde bulunan tutuk- lu ve hükümlüler. dırenişin sona erdığı toplantıdan sonra yaptıkları açıklamada. ceza- evindekı olumsuz koşulları sı- ralamışlar. bu koşullar düzel- tilmediği takdirde her an yeni olavların çıkabıleceği uyan- sında bulunmuşlardı. Cezaevindekı tutuklu ve hükümlüler. düzeltılmesını is- tediklerı uvgulamaları şöyle açıklamışlardı: a Sağmalcılar Cezaevi'nden getirilen eşya- lar. kitaplar ve savunma belge- leri sahiplerine verilmedi. Avukat \e aile zivaretlerinde- ki süre çok kısa ve görüş \eri- nin çok küçükolması nedeniv- le bazen gerçekleştiriJejne>en zivareder. Bavan \t' erkek ru- tukluların avnı anda avukat görüşüne çıkamamalan. Zi- \arete gelen ailelerin avakka- bılarının bile çıkartılarak aranması. Bavantutukluiann aramalarına askerlerin de ka- tılması. Hasta ruruklu ve hü- kümlülerin hastane\eve>are- \ ire gidişlerinde vaşanan zor- luklar. Karantina kurumu- nun çağ dışı hali. Normal ara- malar dışında sabah \e akşam saatlerinde \asa>a a\kırı o- larak arama ,\apilması.~ G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada - Dolaşım sapasağlam... Nefes alıp vermesini istemiş: - Solunum sistemi 50 yıl teklemez... Gözlerini kontrol etmiş: - Endişe verici bir durum yok... Abuzittın dayanamamış. başını bir-i- ki santim kaldırmış, hafifçe doktora dönmüş, güçlükie mırıldanmış: - Desene doktor, öbürdünyaya sapa- sağlam gideceğim... Başbakan Tansu Çiller. dün bir ba- sın toplantısı düzenleyerek ekonominin içinde butunduğu durumun ne kadar parlak olduğunu anlattı. Bütçe tamtakır, ama ekonomi tıkır tı- kır... Zam canavanndan. dövizdeki ve fa- izdeki piyasayı allak-bullak eden dal- galanmadan sonra Başbakan'ın düzen- lediği basın toplantısı, sel felaketinin ar- dından bölgeye gidip "Her şey yolun- da" demeye benziyordu. Basın toplantısı öncesinde "Türkiye Ekonomisı-1995" adl/ bir kırmızı kitap- çık dağıtıldı. Kitap, Çiller'in yapacağı konuşmanın çizelgeli özetiydi. Kitapçı- ğın ilk sayfası şöyle: "Türkiye ekonomisı dinamiktir ve dünyadaki göreli önemi artmaktadır. Birleşmiş Milletler tarafından yayımla- nan son verilere göre Türkiye'nin dün- ya toplam üretimindeki payı, 1970'te yüzde 0.38, 1989'da yüzde 0.51, 1995'te yüzde 0.55 olmuştur..." Bu tabloyu gören her yurttaş, tabii ki sevinecektır. Ama ardından sormazlar Sapasağlam Gidiş... mı: - Dünyadaki yerimiz artıyor, iyide Tür- kiye 'dekı halimiz ne olacak? Ardından övünçle enflasyonun düşü- şünden söz ediliyor. 1994'te yüzde 149.6, 1995'te yüzde 64.9. Enflasyonu yüzde 149.6'ya çıkaran hükümet, yarıya indirdiği için seviniyor. Başbakan'ın kitapçığın 24 ve 25. say- fasında yer alan şu tümceleri, sanırım son 15 gündeki zamlarla gerçek geliri yüzde 23 azalan yurttaşlarımızın yüre- ğine su serpecektir: "Genel olarak parasal büyüklüklerin artış oranının enflasyon oranının üzerin- de olduğunu söyleyebitirim. Geçen yıl bu bağlamda istisnadır. Son zamanlar- da bu büyüklüklerdeki genel eğilim bu yönde olmuştur. Enflasyonun düşme eğilımine iiişkin öngörüm, dar tanımlı para artışının yavaşlamasıyla da des- teklenmektedir. Dar tanımlı para arzı ıçin yorumum, kabaca geniş tanımlı para arzı için de geçerlidir. Geniş tanımlı para arzının ge- çen yılkı ve bu yılki değişimleri dar ta- nımlı para arzındaki değişimlere göre daha şiddetli olmuştur." O kadar. Gördüğünüz gibi ekonomi tı- kırında. Bu basın toplantısı, halka eko- nomide endişe verici bir durum olma- dığını anlatmak için düzenlenmişti. Hal- kımızın ne anladığını merak ettim. Otur- duğum semtteki bakkala telefon ettim. Yukarıdaki tümceleri okudum. Bir kere daha okumamı istedi. Okudum. Bilmiş bilmiş yorumladı: "Abi, anladığım kadanyla enflasyon bir eğimin içindeymiş. Dar bir şeyler genişliyormuş. Birde bir şeyler şiddet- liymiş... Bi dakka, orda para ırzı mı de- din, ne dedin?.." Kitapçıkta, M1, M2, M2Y gibi formül- ler var. Çiller'i anlamak için sadece eko- nomiden değil, kimyadan da çakmak gerekiyor. Başbakan'ın sorulara verdiği yanıtlar ıse yazılı metinle çelişiyordu. Bu da do- ğal. Kitapçık pembeydi. Sorular kara. Haydi Türkiyem... Tabii ki, felaket tellallığı yapmanın da bir gereği yok, ama hükümetin kaşıkla verdiği ücret-maaş zamlarını kepçeyle geri almasının ardından düzenlenen bir basın toplantısında, işi formüllere, "dar para", "geniş para" tanımlamalanna vurmanın da inandıncılığı yoktu. Çiller, basın toplantısını Devlet Istatis- tik Enstitüsü'nde (DİE) düzenledi. Top- lantının sürdüğü saatlerde DİE gazete bürolanna bir basın bülteni gönderdi. Bültende her ay yayımlanan ihracat-it- halat rakamları vardı. Ekim ayı verileri- ne göre dış ticaret açığı son on ayda yüzde 154.8'e ulaşmış. Çiller, önceki gün Köşk'e çıkıp Çum- hurbaşkanı Süleyman Demirel'e eko- nomiye iiişkin bilgiler verdi. Basın top- lantısıyla halka bu bilgileri açıklayaca- ğını söyledi. Demirel rakamlara baktı, sordu: - Bunlar iyide, artan hayat pahalılığı- nı, işsizliği nasılanlatacaksın? Bu sorunun benzerleri basın toplan- tısında da Başbakan'a yöneltildi. An- cak yanıtlar tatmin edici degildi. Çiller'e göre seçim, zamanında yapıl- saydı, enflasyon yüzde 40'a inecekti. Alınan önlemlerin halka elem olarak yansıdıgını kabul eden Çiller, "Hâlkımı- zın rahatlaması için bir-ikiyıl daha geç- mesi gerekir" dedi. Ne diyelim? Anadan masallar, uysa da uymasa da sallar... Her şey bir yana Çiller, seçim olasılı- ğını da taze tutan ve ne pahasına olur- sa olsun, başbakanlığı bırakmaya niye- ti olmayan bir genel başkan tablosu çiz- di. Yakendisinin başında olacağı bir hü- kümet ya da yeni bir seçim. Ekonomidekı enflasyonun şampiyo- nu Çiller, hükümet senaryosundaki enf- lasyonun şampiyonu ise ANAP lideri Mesut Yılmaz Güne geniş tabanlı hükümetle başla- yan Yılmaz, gecenin ilerleyen saatlerin- de azınlık hükümetinin de olabileceğini söylüyor. Çiller ise ağırdan alıyor. "Bek- leyelim, Cumhurbaşkanı, devlet, vatan, Türkiye hükümetsiz kalmaz..." diyor. Hükümet senaryolan uzun süre gün- demde kalacak. Görünen o ki ekono- mideki senaryoların ilk tümcesi hep şu olacak: Haydi Türkiyem ileri, biraz daha sık kemeri... E tipi cezaevleri gergin Haber Merkezi - Lsküdar E Tıpı Cezaev ı'nde 3 tutuklu- nun ölümü. 36'sının da >ara- lanması üzerine Ankara ve Buca cezae\ lennde tutuklu ve hükümlüler. eezaevı yöne- ticilerini rehin alırken Cskü- dar E Tıpı Cezaev i'ndekı olav ları protesto için Ceyhan. Konya. Gazıantep ve Erzu- rum cezae\ lennde açlık gre- vi başlatıldı. Ankara "daki e> lemde rehin alınan görevhler dün akşam saatlennde serbest bırakıldı. Yozgat Cezaevi'nde de 7 tu- tuklu ve hükümlü koğu^ları- nın kapılarını kapatarak bari- kat kurdu. Protesto^ev lenılen- nın sıvası hükümlü ve tutuk- lulann kaldığı E tipındekı ce- zaev lerının tamamına sıçra- masından korkuluyor. Içışle- rı Bakanı Teoman İ'nüsan. yav ımladığı genelgede. ceza- ev lerinde alınması gereken önlemlerı sıralarken Adalet Bakanlığı yetkilılerı. ödenek >okluğu nedeniyle tutuklu ve hükümlülere veterli vıycce- ğin verılenıedıgını. aıaçlara benzin bile alınamadıgım vurguladılar. Adalet Bakanlığı vetkilile- rı.evlemlen DHKP-Cdavala- rı nedeniyle tutuklu ve hü- kümlü olan kişılerın gerçek- leştırdıgını öne sürerek PKK davaları nedeniyle cezaev in- de olanların. şımdilik eylem- lere destek vermediğını be- lintıler. Edınılen bılgıye göre. dün sabah saatlerinde. Ankara Merkez Kapalı Cezaev i'nde- kı koğuşlardakı say ım sırasın- da. siyasi koğuşlarda bulunan mahkûmlar. Cezaev i ikincı Müdürü Zekai Vaman ıle 14 gardiyanı rehin aldılar. Ola- yın ardından cezaev ine gıden Ankara Cumhuriyet Ba^sav- cısı NazmiŞanan. cezaev i içi ve çevresınde gereklı her tür- lü güvenlik önlemınin alındı- ğını belintı. Rehin alma olav ının duyul- masının ardından Cağdaş Hu- kuçular Derneği Başkanı Av ukat Şanal Saruhan. Insan Haklan Derneği Genel Sekre- terı A\ukat Hüsnü Öndüt ıle diğer av ukatlar Zeki Rüzgar, Kaam Bavraktar vc Kanm Genç cezaev ine gelerek yetki- lıler ile görüştüler. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Ev leri Genel Müdür V'ekıli Zeki Giingör de dün akşam saatlennde yaptığı ya- zılı açıklamada. mahkûmlar tarafından rehin alınan ceza- ev i ikınci müdürü ile koruma veinfaznıemurlannın serbest bırakıldıklarını bıldırdı. Buca Cezaevi Üsküdar E Tipi Ceza- evi'nde meydana gelen olay- ları protesto amacıyla Buca Cezaevi'ndeki DHKP-C. T- DKP. TİKKO. TKP ML da- valanndan tutuklu 150 kişi- nin başlattığı eylem sürüyor. Sorunun çözümü için av ukat- lar dev reyegırerken eylemcı- ler, şekerhastası olduğu bildi- rilen cezaevi 2. müdürlerin- den Havati Durak'ı dün ser- best bıraktılar. Bu arada tzmır Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu, Buca Cezaevi önünde her- hangibirolayçıkmaması için etkin önlemler aldıklarını açıkladı. Dün sabah erken saatlerde cezaevi önünde toplanan ey- lemcilerin yakınları. sorunun çözümünü istediler. ezaevi Yozgat Cezaevi'nde bulu- nan 7 hükümlü ve tutuklu da ÜsküdarCezaev i'ndekı ölüm TUHAF BİR GECE Bu aksam 1 9 : 5 0 Müzik kahkaya doyacaksınız! Cenlc Koray'ın sunduğu programın konukları Hazal, Ali Han ve Haluk Levent... Suat Sungur'dan müthiş skeçler, 95'ten tuhaf haberler ve Cenk Koray Reality Show! Nikah masasına sadece biri oturacak! Memnun Sabriye'yie nikah yapmaya karar verince, Sabriye'nin büyücüsüne talep 'büyü'yor! olaylarını protesto için dün eylem yaptı. Tutuklu \e hükûmlüler. kaldıkları koğuş- ların kapılarını kapatarak barikat kurarken cezaev ı yö- neticilerı sıkı güvenlik ön- lemlerı aldı. OLAYLARIN ARDEVDAKÎ GERÇEK • Baştaraft 1. Sayfada cileri bir süre rehin tuttular. llk bakışta görünüm şu: Cezaevlerindeki bir grup terörist eylem yaptı, olay çıkardı. Tutuklu ve hükümlülerin eylemlerinin yasal bir da- yanağı yok. Ancak, şu unutulmamalı ki, cezaev- lerindeki insanlar, özgür- lükleri elinden alınmış. pek çok olanaktan yoksun ki- şilerdir. Sağlıklarından beslenmelerine kadar her türlü temel gereksinımle- rinden devlet sorumludur. Suçları ne olursa olsun, bu kişiler önce insandır. Özellikie12Eylülsonra- sında cezaevlerindeki baskı ve şiddet, ülkemiz- deki insan haklan ihlalleri- nin ilk sıralarını oluşturu- yordu. Ne yazık ki, bugün de değişen bir şey yok. Devlet, cezaevindekiler için bir "taraf" değildir, ol- mamalıdır. Yineliyoruz, suçları ne olursa olsun bu kişiler önce insandır. Eğer, suç içeren davranışlara gi- riyorlarsa, cezaevine ve yöneticilerine zarar veri- yorlarsa, devletin görevi buna aynı yöntemle karşı- lık vermek değil, tamamen kendi kontrolü altındaki cezaevlennde bu tür oiay- ların meydana gelmeme- sini sağlamaktır. Diğer cezaevlerine de sıçrayan olayların büyü- memesini diliyoruz. An- cak, korkanz ki, bu olaylar son olmayacak. • • * * Ailelerden suç duyurusu ZAFER AKNAR YAHVA KOÇOĞLL' Csküdar E Tıpı Ceza- evi'nde üç tutukiunun ölü- müyle sonuçlanan olaylarla ilgili dûn suç duyurusunda bulunmak isteyen tutuklu \e hükümlü yakınları polıs tara- fından copla dağıtıldı. Yakla- şık lOOkişiningözaltınaalın- dığı olaydan sonra av ukatlar. suç duyurusu dilekçesini İs- tanbul Müracaat Savcılığı'na verdıler. Ümraniye'deki Cs- tk§dar'E l Tip( Cezaevi'-ndekı otaylar Bayrampaşa'ya da sıçrarken tutuklular l müdür ile 14 gardiyanı rehin aldı. Cezaev indeki olaylar sıra- sında ölenlerin kimliklerı bel- lirlendi. Haydarpa^a Numune Hastanesi yetkılilerınden alı- nan biIgiyegöre Orhan Özen, Abdülmecit Seçkin ve Gür- biiz Vasin cezaev indekı olay- lar sırasındayaşamını yıtırdı. Bu arada DHKC örgütü adı- na gazetelere faksla geçilen açıklamada. ölenler arasında adı geçen Gürbüz Yasin'in ye- rine Rıza Bav baş" m adı yer al- dı. Ancak. bu ıddıa başka kay- naklarca doğrulanmadt. Da- ha önce yaşamını yitırdıği açıklanan Sadık Eroğlu'nun sağlık durumun iyi olduğu. halen Bayrampaşa Cezaevi revirinde tedavi gördüğü be- iırlendi. Haydarpa^a Numune Hastanesi'nde tedavi gören 36 tutuklu ve hükümlüden 6'sının durumunun ağır oldu- ğu beürtildi. Olaydu yarala- nan 1 uzman çav uş. 20 erbaş • eerıie 10 infaz koruma me- murunun sağlık durumlarının ıse iyi olduğu bildirildi. Haydarpaşa Numune Has- ranesı önüne gelen tutuklu ve hükümlü yakınları çocuklan- nın sağlık durumuna iiişkin bılgı almak istediler. Yetkili- lerden kesin bir yanıt alama- yan aileler. İHD istanbul Şu- be Başkanı Ercan Kanar'ın basın açıklamasının ardından sloganlarla protesto gösteri- sinde bulundular. Suç duyurusunda bulun- mak üzere Sultanahmet'tekı İstanbul Adhyesı önünegiden ailelerden bir bölümü. Emi- nönü'nde polıs tarafından gö- zaltına alındı. İstanbul Adlı- yesi önüne gelen tutuklu ya- kınları burada. üzerinde "Ce- zaev lerine satdın topluma sal- dındır". u Cmraniye. Buca, yann neresi?" yazılı döv izler- le açıklama yaptılar. Tutuklu anneleri. cezaev indekı tutuk- lulara işkence yapıldığını, herhangi bir direnişın olma- dığını. ölümlerden koğuşlara askerleri sokan idare kadar. cezaev lerini terör yuvası ola- rak gösteren Kanal D ve T- GRT televızyonları ile Milli- yet gazetesinin de sorumlu ol- duğunu ileri sürdüler. Aılele- nn açıklaması sürerken bir grup ünıversıte öğrencisı. ai- lelere katılmak istedi. Polisin coplayarak dağıttığı öğrenci- lerderı bazıları gözaltına alın- dı. Suç duyurusu için topla- nah aileler. Cağdaş Hukukçu- lar Derneği üyesi avukatların da ğ-îlmesı üzenne adliyeye gırerek dilekçelerıni verrnek istediler. Tutuklu yakınlarırtın polisler tarafından durdurul- ması üzerine av ukatiardan ba- zıları İstanbul Cumhuriyet Başsav cısı Avni Bilgfn'le gö- rüşerek ailelerin adlıveye gir- ınelerı ıçın izın aldılar. Ancak. ııMikatların iznin verildığirii duyurmasından önce barıkat kuran polisler. tutuklu yakın- lannı coplarla dağıtmaya baş- ladı. Coksayıda tutuklu yakı- nının yaralandığı ve bazı ga- zetecilerın döv üldüğüolay sı- rasında yaklaşık 100 kişı gö- zaltına alındı. Tutuklu aılelennın suç du- yurusu dilekçesı. daha sonra avukatlar tarafından İstanbul Müracaat Savcılığı'na \erıl- dı. "Kastenadamöldürmek", "kasten adam öldürnıeve te- şebbüs". "efrada kötü mu- amele" suçlarının ı^lendiği behrtilen dilekçede. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Kcnan Doğan. Ceza \ e Tev kı f Evleri Genel Müdürü Zeki Giingör. Cmranıye Cezaevi Müdürü Hüseyin Atakan. İs- tanbul Emniyet Müdürü Or- han Tasanlar. İstanbul Emni- yet Müdür Yardımcısı Reşat Altav haklannda soruşturma açılması istendı. Cmraniye'dekı olayları protesto etmek amacıy la Bay- rampaşa Cezaevi C Blok'ta bulunan siy ası tutukluların bir müdür Ali Şanoğluıle 14 gar- diyanı rehin aldığı öğrenildi. Yetkılıler. rehınelerin kurta- nlması içingirişimlerin veça- hşmalann sürdürüldüğünü belirttiler. 'Müdahale düşünülmüyor' Ceza \e Tevkif Evlen Ge- nel MüdüKi Zeki Giingör. Üs- küdar E Tıpı Cezaevi'ndeki olaylaria ilgili yaptığı açıkta- mada. '^'eni bir müdahaleşi şu anda düşünmüvoruz. Amacımız diyalog yoluyla so- runu çözmektir" dedi. Gün- gör. cezaev lenndekı olaylara ılışkın şu bilgileri verdi: "Şu anda Buca >e İstanbul Bav rampaşa cezaev lerinde hükümlüler. müdür ve me- murlanmızı rehin almışlardır. Ola> Bayrampaşa'ya sıçra- mıştir. Bay rampaşa'da bir müdür ve 14 memurunıuz re- hin ruruluvor. Görüşmeleri- mizsürüyor. Şimdilikyenibir müdahale düşünmüvoruz." Yaralananlar Csküdar E Tipi Ceza- evi'ndeki olaylar sırasında ağıryaralanan ve Haydarpaşa Numune Hastaresf nde bulu- nanlann ısımleri şöyle: Ağa Yıldınm. Metın Turan, Cengiz Çalıkoparan (önceki gün öldüğü açıklanmıştı). Gültekın Reyhan (Beyhan). Nurettin Arca \c "bilinci ka- palı olduğu için" kımliğı sap- tanamayan bir kişi. Tedav ile- rine Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde başlanan 30 yaralı. ilk tedav ilerinden son- ra Bayrampaşa Dev let Hasta- nesi'ne sevk edildi. Bu kişile- rin adları şöy le: Savaş Kırca, Asım Özde- mır. Cahit Bedir. Mustafa Gök. Dursun Dil. HaydarÖz- demir. Metin Şimşck. Akın Olgun. IzzetÇetin, Muharrem Karademır. llginç Özkeskin, Gökhan Gündüz. Okta> Yıldı- nm, Turan Ada. Çefin Dön- mez, Mııstafa Atabek (Ata- lay). Rasim Öztaş, Halil Ön- der, Ali Rlza Demir, Ahmet Özdemır. Sadık Eroğlu(öldü- ğü açıklanmıştı) Halıl Acar, Vlalik Koparan, Ibrahım Yer- lıkaya. Feridun Bat, Levent Nevruz. Sülcymart Metin. Aynca adları saptanama- yan 3 kişinin daha tedav ileri sürdürülüvor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle